Pages

Saturday, 19 October 2013

Illuminatie Geestelijke Winden van Vernietiging zijn aan het Blazen!

Daniël 7:2
Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op,


“Kom, naar hier, omhoog in Zijn aanwezigheid, daar is de Adem”


Mattheüs 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de Vier Windstreken, van het ene uiterste der Hemelen tot het andere.

Openbaring 4:1
Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de Hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. 

 “De Adem van God Spreekt”

“De Troon Kamer van God, of geestelijk het Heilige der Heilige, is de enige plaats waar we de Adem, het Leven, Adem van God, Zuiverheid van Zuurstof zullen vinden.

De Volheid van het Leven is “de Adem”. Wij de Kerk smachten naar de pure zuivere zuurstof van Leven, het roept ons om te komen.

“Opgewekt door de “Zuivere Zuurstof”, 

Gezicht tot gezicht, 

Mond tot mond”

Genesis 6:17
Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen.


“Illuminatie Geestelijke Winden”

De Winden beuken op onze Kinderen, Families, Christenen, Onze Gezondheid, Onze Geest, Ziel en Lichaam.

Het Psychisch binnendringen en de winden van vernietiging worden met grote kracht en macht geblazen.

Wij de Kerk van de Heer Jezus Christus zullen Spreken en Profeteren tegen deze winden, zoals Ezechiël deed.


Psalm 104:30
Zendt U Uw Geest, Uw Adem uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt U het aangezicht van de aardbodem.


Psalm 33:6
Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Adem van Zijn Mond heel hun legermacht.


Veroverende winden van dood en hel zullen de Eindtijd Kerk niet overwinnen.

“Ik zal Mijn Adem in u blazen en u zal tot Leven komen”

“De Vallei van Droge beenderen”

Ezechiël 37
De Hand van de HEER was op mij, en Hij bracht mij uit door de Geest van de HEER en zette mij in het midden van een vallei, het was vol beenderen.

Hij leidde me heen en weer tussen hen, en ik zag een groot aantal botten op de bodem van de vallei, botten die zeer droog waren.

“Hij leidde me heen en weer”

Hij vroeg me, "Mensenzoon, kunnen deze beenderen herleven? "Toen zei ik" Here HERE, U alleen weet het" Toen zei hij tegen mij: 'Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, “Droge beenderen”, hoort het woord van de HEER! Dit is wat de Here HERE tot deze beenderen zegt: “Ik zal adem in u laten binnen komen, en u zult tot leven komen. Ik zal pezen aan u hechten en maken dat het vlees over u komt en jullie met huid overtrekken; Ik zal adem in u geven, en gij zult tot leven komen. Dan zult u weten dat Ik de HERE ben"

“Ik zal adem in u laten binnen komen”


“Veroverende winden jullie zullen de Eindtijd Kerk niet kunnen veroveren”

 

“Kracht van het Bloed Verbond – De Geheime Kracht in Gods Eeuwige Eed”

“De Ark Gebracht naar de Tempel”

“Het Feest van Glorie”

1 Koningen 8:10-11
Toen de priesters zich uit het heilige terugtrokken, vulde de wolk de tempel van de HEER. En de priesters konden hun dienst niet uitvoeren omdat de wolk, van de Glorie van de HERE, Zijn tempel vulde.

“Koning Salomo wijdt de eerste tempel”

Bij de inwijdingsceremonie, heft Salomo zijn gebed tot God en maakt aan iedereen bekend dat de tempel niet alleen een plaats is van dienst en opoffering, maar ook de plaats van het gebed.

Te allen tijde, tijdens een nood, laat een man zich tot dit Huis keren en zijn gebed wordt aanvaard.

Dit Huis zal dienen als een Huis van Gebed voor Israël, maar in de toekomst, de Profeet Jesaja vertelt ons dat het om een "Huis van gebed voor alle volkeren" en hun gebeden zullen worden geaccepteerd.

 "Huis van Gebed voor alle volkeren"“De Glorie van de HERE vulde zijn Tempel”

De Glorie van God die in de Tempel van Salomo viel was slechts een voorproefje. In deze eindtijd Angst voor de Laatste Dagen zullen de Apostelen en Profeten van God worden vrijgegeven en de gemeente komt in haar plaats. We kunnen ons niet voorstellen wat voor een Heerlijkheid van de Heer dan zal vallen.

We kunnen ons niet voorstellen welk een Heerlijkheid van de Heer dan zal vallen.

“De Adem van de Heer komt in zijn Volheid”

Het punt is dat Vrijmetselarij en de Romeinse kerk in een Overeenkomst een vals model hebben opgericht op basis van de Tempel van Salomo.

“De Tempel het Loofhuttenfeest”


 

“Dit valse model is vol met de Adem van Dood”

Astana is de eerste hoofdstad die gebouwd is in de 21e eeuw en perfect de vertegenwoordigt waar de wereld naar wordt geleid.
Het is werkelijk de visie van één man: Nazarbajev, de president van Kazachstan. Gesteund door miljarden oliedollars wordt de stad van de grond af gebouwd in een afgelegen en verlaten gebied van de Aziatische steppen.

Het resultaat is verbluffend: een futuristische occulte hoofdstad, het omarmen van de Nieuwe Wereld Orde, terwijl ze de oudst bekende religie van de mens vieren: “Zon Aanbidding”. De stad is nog steeds een enorme bouwplaats, maar de gebouwen die al voltooid zijn allen aan het samenvatten Nazarbayev occulte visie.

“Zon Aanbidding”

“Dit is de Adem van Dood”

“Miljoenen op aarde, zelfs generatieslang, zijn Bedrogen - 

“Hoodwinked”


“We kunnen voor jaren voor de gek gehouden zijn door deze eed”

*Vertaling tekst Hoodwinked: Heb medelijden met de arme, dwaze man die een Vrijmetselaar werd. In de Eerste graad Vrijmetselarij ritueel, dat van leerling metselaar, wordt een blinddoek over zijn ogen gelegd, en een touw om zijn nek gehangen. Symbolisch, de domme kandidaat is bedrogen, voor de gek gehouden. Hij heeft er weinig weet van dat zijn Superieuren met opzet de kandidaat hebben misleid en dat zij dit zullen blijven doen tot aan en in de 33e graad.


“In de Eerste graad ritueel, dat van Leerling Metselaar,
wordt een blinddoek over zijn ogen gelegd”


Hoodwinked: Voor de gek gehouden, het heeft veroorzaakt dat velen van ons zijn gestruikeld en gevallen door het vestigen van Valse Priesterschappen, valse Feest van Tabernakels, valse Verzoening.

