Pages

Tuesday, 14 January 2014

We zijn allemaal Verbond Brekers!


Mattheüs 19:28-30
Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner Heerlijkheid zal zitten, ook op Twaalf Tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te richten. En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.


De Belofte van Zegeningen is gedaan aan Zijn dienaren in de evangeliën, specifiek in de Parabel van de Talenten, Mattheüs 25:14-30, en de gelijkenis van de Ponden, zie Lukas 19:12-28. In de gelijkenis van de Ponden krijgen de dienaren verantwoordelijkheid over de Steden van het Koninkrijk, terwijl in de parabel van de talenten ze "Heersers over vele Dingen" zijn gemaakt. Het punt is dat de meester in een ver land een Koninkrijk in ontvangst gaat nemen om vervolgens terug te keren om Zijn trouwe dienaren te belonen.


We leven in de eindtijd waarin God ernaar verlangt om Zichzelf te openbaren aan iedereen die het wil horen. Gods volk zal de sleutels moeten nemen, die aan hen zullen worden overhandigd, om te kunnen staan in deze eindtijd en om te kunnen begrijpen wat er gebeurt.


“Gods volk zal de sleutels moeten nemen 

die aan hen zullen worden overhandigd”


Uiteindelijk zegt het Woord van God duidelijk dat we niet ten strijde trekken tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van boosheden in de hemelse gewesten.


Efeziërs 6:11-12
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de Hemelse Gewesten.


Als we zien naar wat er gebeurt in de wereld, de dreiging van oorlog, het geweld, dat is slechts een schaduw van wat er plaatsvindt in de Hemelse Gewesten, de hoge plaatsen. Ik voel heel duidelijk in mij een urgentie om u vaker op de hoogte te houden van wat God aan mij openbaart.


Openbaring 6:9
En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden.


“De Zielen van Hen die Geslacht waren”Openbaring 9:11
En zij hadden als koning over zich, de engel van de Afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon, dat is vernietiger.


Wij de kerk moeten ons afscheiden. Het is nu de tijd om ons klaar te maken en afgescheiden te zijn van de Valse Koninklijke Tronen.


We moeten van binnenuit opstaan en verklaren dat we uit onze apathie komen.

“Zij hadden als Koning over hen Abaddon”

 

De Engel van de bodemloze put zal komen en proberen onze kinderen en kleinkinderen te pakken. Maar wij komen en plunderen de vijand. We zullen de juiste wapens hebben, gereedschappen, strategieën van de Heer.


We breken in Jezus naam “elke geestelijke constructie” opgezet door de vijand om onze lichamen en ons gehele verstand te proberen te vernietigen.


We breken de kracht van de “vernietiger” in al zijn werken en al het willen van de vijand. Winden van vernietiging “kom van onze levens en huizen” Winden van woorden.


Winden van Gedachten als een raket tegen u. Wij verklaren dat wij overwinnen door de “Adem van de Almachtige”.


We hebben berouw Heer Jezus van proberen onszelf te bedekken, met de “zelf-bedekking” van de Bladeren van de Boom van Kennis, en de zonde van het proberen te bedekken van mijn schaamte met de Trots van Kennis en de Trots die kwam van de Boom van Kennis als een bron van toverij, magie.


Vader in Jezus Naam laten we de Zeven Geesten van de Heer vrij om terug te nemen alles wat gestolen is.
“Wij verklaren dat Volmaakte Liefde de angst zal verdrijven”


 

Genezing van Misbruik en trauma's

Hoe de Verzoening van Jezus Christus Verwoeste Levens en Diep Verwonde Harten kan Genezen, de Gewonde en Verdorde zielen van de mensheid kan Herstellen.

“Redding”


In Efeziërs 2:8-9 staat dat christenen reeds zijn opgeslagen of gered. Want door genade bent u gered, door geloof, en niet uit uzelf, het is de gave van God, niet uit werken, zodat niemand kan roemen.


Efeziërs 2:8-9
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roemt. 


Maar 1 Korintiërs 1:18 zegt dat het een voortdurend proces is,  want het woord van het Kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.


1 Korintiërs 1:18
Want het Woord van het Kruis is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het de kracht van God.


