Pages

Monday, 16 December 2013

De Verbintenis van de Vaders!


“Het jaar van de Tronen”

“Het is de tijd dat de Glorie van God geopenbaard zal worden”

“Levende Leven in Glorie kom tevoorschijn!”


“Michaels bevrijding en de Eindtijd”


En in die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst die staat voor de kinderen van uw volk: en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn,  zoals er niet geweest is, sinds dat er volkeren zijn, tot op die tijd: en op dat moment uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.


Daniël 12:2-5
Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.


Daniël 12:1
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.  


"En velen zullen terugkeren tot gerechtigheid"

"Het bouwen van het Huis van God"


Beyth-el is de Bijbels Hebreeuwse naam van het Huis van God en de Poort van de Hemel.


Genesis 28:16-19  
Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een Huis van God, dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jakob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Bethel, maar tevoren was de naam der stad Luz. Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken,
"Dit is Zijn woning"

"Zijn woonplaats voor Zijn Glorie voor Zijn doel"


Deuteronomium 12:5
Maar de plaats, die de HERE, uw God, uit het gebied van al uw stammen zal verkiezen om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan.


"Bouw Gods Huis voor Zijn heerlijkheid, om te dienen"


Men hoeft maar te kijken naar het avondnieuws om het uur waarin wij leven duidelijk te onderscheiden, het wijst op de vele Bijbelse profetieën die voorspellen en beschrijven een dag van diepe betekenis.


Precies zoals de Bijbel beschrijft worden alle dingen geschud, zodat de dingen die blijven onder de controle en de druk van de Oogst Generatie kan staan.


De profeet Zacharia voorzegt een unieke dag, alleen bekend bij de Heer, dat is geen dag noch nacht.


"Voorzegt een unieke dag alleen bekend bij de Heer"


Een dag waarbij licht en donker tegelijkertijd zichtbaar worden. Een heel belangrijke dag waarop individuen het licht van de wereld zullen tonen en de stralende en deugdzame eigenschappen van God Zelf zullen bekend maken!


En het zal tot stand komen in die dag dat er geen licht zal zijn, de armaturen zullen slinken. Want het zal een unieke dag zijn welke bekend is aan de HEERE, noch dag noch nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht zijn.


"Alleen de Heilige Geest kan een groep mensen gereed maken"


Zacharia 14:6-7  
Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht, maar ten tijde van de avond zal er licht wezen.


Deze dag is zo opmerkelijk dat alleen de Heilige Geest een gezelschap van mensen gereed kan maken voor de uitdagingen en geestelijke eisen van deze tijd. Gelijk geschreven staat, "ten tijde des avonds zal het licht zijn." Dit is de "avond tijd" van de menselijke geschiedenis en het Licht van God staat op het punt te schitteren.


Veel van de gebeurtenissen die hebben plaats gevonden door de geschiedenis heen hebben een generale repetitie versterkt voor de confrontatie tussen Licht en het Leger van duisternis. Evenzo is ook onze vijand vervuilde autoriteit aan het verstrekken aan diegenen die zichzelf hebben gesteld tegenover de Here Jezus en Zijn eindtijd mandaten.


Deze generatie heeft het uitzonderlijke voorrecht te leven in de dag waarop de Heer Zichzelf en Zijn Glorie Demonstreert op manieren zoals nog nooit in enig voorafgaande tijdperk is meegemaakt. De voorbereiding van de afgelopen jaren is geweest om een volk klaar te maken voor Zijn eigen bezit, die Zijn beeld tentoonstellen en Zijn Verlossing openbaren.


“Zijn Verlossing”


Om de Mantels van Glorie en Kracht, gereserveerd voor deze bediening, te dragen moet Zijn Goddelijke Natuur in ons woonachtig zijn en moeten wij versierd zijn met de Klederen van Verlossing en gerechtigheid.


Jesaja 61:10-11
Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de Mantel der Gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.


"Gekleed in Waarheid"


Staat dan, de Riem van de Waarheid vastgemaakt en het Pantser der Gerechtigheid te hebben aangedaan, De Heer is onze - Voorziener, Genezer, Banier, Heiligmaker, Vrede, Herder, Gerechtigheid, Vergelding, Defensie als de Heer die neerslaat, en de Heere der Heirscharen orkestreert de Legers van God als een Baldakijn van bescherming rond hen die Zijn zonen en dochters zijn. Al Zijn eigenschappen zullen in versterkte vorm te zien zijn tijdens onze wacht.


"Al Zijn Eigenschappen zullen te zien zijn"


Op die dag zal het geween in Jeruzalem zo groot zijn als het geween van Hadad Rimmon in de vlakte van Megiddo.