“Het Uitdoven van de Lichten Vrijmetselarij Ceremonie”

Een conreet voorbeeld: “U vindt dat in de Vrijmetselaars 18e graad ceremonie waar ze eigenlijk roepen: “Het doven van de lichten ceremonie”.  Alle mensen, alle leden, alle deelnemers aan deze ceremonie, doven dan werkelijk de zeven kaarsen van de zevenarmige kandelaar en verklaren: “Geen openbaring, geen licht”. We kunnen de reden begrijpen waarom zoveel van Gods volk problemen ondervindt bij het krijgen van werkelijke openbaring kennis.

 

“Het symbool van de 18e graad Rozekruizers”

Wanneer een Kerk gebonden is aan de Vrijmetselaars vloeken, speciaal die van “het doven van de lichten ceremonie”, zal deze in duisternis blijven. Daar zal geen Openbaring zijn, geen Licht, geen diepere kennis van het Woord van de Heer. Uiteindelijk zal er geen ontmaskering, geen confrontatie van zoned zijn, geen onderwijs over iniquity. En dan zul je ontdekken dat deze kerken een gebrek aan Goddelijk berouw hebben. Er is geen Goddelijk berouw, daar is geen diepe bekering, maar de bekering blijft oppervlakkig.

De Ware Kandelaar zijn de Lichten van de Heerlijkheid van de Heer. En de werkelijke Kandelaar brand binnen in de Kerk en scheidt het licht van de duisternis. Het legt zonde bloot, het legt Iniquity bloot en het brengt verborgen zonde binnen de structuur van de Kerk aan het licht.

Ware Goddelijke bekering brengt de vrucht van berouw voort, in overeenstemming met het Woord van de Heer.

Daar zal een haat in deze kerken zijn, wetend of onwetend, tegen de Heilige Profeten van de Heer. Zij zullen zelfs proberen de profeten te vermoorden, in discrediet te brengen en hun boodschap te nullificeren. Uiteindelijk is het een geestelijk vergieten van hun bloed; zij zullen stenigen het ware apostolische/ profetische.

De ceremonie bereikt een climax, in de 18e graad Vrijmetselarij, wanneer zij profetisch het Nieuwe Testament verbranden en op dat punt verklaren: “Nu is het volbracht”. Welke een totale Godslastering is van de woorden die Jezus Christus, het Lam van God, uitriep aan de Kerk: “Het is volbracht”.

De Geest van openbaring vindt het zeer moeilijk om te kunnen opereren binnen Kerken die nog steeds geestelijk gebonden zijn aan de Vrijmetselaars Kandelaar. Een dergelijke Kerk vindt vaak binnen in hen en in hun vergaderingen een soort haat, maar ook een voortdurende weerstand tegen openbaring en brengen het zelfs binnen in de profetische bedieningen die zijn geroepen om zonde bloot te leggen.

Vele kerken vandaag de dag, zelfs in Nederland, zijn nog steeds gebonden aan de Vrijmetselaars Kandelaar, en weten het niet.

De Kandelaar vertegenwoordigt de Profeet en het vertegenwoordigt Jezus Christus. De tempel van Salomo huisvest Tien Zeven-takken Kandelaars.

“Deze Kandelaars wijzen naar Jezus”


Hosea 8:1-4
De bazuin aan uw mond! De vijand zweeft als een arend boven het Huis van de HEERE, omdat zij Mijn verbond hebben overtreden en tegen Mijn wet, verbond, in opstand zijn gekomen. Zij roepen tot Mij: Mijn God! Wij, Israël, kennen U! Israël heeft het goede verstoten, de vijand zal hem achtervolgen. Zíj hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om; zij hebben vorsten aangesteld, maar zonder Mij erin te kennen. Van hun zilver en hun goud hebben zij voor zichzelf afgodsbeelden gemaakt, zodat zij uitgeroeid zullen worden.


En Jezus Christus is het Licht van de Wereld. De Kandelaars verlichten de Heilige Plaats en alles wat daarin is benevens alle meubilair. Zonder de Kandelaar, zonder de Menora, zou alles in duisternis zijn. De Kandelaar is ook een type of Profeet, die geroepen is om zonde en iniquity bloot te leggen, te brengen in het stralende Licht van Gods Heerlijkheid.


I Koningen 7:49 
En de Kandelaars van Puur Goud, vijf aan de rechterzijde en vijf aan de linkerzijde, vóór het binnenste heiligdom, van bladgoud, de bloesems, de lampen en de snuiters van goud,

“Voor het Orakel, Dit is de Adem van God, Het Woord van God”


Ds. Orlando Bottenbley geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Ds. Orlando Bottenbley (62) van de Vrije Baptistengemeente Bethel is gisteren benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau – lees verder in de link.

 “De Oranje Instelling”

De Oranje Instelling is opgebouwd uit de drie broederschappen, bekend als de “Oranje" de “Purple” en de “Zwarte". Elke broederschap is onderscheidend - maar in de praktijk is het gebruikelijk om in die volgorde door middel van het systeem te gaan. Dus terwijl elke Oranjeman niet noodzakelijkerwijs in "de Paarse" of "de Zwarte" hoeft te zitten, zal ieder mens in het paars en zwart een Oranjeman zijn.

Soldaten van Oranje geridderd in dit systeem moeten weten en begrijpen dat het Huis van Oranje totale Antichrist is.


“Ze maken het een Rovershol"

In 1841 Willem II der Nederlanden, als Groothertog van Luxemburg, creëerde de Orde van de Eikenkroon. Hoewel dit niet officieel een Nederlandse Orde was, werden regelmatig onderscheidingen verleend op Nederlanders. Na de dood van Willem III werd Luxemburg een onafhankelijke staat. Er was een noodzaak voor een derde orde, naast de militaire Willems Orde en de Orde van de Nederlandse Leeuw, zodat Koninklijke onderscheidingen konden worden verleend aan buitenlandse diplomaten en mensen uit de lagere rangen en klassen – zie Wikipedia.

