Pages

Monday, 2 December 2013

Vijanden van het Kruis van Christus!


2013 Jaar van de Tronen


Dit is de tijd voor alle christenen om dit te lezen, neem de tijd om het in te nemen. 

Door het te Lezen en erover na te denken!

“Een nieuw Voertuig”

Een nieuw Voertuig van Eer komt in de Eindtijd Kerk.
Het is geen voertuig van de mensen, maar het Voertuig van het Koninkrijk van God.

Het is het Voertuig van de Ware Goddelijke Royalty.

De Royalty en Eer van Jezus.


“Het Koninkrijk van God stijgt op”
Spreuken 15:33
De vreze des HEEREN is onderwijs tot wijsheid, en nederigheid gaat vooraf aan eer.     


Voorafgaand aan de Eer is Nederigheid, Vaten van Eer, Koninklijke Vaten van Goud en Zilver.               

         
         
          
Handelingen 4:13
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en Bemerkt hadden, dat zij Ongeletterde en Eenvoudige mensen uit het volk waren, Verwonderden zij zich, en zij Herkenden hen, Dat Zij met Jezus geweest waren;

Openbaring 3:8
Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn Naam niet verloochend.


“Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven”


 

Johannes 1:1
In den beginne was Het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.


Johannes 1:5
En het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet Begrepen.


Ezechiël 3:12-15
Toen hief de Geest mij op, en ik hoorde achter mij het geluid van een geweldig gedruis – Geprezen zij de Heerlijkheid des HEREN in zijn Woonplaats. Het geruis van de vleugels van de 4 wezens, die elkander raakten, en het geratel der raderen daarnevens; het geluid van een geweldig gedruis. En de Geest hief mij op en nam mij weg, en ik ging heen, ontdaan door de beroering van mijn geest, met de Sterke hand des HEREN op mij. Ik kwam bij de ballingen in Tel-Abib, die aan de rivier de Kebar woonden, en daar waar zij woonden, bleef ik zeven dagen onder hen, verbijsterd.


“De Genadetijd voor de mensheid staat op het punt te sluiten”
“Een Trompetstoot vertegenwoordigd een waarschuwing”


In de Bijbel staat een Trompetstoot voor een waarschuwing. In het boek Openbaring vertegenwoordigen de Trompetten een bittere waarschuwing van de Here Jezus, namelijk dat de proeftijd voor alle mensen op het punt staat te sluiten. Het is door de Trompetten dat Christus zal proberen om de aandacht van de mensheid te vangen en onze gedachten te richten naar de nabijheid van het einde en het belang van het aanvaarden van Zijn laatste oproep van genade.


“Vernietiging van de mensheid”

“Verdreven van de Boom des Levens”


Genesis 3:22-24
En de HERE God zei: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de Boom des Levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de HERE God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de Boom des Levens te bewaken.


“De mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de Boom des Levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven”


Daniël 12:11
En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt weggenomen


“De Opkomst van het Vierde Rijk”

“Nieuwe Wereld Orde”


“Een stelsel om de mensheid te redden of het tot slaaf te maken”


“Onenigheid over Euthanasie voor Minderjarigen Intensiveert in België”

7 nov. 2013 - Nieuws vandaag vanuit Brussels (AFP) – Een verhit debat In België over wetsvoorstellen om Euthanasie voor minderjarigen te legaliseren,  één van de weinige landen die euthanasie toestaat voor volwassenen, intensiveerde woensdag met voor- en tegenstanders die hun zaak wilden doordrukken.Op woensdag 7 november 2013 hebben 16 kinderartsen de wetgevers opgeroepen om te stemmen voor een praktijk waarvan sommige deskundigen zeggen dat het al reeds gebeurd buiten de wet om – lees verder in onderstaande link.

Europa wordt mogelijk bedreigd door polio vanwege een recente uitbraak in Syrië, dit zeggen deskundigen van besmettelijke ziekten.

In de Lancet Journal zeggen twee artsen in Duitsland dat de gevallen in Syrië - welke vrij was van het wilde poliovirus sinds 1999 – een gevaar kunnen zijn voor de omliggende gebieden.

“Onzichtbare vijand”
  


De meeste van de 22 gevallen van polio-achtige verlamming in Syrië (waarvan 10 bevestigd zijn als wilde poliovirus type) zijn onder kinderen beneden de tweejarige leeftijd die niet immuun waren gemaakt of die niet over alle drie de doses van het vaccin beschikten -zie link hieronder.

God Spreek tot mij, laat mij Horen de waarschuwing, laat me Horen de roep, laat me Horen de Dringendheid van dit Uur!”

 

Rome (AFP) – Tientallen asielzoekers, op een boot die vorige maand in de buurt van de kust van Italië zonk, met het verlies van 366 levens, werden verkracht en gemarteld in Libië, voordat hun reis van start ging, zei de politie op vrijdag. Hij beschreef ook in gruwelijke details de verkrachting van een vrouw, die zegt dat de 34-jarige Somaliër – bekend bij de politie onder de naam Elmi Mouhamud Muhudin – een van de mannen was die haar verkrachtte. “Ze gooiden me op de grond, hielden me naar beneden en goten brandstof over mijn hoofd. Het verbrandde mijn haar, dan mijn gezicht en mijn ogen. Daarna verkrachtten de drie van hen me zonder bescherming. Na een kwart van een uur werd ik geslagen en meegenomen naar het huis.” – Lees verder in onderstaande link.


Deuteronomium 30:15
Zie, Ik heb u heden voorgehouden het leven en het goede, maar ook de dood en het kwade.

Heden geef Ik u een keuze. U kunt kiezen het leven en succes of dood en rampspoed. Dit Voertuig van Dood, van het Beest, Een Wereld Orde, waar zijn plannen in orde worden gebracht, is een absoluut Voertuig.

Spreuken 27:20
Dodenrijk en verderf zijn onverzadelijk; even onverzadelijk zijn de ogen van de  mensen.

De Hebreeuwse betekenis van Abbadon, “Appolyon”


Jeremia 4:5-6
“Boodschapt in Juda, laat horen in Jeruzalem en zegt: Blaast de bazuin in het land, roept luidkeels en zegt: Verzamelt u en laat ons in de versterkte steden gaan! Steekt omhoog het signaal: naar Sion! Bergt u, blijft niet staan! Want het onheil breng Ik uit het Noorden, een groot verderf;


Ezechiël 33:5
“Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over hemzelf; maar hij die zich laat waarschuwen, zal zijn leven redden.


