Pages

Wednesday, 25 December 2013

Dat Heilige - Zal Gods Zoon genaamd Worden!


Deze Kerst

“Dat HeiligeLucas 1:35
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal God’s Zoon genaamd worden.


Jesaja 7:11
“Vraag voor u een teken van den HEERE, uw God; vraag het of beneden in de diepte, of boven in de hoogte. “ “Maak het verzoek diep of maak het hoog.”
  


Jesaja 7:14
“Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven; ziet, een  maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en zal Hem de naam IMMANUEL geven.”


Jesaja 9:1
“Het volk, dat in duisternis wandelt, heeft een groot licht gezien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over hen heeft het licht, van openbaring, geschenen.”


Jesaja 9:5
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij zal op Zijn schouder zijn; en Zijn naam zal zijn Wonderbaar, Raadsman, de Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst (de prins van Vrede)”


Het hulpeloze kind in deze voerbak is God Almachtig, Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Jezus Christus zegt: ”Ik, en de Vader, Wij zijn één en dezelfde.”


Lucas 1:35
En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal God’s Zoon genaamd worden.
 

Het is indrukwekkend dat het embryo, de baby, Jezus, in Maria’s baarmoeder, “dat Heilige” genoemd moet worden. Niet baby, noch kind, er is geen menselijk woord dat passend was, In de originele tekst staat alleen Heilig, of de Heilige. Het werd niet uitgelegd als een kind of een ding, maar als dat Heilige in de baarmoeder.


Dit evangelie moet gepredikt worden over de hele wereld!Romeinen 10:15
“En hoe zullen zij prediken, tenzij zij gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten van degenen, die het evangelie van vrede verkondigen, en de blijde boodschap brengen van goede dingen!”


“Blijde boodschap”


In Romeinen 10:15 wordt deze prachtige belofte geciteerd als zijnde vervuld in het reddend evangelie van Christus. In het Nieuwe Testament zijn “evangelie” en “de blijde boodschap” hetzelfde.


Romeinen 10:15
En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.


Handelingen 2:25
“Want David zegt van Hem: Ik zag de Heere te allen tijde voor mijn gezicht; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde.”


Wanneer wij in Zijn wil zijn, dan gaat God niet alleen voor ons uit,
maar “is aan onze rechterhand”.


Deuteronomium 33:27
“De eeuwige God is een schuilplaats voor u, en daaronder zijn de eeuwige armen. En Hij zal de vijand vóór u uit verdrijven en zal zeggen, vernietig hen!”

“Onder u zijn eeuwige armen"

 

Psalm 34:7
“De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen en redt hen.”


“Hij legert zich rondom diegene die Hem vrezen”


Galaten 2:20
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelf voor mij overgegeven heeft. In zekere zin, leven wij in Hem, net zoals “Christus in leeft in mij”.Jesaja 52: 13-15
Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheerlijkt worden, en zeer verheven. Velen waren als versteend over U; Zijn uiterlijk was zo, meer dan enig mens, en zijn vorm meer dan de mensenzonen. Zo zal Hij vele volkeren besprenkelen; de koningen zullen hun mond houden tegen Hem; want hetgeen niet aan hen verteld was zullen ze zien; en dat wat zij niet gehoord hadden zullen zij overwegen.”


1) Ziet, Mijn Knecht: De laatste drie verzen van Jesaja 52 zouden eigenlijk de inleiding moeten zijn voor Jesaja 53. Dit geheel bestaat niet alleen uit een wonderbaarlijke profetie maar ook uit de meest volledige en duidelijke uiteenzetting van de plaatsvervangende dood van Christus in de gehele Bijbel.


2) Zeer verheven: De introductie aan het lijden van de Messias voorspelt eerst de uiteindelijke triomf. Zijn “verstandelijk” handelen zal uiteindelijke resulteren in dat Hem de Naam boven alle naam gegeven wordt (zie Fil. 2:5-9) “Verhoogd”, daarna “Verheerlijkt”, dan “hoog verheven”, lijken respectievelijk te duiden op de opstanding van Christus, de hemelvaart en de bijeenkomst aan de rechterhand van de Vader.


