Pages

Monday, 23 September 2013

De Angstaanjagende Opkomst van het Vierde Rijk!


“Meester Bouwers - De opkomst van het Vierde Rijk”

“De Heersende Machten in de Lucht”“Engel van de Heer”

Satans Divisies van de Hel – Georganiseerd om Mannen en Vrouwen in Geestelijke Gebondenheid te brengen en Hen dan te Vernietigen.

Vele kwalen teisteren onze samenleving. Seksuele verslaving, drugs, alcohol, medicijnen, moord, oorlogen, Hekserij – zijn allemaal onder de controle van een specifieke demonische invloed. U zult zich realiseren hoe Satan controle heeft over deze mensen en over de gebeurtenissen op dit belangrijke moment in de wereldgeschiedenis.

U zult uw eigen worstelingen beter en vollediger gaan begrijpen en ook datgene waar uw geliefden mee worstelen en strijden.
Er is een programmering van het verstand, de Mind, van de mensen van vandaag om hun gedachten zo te zetten, dat zij zal staan voor de “Een Wereldleider” die moet komen, en binnenkort verschijnt. De fundamenten van onze gezinnen hebben geschud en ze breken.

“Een 21e Eeuw van opwekking van Bloedvergieten en Dood”

Het Meester Plan: “De Illuminatie, die zichzelf ook de Uitverkorenen van de Samenleving noemt, heeft zich verenigd met één doel voor ogen; het maken van de Een Wereld Orde geregeerd door een Wereldbestuur”.

“Mondialisering van de Armoede en de Nieuwe Wereld Orde”


“De Wereld is aan de Rand van een Snelle Neerwaartse spiraal”

De Nieuwe Wereld Orde komt! En het is er nu al! Als u eenmaal begrijpt hoe deze Nieuwe Wereld Orde werkelijk is, en hoe geleidelijk het wordt uitgevoerd, bent u in staat om hun vooruitgang te zien in het dagelijks nieuws!!

“Leer hoe u uzelf en uw geliefden kunt verdedigen!”

Satan heeft divisies, genaamd Vorstendommen! Elk van zo’n Vorstendom heeft de verantwoordelijkheid om zijn bijzondere soort van verleiding en gebondenheid grondig over de wereld te verspreiden.

“Vorstendommen van Izebel, Antichrist en Dood en Hel”


Joël 3:14
Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.

 “De Boekrol van Openbaringen”


“De Eigendomsakte van de Aarde!”

Het is mijn standvastig overtuiging dat de Boekrol van Openbaringen het belangrijkste document is dat ooit is ontstaan — om duizend en een redenen, zo te zeggen. Een daarvan, is dat het de EIGENDOMSAKTE voor de planeet aarde is. Het vertegenwoordigt en volvoert veel, onder de wettelijke verplichting voor de overdracht van eigendom, terug naar de rechtmatige eigenaar.

“De Eigendomsakte voor de planeet Aarde”

Openbaringen 11:15  
En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Contrast met dit:


Lukas 4:5-7  
En daarna bracht de duivel Hem op een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.


“De Aarde...”

Het is op het gebied van de grote slachting aangericht op Satan en zijn coalitietroepen, de Heersers en de bevoegdheden van deze wereld. De Vorstendommen, de Overheden.

Hoewel het resultaat nooit in twijfel was! Omdat het Profetische Woord de klinkende Overwinning van de Koning der Koningen en Heer der Heren voorspelt.

“Omdat Het Woord van God vertelt van de Overwinning van de Koning der Koningen”

“Strijd Gewonnen”

“Legioen Want wij zijn Talrijk”

Voorafgaand aan de “Val” was de Hof van Eden, het Paradijs, gelegen tussen de samenvloeiing van de Eufraat en de Tigris. Nadat Adam en Eva werden verdreven, verbannen, van Eden kreeg een engel van de Heer de opdracht de ingang te bewaken. Het Paradijs was een volmaakte plaats. Een plaats van perfectie.


“Waar Adam in een volmaakte relatie was met zijn Maker”

Zelfs zozeer, dat ze samen liepen en spraken in de koelte van de avond. Toen ... getroffen door een tragedie! De tragedie was in de vorm van Satan, die door rebellie de positie en de titel van Lucifer verloor. De erfenis van deze tragedie is nog steeds bij ons vandaag. En alle tragedies en gevolgen. Wij moeten te allen tijde in gedachten houden dat de aarde, de 1e hemel, een gevolg is van de 3e hemel, Gods troon.

Met andere woorden, wat er gebeurd in de 3e hemel is van rechtstreekse invloed op de aarde en niet op een andere manier. De volgorde is gevestigd in Spreuken 8:20–31 vooral in de verzen 26-27.

Spreuken 8:26-27 
Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke van de afgrond beschreef;

Spreuken 8:30 
Toen was Ik een troetelkind bij Hem, ik was een en al verrukking dag aan dag, te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht,

Spreuken 8:30 zegt dat Jezus, als de Meester Ambachtsman, aan Zijn Vaders zijde was. Daaruit kunnen we afleiden dat Jezus nauw betrokken was bij de schepping van het universum. Terwijl Hij aan de zijde van zijn Vader was. Hij kende elke ster bij naam – Hij gaf elke ster zijn naam! Hoe ontzagwekkend!