Zou u geloven dat Boosheid de wortel is van Depressie, gebotteld van opgekropte onopgeloste woede. Dit kan voor sommigen een schok zijn, maar behoeft enige uitleg van deze moeilijk te verteren waarheid.


“Het conflict van de mensheid op te lossen”


Wat veroorzaakt onopgeloste woede? En waarom ligt het slapende om vele jongere en oudere later in het leven te bijten als opeenvolgende teleurstellingen of belangrijke zaken treffen?


“Misleiding over het verstand, de Mind”


Een erg subtiele stem die gewoon net “mijn eigen gedachten” lijkt te zijn, gedachten van onwaardigheid, minderwaardigheid, het opgeven, weg te lopen en zelfs van zelfvernietiging. Misleiding over het verstand.


Velen zullen worden misleid, gecontroleerde mind, depressief”


Spreuken 13:12
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.


“Een langgerekt hopen maakt het hart ziek”

Velen die zijn opgegroeid met een laag gevoel van eigenwaarde en verlatenheid en afwijzingstrauma’s hebben meegemaakt, ervaren het dat het leven dit met hen doet en niet dat het hen in het leven kan overkomen.

“Want alles wat verborgen is zal uiteindelijk in openbaarheid worden gebracht”


"Geen Ammoniet of Moabiet zal de vergadering des HEEREN binnengaan, geen van hun nakomelingen, zelfs tot de tiende generatie , zal ooit de vergadering des HEEREN binnengaan”.


Niemand van onwettige geboorte zal de vergadering des HEEREN binnen komen, geen van zijn nakomelingen, zelfs tot de tiende generatie, zal in de vergadering des HEEREN komen. Tot de tiende generatie zal men worden beïnvloed en bezocht door de vloek van ballingschap, het niet worden geaccepteerd. Ze lijken te worden verbannen, verbannen van het aangezicht van de Heer, te worden verdreven.


Vader in Jezus naam verbreken we de kracht van instortingen in ons leven en in dat van ons gezin, of we nu zeven, zeventien of zevenenzeventig zijn. De Trauma's van het Beest van Verbanning, Opgejaagd, Geterroriseerd, of geen vader of moeders in ons leven hebben.


We breken de vloek van onwettigheid in onze gezinnen en de pijn en de trauma’s die dit heeft gecreëerd in onze generaties.   
   

De meest voorkomende en meest destructieve generatievloeken op gezinnen vandaag de dag zijn de vloeken van Onwettigheid, Incest, Vermoorden van de onschuldigen, Vergieten van Onschuldig bloed en Hekserij


Onwettig geboren buiten het huwelijk en Incest zijn de enige twee vloeken in de Bijbel dat tien generaties treft, wat neerkomt op ongeveer 2048 nakomelingen vanaf zijn zondige wortel.


“Het Fundament van Verwerping en Geestelijke Onwettigheid”


Verbanning met Onwettigheid moet worden gebroken als een persoon zijn rechtmatige plaats wil vinden, zijn rechtmatige erfenis. Veel mensen zijn als gevolg van deze vloek van verbanning over hen dakloos, behoeftig, opgejaagd als een zwerver.”


De meerderheid van de mensheid is, tot op zekere hoogte, door deze of een ander vloek getroffen, en beseffen meestal niet wat dit betekent, maar als de patronen in gezinnen en families eenmaal zijn blootgelegd zijn ze gemakkelijk te herkennen.


“Verwerping en Verdriet”


Zelfs vrij te zijn, van de diepe grotten in ons leven. Vrij van diepe trauma’s in de baarmoeder; in de fundamenten van een persoon zijn wezen, kan een persoon leiden naar een plaats van postnatale afwijzing en dat zij “geen gevoel meer ervaren”.


Jakobus 3:17-18  
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.


"Wij zoeken om een oogst van gerechtigheid,
en niet een oogst van vloeken te verwerven"


God heeft een kwestie van drie tot vier generaties vloek tegen de familielijn van degenen die andere goden aanbidden, maar Hij noemt een vloek voor tien generaties voor hen die bastaards voortbrengen, incest praktiseren of onschuldige meisjes bezwangeren.


God is meer bezorgd over wat we ons nageslacht aandoen, dan over de aanbidding van andere goden.
  

"Het is de tijd voor de Sleutels van het Koninkrijk te ontvangen"

 

"Op de dag van je geboorte werd je navelstreng niet afgeknipt"


Het woord van de  Heer  kwam tot mij:  Mensenkind, confronteer Jeruzalem met haar afschuwelijke praktijken en zeg: 'Dit is wat de Soevereine  Heer  tot Jeruzalem zegt: Uw afkomst en geboorte waren in het land van de Kanaänieten, uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische.  Op de dag dat je geboren werd is je navelstreng niet afgesneden, noch werd je gewassen met water om je schoon te maken, noch werd je ingewreven met zout of gewikkeld in doeken. 