In de King James Version staat dit vers als volgt: "aan ons die gered zijn". Echter Youngs letterlijke vertaling en vele anderen vertalen dit vers als "worden gered" want het weerspiegelt een grotere mate van nauwkeurigheid en trouw aan het Grieks, welke beide “vergaan en gered” in de tegenwoordige tijd heeft staan, continue actie werkwoorden. Vincents Word Studies zegt dat het Griekse "wordt gered" leest in het “proces van redding".


Het is heel duidelijk dat het vergieten van het Bloed buiten de Tabernakel niet het einde op zichzelf was …  het moest voor God worden gebracht en worden  "Aangeboden" als een Verzoening voor de zonde. In feite zegt het volgende hoofdstuk in Leviticus 17 welke het eten van bloed verbiedt zegt:


Leviticus 17:11  
Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het Altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het Bloed dat door middel van het leven Verzoening bewerkt.

“Ze moesten iets doen met het Bloed”
  


“Pascha”

In vergelijking met de Israëlieten, die voor generaties slaven in Egypte waren geweest, hun vrijheid werd geweigerd, ondanks dat God door Mozes de Egyptenaren plaag na plaag bezocht, kregen zeer expliciete instructies op de avond voor de “laatste plaag” veroorzaakt om Farao’s gedachten te veranderen.


Er werd aan hen gezegd een Lam te offeren en het Bloed op hun deurposten en de lateien te plaatsten en die nacht "passeerde" de engel des doods de huizen van de Joden welke waren bedekt door het Bloed van het Lam, maar veroorzaakte de dood van de eerstgeborene van alle gezinnen die niet waren bedekt met het Bloed van het Lam.


Het punt was dat het offeren van een lam slechts de eerste stap was. Ze moesten iets met het Bloed doen voordat ze werden gespaard van de wrekende engel.
  

“Gespaard van de wrekende engel”


“De Boom van het Leven”


De primaire verantwoordelijkheid van een profeet is om in hun Kerk richting en correctie te geven.


Maar God kan sommige profeten laten opstaan om een Profeet aan de Natie te zijn. Veel van de profeten van het Oude Testament bevonden zichzelf in het confronteren van Koningen en het innemen van een belangrijke rol in nationale aangelegenheden. Sommigen hebben ook vreemde volkeren met hun woorden aangepakt.


“Zij demonstreren de Bediening van de Profeet aan de Natie”


Duizend of tienduizend gewone priesters, voorgangers of leraren konden bijna ongemerkt rustig arbeiden, terwijl het geestelijke leven van Israël of in de kerk normaal was. Maar laat het volk van God afdwalen van het pad van de waarheid en onmiddellijk bleek de specialist of de profeet bijna uit het niets te verschijnen om te corrigeren.


Zijn instinct voor moeilijkheden bracht hem naar de hulp van de Heer en van Israël. Zo'n man of vrouw was waarschijnlijk krachtdadig, radicaal, misschien soms zelfs gewelddadig, en de nieuwsgierige menigte die hem zagen werken had deze mensen snel gebrandmerkt als extreem, fanatiek, negatief. En in zekere zin hadden ze ook wel gelijk.


Ze waren single-minded, vastberaden, onverschrokken, maar dit waren kwaliteiten die de omstandigheden vereisten. Ze schokten sommigen, maakten anderen bang en vervreemden sommigen, ze schokten de massa wakker. Maar hij wist wie hem geroepen had en waarvoor hij was gezonden. Hun bediening was gericht op de noodsituatie, en dat feit markeerde hem of haar als anders, apart gezet. Om zulke mensen ontving de kerk een schuld te zwaar om te betalen - Leonard Ravenhill.


“Tijden van Transformatie”


Een profeet aan de Natie laat de hand van Gods kracht vrij. We leven in een tijd van transformatie, wanneer Gods doel zal worden bereikt door "schudden" en oordeel . De bediening van de profeet is zeer belangrijk in deze tijden, omdat God niet kan handelen, zonder eerst door zijn profeten een waarschuwing te geven.


Amos 3:7
Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.


God kan een natie niet schudden totdat Hij het heeft aangekondigd door Zijn Profeten. Er zijn twee redenen hiervoor. God is barmhartig en geeft altijd mensen een kans om zich te bekeren, voordat Hij oordeel op een natie stuurt. God zou gelukkiger zijn als hij niet de natie behoefde te schudden. Hij geeft een waarschuwing in de hoop dat zijn volk die dingen recht zal zetten. Maar als de waarschuwing niet wordt opgevolgd, dan heeft God geen andere keuze dan om Zelf te handelen.