Psalm 147:4 
Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij name.

Hebreeën 1:10
Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen;

De grote Ik Ben heeft een Boekrol, verzegeld met Zeven Zegels, in zijn rechterhand van binnen en van buiten beschreven.

Een proclamatie, "Wie is waardig te openen de boekrol en de zegels te verbreken?

“Wie is het Hoofd van alle Vorstendommen en macht?”

 

“Een onbepaald groot Aantal”

Kolossenzen 2:10 
en in Christus gij hebt de volheid verkregen …… En u bent volmaakt in Hem die het Hoofd is van alle overheid en macht.

Matteüs 26:52-55  
Toen zeide Jezus tot hem: Breng uw zwaard weder op zijn plaats, want allen, die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan Twaalf Legioenen Engelen terzijde stellen?

Efeziërs 1:21 
Ver boven alle overheid, vorstendom, en macht, en kracht, en heerschappij, en alle naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;

Judas 1:6 
En dat Hij engelen, die aan hun oorsprong, Vorstendom, ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, heeft Hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

Daniël 11:41 
Hij zal het Sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen neergeworpen worden. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de eerstelingen van de kinderen Ammons.

En hij zal binnentrekken in het glorieuze land, en velen zullen vallen: en alleen dezen zullen gered worden uit zijn hand, Edom en Moab, en de Vorsten van de duisternis.

1 Korinthiërs 15:24 
Daarna komt het einde, wanneer Hij het Koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond en vernietigd zal hebben.

Daarna het einde, wanneer hij zijn overgeleverd het Koninkrijk aan God en de vader, wanneer hij tenietgedaan heeft alle Vorstendom, en macht, en heerschappij, en autoriteit en gezag.


 

Psalm 110:3 
Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht, in de schoonheid van Heiligheid; uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd.

…… Met u is het Prinsdom op de dag van Uw sterkte: in de helderheid van de heiligen: uit de baarmoeder vóór de Morgenster kreeg ik u.

God brengt elk verborgen werk van de duisternis alle kwade plannen van de heersende machten en de elite van deze wereld, aan het licht. Ook de zogenaamde heilige Regels van het Roomse Rijk.

 

“Heilig Romeins Imperium Regeert”

Vandaag de dag is er onweerlegbaar bewijs van de voorspellingen in het boek Openbaring over het beest en de Hoer, Izebel, Het Vorstendom heersende macht. Men loopt achter de selecte kliek aan, die de wereld regeert van marionet dictators en leiders.

“Marionetten Dictators”

“Paus Franciscus beloofd verlossing voor “goede atheïsten”

Paus Franciscus vertelt Christenen dat het “Bloed van Christus” verlossing belooft voor iedereen die zich bezig houdt met goede werken, met inbegrip van atheïsten.


Paus Franciscus: laten we streven om goed te doen!

“Wij zijn allemaal als kinderen gemaakt in de gelijkenis van God en het Bloed van Jezus heeft ons allen verlost.” En wij hebben allen de plicht om goed te doen. En dit gebod voor iedereen om goed te doen, denk ik, is een prachtige weg naar vrede. Als we goed doen aan anderen, als we elkaar ontmoeten in goed doen, en we gaan langzaam, voorzichtig, beetje bij beetje, dan komen we dichter bij elkaar en ontstaat er een cultuur van ontmoeting.

Als ieder zijn eigen deel doet. We moeten elkaar ontmoeten in goede werken. Ook al geloof je niet, ben je een atheïst, maakt niet uit, als je maar goed doet. Ik geloof niet Vader, ik ben een atheïst.


“Niet Houden aan de Waarheid, want er is geen Waarheid in hem”

Johannes 8:44   
Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De geschiedenis herhaalt zich, Het Heilige Roomse Rijk: eerste Rijk, tweede Rijk  en dan nu de opkomst van het Vierde Rijk.

“De opkomst van het Vierde Rijk”

 

"De Aarde is al uitgegroeid tot een Concentratiekamp"

“Wat zal de maatschappelijke orde van de toekomst zijn? Kameraad, ik zal het u vertellen. Er zal een klasse van opperheren zijn, daarna de achterban van de partijleden in Hiërarchische volgorde, vervolgens de grote massa van anonieme volgelingen, ambtenaren en werknemers in eeuwigheid en beneden hen opnieuw de veroverde buitenlandse rassen, de moderne slaven.

En boven en over allen zal een nieuwe en verheven adel regeren, waarvan ik niet kan spreken. Maar van al deze plannen weten de militante leden niets. De nieuwe man leeft al onder ons! Hij is hier.

Is dat niet genoeg voor u? Ik zal u een geheim vertellen. Ik heb deze nieuwe man gezien. Hij is onverschrokken en wreed. Ik was bang voor hem” – Adolf Hitler   “Mijn Geest zal opstijgen uit het graf en de wereld zal weten: 
Ik had gelijk” - Citaat van Adolf Hitler

De komst van Hitler in Berlijn na 66 jaar.
Morgenavond in een Nederlands TV-programma wordt de terugkeer van Hitler besproken. Het is 66 jaar sinds hij verdween. Naam van het programma is een vandaag.