Niemand keek op u neer met medelijden of ontfermde zich genoeg om een van deze dingen voor u doen. U werd weggeworpen op het open veld uit afschuw voor uw leven op de dag dat u geboren werd, want op de dag dat u werd geboren, werd u veracht.


1 Koningen 11:33
Omdat hij Mij heeft verlaten, en zich neergebogen heeft voor Astarte, de godin der Sidoniërs, voor Kemos, de god van Moab, en voor Milkom, de god der Ammonieten, en niet in mijn wegen gewandeld heeft en niet gedaan heeft wat recht is in mijn ogen: mijn inzettingen en mijn verordeningen, zoals zijn vader David.

1 Johannes 3:9
Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.


Op de leeftijd van 33, stortte Jezus de Zoon van Gods Glorie een Dubbele Portie van Zijn Leven uit. Zij kwamen en hebben Hem doorstoken, en zij hebben Hem doorstoken in de zij met een speer.
  


“De Speer van Bestemming”


1 Korintiërs 14:8-10  
Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Evenzo, indien gij met uw tong geen verstaanbare volzin spreekt, hoe zal men het gesprokene begrijpen? Gij zoudt immers in de lucht spreken?


"Gods Geest van Elia is de Geest van Verzoening"


"Een recente studie werd uitgevoerd in reactie op de toename van gewelddadige bende activiteiten. De resultaten van deze studie zijn ontstellend. De resultaten laten zien dat bijna elk geval iets overeenkomstigs heeft;.. Weglopers, drop-out kinderen aan de drugs, tieners in gevangenissen. De meeste van deze kinderen en jongeren komen uit een vaderloos huis. De studie toont aan dat wanneer de vader afwezig is, kinderen 5 keer meer risico lopen om zelfmoord te plegen, tien keer meer kans hebben om drugsverslaafd te worden, veertien keer meer risico lopen op verkrachting en twintig keer meer kans hebben om naar de gevangenis te gaan. Als vaders het in steeds grotere aantallen laten afweten, zullen deze percentages blijven stijgen, samen met bendes in escalerend geweld en criminaliteit.”


Jezus Christus als de Verlosser doorbrak voor ons op Golgotha. ​​Hij verbrak de macht van het hoogste niveau van het zoonschap van Satan zelf. Hij doorbrak voor ons de vloek van de Vaderloosheid. Hij doorbrak voor ons om de vloek van de Onwettigheid te verbreken.


Hij, als de Eerstgeborene zoon, was getraumatiseerd met het diepste niveau van trauma van een menselijk wezen dat ooit is getraumatiseerd.


“Wij verklaren” “Waardig is het Lam van God”
  


De occulte macht achter de speer die de zijde van Christus doorboorde. Hoe Hitler de Kracht aanhaalde in een poging om de wereld te veroveren.


"Hij Luistert naar Mijn Stem"

De HEERE bewaart de eenvoudige; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij geholpen, terug naar uw rust, o mijn ziel, want de HEERE heeft welgedaan u.  Hij heeft mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, en mijn voet van aanstoot….

 

Een groeiende lijst van Wereld Leiders roept op tot het oprichten van een Nieuwe Wereld Orde die voor mondiaal bestuur zorgt. US Vice President Joe Biden heeft onlangs gezegd dat “de positieve taak” die we nu hebben eigenlijk het maken van een Nieuwe Wereld Orde is. De Canadese premier Stephen Harper heeft vergelijkbare standpunten geuit toen hij verklaarde “Er moet eigenlijk een Verenigde Wereld Regering worden samengesteld.”
De Genetica van het dierlijke Beest, de leugen dat ons DNA zou zijn geëvolueerd van de Geest van het Beest in een meer Superieur menselijk Beest DNA.

“In een meer “Superieur” Menselijk Beest DNA”
  


De Joden die terugkeren naar Israël hebben onlangs gezworen hun niet-joodse vrouwen en de kinderen uit hen geboren opzij te zetten.


Voor de tijd van Jacob Juda, werden van die lijn  "Ivri" of "Eber" Hebreeën genoemd, geen Joden of Israël zoals Abraham in Genesis 14:13.


Genesis 14:13
Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abram, ..

Deuteronomium 23:2
Een bastaard zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN komen.


Een bastaard, dat is iemand die geboren is uit een Joodse vader en een heidense moeder - bastaard.


