Pages

Thursday, 7 January 2016

U zult Daarop Geen Vreemd Vuur of Wierook Offeren!


        
Vernietigd door Gebrek aan Kennis – De Bijbel zegt in Hosea 4:6 dat Gods mensen worden vernietigd vanwege gebrek aan kennis.

Hosea 4:6
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. “Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”
“De Vernietiger van de Mensheid”

Hosea 4:1
Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.


Jeremia 4:22
Want onverstandig is mijn volk, Mij kennen zij niet; dwaze kinderen zijn het, en inzicht hebben zij niet. Zij zijn wijs om kwaad te doen, maar van goed doen weten zij niet.


“Gods aanklachten tegen Israël”

Hosea 4:5-7
Gij zult struikelen bij dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij nacht, en verdelgen zal Ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten. Hoe talrijker zij werden, des te meer zondigden zij tegen Mij. Hun eer zal Ik in schande veranderen.


Jesaja 5:13
Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan inzicht, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst.


“De mensen van God in ballingschap is vandaag een Wereldwijde Schending”


God maakt het erg duidelijk dat Zijn mensen kunnen worden vernietigd door gebrek aan kennis. We moeten uit het in de duisternis achtergelaten zijn komen en in het licht van Openbaring worden gebracht.
Hosea zegt: “Mijn mensen zijn vernietigd vanwege gebrek aan kennis (geestelijke leer of inzicht).


Genesis is uw geschiedenis, uw nakomelingen, de oorsprong en het begin van de ontwikkeling van uw DNA, karakter.


Exodus is het uitoefenen van uw gehoorzaamheid aan God, komend van ongehoorzaamheid en binnengaand in de gehoorzaamheid aan God. Exodus betekent ziende: Zij zagen het kwaad in Egypte en riepen tot God om een verlosser (Mozes) die hen van Egypte zou bevrijden. Het woord Exodus betekent vertrekken van een plaats met een verlangen een nieuwe plaats te zien.


Leviticus is het veranderen van uw slechte gewoonten in de goede Goddelijke gewoonten komen uit gedachtepatronen van Mind controle, gedrag en spreken.


Numeri is wanneer God geestelijk en fysiek uw leven verbonden maakt aan het nummer van Zijn geestelijke en lichamelijke erfenis.


Deuteronomium is uw geestelijk bekwaamheid om te kunnen luisteren, te horen, te ontvangen en God te begrijpen wanneer Hij tot uw ziel spreekt.


“Het Grootste Gebod”

Deuteronomium 6:4-5
Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.


Hoor o Israël, de Heer onze God is één. U zal de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart – fysieke lichaam, leven – met geheel uw ziel (de Adem en stem in uw mond) en met al uw kracht (uw handelingen, uw motieven, dromen en verlangens) moeten Gods doel op aarde dienen.

“Het werk van een Herder”


Het werk van de herder was de schapen te beschermen door hen te zalven, met de hoorn van zalfolie, zodat de vliegen niet in de hersenen van de schapen konden binnendringen. Er zijn getuigenissen over het leven van David die niet in de Bijbel beschreven staan en dit is er één van dat hij als de herder de schapen zalfde. Er zijn vliegen die in en van de hersenen van de schapen leven. Wanneer ze eenmaal door de oren van de schapen in de hersenen zijn binnengekomen beginnen ze de hersenen op te eten. En vanwege de ernstige hoofdpijn begint het schaap rond te rennen, op zoek naar harde rotsen, zodat ze met haar kop tegen de rots kan slaan om de pijn te doen stoppen. Als de schapen met hun kop zo hevig tegen de rotsen slaat dan breekt de schedel die de hersenen beschermd. Wanneer David de schapen met olie zalfde, stopte de olie het verlangen van de vliegen om hun wens te vervullen. De vliegen glijden van het hoofd van het schaap vanwege de zalfolie.


“Het Verstand van Christus”


Jezus onderging onze Kwelling. Hij verdroeg het geweld. Hij droeg het Bloedvergieten en de verkrachting. Hij maakte de weg van onze totale Verlossing. Halleluja voor Het Kruis.


Jesaja 56:10
De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis. Zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen. Dromend liggen zij neer, zij hebben de slaap lief.


Leviticus 10:1
En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo offerden zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen Hij hun niet geboden had.“Dood in een Bediening”

Numeri 26:61
En Nadab en Abihu stierven, toen zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren brachten.


Leviticus 16:1
Na de dood van de beide zonen van Aäron, die gestorven waren, toen zij voor het aangezicht des Heren waren genaderd en vreemd vuur hadden geofferd, sprak de Here tot Mozes.“Zij die dicht bij God Komen zullen Zijn Heiligheid Kennen”


Om het antwoord op deze vragen te vinden moeten we luisteren naar een waarschuwing van de Profeet Jeremia ten tijde dat Israël in opstand was tegen De Here God.


Jeremia 44:17-18
Maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem; toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen.


