Pages

Tuesday, 16 April 2013

2013 Jaar van de Tronen - De Nieuwe Paus, de Nieuwe Wereld Orde, de Nieuwe Koning van het Conclaaf.15-04-2013

“2013 Het Jaar van de Tronen”


1 Timotheüs 1:17 
De Koning der eeuwen, de Onvergankelijke, de Onzienlijke (Onzichtbare), de Enige God, zij Eer en Heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.


Hebreeën 11:27  
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des Konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke (onzichtbare).

“Omdat hij Hem zag die Onzichtbaar was”


“Omdat hij Hem zag die Onzichtbaar is”


Micha 7:15  
Evenals in de dagen, toen gij uittoogt uit het land Egypte, zal Ik hem wonderen doen zien.


Exodus 34:10 
Hij zei: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het werk des HEREN zien, want ontzagwekkend is wat Ik met u doe.


Toen zei de HEERE:.. "Ik zal een verbond met u maken; voor uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals nog nooit eerder gedaan in een natie, in de hele wereld. De mensen waaronder je leeft zullen zien hoe geweldig het werk is dat Ik, de HEERE, voor u zal doen.

“En Ik zal Wonderen doen,
zoals “Nooit” tevoren gedaan in welk volk dan ook,
in de gehele Wereld”


Een citaat uit: Gill's Expositie van de hele Bijbel. Volgens de dagen van uw komst uit het land van Egypte,

Dit is een antwoord van de Heer op het gebed van de Profeet, verzekerde hem en de kerk die hij vertegenwoordigt,  en voor wiens rekening hij van toepassing is, dat er een even grote bevrijding voor hen is uitgewerkt, en ook opzienbarende dingen  voor hen gedaan, zoals toen Israël met een sterke hand en een uitgestrekte arm uit het land van Egypte werd uitgevoerd, en werd bijgewoond met verbazingwekkende gebeurtenissen, zoals de plagen in Egypte, de doorgang van de Israëlieten door de Rode zee, en de vernietiging van de Egyptenaren daarin:


2 Korintiërs 4:4  
Wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het Beeld Gods is.

“Die het Beeld is van de Onzichtbare God”


Christus is het Zichtbare Beeld van de Onzichtbare God. Hij Bestond voordat alles is gemaakt en is de Hoogste over de gehele schepping.


Kolossenzen 1:15  
Hij is het Beeld van de Onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

“De Onzichtbare Ontzagwekkende God”

“Christus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God”


Vergeet niet Sodom en Gomorra en de naburige steden, die werden gevuld met immoraliteit en elke vorm van seksuele perversie. Die steden werden verwoest door een vuur en dienen ons als een waarschuwing van het eeuwige vuur van Gods oordeel.


Judas 1:7  
Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.


En elke  vorm van perversie. Dit is het hoogste beeld van het beest en het stijgt op in de massa. (het opstijgen van het pedofielen netwerk)


Het Beeld van perversie op het hoogste niveau van het wereldwijde netwerk van pedofielen.

Jeremia 4:19 
O mijn binnenste, mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer!


Oh, mijn angst, mijn angst! Ik kronkelde van de pijn. Oh, de lijdensweg van mijn hart! Mijn hart bonkt in mijn binnenste, ik kan niet zwijgen. Want ik heb gehoord het geluid van de bazuin, ik heb de strijdkreet gehoord.Van het gevallen priesterschap van pedofielen.


"Dit is niet het beeld van een Lam, maar het beeld van een Ram"


Openbaringen 14:9-11 
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.


Citaat - Op dinsdag 19 maart 2013 werd Romanus Jorge Mario Bergoglio officieel ingehuldigd als paus Franciscus I. Zonder medeweten van de massa’s, in aanwezigheid van de Jezuïeten Paus, die Christus volledig heeft vervangen door een beeld van het Beest.


Paus Franciscus I presenteerde zichzelf aan de volgelingen van de Rooms-Katholieke  Kerk niet als de opvolger van Christus, maar als de antichrist. Een beeld van het Beest heeft vervangen het beeld van de gekruisigde Christus op zijn officiële pauselijke kruis.


Kijk eens naar het Beeld in het midden van de pauselijke staf.


Een afbeelding van het Beest in de pauselijke staf. Aries (de Ram, element gekoppeld) RAM is vuur, zon. Een mannelijk Lam wordt een Ram. Dus, het Lam (zon) van God is de valse Messias die aanbidding gebied voor zichzelf en Satan.


Exodus 32:4 
Nadat hij een gouden kalf had gesmolten: zeiden zij: deze zijn uw goden, O Israël. Aaron lijkt te spreken van het kalf, alsof het een vertegenwoordiger is van Yahweh – “Morgen is een feest voor de Heer.”