"De Fundamenten van Afwijzing en Geestelijke onwettigheid"


"Ballingschap" met onwettigheid moet worden gebroken wanneer een persoon zijn rechtmatige plaats wil vinden, zijn rechtmatige erfdeel. Veel mensen zijn als gevolg van de ballingschap die over hen ligt berooid, dakloos of opgejaagd als zwervers.


"Ballingschap in de kerk"


Deuteronomium 23:2
Een bastaard zal niet in de gemeente des HEREN komen; zelfs zijn tiende geslacht zal niet in de gemeente des HEREN komen.


Iemand van onwettige geboorte zal niet de gemeente van de Heer binnengaan, zelfs tot op de tiende generatie, "vloek van ballingschap in het Huis", en ook geen van de nakomelingen zal in de gemeente van de Heer binnen gaan. Verdreven, weggejaagd uit de kerk, familie, huis, identiteit.


Totdat de vloek van de ballingschap wordt blootgesteld, in het licht gebracht, kan deze niet worden verbroken. En wij, of onze familie, zullen nooit in staat zijn te ontdekken bij wie we horen, of overal bij horen - en veel te veel mensen leven hun leven, als wandelend door het Dal van de Schaduw van de Dood.


Jeremia 2:23-24
Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd, ik ben niet achter de Baäls aan gegaan? Kijk eens naar het Hinnomdal, besef wat je daar doet. Je bent een rusteloze kameel, die hitsig heen en weer rent, een wilde ezelin, thuis in de woestijn, iedere wind opsnuivend, bronstig als ze is. Zo’n drift is niet te keren. Ze laat zich gemakkelijk vinden, de ezels hoeven haar niet te zoeken.


“We zijn gewaarschuwd voor het onkruid in het midden van de tarwe”


Mattheüs 13:25
Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe, en ging weg.


“We zijn gewaarschuwd tegen hen die beweren Joden te zijn, maar het niet zijn”

“De Vergelijking van de Rijke Dwaas”


En ik zal tegen mijn ziel zeggen: “Ziel, je hebt vele goederen verzameld voor de vele jaren die gaan komen, neem je gemak, eet en drink en weest vrolijk.” Maar God zei tot hem: “Gij Dwaas, deze nacht zal je ziel van je worden geëist, en voor wie is alles wat je hebt verzameld?” Zo is de man die rijk is aan alles wat hij voor zichzelf heeft verzameld, maar arm is in God!”

“Uw ziel zal van u worden geëist”

Openbaring 2:9
Ik weet uw werken, verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans.   


Openbaring 3:9
Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.


DNA in het Y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon. De Y-chromosomale Aäron hypothese toont wel enige gemeenschappelijke afkomst.


Johannes 3:6
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.


"Hoogten en diepten van illegale drugs"


Mensen hebben al sinds de tijd begon stemming veranderende stoffen in diverse vormen genomen. Overblijfselen van opium papaver kaf zijn gevonden in neolithische nederzettingen in Europa; inboorlingen van Zuid-Amerika hebben lang cocabladeren gekauwd als een mild stimulerend middel of om pijn te onderdrukken; bijna alles wat vaag eetbaar wat is gefermenteerd om tot alcohol te maken.


Drugs ging in en na 1820 van huis productie naar fabrieksindustrie, met Heinrich Merck’s commercialisering van morfine, een uittreksel uit opium. Dit legde de basis voor het farmaceutische bedrijf dat nog steeds zijn naam draagt, Merck. Heroïne. Ondertussen werd cocaïne gewonnen uit cocabladeren en vond wijdverspreide aftrek: één product, beschikbaar in de late jaren 1800 voor kinderen, claimde  Cocaïne  als kiespijndruppels. Ogenblikkelijk genezen!  Sigmund Freud was een van de vele cocaïne liefhebbers, net zoals Sherlock Holmes was, walgelijk volgens Dr. Watson.


"Veranderen van menselijk DNA"


Dit kan gebeuren door directe tussenkomst van een Beest man, vooral door een persoon te koppelen en te binden aan het Beest.


Dit kan ons opzetten om ons geloof systeem in God in onze gezinnen te veranderen.

"Om het geestelijke DNA te veranderen"


Als onze grootvader degene was die God niet geloofde, dan kan de tweeling geest invloed hebben op ons geloofssysteem in God.


Exodus 20:5
Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een na-ijverig God, die de ongerechtigheid, iniquity, der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,


"Ons DNA doorgegeven door onze bloedlijnen"


Jeremia 32:18
U, die aan duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, o grote, sterke God, wiens naam is HERE der heerscharen


Dokter Mengele kon een tweelinggeest zijn geweest aan zijn grootvader met een haat tegen God, Een Tweelinggeest van het atheïsme en het absolute geweld tegen God. Dit zal boosheid en woede op God loslaten, als een onderdeel van de mind control van het Beest.