“Maar hij die zich laat waarschuwen, zal zijn leven redden”


Openbaring 1:1
De Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

 

"Gods Laatste Vonnissen tegen de Kwaden"


Jesaja 66:23-24
Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor Mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE. Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.


“Zij zullen uitgaan en de lijken van de mannen aanschouwen”


Job 26:6
Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking. De dood is naakt voor God ; vernietiging ligt blootgelegd.

“Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking”
"Ordo Sancti Equestris Sepulcri"

*De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Latijn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani, ook wel sepulchrijnen genaamd.

Het is een Rooms-Katholieke Ridderorde. De orde stamt uit de tijd van de Kruistochten en legt zich tegenwoordig toe op het verspreiden van het katholieke geloof. Het symbool van de Ridderorde is een Latijns krukkenkruis met vier Griekse kruisen in de armen. Het kruis is rood en wordt wel Jeruzalemkruis genoemd. Het door Godfried van Bouillon als wapen gekozen kruis in het wapen van het koninkrijk Jeruzalem is van goud.


"Vijanden van het kruis van Christus"

“Een Verborgen Geheime Regering”


Het is een Verborgen Orde, maar wij zullen zien wat het doet, met zijn verborgen agenda.

Het Valse Priesterschap van deze Nieuwe Wereld Orde, daar is een enorme acceleratie van de Ridders van de Nieuwe Wereld Orde.

“Dit is het Uur om te “Komen uit onze Onwetendheid” Komen uit onwerkelijkheid, ontwaken voor wat dit betekent.

Hersenspoeling en programmering is erg subtiel en we moeten erg alert zijn ten gevolge van deze hersenspoeling.


Psalm 64:2
Verberg me voor de samenzwering van de goddelozen, van de intriges van de boosdoeners.

Psalm 64:1-3 
Hoor, o God, mijn stem wanneer ik klaag; bescherm mijn leven tegen bedreiging door de vijand. Verberg mij voor de heimelijke samenzwering van de kwaaddoeners, voor de oproerige menigte van wie onrecht bedrijven. Zij die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl, om in het verborgene op de oprechte te schieten; plotseling schieten zij op hem, zonder iets te ontzien. Als dodelijke pijlen.“Vijanden van het Kruis van Jezus”


Filippenzen 3:17-18
Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Want velen – ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen – wandelen als vijanden van het Kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind.


“Vijanden van het Kruis van Christus”
“Wee hen, die het kwaad goed noemen en het goede kwaad”


En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis van God bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.


Jesaja 29:15
“Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?”

Psalm 83:4
zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen.

“De Ridders van de Sepulchre, “graf”

De ridders die samenzweren tegen Uw volk en de massa’s op de Aarde.

Citaat – Driehonderd mannen, die elkaar allemaal kennen, geven richting aan de economische toekomst van Europa en kiezen hun opvolgers vanuit hun midden.” – Walter Rathenau, 1909, oprichter van de mammoet German General Electric Corporation. Het Comité van 300 is een product van de Britse Oost-Indische Compagnie Raad van 300. De Oost-Indische Compagnie was gecharterd door de Britse koninklijke familie in 1600. Het maakte grote fortuinen in de opium drugshandel met China en werd het grootste bedrijf op aarde in zijn tijd. Vandaag de dag, door middel van vele krachtige bondgenootschappen, regeert het Comité van 300 de wereld en is de drijvende kracht achter de criminele agenda bij het creëren van een "Nieuwe Wereld Orde", onder een "Totalitaire Mondiale Regering". Het Comité van 300 met zijn “Aristocratie”, zijn eigendom van de Amerikaanse Federale Reserve bancaire system, verzekeringsmaatschappijen, grote bedrijven, stichtingen, communicatie netwerken, voorgezeten door een hiërarchie van samenzweerders – dit is de vijand. Geheime genootschappen bestaan door misleiding en bedrog. Elk daarvan is een hiërarchie met een binnenste cirkel aan de top, die degenen onder hen met leugens misleidt, zoals het beweren van een nobele agenda; Dus, hen inpalmend in  een web van verzuilde medeplichtigheid. 

De binnenste cirkel van het Comité van 300 is de Orde van de Kousenband, onder leiding van Koningin Elizabeth Windsor II. Het is interessant op te merken dat de Windsors hun naam veranderde van de Germaanse Saksen-Coburg-Gotha tijdens WWI, vanwege anti-Duitse sentimenten. De vijand is duidelijk te identificeren als het Comité van 300 en haar front-organisaties, zoals het Koninklijk Instituut voor internationale zaken (Chatham House), de Club van Rome, NAVO, VN, de Zwarte Adel, het Tavistock-instituut, CFR en haar gelieerde organisaties, de denktanks en onderzoeksinstellingen gecontroleerde door Stanford en het Tavistock instituut voor Internationale betrekkingen en de laatste, maar niet de minste, het militaire establishment.

Het Comité van 300 is het ultieme geheime genootschap, samengesteld uit een onaantastbaar heersende klasse, waaronder de Koningin van het Verenigd Koninkrijk Elizabeth II, de voormalige Koningin van Nederland, de Koningin van Denemarken en de Koninklijke families van Europa – einde citaat.


Jesaja 5:20-21 
“Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig”


Openbaringen 10:10
En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter.

Spreuken 27:7
Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing, maar voor de hongerige ziel is al het bittere zoet.


Zoete en bittere woorden zijn voor ons gelegd om ervan te nemen als we willen. Sommige van deze woorden hebben een zoete smaak in de mond, maar worden erg bitter in de buik. Andere woorden, hoewel ze bitter smaken, zijn een verzadiging voor de buik – en brengen Leven aan onze geest. Aan ons is de keuze van welke woorden we eten en wat een deel van ons zal worden.

“En brengt Leven aan onze geest”

  


“De keuze is aan ons gelaten van welke woorden we eten
en wat een deel van ons wordt”

  
Johannes 1:17
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.


Echter, Jesaja profeteerde van de dag waarop “naar Genade wat betekent Vergeving” de Troon zal worden opgericht. En De Ene zal daarop plaatsnemen in Waarheid, in de Tabernakel van David, beoordelend en zoekend naar Recht en het bespoedigen van Gerechtigheid. En 500 jaar nadien Getuigde de Apostel Johannes dat de Genade en Waarheid, waarvan Jesaja profeteerde, in en door de persoon van Jezus Christus waren gekomen.
  
