Pages

Wednesday, 8 January 2014

Boom der Kennis in onze familielijn!Update

“Boom der Kennis in onze familielijn”

Efeze 5:13-14
Maar alle dingen worden zichtbaar wanneer zij ontmaskerd worden door het licht, want alles dat zichtbaar wordt is licht. Om deze reden zegt het: “Wordt wakker, slaper, En sta op uit de dood, En Christus zal over u lichten.”

Jezus Christus zelf zal in het licht brengen wat verborgen is, zelfs onze familielijn.Jezus zelf bracht de omwisseling voor ons. Hij stierf zodat wij mochten leven.

Hij verbrijzelde door  Zijn dood de kop, het valse, de mond en de ogen van de slang. Hij brak de kracht van de Boom der Kennis van goed en kwaad.


Hij brak de Rituele Boom, de slechte boom, de Boom van Tovenarij, de afgod. Hij brak zijn kracht. Hij stierf aan een boom voor ons. Daar vond de omwisseling plaats; van de val, waar Adam deelnam aan de Boom van Dood.


Christus, de tweede Adam, stierf aan een boom. Ter omwisseling vloeide Zijn Bloed vrijwillig langs de hele boom. Deze boom was gedompeld in het Bloed van Jezus, om de dood te stoppen, ons helemaal te reinigen van de deelname aan de boom der kennis van goed en kwaad.


Zijn Bloed vloeide langs de hele boom om de bloedingen van onze gedachten te stoppen. Daarmee werd een einde gemaakt aan de bloedingen van onze harten, die veroorzaakt worden door depressie en krankzinnigheid. Ook aan de letterlijke bloedingen van onze lichamen, veroorzaakt door verminking.


Jezus riep met een luide stem uit: “Het is volbracht.’’ Hij brak de kracht van de slang. Hij brak de kracht van de boom der kennis van goed en kwaad. Door Zijn dood brak Hij de kracht van de dood en de angst van de dood, voor een ieder die gebonden was aan de slang of de boom.


Jezus was vervloekt en werd voor een valse apostel en valse profeet uitgemaakt. Hij stierf tussen het kwaad in, afbeeldingen van moord zodat de echte apostels en profeten kunnen leven en niet sterven.


Toen God ons maakte en ons een vrije wil gaf, wist Hij ook, dat er met deze vrije wil, een wil kwam om de knie te buigen voor de boom der kennis van goed en kwaad.


Hij bereidde een weg, een middel voor, om vergeving van zonden aan te bieden, zelfs voordat Hij de wereld schiep. De kruisiging van Jezus was onvermijdelijk en zelfs vóór de schepping voorzien.


Openbaring 13:8
En allen, die op de aarde verblijven, zullen hem aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des Levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.


Terwijl de Romeinse politici uit angst en de Joodse priesters door jaloezie gemotiveerd waren om Jezus te kruisigen, had God zelf een ander doel. God beraamde de kruisiging om de mensheid vergeving te schenken en Jezus koos ervoor om aan dat plan mee te werken.


Aangezien het mensen waren die gezondigd hadden, moest de Verzoening voor de zonden ook door een mens verricht worden. Jezus Christus alleen kon aan deze eis voldoen, aangezien Hij niet besmet was door het bloed van Adam.


Nu is de tijd voor de Eindtijdkerk om zo’n Openbaring te krijgen over het Bloed van Jezus. Zo’n openbaring van de kracht, de overwinningskracht van Jezus’ Bloed, dat we werkelijk in dit uur zullen opstaan, in een openbaring en terugkeren naar de Leer van het Bloed.


Wij moeten nu weten waar we in dit uur tegen vechten. Jezus heeft de kracht van iedere demongeest van hel gebroken.


Dit uur, dit seizoen, brengt een bewegen van Jezus. Dit bewegen is een bewegen van God. Nu, van de echte apostels, die de prijs van enorme beschuldigingen zullen betalen, om met de tak en de Boom des Levens van Jezus te bewegen.


Openbaring 2:7
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de Boom des Levens, die in het paradijs Gods is.