“De vloek van Vrijmetselarij over de Kerk”

De Kerk van Jezus Christus in dit Land, Nederland, heeft het niet nodig om te worden Geridderd in dit system. Dit is het uur van de Reiniging van Gods Tempel zoals we nog niet eerder hebben gezien en Reiniging van alle werken van de Vrijmetselarij. Elke Maçonnieke gebondenheid in de kerk zal de deur openzetten voor de projectielen vanuit de hel die niet alleen tegen de kerk gelanceerd worden maar deze worden gelanceerd om ons en onze families te vernietigen.
Nu is het de tijd voor de Kerk om op te staan en te vechten tegen alle werken van Vrijmetselarij en het Huis van Oranje om alle verborgen werken van duisternis van ons leven af te breken.
We moeten zien dat de Antichrist geest verlamd wordt zodat de Kerk omhoog kan komen in het Glorieuze uur voor de Aanwezigheid van de Here Jezus Christus.


Wij moeten heel erg op onze hoede zijn voor de vele eden en rituelen en ook de rituele missen van de Katholieke Kerk die door elke Vrijmetselaar in de Lodge wordt uitgesproken. Dus we moeten heel erg alert zijn speciaal op de eden en rituelen zodat we uit de Lodge kunnen komen van alle gebondenheden die op ons zijn gelegd.


Gebedsstrategieën en het herroepen en verwerpen zijn gericht op het vernietigen van het geestelijke koninkrijk van duisternis  - van de Vrijmetselarij, van het Huis van Oranje - van onze families af. Wij moeten de fundamentele (basis) steen van Vrijmetselarij vernietigen en uit onze levens en onze gezinnen en kerken wegdoen. Daardoor het gehele fundament en ook de structuur van de Lodge van Vrijmetselarij ongedaan makend in ons huis en speciaal in het Huis van God in dit uur.


Dit is het uur van de reiniging van Gods Tempel zoals we dat nog nooit gezien hebben. En de Heer zegt: “Ik kan Mijn Glorie niet vrijzetten terwijl er nog Iniquities in uw hart zijn en in uw huis”. Dit is het uur om te worden gereinigd!


“Nu komt in dit uur een ongekende blootlegging en ontmaskering van de Vrijmetselarij”


Nu komt in dit uur een ongekende blootlegging en ontmaskering van de Vrijmetselarij. Daarbij worden door deze brieven en e-mails gebedsstrategieën gegeven. Neem ze en gebruik ze als een wapen voor oorlog breek biddend de bolwerken van uw leven, uw huizen, uw familie en de kerk. Nu is het uur om te strijden en te vechten. We moeten vanuit alle werken van Babylon rennen.

Jeremia 51:13-15
Door de toorn van de HEER wordt Babel ontvolkt, heel de stad wordt een woestenij. Ieder die daar komt zal huiveren, de adem stokt hem in de keel om het onheil dat haar heeft getroffen. Rust u toe tegen Babel rondom, gij allen, die de boog spant! schiet in haar, en spaart de pijlen niet; want zij heeft tegen de HEERE gezondigd.  Hef strijdkreten aan, omsingel de stad, ze zal zich overgeven. De torens storten in, de muren worden geslecht. Voltrek aan de stad de wraak van de HEER, doe met haar wat ze zelf heeft gedaan.Mattheüs 21:13
En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn Huis zal een Huis van Gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.


Het Voertuig van De Geest, het Voertuig van Leven, om de doden op te wekken, brengt ons uit de religieuze stad.

“Brengt ons uit de Religieuze Stad”

Hosea 8:1-4
Breng de bazuin aan uw mond! Als een Adelaar komt de vijand tegen het Huis des HEREN! Omdat zij Mijn Verbond hebben overtreden en tegen Mijn wet gerebelleerd. Tot Mij roepen zij: Mijn God! Wij, Israël, kennen U! Doch Israël verfoeit het goede – de vijand achtervolgt hem. Zij hebben koningen aangesteld, maar buiten Mij om; vorsten, zonder dat Ik ervan wist. Van hun zilver en hun goud hebben zij zich afgodsbeelden gemaakt tot hun verderf.

“Salomo’ s gebed van Toewijding”

Toen stond Salomo voor het Altaar van de HEER voor de gehele gemeente van Israël spreidde zijn handen naar de hemel en zei: "HEER, de God van Israël, er is geen God zoals bij U in de hemel boven of op de aarde beneden".


U die Uw Verbond van Liefde houdt met uw knechten, die van harte de weg voort zetten. U hebt uw belofte gehouden om uw dienaar, mijn vader David. Met Uw mond hebt u beloofd en met Uw hand  hebt u het volbracht - zoals het nu is.


"Nu Here, de God van Israël, houdt voor uw dienaar, mijn vader David, de beloften die u hebt gemaakt met hem toen u zei, 'U zal nooit falen om een opvolger voor Mij te hebben zitten op de troon van Israël, als alleen uw nakomelingen voorzichtig zijn in alles wat ze doen, om getrouw voor Mijn aangezicht te zijn, zoals u hebt gedaan. 'En nu, God van Israël, laat uw woord dat u beloofd uw knecht, mijn vader David uitkomen.


Maar zal God werkelijk op aarde wonen? De Hemel, zelfs de hoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te minder de Tempel die ik gebouwd heb! Geef toch aandacht aan het gebed van uw dienaar en zijn pleidooi om genade. HEERE, mijn God! Hoor het geroep en het gebed dat uw dienaar aan het bidden is in Uw aanwezigheid deze dag.


“Mogen Uw ogen open zijn in de richting van deze Tempel, 
nacht en dag”


Mogen Uw ogen open zijn in de richting van deze tempel, nacht en dag, deze plek waarvan U zei, "Mijn Naam zal daar zijn”, 'zodat u het gebed dat Uw knecht zal bidden opmerkt! Hoor de smeking van uw knecht en van uw volk Israël toen zij in deze plaats baden. Hoor vanuit de Hemel, Uw woonplaats, en als U hoort, vergeef.

"Niet Zonder Bloed"

 


“De enige manier waarop God handelt met onze zonde is door het Bloed van het Lam van God”

Welk een grote waarheid wordt uitgedrukt in de fundamentele waarheid "Niet zonder Bloed"


"God kan vergeven maar niet zonder Bloed"


Hebreeën 9:22
"En bijna alle dingen worden door de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving"


"Het Leven is in het Bloed"

Leviticus 17:11
"Want de ziel van het vlees is in het bloed"

"Want de ziel van het vlees is in het Bloed"

Dit principe brengt de onverwelkelijke rijkdom en eeuwige waarde van het Bloed van het Lam. Het Bloed is gelijk aan het leven en de waarde van het Bloed was de waarde van het leven.