Israël was begonnen dezelfde gewoonten als de omliggende heidense volkeren over te nemen, inclusief het aanbidden van de heidense zonnegod en de “Koningin van de Hemel”. De heersende houding van hierboven was er een van trots, arrogantie en begeerte en dit zien we vandaag de dag terug in het lichaam van de Messias. In Jeremia’s dagen veronderstelden ze te kunnen doen wat in hun boze hart opkwam. Begeerte en een verlangen naar rijkdom waren de motivaties voor het offeren van wierook aan de Koningin des Hemels en zij rekenden op “goedkope genade” om hen in een goede staat met God te houden. Zolang zij zonen van Abraham waren zagen zij geen conflict met een onheilig mengsel. In Deuteronomium 12 zien we dat God Israël al waarschuwde om niet de heidense aanbidding na te volgen en dat binnen te brengen in de aanbidding van de Ene Ware God.


Deuteronomium 12:29-30
Wanneer de Here, uw God, de volken, naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven, uitgeroeid heeft, en gij hun gebied in bezit genomen hebt en in hun land woont, neem u er dan voor in acht, dat gij u niet laat verleiden na hun verdelging hun voorbeeld te volgen, en dat gij hun goden niet zoekt, zeggende: hoe dienden deze volken hun goden? zo wil ik het ook doen.


En dit is de hedendaagse houding, zelfs in het leiderschap, binnen het Lichaam van Christus.

“Het leiderschap van de kerk”

Leviticus 10:1
En de zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen Hij hun niet geboden had.


Leviticus 10:2
Toen ging er vuur uit van de Here en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de HEER.


De zonen van Aäron werden verteerd door het vuur van God. En zij stierven omdat zij ongehoorzaam waren in het offeren van vreemd vuur of wierook waarvan Hij hen tevoren had gewaarschuwd dit niet te doen. God Almachtig had de kinderen van Israël gewaarschuwd geen “vreemd vuur” op het altaar in de Tabernakel te offeren.


Exodus 30:9
Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen noch brandoffer noch spijsoffer, ook een plengoffer zult gij er niet op plengen.


“Gij zult daarop geen vreemd reukwerk brengen”


Met andere woorden; de wierook moest exact van de voorgeschreven specerijen. worden gemaakt.

“Zij waren afgeweken van de Formule”


Toen zij waren afgeweken van de formule van wierook die de Here God hen had voorgeschreven pleegden zij geestelijk overspel voor het aangezicht van de Heer. Het woord “vervalsen” betekent: “onzuiver maken door vermenging”.


De Volgende Kruistocht Komt er Spoedig Aan, Jezus Wederkomst – en Hij zal de Kruisvaarders Naar de Overwinning Leiden – lees verder in onderstaande link.

“Feest van Heilige Anne (Bord du Mer Limonade)”

Na het vernieuwen van hun geloof in de modder put van Plaine du Nord in voorbereiding op de pelgrimage naar Limonade. Voodoo is een officiële religie van Haïti, meer dan 8 miljoen mensen praktiseren het. Deze Afro-Haïtiaanse religie is gebaseerd op het gelf data alles een geest is en dat de mens bestaat om deze geesten te dienen door verschillende godsdienstige riten en gebeden. Tijdens rituelen, Voodooïsten ervaren vaak een geestelijke overname en het binnengaan van een trance-achtige staat, welke kunnen bestaan uit eten en drinken, dansen, waarzeggerij en voor het uitvoeren van speciale medische behandelingen of fysieke angsten. Hoewel niet op grote schaal toegepast is het offeren van dierlijke offerande aan de geesten een traditionele praktijk binnen Voodoo.


Een traditionele Voodoo praktijk is het offeren van dierlijke offerande.“Onreinheid in het Kamp”

Deuteronomium 23:13-14
Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven; gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. Want de HERE, uw God, wandelt in uw legerplaats, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven; daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat Hij niets onbehoorlijks bij u ziet en Zich niet van u afwendt.


Exodus 3:5
Daarop zeide God: “Kom niet dichterbij; doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond.”


“Want de HERE, uw God, wandelt in uw legerplaats”


Deuteronomium 23:14
Want de HERE, uw God, wandelt in uw legerplaats, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven; daarom zal uw legerplaats Heilig zijn.


Vervolgens leidde Mozes het volk uit het kamp om te ontmoeten…


Exodus 19:17
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats om de God van het kamp te ontmoeten en zij stelden zich op onder aan de berg.


De Filistijnen waren bang. “Een god is in het kamp gekomen…”


1 Samuël 4:7
Toen zij vernamen, dat de ark des Heren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: “God is in de legerplaats gekomen” en zij zeiden: Wee ons.


Toen Jacob hen zag zei hij: “Dit is het kamp van God…”


Genesis 32:2
Toen hij hen zag, zeide Jakob: “Dit is een leger Gods.” Daarom noemde hij die plaats Machanaïm.


Openbaring 20:9
En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen;


En de geliefde stad; maar vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen…


Job 33:17
Om de mens van zijn wangedrag af te brengen en hen uit trots te houden.


Job 36:10
Hij opent hun oor voor de vermaning en correctie, en gebiedt, dat zij zich bekeren van hun boosheid.


Job 36:15
Maar degenen die lijden bevrijdt Hij in hun lijden; Hij spreekt tot hen in hun ellende.


Daniël 2:19
Toen werd de verborgenheid aan Daniël in een nachtgezicht geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de Hemel;

God’s zegen

Josie Hagen


 ------------------------------------------------------------ 

Lees meer in onderstaande link:

De volgende kruistocht komt spoedig Jezus zal terugkeren