Pages

Tuesday, 15 April 2014

Ik wens u allen een Gezegend Pasen deze 2014 - Pesach 2014.

                                                 
  
“Pesach 2014”

Openbaring 1:8
“Ik ben de Alfa en de Omega” zegt God, de Heer, Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.
                                                 

Als inleiding op deze Paasbrief een mooi lied om te zien en te horen van


Brian Doerksen: Just As I Am.Johannes 12:31
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste van deze wereld buitengeworpen worden.
  


“Het Begin van Gods Meester Plan”

Christus, Onze Pesach: “Het begin van Gods Meesterplan. Zonder deze eerste stap, uitgebeeld door het Pesach, zou er geen hoop voor de mensheid zijn. Maar omdat Jezus Christus Zijn leven als ons Pesach offer gaf hebben we een potentieel verder dan de menselijke verbeelding!”


Wat is "Verzoening" en waarom hebben we het nodig?


Om de plannen van de Meester Metselaars van het Universum van de Vorst van de duisternis te kunnen ontmaskeren en zichtbaar te maken.


Van de oprichters van de Nieuwe Wereld Orde wordt aangenomen dat ze de bewakers zijn van de occulte mysteries welke gelijkenis vertonen met de oude mysteries van Egypte. Het is gekoppeld met een "hiërarchie van geesten" die allerlei invloeden en sympathieën lijken uit te oefenen. De praktijk van magie werd een heilige zoektocht, maar het is eerder een onheilige zoektocht.


1 Johannes 3:8
Wie de zonde doet is uit de Satan, want de Satan zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God verschenen, opdat Hij de werken van Satan verbreken zou.


Psalm 79:8-9
Reken ons de ongerechtigheid, iniquity, der voorvaderen niet toe. Uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt. Help ons, O God van ons heil, om de Heerlijkheid van Uw naam; red ons en doe Verzoening over onze zonden, om Uws naams wil.

“Verzoening is noodzakelijk vanwege onze zonden”


Verzoening is noodzakelijk vanwege onze zonden – door het breken van Gods wetten is een ieder van ons veroordeelt tot de eeuwige dood Romeinen 6:23. Verzoening, of verwijderen van zonden, wordt mogelijk gemaakt door het offer van Jezus Christus, die onze doodstraf voor ons heeft betaald Romeinen 5:6-10. Zijn offer is het bewijs van Gods genade en dat maakt het mogelijk voor ons om gered te worden. Het verwijderde de barrière van de zonde, die ons afgescheiden had van God, door zich met ons te verzoenen Jesaja 59:2, Efeziërs 2:13.


Romeinen 6:23
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.


Romeinen 5:6-10
Toen wij nog zwak waren, is Christus te zijner tijd voor goddelozen gestorven. Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven – God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door Zijn Bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij Leeft.


Jesaja 59:2
Maar uw ongerechtigheden, iniquities, zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.


Efeziërs 2:13
Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het Bloed van Christus.


Romeinen 3:25
Hem heeft God voorgesteld als Verzoeningsoffer, door het geloof in zijn Bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, want in Zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden welke in het verleden zijn begaan. 


 “In Gods verdraagzaamheid gaat Hij voorbij aan zonden uit het verleden”

 

“Verzoening: Satan Gebonden, de Mensheid Bevrijd!”


“We geven Satan grond wanneer we ons niet de Absolute Voldoening van het Bloed van Jezus Christus realiseren.”


1 Johannes 2:2
En Hij is een Verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de gehele wereld.


Door het geloof hield hij het Pesach en de toepassing van het Bloed, zodat de vernietiger van de eerstgeborenen, de eerstgeborene van Israël niet zou aanraken.


"De Verhevenheid van Christus"


Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, zowel in de hemelen als op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen, vorsten, heersers en autoriteiten - alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.


De Eerstgeboren Zoon van de gehele schepping betaalde de straf op het Kruis voor ons zodat de "Vernietiger van de eerstgeborene” ons niet zou aanraken". Zonder deze eerste stap, uitgebeeld door het Pesach, zou er geen hoop voor de mensheid zijn. Maar omdat Jezus Christus Zijn leven gaf als ons Pesach offer hebben we een potentieel dat verder gaat dan de menselijke verbeelding.


“Pesach Offer”


Jezus' laatste avond met Zijn discipelen voor Zijn kruisiging was een van de meest memorabele en ontroerende gebeurtenissen in de geschiedenis. In plaats van aan Zichzelf te denken heeft Hij Zijn discipelen liefgehad tot aan het einde. Hij vertelde hen:


Vurig heb Ik begeerd dit Pesach met u te eten, eer Ik lijd; Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. Daarna nam Hij de beker, dankte, en zei: 'Neem dit en deelt hem onder u; Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God komt.


Hoe heeft God het Pesach aan Israël geopenbaard toen ze slaven waren in Egypte?

Exodus 12:5-7
Een smetteloos mannelijk Lam van het eerste jaar moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering.


Exodus 12:14
En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.