Houd in gedachten de duurzame profetische woorden aan het volk door wijlen Bruce Lee: “De vijand heeft alleen Beelden en Illusies waarachter hij zijn ware motieven verbergt. Vernietig het beeld en je breekt de vijand”.  Shaolin Abbot aan Bruce Lee, Enter the Dragon (1973)


“Marionetten Dictators”

De meest onderscheiden Brit wil de Derde Wereld laten verhongeren.
David Attenborough: Stop voedselhulp Derde Wereld Naties ter vermindering van de bevolking.

Sir David Attenborough: “Zenden van voedselhulp naar Afrika is schuimend. Gevierde Rasveredelaar Sir David Attenborough verzoekt de Naties om te stoppen met voedselhulp aan de hongerende Derde Wereld teneinde de wereldbevolking te reduceren, nadat hij de mensheid een “plaag” noemde – Anthony Gucciardi.
  


“Degene die bestemd zijn voor de dood, ten dode”

Jeremia 15:2
En als zij tot u zeggen: “Waar moeten wij heengaan?, zeg dan tot hen: “Zo zegt de HERE: wie bestemd is ten dode, ten dode; wie bestemd is ten zwaarde, ten zwaarde; wie bestemd is ten honger, ten honger; en wie bestemd is ter gevangenschap, ter gevangenschap”.

Openbaring 13:10
“Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden”. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Jeremia 27:14
Geeft dus geen gehoor aan de woorden der profeten die tot u zeggen: Gij zult de koning van Babel niet dienstbaar blijven, – want leugen profeteren zij u;

“U zult de Koning van Babylon niet dienen”

 

Wereldwijde economische crisis gekoppeld aan stijging “zelfmoord gerelateerde” verhalen.

Een toename van zelfmoorden in Europa en Amerika zou te wijten zijn aan De recente economische crisis, zeggen experts. Hun analyse in het Britse Medische Journaal keek naar gegevens uit 54 landen om de wereldwijde impact van de financiële problemen veroorzaakt door de stuwing van de ineenstorting van de Amerikaanse krediet en huisvesting markten in 2008. Zelfmoorden onder Amerikaanse mensen van middelbare leeftijd stijgt, mensen in de leeftijd van 35-64 zijn goed voor bijna twee derde van de Amerikaanse zelfmoorden. Het aantal zelfmoorden onder Amerikanen van middelbare leeftijd steeg in tien jaar met 28%, een nieuw rapport van de Centers for Disease Control (CDC) heeft dit gevonden. Onder volwassenen 35-64 zagen blanke mensen en Amerikaanse indianen de scherpste verhogingen van 1999 tot en met 2010. 
Twee derde van de Amerikaanse zelfmoorden in de leeftijd van 35-64 jaar door de recessie. De scherpste toename van de zelfmoorden in de studie onder 50-64-jarigen waren van alle etnische achtergronden. 

Dood door vuurwapen was in Amerika nog steeds de meest voorkomende methode van zelfmoord onder mensen van middelbare leeftijd, 28% van dergelijk geregistreerde incidenten in 2010.

Dood door ophanging verdrong overdosis door drugs in deze leeftijdsgroep en werd daarmee de nummer 1 onder het aantal zelfmoorden. Overdosis door drugs staat hiermee nu op de 2e plaats. Deskundigen zijn onzeker over wat de reden is van het aantal toegenomen zelfdodingen onder de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking en de blanke mensen, gedurende de periode van de recessie.

In de studie was te zien dat de scherpste toename van het zelfmoorden was onder de 50 tot 64-jarigen van alle etnische achtergronden was.


“Onze Economie is Verzwakt”In zijn eerste toespraak heeft de nieuwe Nederlandse Koning Willem-Alexander van het Huis van Oranje vanaf de troon het einde van de welvaartsstaat afgekondigd. Hij was alleen de drager van slecht nieuws, had de geschreven tekst van Minister President Mark Rutte.  Willem-Alexander zei dat iedere burger verantwoordelijkheid zou moeten nemen voor hun eigen leven. Onze economie is verzwakt en is geweest voor een lange tijd. De financiële crisis hebben onze economische problemen verergerd. Een deel van onze welvaart wordt gefinancierd door schuld. Wel, misschien is het tijd dat de burgers, bedrijven en banken hun begrotingen in evenwicht brengen, “zei de Koning”. Concreet betekend dit onder andere dreigende talrijke Nederlandse bezuinigingen. Kinderbijslag, pensioenen, sociale bijstand, overal wordt verwijderd. Iedereen die kan moet voor zichzelf en zijn familieleden de balans opmaken. Volgens de regering zal Nederland opnieuw de doelstellingen niet halen, ondanks het bezuinigingspakket van 6 miljard euro in het komend jaar - Einde speech.
  


In een open ruimte nabij de spoorlijn in het Zuid Afrikaanse gehucht Soweto, roken meerdere jonge mannen en vrouwen begin twintig nyaope, dit is een nieuwe drug cocktail.

Sommige zien eruit als wandelende doden wanneer zij “stoned” zijn. “Ik was student maar ik ben gestopt vanwege de drugs. Ik werd van school getrapt toen ik 14 was, zegt Thuli met glazige ogen. Zij is net 16 en verslaafd aan een uiterst verslavende drug, die zich over deze natie beweegt, haar in beslag neemt en steeds nieuwe slachtoffers maakt.