“Waarschuwing om Babylons Oordelen te Ontvluchten”

Toen hoorde ik een andere stem van de hemel, zeggende:

Kom uit van haar, Mijn mensen,
Zodat u geen deel hebt aan haar zonden,
En u geen enkele van haar plagen zult ontvangen
Want haar zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel,
En God heeft zich haar zonden herinnert.
Geef haar terug zoveel als zij heeft gegeven;
Betaal haar dubbel terug voor wat zij heeft gedaan;
Stort haar een dubbel deel vanuit haar eigen beker.
Geef haar zoveel kwelling en verdriet
Zoals zij zichzelf heerlijkheid en weelde heeft gegeven.

“Zij zegt in haar hart: Ik troon als Koningin”


“De Geest van God liet mij zien dat God vandaag nog steeds de Jeremia’s  van onze tijd roept.


“Om alle Valse Koninkrijken uit te rukken”

Om uit te rukken en neer te halen, te vernietigen en neer te werpen

Het werk van onze handen, onze eigen inspanning;
Om te bouwen de Tabernakel van David,
Om de Bomen der Gerechtigheid te planten,
De planting van de Heer 
Dat Hij Verheerlijkt zal worden.


"Vroegere Romeinse Troepen"

“Wee hun die het goede kwaad noemen en het kwade goed”

“Het Romeinse Leger”


 

"Vijanden van het kruis van Christus"

2 Corinthiërs 11:12-13
Want zulke lieden zijn schijn apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

Een Ruïne! Een Ruïne! Ik zal het een ruïne maken! De Kroon zal niet worden hersteld totdat Hij aan wie het rechtmatig toebehoort zal komen, aan Hem zal Ik het geven.
De soldaat was nog steeds verbaasd "zij weten niet wat zij doen"
“Die” woorden herinnerde  hij zich...
maar hoe kon ze waar zijn? 
Waarom zou hij worden vergeven ?
Welke misdaad had hij gedaan?
Hij deed gewoon zijn plicht ...
Maar hij hielp om Gods Zoon te doden.

Een andere soldaat plaatste een bord boven hem,
met de vermelding: “HIJ was de Koning van de Joden”.
Toen zei Jezus: Vader, vergeef het hun,
want zij weten niet wat zij doen.
Een andere daar met Jezus zei,
als U de Christus bent...
waarom ons niet allemaal redden?

Jezus antwoordde hem niet ... Hij sprak helemaal geen woord.
We zullen staan ​​op het Woord van God en worden niet verplaatst.

We roepen tot de Heer
om ons dieper in de kennis te brengen van Zijn Verlossingswerk.

Dieper en dieper in Openbaring van het Kruis
van het Bloed van de Verzoening.

Als u de Christus bent ... waarom niet ons allemaal redden?


"Hij redde ons van dood en hel"


Daarom verklaren wij in Jezus naam dat we uit onze familie geschiedenis zullen komen, van het hebben van soldaten die vijanden van het Kruis van Christus Jezus waren.

We breken dit Ambt van de Oranje Tempel Ridders in onze familie lijn.
"Wie zijn de Ridders van de tempel, die de tempel bewaken"

“Grootmeesters van de 33e graad”

We herroepen en Breken in Jezus naam in onze familie geschiedenis het Ambt van de Oranje Tempel Ridders van de Grootmeesters van de 33e graad dat zich verzet tegen de mogelijkheid in ons leven en onze huizen en zelfs in onze Naties om te komen in de volheid van wat God Almachtig heeft voor ons. Het staat tegenover ons om ons tegen te houden in de Volheid van God en wat Hij voor ons heeft te komen.


“Oranje Tempel Ridders van de Grootmeesters van de 33e graad”

Dit

staat tegenover ons om ons tegen te houden om in de Volheid van God
en wat Hij voor ons heeft te komen”


Wij kappen in Jezus naam de bomen van overspel in onze familie lijn die mijn familie heeft gedood en gemoord.


Exodus 3:7
De HEERE zei: Ik heb duidelijk de “onderdrukking van Mijn volk”, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.

“De Heersende Elite Meesters van de Koninkrijken van deze Wereld”

“Vanwege hun Slavendrijvers”


 “Kwelling onder de Zwarte Zon”

Dit instrument van oorlog van de Illuminatie wil meer kwelling scheppen, pijn en angst en vernietiging voor ontelbare mensen over de gehele Aarde.“

De Antichrist, de Beer Beest leider en zijn slavendrijvers van de mentale instorting van vele mensen. Mensen beginnen emotioneel mentaal in te storten en geheugen begint meer en meer te falen. Ik geloof dat we het uur van de Vier Koninkrijken binnengaan.


Psalm 142:8
Breng mijn gewonde ziel uit de gevangenis, om Uw Naam te loven;


Psalm 124:7
Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger; de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.


Heer Jezus, wij verklaren dat er niets meer over is van de oude boom er zal slechts de Boom des Levens achtergelaten zijn in ons.


Jezus is de tuinman en hij neemt het Zwaard van de Geest, Hij snijdt elk laatste beetje van de aard van de Boom van kennis van het kwaad uit ons weg.

 


"Bomen van Onrechtvaardigheid"

1 Corinthiërs 13:11
Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, begreep ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

“Begreep ik als een kind”


Dit Babylonische patroon is voortdurend in het gericht in het gehele Woord en moet worden gebroken als het in ons leven is.


 “Vrijmetselarij is Mysterie Babylon”


Het kabeltouw maakt deel uit van de kleding, van de kandidaat, waarin hij instemt met de eed te gaan naar de hulp van een Broeder met al zijn kracht. “Het kabeltouw is de bindende kracht”


“Het kabeltouw is de bindende kracht”Mysterie Babylon is vadermoord: het “vermoorden van de vader”.

In Vrijmetselaars ritueel, een kabeltouw wordt rond de nek van de kandidaat gelegd.

Dit is symbolisch voor de “navelstreng” waarmee de maçonnieke zuigeling is gekoppeld aan de “Moeder” lodge.

Ze zeggen – “Wanneer een baby is geboren, het fysieke snoer is gebroken, maar nooit was een mes scherp genoeg om het geestelijke koord waarmee een man gebonden is aan zijn moeder te kunnen doorsnijden!”


Vrijmetselarij zegt dat een man nooit zal vrijkomen van dit koord!


 “Vijanden van het Kruis van Christus”


Wanneer een man emotioneel is losgekoppeld van zijn moeder is de verleiding om in de broederschap te gaan vrij eenvoudig. Liever religie dan de werkelijkheid het vermogen te verliezen geestelijk te binden met de Vader, en met betrekking tot God Hem liever als een “Architect” dan in plaats van een Vader.


