Pages

Monday, 2 September 2013

Zij hadden als Koning over zich de Engel van de Bodemloze Put!“Zonen van de Duivel”

“De zielen van hen die waren gedood”


Jezus Christus maakte Bloed Verzoening voor onze Ziel, ons Lichaam en onze Geest. Hij maakte Bloed Verzoening voor onze geest, emoties, de hele mens.


“Jezus is de Alpha en Omega”


“Nu is de tijd voor het mobiliseren van Gods Leger”
David vertelt hem dat hij zal hem verslaan omdat de Heer hem zal overleveren. En dat zijn hoofd er zal worden afgesneden. David sloeg hem met een steen, ingebed in zijn voorhoofd, op de grond. De Heer was inderdaad met hem.


“Omdat de Heer hem zal overleveren”

“En dat zijn hoofd er zal worden afgesneden”

 “De Winden van het Beest van het Vierde Rijk”


Onze vijand wil ons verstand, onze gedachten, overnemen, onze emoties, “om ons verstand, onze “Mind”, en onze wil te verkrachten”. Hij wil psychische kracht en psychisch indringing vrijzetten in ons lichaam vrijzetten, in onze ziel. De Winden van het Beest zijn vrijgemaakt om onze ziel, onze gedachten, onze geest en onze wil over te nemen.


Winden van de vijand, wind van woorden en gedachten we moeten alle winden van psychisch binnendringen van alle soorten toverijen verdrijven. Als de psychische kracht van de valse profeet en alle vormen van misbruik ons in de middelste hersenen raakt, kan dat ons opzetten voor allerlei mentale ziekte. Het kan de opzet zijn voor Schizofrenie, Depressies, Stemmingswisselingen, ziekte van Alzheimer, Autisme, Symdroom van Teuret en zelfs epileptische aanvallen, Geheugenstoornissen  en Trauma.  Laat ons wegzenden en uitdrijven het psychische binnendringen en de kracht uit de Gloden Pyramide, uit onze hersenkwabben. Geef opdracht in Jezus naam, om de slang te verdrijven. “Kneus het hoofd van de slang door de Kracht van Jezus”.


‘’Want Jezus maakte Bloed Verzoening voor onze zielen, lichamen, en onze Geest”


Deze geestelijk oorlogvoering is of volledig verwaarloosd of nooit volledig begrepen in de Kerk.

"Voor de Vernietiging van Vestingen"“En Wij zullen het Hoofd “van de Slang” ook Afsnijden" 

"door Geestelijke Oorlogvoering”


Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar Krachtig door God voor de vernietiging van vestingen, bolwerken. Om de Sterke Man van Waarzeggerij van Hekserij en van slavernij te verbreken!


Handelingen 16:19
Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid,


"De Geest van God leidde Paulus en Silas naar Filippi, waar ze niet alleen een Sterke man van Waarzeggerij uit een slavin wierpen, maar ook het zeer Sterke Bolwerk over een stad, genaamd de Waarzeggerij boom. Ze waren woedend op hen."


Jeremia 1:10
Merk op, Ik stel u heden over de Volken en de Koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.


Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon, dat is: Vernietiger.

“Zij hadden over zich als koning”     
"Je had het zegel van Perfectie Vol van Wijsheid en Volmaakt in schoonheid"


Wanneer de Vrijmetselaars vloek is gebroken over de aarde zullen we een aantal geweldige doorbraken beginnen te zien met een aantal ontzagwekkende bevrijdingen”


“Vrijgezet van de slavernij aan corruptie”


Romeinen 8:21-22
In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.


Ezechiël 28:15
Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden:"Uiterlijke perfectie en wijsheid"


De Tempeliers en de Vrijmetselaars. Degenen die de geest verachten Aanbidden de Schedel. De schedel vertegenwoordigt de menselijke mind met vlees en ziel verwijderd.


“Vrijmetselarij en Tempeliers hebben ook een vorm van uiterlijke perfectie”


Bill Gates beroemde uitleg van zijn ontvolkingsagenda, door het gebruik van vaccins met dit citaat, gebracht aan een live TED publiek in 2010:  De wereld van vandaag heeft 6,8 miljard mensen, oplopend tot ongeveer 9 miljard. Als we nu een echt geweldige werk doen op nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidszorg, dan kunnen we dat misschien wel verlagen met 10 of 15 procent – lees verder onderaan in de link.
  
"Elimineer de Zwakke"


Dat dit de wens van de wereldwijde controllers is geen geheim. Het wordt niet gedebatteerd. Dit is wat de hedendaagse politici, bureaucraten en zelfs sommige verkeerde activisten van de "milieu" beweging willen bereiken - de vermindering van de wereldbevolking tot onder een miljard mensen. Voor hen wordt de mensheid gezien als een bedreiging voor de planeet - Quote van Worldtruth TV.com


Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond, wiens naam in het Hebreeuws is Abaddon en in het Grieks Apollyon; "Dat is de Vernietiger"

"Dat is de Vernietiger"


De Vernietiger van Huisgezinnen, Families, Levens, huwelijken, kinderen, financiën, integriteit, eer, reputatie, identiteit. Het verminderen van de wereldbevolking door vaccins en alle vormen van verschrikking.
                               

