Pages

Saturday, 24 June 2017

De Here Onze Gerechtigheid - De Zevende Graad Vrijmetselarij - Kom Eruit!


“De zevende graad van de vrijmetselarij”

Kom eruit, nu!

Het staat geschreven eens en voor altijd, net zoals in Jeremia 23:6 Jehovah Zidkenu (Jehova de God van Eerlijkheid, de God van Rechtvaardigheid) wordt ook gebruikt als een naam van de Messias, Hier wordt God geopenbaard als de God van Gerechtigheid. De God van onze Rechtvaardigheid. Hier wordt zijn Karakter openbaar gemaakt, voor Wie Hij is. Hij leidt ons aan Levende Wateren.


Jeremia 23:6
In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de Here onze Gerechtigheid.


Hij leidt ons in Gerechtigheid en Rechtvaardigheid!
De 7e graad Vrijmetselarij


“De open deur in de loge, speciaal de 7e graad, zal veel onrecht [injustice] brengen in onze levens.”


In deze graad doen de mannen een wit schort aan dat staat voor onschuld. Het is met bloed bevlekt. Het juweel op het schort is een weegschaal en een gouden sleutel die past op een zwarte doos. De doos bevat de geheime uitspraken van het gerechtshof.
Koning Salomo wees zeven rechters aan om recht te spreken onder de arbeiders die aan de tempel werkten. Gekleed in witte toga’s vormen zij een rechtbank.


De rechtszaken worden in het midden van de Tempel besproken. Een zwarthouten doos met de inscripties : Yod Heh*, zit onder de vergadering. Met andere woorden, de doos bevat de geheime verslagen van de “Oordelen van God”.


Deze graad geeft de vrijmetselaar het recht om een oordeel te vellen, om de feiten aan te horen en een zorgvuldige afweging te maken tussen argumenten die aangedragen worden. De drie voorwaarden hiervoor zijn: Rechtvaardigheid, billijkheid en onpartijdigheid. 


Het woord waarzeggerij verwijst naar een vorm van testen. Waarzeggen kan betekenen “op de proef stellen (testen) in een rechtszaak”. Omdat vrijmetselarij zeer zeker waarzeggerij is komt daar ook zeker onrechtvaardigheid, onrecht, bij kijken, omdat het antichristelijk is.


Het kan zijn dat vrijmetselaarsvloeken iemand speciaal onderworpen maakt aan een rechtszaak. Misschien is dit een goede tijd om deze rechtszaak door de vrijmetselaars rechtbank,  te benoemen! Christenen hebben zich menigmaal in een rechtszaak aangetroffen onder vreemde, onnatuurlijke omstandigheden.


Deze vrijmetselaarsvloek zal veel onrecht zaaien in ons leven.


De eed die in deze graad mondeling gedaan wordt is:

“Ik zal onteerd en te schande gemaakt worden en mijn leven zal verbeurd worden en zal in beslag genomen worden door allerlei soorten van pijn, kwelling en marteling.”


Hierbij verklaart de vrijmetselaar dus dat zijn leven een pijnbank zal worden [en dit wordt ook over de familielijn uitgesproken!] Zowel geestelijk als lichamelijk een pijnbank, een middel om te martelen en te folteren. Hij heeft zijn leven verbeurd op de pijnbank zogezegd.


Er is hier een vloek van “dismemberment [uiteenrukken van ledematen] ”. Onder deze vloek, de straf is zoals ze zeggen: “dat mijn neus eraf gesneden wordt, om mijn gezicht te misvormen”.


Deze vloek kan verschillende vormen van “dismemberment” uitwerken. “Dismembering” is het uit elkaar trekken op een pijnbank, folteren, martelen.


Dismemberment (uit elkaar trekken, vierendelen] met betrekking tot:

·         Je lichaam, je organen, het verwijderen van organen uit je lichaam,
·         Rituele operaties in een familielijn. (verminking is de natuur van de stier)
·         Emotioneel en geestelijk; buitengesloten worden, binnen de familie, in de werksituatie, op school [gepest worden (being bullied)], emotioneel verscheurd worden, buiten de kerk of vriendschappen blijven.    

Er is nog veel meer met betrekking tot deze dismembering....

Deze vloek kan dus o.a. uitwerken, dat je niet gerespecteerd wordt en dat je buitengesloten wordt, zowel geestelijk als lichamelijk, in de familie, in de werksituatie, op school, gepest worden, enz.; de gevolgen zijn o.a. minderwaardigheid, faalangst, schaamte en afwijzing.


Wij moeten herroepen en verwerpen het ambt van Maçonnieke rechter in onze familielijn.


Herroep en verwerp in Jezus Naam de rechtbank van Vrijmetselarij, en angst voor veroordeling.


Herroep en verwerp in Jezus Naam, Maçonniek onrecht [oneerlijke misdadige discriminerende handeling], ongelijkheid en partijdigheid.