Nyaope is een witachtig poeder – lage graad heroine vermend met ingredienten zoals rattengif en soms met verbrijzelde medicijnen voor mensen met HIV. Besprenkeld op de top van marihuana is het een uiterst verslavende levens bedreigende cocktail. “Ik moet dit ding roken: “het is onze medicatie”. We kunnen niet leven zonder. Als ik niet rook, wordt ik ziek, zegt een andere gebruiker, die zijn naam niet bekend wil maken, en neemt een diepe inhalering.   “Red anderen, redt hen uit het Vuur”

We moeten dringend de “Mind controle” van de trauma’s van onze levens breken, het trauma van het Beest Opstijgend in het Vierde Rijk traumatiserend het Inferieure Ras.


In de Naam van Jezus breken wij van ons het opgevoed zijn op het moorddadige voertuig van de Groot Meesters van het Huis van Oranje van Illuminatie.


De Geest van de Groot Meester van de Architecten van de Nieuwe Een Wereld Orde, de 21e Eeuw, is dezelfde geest als de Nazi Militaire Meesters van de 33e graad Illuminatie, die zeiden dat de slaven, de armen, de misdeelden, de ouderen, de zieken en de Joden waren natuurlijk inferieur.

We moeten in gebed het inferieure ras van onze levens en Huizen breken, van niet goed genoeg om te mogen leven. We breken de inferioriteit. Wij zijn niet inferieur. We breken de mind-controle van verbanning van valse gedachten patronen. “Geselecteerd als niet waardig om te leven”.

We trekken in de naam van Jezus het Beest van het Vierde Rijk van mind-controle, de doctrine van inferioriteit, van onwaardig zijn eruit. De verbanning valt van ons verstand voor altijd. We breken in Jezus naam hun volledige macht.


Jesaja 56:8
De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt: Ik zal tot hem nog meer vergaderen, naast hen, die tot hem vergaderd zijn.

We moeten nu meer dan ooit Onderscheiden de Staatsgreep en het Beest en zijn Een Wereld Orde, welke in Verbond is met Izebel, de menigten van de aarde overtuigend te sterven door leugens en bedrog.

“Kinderen van het Licht”

Efeziërs 5:10-12
en toets, probeer te leren, wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht”

Handelingen 26:18
“om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij”

Verkiezingscampagne 2013: Duitsland heeft het voor het zeggen.
De dag van de verkiezingen komt dichterbij, er is geen weekend meer om te bedenken wat doen of voor wie te kiezen. Velen hebben een afzondering voor een heroverweging nodig, althans degenen die zich nog steeds bezorgd maken om te stemmen.


Wie het serieus meent, ongeacht wat het niet was om verantwoorde beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

 

Duitse verkiezingen: Rivaliserende partijen pushen voor elke stem.

Partijen in Duitsland duwen voor elke stem zoals opiniepeilingen suggereren dat Angela Merkel mogelijk een nieuwe coalitie partner zal moeten vinden na de verkeizingen van Zondag. De Bondskanselier‘s Christen Democraten zijn getipt om het grootste aantal stemmen te nemen, maar hun Vrije Democratische Bondgenoten hebben hun aanhang zien tuimelen. 

Peer Steinbrueck, leider van de oppositie Sociale Democraten, heeft zijn aanvallen op Mw. Merkel verscherpt. Tijdens een Bijeenkomst in Berlijn, beschuldigde hij haar ervan de grote uitdagingen van het land niet aan te pakken, maar er omheen te draaien.
  


Boven: Vinnie Politan, geeft één van de 12, twaalf, Vrijmetselaars Handgebaren weer die gebruikt worden in de massamedia, het Hart Teken of Teken van Trouw.

De duim, de duim naar boven, opwaarts symboliseert de onderwerping aan een groep  hogere machtige superieure bevoegdheden (hiërarchie). Uit het boek* “Masonic Signals in the Press” door Johannes Rothkranz.

*Vrijmetselaars Signalen in de Media – door Johannes Rothkranz.

 

Vrijmetselaars Symbool

Weergave van de Illuminati Piramide Hand Symbool. Hieronder, piramide Illuminati gebaar onder de krachtige - Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ik denk dat haar hand-signaal vrij duidelijk is.


Het is zo vaak gebruikt op de televisie, massamedia en onder de zogenaamde Hip Hop generatie dat ik vermoed dat het niet alleen een Illuminati communicatie signaal, maar een "Massamedia Illuminati hypnotisch" experimenteel gereedschap is. Wij besturen, controleren – kwade regels.24-09-2013 Vandaag in BBC Wereld Europa - 'Mammie is altijd daar'
Angela Merkel Haar bijnaam "Mutti" was op de CDU's eigen banners - "Mammie".
Zeven decennia na de ondergang van het Derde Rijk en meer dan 20 jaar sinds de hereniging, lijkt Duitsers blind voor de gevaren. "Na een geschatte 180 racistische moorden in Duitsland sinds de hereniging in 1990, na talloze aanvallen, gevallen van intimidatie... de conclusie is dat Duitsland de strijd tegen het gewelddadige extreemrechts verliest," zei gezaghebbend nieuwstijdschrift Der Spiegel deze week. Deze week hebben Duitse commentatoren nagedacht over de opkomst - en de degenen die dromen van de opkomst - van een vierde rijk – omdat deze week een verschrikkelijke verjaardag markeerde. Het is 20 jaar geleden dat rechtse misdadigers benzine bommen en bakstenen op een asielzoekers centrum in de Baltische haven Rostock gooiden.
  