3) Versteend: "Versteend" betekent “geworden als steen” of “verstijfd” of “ontzet zijn van schrik”, een oude vorm van versteend zijn. Het geeft de “geschokte” reacties beeldend weer, van hen die de perfecte Zoon des Mensen zagen, zo mismaakt dat Hij er niet langer als een mens uitzag. Hij was letterlijk het verval, de corruptie, zelf (de betekenis van “marred” in het engels), de vloek dragend van de zonden van alle mensen.


4) sprenkelen. Zoals velen geschokt waren over zijn uiterlijk, zo zal Zijn Bloed vele natiën besprenkelen, (hetzelfde woord wordt hier gebruikt als in Leviticus 16:19) omdat hij stierf voor de zonde van de wereld. (zie Jesaja 49:7; Psalm 72:11).


Leviticus 16:19
Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij eht van de onreinheden van de Israëlieten. 


Jesaja 49:7
Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.


Psalm 72:11
Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem dienen.


Jesaja 53:1-9
“Wie heeft 1 ons bericht geloofd 2? En aan wie is de arm des HEREN
geopenbaard? Want Hij zal voor Hem opgroeien als een loot, en als een wortel uit dorre aarde 3; hij had gestalte noch luister, en als wij Hem zullen zien zal hij niet bekoorlijk zijn opdat wij Hem zouden begeren. Hij is veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, en wij verborgen 4 als het ware onze gezichten voor Hem; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht 5. Zeker, heeft Hij onze ziekten 6 op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde 7, een door God geslagene en gekwelde. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord 8, om onze ongerechtigheden werd Hij verbrijzeld 9; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden 10. Wij allen dwaalden als schapen 11, wij wendden ons een ieder 12 naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem neergelegd 13. Hij werd onderdrukt, en hij werd gekweld 14 toch deed Hij zijn mond niet open; Hij wordt als een lam 15 ter slachting geleid, en zoals een schaap stom 16 is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit gevangenneming en gericht weggenomen, en wie van zijn tijdgenoten zal zijn generatie verkondigen? 17 Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; Om de overtreding van mijn volk 18 werd Hij geplaagd. En Hij maakte zijn graf bij de goddelozen 19 en bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen geweld gepleegd had noch was er bedrog in zijn mond. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer U Zijn ziel een schuldoffer voor zonder maakt, zal Hij Zijn zaad zien, Hij zal zijn dagen verlengen 20, en het welbehagen van de Heer zal voorspoedig zijn in Zijn hand. Hij zal het moeitevolle werken van zijn ziel 21 zien, en zal verzadigd zijn; door zijn kennis zal mijn rechtvaardige knecht 22, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen 23. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn ziel heeft uitgegoten 24 tot in de dood, en onder de overtreders werd geteld, en hij veler zonden gedragen heeft en voorbede gedaan 25 heeft voor de overtreders.


1) Wie heeft geloofd: Verzen uit Jesaja 53 worden ten minste 6x aangehaald in het Nieuwe Testament, altijd wijzend op de vervulling ervan in Christus meer dan 700 jaar later. Deze eerste sceptische en cynische retorische vraag wordt geciteerd in Joh. 12:38 en Romeinen 10:16.
2) een wortel uit dorre aarde: De zeer tere plant, zou op een dag de vermaarde plant worden (Eze. 34:29). De "wortel” uit de dode stomp van Jesse" (Jes. 11:1) would become "the branch of the Lord....beautiful and glorious" (Jes. 4:2).


3) niet bekoorlijk. Jezus, die duidelijk alle mensen representeert, zag er heel gewoon uit zonder bijzondere schoonheid noch van vorm noch van gezicht. Zijn schoonheid was aan de binnenkant, niet aan de buitenkant. In geen enkele van de 4 evangeliën is een beschrijving van zijn uiterlijke verschijning.

 

4) wij verborgen: Net zoals Adam and Eva zich probeerden te verbergen voor God (Ge 3:8), proberen wij onze opstandige manieren te verbergen voor hristus.