Exodus 12:22-23
Neem dan een bosje hysop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is, op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan, tot de volgende morgen. Want de HEERE zal het land doortrekken om alle eerstgeborenen van Egypte te treffen, maar als Hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de HEERE de deur voorbijgaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen.


"Nu zal je het lam bewaren tot de veertiende dag van de zelfde maand. En bij de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. En zij zullen van het bloed nemen en zetten het op de beide deurposten en aan de bovendorpel van de huizen waar ze eten" Want Ik zal door het land van Egypte trekken op die avond, en alle eerstgeborenen slaan in het land van Egypte, zowel mens als dier, en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen: Ik ben de Heer."


“Nu, het bloed zal voor u een teken zijn aan de huizen, waar u bent en wanneer Ik het bloed zie, zal Ik aan u voorbij gaan. En de plaag zal niet tegen u ten vernietiging zijn, wanneer Ik het land Egypte bezoek.”


Dus deze dag zal een gedenkteken voor u zijn, en u zult het vieren als een feest voor de Heer en met al uw geslachten zult u het houden als een feest tot een eeuwigdurende inzetting.”


De Israëlieten hadden geroepen tot God om verlossing uit de harde slavernij die zij hebben geleden in Egypte. Ondanks de negen plagen die God al had verstuurd. Maar Farao, een soort van Satan, weigerde nog steeds om de Israëlieten te laten vertrekken. Zelfs toen God hem gewaarschuwd had voor de laatste plaag, de dood van de eerstgeborene, bleef Farao's hart verhard.


Maar God gaf de Israëlieten instructies om lammeren te offeren en het bloed te zetten op de deurposten als een teken en een symbool.


“Dan "passeerde" Hij, of redde hen van de dood”
“Wat vertegenwoordigde het Pesach Lam?

1 Korintiërs 5:7
Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook Christus, ons Paaslam, is geslacht voor ons.


Lukas 22:15-22
"En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is Mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. "Ook nam Hij na het avondmaal de drinkbeker, zeggende: “Deze beker is het nieuwe verbond in mijn Bloed, dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van Mijn verrader is met Mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat zoals het is vastgesteld, maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd!”


Eeuwige verlossing wordt Alleen gevonden in het Perfecte leven, door de dood en opstanding van de Messias van Israël, de Tak van Gerechtigheid. Exodus 12:13 Beschrijft het vergieten van bet Bloed van het Pesach lam in Egypte voor de verlossing van Israël. Het Bloed was aangebracht aan de bovendorpel en de beide deurposten van het huis waar binnen ook het vlees, het vlees van het lam, werd gegeten.


Exodus 12:13
En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.


God zei: “Wanneer ik het Bloed zie, dan ga Ik u voorbij.” Er is leven in het Bloed, en dat Bloed moest worden uitgegoten voormij, voor mijn zonden. God is de Enige die heeft vereist dat het zo moest worden gedaan. God is Degene die eist dat het Bloed gepresenteerd moest worden, teneinde aan zijn eigen gerechtigheid te voldoen. En het is Hij die zegt: “Als Ik het Bloed zie, zal Ik aan u voorbijgaan.” Het Bloed van Christus voldoet geheel aan Gods rechtvaardige eis.  We Moeten de Waarde Zien die God op het Bloed van Jezus heeft geplaatst. Het Bloed heeft voldaan aan God; het moet ook voldoen aan ons.“Het Bloed is het Fundament van ons Nieuwe Verbond’’


In deze Paasweek, wanneer de meeste ogen in het Christendom zich richten en scherp stellen op het offer van Christus en het lijden aan het kruis, komt heel terecht ook het Pesach in onze gedachten.


Niet alleen om die reden vind ik het Pesach zeer interessant, maar het Pesach predikt het Evangelie van Jezus. God schreef hier doorheen een nieuw hoofdstuk in Zijn verhaal van Verlossing in tijd en ruimte.


“De Hersteller van de Breuk”


Onze Zekerheid ligt in het Verbond met God.


Onvoorwaardelijk vertrouwen wij Hem dat Hij onze Verlosser en Genezer is. Hij is onze Redder ons Pesach Lam.

 

“Abraham en Isaak Offeren een ram voorzien door de Here”


Het Bloed van Jezus is bestemd voor de reiniging van ons geweten.


HERE – Onze Voorziener en Beschermer omdat hij genegenheid voor mij heeft, Ik zal hem Redden.

“Jehovah-Jireh, De HERE Voorziet”

Genesis 22:14
En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin voorzien, Jehovah-Jireh; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden.


De HERE zal voorzien, die naam werd door Abraham aan de plaats gegeven, waar hij was geweest en op het punt stond om zijn zoon Isaak te doden. Dat God zou voorzien in een slachtoffer voor het offeren.