“De Vissers Ring”

Valse Tronen zullen vallen, valse herders en priester zullen ontmaskerd worden.

“Valse Evangelist”

Petrus is de Visser Apostel, genoemd een Visser van mensen. De ring draagt het beeld van de heilige Petrus met de sleutels. De ring was ontworpen door Enrico Manfrini, en was in het bezit van de Aartsbisschop Macchi, Paus Paulus VI’s persoonlijke secretaris, en vervolgens benoemde Malnati, die het voorstelde aan paus Franciscus door kardinaal Re. Het is gemaakt van zilver en goud.

Filippenzen 3:18 
Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus.


“Vijanden van het kruis van Christus”


Het valse priesterschap en herders brengen u uiteindelijk in de vallei van de dode botten.


Ezechiël 37:1-10 
De hand van de Heer was op mij, en hij bracht mij uit door de Geest van de Heer en zette mij in het midden van een vallei, het was er zo vol beenderen. Hij leidde me heen en weer onder hen, en ik een groot aantal botten op de bodem van de vallei, en die botten waren zeer dor. Hij vroeg me: "Zoon des mensen, kunnen deze beenderen herleven?" Ik zei: "O soevereine Heer, alleen U weet het"

‘De Goede Herder Leidt ons uit de Vallei van de schaduw van dood”


Wij verklaren in de Naam van Jezus Christus “Adem van de Almachtige” God kom in ons, blaas Leven “Maak ons een Leven Gevende Ziel”

“De laatste Adam werd een levendmakende geest”

1 Korintiërs 15:45
Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.


Genesis 2:7 
Toen formeerde de HERE God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.


Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE. Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.


“Dan zult u weten dat Ik de HEERE God Almachtig ben”

En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.Ezechiël 37:1-10
Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de Geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de Geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas Uw adem in deze gedoden, zodat zij tot leven komen……


Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan - een zeer, zeer groot leger.


"Dan zult u weten dat Ik ben de Here, de Almachtige"

”Hoop en leven herstelde aan hen. Een Machtig Leger van God Verrees.”


Stel je het gezicht van Ezechiël eens voor, luid schreeuwende het Woord van de Heer over het dal met al die uitgedroogde botten. Zijn woorden moesten gezegd worden met de ernstige verwachting van het zien hoe de Heer dat alles zou doen na Ezechiëls uitgesproken woorden.

Toen begon de montage van alle botten, en Ezechiël heeft waargenomen dat ze in de juiste positie kwamen, en dat er het vlees op hen kwam, maar er was nog geen leven in hen.  


Toen Ezechiël had gesproken zag hij dat een groot leger, staande en vol leven. Dus vertelde Hij Ezechiël het volgende te profeteren aan de wind en te spreken de woorden van de Heer, dat de wind uit alle richtingen was gekomen in deze doden organen, welke zij zouden leven.  


“Opdat zij leven”

Wat een verwachting om al die gedode Lichamen, gedode volkeren, huizen, huwelijken, gezinnen die verslaafden hebben, de hopeloze, de misbruikte, de verraden personen, de daklozen, de wees en moederloze, en ga zo maar door. En als ze naar buiten kwamen, dan stonden zij onder de machtige Wind van de Almachtige God.

“Slachtoffers van het Pedofielen Netwerk”

Deze wereldwijde epidemie van menselijke slachtoffers van de pedofiele netwerken.


Toen Ezechiël dat deed, zag hij een groot leger voor hem, staande en met het leven. De beenderen naderden tot elkaar en er kwam vlees op. Daar werden zij tot een natie.


De vier winden geven aan het verzamelen van het volk van Israël uit alle delen van de wereld voor het opnieuw vullen van hun land en het verzamelen van al diegenen die “het Woord van de Heer zouden horen en te leven.” 


Lees Ezechiël 37.


Het is die tijd dat de Levensadem in hen komt en zij uitgroeien tot een Machtig opstaand leger. “Een Godvrezend leger vol van Gods Leven en Macht en Kracht.” Zij zullen het volk van God zijn, dat Hij zich had voorgenomen vanaf het begin, toen zij als een natie voor de Heere stonden op de berg Sinaï.


Daniël 11:32
En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

“Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen”

Zoals ze wisten dat de Here, de God van Israël de enig ware God is en dat ze het eigendom zijn van Hem en Hem erkennen als zodanig. En niet alleen beleden ze Hem, maar ze dienden en aanbaden Hem met een geestelijke kennis van Hem, en hebben gemeenschap met hem, en konden dus niet worden afgeleid uit de aanbidding aan Hem door vleierijen of gekonkel, door beloften of bedreigingen, want ze waren sterk in de Here en in de sterkte Zijner macht,  

Jozua 1:9
Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Efeziërs 6:10
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.

Want ze houden vast aan hun geloof, en beroepen zich daarop.

Micha 5:7
En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt.