Elke schuddende gebeurtenis moet worden herkend als afkomstig van de hand van God. Wanneer een oordeel wordt gezien als een gewoon geval kan het worden genegeerd.


Een gebeurtenis die vooraf werd aangekondigd door Gods dienaren is uiteraard een werk van God en de betekenis ervan zal duidelijk zijn. Het feit dat deze niet van tevoren werden aangekondigd door Gods dienaar zal zijn het bewijs dat het niet een werk van God is.


“Het ergste dat met een natie kan gebeuren
is dat het geen profeten meer heeft”


Psalm 74 is de schreeuw van mensen die lijden onder tirannie.


Psalm 74:9-11
Onze tekenen zien wij niet, geen profeet is er meer, niemand onder ons, die weet tot hoelang. Ja, hoelang nog zal de tegenstander honen, o God; zal de vijand uw naam voor altijd versmaden? Waarom houdt Gij uw hand, ja uw rechterhand, terug? Trek ze uit uw boezem, verdelg!


De psalmist voelt dat zijn natie zich in een uitzichtloze situatie bevind. Het wordt geregeerd door tirannen en Gods hand van oordeel tegen dit onrecht wordt tegengehouden.


De psalmist weet dat God de macht heeft om de goddeloze heerser te vernietigen, maar omdat er geen profeten meer zijn is dit onwaarschijnlijk dat dit gebeurt.


Prediker 9:12  
Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klap-net gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt.


Bovendien, niemand weet wanneer hun uur komt: Zoals vissen worden gevangen in een wreed net of vogels worden gevangen in een strik, zo worden mensen gevangen door kwade tijden die onverwachts op hen vallen.


“Zijn Bloed behoeft maar eens te worden Toegepast!”


Om inzicht te krijgen in de kracht van het Bloed van Christus, moeten we eerst begrijpen wat er gebeurd is de eerste keer dat de Priesters dachten dat ze God konden aanbidden zoals ze zelf dachten. Onderzoek wat Mozes zei in antwoord op Gods reactie op de aanbidding van Nabad en Abihu, die waren gekleed in hun priesterlijk gewaden, en optraden als priesters van Jehovah:


Hosea 6:6-7
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.  Maar zij hebben als Adam het verbond verbroken; daar hebben zij Mij trouweloos bejegend.


Hosea was in staat om deze boodschap met grote passie te brengen omdat hij de pijn van de ontrouw begreep. God had Hosea opgeroepen om te trouwen met een vrouw die, hoewel ze een verbond met het huwelijk maakte, verliet ze hem om als een overspelige vrouw te leven met een andere man. Hosea kon letterlijk huilen naar zijn Israëlische broeders vanwege de pijn die zij bij God veroorzaakten met hun geestelijke overspel; Hij wist volledig hoe het voelde wanneer degene die je liefhebt zich van je afkeert vanwege een ander.


Leviticus 10:1-3  
Aärons zonen Nadab en Abihu ieder nam zijn eigen vuurpan, deden vuur daarin, en plaatsten het reukwerk daarop, en presenteerden onbevoegd vuur voor het aangezicht des HEEREN , hetwelk hij hen niet geboden had “te doen”. Toen kwam het  vuur van de HEER Ze worden ogenblikkelijk gedood door een vuur uit de hemel.


En Mozes zei tot Aaron: "Dit is wat de HERE bedoelde toen Hij zei: Ik zal Mijn Heiligheid tonen aan hen die in de buurt van Mij komen, en Ik zal Mijn Glorie voor al het volk onthullen" Maar Aäron zweeg.

  

“Laat mijn volk gaan om Mij te dienen.


De wereld is beledigd in de woorden van Jezus Christus, en helaas, een groot deel van de vergadering van kerken, in hun verwarring, lenen aan de inbreuk. Veel van de volgelingen van de Heer uit die tijd zijn na het horen van Zijn vermaning: “Tenzij u eet van Mijn vlees en drinkt van Mijn Bloed hebt u geen leven in u” hun eigen weg gegaan. Beledigd in de gesproken woorden van Jezus Christus.


Het Bloed van Jezus Christus is een belediging aan de gedaante van een mens, gisteren en vandaag: En ze bespotten Hem om Zijn woorden door te zeggen: Wie kan dit horen en verdragen? En dan zullen de woorden van Jezus Christus weerklinken in de grote dag van de Heer:  Want wie zich voor Mij en Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader met de heilige engelen.


