Pages

Monday, 30 March 2015

De Ongerechtigheid - Iniquity - van de Generaties!"Leven voor Voorbidden"


Schijnende en Brandende Lichten Opstaan!!!

Jeremia 32:38
“Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn”


Jeremia 1:8
Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN. Toen strekte de Here zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken,


Jeremia 1:9-10
Om uit te rukken, af te breken, te vernietigen, omverwerpen, te bouwen en te planten.


Volgens NASA, het ruimtevaart agentschap van de Verenigde Staten, vinden er een viertal maansverduisteringen, of meer simpel gezegd "vier bloed manen met vier donkere zonnen" plaats, met de eerste die zich voordoet op het Joodse Pesach 15 april 2014, en weer zal verschijnen  op Pascha, 4 april 2015.  De twee andere gebeurtenissen op het Soekot feest of het Loofhuttenfeest op 8 oktober 2014 en opnieuw op 28 september 2015.


"Het Inzamelen van Gods volk"

Dergelijke hemelse verschijnselen hebben in de afgelopen eeuwen slechts drie andere keren plaatsgevonden en elke keer werden ze gekoppeld aan belangrijke en grote evenementen met betrekking tot het Joodse volk, met inbegrip van de inzameling van het volk van Israël en de pasgeboren staat.


"De Komende Oordelen"
Openbaring 10:11
En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.


Exodus 4:12
Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat gij spreken moet.


"Besmet bloed"

"Ongerechtigheid – Iniquity - van de Generaties"

We kunnen ervaren jarenlange tranen vanwege het hoge niveau van Illuminatie in de derde en vierde generatie van de voorvaderen. Deze ongerechtigheid “Iniquity” bezoekt de kinderen tot en met de vierde generatie. We moeten door het gebed de vloek van de Triple Helix dwars door onze generaties breken.


Here God genees uw mensen! Verlos uw mensen van alle kwaad, want wij zouden uw volk zijn, rechtvaardig en heilig, apart gezet voor het gebruik van de Meester.


1 Corinthiërs 14:20
Broeders, stop met denken als kinderen, maar in de boosheid; wordt in het verstand 
volwassen.

“Vooral in een tijd als deze! We zullen horen”

Hebreeën 5:14
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.


"Onderscheid Goed van kwaad"

"Deze “Iniquity” bezoekt de kinderen tot en met de vierde generatie"

Noach was een profeet, predikte, Profeteerde en het verklaarde oordeel. Maar ze luisterden niet. Het Oordeel van God kwam over Sodom - en de vloed vernietigde alles en niet één persoon werd gered.

"Driedubbele Helix"

Dat is wat er gebeurt in hoge niveau Illuminatie - 69 Chromosomen verklaren: Vol van Beest bloed, vernietigend en dodelijk. Het kan de familie vernietigen. Het Beest komt uit de zee, de menigten van de mensheid - Zijn beeld, zijn natuur en aard, zijn gebrek, zijn karakter - hij was en is een moordenaar - een leugenaar, de binnendringer van de mensheid. God schiep de mens met een Dubbele helix DNA-streng. Maar de moderne DNA wetenschappers hebben een Driedubbele Helix DNA-streng gecreëerd, een verandering die de Goddelijke mens in een Beest transformeert!

"Want over allen zal de Glorie uw bedekking zijn"

Jesaja 4:5
Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.


DNA en Chromosomen - In mensen is DNA stevig verpakt in de kern van een cel. De dicht opeengepakte DNA worden chromosomen genoemd. Een licht werpen op de biologische moleculen. Driedubbele Helix: “Genetisch de mensheid veranderen in Beesten, DNA van het Beest” - het beeld van het beest – God schiep de mens met een Dubbele Helix DNA-streng. Maar de moderne DNA wetenschappers hebben een Driedubbele Helix DNA-streng gecreëerd, een verandering die de Goddelijke mens in een Beest transformeerd!


"God gaf ons een perfect beeld van een Dubbele Helix in de Schrift"

Moderne wetenschappers proberen de Wereldwijde Elite onsterfelijkheid te geven, zodat ze geen noodzaak hebben aan het Kruis van de Verlosser. Vrijmetselaars voorstelling van de Drievoudige Helix. Om deze Helix te illustreren, Vrijmetselaars gebruiken 3 graden, 3 pilaren en vele andere drieën in hun symboliek.