Klaagliederen 5:7
Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun iniquities, hun ongerechtigheden.        
       

“Wij dragen en brengen voort hun ongerechtigheden”


Dokter Mengele Dood werd betrokken bij het geloofssysteem van het veranderen van menselijk DNA, en dat is de hoeksteen om ons te controleren.


Met een tweelinggeest in iemand gevestigd kan genetica veranderen. Daarom moeten we, nu meer dan ooit, onvermurwbaar zijn. Wij en ons Huis breken vrij uit elke tweelinggeest die onze genetica wil veranderen van de genetica en het DNA van Jezus Christus, het Lam van God, naar dat van het beest.

Wij verklaren in de naam van Jezus Christus een Omkering van de vloek.


"We gaan terug naar de genetica van de “Koning van Glorie"

"De oorlog in de hemel"


En ik hoorde een luide stem in de Hemel zeggen: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus; want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen aanklaagde voor onze God, dag en nacht.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


"Het verbinding “koord” zijn de Verdragen, Eden en de Inwijdingen”


We moeten bidden en in Jezus naam elk koord verbreken, verbonden aan de meesters van de Vrijmetselaars en de Grootmeesters van de Illuminati. We vernietigen elke band.


2 Kronieken 29:6
Want onze vaders zijn ontrouw geweest, zij hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van de HERE, onze God, en hebben Hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woonplaats van de HEER en hebben haar de rug toegekeerd.


“Een Tweeling Geest helpt De Macht van het Beest te Vermenigvuldigen”


De goddelozen hebben aangericht op mijn rug: zij hebben hun ongerechtigheid, hun iniquity, verlengd.


1 Samuël 7:3
Toen zei Samuël tot het gehele huis Israëls: Indien gij u met uw gehele hart tot de HERE bekeert, doet dan de vreemde goden en de Astartes uit uw midden weg en richt uw hart op de HERE en dient Hem alleen; dan zal Hij u redden uit de macht der Filistijnen


"Exodus Nu"
De zevende-stap graad vrijmetselaar. In deze graad – de mannen doen een wit schort voor, onschuld vertegenwoordigen. Het is bevlekt met bloed. Het juweel op het schort zijn een aantal weegschalen en een gouden sleutel voor een zwarte doos. Deze doos bevat de geheimen van de bevindingen van het tribunaal.


Koning Salomo benoemde zeven rechters  voor de berechting  onder de werklieden van de tempel. Gekleed in witte gewaden vormen ze een tribunaal. Berechtingen worden in het midden van de tempel gehouden. Een ebbenhouten doos heeft daarop ingeschreven de letters: Yoh Heh, is onder het gezelschap. Met andere woorden, de doos bevat de verslagen van de "Uitspraken van God".


Deze graad maakt het voor de metselaar mogelijk om een ​​oordeel te maken, om te horen en zorgvuldig de feiten en de argumenten die worden aangeboden af te wegen. De drie voorwaarden zijn: Rechtvaardigheid, Billijkheid en Onpartijdigheid.


Het woord "waarzeggen" verwijst naar een vorm van testen. Waarzeggerij kan betekenen "voor het gerecht brengen", zoals Vrijmetselarij waarzeggerij is en er zal zeker onrechtvaardigheid komen, want het is de antichrist.


Het kan zijn dat Vrijmetselaars vloeken iemand in het bijzonder onderworpen kan maken aan een rechtszaak. Misschien is dit een goed moment deze rechtszaak door Vrijmetselaars te noemen! Christenen hebben zich vaak in "onnatuurlijke" omstandigheden in rechtszaken bevonden.


De eed die in deze graad genomen is: 'Ik zal worden onteerd en mijn leven zal worden verbeurd, met allerlei pijn en marteling”.


Er is hier een vloek van Verscheuren. Onder deze vloek, de straf die ze zeggen is "Mijn neus zal er worden afgesneden".


“Wrok”


We moeten het Ambt van de Vrijmetselaars rechter in onze familielijn herroepen en verwerpen.


Herroep en verwerp in Jezus naam het Vrijmetselaars Tribunaal en angst voor veroordeling.


Herroep en verbreek in Jezus naam  elk Vrijmetselaars onrecht, ongelijkheid, partijdigheid. Verwerp het in de naam van Jezus.


We breken de vloek van onrecht, geen rechtvaardigheid, in ons leven, in onze huizen, in onze kerk.