Herroep en verwerp het in Jezus Naam. Wij verbreken de vloek van onrecht [oneerlijke misdadige discriminerende handeling], van geen rechtvaardigheid [geen recht, geen eer] in onze levens, gezinnen en kerk.


Herroep en verwerp de vloek van oneer en schande met pijn, in Jezus Naam.
Vele families hebben deze weg van pijn en schande bewandeld . Het is tijd om eruit te komen en te herstellen!


Jesaja 53:3-9
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden (iniquities) verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.


Herroep en werp de vloek van verbanning van jullie levens af, van jullie gezinnen.
Laten wij onszelf herinneren aan het volbrachte werk van het Kruis van Jezus Christus. Dat Christus zelf verbannen werd en veracht, en verlaten door de mensen, een man van smarten en Hij was bekend met diep verdriet en pijn.”


Hij nam de val van de zonde op zich.

Hij overwon het graf voor ons.

Hij stond op uit het graf en overwon.


Dat is de reden dat wij uit de pijn kunnen komen, de schaamte, vernedering, schande, oneer en beoordeling. Jezus heeft de weg voor ons gemaakt, het Kruis, het volbrachte werk van verzoening.


En Vader wij herroepen en verwerpen in Jezus Naam, de vloek “die niet eerder herkent is” - van pijn, van onteerd en te schande gemaakt worden, van het vals beschuldigd worden op ons werk of in onze bedrijven - van onze naam, en familienaam, van het vermoord worden van ons karakter en onze integriteit, van elk deel van onze levens af.


Herroep en verwerp het, breek zijn krachtbron, ik en mijn huis, wij kiezen ervoor om weg te gaan en eruit te komen. Wij doen de deur dicht, in Jezus Naam!


Dit kan een hele echte sleutel zijn voor oneerlijk ontslag of voor moeilijkheden bij het vinden van een vaste baan. Wanneer dit verbroken is, dan kan er echte doorbraak komen.


Wij verklaren wij komen uit alle Babylonische gedragspatronen.


Wij herroepen en verwerpen de vloek van oneervol ontslagen te worden, gedegradeerd, uitgeworpen en vernederd te worden, uitgesloten, publiekelijk te schande gemaakt, wat nooit helemaal uitgewist kan worden.


Wij herroepen en verwerpen deze vloek, in Jezus Naam.


Jesaja 53:3
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.


“Hijzelf werd veracht voor ons. Hij werd bespot, bespuugd, beschuldigd en geminacht. Hijzelf droeg onze pijn, ons verdriet, om ons een weg eruit te geven. Hij gaf Zijn lichaam voor ons lichaam. Zijn bloed voor ons bloed. Hij werd vals beschuldigd voor ons. Hij nam de omwisseling. Hij wisselde de vloek  voor ons om in leven.


Hij was als een lam dat geleid werd naar het slachthuis voor ons, zodat u en ik en ons gezin niet geslacht hoeven te worden, fysiek, emotioneel en geestelijk. Hij heeft het allemaal gedaan. Het is nu de tijd om de volledige omwisseling aan te nemen en om uit het slachthuis van Vrijmetselarij te komen.
“het is volbracht!”


Jesaja 53:8
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen,


Vers 8 van Jesaja 53 zegt: “Uit verdrukking en oordeel is hij weggenomen”


Vader in Jezus Naam herroepen en verwerpen wij alle pijn, kwelling in elk deel van onze levens. Wij werpen het af van onze emoties, verstand, lichaam, werk, huwelijk, financiën en onze relaties.


Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.


Vader in Jezus Naam, herroepen en verwerpen wij de familievloek van schande en oneer, alsook het beschaamd gemaakt worden door onze kinderen, “geen respect”. Breek het gedragspatroon in Jezus Naam.


Herroep en verwerp verder ook de Vrijmetselaars eed van “het toedienen van wraak aan verraders”, want als je de eed verbreekt, ben je voor hen een verrader.


Door de kracht van het Kruis, verklaren wij: “Wraak komt Mij toe, zegt de Here der Heerscharen.”

Ga eruit nu!


Wij zullen uit het huis van schaamte, pijn en verlatenheid komen! Wij, onze gezinnen, zullen niet opgesloten blijven zitten.


Wij, onze gezinnen, zullen niet opgesloten blijven! Wij vertrekken nu! 

Wij verklaren in Jezus Naam dat het tijd is om de loges van Vrijmetselarij te verlaten!

Het is al laat, het is het uur van de vernietiger.


“Wij zijn bedekt door de Kracht van het Bloed van het Lam”


Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronden; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.


 Jesaja 53:5
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden (iniquities) verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem,


Hij nam de val van de zonde op zich.

Het viel op Hem.

Het verbrijzelde Hem.


Jesaja 53:6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.


“maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid (iniquity) op hem doen neerkomen.”
(*Yod Heh verwijst naar een verkorte Naam voor God Die eeuwig is in wezen)

Gods Zegen

Josie Hagen