De Illuminati wetenschappers zijn van plan om de Wereldwijde Elite te veranderen van mensen, geschapen naar Gods beeld, in beesten door middel van genetische manipulatie. Het is veelbetekenend dat deze overgang van de Elite naar beesten plaatsvindt net voordat de twee Beesten van Openbaring op het wereldtoneel verschijnen: Antichrist.


"En Adam zei"
Genesis 2:23
Toen zei de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin" heten, omdat zij uit de man genomen is.


"Been van mijn gebeente"

2 Samuël 19:13
En tot Amasa moet gij zeggen: “Zijt gij niet mijn eigen vlees en bloed? Zo moge God mij doen”


Overweeg ook de 9'- 6" duidelijk gemarkeerd boven de ingang, die te genereus is lijkt me. Is niet de ingang van de parkeergarage goedgekeurd op 7 meter? In nog een andere laag van Symboliek, het spreekt tot mij over de Maçonnieke Koninklijke Boog, met het astrologische symbool van kanker op de sluitsteen van de boog, dat is een liggende en dus versluierde 69. Dit is het nummer van de twee cijfers die het merkteken van het Beest triple helix DNA transformatie voorstellen. 23 * 3 = 69 chromosomen. De 9'-6 "speling of 96 is gelijk aan 69 als een omgekeerde vorm volgens sommigen die getraind zijn in de occulte cijfers. Buiten dat, de afstandswaarschuwing script van links naar rechts gelezen: 9'-6 "speling 9'-6 '9'-6" speling 9'-6" Een 6 9 wordt als volgt gepresenteerd in het centrum - in de sluitsteen positie. Dat is behoorlijk slim, de ingang te vergelijken met de koninklijke boog! Nogmaals, de parkeergarage verhoudt zich tot een tempel van de vrijmetselarij.

Dit is het getal van twee cijfers die het merkteken van het beest Driedubbele Helix DNA transformatie. 23 * 3 = 69 chromosomen, de 9'-6 "speling van 96 is.


“Valse transformatie en transfiguratie”

Echter, Vrijmetselarij bouwt zijn tempel in de mens, zij onderwijzen dat er binnen elke man een 'Goddelijke Vonk' bestaat, hem toestaand een godheid te worden. Elke Vrijmetselaar probeert een god te worden. 33e Grootmeesters van het ambt van Illuminatie.


“En gij zult als goden zijn”

Genesis 3:5
God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, dan zullen uw ogen geopend worden, en gij zult zijn als God, kennende goed en kwaad.


Hoe diep zijn de gevolgen van deze eenvoudige verklaring!

”Het is God die ons transformeert naar het beeld van Zijn Zoon”


Filippenzen 3:20-21
Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn Verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

“Tot de maat van de wasdom der volheid van Christus”

Efeziërs 4:12-13
Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.


Jesaja 4:5
Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion en over de samenkomsten die daar gehouden worden, des daags een wolk scheppen en des nachts een schijnsel van vlammend vuur, want over al wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.


“Want over allen zal de Heerlijkheid een Beschutting zijn”

Genesis 15:16
Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want de maat van de ongerechtigheid “iniquity der Amorieten is nog niet vol.


In het boek Leviticus, vangen we een glimp op van hoe gruwelijk en ontstellend de zonden van dit volk was geworden tegen de tijd dat de Israëlieten begonnen om het land in bezit te nemen. Hun verdorvenheid had zo'n punt bereikt dat het land zelf zo te zeggen is verontreinigd, en dat dit land ze als het ware uitbraakte. Zie Leviticus 18:24-28. Maar de vraag blijft: "Hadden ze ruimschoots de gelegenheid om zich van hun zonde te bekeren voordat het oordeel over hen kwam?"


Leviticus 18:24-28
Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die Ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd en Ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen en geen van deze gruwelen doen, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die in uw midden vertoeft, want al deze gruwelen deden de lieden van het land, die vóór u waren, zodat het land onrein werd- opdat het land u niet uitspuwt, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk, dat vóór u was.