“Hij, Jezus was als een Lam geleid naar het slachthuis voor ons”


Hij, Jezus was als een Lam naar het slachthuis geleid voor ons, zodat u en ik en onze families niet meer geslacht hoeven te worden, lichamelijk, emotioneel en mentaal. Hij deed het alles. Het is nu de tijd om de volledige omwisseling aan te nemen en uit het Slachthuis van Vrijmetselarij komen. 
“Het is volbracht”


“Bomen van ongerechtigheid”


 “Ridders van het heilig Graf”

Jeremia 16:17
Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid is voor mijn ogen niet bedekt.


“Zij zijn niet verborgen voor Mij”


Opgericht in 1348 door Edward III is de Orde van de Kousenband de oudste Britse orde van ridderlijkheid en wordt uitgereikt door de soevereine voor het verrichten van uitstekende openbare dienstverlening en prestatie.  Oorspronkelijk diende het dubbele doel van het samenbrengen van de soeverein en 25 senior ridders die militaire leiders van het land, evenals de oprichting van een nieuwe beurs in de eredienst waren.  De patroonheilige van de Orde is embleem St George. Het embleem van de Orde is een blauw lint of kousenband gedragen door mannen onder de linker knie en door vrouwen op de linkerarm. De Kousenband - ook opgenomen in het Koninklijk Wapenschild - draagt ​​de beroemde legende "Honi Soit Qui Mal Y Pense" "Schande over hem die dit kwaad denkt." Het motto zou kunnen verwijzen naar critici van Edward III zijn claim op de troon van Frankrijk.


"Schande over hem die dit kwaad denkt"

“Zij zijn kwaad”


Vrijmetselarij is een gigantische samenzwering als wel een gigantische zwendel. Het werkt door middel van symbolen en tekenen en het grijpt de duisternis en misleiding. “De Orde van de draak”

De Royalty van deze wereld beschouwen zichzelf als uit de bloedlijn van de Merovingische, maar ze erkennen ook dat zij verwant zijn aan Dracula. Prins Charles gaf dit onlangs toe op de nationale televisie. En vandaag kwam dit uit in de pers!

Deze Dertien Bloedlijnen moeten correleren met de Kanaänieten van incest. Het was een gebod voor de Israëlieten om niet te trouwen met een Kanaänitische. De bloed families van de Illuminatie zijn genetisch verwant door incest.

De Mens der Wetteloosheid de antichrist, Satan de aanklager die Baäl is in de oude wereld van de Israëlieten, is de meester van de lagere entiteiten en de Illuminatie.

De Illuminatie en de regeringen van de wereld aanbidden in het geheim hun god Satan.

De Bohemian Grove in Californië is een goed voorbeeld van Moloch aanbidding om "het geweten op te ruimen" door het opofferen van een beeltenis.

“Slachting van de afgodendienaars”

Ezechiël 9:6-7
Trekt achter hem aan door de stad en slaat neer. Ontziet niet en hebt geen deernis. Grijsaards, jongelingen en jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen, moet gij doden en verdelgen; maar niemand die het teken draagt, moogt gij aanraken; bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen zij bij de mannen, de oudsten, die zich vóór de tempel bevonden. En Hij zei tot hen: Verontreinigt de tempel en vult de voorhoven met gedoden. Gaat heen. Gaat heen en slaat neer in de stad.Prediker 12:14
Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.

“Met Inbegrip van elk verborgen ding hetzij goed of kwaad”


De vroegste gedocumenteerde band tussen vrijmetselarij en de kruistochten is de 1737 oratie van de Chevalier Ramsay. Deze beweerde dat de Europese Vrijmetselarij is ontstaan ​​uit een interactie tussen Kruisvaarder Metselaars en de Hospitaal ridders, Maltezer Orde, de Orde van het Rode Kruis van Johannes de Doper”.


8 November 2013 – Een foto van Paus Franciscus die een man kust die lijd aan een ziekte. De paus onderbrak zijn toespraak aan de algemene bezoekers van het st. Pieterplein om een man te omhelzen die lijdt aan de pijnlijke ziekte Neurofibromatose. Hij kuste hem en gaf hem de zegen, dit vermelde de Katholieke nieuwsdienst. In dit soort gebaar zag men veel parallellen van Jezus genezing van een melaatse. Anderen zagen de reikwijdte van Sint Franciscus van Assisi, waar de heilige paus Franciscus naar is vernoemt, die een melaatse kuste nadat hij een bericht van God had ontvangen. Hoewel de ziekte genetisch is, en niet besmettelijk, zijn deze mensen die lijden aan Neurofibromatose vaak onderworpen aan discriminatie. In plaats van terug te schrikken van de man met het met tumoren bedekte gezicht, nam de paus het gezicht in zijn handen en kuste het – lees onderaan verder.


 foto ABC

Paus Franciscus omhelst een man met Neurofibromatose. 


"Wee hun die het kwade goed en het goede kwaad noemen"


NOVUS ORDO WATCH

Hoe de Vrijmetselaars "heer" & zijn legioenen alle naties bedriegt, net als "hun heer" had geprofeteerd.


Wie mag de berg des Heren beklimmen? Wie mag staan in Zijn Heilige Plaats? Die zijn ziel niet richt op Valsheid, noch bedrieglijk zweert.


Psalm 24:2-4
Want Hij heeft haar op de zeeën gegrond en op de stromen gevestigd. Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.


Twee dagen geleden vertelde paus Francis de Italiaanse krant La Repubblica dat zijn naamgenoot had "verlangd naar een arme kerk die naar anderen omzag, die monetaire hulp aanvaarde en het gebruikte om anderen te helpen, zonder gedachten van  zichzelf". "Achthonderd jaar zijn verstreken en de tijden zijn veranderd, maar het ideaal van een arme zendingskerk zijn nog steeds meer dan geldig" zei hij tijdens zijn dagen durende "pelgrimstocht."Paus Franciscus is in de Umbrische heuvel stad Assisi bij het heiligdom van de 13e-eeuwse heilige, wiens naam hij adopteerde toen hij eerder dit jaar verkozen werd, om te bidden. Francis wordt begeleid door acht kardinalen, met wie hij de afgelopen drie dagen besprekingen heeft gehad van een radicaal hervormingsprogramma voor het Vaticaan. Hij heeft gezegd dat hij wil dat de huidige katholieke kerk begint te lijken op Franciscus van Assisi "Kerk van de armen" - BBC News. 2013/04/02.