 “Jezus Christus ons Pesach Offer”

Psalm 60:4
Gij hebt het land doen beven en barsten; genees en heel zijn breuken, want het wankelt.“God Heeft Voorzien in een Lam”


Dus, mogen wij allen vandaag worden aangemoedigd om te zien dat de God die voorzag in een RAM op de Berg Moriah en de God voorzag in Zijn Zoon op de Berg Golgotha, dezelfde God zal voorzien voor jou en mij. Het fundamentele verhaal is dit: “De dood was doorgegeven aan alle families van Egypte – aan alle schepsels in Egypte voor deze kwestie. Alleen die huishoudens die bedekt waren onder het Bloed van een Lam, op de juiste manier geofferd en klaargemaakt, volgens Gods instructies, zouden worden gered van het doodvonnis. Om de symboliek verder te verhogen; het bloed moest worden geplaatst  aan de zijkanten en de bovenkant van de deuropeningen van het huis, op de Punten van een Kruis.


En aan Jezus de Messias als het "Lam Gods”, dat de zonden van de wereld wegneemt, maar alleen voor degenen die geloven en handelen op dat geloof. Net als bij de eerste Pesach.


Johannes 1:36
Jezus liep door, Johannes keek hem aan en zei: "Zie, daar is het Lam van God!”


De boodschap van het Pesach is dezelfde duidelijke en eenvoudige boodschap van het Evangelie van Jezus vandaag. Geloof in het Lam dat stierf aan de gevolgen van uw zonden en u zult gered worden van de toorn van de Rechtvaardige Rechter van alle mensen.


Toen zag ik een Lam dat eruit zag als was het geslacht, maar het stond nu tussen de Troon en de levende wezens en tussen de vierentwintig oudsten. Hij had zeven horens en zeven ogen, welke staan voor de Zevenvoudige Geest van God die over de gehele wereld, in ieder deel, is uitgezonden. 


Niets van dit alles zou mogelijk zijn als het Bloed niet voldeed aan Gods Gerechtigheid. Het Bloed van Jezus Christus is het Middel van onze Toegang tot God.Openbaring 5:6  
En ik zag een Lam in het midden van de Troon en van de vier dieren en te midden der oudsten staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.


Openbaring 21:22
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige en het Lam, is haar Tempel.
Kolossenzen 2:14
Door het bewijsstuk van schuld uit te wissen, dat door zijn legale inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:


1 Petrus 2:24
“Die zelf onze zonden” in zijn Lichaam op het kruis gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door “Zijn striemen zijt gij genezen.”


Psalm 79:9  
Help ons, o God van ons Heil, onze Redder, om de Heerlijkheid van uw naam; bevrijd ons en doe verzoening over onze zonden om uws naams wil.

 


Ergens in het midden van de menselijke geschiedenis zond God Jezus om de prijs te betalen voor onze weigering om Hem te gehoorzamen.“Onze Familie Altaren”


God is niet veranderd. Redding was niet gratis; iemand moest ervoor betalen. "In feite, nog steeds moet u een lam naar God brengen om vergeving te worden." Alles wat ooit door God was voorgeschreven in het verleden is nog steeds vereist door Hem in het heden, uw bekering, Iemand om te betalen voor wat u hebt gedaan: Het Perfecte Offer - Jezus, het Lam van God.


Hebreeën 10:22
Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.


Het Bloed van Christus is beter dan elke drugs, medicijn, die mensen nemen om het “hoofd” te bieden aan hun mislukkingen en er mee te kunnen “omgaan”. We moeten harten hebben die gereinigd zijn van een kwaad geweten.”  


Zijn Bloed dat werd vergoten voor de vergeving van uw zonden moet u zich toe eigenen, het offer van Jezus. Met andere woorden, in Hem zelf persoonlijk vertrouwen. Gezegend zijn zij die hun klederen wassen in het Bloed van het Lam: zodat zij recht kunnen hebben op de Boom des Levens, en door de poorten de stad mogen binnenkomen.
Openbaring 22:14                  
Zalig zij, die hun gewaden wassen, en deze wit hebben gemaakt in het Bloed van het Lam,


In het “Nieuwe Jeruzalem” zal er geen kerkgebouw meer nodig zijn. De Heer God Almachtig en het Lam, Jezus zijn haar Tempel. “Het is Volbracht!” Dat waren de laatste woorden van Jezus toen Hij stierf aan het Kruis.


“Jezus Confronteerde Satan “door Zijn eigen Bloed”


Hebreeën 9:12
Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen Bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een Eeuwige Verlossing teweeggebracht.


1 Korintiërs 15:55
“De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?”

“Zie Hij Komt Met De Wolken”

Openbaring 1:7
Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
“Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde”


En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: “Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven.”


“En Ik zal hem een God zijn en hij zal Mijn zoon zijn”


Openbaring 22:12-14
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad.


*"Het Strijdlied van de Republiek"
"Dit is een oude hymne die de Amerikaanse Burgeroorlog bezingt die ten grondslag ligt aan de vorming van de huidige Verenigde Staten van Amerika"
(1861-1865)


“Mine eyes have seen the Glory of the coming of the Lord:
He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;
He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:
His truth is marching on.”

Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
Glory, glory, hallelujah!
His truth is marching on.Ik wens u allen een Gezegend Pesach Deze 2014

Mogen wij de Zoon van God elke dag Hoger Opheffen Josie Hagen