2 Tessalonicenzen 2:7
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Want het geheimenis van de ongerechtigheid “iniquity” is al aan het werk.


"Want de “iniquity” der Amorieten is nog niet vol"

Ik geloof dat de Lodge van de Vrijmetselarij geheimenis van iniquity is. De Lodge van de Vrijmetselarij is geestelijk gebouwd op Egyptische hekserij. Op basis van een systeem van cryptische codes, hiërogliefen dat "de geheimen houdt van ontdekt worden door een vastberaden overtreder".


De Eed van - Mijn rechteroor weggenomen om niet naar de Geest van de almachtige God te horen.

De eed - mijn "Rechter" hand - geroyeerd - 'De Kroon van de schedel afgezaagd – De Hersenen blootgelegd.”


Job 31:33
Indien ik als Adam mijn overtreding bedekt heb, door mijn iniquity in mijn hart te verbergen,


Het kennen van het land van uw voorouders is van fundamenteel belang voor het begrijpen van de generatiezonde die zich herhaalt in uw familie bloedlijn. Genezing van Beschadigd DNA. Bekeer u tot God voor de zonde van de voorouders en uw deelname er in. Laat hen vrij in vergeving voor de beschadiging van uw DNA. Herroep de zonde.

Onze Vaders en voorvaderlijke bloedlijnen kunnen al gezaaid zijn door een hoog niveau van Illuminatie en er de oorzaak van zijn dat er deuren zijn geopend voor visitatie, vooral in de nachtelijke uren, die bijten en ons en onze kinderen te impregneren met de bloedlijn van het Beest, het zaad van het Kwaad.


Breek in Jezus naam de "Impregnatie" van het Beest zijn Bloed en demonische bloed dat een instorting in ons en onze kinderen kan veroorzaken. We maken de geest van instorting ongedaan, gezaaid in onze familie DNA en geërfd van onze voorouders. We breken de impregnatie van het beest Bloed DNA. Dit kan de hoofdoorzaak van veel hel zijn.


1 Petrus 1:23
De wedergeboorte, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.


Johannes 1:13
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.


Mattheüs 24:12
En omdat iniquity vermenigvuldigd, zal de liefde van de meesten verkillen.


"Onrechtvaardigheid “Iniquity” wordt vermenigvuldigd"

Want het oordeel is zonder genade voor degene die geen genade heeft getoond. Barmhartigheid overwint het oordeel.


Handelingen 1:18
Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid “Ïniquity” en voorover gestort, is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen;


"En in de Slavernij van Ongerechtigheid - Iniquity"

Handelingen 8:22-23
Want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid “iniquity”.


Romeinen 1:18
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid – iniquity” ten onder houden,


Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel tegen alle goddeloosheid en tegen de iniquity van de mensen die door de iniquity de waarheid onderdrukken. God is boos:


"Schep in Mij een Rein Hart, O God!"

Psalm 51:11-13
Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest niet van mij;


Want het oordeel is zonder genade voor degene die geen genade heeft getoond. Barmhartigheid overwint het oordeel.


Psalm 78:8
En zij zijn niet gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht, onstandvastig van hart, en welks geest niet trouw was jegens God.


"Belofte van Herstel"

Jeremia 32:38-40
Zij zullen Mij tot een volk zijn en Ik zal hun tot een God zijn; Ik zal hun één hart en één weg geven, zodat zij Mij vrezen al de dagen, hun en hun kinderen na hen ten goede; ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken;


Jesaja 64:6
Wij zijn allen geworden als een onreine, al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed; wij vielen allen af als het loof en onze iniquities voerden ons weg als de wind.


Leviticus 17:7
En zij zullen hun offers niet meer brengen aan de geit demonen, die zij overspelig nalopen en waarmee zij de hoer spelen. Een altoosdurende inzetting zal dit voor hen zijn in hun geslachten.


Exodus 34:6-7
HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de iniquity der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.


Het boek Openbaring vertelt ons de Draak is "de Duivel en de Satan"

Openbaring 12:7
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de Draak en zijn engelen voerden oorlog, En de grote Draak is geworpen, namelijk de oude Slang, die genaamd wordt Duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt ". Hij werd buitengeworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen."