"Orde uit Chaos - Ordo ab Chaos"
Novus Ordo Seclorum =  Nieuwe Orde van de Tijden.


Zoals Manly P. Hall heeft aangegeven is de piramide het ultieme symbool dat de mysteries van oude beschavingen vertegenwoordigt. Subliem in hun eenvoud, goddelijk in hun verhoudingen. Zij belichamen zowel de goddelijke kennis in bezit van de Verlichtten en de verbijstering van de massa. De Elite van nu, ingewijd in het occulte, zijn de erfgenamen van deze oude wijsheid en zij gebruiken de piramide als een symbool van macht in deze moderne wereld. Deze verlichtte zwevende ontbrekende Bovenste steen vertegenwoordigt het goddelijke beginsel zowel in het Universum als in ieder mens. Een andere symbolische betekenis, toegeschreven aan de ontbrekende Bovenste Steen, is het onvoltooide karakter van de Nieuwe Wereld Orde. Er wordt gezegd dat de Bovenste steen van de Grote Piramide zal worden zal worden hersteld wanneer dit eeuwenoude project werkelijkheid wordt. Over de hele wereld verschijnen andere piramides en zij vertegenwoordigen de macht van de Elite over de massa’s.


Paus Fransicus breek Vaticaans Protocol – opnieuw – buigt voor de Jordaanse Koningin tijdens haar bezoek – zie link verder naar beneden.Job 12:24
Hij beneemt de hoofden van het volk des lands het verstand, en doet hen ronddwalen in ongebaande wildernis.


Jesaja 14:8-10
“Zelfs de cypressen verheugen zich over u, de ceders van de Libanon: Sinds gij neerligt, klimt niemand naar ons op om ons te vellen. Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de leiders der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden ……


Anglicaanse Kerk wankelt als een “dronken man” onthutsend dichter naar de rand van een klif, zegt de Aartsbisschop.
Anglicaanse Kerk wankelt als een “dronken man” dichter naar de rand van een klif. De Aartsbisschop van Canterbury heeft gewaarschuwd dat de Anglicaanse Kerk wankelt op de rand van verval temidden van geschillen tussen liberalen en traditionalisten. In zijn sterkste opmerking over de meningsverschillen over kwesties zoals homoseksualiteit zei de Eerste Rev. Justin Welby dat de Kerk gevaarlijk dichtbij het storten in een “ravijn van intolerantie” kwam.


Psalm 60:3
U hebt het land doen beven, U hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt.

Jesaja 51:17
Ontwaak, ontwaak! Sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des HEREN de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken, die mensen laat wankelen.


"Orde van Chaos - Duistere Lege Vormloosheid"


Genesis 1:2
In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest “vormeloos” en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.


“Een Pre-Apocalyptische namaak van Genesis 1:2”


Job 10:21-22
Voordat ik heenga, zonder terug te keren, naar het land van donkerheid en diepe duisternis, het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heersen en waar het licht gelijk is aan de duisternis.


Samenleving verliest het complot, zegt Hooft Rabbi de heer Sacks. In het zondagprogramma van BBC Radio 4 zegt de heer Jonathan Sacks dat de samenleving “het complot verliest” wanneer het meer seculier en minder vertrouwend wordt. Hoofd Rabbi de heer Sacks van het Verenigd Koninkrijk heeft letterlijk gezegd: “Ik denk dat we de plot eigenlijk verliezen. Ik denk dat we nog niet echt hebben opgemerkt wat er werkelijk in Groot-Brittannië gebeurd.


“Samenleving verliest het complot, een Orde van Chaos”


Velen komen tot de overtuiging dat dit een zeer reële mogelijkheid is. Vergelijkingen van het Amerikaanse binnenlands en buitenlands beleid met Duitsland 1930 nemen dagelijks toe. Men kan niet eens beginnen zich voor te stellen van de gruwelijke mogelijkheden waar een dergelijke regeling zou voorzien in de duistere, spirituele krachten die inderdaad blijven werken.


"De duistere geestelijke krachten blijven werken"
Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch mind-control programmering zo werd genoemd was vanwege de Monarch vlinder.
De Monarch vlinder leert waar het geboren is, waar het zijn wortels heeft, en het geeft deze kennis via genetica aan haar nageslacht, van generatie op generatie, door. Dit was een van de belangrijkste dieren die wetenschappers getipt hebben, dat kennis genetisch kan worden doorgegeven.


Het Monarch-programma is gebaseerd op de Illuminatie en Nazi doelen om een Meester ras door de genetica te maken. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven, dan is het belangrijk dat ouders de belangrijke primaire factor voor de trauma gebaseerde mind-control is de mogelijkheid om zich daarvan te distantiëren.


“De mogelijkheid om zich daarvan te distantiëren”


Het misbruik zal fysiek niet zo zichtbaar zijn als dat het is op de lichamen van de slaven die niet geboren zijn als de leden van de Moria’s Luciferian Elite.Er werd ontdekt dat dit vermogen genetisch kan worden doorgegeven van generatie op generatie.