Aan het kruis was het niet zuiver menselijk bloedvergieten voor de verdorven mensheid, maar het was de Vleesgeworden Godheid Bloedvergieten voor de verdorven mensheid.

Het Eeuwige Ongeschapen Leven van de Godheid stroomde uit Emanuel zijn aderen.“De Adem van de Hemel, de Adem van Leven”


Handelingen 20:28
"Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft met Zijn eigen bloed”.


Mattheüs 26:28
Want dit is Mijn bloed, het Bloed van het Nieuwe Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden”.


Openbaring 12:11
“En zij hebben hem, de slang, Overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”.


"Het Bloed is het Centrum van de Hemelse Troon"


Openbaring 5:6
"En ik zag, en zie, in het midden van de Troon en van de vier dieren, en in het midden van de oudsten, een Lam, staande als zojuist geslacht met Zeven Horens en Zeven Ogen; welke zijn de Zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn in alle landen"        


Het Bloed is centraal in het Heilsplan. Het Bloed is centraal in het werk van de Verlossing. Het Bloed is centraal in het Woord van God. Het Bloed is centraal in de Kerk van God. Het Bloed is centraal in de Geest van God en het Bloed staat centraal in de Troon van God in de Hemel. Rond deze verlossende en vorstelijk Centrum al Gods doeleinden draaien.


“Door het bloed van Christus in de Troon worden we opgetild op de Troon”


Openbaring 3:21
"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn Troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn Troon"


Openbaring 12:11
"En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hun leven niet liefgehad tot in de dood"Door het woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, hun sterren-menigte door de Adem van Zijn mond.


“Laat toch de ziel van dit kind weer in hem komen”


1 Koningen 17:21
Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de HERE en zeide: HERE, mijn God! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren.

 

De vrouw is niet tevreden met deze genezing via afstand en weigert te vertrekken, tenzij Elisa met hen komt. Gehazi doet wat hem gezegd wordt en de genezing is mislukt. Elisa gaat binnen. Hij sluit de deur achter hen en bidt. Vervolgens legt hij zich op het kind, zet zijn mond op de mond van de jongen, zijn ogen op de ogen van de jongen en zijn handen op zijn handen, en strekt zich uit over het lichaam van het kind. Na korte tijd wordt het lichaam weer warm. Na het heen en weer lopen in het huis herhaalt Elisa de actie. Het kind niest zeven keer en opent zijn ogen. Vervolgens beveelt hij Gehazi om de vrouw en geeft orders om haar zoon  op te halen. Zij valt neer aan Elisa 's voeten, pakt haar zoon en vertrekt.


2 Koningen 4:34
Toen ging hij op het bed en lag op de jongen, mond om de mond, ogen voor de ogen, de handen om de handen. Toen hij zich uitstrekte op de jongen, werd het lichaam van de jongen weer warm. Mond voor de mond ogen voor de ogen "Adem van God Almachtig".  


We moeten de Ware Winden van God in onze Adem en op onze gezichten krijgen en de kracht en de Heerlijkheid van God in dit eindtijd uur kennen.

Winden van vernietiging van Illuminatie Winden van Vernietiging van Illuminatie Vrijmetselarij. Valse doctrines valse religies van Vrijmetselaar Meester Wolven.Zijn de Sprookjes van Grimm te verdraaid voor kinderen?

“Te Akelig voor kinderen en volwassenen”

Op de kaft staan de meest onschuldige Titels: De Sprookjes van Grimm in de Engelse versie voor kinderen en huishoudens. Sprookjes in de originele Duitse edities 200 jaar geleden gepubliceerd. Mooie verhalen voor aardige kinderen.

Maar achter de veilige titels liggen donkere verhalen van seks en geweld – de adem van dood - verhalen van moord, verminking, kannibalisme, kindermoord en incest zoals een academicus het uitdrukt. Ze zijn ver van alles van wat we zouden kunnen denken als moreel aanvaardbaar vandaag. Als ze een videospelletje zouden zijn, dan zouden er een roep komen om ze te verbieden.

Jacob en Wilhelm Grimm schreven in een heel andere wereld. Ze woonden in de stad Kassel in Duitsland en studeerden rechten en talen, en daarnaast het schrijven van meer dan 150 verhalen, die zij publiceerden in twee volumes tussen 1812 en 1814.

Sommige verhalen zijn uit de gratie geraakt, maar sommige – zoals Roodkapje, Assepoester, Hans en Grietje, Sneeuwwitje - lijken eeuwig. Producenten hebben het veranderd in talloze aanpassingen; Disney Disneyficeerde het en nieuwe filmmakers en schrijvers blijven deze werken steeds opnieuw bewerken ..

Maar zelfs in hun oorspronkelijke versie zijn ze verre van zoet, volgens Maria Tatar, professor in de Germaanse folklore en mythologie aan de Harvard University, “Adem van Dood”: "Deze verhalen zijn niet politiek correct.


Ze zitten vol seks en geweld. In Sneeuwwitje, de stiefmoeder vraagt naar de longen en de lever van het meisje. Ze is nog maar zeven jaar oud als ze het bos wordt meegenomen door de jager. Dat is best eng – zie verder link BBC.

“Kinderoffers”


“En de boze stiefmoeder is veroordeelt om te dansen in gloeiendhete rode schoenen totdat zij er dood bij neervalt. In Assepoester zijn er de stiefzusters wiens hielen en tenen eraf gesneden worden”.


“Volwassen thema’s”


Deze verhalen van bloederigheid en seksualiteit – John Updike noemt ze de pornografie van vroeger tijden – zijn nog steeds erg sterk. “Ik kan niet eens meer bijhouden hoeveel nieuwe versies van Sneeuwwitje zijn uitgebracht,” zegt Professor Tatar. “En dat zijn niet eens allemaal Disney producties – er zijn filmmakers die zeer volwassen versies van de sprookjes maken, druipend van de perverse seksualiteit die sommige van deze verhalen bevatten.”


Het zijn verhalen over goed en kwaad. Er wordt een duidelijke moraal getrokken – misleiding en oneerlijkheid worden gestraft: het eerlijke harde werken word beloond: Beloften moeten worden nagekomen; kijk uit voor vreemden – en vooral in het bos. Hun fantastische duisternis is beschermd tegen de strengere wetten.


Twee jaar geleden, het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten haalde de   gerechtelijke uitspraak van een lagere rechtbank onderuit en zei dat video games zouden moeten worden verboden.