“En doe machtige daden”

Daniël 11:32
En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

De Heer geeft Ezechiël de betekenis van de hele profetie van de dorre beenderen. Het was vol beenderen. Het zat vol met dood, en had alle hoop al lang geleden verdwenen, deze botten kun je vandaag overal zien, in de droge toestand van vele kerken,

“Het was vol met beenderen”


Zie de kinderen uit gebroken gezinnen, gebroken huwelijken, mensen met gebroken levens en relaties. De Hopeloos verslaafden, de misbruikten, de zieken en de stervenden, stukjes van hun hart bezaaid op de grond, naast de verslavingsbanden achter Amy Winehouse, die wachten op een langzame zelfmoord. Dood.

Ze communiceren met je door een nauwelijks waarneembare, maar onmiskenbaar aanwezige sluier. Of het nu een dakloze heroïnejunk is die om geld vraagt voor een kop thee of een stijf van de coke staande manager in maatpak die maar doorratelt over zijn speedboot; altijd hangt er een giftige wolk om ze heen die echt contact onmogelijk maakt. Ze zijn omringd door een sfeer van “elders”, alsof ze door je heen kijken naar een plek waar ze liever zouden zijn. En dat is natuurlijk ook zo.

De prioriteit van elke verslaafde is het verdoven van de pijn van het leven om de dag beter door te komen met behulp van enige vorm van betaalde verlichting.

Beloften zijn bedoeld om het hele leven mee te gaan, dromen zijn bedoeld om het leven te maken.

“Hij leid mij”

Ezechiël 37:1-2
De hand des HEREN kwam op mij, en de HERE voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor.


Uitgedroogde mensen. Geen warm, pulserend vlees,  verlangens versnellen en stem te geven aan pijn. Geen begrip, doelloos, betekenisloos, een doffe, broze, eentonig anarchie.


Het is een leger van verslaafden, mentaal en emotioneel gebonden aan Skull and Bones. Dit is de Vallei van de Dood.

 

“Dit is de Vallei van de Dood”

Ezechiël 37:1-14 
Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN.

“De Boodschap”

Wat een gezicht moet dat geweest zijn! God had de dorre beenderen tot leven gebracht, zoals alleen Hij kon doen. Maar dit geeft ook een beeld van Gods kinderen van wie alle hoop dood is. Als mensen hadden ze geen leven en geen kans van leven dan alleen door God!


“Geen verandering van leven – Alleen Door God, Adem van de Almachtige”

“Velen zijn aan het eind van zichzelf”


De laatste tijd ben ik diverse malen gewekt met een aanhoudende dringende waarschuwing over wat er nu gebeurt in de wereld wijde Lichaam van Jezus Christus. Dat u in Zijn aanwezigheid de vastberadenheid en de ijver mag vinden om deze huidige infiltraties van de vijand te bestrijden in uw sector van verantwoordelijkheid.


We zullen meer en meer geconfronteerd worden met het hoogste niveau van Vrijmetselarij, of we het op ons leven hebben of niet, voor zover we weten – Dat niveau is een niveau van dood en vernietiging over onze levens en huizen.


Wij verklaren in Jezus naam een machtige en krachtige toename van de Bevrijding zalving – “Laat Mijn Mensen Gaan”.


“De Zetel van het Beest, Een Zetel van Vals Vuur”


De zetel van de Draak die mensen in dit uur kan nemen in “moord en zelfmoord”.  We breken het van onze Families in Jezus naam.


Revelation 19:19  
Toen zag ik het Beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het Paard zat, en tegen Zijn Leger.


In de naam van Jezus breken we het vuur van de lust die depressie en duisternis in onze familie en kerk bracht.

“De tijd is kort ....”Toen de vrouw van Lot achterom keek veranderde zij in een zoutpilaar. Vroeg in ochtend van de volgende dag keek Abraham in de richting van Sodom en Gomorra “de rook die van het land opsteeg was als de rook van een oven” - Ik denk dat we allemaal een wapen kennen die aan deze beschrijving voldoet. Zelfs een modern conventioneel wapen zou niet leiden tot zo’n vernietiging.“Houd uzelf in de liefde van God”
  


“De leringen van Jezus Christus”

Judas 1:17-19
Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die vóór dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.


Ik verlang u nu eraan te herinneren, hoewel u alle dingen eens voor altijd weet, dat de Heer, na het redden van een volk uit het land Egypte, later degenen die niet geloofden vernietigde.


En engelen die niet hun eigen domein hielden, maar hun juiste verblijfplaats verlieten, heeft Hij gehouden in eeuwige banden onder de duisternis voor het oordeel van de grote dag. Net als Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, omdat ze op dezelfde manier als deze zich te buiten gingen aan grove immoraliteit en ander vlees achterna zijn gegaan, zijn tentoongesteld als een voorbeeld in het ondergaan van de straf van het eeuwige vuur.


Judas 1:6-7
Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt hij hen met onverbreekbare boeien in de onderwereld gevangen. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben bedreven en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.


Maar deze mannen op dezelfde manier, ook door dromen, het vlees verontreinigen en verwerpen gezag en beschimpen engelachtige Majesteiten. Maar de aartsengel Michaël, toen hij met de duivel een twist voerde over het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel tegen hem uit te spreken, maar zei: "De Here straffe u!"

"De Here straffe u!"


Maar deze mannen lasteren alle dingen die ze niet begrijpen , en de dingen die zij weten door instinct, net als redeloze dieren, door deze dingen worden ze vernietigd. Wee hun! Want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, en voor betaling zijn zijhals over kop overhaast in de fout van Bileam gegaan en kwamen om in de opstand van Korach.


