Pages

Friday, 11 April 2014

Het Bloed van Jezus Christus is Tegen alle Boze Werken van de Orde van de Nefilim - Deel 22e deel van het Nefilim onderwijs
Voorouderlijke bloedlijn


“Dingen die me ver van mijn heiligdom zullen verdrijven”

Ezechiël 8:6
Daarop zei Hij tegen mij: “Mensenkind, ziet u wat zij doen? Grote gruweldaden, die het huis van Israël hier doet, zodat Ik ver wegga van Mijn heiligdom? En u zult nog meer grote gruweldaden zien.”


Jeremia 11:18
De HEER onthulde mij een plan; hij liet mij zien wat zij in de zin hadden.


Omdat de HEER mij hun samenzwering onthuld, ik wist het, want op dat moment liet Hij me zien wat ze deden.


Psalm 102:13
U zult opstaan, U zult Zich ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is gekomen.
Leviticus 23:31
U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.

“Afgoderij in de Tempel”

Ezechiël 8:3
Hij strekte iets uit met de vorm van een hand en pakte mij bij mijn hoofdhaar. Toen hief de Geest mij op tussen de aarde en de hemel en in visioenen van God bracht Hij mij naar Jeruzalem, naar de ingang van de poort van de binnenste voorhof die naar het noorden gekeerd is, waar zich de zetel van het afgodsbeeld van de na-ijver bevond, dat jaloezie oproept. En zie, daar was de Heerlijkheid van de God van Israël, gelijk aan de verschijning die ik in het dal gezien had.


Leviticus 22:3
Zeg tot hen: “Ieder in uw generaties, die uit al uw nakomelingen nadert tot de Heilige gaven die de Israëlieten de HERE heiligen, terwijl zijn onreinheid nog aan hem is, die zal van voor mijn aangezicht uitgeroeid worden.” Ik ben de HERE.


Ezechiël 14:6
“Zeg daarom tegen het huis van Israël: Zo zegt de Soevereine HEERE: Bekeer u, keer u af van uw afgoden en keer uw gezichten af van al uw gruweldaden.!”

Herroep en Doe afstand van al uw gruwelen!


“De Nefilim Reuzen in ons land vandaag”


“Satanische Nefilim Misleiding”


1 Samuel 17:10
“Ik tart heden de slagorden van Israël: Geeft mij een man, dat wij samen strijden.”


“Geef me een man dat we kunnen strijden deze dag”


Wij verklaren we zullen geen enkel kwaad vrezen want U bent met ons Heer God Almachtig de Commandant van het Hemelse Leger.    


2 Korintiërs 2:11
Opdat de Satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.


Numeri 13:31
Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.


Onze vaders bloedlijnen kunnen van hoog niveau Illuminatie zijn – dat kan visitaties van angst en trauma's in de nachtelijke uren veroorzaken. We moeten in gebed de doordrenking van Het bloed van het Beest en demonisch bloed dat een ineenstorting kan veroorzaken breken.
  

“We moeten de geest van ineenstorten ongedaan maken in onze families”

De valse opstijgende vleugels van dood en hel, bezoek met plagen in de nacht. Wij verklaren in Jezus naam een breken van de overname van de bloedlijnen om ons mee te nemen in depressie en onderdrukking. Ik zal precies uitleggen wat er gebeurt vanuit het laboratorium naar de hallen van de overheid, van het slagveld naar de straten, en waarom het van cruciaal belang is voor ons allemaal om bewust te zijn van hoe de gebeurtenissen worden bewerkt en gemaakt door onzichtbare krachten, die niet onze lichamen, maar onze ziel gevangen neemt.
                                                            

“Om onze Zielen mee te nemen in een spiraal naar beneden, in een hel”


Jeremia 11:18  
De HERE hun complot aan mij openbaarde, en zo bemerkte ik het: toen hebt Gij mij hun daden laten zien!


"Omdat de HEERE hun complot aan mij openbaarde "


 

De Merovingische Bloedlijn, Bloedlijn van de Hel. De Nefilim waren en zijn de nakomelingen van demonen en hun gemeenschap met menselijke vrouwen"


We moeten los komen uit de bloedlijn van het Beest. Door de kracht van het Bloed van het Lam overwinnen we het Beest en het beeld van het Beest in ons geestelijk DNA, overwinnen we het merkteken van het Beest op ons voorhoofd. We zullen geen pervers denken hebben, anders wordt het zoals het Woord van God zegt: "Dan zullen we drinken van de wijn van Gods toorn uitgegoten in de beker van verontwaardiging."