"Morgen is een feest voor de heer."


Matteüs 16:23  
Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.


Er is niet langer een beeld van Christus aan het kruis genageld. Een afbeelding van een beest kan duidelijk worden gezien in het centrum. Het beeld van het Beest is een weergave van de valse Messias - Satan, de Antichrist, Anti-Christus, Zoon van de Ondergang, de Man van Zonde.


Focus op het beeld in het midden van het kruis. Het is duidelijk een beeld van een dier.


De definitie van een beest is: "Een dier, een groot of gevaarlijk viervoetig beest" Dat kunnen we dus duidelijk zien - een viervoetig dier. Wat voor beest is het? Is het een RAM of een Stier? U beslist. Het maakt niet uit wat u besluit wat het is, een Ram of Stier, het is ongetwijfeld het beeld van een beest.


“De geit god Baphomet”


Als u hebt vastgesteld dat de afbeelding van het beest een Ram is, vertegenwoordigt het beest een Stier. De Ram is een satanisch symbool en staat centraal in prominente Satan aanbidding. Het beeld van het beest is “de geit god”, perversie op het hoogste niveau.


"Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand, die zal ook drinken van de wijn van de toorn van God"


Het woord stier betekent "vals praten, fraude,"vanuit het oude het Franse stamwoord  'bedrog, truc, gekonkel, intriges," en verbonden aan de moderne IJslandse stier "onzin" Er was ook een werkwoord stier: de betekenis is "te bespotten, bedriegen."


Is dat niet wat paus Franciscus I doet door het beeld van Christus, aan het kruis genageld, te vervangen door een afbeelding van een beest? Het beeld van het beest is Baäl.


Vergeet niet dat de Israëlieten een gouden kalf hebben gebouwd, en een stier aanbaden terwijl Mozes Gods verbond ontving.


Zodra u dit artikel leest, zult u begrijpen waarom de Illuminati de Paus hebben uitgekozen als hoogste religieuze leider.

“Voor Hun Eén Wereld Orde”

                                    "Gebogen Kruis"


Heidendom van de Katholieke Kerk zoals te zien is in deze Afbeelding.

Paus Johannes Paulus II houdt hier NIET de traditionele Crucifix van de Katholieke Kerk van de laatste 1.000+ jaar omhoog! Integendeel, hij houdt hier een veel ander, sinister Kruis omhoog.


Dit bijzondere kruis staat bekend als een “Gebogen Kruis”. Maar wat betekent dat? Een sinister symbool, gebruikt door satanisten in de 6e eeuw, naar voren gebracht op het moment van Vaticaan Twee.


Dit was een Gebogen of Gebroken Kruis, waarop een weerzinwekkend en vervormd figuur van Christus werd tentoongesteld, die door de zwarte magiërs en tovenaars tijdens de Middeleeuwen werd gebruikt voor de Bijbelse term “Merkteken van het Beest”


"Het Vervormde Evangelie van Christus"

“Ze hebben de Waarheid vervormd en het Evangelie gedraaid”


In het pausdom is de officiële titel "Plaatsvervanger van Christus", dat is "Plaatsvervanger van de Zoon van God" In het Latijn is het “Vicarius Filii Dei.” De Bijbel - Openbaring 13:18 zegt ons het nummer van de naam van het beest te berekenen. Voeg toe de Romeinse, Romanus, cijfers van “Vicarius Filii Dei " en wat zegt uw berekening dan? 666 --- Paus Frans I werd gekozen omdat hij 2/3 van de stemmen van het conclaaf ontving. 2/3 bepaald de norm, niet het totale aantal uitgebrachte stemmen. 2/3 is gelijk aan het negatieve, anti, nummer 0.666 (de decimale komma is een leesteken). Punctuatie wordt gebruikt om de betekenis te verduidelijken, of het nummer te markeren.


Openbaringen 13:18 
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekend het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.


En ik stond op het zand, een cryptogram voor land, van de zee, homofoon voor zee is de Heilige Stoel - Sedes is Latijn voor zetel, Sede is Romanus voor zitting, en zag een beest opstijgen uit de zee, Heilige Stoel of Santa Sedes, Santa is een anagram voor Satan, Satans zetel dat wil zeggen Satan met zeven koppen, Paus Franciscus I is de 8e en laatste paus om te zitten op de Heilige Stoel, tien horens en de Heilige Stoel is Satans zetel.


