Pages

Saturday, 24 December 2016

De Tabernakel van God
 Romeinen 8:21
"Omdat de schepping zelf ook zal worden bevrijd van de slavernij van corruptie in de glorieuze vrijheid van de kinderen van God."


Genesis 28:22
En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een Huis van G-d wezen
  


Job 22:23
Wanneer u zich tot de Almachtige bekeert, zult u opgebouwd worden, wanneer u het onrecht (iniquity) uit uw tent (tabernakel) wegdoet.


Job 29:4
Zoals ik was in de dagen van mijn jeugd, wanneer het geheim van God op mijn tabernakel rustte.

“HANUKKAHA Tijd om te worden vervuld”


Toen Juda en zijn mannen de Tempel binnen kwamen gingen zij onmiddellijk aan het werk met het opruimen van de beelden van de graven van de heidense Griekse goden en afgoden (idolen) die door de Syriërs waren achtergelaten en begonnen de dingen terug in orde te brengen – in Gods orde!


Het was nadat de Heilige Tempel grondig en volledig gereinigd en herbouwd was dat de Maccabeërs uiteenzetten het opnieuw aan de Heer toe te wijden. Als onderdeel van de Tempel toewijding was de gewijde heilige olie nodig voor het licht van de grote Menora, maar slechts één kleine flacon van de sacrementele olie werd gevonden – genoeg voor slechts één dag. Wetende dat het 8 dagen duurde om het te bereiden.
Openbaring 21:3-4
En ik hoorde een luide STEM van de Troon zeggen: “Zie, de Tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God Elohim zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal neit meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En Hij, die op de Troon gezeten is, zei: “Zie Ik maak alle dingen nieuw!”


En HIJ die op de Troon gezeten is zei: “Het is volbracht! Ik ben de Alpha en de Omega”

“Het Begin én het Einde”

Openbaring 21:6-7
En Hij sprak tot mij: “Zij zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des Levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem God Elhoim zijn en hij zal Mij een zoon zijn.”


Deze verzen zijn van toepassing op degenen die in Jezus geloven en een leven leiden dat Hem behaagt. De voorwaarden worden in vers 8 uiteengezet, degenen die weigeren te geloven, de lafaards, degenen die slechte en kwade dingen doen, degenen die DODEN, degenen die seksueel zondigen, degenen die kwaad doen en magie bedrijven, afgoden aanbidden en degenen die liegen. Deze groep mensen zijn degenen die weigeren zich te bekeren ondanks de vele kansen die hen tijdens dit leven zijn of worden gegeven.


Johannes 7:37
En op de laatste, de grote dag van eht feest, stond Jezus op en riep, zeggende: “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van Leven water zullen uit zijn binnenste vloeien.” Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.


Mattheüs 7:14
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf elidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng is de poort, en small de weg, die ten Leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.


Het Feest der Tabernakels (Loofhuttenfeest) is de beduiding van het komende Nieuwe Jeruzalem. De Here God vertelde de mensen dat ze voor 7 dagen in loofhutten zouden leven zodat de generaties zouden weten dat Zijn volk in loofhutten woonden toen Hij hen uit Egypte bracht. Elke Sukkoth, de Joden bouwen of wonen en eten in loofhutten of tijdelijke woningen voor 7 dagen. Vandaag wachten wij gelovigen geduldig op Zijn terugkeer om deze vreugdevolle gelegenheid te vieren. Tijdens het feest warden meestal vruchten geofferd.


In total zijn er 4 belangrijke gebeurtenissen waarbij Elohim letterlijk onder ons woonde. 1) Toen Adam en Eva eens in de Hof van Eden woonden. 2) Toen Elohim in de Tabernakel in de Woestijn leefde. 3) Toen Jezus was geboren, en stierf aan de paal (Kruis) en Hij terugkeerde in het leven om nogmaals 40 dagen te blijven voordat Hij naar de Hemel terug ging. Jezus is onze Tabernakel of woonplaats. 4) Hij gaf ons de Heilige Geest om bij Zijn gelovige te zijn.


Johannes 14:16
En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn.


Vele geloven dat Jezus tijdens dit Feest is geboren omdat Hij geboren was in de late herfst, in een “stal”. Zijn naam is Immanuël, wat betekent, God Elohim met ons. Echter, Hij heeft ons niet gevraagd zijn geboortedag te vieren, maar te herinneren wat Hij heeft gedaan op Golgotha, gehoorzaam Zijn onderwijs, doe di ten vertel anderen het goede nieuws.

Jezus zal opnieuw terugkomen en voor eeuwig met ons leven!”

Psalm 27:4
Eén ding heb ik van de HERE gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het Huis van de HERE al de dagen van mijn leven, om de schoonheid van de HERE te aanschouwen en om te onderzoeken in Zijn tempel.Tegelijkertijd werd de Maagdelijke geboorte vervuld, van Adam tot Abraham was 2000 jaar in Genesis 3, plus 2000 jaar van Abraham tot Lucas 1 en 2000 jaar…


Psalms 15:1
HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw Heilige berg?


Psalms 19:4
Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,


Psalms 106:38
Ook vergoten zij onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door bloedschuld werd verontreinigd en ontwijd.