Herroep en verbreek de vloek van oneer, met pijn, in Jezus Naam. Veel gezinnen hebben deze weg van pijn en schande gelopen. Het is tijd om uit te komen en te herstellen.


We moeten herroepen en afstand doen van onze levens en families de Vloek van onteerd zijn op vele manieren in ons leven. Deze bindende eed en vloek van Vrijmetselarij komt van ons af in Jezus naam. “Hij was Onteerd voor ons”

"We komen eruit Exodus nu"

 

Jesaja 53:3-9
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.


Herroep de vloek van verbanning van je leven, huizen. Laten we het volbrachte werk van het kruis van Jezus Christus niet vergeten. Dat Christus zelf werd verbannen en veracht, en verlaten van mensen, een Man van smarten en Hij was vertrouwd met verdriet en pijn”.


Hij nam de val, 

Hij overwon het graf voor ons. 

Hij stond op uit het graf en overwon.


Dat is waarom we uit pijn, schaamte, vernedering, schande, en oordeel kunnen komen. Jezus maakte een weg voor ons. Het Kruis, het volbrachte werk van Verzoening.


En Vader, we herroepen, in Jezus 'Naam, de vloek "niet eerder herkend", van pijn, van worden onteerd, valselijk beschuldigd op de werkplek, het bedrijfsleven, over onze reputatie, familie reputatie. Over ons karakter en het vermoorden van onze integriteit. Over elk gebied van ons leven.


Wij breken dit van ons af, breken haar machtsbasis, ik en mijn huis, wij kiezen  exodus en komen eruit. We sluiten de deur in Jezus 'Naam. Dit kan een zeer echte sleutel zijn voor onrechtmatig ontslag of voor moeilijkheden bij het vinden van een constante werkgelegenheid. Wanneer dit is gebroken kan er echte doorbraak komen.


Wij komen uit alle Babylonische patronen. We herroepen en verbreken de vloek van "schandalig te worden verdreven (ontslagen), gedegradeerd, verworpen en vernederd, uitgestoten, met publiekelijke merken van schande die nooit helemaal kunnen worden gewist. We herroepen en verwerpen deze vloek in Jezus Naam.


Jesaja 53:3
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.


“Hijzelf was veracht voor ons. Hij werd bespot, bespuwd, beschuldigd en geminacht. Hijzelf droeg onze pijn, ons verdriet, om ons de weg eruit te geven. Hij wisselde Zijn lichaam voor ons lichaam. Zijn Bloed voor ons bloed. Hij werd vals beschuldigd namens ons. Hij nam de uitwisseling. Hij wisselde om voor ons.


Hij was als een Lam naar het slachthuis geleid voor ons, zodat u en ik, en ons huis niet behoeven te worden geslacht, fysiek, emotioneel, mentaal. Hij deed het allemaal. Het is nu de tijd om de volledige ruil te nemen en uit het slachthuis van de Vrijmetselarij te komen.


Exodus 13:2
Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom.

Dit is de wet van de eerstgeborene. Jezus was de eerstgeborene van Maria.


Mattheüs 1:25
En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.


Lucas 2:7
En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.


En voor  "de eerstgeborene onder vele broeders"


Romeinen 8:29
Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;


Dat is de Kerk. De schrijver van Hebreeën noemden het "De Gemeente der eerstgeborenen"


Hebreeën 12:23
En tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,


“Wee jullie, Schriftgeleerden,

Want jullie hebben de sleutel der kennis weggenomen”


Om de Sleutels van Kennis en Inzicht vinden, Hoe de kettingen in ons leven, en huizen te breken, om ons vrij te zetten, ons te bevrijden en in persoonlijke Openbaring Sleutel te komen.


"Doe afstand van alle ontkenning en blindheid". Herroep en verbreek het. Wees volkomen eerlijk als je een ​​beslissing gaat nemen om te veranderen.


Bekering en berouw is een besluit om bij de keuze te blijven om helemaal weg te lopen van alle gebondenheden. En alle gemeenschap ermee te verbreken. Sta het Kruis van Jezus Christus dagelijks toe om alle gebondenheden  en slavernij totaal te vernietigen. 


Te geloven in onze God, dat Hij ons vrij zal maken, ons bevrijden, uit alle bolwerken, uit gebondenheden in ons verstand, emoties en geest.


"De Hoge weg van Heiligheid leidt ons naar de oogst"


De grote uitstorting en de bruid "in de laatste dagen zal Ik mijn Geest uitstorten".


Joël 2:28
Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen, dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.


Het is tijd, de uittocht is begonnen. Het is tijd om te trainen en uit te rusten, het Lichaam van Christus te mobiliseren en tot volwassenheid te brengen.