Justitie Scalia oordeelde dat afbeeldingen van geweld nooit gewoon mogen worden. “De Sprookjes van Grimm, als voorbeeld, zijn inderdaad grimmig” – schrijft hij, refererend aan de bloederige samenzwering bij Sneeuwwitje, Assepoester en Hans en Grietje.


Grimmig inderdaad en spannend, ook, aan generaties van kinderen en volwassenen tweehonderd jaar Grimm heeft inderdaad zoveel angst in jonge kinderen gebracht, en zovelen verleid – zie verder link onderaan.


"Onze kinderen mogen niet op dat altaar worden opgeofferd"

 


Onze Kinderen Zullen Niet op het “Offeraltaar zijn”

 

Somalië en Kenia: Bloed Broeders

In de nasleep van de gewelddadige belegering van een winkelcentrum, die  tientallen mensen doden, zijn velen in Kenia en het naburige Somalië op zoek naar antwoorden over het hoe en waarom de aanval kon gebeuren. Een paar maanden geleden zat ik in de keuken Dr. Yaseen Nur, boven zijn privé-ziekenhuis in Mogadishu, sommige gewonde soldaten waren net gebracht in de Somalische hoofdstad - de overlevenden van een berm-bom die was afgegaan aan de rand van de stad.

Dr. Nur - een korte, spraakzame man – hij nam een pauze van een operatie, nipte thee, en vertelde me een huiveringwekkende verhaal over een jong familielid - een 19 jarige - die onlangs onaangekondigd was aangekomen bij zijn deur. De jongeman was opgegroeid in ballingschap in Duitsland, zoals zo velen die naar het buitenland zijn gevlucht om aan de eindeloze anarchie in Somalië te ontkomen – lees verder onderaan de brief.

“De wereld op zeven miljard”
  


De wereld op zeven miljard

De wereldbevolking sloeg zeven miljard in 2011. Na een zeer langzame groei, voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis, is het aantal mensen op aarde meer dan verdubbeld in de afgelopen 50 jaar.
  


De meest onderscheiden Britse geleerde wil de Derde Wereld laten verhongeren.

“Het Vermogen te distantiëren”


Een van de belangrijkste redenen dat de Monarch Mind-controle zo genoemd werd was vanwege de Monarch vlinder. De monarchvlinder leert waar het werd geboren, waar zijn wortels liggen, en deze kennis wordt via genetica doorgegeven aan zijn nakomelingen, van generatie op generatie.


Dit was een van de belangrijkste dieren die de wetenschappers tipten dat kennis genetisch kon worden doorgegeven.


“Het Monarch programma is gebaseerd op Illuminatie en Nazi”


Het Monarch programma is gebaseerd op Illuminatie en Nazi doelen om  een Meesterras te creëren door de genetica. Als kennis genetisch kan worden doorgegeven, dan is het belangrijk dat ouders worden gevonden die de juiste kennis op de slachtoffers, geselecteerd voor de Monarch Mind-controle, kunnen doorgeven. De primaire belangrijkste  factor voor de op trauma’s gebaseerde Mind controle is de mogelijkheid tot distantiëren.


“Miljoenen volkeren zijn de massa’s die zijn getrokken door de Afvalpoort”

Nieuwe tolerantiewetgeving EU in de maak:

“Einde vrijheid van meningsuiting...”

(Hayo Bol) Afgedwongen tolerantie, dekmantel voor terreur
Op de officiële internetsite van het Europees Parlement is sinds enkele dagen een document te vinden dat niets goeds betekent voor de toekomst van de Europeanen. De “EU-commissie voor tolerantie” (European Council on Tolerance and Reconciliation) heeft het uitgewerkt. Achter de nietszeggende titel “Tolerantiedocument” zit de eis verborgen dat het Europees Parlement “concrete maatregelen” neemt om racisme, vooroordelen over huidskleur, etnische discriminatie, religieuze intolerantie, totalitaire ideologieën, xenofobie, antisemitisme, homofobie en “anti-feminisme” te “elimineren”. Daartoe dienen in landen zoals Duitsland de vrijheid van meningsuiting, de kunstvrijheid, de wetenschappelijke vrijheid en de persvrijheid beperkt te worden. In plaats daarvan dient er een “tolerantiedwang” te worden ingevoerd en een nieuwe EU-superinstantie, die de invoering van desbetreffende maatregelen bewaakt – lees aandachtig de linken onderaan de brief.


Jeremia 6:1
Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem! Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem! Want er ziet onheil neer vanuit het noorden, een grote ramp!


“98 Miljoen kinderen geïnjecteerd met het Kanker Virus”

 

De Centra voor Disease Control in Amerika publiceerde onlangs waardevolle informatie over vaccins tegen polio op hun site, maar snel daarna de informatie weer ingetrokken. Waarom is deze informatie weer ingetrokken? Hoe dan ook, een Google momentopname van deze informatie, zoals het op 11 Juli 2011 verscheen, is bewaard gebleven. Google heeft alle sporen verwijderd – zie link onderaan.


Vertrouw niet meteen iedere Medicus wanneer ze zeggen; “U hebt dit medicijn nodig”.


“Oorlog tegen illegale drugs faalt, medische onderzoekers waarschuwen”

Het rapport zei dat de drugsprijzen gedaald zijn in reële termen over meer dan 20 jaar, terwijl de zuiverheid gestegen is. Illegale drugs zijn nu dus goedkoper en zuiverder wereldwijd, dan wanneer dan ook in de afgelopen 20 jaar, heeft een verslag gewaarschuwd. Het Internationaal Centrum voor Wetenschap zei in het een rapport over het drugsbeleid dat de oorlog tegen drugs had gefaald. Het verslag, gepubliceerd in het British Medical Journal Open, had gekeken naar gegevens van zeven internationale overheid-gefinancierd drug bewakingssystemen. De onderzoekers zeiden dat het tijd was om te overwegen of drugsgebruik niet eerder een kwestie van volksgezondheid is in plaats van een strafrechtelijke kwestie.


“Miljoenen volkeren zijn de massa’s die zijn getrokken door de Afvalpoort”


Nehemia 2:12-14
Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij mij, dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de Dalpoort de stad uit, voorbij de Drakenbron, naar de Mestpoort, en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de Bronpoort en naar de vijver van de Koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat.
Ons groeiende begrip van de hersenen vormt de toekomst van rechtvaardigheid - maar langzaam. Wikimedia Commons/Michel Royon Hersenen voor de Rechtbank: Neurowetenschap wordt beperkt gebruik In de rechtszaal, zeggen wetenschappers.