De tien Koninkrijken van de Nieuwe Wereld Regering - op voorstel van de Club van Rome (en op zijn horens tien kronen). In april van 1968, waren de leiders uit tien verschillende landen bijeen in Rome om de Club van Rome te vormen de kaart van Tien, het Beest Koninkrijk), en op zijn koppen namen van godslastering.


Hebreeën 11:27 
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.

Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toorn van de  koning; hij zette door, want hij zag de Onzienlijke.

 
Zij Aanbidden de geit god “Baphomet” en dit is het vierbenige dier het beest.


Het is de wortel van seksueel misbruik in het Vaticaan schandaal. Paus Benedictus kust een kind op de lippen, niet op de wang of voorhoofd.


“En zij aanbidden het beest en het beeld van het beest”


Zelfs een kind weet de Paus al te vrezen.


Hoeveel kinderen hebben ze geschaad?


Ze ontvangen van het merkteken van het Beest


Het merkteken van het Beest ontvangen - het kruis


“We zullen niet gemerkt zijn door het Zwarte Askruisje”


2 Samuel 13:19  
Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde het pronkgewaad dat zij droeg, legde haar hand op haar hoofd en ging al jammerend heen.


“En ging al jammerend heen”

Romeinen 8:29  
Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
 
  
“Het was Gods Plan dat wij gelijkvormig zouden zijn
aan het Beeld van Zijn Zoon’’

"God verordende dat we gelijk zouden zijn aan het Beeld van zijn Zoon”

“Aan het beeld van zijn Enige zoon"

Voor degenen die God tevoren gekend heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn als een van vele broeders en zusters, ''Wat God bereid heeft, opdat wij gelijkvormig zouden zijn aan het beeld van Zijn enige Zoon.

“Wie is dus het Beeld van de onzichtbare God”

Wanneer God op het punt staat zijn volk te bevrijden, Hij wekt hun vrienden op voor hen te bidden.


Citaat uit, Concise Commentary Matthew Henry's
Breng Geestelijk het Profetische Gebed tot Christus, om voor Zijn Kerk te zorgen, als de Grote Herder van de schapen, en om voor hen te gaan, terwijl ze hier in deze wereld verborgen zijn als in een bos. Wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. God belooft in antwoord op dit gebed, dat Hij dat zal doen voor hen, door het herhalen van de wonderen van vroegere tijden.


 “Hun zonden brachten hen in gebondenheid en slavernij”

Zoals hun zonde hen in slavernij bracht, zo kan Gods vergeving van hun zonde hen uit Egypte brengen. Allen die deze vergevende genade vinden, kunnen niet anders dan zich verbazen over die genade; we hebben reden om verbaasd te staan, als we weten wat het is.

Gods vergaf hun zonden en hun Iniquities en bracht hen uit gevangenschap en allerlei vormen van slavernij en schaamte.

“De Nieuwe Koning van het Conclaaf”


En het volk van Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Ze vergaten de HERE, hun God, en dienden de Baäls en de Asheroth.


Richteren 3:7 
De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des HEREN, zij vergaten de HERE, hun God, en dienden de Baäls en de Asjera’s.


Richteren 8:33 
En nadat Gideon gestorven was, gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baäls nalopen en maakten Baäl-Berit tot hun god;


Openbaring 13:11-13 
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

 “Het beest uit de aarde”

Toen zag ik een tweede beest, dat uit de aarde. Het had twee horens als een lam, maar het sprak als een Draak.

“Sprak als een draak”
“Godslasterlijk als een draak”


Het oefent al de macht van het eerste Beest uit voor diens ogen, en maakte dat de aarde en haar bewoners het eerste Beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het verricht grote tekenen, het laat zelfs vuur naar beneden komen naar de aarde in het volle zicht van de mensen


“Het laat zelfs vuur naar beneden komen naar de aarde”

“De Nieuwe leider van het Conclaaf”

”De Nieuwe Wereld Orde”

De Bijbel zegt als een waarschuwing, dat in de laatste dagen “Zullen velen afvallen van het geloof in God” door leringen van demonen en alle vormen van verleidende geesten, en leringen der duivelen;


1 Timoteüs 4:1-2 
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,


We moeten bidden en oorlogvoeren om “te breken in ons leven” en huizen de kracht en macht van verleiding en verleidende geesten.


We zijn nu in het Uur, dat we moeten weten wat de Nieuwe Wereld Orde is. Dit is nu heel dringend. We moeten nu echt weten en begrijpen hoe de ONO werkt, en wat er werkelijk gebeurt op deze aarde.