5) hebben Hem niet geacht: Letterlijk, "we hebben Hem als niets geacht" – de typische reactie van de wereld op Jezus Christus als onze lijdende  plaatsvervanger.


6) onze ziekten: "Griefs" in het Engels, maar het betekent “ziekten" (Mattheüs 8:17). Alle ziekten en pijn is uiteindelijk het resultaat van zonde, speciaal de fatale ziekte van de dood zelf. Door Zijn dood, zal alle pijn, ziekte en dood uiteindelijk voorgoed verwijderd worden. (Openbaring 21:4-5).
  


7) geplaagde: "geplaagd” betekent "gekweld door een plaag/de pest".


8) doorboord: zoals met een speer, of spijkers, dit spreekt van de kruisiging.


9) verbrijzeld: Dit betekent letterlijk “platgedrukt” tot de dood. Vergelijk
Genesis 3:15.


10) genezing geworden: Zie 1 Petrus 2:24

 


11) als schapen: Dit refereert aan “een kudde schapen”. Het spreekt van gezamenlijke zonde.

12) een ieder: "Een ieder" is ook schuldig aan persoonlijke zonden.
  


13) op Hem neergelegd: Dit betekent letterlijk “opgelegd met een dodelijke klap”. Omdat Hij stierf zowel voor de zonde van de wereld als onze individuele zonden (zie Joh. 1:29; Rom. 5:12)


14) werd gekweld: "gekweld" betekent "boog Zichzelf" – dat wil zeggen, onderwierp zich gewillig aan alle vernedering en lijden ter wille van ons.


15) als een lam: Hier ligt de basis voor de vele verwijzingen in het Nieuwe
Testament naar Christus als het Lam.


 


16) stom: Zie de vervulling (Lucas 23:9) en de toepassingen (Hand. 8:32,35; 1 Petrus 2:23).


17) Zijn generatie verklaren: Deze zin betekent “wie van Zijn generatie zal voor Hem verklaren?" Zelfs Zijn discipelen verlieten Hem en vluchtten., 18) De overtreding van mijn volk: Hij stierf voor “mijn volk” – dat is, Israël – wat laat zien dat de knecht (servant) in deze passage niet Israël is, zoals velen hebben beweerd.
19) graf bij de goddelozen: De passage zou ook als volgt gelezen kunnen worden: “Zij beraamden Zijn graf (te zijn) onder de goddelozen, maar het (graf) was met de rijke man (dat is Jozef van Arimathea) in Zijn dood. Toen Hij eenmaal stierf liet God geen goddeloze ogen meer toe Hem te zien, of goddeloze handen om
Hem aan te raken.


20) zijn dagen verlengen: Toen “zijn ziel” eenmaal geofferd was voor zonde, veranderd het hele thema van lijden naar triomferen net zoals in Psalm 22:30Zijn dagen zijn “verlengd” (ook al was Hij gestorven) en Hij ziet snel het daaruit voortkomende geestelijke “zaad” (Johannes 12:24; Hebreeën 2:10).
21) moeitevolle werken van zijn ziel: Merk op dat het “het moeitevolle werken van zijn ziel” was meer dan van Zijn lijdende lichaam, dat het “zaad” voortbracht.


22) mijn rechtvaardige knecht: Dit zou beter gelezen kunnen worden als: “door de kennis van Hem, zal mijn rechtvaardigheid als knecht, velen rechtvaardig maken.


23) ongerechtigheden dragen: Zie 2 Korinthiers 5:21. Omdat Hij onze iniquities droeg, ontvangen wij Zijn rechtvaardigheid.


24) heeft uitgegoten: Het bloed, het “leven van het vlees” (Lev. 17:11), werd uitgegoten.
  


25) heeft voorbede gedaan: "gedaan" zou gelezen moeten worden als "doet”."Nu, Christus leeft voor eeuwig om voorbede te doen voor hen” (Hebreeën 7:25).