Deze belofte wordt alleen gedaan aan hen die het eten van de boom der kennis van goed en kwaad overwinnen, die uit de begrenzing breken van de verlichting en troon van satan over de gedachten.


“Dit Bewegen van God is het Laatste Bewegen”


Daniël 11:32
...maar het volk dat zijn God kent, zal heldendaden verrichten en actie ondernemen.


Deze generatie moet uit de woestijn komen in een beweging van het Beloofde Land.


Openbaring 22:2
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat de Boom des Levens, die twaalf soorten vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het Geboomte waren tot genezing der volkeren.


Het onechte in  het huis zal blootgelegd worden. Nu is God Zijn huis aan het schudden en de valse apostels worden aan het licht gebracht. Zij doden geestelijke baby’s - terwijl wij in tabernakels en zijn vruchtoogst binnenkomen. De tijd en het seizoen is nu.


“De tijd en het seizoen is nu”

Prediker 3:1-2
Er is een bestemde tijd voor alles. Een tijd en seizoen voor iedere gebeurtenis onder de hemel.


Het is tijd voor de vruchtoogst. De prijs van het feest der tabernakels is niet alleen voorbereid om valse apostels en profeten te zien, maar om te confronteren en ze te ontmaskeren. Dit tijdsvenster is geen groot venster van mogelijkheid.


Zij maakten tenten van takken van palmboom, wilg, mirtenstruik, olijfbomen om uit alles vandaan te komen, van gisteren en alles achter te laten.


Een tijd van grote afscheiding en grote nederigheid.
Ware Apostolische Profeten nemen het Koninkrijk niet door tovenarij, maar de kracht en autoriteit van het nieuwe bewegen van God. Het Koninkrijk van God is nabij.


Markus 1:15
Zeggende: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.


Deze tijd, dit bewegen, is van tabernakels, geboorte geven aan de oogst, geboorte geven aan baby’s. Het staat de moord of dood, vernietiging van nieuwe baby’s niet toe.


Openbaring 2:17
Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna.


“Het is nu tijd voor ons om terug te komen naar de Hof van de Heer”

  
Openbaring 2:7
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de Boom des Levens, die in het paradijs Gods is.


Terwijl wij uit de boom der kennis, van tovenarij en vergif komen, zal de weg weer open gaan tot terugkeer en deelnemen aan de Boom des Levens, het verborgen manna, van aangezicht-tot-aangezicht spreken met God, zoals oorspronkelijk Adam had in de hof met intimiteit en een echte relatie.


Genesis 2:16-17
En de HERE God legde de mens het gebod op: en zeide, “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad daarvan zult gij niet eten, want ten dage dat gij daarvan eet, moet gij voorzeker sterven.”


Verdreven worden uit de hof, verdreven uit Gods tegenwoordigheid was een direct gevolg van deelnemen aan de boom der kennis van goed en kwaad.


Dit heeft Gods volk, de kerkgeschiedenis, in een soort mallemolen van de boom der kennis van goed en kwaad gebracht.


We kunnen wedergeboren zijn, maar op de één of andere manier in ballingschap blijven, een soort van woestijn, afgesneden van de volle erfenis van de vrijheid, de zegeningen van de Heer, buiten de hof.


Dit deelnemen aan de boom is in de grondlegging van de kerkgeschiedenis gekomen. Het resultaat, de consequenties van de aanbidding van de boom, afgoderij, is een verbanning, dood. Dood aan intimiteit met God, aan onze roep, onze visie, aan ons geestelijk leven. Het is verbanning en dood aan onze geest, ziel en lichaam.

“Jezus riep uit Het is Volbracht”


Hij maakte een weg voor ons, legde de bijl aan de wortels van de boom.

Mattheüs 3:10
Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.


Nu is de tijd, want de Eindtijd is in zicht. Babylon komt ten val. De valse boom, of kruis van de hekserij levensboom zal vallen.


“Vandaag verklaren wij dat zij valt!”


De rivier van het Bloed van Jezus zal weer komen naar de Eindtijdkerk.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

“Wij overwinnen door het krachtige Bloed van het Lam”

Gods Zegen

Josie Hagen