“De Waarschuwing nu is te komen uit de onzichtbare Regering van Chaos en van alle mind-bindende machten. “De zetel van het Beest en Draak”


“Een Verborgen Geheime Regering”

“Een Orde van Chaos en hel op aarde. De aarde smelt”

Amos 9:5  
De Heere, de Heere van de legermachten, die het land aanraakt, zodat het wegsmelt en al zijn inwoners rouw bedrijven, omdat het in zijn geheel zal stijgen als de Nijl en wegzinken als de rivier van Egypte;


Fukushima: Massief Lekken van Radio Actief Water gaat door, op dagelijkse basis .. Er komt geen einde aan. 
U hebt misschien gehoord dat TEPCO – de exploitant van de getroffen Fukushima kerncentrales – heeft een groot lek aan radioactief water aangekondigd. Voor de tweede keer in een maand heeft het koelsysteem in de zwembaden van de verbruikte splijtstof in Fukushima gefaald. Melt down.


Afgelopen week: Kaart van sterke aardbeving die Japan troffen – Satelliet & interactieve kaart 6.9 Magnitude aardbeving voor de kust van het Noodoosten van Japan – interactieve kaart.


De naties zijn in chaos, en hun koninkrijken zijn al aan het  afbrokkelen! Gods stem dondert, en de aarde smelt!”

Psalm 46:7  
Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.

“Heer, wij bidden Verlos ons van alle kwaad en de heersende machten”


VATICAANSTAD - VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft op dinsdag Paus Franciscus geprezen als "een geestelijke leider van de wereld" en benadrukte doelstellingen van sociale rechtvaardigheid, gedeeld tussen het Vaticaan en de Verenigde Naties. "Het is heel belangrijk om een geestelijk leider van de wereld te ontmoeten ", zei Ban in het begin van zijn ontmoeting met de Argentijnse paus, die vorige maand de eerste niet-Europese leider van de katholieken in de wereld werd in bijna 1.300 jaar. "De Heilige Stoel en de VN hebben gemeenschappelijke doelen en ideeën" zei Ban - één van de eerste wereldleiders die werd ontvangen bij de nieuwe paus. 
Citaat -  De internationale gemeenschap heeft zich ertoe verbonden doelen te bereiken waaronder het uitbannen van extreme armoede en honger en het terugdringen van de kindersterfte met 2015. "Paus Franciscus is een man van de vrede en het doel. Hij is een stem voor de stemlozen", zei hij. De VN-leider maakte ook opmerkingen over de paus de keuze om zichzelf te vernoemen naar de heilige Franciscus van Assisi, zeggen dat dit was "een krachtige boodschap voor de vele doelen gedeeld door de Verenigde Naties." "Het spreekt luid van zijn inzet voor de armen, zijn acuut gevoel van nederigheid, zijn passie en compassie om de menselijke conditie te verbeteren, "zei hij. - Einde citaat.

 “Nieuwe Wereld Orde”

“De Jezuïeten” zijn de dodelijkste
en meest sluwe Inlichtingendienst OOIT

Is de Valse Profeet en toekomstige Leider van de Illuminati, Eén Wereld Kerk, of een Nederige man, de meest krachtige Religieuze Icoon geworden.


Het is 13 maart 2013.
Het conclaaf heeft net gestemd, en geopenbaard aan de wereld de nieuwe paus en leider van de 1,2 miljard lid Katholieke Kerk. Kardinaal Jorge Mario Bergoglio werd de 266e Paus van de Kerk en de 112e en laatste paus in de profetie van Saint Malachy, die de bijnaam de laatste paus "Petrus Romanus" (Peter de Romeinse) en inmiddels weten de meeste van ons dat hij de naam P Franciscus nam.

Romeinen 10:7  
Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen.

Wie zal in de afgrond neerdalen?
(Dat is Christus uit de doden naar boven brengen)


Bestendigt de Petrijns truc. Paus Franciscus werd de eerste Paus die afdaalde in de Necropolis om het twijfelachtig genaamde graf van Petrus te bezoeken. In de Oude Romeinse heidendom is een aedicula een klein heiligdom. De term “aedicule”
is afgeleid van het Latijnse “aedes” en betekend een tempelgebouw of een huis.


Petrus Romanus Paus Franciscus bestendigt de Petrijns truc.


Kardinaal Angelo Comastri, Aartspriest van St. Peter's Basiliek sinds 2006, heeft gesproken over Paus Franciscus’ bezoek op 1 April aan het graf van St. Petrus, die zich in de Necropolis onder de basiliek bevindt zich.  