En in “Brains on Trial”, Hersenen op de Proef, een PBS speciale gastheer acteur Alan Alda in première ging met technieken om te openbaren herinneringen, gezichtsherkenning, emoties, vooroordelen en bedoelingen zijn onderzocht door het prisma van een fictieve winkeloverval.


Door aan te tonen hoe deze technologie kan worden gebruikt met getuigen, juryleden, rechters en de mogelijke daders, biedt het programma een kijkje in hoe wetenschap en de wet in de toekomst elkaar zouden kunnen snijden.


Job 15:29-30
Hij zal niet rijk worden, zijn vermogen houdt geen stand, en hun bezit breidt zich niet uit over de aarde. Hij kan de duisternis niet ontwijken, een vlam verdroogt zijn jonge loot; hij gaat weg door de adem van Gods mond. Laat hij niet vertrouwen op bedrieglijke schijn, want bedrog zal ook zijn loon zijn.


“Onze Kinderen zullen niet op het Offer Altaar worden geofferd”


“Miljoenen Volkeren zijn de massa's die zijn getrokken door de Afval Poort”


Wij roepen het uit tot God voor de Jongere Generatie Vandaag op de aarde  geprogrammeerd door het Beest.


Ezra 4:12 
Laat het de koning bekend zijn dat de Joden die van u zijn weggetrokken, bij ons in Jeruzalem zijn gekomen en die opstandige en slechte stad weer aan het opbouwen zijn. Zij voltooien de muren en herstellen de fundamenten.
  


Opheffen Overheden: Wat het betekent voor de Nationale Veiligheid, Pentagon, US Ambassades en Consulaten Nieuws vandaag in de Verenigde Staten het begin van lijden.


“Voor alle burgers van onze DOD: Ik weet dat de komende dagen meer onzekerheid, met inbegrip van mogelijke verlof zou kunnen betekenen. “En ik weet dat dit komt bovenop de vakanties die velen van u deze zomer meemaakten.” Obama zei: “U en uw families verdienen beter dan het disfunctioneren die we in het Congres zien. Ik zal blijven werken om het Congres zover te krijgen onze overheden te heropenen en u terug aan het werk te krijgen zo snel als mogelijk is,” zei de President.


In een videobericht die onmiddellijk nadat de sluiting begon werd vrijgegeven aan het personeel van het ministerie van defensie, Obama zei “Bedreigingen voor de nationale veiligheid blijven ongewijzigd en dat de leden van de strijdkrachten klaar moeten zijn voor een contingentie.” Degenen onder u in uniform zullen op uw normale plicht-status blijven …… Lopende militaire operatie – onze inspanningen in Afghanistan – blijft,” zei Obama. Het Congres is verstreken en ik ben de ondertekening in wetgeving – wetgeving moet ervoor zorgen dat u uw loon op tijd krijgt.


“De Etnische Zuivering van Christenen in Egypte”


Door niet te handelen bij het zien van wreedheid heeft de V.S. onbedoeld het signaal afgegeven dat het zich uit de regio terugtrekt. De implicatie van deze terugtrekking is dat het geweld tegen christenen en andere minderheden straffeloos kunnen doorgaan. Iskander Toss, die zijn hele leven in de stad van Delga in Opper-Egypte woonde, was vorige week ontvoerd, ernstig geslagen en op de onverharde wegen van het dorp gesleept, totdat hij stierf. Wat was zijn misdaad - by Michael Armanious.

 

“Want hij is een profeet en hij zal bidden voor u”


Genesis 20:7
Want hij is een profeet en hij zal bidden voor u.


“Zij die waren komen uit gevangenschap”"Watchdog waarschuwt Spanje van gevolgen van bezuinigingen op kinderen"

De Raad van Europa, het continent van de rechten van de mens, de belangrijkste waakhond heeft gewaarschuwd dat Spanjes soberheid programma verwoestende gevolgen kan hebben voor kinderen.
Griekse economische crisis: Dakloze artist waarschuwt voor een “Verloren Generatie”. Meer en meer mensen uit de middenklasse worden getroffen door de economische crisis in Griekenland. Het land heeft 240bn euro’s moeten lenen in de afgelopen 6 jaar van recessie. Leo is een dakloze kunstenaar die al twee jaar in een opvangcentrum in Athene woont. Hij vertelde: er is een toename van mensen uit de middenklasse die gebruik maken van de opvang en de gaarkeuken – zie link onderaan.


“Winden van Vernietiging Blazen over de Aarde”Ontvolking is het plan, door een Vrijmetselaars watergraf, voor vele mensen op de Aarde.


Nieuws 14-10-2013
Destructieve winden en een overstromende stormvloed aan de kust zal de grootste bedreiging zijn in de buurt waar de storm aan land komt. Hue, Da Nang en Quong zouden in het directe pad van Nari kunnen zijn.
“Verplichting van Een Leerling-Metselaar, dat is deze Eed”

Binnen Vrijmetselarij: “Verplichting van een Leerling-Metselaar is deze Eed”, het is een van de meest pijnlijke die de families op de aarde kunnen erven.”

Hier verklaar iedere Vrijmetselaar deze eed: 

“Tot iedereen van dit beloof ik met een oprecht beloven en zweren, met een vastberaden en standvastige resolutie hetzelfde te houden en uit te voeren, zonder enige dubbelzinnigheid, mentale reservering of geheime ontduiking van de geest, wat dan ook. “Bindende mezelf zonder strafvermindering van het doorsnijden van mijn keel, mijn tong bij de wortel uitgerukt en begraven, “in het ruwe zand van de zee” bij de laagwater grens, waar de eb en vloed getijden tweemaal per vierentwintig uur stromen, mocht ik ooit mijn plechtige eed bewust of onbewust, ingevoerd als een Leerling-Vrijmetselaar, gewillig schenden, zo helpe mij God en hou me standvastig in de verschuldigde prestatie.”


"Mijzelf Verbinden zonder Strafvermindering

“Verplichting van Een Mede Metselaar”


“Ik, in mijn eigen vrije wil en overeenstemming, in de aanwezigheid van de Almachtige God en deze achtbare Lodge, opgetrokken aan hem en gewijd aan de Heilige Sint Johannes, doe hierbij en hierom meest plechtig en oprecht beloven en zweren: “Absoluut Satanisch”. En nu maakt God dit bekend aan ons!