"Kom weg mijn geliefde"


Efeziërs 4:13
Totdat wij allen de eenheid van het geloof en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus.
"Het is volbracht"

 


Jesaja 53:8 
Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest.


“Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen”


Vader in Jezus Naam, herroepen we en doen afstand van alle pijn, marteling op elk gebied van ons leven. Uit onze emoties, geest, gehele verstand, lichaam, werk, financiën en relaties.  


"Gaat uit van haar mijn volk"

Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.


Vader in Jezus Naam, herroepen we de familie vloek van oneer en ook het worden onteerd door uw kinderen. Breek het patroon in Jezus Naam.
Ook herroepen we de Vrijmetselaars eed van "wraak toebrengen aan verraders". Door de kracht van het Kruis, verklaren wij, "Mij komt de wraak”, zegt de Heer der Heerscharen".


Exodus Nu. Wij zullen komen uit het huis van schande, pijn en ballingschap.


Wij, onze huizen, zullen niet opgesloten blijven. Wij maken onze exodus nu.


Wij verklaren in Jezus Naam het is tijd om de loge van Vrijmetselarij te verlaten.

Het uur is laat, het is het uur van de vernietiger.

“We zijn overdekt met het Bloed”


“We zijn overdekt met het Bloed”

Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.


Jesaja 53:5
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.


“Maar hij werd doorboord om onze overtredingen”


Hij werd om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de bestraffing voor ons welzijn viel op Hem

"Hij nam de val. 

Het viel op hem. 

Het verpletterde hem"

Jesaja 53:6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.


"Maar de Heer ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen"


Jesaja 22:22
En Ik zal de Sleutel van het Huis van David op zijn schouder leggen; opent hij, niemand sluit; sluit hij, niemand opent.

Openbaring 1:18
Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de Sleutels van dood en het dodenrijk.


Mattheüs 16:19
Ik zal u de Sleutels geven van het Koninkrijk der Hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.


Lucas 11:52
Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de Sleutel der Kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegen gehouden.


Mattheüs 22:35-37
En één van hen, een wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.


“We hebben Sleutels nodig om de Ketenen te breken”


Lukas 11:52
Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden."De sleutel van de Openbaring"

De Sleutels van Kennis te vinden is te leren hoe de ketens in ons leven te doorbreken, en huizen, om ons vrij te maken, ons te bevrijden en in persoonlijke opwekking te komen.


“Sleutel, "Herroep alle ontkenning en blindheid"


Wees volkomen eerlijk als je gaat om een beslissing te veranderen. Berouw en bekering is bij het besluit te blijven om volkomen weg te lopen van alle gebondenheden. En verbreek alle gemeenschap ermee. Sta het Kruis van Jezus dagelijks toe om alle gebondenheden totaal te vernietigen. Te Geloven in onze God, dat Hij ons zal vrij maken, ons bevrijden, uit alle bolwerken, gebondenheden in de geest, emoties en verstand.


"De Hoge weg van Heiligheid leidt ons naar de oogst"


Joel 2:2
Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten.


Joël 2:8   
En de een verdringt de ander niet; iedere strijder gaat zijn eigen weg, en tussen de wapens door dringen zij voort; zij laten geen bres in hun rijen ontstaan.

Psalmen 129:3 geeft deze beschrijving:


Psalm 129:3
Ploegers ploegden op mijn rug, zij trokken hun voren lang.


“Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Zij trokken hun voren lang"


Zevenhonderdvijftig jaar eerder had Jesaja profeteerde over de Messias:


Jesaja 50:6 
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.


Jesaja 53:5
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Zij hebben diepe groeven getrokken"

De goddelozen smeedden op mijn rug: zij hebben hun ongerechtigheid verlengd.“Slavernij door ongerechtigheid, iniquity, van de voorvaderen”


“Gethsemane - De Verzoening van Jezus Christus”


Psalm 32:1-5 
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag; want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Sela. Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verborg ik niet; ik zei: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaf de schuld mijner zonden. sela 

        
Psalm 34: 5-8  
Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden. Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen. Hij verloste mij van al mijn angsten. 


Efeziërs 1:7
“En in Hem hebben wij de Verlossing door zijn Bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”


Het uur waar we nu in zijn, is een uur voor oorlogvoering, sterke agressieve oorlogsvoering. Maar het is ook een tijd voor de Glorie! We moeten beide hebben voordat we opwekking hebben. Waar we sterke oorlogvoering hebben, zullen we een sterke stroom van Glorie hebben; Zijn aanwezigheid. 