  


Filippenzen 3:18
Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus.


"Petrus en Johannes bij de Raad"

Indien wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad aan een zieke, waardoor hij gezond geworden is, dan moet aan u allen en het ganse volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. 
“Hij is de Steen, door u, de Bouwlieden, Verworpen, die nochtans tot hoeksteen is geworden”


"Vijanden van het kruis van Christus"
Leviticus 16:5-22
Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden, iniquities, van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden, iniquities, op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.


“Zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen”


Jezus was het typebeeld van de Opgeofferde geit. Het was het “Bloed van Jezus” dat stond in het schaduwbeeld van Jom Kipoer die ook werd vervuld toen Jezus stierf op Pasen 30 AD.

Het ritueel van het doden van de Pesach, het Paas Lam, werd vervuld als een “Zondoffer” voor de naties bij het Pascha op 30 AD, toen de Zoon van God elke stap van het ritueel herhaalde tijdens het festival en ook werd Geofferd op de boom.

De Hand van de Heer der Heerscharen werd gedemonstreerd aan de tempelleiders, die de instrumenten in de dood van Jezus waren.


1 Petrus 2:24
die zelf onze zonden in zijn Lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.


Hun God veranderde de rituelen van de aardse Tempel. Het Pascha en de Jom Kipoer zondoffers waren niet langer meer nodig. Het Bloed van Jezus had het lot van de mensheid voor eeuwig verzegeld. Sommigen zouden er voor kiezen om als schapen Jezus, hun Herder, te volgen. Anderen zouden er voor kiezen om als geiten te worden en Satan of Azazel, hun herder, te volgen.


“Het Zegel van Azazel de demoon geit god”

“Het Zegel op het Voorhoofd, de Mind”Er komt een dag, aan het einde der tijden, nadat de Messias Christus terugkeert, dat Satan zal worden gebonden en in de “Bodemloze” put worden geworpen voor een duizend jaar.


Openbaring 20:1-3
En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Satan was de tegen-natuur van de zondebok, en na de duizend jaar, zijn dood en ondergang zullen zeker zijn wanneer hij in de “Poel van Zwavel en Vuur” is geworpen.


Openbaring 20:10
en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het Beest en de Valse Profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.


Overdenk de betekenis van deze hele scène zorgvuldig. In zoveel als het proces van Jezus plaats vindt net voordat er een voorname Shabbat, gedurende een Shabbat in de Paasweek, waarin Jezus werd veroordeeld door de Hoge Priester, zijn plaatsvervanger en de belangrijkste priesters van het Sanhedrin, en dat alles binnen de Tempelmuren  zelf.


Het oordeel voor Jezus dood moest in zijn eigen Vaders Huis zijn, in de aanwezigheid van God, Zijn Vader, die symbolisch op Zijn Troon zat in het Heilige der Heilige.


Nu Jezus vervloekt was als een veroordeeld man, moest Hij in de Tegenwoordigheid van God uit de Oost Poort worden genomen. Hij volgde de route van Adam naar het Oosten uit de Hof van Eden en uit de Tegenwoordigheid van God.
“De Lamp op de Menora weigert enig Licht te geven”Als men de Illuminatie samenzwering zou proberen samen te vatten, dan zou het ongeveer zo kunnen gaan: “De Illuminatie begon als een geheim genootschap onder leiding van de Jezuïeten Priesters. Later, een raad van vijf mannen, één voor elk van de punten van het pentagram, vormden wat genoemd werd   "De Aloude En Verlichte Zieners van Beieren"
Zij waren hooggeplaatste Luciferiaanse Vrijmetselaars, grondig ondergedompeld in de mystiek en Oost mentale disciplines, op zoek naar ontwikkeling van de super krachten van de geest. Hun vermeende plan en doel is wereldheerschappij voor hun heer. Wie is dan deze heer precies? Het is Lucifer.


2 Korintiërs 4:6
Want de God, die gesproken heeft: “Laat Licht schijnen  uit het duister,” heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te het licht te geven van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.


“De Elites zijn voornamelijk waarnemers”

“Ze weten van de profetie en de meesten van ons zijn gewoon Wachters”

Numeri 14:35
Ik, de HERE, heb het gesproken. Ik zal dit zeker doen aan heel deze boze vergadering, die tegen Mij samenspant. In deze woestijn zullen zij hun einde vinden en daar zullen zij sterven.


"Niet langer slaven, geen dwangarbeid"

Exodus 1:14
Ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld – alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten.


Exodus 1:11
Daarom stelde men slaven meesters over hen aan om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken: zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pitom en Raämses.


"En zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid"

“Concentratiekampen”

 

Het is 75 jaar geleden sinds de pogroms die bekend werden als de Kristallnacht – de nacht van het gebroken glas. Het was de uitbraak van  massaal geweld tegen de Joden wat eindigde met hun massamoord. Zoals de viering is gemarkeerd – hoe sterk of hoe zwak – is Antisemitisme in Duitsland vandaag?

Ruth Recknagel is de woeste plundering niet vergeten. Zelfs vandaag, 75 jaar later, herinnert zij zich de zwermen mensen rond de gebroken ramen van Joodse winkels in Berlijn om vervolgens te grijpen wat zij konden.


We moeten in gebed en voorbede staan ​​voor onze jongeren die erg zijn beïnvloed door alle vormen van verslavingen, vleselijke kennis, zelfs door het Wereld Wijde Web van internet.


We staan ​​in de kracht van gebed en voorbede in de  “Geest van Heiligheid” en bidden dat alle vormen van fragmentatie van onze kinderen en kleinkinderen nu stopt.


“We breken de zegel van het Beest van onze kinderen en kleinkinderen”

“Onze zielen en die van onze kinderen komen uit de strik van de vogelvangers”“En brengt de diepste duisternis aan het licht”

Hitters “christendom” was de Grote Moeder van hoeren, katholicisme, niet het christendom onderwezen in de King James Bible. De Bijbel leert dat we allemaal zondaars zijn en dat we allemaal de hel toekomen. Maar Jezus Christus is gestorven aan het kruis om te betalen voor onze zonden.

Romeinen 3:10
Gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één,


Romeinen 4:23
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.
maar Jezus Christus stierf aan het kruis om te betalen voor onze zonden

Romeinen 5:8
God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

We kunnen gered worden door simpelweg te vertrouwen op Jezus Christus als onze Redder, Hem vragen om ons onze zonden te vergeven en ons mee te nemen naar de hemel als we sterven.

Romeinen 10:9-13
Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het Schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen...