Toen de Monarch programmering begon waren de topmannen de Illuminatie. Oorspronkelijk was Joseph Mengele de hoofdprogrammeur.


"Zonen van Duivels"


Hij had binnen de Illuminatie al de rang van Groot Meester bereikt. Hij was bedreven geworden in de muziek, in kabbalistische magie, in dansen, in abortussen, en in martelingen, door de manier Mengele waarop, had een sadistische moeder. Mengele verdween uit Auschwitz in januari 1945, enkele maanden voor de definitieve Chaos begon in het Derde Rijk.


“Het woord hiervoor is, natuurlijk, rasveredeling”


Adolf Hitler heeft dezelfde filosofie nagestreefd: Verbeter het menselijk ras door genocide. Elimineer de zwakken, de lelijkerds, de gekken, de zieken, de ouderen, de Joden en de Christenen.


Hoofdpunten uit het Nieuws.


“De programmering van de geest van de genetica van het trauma van het Beest”

“De Overname van het Verstand”


Koper gekoppeld aan de ziekte van Alzheimer!
Het onderzoek is verdeeld met andere studies die suggereren dat koper eigenlijk de hersenen kan beschermen, maar een levensduur van teveel koper in onze voeding kan bijdragen aan de ziekte van Alzheimer - zeggen Amerikaanse wetenschappers.
  
Vietnamese kinderen verloren in het labyrint van slavenarbeid.
Syrië crisis: kind vluchtelingen bereikt 'één miljoen', VN-agentschappen zeggen dat het aantal kinderen dat gedwongen is te vluchten uit Syrië heeft een miljoen bereikt. En nog eens een extra twee miljoen kinderen in het land zijn ontheemd. Volgens de VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zijn meer dan  100.000 mensen in het conflict gedood.
“Getraumatiseerd”

De UNHCR en Unicef zeggen dat de helft van alle vluchtelingen bestaat uit kinderen, waarvan driekwart onder de 11 jaar. Volgens UNHCR Hoge Commissaris Antonio Guterres verliest de jeugd van Syrië hun huis, hun familieleden en hun toekomst. Zelfs als zij de grens naar veiligheid passeren zijn zij getraumatiseerd, depressief en hebben een wanhopige behoefte aan een reden voor hoop – Einde bericht.


De Een Wereld Orde zal meer en meer angst beginnen te creëren. Angst, terreur, dit alles kan allemaal tot gevolg hebben dat niet alleen de emoties en het verstand, de Mind, beginnen te breken, maar langzaam begint het lichaam te breken.


“De angst van het Beest kan het lichaam vernietigen”


Dit is het meesterplan van de hel en de Illuminatie werkers op de aarde. Om het lichaam te vernietigen. “Vreest Hem die de macht heeft om en het lichaam en de Ziel kan vernietigen.”


Mattheus 10:28
En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.


Een aanval met chemische wapens heeft mogelijk honderden gedood aan de rand van Damaskus, dit zeggen activisten van de Syrische oppositie. In alle vroegte werden rakketten met giftige werkzame stoffen gelanceerd op de buitenwijken van de Ghouta regio als onderdeel van een, zo werd gezegd, een groot bombardement op de rebellen, maar dit kon niet onafhankelijk worden bevestigd.
Satan weet dat zijn tijd kort is. En hij is hard aan het werk om het verstand en de gedachten van mensen gevangen te nemen door extreme angst.


We moeten ook de Eden en Geloften uit Nederland, de “Orange Lodge” breken, waar het door hen is verklaard: “We zullen lopen tot onze knieën in Orange Bloed."


"We wisten niet dat het bloed Oranje was!”

“Onze levens en huizen zullen niet continue kniediep in Bloed blijven”


Prins Johan Friso is vrijdag 16 augustus 2013 in Lage Vuursche begraven. Gestorven op een jonge leeftijd onder de “Orde van Oranje.” Iets voor 16.30 uur liepen de naaste familieleden van de maandag overleden prins terug van de Stulpkerk naar het naastgelegen Kasteel Drakensteyn. 


Openbaring 14:20
En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.


Bloed eden en alle Bloed Verbonden met het Beest van Openbaringen moeten dringend worden herroepen en verbroken in de naam van Jezus.
"De Kracht van het Bloed Verbond" van Jezus Christus Het Eeuwige Verbond”


Ezechiël 32:6
Ik drenk het land met uw lijkvocht, met uw bloed, tot aan de bergen toe; de beekbeddingen worden door u gevuld.


“Ons land zal niet vloeien met bloed”


Dat de Vrijmetselaars Vloek in bondgenootschap met de Romeinse doctrines en alle occulte religies van de Eed komen van de Kerk af.
“Dat wij en ons gezin niet altijd zullen blijven tot onze knieën op "Oranje Vrijmetselaars Bloed" van eeuwigdurend bloeden, emotioneel en mentaal.


Wij verklaren dat de Illuminatie Maçonnieke vloek, van het uitstorten van ons eigen bloed, breekt uit onze familie fundamenten. We zullen niet langer ons eigen bloed vergieten. 

Wij hebben een Verlosser die Zijn Bloed heeft Uitgestort, zodat wij nu kunnen leven.