Jesaja 54:
Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt! maak geschal met vrolijk gezang, en juich, die geen barensnood gehad hebt! want de kinderen der eenzame zijn meer, dan de kinderen der getrouwde vrouw, zegt de HEERE. Vergroot de plaats uwer tenten 1, en dat men de gordijnen uwer woningen uitbreiddeverhinder het niet; maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter- en ter linkerhand; en uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet verward, want gij zult niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en de smaad van uw weduwschap zult gij niet meer gedenken. Want uw Maker 2 is uw Man, de HEERE der heerscharen is Zijn Naam; en uw Verlosser, de Heilige Israëls; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; en een vrouw der jeugd, toen gij geweigerd zijt, zegt uw God. Voor een klein ogenblik 3 heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach 4, toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet verwijderd worden, zegt de HEERE, uw Ontfermer. Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen met mooie kleuren leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse landpalen van aangename stenen. En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn 6, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn. Gij zult door gerechtigheid bevestigd worden; wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen; en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit Mij; wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. Zie, Ik heb den smid geschapen, die de kolen in het vuur opblaast, en die het instrument voortbrengt tot zijn werk; ook heb Ik den verderver geschapen, om te vernielen. Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.


1) Vergroot de plaats uwer tenten: Dit vers is al vaak gebruikt ter ondersteuning van nieuwe uitbreidingen van een lokaal kerkgebouw of een andere soort van kerk bediening. De directe context, natuurlijk, heeft betrekking op de door God aan Israël beloofde voorspoed gedurende het Duizendjarige Rijk en de regering van Christus (zie Jes. 54:5)
2) uw Maker: De God van heel de aarde is ook de “Maker” van Israël, zowel als haar Verlosser. Merk op dat, symbolisch gezien, Israël soms afgeschilderd wordt als vrouw van Jehova, net zoals in het Nieuwe Testament de Kerk de Bruid van Christus genoemd wordt.


3) voor een klein ogenblik: De "kleine wraak" die God gaf over het opstandige Israël voor vele generaties zal snel vergeten zijn in het licht van God’s “eeuwigdurende goedertierenheid” in de komende eeuwen. Hetzelfde principe geldt voor de lijdende mensen van God nu in elke natie.

4) wateren van Noach: Merk op dat Jesaja hier getuigd van het historische feit van de wereldwijde zondvloed en het eeuwig voortbestaan van het verbond met Noach gesloten.
  5) robijnen: Dat is, "een diep rode edelsteen"
  6) van den Heere geleerd zijn: Alhoewel de specifieke belofte aan Israël is gericht is het een eeuwigheids principe. Wanneer we onze kinderen voortdurend onderwijzen aangaande de dingen van de Heer, zullen ze zeker eeuwigdurende vrede hebben van hun ziel door Christus.

Jesaja 55:
O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld 1, en zonder prijs, wijn en melk! Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; en Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en geven de gewisse weldadigheden van David 2. Ziet, Ik heb Hem tot een Getuige der volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken. Ziet, Gij zult een volk roepen, dat Gij niet kent, en volkeren, dat U niet kenden, zullen tot U rennen, om de HEERE uw God, en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft U verheerlijkt. Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, en de onrechtvaardige man zijn gedachten; en laat hem terugkeren naar de HEER, en Hij zal barmhartig voor hem zijn, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde 3, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt 4, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren 5; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zend. Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn 6 zal een denneboom opgaan, voor een distel zal een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.


1) zonder geld en zonder prijs: De genade van God in redding is om niet, alhoewel de prijs die Christus betaalde groot was.


2) gewisse weldadigheden van David: Deze belofte citeerde Paulus in zijn preek in Atiochie (Hand. 13:34).


3) hoger zijn dan de aarde: Deze vergelijking, het vergelijken van de oneindige gedachten van God met de heel eindige gedachten van de mens, suggereert dat de hemelen oneindig veel hoger zijn dan de aarde. Er is geen einde aan de ruimte.


4) de regen daalt neder: Hier is een mooi vooruitzicht en geestelijke toepassing van het wetenschappelijke waterkringloop. De regen en de sneeuw vallen vanuit de hemelen en keren uiteindelijk daar naar terug, maar niet totdat ze hun voorzienende werk gedaan hebben van het bevochtigen van de aarde om zo de aarde te opnieuw te voorzien van een voedselvoorraad. Op dezelfde wijze gaat het Woord van God voort vanuit de hemel en toch is het voor altijd daar gevestigd (Ps 119:89), terugkerend nadat het God’s geestelijke werk op aarde gedaan heeft.