Openbaring 14:9
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het Beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,


Wij verklaren in de naam van Jezus, de kracht van de Heer, het oordeel van vuur en bloed te breken.


Vader wij verklaren in Jezus Naam een breken van de kracht van de bloedlijn van het Beest in onze bloedlijnen. Een breken van de lijn van Oranje Bloed van de Nefilim.


“Valse Bovennatuurlijke Val”

“De Bloedlijn Van Hel"


De sterren moeten op een specifieke manier worden afgestemd opdat Set [Satan] goed kan worden aangeroepen" Master, O.T.O.


"Met welke de Koningen der aarde gehoereerd hebben"
  

( LR ) Peng Liyuan, de vrouw van de Chinese president Xi Jinping, de Chinese president Xi Jinping, Koning Willem - Alexander van Nederland, koningin Maxima van Nederland en prinses Beatrix van Nederland hebben de officiële foto in het Koninklijk Paleis genomen na de aankomst van de Chinese president Xi Jinping op 22 maart 2014 in Amsterdam, Nederland.  Xi Jinping is op een tweedaags staatsbezoek aan Nederland voor op de 2014 Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag, die op 24-25 maart zal worden gehouden – meer in de link.
  

Openbaring 17:2
Met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En de koningen der aarde en de groten en de generaals en de rijken en de machtigen, en iedereen, slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen,


Openbaring 6:15  
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;
We breken in Jezus naam alle andere bloed verbonden met het Beest en de Lodge van Oranje en Rome en alle valse priesterschappen.


Een Vrijmetselaar in het Ambt van Nefilim 33e graad kan in dit Ambt zijn en de valse bovennatuurlijke vleugels van opstijging, vleugels van vernietiging hebben.


We moeten in Jezus naam de kracht breken van de overname van families, overname van woningen en huwelijken en vleugels van dood en hel.


*Hoog Niveau Vrijmetselarij zit in het Ambt van Nefilim *Hoog Niveau Druïdisme zit in het Ambt van Nefilim *Hoog Niveau Illuminati Zit in het Ambt van Nefilim.


Markus 13:14
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest, geeft er acht op – laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.


Wanneer je de gruwel der verwoesting ziet staan waar het niet hoort – laat de lezer het begrijpen – laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen.


"Het overnemen van de mens"


‘’Maar het Bloed van Jezus’’Exodus 12:13
En het Bloed zal u dienen als een teken (teken, zoals Kaïn een teken ontving op zijn voorhoofd, ook een waarschuwingssignaal, een norm voor u) aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het Bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.


Eenzaamheid Beïnvloedt DNA. Met behulp van moleculaire genetica de blootstelling aan stress kunnen beoordelen, het Aflezen van stress door erosie van DNA - Dustin Penn - Universiteit voor Diergeneeskunde - Wenen. “Een Interessant artikel uit het nieuws”


 “Erosie van DNA”


"De zetel van Satan"

Leviticus 17:7
Men mag geen offers meer brengen voor bokken die als goden vereerd worden. Een altoosdurende inzetting zal dit voor hen zijn in hun geslachten.
“Het Beeld van de Stier Beest vol van Woede”

Turkse politie slaags met protestanten in Istanbul. Wat doet de Stier in deze foto van de BBC. Turkse politie slaags met demonstranten in Istanbul na de begrafenis van een tiener, gewond in anti-regering botsingen vorig jaar. Berkin Elvan, 15, bracht negen maanden door in een coma, na te zijn getroffen door een traangas bus toen hij een brood ging kopen. Zijn dood op dinsdag veroorzaakte gewelddadige protesten in minstens 32 steden en gemeenten in het land – het doet denken aan de onrust van vorig jaar – BBC news, 21 Maart 2014.


Exodus 34:7
Die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, iniquity, overtreding en zonde vergeeft; maar de schuldige houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid, iniquity, der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.


“Het Leven van het vlees is in het Bloed”


De kinderen van uw dienaren zullen blijven, en hun nakomelingen zullen voor u worden vastgesteld.