“Hij stortte Zijn Bloed uit, opdat wij nu kunnen leven”


Heer Jezus, we leggen nogmaals profetisch het Fundament van het Bloed van Het Lam de Christus.

"De Geheime Kracht in Gods Eeuwige Eed"


Here Jezus wij Breken de Crest van het Motto van de Drie Huis van Oranje van Europa: Engeland, Nederland en Duitsland.


We snijden in Jezus naam van onze familie bloedlijnen de “Afvalligen” van het Koninklijk Huis van het Vrijmetselaars Oranje


We kiezen ervoor Heere Jezus om ons van hen af te scheiden, van alle dood en hel, de Afvallige soldaten van Onafhankelijkheid.


“Ik verklaar het Lam van God zal weer Regeren”
Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het Woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

"Het Bloed is het centrum van de Hemelse Troon"


Openbaring 5:6
En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.


"Aan hem die overwint"


Het Bloed van Jezus is het centrum van het Reddingsplan. Het Bloed is het centrum in het werk van de Verlossing. Het Bloed is centraal in het Woord van God. Het Bloed is centraal in de Kerk van God. Het Bloed is centraal in de Geest van God en het Bloed staat centraal in de Troon van God in de hemel. Rond deze verlossende en vorstelijke centrum draaien al Gods doeleinden. Door het Bloed van Christus in de Troon worden we opgetild op de troon.


Openbaring 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn Troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

“Omkeren van de Mentale Bijwerkingen van de Nieuwe Wereld Orde”


"De Verborgen Holocaust”
  


Johannes 8:44
Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.


"U bent van uw Vader de Duivel"


Hun doel: Zichzelf Reddend uit de Kuil van Vuur in de Hel door u ervoor in de plaats te zetten.

"U daarvoor in de plaats nemen"


Niemand wenst in zijn of haar familie een autistisch kind. Niemand kan een kind opzettelijk in die mate schade toebrengen. Niemand wil verstand, denken en leven verwoest zien. Mee eens? Fout, volgens de Engeland hypothese. De Engeland Hypothese zegt: De echte reden achter het wereldwijde Autisme is volgens de Engeland Hypothese geïnduceerde vaccinatie schade

Een opzettelijke chemische manipulatie, gebruikt om miljoenen “Drone-werknemers” te creëren - steriel, volgzaam, niet in staat om vragen te stellen over de condities van de levensvragen waar zij voor zijn geplaatst, tevreden met saaie, repetitieve taken, vreedzaam, wegwerpbaar en uitwisselbaar. 

Kortom, Autisten zijn de “delta's” en “epsilons” van de Nieuwe Wereld Orde, de richting waarin we worden gedreven door middel van opzettelijke sociale, politieke en genetische manipulatie in overeenstemming met de genocidale aspiraties van de Globalisten. 

Een lovend artikel over een Goldman Sachs programma, om autistische personen in te huren, zegt: Hij maakt deel uit van de meest zichtbare generatie van jonge mensen met autisme die onze samenleving ooit heeft gekend. Als deze generatie eerder was gediagnosticeerd, hadden ze kunnen worden opgeleid - lees verder onderaan in de link.


De uwe in gezondheid en vrijheid,
Dr Rima Laibow MD.Neuro-typisch 'klinkt als Brave New World Order spreekt voor Alfa’s en Bèta’s. Er zijn Verschillende Natuurlijke Oplossingen voor dit afschuwelijk plan voor onze toekomst.


Nou, je niet hoeft het niet langer meer geheim te houden, Vrijmetselaars en Shriner's, want het geheim is bekend” – Luciferiaanse Vrijmetselaar Louis Farrakhan.  


“Zij hadden als Koning over zich ”dat is De ‘’Vernietiger’’ Abaddon”
“Initiatie Rituelen vergeleken tussen Vrijmetselarij en Hekserij”


Psalm 106:37
Zij offerden hun zonen en hun dochters aan de boze geesten;


Dit is wat is gedaan in Vrijmetselaars Loges waar het Aanbidden van Molech  springlevend is.


Verklaar dat elk aspect van de negatieve bolwerken van ons verstand afkomen.


We halen ze neer in het Bloed van het Lam.


Ik verklaar in Jezus naam een totale ontmaskering en blootlegging van de bolwerken in mijn verstand, uitwerkend in mijn leven, zodat ik me er van kan bekeren en veranderen.


Ik leg de Bijl aan de Wortels van Paranoia en Waanzin die samengaan met de geest van Angst, in Jezus naam.


Zo lang ons verstand in elke vorm van gevangenschap is, zullen we niet in de volledige vrijheid van Gods Kracht komen.


Vandaag zien we mensen gevangen, geprogrammeerd in de veldslag van het verstand, de Mind, en zij weten niet waar zij ontspanning kunnen vinden.


Satan weet dat zijn tijd kort is en dat hij krachtig werkt om het verstand en de gedachten patronen van mensen gevangen te nemen.


Openbaring 12:12
Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.


De tactiek van de vijand is de realiteit af te stompen, zodat het niet zo duidelijk is wat er werkelijk met ons gebeurd.