De onzichtbare kracht van onze Heer Zijn Woord is eeuwige Waarheid, en als een Tweesnijdend Zwaard, de volheid van de woorden van Jezus Christus snijden tot in het hart van ons wezen, en onthult onze naaktheid in het licht van de Waarheid.


Is het een wonder dat de zondige wereld weg sluipt in zijn comfortabele bedekking van de duisternis?


Johannes 1:5  
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.


Jezus was in de wereld, en de wereld is door Hem, en de wereld heeft Hem niet gekend. Maar, moet niet de discipel van het levende Woord van God, komen op de Waarheid in Jezus, een liefhebber van de Waarheid, en ook bekleed in het licht van Zijn Woord, zou wachten in verwachting te allen tijde te bewegen in de Heer op het geluid van Zijn Stem?


“We zijn allemaal Brekers van het Nieuwe Verbond”


Zoete en bittere woorden zijn voor ons gelegd om aan deel te nemen als wij willen. Sommige van die woorden zijn zoet van smaak, maar erg bitter voor de buik. Andere woorden, hoewel bitter van smaak, veroorzaken een zoetheid die de buik voldoet - en geven Leven aan onze geest. De keuze wordt aan ons gelaten over welke woorden we eten en wat een deel van ons wordt.

“En gevende Leven aan onze Geest”Openbaring 10:10
En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.


Jesaja 5:20-21
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.


Spreuken 27:7
Een verzadigd mens vertreedt honigzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet.

“We zijn allemaal verbond brekers”

“De verdorde ziel”

 

“Duistere wortels maken een verschrompelde Ziel”

“Metselaars”De eerste drie graden in de vrijmetselarij, Leerling (1e) Gezel (2e) en Master Mason (3e) zijn alle toegekend in een Blauwe Lodge, onder het gezag van de Groot Loges. Dit wordt erkend als het onbetwiste voorrecht van de Groot Lodge.


“We kunnen niet langer veroorloven de tekenen om ons heen te negeren”

“De verdorde ziel”

Hosea 6:6-7
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in kennis van God en niet in brandoffers.  Maar zij hebben als Adam het verbond verbroken; daar hebben zij Mij trouweloos bejegend.


Hosea was in staat om deze boodschap met grote passie te brengen omdat hij de pijn van de ontrouw begreep. God had Hosea opgeroepen om te trouwen met een vrouw die, hoewel ze een verbond met het huwelijk maakte, verliet ze hem om als een overspelige vrouw te leven met een andere man. Hosea kon letterlijk huilen naar zijn Israëlische broeders vanwege de pijn die zij bij God veroorzaakten met hun geestelijke overspel; Hij wist volledig hoe het voelde wanneer degene die je liefhebt zich van je afkeert vanwege een ander.


“Duistere Wortels maken een Verdorde Ziel”
“Metselaars”


Vrijmetselarij is Satanisch, vanaf de Eerste Blauwe Lodge Graden, recht omhoog naar de 33ste Graad. De eerste graad van de Vrijmetselarij is rechtstreeks overgenomen uit de eerste graad van het Satanisme, want het is de verering van de “Boom van Kennis van Goed en Kwaad”.


Je zult nooit meer geloven dat uw geliefde de eerste graad van de Vrijmetselarij veilig kan passeren!


Vrijmetselarij is Satanisch van de Eerste Blauwe Lodge Graden recht omhoog door de 33e graad helemaal naar de top van de Boom.


“De Ridders van Malta zijn de Milities van de Paus, en hebben een totale gehoorzaamheid door een bloed eed gezworen welke extreem serieus wordt genomen en is tot de dood. De Paus als het hoofd van het Vaticaan is ook het hoofd van een buitenlandse nationale macht.De eerste graad van de Vrijmetselarij is rechtstreeks overgenomen uit de eerste graad van het Satanisme, waar de ingewijde zijn knie buigt voor Baäl en Lucifer en Baäl huwt! De eerste inwijding graad is een geestelijk huwelijk aan de god Baäl, het is een contract met Baäl en hij wordt hun Heer en Meester.


Als uw geliefde de eerste graad heeft voltooit is er een zeer grote kans dat hij demonisch bezeten zal worden of op zijn minst demonisch getroffen en beïnvloed.