Johannes 7:40
Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet.

Johannes 10:1
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover;

Johannes 10:9
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Johannes 14:6
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Job 12:22
Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.

"Gods Woord is Levend en Werkend"

Hebreeën 4:12
Want het Woord van God is Levend en Krachtig en Scherper dan enig Tweesnijdend Zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard , en dringt door de verdeling van ziel en geest, van zowel de gewrichten en merg, en is in staat om de gedachten en bedoelingen van het hart te beoordelen.

Hebreeën 4:12
En er is geen schepsel Hem verborgen,  want alle dingen liggen open en blootgelegd voor de ogen van Hem, met wie wij te doen hebben.


1 Corinthiërs 4:5-6
Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de motieven van het hart openbaar maakt. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zou leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich vóór de een en tegen de ander opblaast

Romeinen 2:16
Ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

Het is nu de tijd dat God zal Oordelen over de “geheimen van de mens” en wanneer het komt zal de dag het aan het licht brengen wat voor soort het is.

 

“In zijn Brief, "Nulla celebrior" van 23 juli 1847”

De paus onderwierp de Franciscaanse Wacht aan het gezag van het onlangs gerestaureerde Patriarchaat en in december van hetzelfde jaar heeft hij naar de laatste de macht van ingeschakelde Ridders overgebracht. Op hetzelfde moment organiseerde de paus de Ridders van het Heilig Graf in een gestructureerde orde die hij ter beschikking stelde van het Patriarchaat om haar te helpen bij haar missie in het Heilige Land. De 19e-eeuwse ridders werden dus door de nieuwe Patriarchaat toegewezen aan dezelfde taken als die werden uitgevoerd door hun voorgangers in de 12e eeuw, voor de Kanunniken van het Heilig Graf.


“Kanunniken van het Heilig Graf”


Dus na een turbulente geschiedenis, werden de huidige Ridders ten slotte samengebracht binnen één instantie die rechtstreeks onder de bescherming van de Heilige Stoel was geplaatst en de gebruikelijke wettelijke canonieke status kreeg.

Nadat hij, Mgr Valerga, Groot Meester was geworden, was "bevrijding" van de Kerk van het Heilig Graf een van de belangrijkste doelstellingen van de Eerste Kruistocht. Begonnen door Godfried van Bouillon, de primaire leider van de Eerste Kruistocht.Deze Rooms Katholieke Ridderorde heeft geopereerd onder de bescherming van de paus sinds de Middeleeuwen. Haar missie is vandaag de overtuigingen en waarden van de Katholieken te versterken, te ondersteunen en te helpen de charitatieve, culturele en sociale werken van de katholieke Kerk in het Heilig Land.

Richteren 11:35
En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen, en riep uit: Ach, mijn dochter, gij buigt mij diep terneer en gij zijt het, die mij in het ongeluk stort; ik heb tegenover de HERE een woord gesproken en kan niet terug.


“Syrië "Grootste verplaatsing crisis van alle tijden"

Meer dan twee miljoen Syriërs zijn nu vluchtelingen, met nu een totaal van een half miljoen in de afgelopen drie maanden, hebben de Verenigde Naties gezegd. Meer dan 700.000 zijn gevlucht naar Libanon, en meer Syriërs zijn nu verplaatst dan alle andere nationaliteit. Het aantal kinderen dat is gedwongen om het conflict in Syrië te ontvluchten als vluchteling is nu op een miljoen. De meeste zijn aangekomen in Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte. Steeds vaker vluchten Syriërs naar Noord-Afrika en Europa – zie link onderaan.

Opkomst van Polio in Syrië en Israël bedreigt Europa.
De WHO heeft een uitbraak van ten minste tien zaken van Polio in Syrië bevestigd, waar vaccinaties dramatisch zijn afgenomen gedurende de burgeroorlog. Bovendien zijn wild-type poliovirus 1 (WPV1) geïsoleerd uit afvalwater en uitwerpselen van asymptomatische dragers in Israël sinds februari 2013. Toeristen en reizigers kunnen deze besmetting naar andere landen brengen. Voorzorgsmaatregelen tijdens de Hadji in Saoedi-Arabië in oktober 2013, verzekerden dat bezoekers uit de regio’s bekend met polio zijn ingeënt, maar Syrië stond niet op die lijst.

"Dit is een bloedbad"Jesaja 34:5
En als mijn zwaard zijn werk in de hemelen heeft voltooid, zal het vallen op Edom, de natie Ik heb "gemarkeerd voor vernietiging"

"De Syrische kind vluchtelingen die niet bestaan"
  

"Syrisch verloren generatie"VN-functionarissen zeggen dat het conflict, nu in zijn derde jaar, de ergste vluchtelingen crisis heeft veroorzaakt in twee decennia, met escalerende aantallen, in een tempo voor het laatst gezien tijdens de genocide in Rwanda.“In India loopt geweldig programma om 800 miljoen in armoede te voeden”

NEW DELHI — In India wordt maandag een wet aangenomen voor een ambitieus programma om bijna gratis aan 800 miljoen Indiërs aan te bieden. Aanhangers begroeten het als een langverwachte oplossing voor de welige tierende armoede in de natie, terwijl het bij critici aansloeg als een schaamteloze en electorale truc die het land zich niet kan veroorloven en het aanmoedigen zal tot meer verspilling en corruptie.


Jesaja 64:10
Uw heilige steden zijn een woestijn geworden, Sion is een woestijn geworden, Jeruzalem een wildernis.


“Serieuze Graafwerken op Amerikaanse School begint”

Onderzoekers van een universiteit in Florida zijn begonnen met de opgravingen van tientallen graven op een beruchte voormalig hervormde school waar ex-gedetineerden uit de jaren vijftig en zestig beschikken over gedetailleerde gruwelijke verhalen van mishandelingen. Een groep van overlevenden, die zichzelf noemen de " White House Boys" hebben voor vijf jaar aangedrongen op een onderzoek naar de graven op de voormalige “Dozier Boys School”, die werd geplaagd door schandaal bijna vanaf het begin; verhalen van lichamelijke, geestelijke en seksuele misbruik van de kinderen zijn gedocumenteerd - lees verder onderaan in de link.


“Het Gruwelijke Nieuwe Wereld Orde Meester Plan met volledige VN goedkeuring”

Job 3:14
Omringd door koningen en premiers van de wereld, wiens grote paleizen en gebouwen in puin liggen.