Het afstompend effect van ons verstand, onze Mind. “Het verstand is duf geworden”


“De Zielen van hen die zijn Gedood


1 Corinthiërs 10:20
Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.


De Vrijmetselarij vervangt Jezus, ons offer Lam en Zijn Verzoenend Bloed. Om deze reden kunnen veel christenen, en ook kerken geen openbaring ontvangen van het genezende, bevrijdende Bloed van het Lam, omdat ze fundamenten van Vrijmetselaars ritueel bloedoffer hebben. Zij zijn valse offerlammeren geworden. Dit kan alleen worden verbroken door het kostbare Bloed van het Lam Gods. Er is maar een verbond, het Bloed van het Gods Lam.


Openbaring 6:9
En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.

“De Zielen van hen die zijn Gedood
  


Hoeveel zijn roofzuchtige wolven in schaapskleren? Ongeveer 90%.


"Kind van de duivel en een vijand van alles wat goed is!"


Handelingen 13:9-10
Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zei: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien?


Genesis 3:14
Daarop zei de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.


De slang was niet een slang, zoals we die vandaag kennen, hoewel het werd vervloekt om er een te worden. De Scofield Bijbel zegt dat de slang, in zijn Edense vorm, niet moet worden gezien als een kronkelend reptiel. Dat is het effect van de vloek.


De slang was volgens de Hebreeuwse Bijbel geweldig of subtiel en mooi, wat betekent dat hij een intelligentie bezat met een voorzichtig en slim karakter.


In al zijn voorzichtigheid was hij ook de mooiste van de beesten. Bovendien had hij intelligentie met gesproken taal.


"U had het Zegel van Perfectie"


"Een Klaaglied over de Koning van Tyrus"


Ezechiël 28:12-13
Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode Jaspis, Chrysoliet en Prasem, Turkoois, Chrysopraas en Nefriet, Lazuursteen, Hematiet en Malachiet. Van Goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.


Het eerste inzicht wordt door niemand minder dan de slang zelf gegeven. In Genesis 3:5 vertelt de slang Eva dat door het eten van de boom hun “ogen zullen worden geopend, en "gij zult als God zijn".


Genesis 3:5
Maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.


“Ogen zullen worden geopend, en "gij zult als God zijn"Wat in het volle zicht verborgen is voor meer dan 200 jaar, is bezig om zichzelf te openbaren aan de mensheid. De klok tikt en de hand is dichter bij middernacht dan de meeste kunnen begrijpen.

"Het Occulte Verlangen van de Eeuwen is hier"
“Alleen de Hemelse Boom”


De Boom van het Leven. We waren oorspronkelijk bedoeld om deel te nemen aan de Hemelse Boom vol van Leven. In het midden van de Bijbelse Hof van Eden groeiden twee opmerkelijke bomen. Genesis 3-22 vermeldt dat de vrucht van een van deze bomen Eeuwige Leven produceerde.


Genesis 3:22
En de HERE God zei: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.
God zegt specifiek dat de mens niet werd toegestaan om "zijn hand uit te strekken en ook van de boom des levens te nemen en eten en voor eeuwig te leven."


God instrueert Adam en Eva te eten van enige boom in de Bijbelse Hof van Eden, behalve van de "Boom van de kennis van goed en kwaad". Hij maakt nooit een melding over het niet eten van de Boom des Levens.
Adam en Eva waren bedoeld om de vrucht van deze Hemelse Boom te genieten. In wezen zou die Boom Adam en Eva in staat stellen om Eeuwig te Leven. Het bezat Goddelijke krachten van genezing, herstel en regeneratie.

Deze boom bezat Goddelijke krachten van genezing en herstel die we nodig hadden.


Pas na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva, legt Hij hen een beperking op van de Boom des Levens. Het is heel opmerkelijk om te denken dat God het geschenk van het eeuwige leven nam en het oorspronkelijk verpakte in een vrucht!


Het eerste inzicht wordt gegeven door niemand minder dan de slang zelf. In Genesis 3:5 vertelt de slang Eva dat door het eten van de boom hun “ogen geopend zullen worden, en "gij zult als God zijn".


Genesis 3:5
maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.


"Ogen zullen worden geopend, en u zult zijn als God""Vrijmetselarij opent het Derde Oog"


Genesis 3:22
En de HEER God zei: Zie, de mens is geworden als een van ons, om goed en kwaad te kennen: en nu dan, dat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens neemt, en eet, en leeft in eeuwigheid:


De Drieëndertigste graad Grootmeesters Behandelen de Ware zonen en dochters als het Inferieure Ras.


“De Zielen van hen die zijn Gedood


Openbaring 3:4-6
Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in Witte Klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.


Openbaring 3:4
"Toch zijn er sommigen in de Gemeente te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben met het kwaad. Zij zullen met Mij wandelen in Witte Klederen, omdat zij het waardig zijn.
"Wandel met Mij"

Daniël 3:16-17
Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuur-oven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht.


"Het Gouden Beeld dat gij hebt opgericht"


Openbaring 14:10-11
dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het Beest en zijn Beeld aanbidden, en al wie het Merkteken van zijn naam ontvangt.


Openbaring 14:12
Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.


Openbaring 18:9
En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien.