Dit zijn de mannen die verborgen riffen zijn in uw liefde feesten, die als ze met u feesten onbeschaamd voor zichzelf zorgen, het zijn wolken zonder water, meegesleept door de wind; herfst bomen zonder vrucht, dubbel dood, ontwortelden; wilde golven van de zee, die hun eigen schande opschuimen; dwalende sterren, voor wie de buitenste duisternis voor eeuwig is weggelegd.“Red Anderen, en Grijp hen uit het Vuur”


Maar u, geliefden, bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest.


Bewaar uzelf in de liefde Gods, wacht angstig voor de genade van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven.


En heb medelijden met sommigen, die twijfelen. Red anderen, en grijpt ze uit het vuur, heb genade met sommige angstigen, haat zelfs het kleed vervuild door het vlees.


Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor Zijn Heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, Heerlijkheid, Majesteit, Kracht en Macht en Autoriteit vóór alle eeuwigheid, en nu en in alle eeuwigheden!! Amen.


Er is een parallel van dit verhaal in het volgende Bijbelgedeelte:


Richteren 19:22-30
Maar zie, terwijl zij zich te goed deden, omsingelden de mannen der stad, nietswaardige, het huis, bonsden op de deur en zeiden tot de oude man, de heer des huizes: Breng de man, die in uw huis gekomen is, naar buiten, opdat wij gemeenschap met hem hebben. Toen ging de man, de heer des huizes, naar hen toe, buiten en zei tot hen: Neen, mijn broeders, doet toch geen kwaad; nu deze man in mijn huis gekomen is, moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. Zie, mijn dochter, die een maagd is, en zijn bijvrouw wil ik wel naar buiten brengen; verkracht haar en doet met haar wat gij wilt, maar met deze man moet gij deze schandelijke dwaasheid niet begaan. Maar de mannen wilden niet naar hem luisteren. Toen greep de man zijn bijvrouw en bracht haar bij hen buiten, waarop zij gemeenschap met haar hadden en de gehele nacht met haar bezig waren tot de morgen toe. Bij het aanbreken van de dag lieten zij haar gaan. Zo kwam de vrouw, bij het naderen van de morgen, viel neer bij de ingang van het huis van de man, waar haar heer was, en bleef daar liggen, totdat het licht was geworden. Toen haar heer des morgens was opgestaan, de deuren van het huis opende en naar buiten trad om zijns weegs te gaan, zie, daar lag de vrouw, zijn bijvrouw, bij de ingang van het huis met haar handen op de drempel. En hij zei tot haar: Sta op, laten wij vertrekken. Maar er kwam geen antwoord.


Dit is het verhaal van een bepaalde Leviet uit de bergen van Efraïm, die op zijn reis rustte in een stad genaamd Gibea, niemand was bereid om hem gastvrijheid totdat een oude man die uit de velden bood zijn, zoals ze werden zelf te genieten, bepaalde mannen van de stad, perverse mannen, omsingelden het huis en sloeg op de deur, breng de man die kwam in uw huis dat wij hem bekennen, de perverse mannen de vervanging van zijn vrouw of concubine aanvaard, ze kende haar en haar misbruikte de hele nacht, in de ochtend was ze dood.


Lot bood ook ter vervanging zijn dochters aan de mannen van de stad, maar zij wilden deze niet. Zij wilden seks met de mannelijke engelen. Wat een gruwelijke misdaden. In het geval van Sodom en Gomorra kozen zij de verkeerde mensen om dit mee te doen. De twee engelen, door de Heer God gezonden om hen te oordelen en indien schuldig bevonden te vernietigen.


De twee engelen hadden een zeer krachtige verdediging, zij hadden de mogelijkheid om de mannen van de stad blind te maken, hoe ze dit doen? Waren zij voor deze situatie voorbereid? Hoewel de tekst geen informatie geeft moeten we aannemen dat alle mannen van Sodom werden getroffen, de situatie lijkt volledig onderdrukt te zijn, wat een ongelooflijke wapen hebben ze om de menigte in controle te houden.


Judas 1:7
Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur.


Judas 1:11
Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en omgekomen door het verzet van Korach.


In dit verhaal herkent Abraham onmiddellijk de Here God en de engelen. Ze zijn daar fysieke wezens, ze lopen, praten, eten en wassen hun voeten. In de tekst, toen de engelen vertrokken naar de steden om de mensen bezoeken, in de Engelse tekst staat dat de engelen konden zich veranderen in mannen?


Toen de engelen in Sodom kwamen, herkent Lot onmiddellijk de engelen, toont respect en biedt hen aan om in zijn huis te verblijven. De engelen reageren door te zeggen dat ze zouden slapen op het open plein, maar Lot drong bij hen aan en de engelen aanvaarden Lots gastvrijheid. Voordat ze sliepen, omsingelden de mannen van de stad, jong en oud, al het volk, het huis en eisten dat Lot "hen voor zichzelf zou overgeven.” 


Genesis 19:4-5
Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd, en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.