Maar, om de zaken nog erger te maken, uw geliefde zal deze nieuw gevonden demonische “vrienden” rechtstreeks in uw huis binnen brengen, alwaar hij zal beginnen alle relaties binnen de echtelijke woning te treffen.

Huwelijk, broers en zussen, vader-kinderen, geestelijk komt iedere zinvolle en gekoesterde relatie abrupt onder ernstige en voortdurende aanval.


Plotseling zal er geen vrede in relaties en in uw huis meer zijn, het is verbroken verbond, de aard, de natuur, van het Beest zal beginnen op te stijgen.
  


Maar, er is meer geestelijke horror! Wanneer de nieuwe Metselaar begint aan het memorisatie programma genaamd “Ter beschikkingstelling” dan begint dit zijn gedachten te veranderen, zijn mentale programmering wordt rustig en stabiel her-programmeert door een mentaal virus, vergelijkbaar met een computervirus. Plotseling is hij niet meer dezelfde persoon. Zijn relaties beginnen te veranderen en hij zal geestelijk kouder worden.


Door de geestelijke stappen, nodig voor een persoon die al gevangen is door de Vrijmetselaars valstrik, om bevrijd te worden van de geest van de vrijmetselarij en vol te zijn van de Heilige Geest.


Babylon stijgt op en geheime genootschappen zijn actief aan het werk, bevorderen een agenda om ons tot slaaf te maken in hun Luciferian plannen voor de Nieuwe Wereld Orde. We kunnen ons niet langer veroorloven om de tekenen die zijn overal te negeren.


In Genesis 1:14  leren we dat de zon, maan en sterren zijn tot tekenen en seizoenen. De profeten van het Oude Testament schreven er over dat de zon zal worden verduisterd en de maan bloedrood zou worden, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.


Genesis 1:14  
En God zei: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en de nacht, en dat zij dienen tot tekenen, en voor aanwijzing van vaste tijden en voor dagen en jaren;


Mozes schreef over de zeven feesten van God. Er zijn enkele zeer significante tekenen aan de hemel in lijn met Gods Feestdagen die zouden kunnen wijzen naar het begin van de tijd van Jacobs Benauwdheid en de Wederkomst van Jezus Christus. Deze voordracht laat dit alles en meer zien, terwijl tegelijkertijd een nieuwsgierige link naar de cryptische nummers 322 van Skull and Bones roem wordt onthult.


“De wereld wordt nu meer dan ooit geschud”


Hersenspoeling en programmeren, we moeten verbreken en afgescheiden zijn van de wereld mind-controle en de programmering van angst en terreur en de trauma's van het Beest. “Zodat onze zielen niet zullen verschrompelen, verdorren”


We moeten nu van de Golf van het Beest afkomen, deze golf is zich in ijl tempo aan het versnellen, 2014 zal ons in de Vierde Golf van het Beest en de Draak brengen.


We moeten ons afscheiden van de Zwarte Magie van onze familie lijnen. Zwarte Magie wil het Ware Apostolische stenigen. Illuminatie zijn de Zwarte Magiërs.


Een Vals Priesterschap van De O.T.O. Dit zijn de zonen van duivels “bloed- vergieters”.


“322 van Skull and Bones”


We kiezen ervoor om uit de golf van Bloedvergieten van de Draak te lopen, we rennen naar de macht van het Bloed van Jezus Christus.


Heer Jezus Christus we roepen het uit voor het reinigende Bloed aan ons geweten. Here God laat er zuiverheid in mijn geweten zijn. Laat er een echt herstel aan mijn geweten zijn


We scheiden ons af van de bloedlijn van de Draak van de Maçonnieke orde en valse tempel aanbidding in ons leven.


“We Volgen het Lam waarheen Hij ook gaat”


Het Bloed van Jezus reinigt ons van zonde want het is het Bloed van de Vader dat door Hem heen stroomt. Het is omdat Hij de deuropening naar de Bron van het Leven herstelde dat wij “door Hem” door het voorbeeld van Zijn Leven ook dezelfde toegang tot de Vader wordt geboden als Hij. Als wij “van Zijn Vlees eten en van Zijn Bloed drinken”, hebben we leven in ons, op dezelfde manier als Hij Leven had in de Vader.