Exodus 11:6
En er zal een luid gejammer zijn in het gehele land Egypte, zoals er nooit is geweest en zoals er nooit meer zal zijn.


"Dan zal de koning van het Zuiden in een woede en strijd tegen de koning van het Noorden optrekken, die een groot leger zal oprichten, maar het zal worden verslagen. Wanneer het leger wordt afgevoerd, zal de koning van het Zuiden worden vervuld met trots en zal vele duizenden slachten, maar hij zal niet triomfantelijk blijven. Want de Koning van het Noorden zal een ander leger bijeen brengen, groter dan de eerste, en na een aantal jaren, zal hij gaan met een reusachtig leger, volledig uitgerust.


Daniël 11:13
En opnieuw zal de koning van het Noorden een menigte op de been brengen, groter dan de eerste, en na een tijdsverloop van jaren zal hij tegen hem oprukken met een groot leger en een geweldige tros.


De koning van het Noorden zal zulk een bloedige strijd brengen dat het veroorzaakt dat de Profeet van Het Koninkrijk van God geen kracht in hem heeft.

"Het Koning Beest Het Antichrist Beest"


Dit is wat er gaat komen op de Aarde. Het is niet uit angst, maar voor het Respect en Eerbied aan de Heer. Het is nu dringend om voorbereid te zijn en te zijn voorzien van Gods Strategieën door Zijn Heilige Geest.


Daniel 11 Vertelt ons van de Koning van het Noorden, dat in dit uur zal opstijgen als de Antichrist Beest Leider en onoverwinnelijk zal zijn. De “Koning die Zichzelf Verhoogt” zal doen wat hij wil. Want “Ik” zal zitten in de plaats van de Allerhoogste.”


"Zal doen wat hij wil"


  
Daniël 3:6
En ieder die zich niet neerbuigt en aanbidt, zal ogenblikkelijk in de brandende vuur-oven geworpen worden.


De Bilderberg Groep: Duivelse complotten zijn als broedeieren uitgekomen in Watford .... Om de zuivere vreugde van elke samenzweringstheoreticus, zal de Bilderberg Groep opnieuw samenkomen.

 

Deze satanische Super Soldaten, deze Zonen van Duivels zijn gefokt grootgebracht om te vernietigen, wachtend op het clandestiene startsein voor "Activering."


“Het Leger van het Beest “Super Soldaten”


Is het mogelijk dat het Vierde Rijk een prelude zou kunnen zijn op het Vierde Beest uit de zee?


Middenklasse gezinnen geconfronteerd met ruïne onder hervormingen van de rechtsbijstandshulp. Middenklasse gezinnen geconfronteerd met faillissementen en gerechtelijke dwalingen onder hervormingen die het rechtssysteem van de Britten dreigt te ondermijnen, een van de meest ervaren advocaten van het land heeft hiervoor gewaarschuwd – zie onderstaande link.

Waarlijk, de duivel en zijn trawanten zijn, als gevolg van de apathie en passiviteit van de goede mensen, aan het winnen vandaag. Het kwaad is in bestuurlijke stoel omdat degenen die de waarheid hebben en die beweren aan Gods kant te staan weigeren te vechten, om oorlog te voeren tegen het beest, het gebed alleen is niet genoeg - Fr. Francis Fenton.


“Wanneer de Vrijmetselaars vloek is verbroken over de aarde
zullen we vele geweldige doorbraken beginnen te zien”


Breek de overgeërfde familie vloek van oneer. Als dit actief is in onze huizen, dan zal het misschien voor onze kinderen moeilijk zijn om God de Almachtige te eren. 7e graad van de Vrijmetselarij, de eed is: “Ik zal worden onteerd en mijn leven zal worden verbeurd, met veel pijn en marteling.”


Er zijn volken op aarde die vervloekt en onteerd kunnen zijn vanwege Hekserij: India, Mexico, Afrika, Israël


Om te komen uit de oneer van deze nationale vloeken is het nodig dat ze worden gebroken via het Kruis van Jezus en zijn Bloed alleen.


Hebreeën 12:27-29
Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijft, wat niet wankel is. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur.

  
“Het verwijderen van de dingen die kunnen worden Geschud”
En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de Fontein van het Water des Levens te drinken om niet.


Hij die overwint zal alles beërven; Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.


Openbaring 21:8
Maar de lafhartige, de ongelovigen, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.


"De leer van de Hel"


Want er zal een tijd komen dat ze de Gezonde Leer, Doctrine, niet meer zullen verdragen.


Openbaring 1:20
Het Geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de Engelen der zeven Gemeenten, en de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de Zeven gemeenten."Mysterie Opgelost?”


De Zegels van het beest, waar hij regeert over vele mensen van de aarde, Anti-Paus Benedictus XVI brandt symbolisch de Zeven Sacramenten, zeven Zegels, ingesteld door onze Heer Jezus Christus. “Valse leerstellingen” Valse Zegels, zoals daar nog meer zetels zullen worden onthuld.


Het Sacrament van het Doopsel. Het Sacrament van het Vormsel. Het sacrament van de Heilige Communie. Het Sacrament van de Biecht. Het sacrament van het Huwelijk. Het sacrament van de Priesterwijding. De sacramenten van zalving Ziekenzalving.