“Kanaän”

De naam van Kanaän moet het meest vertrouwd zijn, want het land dat zijn naam droeg zou het beloofde land zijn, dat de Heer gereserveerd had voor de Israëlieten, nadat ze ontsnapten uit Egypte, dankzij Gods wonderen en het leiderschap dat Mozes droeg. Het feit dat ze in het Beloofde Land waren, de Israëlieten werden verondersteld het te bewonen, was was geen toeval! De Filistijnen waren aanbidders van demonen, gevallen engelen en de satan. En de Nefilim reuzen onder hen werkten om Gods uitverkoren volk aan te vallen. Kanaän lijn bevat veel van de vijanden van God:

 

"De uiteindelijke val van Satan"


"Josia vernietigt Afgoderij"

2 Koningen 23:4-5
Toen gebood de koning de hogepriester Hilkia en de priesters van de tweede orde en de poortwachters, uit te brengen van de tempel des HEEREN alle gereedschap, dat gemaakt was voor Baäl, voor Asherah en voor al het heir des hemels, en hij verbrandde ze buiten Jeruzalem in de velden van de Kidron en droeg hun as naar Bethel. Hij schafte de afgodische priesters die door de koningen van Juda waren aangesteld om wierook op de hoogten te branden in de steden van Juda en in de omgeving van Jeruzalem, evenals hen die wierook ontstaken voor Baäl, de zon en de maan en voor de sterrenbeelden en al het heir des hemels.


“Hij schafte de afgodische priesters af die door de koningen van Juda waren aangesteld om wierook te branden op de hoogten”


Ezechiël 8:6
En Hij zei tot mij: Mensenkind, ziet gij wat zij doen? de grote gruwelen die het huis Israëls hier bedrijft, zodat Ik ver van mijn heiligdom moet blijven? Maar nog meer grote gruwelen zult gij zien.”


“De volkomen afschuwelijke en verfoeilijke dingen”

“Dingen die Me ver van Mijn heiligdom verdrijven”“De Moderne Illuminati Kerk”

De Illuminati zijn moderne Farizeeërs, Jezus berispte hen vrij hard in Mattheüs 23, omdat ze de Schriften kenden als de rug van hun hand, maar ze begrepen het niet, omdat ze niet over de liefde beschikten, en toen het Levende Woord kwam, alles wat ze wilden doen was het te kruisigen.


Onthoud dit over Farizeeën:


Mattheüs 15:14
Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

  
Paus Franciscus waarschuwt maffiosi zich te bekeren of te “eindigen in de hel”.
  

“Valse Messiassen”


Het Woord van God maakt heel duidelijk dat Valse Messiassen zullen opstaan om de mensheid te misleiden.


2 Korintiërs 11:13
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.


Jesaja 9:14
De oude en aanzienlijke, die is de kop, en de profeet die leugen onderwijst, die is de staart.


Handelingen 20:30
En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.


BBC Nieuws – 21 Maart 2014. De paus was compromisloos in zijn kritiek op de maffia bij de ontmoeting met familieleden beroofd door de georganiseerde misdaad. De paus vertelde de Italiaanse gangsters hun “met bloed bevlekte geld” af te staan omdat die “niet in het paradijs kunnen worden meegenomen”.
  

De bijeenkomst was een poging om een lijn te trekken onder de historische banden van de kerk met maffiabazen die beweren godvrezende Rooms-Katholieken te zijn. De wake was gevuld met mensen die hebben geleden onder de handen van de maffia, waaronder mensen van wie familieleden en geliefden waren gedood. De paus vertelde de Italiaanse gangsters hun “met bloed bevlekte geld” wat “niet in het paradijs kan worden meegenomen” af te staan – Lees verder in het artikel onderaan in de link.

Wij hopen natuurlijk dat Viva La- Papa zelf ook naar deze waarheid leeft. Hun hele doctrine, en onderwijs, wordt besmeurd door bloedschuld en met bloed bevlekt geld door de eeuwen heen

“Zonde Scheidt Ons van God”

Jesaja 59:2-4
Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met (iniquity) ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil.


"Maar er zijn ook valse profeten onder het volk"


2 Petrus 2:1
Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Soevereine Heer, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.


In plaats van trouw te blijven aan de geboden van Christus leren  en praktiseren veel van de hedendaagse kerkleiders het “Christendom” alsof dit de Grote Opdracht was: "Gaat heen in de gehele wereld, bedrieg en misleid, en probeer om zo veel mogelijk overeenkomst met de grote religies te vinden, weest voorzichtig om geen “geloof” te bekritiseren, maar verenig je samen met hen in oecumenische eenheid om armoede, honger en ziekte op te heffen."  Dat klinkt zo aantrekkelijk en het lijkt toch zo'n goed doel dat hele denominaties al zijn opgeslokt door deze satanische ketterij.