Efeziërs 3:10
opdat nu door de Gemeente aan de geestelijke wereldbeheersers, overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden,


Dat wil zeggen, “het Mysterie dat mij door openbaring bekend gemaakt is”, zoals ik al kort geschreven heb in het lezen van dit, vervolgens, zult u in staat zijn te begrijpen mijn inzicht in het Mysterie van Christus welke was niet bekend gemaakt aan de mensen in vorige generaties zoals het nu geopenbaard is door de Geest van Gods Heilige Apostelen en Profeten


Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,  en voor allen in het licht te stellen hoe het Mysterie dat in alle eeuwen, alle generaties, verborgen was in God, de Schepper van het al, werkelijkheid wordt, opdat thans door middel van de Gemeente aan de geestelijke overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,  naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd,


“Opdat thans, door middel van de Gemeente, aan de overheden en de machten in de Hemelse Gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden”

 “Ontvolking is het plan door een Vrijmetselaars watergraf”


“Italiaanse boot redding: “Blijf zoeken of honderden zullen sterven”“Ontvolking is het plan door een Vrijmetselaars watergraf”

De ramp met een boot vol migranten voor Lampedusa heeft de strijd van Europa met het probleem van de bootvluchtelingen blootgelegd – velen met legitieme asielaanvragen – overgestoken over de Middellandse zee vanuit Noord Afrika.


Maltezer PM Joseph Muscat heeft gezegd dat de Europese wateren in de buurt van Afrika veranderen in een kerkhof nadat een andere boot, beladen met migranten, kapseisde. Dhr. Muscat heeft gezegd dat Malta zich “verlaten” voelde door de rest van Europa en drong er bij de EU op aan om actie te ondernemen. Malta en Italië lanceerden een reddingsoperatie nadat een boot op vrijdag kapseisde, waardoor maximaal 50 mensen werden gedood. Het gebeurde 120 km voor Lampedusa, het Italiaanse eiland waar tenminste 300 migranten de week ervoor verdronken. Het verlies van het leven heeft het debat binnen de EU-lidstaten op migratie regels vernieuwd – lees verder onderaan de brief.


Meer dan 400.000 mensen in India zijn geëvacueerd in voorbereiding van een massieve cycloon die via de Golf van Bengalen naar de oostkust veegt. Een dodelijke Super cycloon in 1999 doodde meer dan 10.000 mensen in Orissa.


“Mijzelf bindend aan een straf dat mijn keel dwars opgesneden zal worden, mijn tong wordt uitgerukt bij de wortel, en begraven in het ruwe zand van de zee bij de laagwater grens, waar de getijden eb en vloed twee keer per vierentwintig uur is"


“Miljoenen Europeanen worden bedreigd door Honger”
  


Als gevolg van de economische crisis hebben 43 miljoen mensen in Europa onvoldoende te eten en lopen 120 miljoen mensen het risico in armoede te vervallen. Dat de Internationale Federatie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan organisaties in een rapport schrijven dat donderdag werd gepubliceerd in Rome en Genève – lees meer in de link.


“Fukushima straling veel erger dan Experts vreesden”

 

Honderden tonnen radioactief water, enkele dagen geleden gelekt uit de reservoirs, hebben de onderaardse wateren bereikt. Het kan eveneens hebben gelekt in de Oceaan, zegt een expert in kernfysica en kernenergie Igor Ostretsov, arts en dr. Ingenieur – zie link onderaan.


Japan: Tyfoon Wipha veroorzaakt meer nucleaire verontreiniging in Fukushima. Een tyfoon die door Japan raasde heeft geleid tot meer radioactieve lekken in de onrustige Fukushima fabriek. Arbeiders daar zeggen dat ze hoge niveaus van straling ontdekten in een greppel die leidt naar de Stille Oceaan en men vermoed dat zware regenval verontreinigde grond heeft opgetilt – 17 oktober 2013


Radioactiviteit niveau pieken 6.500 keer op Fukushima bron. Radioactiviteit in een bron in de buurt van een opslagtank op de kerncentrale Fukushima in Japan zijn enorm gestegen op donderdag, heeft een operator van de centrale gemeld – 18 oktober 2013.


 

“Maar Iemand betaalde de prijs al voor ons!”

Psalm 33:6
Door het Woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de Adem van Zijn Mond al hun heer.


Wij willen dat de Adem van God de “Adem van Zijn mond” de Adem van het Leven.


Genesis 2:7
En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de Adem des Levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.


"En de mens werd een levend wezen, een levende ziel"


1 Corinthiërs 15:45
Zo staat er ook geschreven: “De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.” Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.


Velen op Aarde zijn verlamd door de Gouden driehoek, de valse glorie, het innerlijk heiligdom, het heilige der heiligen van de gouden driehoek of de piramide is in “De Midden Hersenen”

Binnen in de piramide, of de troon, is de Hypothalamus Thalamus, Hippocampus, Amygdala Slijmachtige klier

Deze bevinden zich allen in het midden van de hersenen in de zetel van de Gouden Piramide. De Gouden Driehoek zal beginnen ons op te zetten voor psychische hekserij, om te worden gelanceerd als een raket naar de innerlijke hersenen, om de hersenen te verlammen aan de top van de Boom van Kennis en daarmee het gehele lichaam te verlammen.

De Valse stem van hekserij, van waarzeggerij van dood, stem van misbruik en mishandeling.

Vader in de naam van Jezus verwerp en breek ik het wettelijke recht van mijn hersenen mijn verstand als zijnde de “troon of zetel” van de regering van de slang.

Wij claimen uw belofte Here God, van een totale vernieuwing van de geest van mijn verstand, mijn hersenen zullen terug gaan naar de oorspronkelijke staat, de zetel van het beest, de slang is volledig gebroken en verdreven.

We verdrijven alle verlamming uit de vijf kwabben van de hersenen en uit onze klieren van de midden hersenen.

 

We drijven in de naam van Jezus de psychische kracht uit van de vijf delen van de middenhersenen. Wij verklaren in Jezus naam een kneuzing van de kop van de slang waar hij onze hoofden en de vijf gebieden van de hersenen heeft gekneusd.

We herroepen en verwerpen in Jezus naam elke family iniquity van de psychische kracht van de slang, vrijgelaten in de frontale kwabben, in de baarmoeder of zelfs in de vroege jeugd, daarmee vrijlatend opstandig gedrag en een verwrongen karakter.

Wij verklaren in Jezus naam een breken van alle slagen op het hoofd van het verstand. Zelfs een vrijlating van het Vrijmetselaars ritueel van de derde graad van het ontvangen van slagen op het hoofd.