"De Zegels van het Beest"


1 Johannes 4:1-3
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.


2 Petrus 2:1-22
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.  


Nieuwe Wereld Orde Propagandisten zoals Oprah Winfrey onderwijzen vrouwen dat deze omgekeerde rol hen machtig maakt, maar deze Baphomet omdraaiing is op de lange termijn voor zowel mannen als vrouwen vernederend. Tovenaars weten heel zeker wat hiervan de oorzaak is. De bron van de meeste ziekten ligt in morele stoornissen. We moeten beginnen bij genezing in de ziel en dan zal genezing in het lichaam snel volgen. - The Doctrine of Transcendentall Magic (1896), deel II: pagina 121 citaat uit de doctrines van duivels.1 Corinthiërs 10:20
Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.  Ik wil niet dat u deelneemt aan de Arrogantie van de Hoogmoedige.
“De Arrogantie van de Hoogmoedige”

"Een oordeel over Babel"

Jesaja 13:10-12
Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots van de overmoedige doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.

"Grondslagen van de Wereld"

"Het is tijd"

Lukas 11:50  
Opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de grondvesting der wereld, 


Van het bloed van Abel, tot het bloed van Zacharias, het zal vereist worden van deze generatie.


Lukas 11:52
Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.


"Het is Nu de Tijd om serieus te bidden voor een doorbraak"


Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.


Jesaja 34:9-10
Zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek, dat dag noch nacht uitgaat; voor altijd stijgt zijn rook op, van geslacht tot geslacht ligt het woest, tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor."Van Generatie op Generatie"


"Een feestje in je hoofd, maar het opruimen is een echte puinhoop"


"God bevrijd ons van alle kwaad!


Genesis 24:60
En zij zegenden Rebecca en zeiden tot haar: Onze zuster, moogt gij tot duizenden van tienduizenden worden, en uw nageslacht bezit de poort van zijn haters.


De kerk behoort een overwinnend Leger te zijn. Wij bezetten de poorten van de vijanden. Die kerk zal zegevieren tegen de poorten van de hel.


Maar als de geest van de Vrijmetselarij binnen de kerk is, in onze huizen, zullen de poorten van de hel binnen de fundamenten, de overheid, de hele structuur van de kerk en haar geschiedenis zijn. De poorten van de hel zullen de kerk in Dood en Hel brengen, een dergelijke kerk zal niet in staat zijn om te vechten en de overhand hebben tegen de geestelijke poorten van de hel.


Vaak kunnen Kerken en gezinnen geen openbaring ontvangen van het genezende en bevrijdende Bloed van het Lam, omdat ze fundamenten hebben van Vrijmetselaar Ritueel Bloedoffer. Zij zijn valse offerlammeren geworden.


Hebreeën 9:12
En dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het Heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.


Wij, de Kerk, moeten de noodzaak van berouw zien en afstand doen van de occulte bloed offer en bloed verbonden begrijpen. Dat is waarom het zo belangrijk is om te doen wat de Heer Jeremia gebood te doen.


“De noodzaak van Berouw en Herroepen”
De drinkbeker der dankzegging, dien wij zegenen, is die niet een gemeenschap van het Bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap van het Lichaam van Christus?


Psalm 116:13
De Beker der Verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des HEREN aanroepen.


Laat uw huis en familie en de kerk vrij in de Beker van het Heil.


1 Corinthiërs 10:16
Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het Bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?


Roep de naam des Heren aan en verklaar in Zijn machtige Naam dat wij en ons Huis, onze Kerk zullen komen in intimiteit met Het Lam, en Zijn Bloedverbond. Amen!


Wij staan niet in de overwinning door de duivel te berispen of het binden en ontbinden van engelen of demonen.


Wij staan niet in de overwinning over de zonde door het vleselijke ritueel van vasten.


Wij staan niet in de overwinning over de zonde door het nabootsen van de Vruchten van de Geest.


We staan in de overwinning over de zonde door in contact te komen met de openbaring sleutels en gereedschappen die Jezus voor ons heeft gekocht met zijn eigen Bloed.


Met Jezus eigen Bloed staan wij in de overwinning over de zonde door Berouw en het aantrekken van de Wapenrusting Gods van ons Priesterschap.


“Het Aantrekken van Gods gehele Wapenrusting”


Geestelijke oorlogvoering is volledig verwaarloosd en nooit volledig begrepen in de kerk.


"Het verzoenend bloed van Christus is de Kern van de Hemelse Glorie!"


In Openbaring, de Onthulling van Jezus Christus als het Gordijn opzij wordt getrokken in hoofdstuk een, is er een lofzang die de reden van onze Hemelse Erfenis opsomt.


Openbaring 1:5-6  
Die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.


"Wij komen in de Hemel door het Bloed van de Verlosser"


In Openbaring registreert Johannes Zijn visie van de Troon van de Eeuwige God.


Openbaring 4:3  
En die erop gezeten was, was van aanzien de Diamant en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom de Troon, van aanzien de Smaragd gelijk. 