5) niet ledig tot Mij wederkeren: Het vruchtbare uitspreiden van God’s Woord is vertegenwoordigd in vele schriftverzen (Klaagliederen 11:1,6; Mattheüs 13:8; Johannes 4:35-38; 1 Korintiërs 3:6-8;).
6) Voor een doorn: De dorens waren manifestaties van God’s vloek op aarde vanwege de zonde van de mens (Genesis 3:17), maar de vloek zal uiteindelijk voor altijd verwijderd worden. (Openbaring 22:3).

Jesaja 53:8

…en wie zal Zijn generatie verklaren?...


Zijn generatie verklaren. Wie van zijn generatie zal voor Hem verklaren/ verkondigen? Wij hebben een mandaat nu, om te verkondigen dat
Heilige, in deze generatie waar wij in leven, dat wij Zijn Heilige Naam
verkondigen. Wij zijn wat Lucas in 1:17 zegt: “een volk voor Hem bereidt”. Een volk voorbereidt en klaar om een instrument in Zijn Handen te zijn.

Hij is de Vredevorst. Hij is de grote Vredemaker


Mattheus 5:9
Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen de kinderen God’s genaamd worden.

Jesaja 54:13
En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.

Kolossenzen 1:20
“vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns Kruises, door Hem, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelf, door Hem, zeg ik, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.” Die vrede gegeven heeft door het bloed van Zijn kruis. De vermeerdering zal voor Hem zijn, Hij zal voor eeuwig regeren.


 

Hij is Melchizedek, en Zijn Koninkrijk zal vermeerderen, het is een eeuwige regering. Omdat Hij God’s eigen Lam, God in het vlees een weg voor ons gemaakt heeft, door Zijn leven, het Kruis en Zijn Bloed. Omdat Hij kwam om onze iniquities te dragen, Hij betaalde de straf. Hij betaalde de prijs. De genade en barmhartigheid van God voorzag in dit Kind, redding om niet, door de prijs die Hij betaalde. En de prijs was hoog.


“De Eigendomsakte”


Johannes, in Openbaring, ziet het Lam voor de Troon, op het punt dat het een boekrol krijgt, nadat hij geslacht is. Het vergieten van Zijn Bloed als de prijs voor de redding, was betaald, om op legale gronden terug te krijgen, de boekrol met de “Eigendomsakte van de aarde, van de mensheid, die Adam weggegeven had.


Het Lam moest eerst geslacht worden, Hij liet Zijn Bloed vloeien, Hij betaalde de prijs voor Redding, om op legale grond, de eigendomsakte terug te ontvangen. Hij was het Lam van God. Hij werd geboren als een kind, smetteloos, zonder vlek of rimpel. Voorbestemd van voor de grondlegging der wereld.
De zeven ogen, in Openbaring die Johannes zag, spreken van alwetendheid, de zeven horens staan voor almacht.


Onze toekomst en grote Hoop is om met Hem te zijn in
de ultieme heilige stad

 

Openbaring 21:27
“En daar zal op geen enkele manier meer binnenkomen 1 iets wat verontreinigd, noch iets wat gruwelijkheden werkt, of leugens verkondigt; maar diegene die staan geschreven in het boek des Levens van het Lam.”


1) geen enkele manier meer binnenkomen: In de ultieme heilige stad, zal nooit meer iets onreins toegestaan worden om binnen te komen.


Mijn gedachten en gebed voor jullie deze Kerst: Ik wens u allen een gezegende en vredige Kerst, en ik bid dat we deze Kerst de Vredevorst meer en meer in de realiteit in ons leven zullen vinden. En dat wat Jesaja zegt: dat mensen “die in duisternis leven”, dat wij, wij komen vanuit de duisternis in het Licht, in de openbaring van het
reddingsplan van God door Jezus Christus onze Heer!


God bless you

Love Josie