Psalm 110:2-3
De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: “Heers te midden van uw vijanden”. Uw volk is een en al gewilligheid ten dage van uw Macht
;

 

"Neerhalen van de Bolwerken over ons leven"


De vrucht van een bolwerk is zonde en duisternis, een bolwerk is echt een netwerk van zonde. Wanneer het Bolwerk is gebroken, is het netwerk verbroken. Satan kan ons alleen gevangen houden met zonde, iniquity.


Wanneer we werkelijk berouw over een bepaalde zonde hebben, omarmen wij het Kruis van de Heer Jezus Christus en Zijn kostbare Bloed om ons te reinigen.

“Was ons Wit als sneeuw Heer”

 

Jesaja 4:4
Wanneer de Here het vuil der dochters van Sion zal hebben af gewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en van uitdelging.


Ik breng ter dood de Machtsbasis van zonde in mijn leven, en ook de zonde van onze generaties, de ongerechtigheden, iniquities.


Romeinen 6:6
Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn


Romeinen 6:16
Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?


"Slaven van de zonde, gevangenen van de zonde, die leidt tot de dood of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid."


Wanneer het bolwerk over ons, het netwerk van zonde, is gebroken door berouw, bekering en het Bloed van Jezus Christus stroomt, en reinigt ons, dan komt Glorie naar voren.

"Bolwerken"


Onwetendheid over bolwerken is Satans geheime wapen tegen de kerk. Als men onwetend is, door gebrek aan kennis, geen voeding, onderwijs, kan hij ons gebonden houden. 


2 Korinthiërs 2:11
opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.


"Niet onwetend van zijn gedachten"


"De Bolwerken van Misleiding en Bedrog"


Izebel  - Dit Bolwerk heeft een Blinddoek om ons blind voor de aard van de oorlog. Om ons ervan te weerhouden in de waarheid te komen. Dit religieuze bolwerk wil ons zo verblind houden dat we allemaal blijven in de religie. Door gebrek aan kennis


“Terwijl we verblind zijn, kunnen we worden misleid en meegelokt”


Jesaja 47:10
Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zei: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. 


"U hebt gezegd: "Niemand ziet mij"


Emotionele honger en hongersnood: geen liefde, geen koesteren, geen voedsel, geen goedkeuring.


Amos 8:11
Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden – geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen.


Openbaring 18:8
Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want Sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.


Waar onze identiteit in de dood is gekomen, het Bloed van Jezus Christus brengt leven, herstelt onze gedachten, onze identiteit.  Izebel  - Is een bolwerk van honger, en emotionele, hongersnood, geen koesteren, geen manna.


Dit vorstendom kan ons brengen in Hongersnood van het horen van de Openbaring Woorden van de Heer.


Zie Amos 8:11 en Openbaring 18:8 hierboven.

Of niet in staat te zijn om gevoed te worden, zelfs niet door God."Izebel heeft een sterke band met alcoholisme"


Jakobus 3:6
Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel.

"Een stoïcijn"

"Is een persoon waarbij het gevoel afgestompt is"


Efeziërs 4:19
Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid.


Deze mensen zijn al zo lang gewond, gezaaid met alcohol, dat zij opgehouden hebben om pijn te voelen en de gevoeligheid voor schaamte hebben verloren.  Na verloren in te zijn in de realiteit van pijn, verdriet, trauma, wordt een persoon emotioneel verdoofd en stoïcijns.


"Stoïcisme en Autisme kunnen een persoon zeer gebonden houden"


"Een stoïcijnse mag zijn emoties niet tonen, maar zal er aan de buitenkant perfect uitzien"!


"Onbewogen door de gebeurtenissen van het leven"


Er is geen sprake van ooit geconfronteerd met de waarheid over iemands pijn. Het is nooit geconfronteerd met de waarheid, de gevoelens van “pathos”, ziekte van de ziel.

"Dit is de valse perfectie"
“Abba Vader”

Ten eerste, moeten door Gods genade de ogen van ons begrip worden geopend, ten tweede belijdenis van de ongerechtigheden, zonden van onze voorvaderen, iniquities, en berouw daarvoor tonen, en ten derde berouw hebben voor eventuele betrokkenheid en deelname van ons zelf in deze zonden.

De vloek kan worden verbroken met uw eigen woorden door het geloof in het feit dat Christus aan het Kruis een vloek werd voor u en uw gezin. Na u dit hebt gedaan zult u wettelijk gezag hebben om alle demonen uit te werpen. Sluit iedere wettelijk vasthouden en stop hen van terugkomen. Amen.
Gods zegen

Josie Hagen

 ======================================

Lees hier meer in de onderstaande linken:


Cocaïne tegen tandpijn


Hoogten en diepten van illegale drugs


Getsemanè