 “Maak Uw Huis in Orde”


Het is nu de tijd om uw uittocht te maken vanuit valse Huizen en Lodges en tempels. Vlucht uit haar! Het is voor ons allemaal de tijd om ons persoonlijke Huis, ons geestelijk Huis, op orde te maken.


De Nefilim breekt van ons leven, onze huizen en ons Geestelijk DNA van de Drievoudige Helix Bloedlijn Beest Illuminati We verbreken de Bloedlijn van de Nefilim.


We breken door de kracht van het Verzoenend Bloed van God de Drievoudige Helix van de Nefilim Bloedlijn van Vrijmetselaars – Druïdisme van heksen - Mormonen - Hindoeïsme - Boeddhisme en van het Hoog Niveau Helix van De Oranje Lodge.


Huis van Oranje “Lodge van Oranje” Breek, Breek, Breek in Jezus naam, de Ware Koning der Koningen en door Zijn Vergoten Bloed zullen we Overwinnen.


We komen uit de “verbintenissen” in onze geslachten aan de Nefilim bloedlijnen aan demonen, het Beest, de verbintenis breekt in Jezus naam.


Wij verklaren dat we zijn geschapen in het Beeld van God Almachtig en verklaren een verbreking van het beeld van het Beest in ons genetisch DNA in Jezus Naam.


Genesis 1:26  
En God zei: “Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.”


Openbaring 17:8
Het beest, dat gij zag, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij het beest zien, dat was en niet is en er toch zal zijn.


Spaanse soberheid: Enorme protesten Madrid worden gewelddadig.
  

“De demonstranten beschuldigen het beleid voor hoge werkloosheid”


“Mars van Waardigheid”


Ze noemden hun protest de mars van waardigheid, zegt onze correspondent, omdat ze zeggen dat de regering van Mariano Rajoy de Spanjaarden juist daarvan aan het beroven zijn - BBC News Europe, laatst bijgewerkt op 23 maart 2014 om 00:13 GMT.


"De massa’s van hun waardigheid beroven, wat er gebeurt met mensen als je hun waardigheid hun zelfrespect wegneemt"

“Onherstelbare Schade”


Geweld brak uit aan het einde van een anti-bezuinigingsprotest bijgewoond door tienduizenden mensen in de Spaanse hoofdstad Madrid. Overname van de mensheid.


“Zon Aanbidders”

Ezechiël 8:16  
Toen bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het Huis des HEREN. En zie, aan de ingang van de Tempel des HEREN, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de Tempel des HEREN en met hun gezicht naar het oosten, en zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon.
Ezechiël 8:3-6
Hij strekte de vorm van een hand en greep mij bij het haar van mijn hoofd en de Geest voerde mij op tussen de aarde en de hemel en bracht mij in de gezichten Gods te Jeruzalem, naar de ingang van de noordelijke poort van het binnenste voorhof, waar de zetel van het idool van jaloezie, dat tot ijver verwekt, was gelegen En zie, de Heerlijkheid van de God van Israël was er, zoals de verschijning die ik zag in de vlakte. Toen zei Hij tegen mij: “Mensenkind, hef uw ogen nu op naar het noorden.” Dus ik hief mijn ogen naar het noorden, en ziet, in het noorden van het altaar poort was dit idool van jaloezie bij de ingang. En Hij zei: tegen mij: “Mensenkind, zie je wat ze doen, de grote gruwelen, die het huis Israëls hier zijn begaan, zodat ik ver van mijn heiligdom zou zijn? Maar toch zal je nog steeds grotere gruwelen zien."


“Maar toch zal je nog steeds grotere gruwelen zien.”

Ezechiël 8:17
Hij zei tot mij: Hebt gij dat gezien, mensenkind? Was het voor het huis Juda nog niet genoeg om de gruwelen te doen, die zij hier bedrijven, dat zij ook het land met geweld vullen en Mij telkens weer krenken?


Onder Constantijn, werden de heidenen toegestaan om hun beelden en afgoden van Samiramis, “De Koningin van de Hemel” en Nimrod, “Baäl” de Zon God in het Huis van God te brengen. De aanbidding van Demonisch beïnvloedde goden neemt het karakter en de natuur van het Beest Baäl aan.