"Buitengeworpen met hem"
Jesaja 6:7
Hij raakte mijn mond daarmede aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw iniquity geweken en uw zonde verzoend.


"De ongerechtigheid “iniquity” van de vaders en voorvaders"


"De Draak"

Laten we beginnen met het definiëren van het begrip van de draak, dit betekent de bloedlijn van Satan. Deze bloedlijnen zijn overal, maar vooral in de Elite bloedlijnen van de rijken. Deze bloedlijn van de Rode Draak zijn rijken, Blauw Bloed.


De Orde’s van hel en hun DNA – Vrijmetselarij - Druidisme, Mormonisme - Wicca Hekserij, allemaal stijgen ze op met de vleugels van het valse bovennatuurlijke. Ze nemen ons mee naar een DNA-match met de duivel – De Slang - het zaad van de slang aanbidding. We triomferen over de slang, het Beest, door het Bloed van het DNA uit de Hemel, zij hebben hem overwonnen, En zij hebben hem verslagen, En ze waren zegevierend door het Bloed van het Lam. We breken in de naam van Jezus alle misvorming, alle misvorming van gedachten en emoties, alle baby's die dwars door onze generaties geboren werden met misvorming en ontbrekende ledematen, de valse opstijgende vleugels van de vleugels van de Nephilim, misvormen onze bloedstromen.

"De Valse opstijgende Vleugels van de Orde van de Nephilim"


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Genesis 6:5
Toen de HERE zag, dat de slechtheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts kwaad was,


Openbaring 12:9
En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.


De term "Merovingische", waarvan wordt gezegd dat het komt van Merovee, die de koning van de Franken was van AD 447-458, ondanks de recente beweringen dat de Merovingische Franken werden verwekt door Jezus Christus en Maria Magdalena, en daarom "goddelijk" zijn. De legende van Koning Merovee verbergt de ware oorsprong van het Merovingische ras uit de oudheid. Volgens de legende, zoals uitgelegd in de Bloedlijn van de Heilige Graal, had Merovee had twee vaders, Koning Clodion en een vreemd "beest van de zee". De vader van de leugen.


"De Heere zal Zijn Volk Niet Vergeten"

Psalm 94:19-21
Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Hebt Gij iets gemeen met de zetel van het verderf, die onder schijn van recht onheil sticht? Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig.


Spreuken 25:2
Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te vorsen.

"Jozef’s Broers naar Egypte Gezonden"
Genesis 42:21
Toen zeiden ze tegen elkaar: "Voorwaar, wij zijn schuldig aan onzen broeder, want we zagen de nood van zijn ziel, toen hij pleitte bij ons, maar we zouden niet luisteren;. Daarom is deze benauwdheid over ons gekomen Ruben antwoordde hun, zeggende: "Heb ik je niet verteld, “Zondig niet tegen de jongen” maar je hebt niet geluisterd!


"Nu komt de afrekening voor zijn bloed"
Genesis 42:23
Zij wisten echter niet, dat Jozef hen verstond, want zij gebruikten een tolk.


Genesis 9:5-6
En waarlijk, Ik zal uw eigen levensbloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.


Ezechiël 18:20
De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de iniquity van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.


Ezechiël 16:6
Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in uw bloed, occult bloed, van uw geboorte en Ik zei tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zei tot u, in uw bloed: leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas,


Ezechiël 16:3
En zeg: zo spreekt de Here HERE tot Jeruzalem: gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische.


"Uw geboorte, uw DNA, is afkomstig uit het land Kanaän"

Hebreeën 11:28
Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen, opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.


Exodus 12:13
En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.

Ezechiël 5:9
Ik zal wegens al uw gruwelen aan u doen wat Ik nog nooit gedaan heb en nooit meer zo doen zal.


Ezechiël 9:6
Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij Mijn Heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden.


Genesis 9:6
Wie des mensen bloed vergiet, door de mens zal diens bloed vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.