 

De gelovigen, getrouwen, vermanen hun mede broeders en zusters voor gevaar, zullen worden beschuldigd van oordelen. Zij zullen worden gehaat en beschimpt voor hun niet aflatende aanhankelijkheid aan de waarheid en zullen worden gescheiden zoals onkruid van de tarwe.


Mattheüs 3:12
De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur.


Mattheüs 13:24-30
Nog een gelijkenis hield Hij hun voor en Hij zei: Het Koninkrijk der Hemelen komt overeen met iemand, die goed zaad gezaaid had in zijn akker. Doch terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide er onkruid overheen, midden tussen het koren, en ging weg. Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zei tot hen: Dat heeft een vijandig mens gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zei: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.

In het midden van de vele valse profeten, die de gelovigen zullen verdelen, zal één  komen die naar de top van de kerk zelf zal stijgen. Hij zal het heen en weer zwaaiende publiek ervan overtuigen dat de wetten van de Kerk te streng en onwrikbaar zijn en buiten het contact met de behoeften en verlangens van de mens staan. Met zijn geslepen tong, zal deze "valse profeet" de strijdende massa verdelen, de Beest Draak Leider met een menselijk gezicht, om de weg voor te bereiden voor hem die als “God op aarde” zal komen, de Antichrist.“Wetenschappers verklaren hunkeren cocaïneverslaafden”

Wetenschappers hebben ontdekt dat herhaald cocaïnegebruik de hersencellen die de "hoge" gebruikservaring teweegbrengt kan beschadigen of zelfs doden. De drug beschadigt de belangrijkste cellen in het plezier centrum van de hersenen. De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen het proces van verslaving kunnen helpen verklaren en zelfs kan leiden tot de ontwikkeling van anti-verslaving drugs.


“Cocaïne doodt "pleziercellen” van hersenen”


“Deze studie geeft ons een goed begrip van hoe de verslaving optreedt - het toont ons hoe verslaving wordt geleerd door de hersenen."

De waarschuwing zal niet alleen van invloed op het algemene publiek , maar het zal ook een diepgaand effect op degenen die bewust of onbewust zijn werken voor Satan, elites in de wereld hebben. Verschillende binnen hun eigen gelederen zal eindelijk worden geopend om de mogelijkheid van het veranderen van de richting die zij hebben zichzelf en de mensheid leidde. Zij zullen verlangen naar gerechtigheid en willen de mensheid terug te leiden naar waar het zou moeten zijn . Maar vanwege hun talrijke misdaden tegen de menselijkheid, en de trofee van het totale vermogen is binnen hun bereik, zullen de meeste luisteren naar de verleidingen van de boze en volgen door met hun plannen voor de wereldwijde verovering in plaats van tegenover de rechtvaardigheid van een ontwaakte mensheid. De elites, verleid door Satan, zullen een laatste poging doen voor het maken van een Wereld Regering door het creëren van de ultieme mate van chaos over de wereld. Alleen dan kunnen ze hun uiteindelijke oplossing aanbieden … een Wereldwijde Een Wereld Regering.


De waarschuwing zal plaatsvinden in het midden van grote onrust. Het zal zijn als het oog van een orkaan ... een kegel van stilte in het midden van een wereldwijde storm. En net als het oog van de orkaan snel passeert net voordat de storm doorgaat, zal het voor ons de tijd zijn om uit te reiken naar de verloren zielen, zoveel als mogelijk, omdat de tijd zeer kort zal zijn. De laatste test zal beginnen, zuivering is nabij, en de boze zal opkomen met alle helse legers tezamen en zijn valse Messias in een laatste poging om te vernietigen alles wat Jezus heeft volbracht.


Openbaring 7:3
En hij zei: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.


Openbaring 9:4
En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden.
  

Openbaring 19:19
En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger.
Jesaja 1:13
Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.


“Ik kan je waardeloze samenkomsten niet verdragen”


Uniek voor de York Rite, de Illustere Orde van het Rode Kruis blijft of terugkeert naar de periode van de Koninklijke Boog graad toen de Israëlieten terugkeerden uit Babylon naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen.

“Tempeliers graden in de Schotse Ritus”

Geschiedenis en legende met betrekking tot de historische tempeliers ook een belangrijke rol spelen in de graden van de Aloude en Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij, met name in de Rite 30e Graad , Ridder Kadosh.

Andere graden uit de Schotse Rite soms ook "Tempeliers Graden" genoemd omvatten de 28e Graad (Ridder Commandeur van de Tempel, voorheen genoemd de 27e Graad in de Zuidelijke Jurisdictie van de Verenigde Staten), de 29e Graad (Schotse Ridder van de Heilige Andrew), de 32e Graad (Meester van het Koninklijke Geheim), en de 33e graad Inspecteur-Generaal.Prins Bernhard wijdde de (voormalige) Nederlandse Koningin Beatrix in als “Ere Commandeur” in de Orde van Malta op 19 juni 1959 in Den Haag. Het Maltezer Kruis met de vier Nazi “Suavastikas” (niet “Swastika’s” blijkt uit de richting van de uiteinden van elk gebroken kruis) afbeelding beneden, is het Spaanse Kruis, toegekend voornamelijk aan Luftwaffe piloten die in deelnamen in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939).


Hitler’s alter ego, Duitse Ridders van Malta Franz von Papen, bevorderd Nazi steun in de strijd tegen de “Spaanse Communisten” de Republikeinse nationalisten de Jezuïeten hebben verdreven uit Spanje in 1932. Het toezicht op de nazi’s door de Duitse Ridderorde is dus eigenlijk de boodschap van de medaille.

De macht van de Paus van Rome over de Bilderbergers, opgericht door Ridder Bernhard, is voldaan door zijn Ridders van Malta en occulte Jezuïet, geestelijke Coadjutors, mediators, adviseren de Ridders.


Vrijmetselaars Erkennen dat Vrijmetselarij Ontstaat op de Plaats Waar Satan Aanwezig is!

Vrijmetselaars schrijver, Albert Churchward stelt dat de driehoek die omhoog wijst een symbool is voor Set, welke een van de Helse namen voor Satan is! George allen en company dan, Vrijmetselaars schrijver J.S.M. Ward zegt: “Met de punt naar boven, de gelijkzijdige driehoek staat voor Shiva, de Vernietiger en staat voor de vlam die omhoog uit de brandstapel naar de hemel stijgt. Dit symbool is bekend bij ons in verschillende graden, meest voornaam de 33e graad.