                        “Jesus Voorzag in Zijn Zuiver Bloed“

“Zodat onze Zonen en Dochters bloed niet langer hoeft te worden vergoten”

 
Johannes 1:14
Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid.


Jezus nam zelf de volledige menselijke natuur op zich. Gods persoonlijke manifestatie van het vlees. Het Woord. Het wordt vertaald “heeft onder ons gewoond” (mishkan) betekent letterlijk “gooide Zijn tent” of Tabernakel” onder ons. Johannes kon daarom spreken van “horen, zien en aanraken”van Hem. Net als het Hebreeuwse Shekinah “Glorie”


De stralende wolk van Gods Elohim Glorieuze Persoon rustte op de tabernakel


Exodus 24:16
De heerlijkheid van de HERE rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk.


Exodus 40:35
En Mozes was niet in staat om de tent der samenkomst binnen te gaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de Tabernakel.


“Alzo is de Messias, Elohims Glorieuze Persoon woonde onder de mensen”Hebreeën 1:3
Deze, de afstraling van Zijn heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen, die alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht, heeft na de reiniging van de zoned tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de Hemel – onze lichamen beide positief en negatief.


In de laatste uren van Jezus leven toonde Hij geen spoor van sentimentaliteit of zelfmedelijden voor Zijn naderend onheil op het Kruis.


Kort voordat Hij het Pascha met Zijn discipelen at, hoorde men de woorden van Jezus als Hij over de wereld in gebondenheid en verval nadenkt.


Lucas 23:2
Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over jezelf en over uw kinderen.


Zelfs aan het Kruis hoorde men de stem van een overwinnaar: “Vader vergeef hen, want ze weten niet wat zij doen.” 


Lucas 23:34
En Jezus zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”


Jezus weet wat hij doet – Hij vervult de profetie van Jesaja 53. Hij smelt rechtvaardigheid en vergeving tesamen. In deze ene daad van zelfopoffering ziet men genade en Heiligheid elkaar kussen. Aan de Boom regeert Hij. Als je kijkt naar het Kruis van Jezus merkt men de Zoon van God in actie voor de zonden van de mensheid. Hij is sterk en onbaatzuchtig naar het punt waar de geschiedenis in tweeën wordt gescheurd – BC en AD. In de laatste momenten roept Hij uit: 

“Het is volbracht”

Johannes 19:30.
Het is volbracht!


Hier gaat het over in Gods Evengelie. Aan het Kruis is Christus in dit drama van zonde en redding geen passief slachtoffer, maar Hij geeft zichzelf vrijwillg over aan deze hele beproeving van lijden als een offer voor de zonde.Handelingen 7:43
Hebt u niet de tent van Moloch gedragen en de ster van de god Romfa, de afbeeldingen, die u gemaakt had om die te aanbidden? En Ik zal u overbrengen, nog verder dan Babylon.Lucas 11:51
Van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis. Ja Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht.


Hebreeën 9:22
En bijna alles wordt volgens de wet met bloed gezuiverd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Kwijtschelding.


Johannes 1:1
In den beginne was het WOORD, en het WOORD was met God, en het WOORD was God.


We horen in Johannes 1:1 “In den beginne was het WOORD, en het WOORD was met God, en het WOORD was God, wat een creatieve handeling met het WOORD citeert dat komt van de Goddelijke Yod-Heh-Vav als de God code in de schepping.
Maleachi 3:1
Zie, Ik zend mijn bode, die voor Mijn aangezicht de weg bereiden zal; Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het Verbond, die gij begeert. Zie, Hij komt, zegt de HERE der heerscharen. Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de HERE in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in de vroegere jaren.


1 Kronieken 22:19
Zet nu uw hart en ziel erop de HERE, uw God, te zoeken. Op dan! Bouwt het Heiligdom van de HERE God, opdat men de Ark van het Verbond des HEREN en de heilige voorwerpen Gods naar het huis kan brengen, dat voor de naam des HEREN gebouwd wordt!


2 Korinthiërs 6:16                             
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de Tempel van God met de afgoden? Wij zijn toch de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.1 Johannes 5:8
En er zijn drie die getuigen op de aarde, de Geest, en het water en het Bloed: en deze drie zijn in één.
  

Johnannes 8:12
Ik ben het Licht van de Wereld. Wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben.


De altaren zijn herbouwt, en de ware tempels van de Heilige Geest – Gods volk – zijn hersteld en opnieuw gewijd aan Zijn Zoon, Jezus. Als Gods hedendaags overblijfsel hebben wij de unieke kans om onze eigen tempels opnieuw te wijden aan de Here, om door een persoonlijk Chanoeka voorschrift te gaan. Een tijd om in onze levens met de Geest vervuld te zijn. Hoewel onze voorziening van olie ontoereikend is voor het uur waarin wij leven, heeft God andere plannen. GROTE plannen! Deze Tijd en Seizoen.


“God heeft andere plannen …. GROTE plannen! Deze tijd en Seizoen”


Johannes 1:9
Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.


Johannes 12:46
Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis wordt gehouden.


Johannes 12:35
Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u. Wandelt, terwijl u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt; en wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat.
  Gods Zegen

Josie Hagen