Als God de Bron van Leven is moet dan Zijn Woord niet ook worden beschouwd als de bron van het Leven een voortgang van dat leven? Leven volgens Zijn Geboden is de belichaming van Shalom, “in vrede te zijn”,  in rust met de Almachtige, en dus reiniging van de ziel en te zien wat het betekent om zich te houden aan en te leven in Zijn Naam.


Het woord dat in Psalm 19 wordt vertaald als "ziel", eerder geciteerd, is het Hebreeuwse nefesj, En betekent leven, dat wat ademt, de ademhalende substantie,  of het zijnde werkwoordsvorm is Naphash en het betekent om zichzelf te vernieuwen door de ademhaling.


Er zijn slechts twee plaatsen in de Bijbel waar ons wordt verteld dat Geest in de mens blies Nephesh. De eerste keer is in Genesis 2:7, waar God zijn Levensadem in Adam Blies. Volgens Leviticus; dat leven werd zijn bloed. Het DNA van de Geest kwam in Adam en werd zijn bloed, het produceerde Leven.


Genesis 2:7
En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.


De tweede keer dat de Geest wordt ingeblazen in mensen is wanneer de opgestane Jezus het Koninkrijk van de Hof van Eden heeft hersteld. Hij Blies op de elf discipelen en zei: "Ontvang Ruach haKodesh, Geest van de Heilige. Dit was dezelfde Geest die in Adam werd geblazen en was de voorloper van Pinksteren.


De uitstorting op allen die Zijn Wezen zouden omarmen, voor komende gebeurtenis vijftig dagen later, Jezus Christus ademde Leven in hen en het herstelde, revitaliseerde hun bloed tot dezelfde consistentie als dat van Hem - zij ontvingen Zijn DNA. Wanneer we de Ruach, de Geest van God, ontvangen vestigt deze zich in onze lever en Zijn leven, Zijn DNA, blijft in ons om ons bloed te reinigen. Als we volkomen volmaakt blijven, door het omarmen van Zijn Woorden, Zijn Verbond houden, dan stijgt onze energie en worden we schitterend, briljant, doordat we blijven in Zijn Wezen.


“Om Zijn Glorie te Manifesteren is om Zijn Geboden te houden”


Johannes 15:3
Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u.


Mattheüs 5:8
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Biologisch, bloedgroepen worden doorgegeven van vader op zoon - de moeder heeft geen bepaling in deze zaak.


De Schrift verbind consequent onze zondige natuur terug tot Adam, niet naar Eva.


Romeinen 5:12
Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben;

“We zijn allemaal Verbond Brekers”


Toen Adam een zoon verwekte naar zijn gelijkenis, naar zijn eigen beeld, is de verwijzing niet naar zijn oog- en haarkleur, maar naar het feit dat Adam zijn gevallen natuur doorgaf aan zijn kinderen. Op dezelfde manier gaf God bij de schepping Zijn Eigen “niet gevallen” Goddelijke natuur aan Adam.


Genesis 5:3
Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij, een zoon, naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set.


Genesis 1:26-27
En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.


Maar Adam beschadigde dat zelf toen hij er volledig voor koos om God ongehoorzaam te zijn.


Genesis 3:17
En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,


Adam beschadigde dat zelf toen hij volledig koos om God ongehoorzaam te zijn, ongehoorzaam aan de gehele Schrift, genealogieën worden vermeld van vader op zoon. Wat uniek was over de maagdelijke geboorte was dat het God, de vader van Jezus, is die garandeerde dat Hij een Goddelijke natuur had.


Dus Jezus had twee naturen, Volledig God en volledig mens, maar Hij had geen zondige natuur. De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus zonder zonde was, dat Jezus Gods eigen bloed had.


2 Petrus 1:3-4
Zijn Goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.


Handelingen 20:28
Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te voeden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.


Johannes 14:11
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf.

“De corruptie van de mensheid”

“De Merovingische Bloedlijn van de Draak”


90e graad Memphis, 97e Graad Mizraïm. De hoogste niveaus van de aanbidders van het Beest zijn enkele van de rijkste mensen op aarde. We moeten ons daarvan afscheiden, deze zwarte magie moet gebroken worden.

“Heer Jezus, open onze ogen zodat we kunnen “zien”

Psalm 132:11
De HERE heeft David een dure eed gezworen, waarop Hij niet terugkomt: Een van uw lijfelijke zonen zal Ik op uw troon zetten.