De Eeuwige "De Here God, de Almachtige, die was en is en komen zal" wordt hier beschreven "als een Jaspis en een sardine steen." De moderne jaspis steen is ondoorzichtig, maar de Oude jaspis, zo wordt ons verteld, was een heldere transparante steen, die voor het oog een verscheidenheid aan levendige kleuren gaf. In de kantlijn van de Herziende Versie wordt de Sardine vertaald als 'Ruby' en die schijnt Donker Rood.
                                                       
                      
Door de transparante Jasper verscheen er midden in het Hart van de Troon een Diep Rood voor het oog van Johannes. Een diep rood voor het hart van de Glorieuze Volmaaktheden van de Eeuwige God. Daar in het hart van de Troon ligt het diepe rood van Zijn Eeuwige Verlossende doel.


“Het Diepe Rood van Zijn Eeuwige Verlossende doel”


Openbaring plaatst een nieuwe en unieke accentuering op Christus als het Lam.

“Wij zullen Christus kennen en de Kracht van Zijn Opstanding‘’


Heer Jezus, wij danken u dat u ons een uitweg gaf. “U bent de weg de waarheid en het leven.”


In Uw naam verklaren wij dat het Zwaard van uw Geest om te beginnen elke generatielange geestelijke band aan de valse heilige plaats en de naam van de god van de onderwereld JAH-BUL-ON wegsnijdt. De god van de drugs-verslaving, rook, moord en alle vormen van verslavingen ongebreideld over deze wereld, die zelfs op wettelijke grond de deur naar kanker kan openen. Amen.


We herroepen in Jezus naam de heerschappij van de Draak en de rook van de Draak.


Wij verklaren dat de zielen, gebonden aan de zetel van de Draak, vrij zullen komen, ”eruit komen door het Bloed van het Lam.”


Wij doen afstand van en herroepen de behoefte in onze generatie om de herinneringen en de pijn van het verleden te verdoven of zelfs waar een toestand van bedwelming is gekomen.


Jesaja 5:14
Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muil wagenwijd opendoen, zodat zijn adel en zijn mensen menigte erin neer zullen dalen met hun gejoel en uitgelaten gehuppel.


Politie verdenkt vader van kind, die in een hete auto was gestorven, van het roken van pot. PHOENIX — De Politie zegt dat een vader, wiens zoontje overleed na te zijn achtergelaten in een geparkeerde auto in de zomerse hitte van Poenix, wordt verdacht van het roken van marihuana op datzelfde moment."We zullen niet langer Geprogrammeerd worden door het Beest “De Draak”


“Het Omkeren van de Mentale Bijwerkingen van de Nieuwe Wereld Orde”


“Nu is het tijd voor het mobiliseren van Gods leger”


"De Zielen van degenen die gedood waren “om te vechten voor hen"


 

Openbaring 6:9
En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.

De zielen onder het altaar – Openbaringen 6:9-11

 

Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Dat is vernietiger.


Wij, de kerk, moeten ons afscheiden om klaar te zijn. Nu is het de tijd om ons af te scheiden van de valse Koninklijke Tronen.


We moeten van binnen opstaan en verklaren dat we uit apathie komen.


“Zij hadden als Koning over zich Abbadon”


De Engel van de bodemloze put zal komen en proberen om onze kinderen en kleinkinderen te nemen. Maar we komen en zullen plunderen de vijand. We zullen de juiste wapens, gereedschappen en de strategieën van de Heer hebben.


We breken in Jezus naam “elke geestelijke set up” door de vijand om te proberen om ons lichaam te vernietigen.


We breken de kracht van de “vernietiger” in al zijn werken en al de listen van de vijand. Winden van vernietiging “Kom van onze levens en huizen af” Winden van woorden, Winden van gedachten als raketten tegen ons. Wij verklaren we overwinnen door de “Adem van de Almachtige”.


We bekeren ons Heer Jezus van het proberen om onszelf te bedekken, “zelf-bekleding” met de bladeren van de Boom van Kennis, en de zonde van het proberen om mijn schaamte te bedekken met de trots van de kennis en de trots die komt van de Boom van Kennis als een bron van magie.


Vader in Jezus Naam laten wij de Zeven Geest van de Heer vrij om alles wat er is gestolen terug te nemen.
“Wij verklaren dat de volmaakte Liefde alle angst zal verdrijven”


   
Gods zegen

Josie Hagen

 ============================================

Lees hier verder in de linken hieronder:

Elimineer de zwakken


Verminder de wereldbevolking door vaccinaties.
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723               


Verminder de bevolking door aanvallen met chemische wapens.


De ware reden achter het tumult van Autisme.


“Anatomie van een Epidemie”: De verborgen schade van psychiatrische drugs


Bilderberg groep duivelse samenzweringen


Documentaire over de oorzaak van Autisme.


Zaatari vluchtelingenkamp: De kinderen leven in limbo.

Syrië crisis: Kindvluchtelingen bereikt de één miljoen!


Koper gekoppeld aan ziekte van Alzheimer!


Vietnam ’s verloren kinderen in labyrint van slavenarbeid!


Maatschappij verliest het complot, zegt Hoofd Rabbi de heer Sacks!


Paus breekt protocol tijdens bezoek Koningin Rania van Jordanië!