“Breng hen uit tot ons, opdat wij gemeenschap met hen hebben”


Ik wil deze teksten niet omzetten in iets onsmakelijk, maar ik probeer de volledige verschrikking van dit verhaal te begrijpen. De absolute slechtheid van wat de mensen van Sodom wilden doen. Dit is veel meer dan sodomie tussen twee toestemmende mensen. Dit ging erom dat ze de twee bezoekende engelen, de engelen/ mannen wilden dwingen om seks met hen te hebben.

Gedwongen seks is verkrachting. Verkrachting wordt erkend als een verschrikkelijke misdaad, wanneer er meerdere mannen komen om seks te hebben met een persoon is dit groepsverkrachting, maar dit was van "hetzelfde geslacht", een beestachtige verkrachting, kunt u zich dat voorstellen zo'n gruwelijke misdaad?


“Sex met hetzelfde geslacht” Groepsverkrachting, Brandende lust,

Perversie als Gevestigde macht over de aarde”


Ik probeer me de verschrikking van deze misdaad voor te stellen. Met mijn ogen dicht probeerde ik me de scène voor te stellen. Dit waren al de mannen van de hele stad, jong en oud, die deze twee bezoekers wilden meeslepen naar het open plein voor vleselijke seks met hen. We weten niet hoeveel mannen het waren, maar je kunt een idee hiervan krijgen van de tekst in het begin waar Abraham aan de Here God vraagt "als vijftig rechtvaardigen in de stad"…,
“En allen zullen worden geslagen met angst”


Markt bloedbad


“Plannen van de Een Wereld Orde”

“De Meester Metselaars van de Nieuwe Wereld Orde”

“Niemand kan twee heren dienen”

“De ongelooflijke oorlog van de God van de Tronen komt eraan


Er is een programmering van de gedachten van mensen vandaag om hun gedachten zo te zetten dat zij zullen staan voor de “Een Wereld Leider” die moet komen, en binnenkort verschijnt.


De fundamenten van onze families hebben geschud en zijn aan het breken. Wij verklaren een totale vrijzetting van alle Willem van Oranje en al zijn Psychisch binnendringen, de waanzin, de depressie valt.


“We breken in de naam van Jezus de poorten van dood en hel”

De geest van Frederick Willem is dezelfde geest als Hitler.

“Een 21st Eeuw herleving van bloedvergieten en dood”


Het Meesterplan: "De Illuminati, die zich ook de Samenleving van de Elite noemden, hadden zich verenigd met maar één doel voor ogen, het creëren van een Nieuwe Wereld Orde, geregeerd door een Wereld bestuur.”


Mattheüs 6:24 
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.


Jesaja 28:15 
Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.


En uw verbond met de dood zal niet nietig verklaard worden, en uw overeenkomst met hel zal geen stand houden; wanneer de overvloeiende gesel zal passeren, dan zult gij vertreden worden door haar.

“Zie daar, uw God!"


Jesaja 28:18
Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden.


Jesaja 8:10
Beraamt een plan, maar het wordt verbroken; spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons.


De Nieuwe Wereld Orde en het Meesterplan van de Hel met al hun strategieën,

“Zullen worden gedwarsboomd zo zegt de Here, onze God”


Ezechiël 17:19 
Daarom, zo zegt de Here HERE, zo waar Ik leef, de eed, bij Mij gezworen, die hij veracht, en het verbond, in mijn naam gesloten, dat hij verbroken heeft, zal Ik op zijn hoofd doen neerkomen.

“Koning der koningen”


Koning der koningen, Heer der heren, Het Levende Woord. En als alles voltooid is, zal de Hemel worden opgerold als een boekrol.

Openbaring 6:12
"Ik keek toe hoe hij het zesde zegel opende. Daar was een grote aardbeving. De zon werd zwart als een geitenharenzak, de hele maan draaide bloedrood, en de sterren aan de hemel vielen op de aarde ... De hemelen trokken zich terug als een boekrol die wordt opgerold en elke berg en eiland werd van zijn plaats verwijderd.


Openbaringen 6:15-16 
En de koningen der aarde, de vorsten, de generaals, de rijken, de machtigen, en alle anderen, zowel slaven en vrijen, verborgen in grotten en tussen de rotsen van de bergen. Ze riepen de bergen en de rotsen, "Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de Troon en voor de toorn van het Lam! Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan het weerstaan"


 “Zou de Rechter van de gehele aarde geen Recht doen?"

Openbaring 6:12
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.


Genesis 18:25 
Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?


Maar het lijkt erop dat Abraham een beetje meer vertrouwen heeft in het vermogen van God om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Blijkbaar kwam Abraham, met een zeer reële en intieme kennis van God, tot een andere conclusie dan degenen die liever zelfgenoegzaam het Woord van God ontleden.


Handelingen 5:39
“maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt.”


Want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden. Maar als het afkomstig is van God, zult u niet in staat zijn om deze mannen te doen stoppen; u zult alleen uzelf vinden, vechtend tegen God."
  


Gods zegen

Josie Hagen


=====================================  

Lees meer over alles uit het nieuws ……

Michael Douglas


Seks netwerk zou last zijn voor de Paus


Zombie Apocalyps Film


Surge in 'digital dementia'


Overzicht van meest financieel kwetsbare landen


Egypte op de rand van burgeroorlog


Besparing op ziektekosten – euthanasie autistische kinderen


Wanhopige moeder en grootmoeder doden Autistische jongen


Bilderberg


Dodental stormen Mexico stijgt