Pages

Thursday, 10 October 2013

Een Gebedsoproep om te Bidden tegen de Extreme Branden in Australië


Oktober 2013“Gebedsoproep tegen de Extreme Branden in Australië”


Psalm 34:18  
De Rechtvaardigen Roepen het uit, en de HERE hoort hen, en Hij Redt hen uit al hun benauwdheden.

Handelingen 2:42  
En zij bleven Volharden bij het Onderwijs der Apostelen en de gemeenschap, het breken van het Brood en de Gebeden.

Laat hem die nog nooit eerder heeft gebeden nu bidden en hij die bidt dit des te meer doen.

Een Nationale oproep tot het volk van God de Almachtige om te bidden voor dit Grote Southland.

“Vurige Ring van Vuur”

Marcus 13:23  
Doch gij, ziet toe: Ik heb het u alles voorzegt.

1 Timoteüs 2:1
Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen,

Psalm 85:9
Ik wil horen wat God, de HERE, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten; maar laten zij niet terugkeren tot dwaasheid.

De branden, verklaard door de Brandweer als:

“Een demon in de Bergen”

Er is Angst dat de drie branden die woedden samen kunnen komen in de Blue Mountains, waardoor er iets ontstaat wat een een mega vuur genoemd kan worden - een vreselijk scenario, dat in het ergste geval niet te stoppen blijkt te zijn.

Zoals de temperatuur vanmiddag omhoog klom, zo deden de vlammen dit ook en  er werd een noodoproep uitgeroepen op Springwood.

Australia ’s dorpen en steden worden overspoeld met Vrijmetselarij en je ziet overal obelisken.
“Obelisk”

 

“Als u elke notie wil verjagen dat vrijmetselaars niet echt, in het algemeen, seks aanbidden of de fallus in het bijzonder, laten wij u kennismaken met de obelisk. De obelisk is een oude, Egyptische uitvinding. De Egyptenaren geloven dat de geest van hun zonnegod, Ra, Baäl “Baäl Aanbidding is Vuur” woont in de obelisk. Daarom, zij zouden aanbidden en bidden tot de obelisk, altijd op het Oosten gericht, drie keer per dag, indien mogelijk. Herinneren u dit aan iets anders ?

“Baal” “Ra” Aanbidding is de Verering van de Zonnegod “Vuur en rook”

Mattheüs 24:29  
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen”

Het eren van obelisken is onder het meest Antichristelijke gedrag dat mogelijk is! Vóór de confrontatie tussen Farao en Mozes had God al oordeel gebracht over Egypte voor hun aanbidding van hun “Zonnegod Ra”.

In Exodus 10:21-23, God bracht drie dagen van intense duisternis als oordeel over de Egyptenaren voor hun Verering van Ra. Daarom is de heropleving van de aanbidding van Ra door Vrijmetselarij is een zeer ernstige ontwikkeling.

God beval Jehu om de obelisken van de aanbidding van Baäl te breken, en elk ander ding in verband met deze aanbidding te vernietigen. Vrijmetselaars vereren ook Baäl en alle Egyptische goden waarop de verering van obelisken is gebaseerd ! Kunt u vertellen het eind resultaat van de vrijmetselarij, als ze voortdurend Gods toorn provoceren? Te bestemder tijd zullen hun voeten glijden, God zet het in. Op Gods tijd, zal de vrijmetselarij hetzelfde oordeel zoals we hier zien ontmoeten.


2 Koningen 10:23-27
Daarna kwam Jehu met Jonadab, de zoon van Rekab, naar de tempel van Baäl en zeide tot de dienaren van Baäl: Ziet nauwkeurig toe en zorgt, dat hier onder u niemand zij van de dienaren des HEREN, maar uitsluitend dienaren van Baäl. Toen gingen zij naar binnen om slachtoffers en brandoffers te brengen. 
Jehu nu had tachtig man buiten opgesteld, en had gezegd: Wie een van de mannen die ik in uw handen lever, laat ontsnappen, zijn leven komt in de plaats van diens leven. Zodra hij gereed was met het brengen van het brandoffer, zeide Jehu tot de garde en de hoofdlieden: Gaat naar binnen, slaat hen neer, laat niemand ontkomen! 
Toen sloegen zij hen neer met de scherpte des zwaards, en de garde en de hoofdlieden wierpen de lijken weg. Daarop gingen zij weer naar de stadswijk van de tempel van Baäl. En zij brachten de gewijde stenen van de tempel van Baäl naar buiten en verbrandden die. Voorts haalden zij de gewijde steen van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.


Ik vind het heel interessant dat God noemt de "verdeelde harten" van de Israëli's, bezeten door hun aanbidding van Baäl, en de andere goden, die de obelisken in hun eredienst te gebruiken. Is dit de reden dat de vrijmetselaars de Dubbele adelaar hebben gemaakt als een van hun belangrijkste symbolen? Vergeet niet ook de Schrift die zegt:

"Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen"


Jakobus 1:6-8
Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld, als hij is, ongestadig op al zijn wegen.

Innerlijk verdeeld door een dubbel verstand, dit kan ook inhouden stemmen in het hoofd, fragmentatie of schizofrenie.

“Gij zult geen andere goden hebben voor Mijn Aangezicht”

 

“Gij zult u geen gesneden beeld maken”

“Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken”

Romeinen 8:22-23  
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoon schap: de verlossing van ons lichaam.


Ezechiël 19:12 
Maar het werd ontworteld, in woede en op de grond gegooid. De oostenwind maakte het verdroogd, het werd ontdaan van haar vruchten; zijn sterke takken verdord en vuur heeft ze verteerd.

Jesaja 21:1
De Godsspraak over de woestijn aan de zee. Als stormvlagen, die in het Zuiderland gieren, komt het uit de woestijn, uit een vreselijk land.


 “Een profetie voor het Land van het Southlands”

Scheurt uw hart en niet uw klederen. Keer terug naar de HERE, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en rijk in de liefde, en hij heeft mededogen over het kwade.

 


Deze kaart toont de Groot Lodges van Australië


Daniël 7:9-10
Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen neergehaald, en de Eeuwige zette Zich; zijn kleed was Wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend.

“De Bijbel leert duidelijk dat er een tijd van oordeel is”

 

Psalm 65:3
Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft.

2 Kronieken 6:19  
Heeft het nog betrekking op het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, o HEERE, mijn God, om te luisteren naar het geroep en naar het gebed, hetwelk Uw knecht bidt voor U, opdat uw ogen geopend zijn over dit huis, dag en nacht, in de richting van de plaats waarvan U hebt gezegd dat U Uw naam daar zou zetten, om te luisteren naar het gebed, hetwelk Uw knecht in deze plaats zullen bidden.

Wend U dan tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking, HERE, mijn God, en hoor naar het geroep en het gebed, dat uw knecht voor uw aangezicht bidt,

CTFM… roept alle christenen in het land dringend op zich vandaag, in de middag, waar je ook bent, je te verenigen in gebed met andere gelovigen om de Heer biddend te zoeken voor de broodnodige regen en de daarbij behorende winden van de hemel, om NSW te beschermen tegen een eventuele verdere ramp.


2 Kronieken 7:13-14 
Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.


Vanmorgen werden we wakker met het nieuws dat mogelijk honderden huizen verloren zijn gegaan en vele bezittingen vernietigd. We danken God dat er geen slachtoffers worden gemeld op dit moment.
  

Oktober 23, 2013 – AUSTRALIË – New South Wales Bosbranden

Gods zegen

Josie Hagen