Rond 2000 voor Christus in Abrahams dagen, de Baäl aanbidding en haar heidense riten was zo diep in het menselijk ras doordrongen, zo volledig in beslag genomen, dat God Abraham eruit riep om de stamvader van een natie van mensen te zijn die de Israëlieten of Joden zouden worden, geïnstrueerd door God door Mozes en de profeten, om een stralend licht en een voorbeeld van godsvrucht te zijn aan de heidense volken en aan hen Gods Schriftuurlijke heilsplan te openbaren.


“Baäl aanbidding en haar heidense riten was zo diep doordrongen in het menselijk ras”

Genesis 11:26
Nadat Terah 70 jaar was geworden werd hij de vader van Abram, Nahor en Haran.


Genesis 12:1-5 
De HERE nu zei tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram, zoals de HERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem; en Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijns broeders zoon, en al hun have, die zij verworven hadden, en de lieden, die zij in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaän, en zij kwamen in het land Kanaän.


Exodus 19:5-6  
Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.


Hebreeën 11:8  
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.

“In een strijd om de Troon van Rome”
  

Nadat Constantijn Maxentius in 312 AD versloeg in een strijd om de Troon van Rome, ging Satan door met zijn slimme plan om zijn eigen versie van een "Christelijke Kerk" te bouwen. Na zijn beklimming naar de Romeinse Troon, gaf Constantijn in zijn Edict van Tolerantie in 313 AD aan de vervolging van de ware gelovigen in Christus te stoppen.


Het was Constantijns taak om het heidendom te mengen met een perverse vorm van het Christendom om zijn nieuwe religieuze organisatie respectabel te laten lijken. Dit mengsel van heidendom met een klein beetje van de leer van Christus was Satans versie van een "Christelijke kerk." Deze krachtige religieuze instelling zou later worden gebruikt door Satan om miljoenen zielen naar de hel te zenden en de dood van vele Bijbelgetrouwe Christenen veroorzaken.


Hebreeën 9:8
Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar het Heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste Tent nog bestond. Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede) dient, voor zijn besef te volmaken,

“Gebroken Verbond”


Alle Gebroken Verbonden moeten nu plaatsmaken voor het Ware Verbond van God. Verraad en gebroken verbond moeten nu wijken. Het Ware Verbond met God Almachtig is Bloedverbond met Zijn Woord en Zijn Geest, Adem.


We moeten het Drievoudige Verbond Koord van Zijn Woord nemen, Bloed en de Adem van de Almachtige.


Deze eed die u ons liet zweren zal ons niet gebonden houden, wanneer we het land binnengaan, tenzij u dit scharlaken rode koord in het raam bindt waarlangs u ons liet neergaan.


Vader in de naam van Jezus verklaren wij dat de set-ups in het DNA, de set-ups in de bloedlijn, dat de set-ups worden ongedaan gemaakt, de set-ups om ons DNA naar dood en Hel te veranderen, om de mens te transformeren in het beeld van het Beest Nephilim.


We zijn in een tijd van overschaduwing van grote duisternis - toegestaan ​​door God - maar het is positief voor ons, omdat we in een uur van stress zijn, en dat zal veroorzaken en produceren Bovennatuurlijke Glorie en Kracht in ons.


Job 3:5
Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen, laat donkere wolken hem overdekken, laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen!


We breken in de Naam van Jezus de DNA-match met de Duivel het Beest en Lucifer.

We breken het van ons DNA in Jezus Naam.

Gezegend zijn zij die hun gewaden hebben gewassen in het Bloed van het Lam; opdat zij recht mogen hebben op de Boom van het Leven en door de poorten ingaan in de stad.“Toekomstige Heerlijkheid voor Sion”

Jesaja 60:18
Van geweld zal in uw land niet meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied; en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof. De zon zal u niet meer tot licht zijn bij dag, noch zal de maan tot een schijnsel voor u lichten; maar de HERE zal u tot een Eeuwig Licht zijn en uw God tot uw Heerlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de HERE zal u tot een Eeuwig Licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde wezen…Gods zegen

Josie Hagen


 ===================================

Lees verder in onderstaande linken:


Chinese President Xi Jinping bezoekt Nederland


Nederlands Koningspaar in Moskou bekogeld met tomaten

Turkse Protesten  Aangewakkerd door dood Tiener getroffen door politie traangasgranaat


Eenzaamheid beïnvloed het DNA


Paus Franciscus waarschuwt maffiosi te bekeren of te eindigen in de hel


Paus Franciscus hekelt kwaad met bloed bevlekte maffia


Spaanse onlusten:  Enorme protesten Madrid worden gewelddadig