Wij verklaren de winden van dood van Illuminatie komt van onze totale hersenen af.

De kop van de slang, is de valse profeet, we snijden elke zielenband aan de valse mond door, de stem, de ogen, de oren en de geur van de slang.
Het aanroepen en oproepen van de wind is een oude praktijk die terug gaat naar de oude Grieken en mogelijk van nog eerder dateert. In Myceens Griekenland is in Knossos een tablet gevonden waar een priesteres van de Winden wordt genoemd. Dat een dergelijke functie bestaat is het bewijs dat de cultus van de wind een belangrijke rol speelde in magie en de goden die waren gekoppeld aan de winden waren heerszuchtig en aanbeden. Illuminati.


“Het aanroepen en oproepen van de wind is een oude praktijk”

“De Winden van Verandering”

“Wetenschappers Creëren Nieuwe Herinneringen door het
direct veranderen van de Hersenen”


Wetenschappers Creëren nieuwe herinneringen door het direct veranderen van de hersenen. Door het bestuderen hoe herinneringen zijn gemaakt, UC Irvine neurobiologen scheppen nieuwe specifieke herinneringen door directe manipulatie van de hersenen, die de sleutel zou kunnen blijken tot het begrijpen en mogelijk oplossen van leer- en geheugen stoornissen. Onderzoek Identificeert een manier om herinneringen die samenhangen met PTSS of drugsverslaving te blokkeren.


Nieuw onderzoek van de Western University zou kunnen leiden tot betere behandelingen van Post-Traumatische Stress Stoornis ( PTSS ) en drugsverslaving door het effectief blokkeren van herinneringen. Het onderzoek, uitgevoerd door Nicole Lauzon, een promovendus in het laboratorium van Steven Laviolette op Schulich School West 's van Geneeskunde & Tandheelkunde, laat zien dat een gemeenschappelijk mechanisme in een gebied van de hersenen, genaamd de pre-limbische cortex, kan het terugroepen van herinneringen gekoppeld aan zowel vijandige, traumatische ervaringen in verband met PTSS en beloningsherinneringen gekoppeld aan drugsverslaving controleren. Wat nog belangrijker is, de onderzoekers hebben een manier ontdekt om actief de spontane herinnering van beide soorten geheugens te onderdrukken, zonder permanent herinneringen te veranderen.“Amygdala”

De Amygdala, in het Latijn: corpus amygdaloideum, is een amandelvormige set van neuronen diep in de hersenen van de mediale temporale kwab. Aangetoond dat het een belangrijke rol spelen bij de processing van emoties de Amygdala maakt deel uit van het limbisch systeem. Bij mensen en andere dieren, is deze subcorticale hersenstructuur gekoppeld aan zowel angst-responsen en plezier. Zijn grootte is positief gecorreleerd met agressief gedrag tussen soorten.

In mensen is het de meest seksueel dimorfe hersenenstructuur en het krimpt met meer dan 30 % bij mannen na castratie.

Aandoeningen zoals angst, autisme, depressie, Post-Traumatische Stress Stoornis en fobieën worden ervan verdacht te zijn gekoppeld aan abnormaal functioneren van de Amygdala ten gevolge van schade, ontwikkelingsproblemen, of neurotransmitter onbalans - Opmerkingen gehaald uit de Science Daily info.


De ziekte van Alzheimer heeft momenteel epidemische proporties, met 5,4 miljoen Amerikanen – met inbegrip van één op de acht mensen van 65 jaar en ouder – die hier mee leven. Er is geen remedie bekend, en er zijn weinig effectieve behandelingen – Days News, dr. Mercolla.


“Plaats mij als een Zegel over uw Hart”

Plaats mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Want de liefde is zo sterk als de dood, haar jaloezie zo blijvend als het graf Liefde knippert als vuur, de helderste soort vlam.

“Het lied van Salomo”Want God spreekt — nu op de ene en dan op de andere manier
Hoewel niemand het in een droom , in een visie in de nacht ziet


Job 33:15-33
Wanneer diepe slaap op de mensen valt,
in sluimering op hun legerstede,
Dan opent Hij het oor der mensen,
en drukt het zegel op de vermaningen, tot hen gericht,
En laat hen schrikken met een waarschuwing
om de mens van zijn doen af te brengen,
om hoogmoed van de man te weren,
om zijn ziel van de groeve te redden,
zijn leven, dat het niet omkomt door het zwaard.
Hij wordt gestraft met pijn op zijn slaapplaats,
en de strijd in zijn beenderen is er voortdurend.
waardoor hij geen voedsel verdraagt en walgt van zijn lievelingsgerecht.
Hij teert weg tot een schim van zichzelf, en zijn botten,
eerst onzichtbaar, steken uit.
Zijn ziel nadert het graf, en zijn leven nadert de dingen die doden.
Als er dan een afgezant bij hem is,
een bemiddelaar, één uit duizend,
om de mens bekend te maken wat zijn recht is,
dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen:
Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf;
Ik heb verzoening gevonden.
Zijn vlees zal frisser worden dan het was in zijn jeugd;
hij zal terugkeren tot de dagen van zijn jeugd.
Hij zal vurig tot God bidden, en Die zal hem goedgezind zijn
en zijn aangezicht aanzien met gejuich,
want Hij zal de sterveling zijn gerechtigheid teruggeven.


Job 33:4
De Geest van God heeft mij gemaakt, de Adem van de Almachtige doet mij leven.


Job 27:3
Voorzeker, zolang mijn adem nog in mij is, en de Adem van God in mijn neus,
  


Gods zegen

Josie Hagen

 ===================================
  
Lees hier verder in de bijbehorende linken.


Justice Scalia


Kenia bloedbad


Orde van de Eikenkroon


Bloedbroeders in Afrika


Fukushima radioactiviteitsniveau


Vaccinatie programma voor 98 miljoen Amerikanen


Oorlog tegen illegale drugs


Brains on trial


Te Akelig voor kinderen


Obama geeft een boodschap aan de militairen voor de shutdown


Somalia en Kenia


Stop het voeder van de Derde Wereld Volkeren


Europa bedreigd met honger


Tyfoon Nari bedreigt Vietnam


Europese wateren een watergrafGriekenlands Verloren generatie


Fukushima radioactieve straling hoger dan gedacht


Nieuwe tolerantiewetgeving EU in de maak: “Einde vrijheid van meningsuiting...”