“Niet Herroepen”


We moeten dringend herroepen en terugkomen op alle verbonden die met de Draak Beest van Openbaring zijn gemaakt, zodat er geen uitstaande schulden en contracten meer zijn met de duivel en zijn corruptie. We dienen berouw te tonen en vergeving te zoeken.


Niet in staat om te herroepen of terug te nemen; onveranderlijk, onomkeerbare; onveranderlijk, als een onherroepelijke belofte of decreet; onherroepelijke lot.


Grieks. Kortom Definitie: niet te bekeren
Definitie: niet te bekeren, waarover geen enkele verandering van gedachten kan plaatsvinden, niet beïnvloed door verandering van gedachten.


Grieks 278 - Ametameletos - niet bekeerd van...
Woord Oorsprong van alpha (als voorvoegsel neg) en metamelomai Definitie niet bekeerd of uit het NASB Word Usage 1) onherroepelijke, 2) zonder spijt, 3) zonder spijt.


Herroepen betekent:
1)   Terug te nemen of terug te brengen, ontbinden, te herinneren, als een privilege herroepen.
2)  (vt) Vandaar, nietig te verklaren, door te herinneren of terugname, in te trekken, te ontbinden, te annuleren, om te keren, als iets via een bijzondere wet toegekend, als om een testament te herroepen, een licentie, een beurs, een toestemming, een wet,
  


Hebreeën 9:14
hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!


Hebreeën 10:22
Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

“De Oorlog is Intense”


De Eind Tijd oorlog is intense en we moeten weten hoe we overwinnen omdat de wind van vernietiging, vernieling, verwoesting  en dood blazen met grote kracht.


Maar de Glorie is hier nu en het is oorlog. De oorlog is tegen de letterlijke en geestelijk eerstgeboren zonen en dochters.


We staan in Jezus naam in de kracht van de overeenkomst voor de bescherming van de ware eerstgeborene zodat ze veilig zullen zijn.


“De Slavernij aan de slang uit Eden”


Vele gezinnen zijn vandaag gebonden aan de slang van het boek van Genesis 3

“Genezing van Misbruik en Trauma”


Satan, de vader van alle leugen, wil ons in onze trauma’s en angsten houden. Hij wil de zetel van ons verstand en opstijgen naar de hoogste plaats in ons verstand, onze mind, onze wil en de ziel. Het is de oorlog van de Draak Beest. Het wordt nu uitgestort op de aarde.


We moeten werkelijk de natuur van de Draak begrijpen, zoals Johannes dat deed.


Openbaring 12:3
En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven kronen.


En Ik zag de grote Rode Draak.


“De verschrompelde Ziel”

“Duistere Wortels maken een Verdorde Ziel”


We verklaren dat we komen uit onze donkere verborgen wortels van het verleden van onze ziel, gedachten en emoties zal niet verdorren en sterven.


Psalm 37:2
Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij verwelken.


Verdorren betekent:
Te vervagen; verliezen van versheid, saploos worden, opdrogen of verschrompelen, dierlijk vocht willen of verliezen, te worden als afval, verlies van kracht of macht, wegkwijnen, sterven.


Wij verklaren in Jezus naam dat onze Zielen niet gebonden zullen blijven aan de zetel van de Draak niet van binnenuit zullen verdorren en sterven. Dat is altijd het doel van de vijand geweest om onze zielen te nemen dwars door de generaties.


De zetel is in de aanwezigheid van onze duisternis.


We verklaren door het Bloed van het Lam dat onze gedachten niet zullen verslechteren.


We breken in Jezus naam de familie waanzin dwars door onze generaties we zullen niet fragmenteren en we zullen niet dement worden in ons verstand.


Alle kettingen die onze zielen binden aan de regeringszetel van de Draak Beest slang aanbidding, met al haar kwellingen zal van ons  afkomen en breken de macht basis komt van ons af in Jezus naam.


“Wij zijn met Christus Gezeten op Zijn Gouvernementele Troon”


Want Hij heeft ons samen met Christus uit de doden opgewekt en ons een Plaats gegeven met Hem in de Hemelse Gewesten omdat we verenigd zijn met Christus.


Efeziërs 2:6
En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus:

 “Was ons Witter dan Sneeuw Heer Jezus”

“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig”


Gods zegen

Josie Hagen