Sergeant Azov Bataljon zegt dat, zodra de oorlog voorbij is, hij en de anderen van de vrijwilliger brigade terug naar Kiev zullen gaan om de corrupte regering te verdrijven en het eigendom van de rijke oligarchen te nationaliseren. De soldaten van Azov’s bataljon hebben een eed van trouw aan de Oekraïne op het Sophia Plein in Kiev gezworen alvorens te worden uitgezonden naar de Donbass. RTNEWS - meer hieronder te lezen.


Er is een grote confrontatie over de hele aarde aan het gebeuren, nationaal en internationaal. Alles in onze familie lijn, alle wetteloosheid en al de werken van de iniquity zullen meer en meer openbaar worden gemaakt, Generaties en confessionele familielijnen.


Wij verklaren in de Naam van Jezus Christus, dat alle hoge ambten van het beest, gezaaid in onze familie lijnen, vallen.


"De Grondslagen van de Kerkgeschiedenis"

Frederik Willem van Pruisen in Duitsland. Dit was het hoogste niveau van een valse Koning en heerser. Frederik Willem II was Koning van Pruisen vanaf 1786 tot aan zijn dood. Hij was in personele unie de Keurvorst van Brandenburg en de soevereine vorst van het Vorstendom Neuchâtel.

1781: In 1781 Frederick William, dan prins van Pruisen, geneigd tot mystiek, is toegetreden tot de Rozenkruisers, en was onder invloed gevallen van Johann Christoph von Wöllner en Johann Rudolf von Bischoffwerder.

"Wilhelmine van Pruisen, Koningin van Nederland"

 

Er was een tijd in de geschiedenis van de kerk van onze Heer Jezus Christus, dat het wel en wee van de kerk in Nederland onlosmakelijk was verbonden met wel en wee van de kerk in Groot-Brittannië. Dit was de tijd van Willem III van het Huis van Oranje.
Geschiedenis van de fundamenten van de kerk.
Een lid van de Algemene Staf van de Strijdkrachten van Oekraïne in Kiev, Col. Oleksy Nozdrachov, verdedigde de Azov strijders als patriotten. "Het zijn vrijwilligers die besloten om hun leven op te offeren aan het land," zei hij. "Ze zijn taai en fel in de strijd, ze staan ​​en vechten en zullen hun grond nietopgeven." Frederick is een Nationale en Internationale valse rechter, apostel, commandant en algemene Rechter. Ze zijn dwars door onze familielijnen, met complete wetteloosheid en vol trots. Jezus Christus overwint Frederik van Pruisen, Willem van Oranje, Godfried de Bouillon van de Franse Illuminati en alle Valse Merovingische Bloodlijnen die zijn gezaaid in onze familiegeschiedenis via de familie ongerechtigheid “iniquity” voor generaties. Het DNA van de bloedlijn van het beest zelfs in onze kerk geschiedenis.


"De Valse opstijgende vleugels om op valse vleugels op te stijgen"

Jesaja 14:13
En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;


De Valse opstijgende vleugels zijn de vleugels van het Beest, van valse macht, valse glorie, en bovennatuurlijke. We breken de familie iniquity van de valse opstijgende vleugels van dood en hel, de generaties bezoekende met plagen in de nachtelijke uren.


Jesaja 4:4
Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben afgewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging.


Psalm 51:4
Was mij geheel van mijn iniquity, reinig mij van mijn zonde.


Amos 3:2
U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk; daarom zal Ik al uw iniquities aan u bezoeken.


Psalm 119:1-8
Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des HEREN gaan. Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken; die ook geen onrecht plegen, wandelen in zijn wegen. Gij hebt uw bevelen geboden, opdat men die ijverig onderhoud. Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden. Dan zou ik niet beschaamd staan, als ik op al uw geboden zie. Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer. Uw inzettingen zal ik onderhouden; verlaat mij niet geheel en al.


Daniël 11:4
Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal verbroken worden en verdeeld naar de vier windstreken des hemels; doch niet aan zijn nakomelingen, en zonder de macht waarmee hij heerste; want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en aan anderen dan dezen komen.

"Levende offers"

Romeinen 12:1-3
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld.


Gods Zegen
Josie Hagen


======================================== 

Lees verder in onderstaande link:

Azov Nazi Vrijwilliger Oekraïne