"Zijn eerste stop was voor de Egyptische Mausoleum (dat dateert uit de 2e eeuw)," vertelde kardinaal Comastri. "In dit mausoleum, te midden van veel heidense graven, is er ook een christelijke graf. Christendom was in feite als gist, doordringend in de heidense wereld. De paus riep in bewondering: 'Het is als dit vandaag ook!"

Journalist Tom Mueller: “Ferrua en zijn collega’s hadden in feite met opmerkelijke objectiveit gewerkt: ondanks de intense druk van de Vaticaanse Gemeenschap meldden zij geen spoor van Petrus – niet één inscriptie die hem noemt, zelfs niet temidden van de graffiti op zijn vermeende graf. Zij ontdekten dat de aarde onder de “aedicula” leeg was.  Gefrustreerd, eiste paus Pius XII verder onderzoek door de Vaticaan getrouwe epigraficus, Margherita Guarducci. Ze keerde de eerdere bevindingen om, ontdekte tekeningen en inscripties, die Ferrua’s team bizar genoeg over het hoofd hadden gezien,  na meer dan een decennium van onderzoek, met inbegrip van een inscriptie in de buurt van de aedicula dat zij weergeeft als "Petrus is binnen."


Het is twijfelachtig dat het oorspronkelijke onderzoek niets rapporteert van de soort en de nog steeds doorgaande beschuldigingen en insinuaties.  Het graf dat nu door de Kerk beweerd wordt als zijnde het graf van St. Petrus ligt aan de voet van de aedicula onder de vloer.


In 1953, lang na de eerste 12 jarige archeologische poging niets had opgeleverd, werd een ander stel botten gevonden, waarvan werd gezegd dat zij verwijderd zijn zonder de kennis van een nis in de noordzijde van een muur aan de rechterzijde van de aedicula. Daaropvolgende testen geven aan dat deze beenderen van een 60 á 70 jarige man waren. Gemeld door Meuller. Einde citaat.

Ik volg dit aandachtig, want ik ben zelf een ex-katholiek en een Nieuwe Wereld Orde waakhond, en ik denk dat we allemaal wel weten van de Illuminatie, hun corruptie, en hun gnostische Luciferianisme. Het is levend en wel in het Vaticaan. Er zijn een aantal feiten en een aantal primeurs die moeten worden besproken over de kerk, Franciscus 'verleden, zijn nieuwe naam, de Sint Malachy Prophecy, en nog veel meer.

Dit is het belangrijkste logo van de Jezuïetenorde.


De Jezuïeten: De Samenleving van Jezus werken letterlijk als Ninja's voor de paus,  en men moet niet vergeten dat ze nog steeds volop operationeel zijn. Ze werden gebruikt om het katholicisme te controleren, en het te onderwerpen, en hun opdracht is om het katholieke geloof overal te verspreiden. Ze zijn allemaal hoog opgeleid en nemen hun orders aan van de Superieure Overste, ook wel de “Zwarte Paus” genoemd. De huidige zwarte paus is Vader Adolfo Nicolás en de kerk heeft nog steeds een band met de Jezuïeten en mensen met een Jezuïet opleiding (ik kreeg er zelf een).


De Nieuwe Paus, de Nieuwe Wereld Orde: de Nieuwe Koning van het conclaaf.


2013,  in een Illuminatie Jezuïeten Nieuwe Wereld Orde, Vaticaan.

Openbaring 19:18 
Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te eten het vlees van koningen en het vlees van oversten over duizend en het vlees van sterken en het vlees van paarden en van hen, die daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten


Christus, het Glorieuze Hoofd van de kerk, wordt beschreven als op een wit paard, het embleem van rechtvaardigheid en heiligheid. Hij heeft vele kronen, want Hij is de Koning der koningen, en Heere der heren. Hij is gekleed in een gewaad gedoopt in Zijn eigen Bloed, waardoor hij kocht zijn macht als Middelaar, en in het bloed van zijn vijanden, over wie hij altijd de overhand heeft.


Zijn naam is Het Woord van God, een naam die niemand volledig kent, maar alleen Hijzelf; alleen dit weten wij, dat dit Woord was God geopenbaard in het vlees, maar zijn volmaaktheden kan niet volledig worden begrepen door enig schepsel. Engelen en heiligen volgen, en zijn als Christus in hun pantser van zuiverheid en rechtvaardigheid.


Jozua 6:16 
En het gebeurde, toen de priesters de zevende maal op de bazuinen bliezen, dat Jozua tegen het volk zei: Juich, want de HEERE heeft u de stad gegeven!


Daniël 12:10  
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.


“Geen der goddelozen zal het verstaan,
maar de verstandigen zullen het verstaan”

“Roep het uit voor de Glorie”


Gods zegen

Josie Hagen