“Vrijmetselarij en de Antieke GodenHosea 6:11
Ik heb een tijd aangesteld om een ​​oordeel te plukken voor u ook, o Juda! Als Israël zich bekeren van zonde, Zou God vermurwen des Oordeels Wanneer Ik het lot van mijn volk wil herstellen.


Openbaring 11:2-6
En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

De Almachtige God heeft deze twee voorzien met Alle Boven Natuurlijke Kracht voor de bescherming die ze nodig hebben om hun Goddelijke opdracht te volbrengen.


Wat een geweldige tijd dit worden en de wereldleiders zien we vandaag razen tegen Israël en Gods Almachtige Gerechtigheid kan zijn dat juist degenen die proberen om deze twee kandelaars te vernietigen uiteindelijk zelf worden vernietigen.


Jesaja 58:12
En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.


Leviticus 4:13
Indien de gehele vergadering Israëls zonder opzet zonde gedaan heeft, en dit voor de ogen der gemeente verborgen is gebleven, en zij tegen één van al de geboden des HEREN iets gedaan heeft, dat niet gedaan mocht worden, en dus schuldig geworden is,


Kijk naar vers 13: En als de gehele vergadering van Israël zal hebben gezondigd door onwetendheid en de zaak worden verborgen voor de hele gemeente.


"Hier zien we weer de zonde die hier genoemd worden van Onwetendheid"


Hoe vaak was dit niet het geval, waar onze vaders in hun onwetendheid tegen de Here God hebben gezondigd, en de deur naar vele generaties hebben geopend waar de Geest van de Dood is opgeroepen, en heeft veroorzaakt dat veel mensen aan deze zonde zijn gebonden, zelfs aan de uitwerking van orgaan problemen, problemen met de lever, ziekte en allerlei aandoeningen.


En de priester zal zijn vingers dopen, herinner het Woord dat ook schapen moesten worden gedoopt in de schapen dip, in het bloed en dat zal hij zevenmaal sprengen voor de Heer, nog voor de Voorhangsel.


2 Corinthiërs 3:14
Maar hun gedachten werden bedekt. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.


“De Goden van Deze Wereld hebben hun Verstand Verduisterd”


2 Corinthiërs 4:2  
Maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het Woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God


"Gebondenheden door de ongerechtigheid “iniquity” van de voorvaderen"


Psalm 32:1-5
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.


Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zei: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaf de schuld mijner zonden. Sela


Psalm 34:4-7
Maakt met mij de HERE groot, en laat ons tezamen zijn naam verheffen. Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn angsten.


"Hij verloste mij uit al mijn angsten"

Efeziërs 1:7  
En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn Bloed. De vergeving van onze zonden en overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,


Het uur waar we in zijn, is een uur voor de oorlogvoering, sterke agressieve oorlogsvoering. Maar het is ook een tijd voor de Glorie! We moeten allebei hebben voor een opwekking. Waar we sterke oorlogvoering hebben, zullen we een sterke stroom van glorie hebben, Zijn Aanwezigheid.


Psalm 110:2-3  
De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw heerban; in heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraads de dauw uwer jonge mannen voor u op.


"Het Neerhalen van de Bolwerken over ons Leven"


De vrucht van een bolwerk is zonde en duisternis, een bolwerk is echt een netwerk van zonde. Dus wanneer het bolwerk is gebroken, wordt het netwerk verbroken. Satan kan ons slechts gevangen houden in zonde, ongerechtigheid “iniquity”.


Wanneer we werkelijk berouw hebben over een bepaalde zonde, omarmen wij het ​​Kruis van de Heer Jezus Christus en Zijn kostbare Bloed reinigt ons.


“Satan kan ons slechts gevangen houden in zonde, ongerechtigheid “iniquity”

Jesaja 4:4
Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben af gewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging.


Ik ter dood gebracht de kracht-basis van zonde in mijn leven, en ook de zonde van onze generaties, de “iniquities” ongerechtigheden.


Romeinen 6:6  
Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn;


Romeinen 6:16
Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van slaven van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?


Toen het bolwerk over ons, het netwerk van de zonde, was gebroken door bekering en berouw en het Bloed van Jezus Christus stroomt en reinigt ons, dan komt de Glorie voort.

“Bolwerken”

Onwetendheid van de bolwerken is Satans geheime wapen tegen de Kerk. Als hij ons onwetend, gebrek aan kennis en inzicht, geen voeding, kan hij ons gebonden houden.


2 Korintiërs 2:11
Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.


“De bolwerken van bedrog”


Izebel - Dit bolwerk heeft een blinddoek om ons blind te houden voor de aard van de oorlog. Om ons ervan te weerhouden te komen in de waarheid. Dit religieuze bolwerk wil ons zo verblind houden dat we allemaal blijven in de religie.

“Gebrek aan kennis”

“Terwijl we verblind zijn, kunnen we misleid en verleid worden”


Jesaja 47:10
Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zei: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders.


Emotionele honger en hongersnood: geen liefde, geen koesteren, geen voedsel, geen goedkeuring.


Amos 8:11
Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen.


Openbaring 18:8
Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.


Waar onze identiteit in de dood is gekomen, het Bloed van Jezus Christus brengt leven, herstelt onze gedachten, onze identiteit.


Izebel- is een bolwerk van honger, en emotionele hongersnood, geen koesteren, geen manna.


Dit vorstendom kan ons in een hongersnood brengen van het horen van het Openbaring Woord van de Heer. Zie Amos 8:11 en Openbaring 18:8 hierboven.

Of zelfs niet door God te kunnen worden gevoed.

 Micha 5:2

En gij, Bethlehem Efrata,
al zijt gij klein onder de geslachten van Juda,
uit u zal Mij voortkomen
die een heerser zal zijn over Israël
en wiens oorsprong is van ouds,
van de dagen der eeuwigheid.
  

Ik ben de Roos van Sharon,

Een Lelie van de Dalen.

Jezus Christus is de Ware Roos van Sharon, Hij heeft zijn Bloed vrijwillig uitgegoten voor ons. De weg is bereid, de deuropening hersteld. Er is geen behoefte meer aan bloedvergieten, nooit meer.Gods zegen

Josie Hagen

======================================

Meer informatie:

Vaccinaties en autisme, etc.

Roos of Sharon


Debat over euthenasie voor minderjarigen


Paus Franciscus kust een ernstig misvormde zieke


Polio uitbraak in Syria en Israël bedreigt Europa


Migranten verkracht en mishandeld door politie
http://au.news.yahoo.com/world/a/19748440/italy-shipwreck-migrants-raped-tortured-police/


Kristalnacht


Het comité van 300