Pages

Friday, 9 May 2014

De Overname van de bloedlijn Nephilim neemt ons mee in de DNA-match met de DuivelMensen ik wil jullie vragen de tijd te nemen om deze brief goed te lezen en te bestuderen!

Openbaring 2:29
Iedereen die oren heeft moet horen naar de Geest en begrijpen wat hij tegen de Kerk zegt.

Mattheüs 6:6
Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.


"Dan zal uw Vader, die ziet wat er gebeurt in het verborgene, zal u ervoor belonen"

 

Openbaring 10:11
En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natiën en volken en talen en koningen.


Hooglied 4:16
Ontwaak, o noordenwind, en kom, zuidenwind, Doorwaai mijn hof, opdat zijn balsemgeuren stromen! Laat mijn geliefde kome tot zijn hof en zijn kostelijke vrucht daarvan eten.

"De Hof van mijn verstand, mijn brein"

  
Ontwaak, O noordenwind, en kom, O zuidenwind Kom en breek uit

Laat mijn Liefste tot Zijn hof komen

 

Hooglied 4:9
Gij hebt mijn hart gestolen, mijn zuster, mijn bruid, mijn hart gestolen met één blik van uw ogen, met één juweel van uw ketting.


Wij verklaren dat de Orders van Dood en Hel en hun DNA van onze Bloedlijnen, van onze huizen en Kinderen afkomt. Valse Transformaties breek. Valse evenbeelden, valse veranderingen die opstijgen val neer in ons in de Naam van Jezus. We nemen onze erfenis, onze kronen, de Hof van ons verstand terug. Het beeld, de gelijkenis, van God herstelt.


1 Korintiërs 15:26
De laatste vijand die zal worden vernietigd is de dood.


Ezechiël 37:9 
Daarop zei Hij tot mij: Profeteer tot de Wind, profeteer, mensenkind, en zeg tot de wind: Zo zegt de Here HERE: Kom van de vier windstreken, o Adem, en blaas in deze doden, zodat zij herleven.

"En Adem in deze doden opdat zij levend worden"

Jeremia 51:49
Zoals Babel geweest is tot een val voor de dodelijk gewonden van Israël, zo zullen in Babel de dodelijk gewonden van heel de aarde vallen.


“In Zijn hand is het leven van ieder schepsel en de Adem van de mensheid”


Job 12:9-10
In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de Adem van de mensheid?


Johannes 6:27
Werkt NIET om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven,


Jeremia 50:25 
“De HERE heeft zijn arsenaal geopend en de wapens van zijn toorn te voorschijn gehaald, want dit is een werk voor de Here, de HEER Almachtig, in het land van de Babyloniërs.”
  
"De HEERE heeft zijn Arsenaal geopend"

Sefanja 3:17
De HEER uw God is met u, de Machtige Strijder die verlost. Hij zal zich over u verblijden met grote vreugde; in Zijn liefde zal Hij u niet langer bestraffen, Hij zal zwijgen in Zijn liefde en over u juichen met gejubel.
De HEERE heeft zijn Arsenaal geopend"

Want een grote toevloed van zielen staat er aan te komen. U vecht voor hen. Het is Oogst Tijd!


Efeziërs 1:10
“Hij was van plan om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus te verenigen  en samen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.”


We zijn nu in het uur waar De Heer met een zeer sterk Woord spreekt om hen die geroepen zijn door Zijn Naam bijeen te brengen en te horen zoals nooit tevoren en te gehoorzamen als nooit tevoren.


Ezechiël 21:31  
Ik zal mijn brandende gramschap over u uitstorten; met het vuur van mijn verbolgenheid zal Ik tegen u blazen en Ik zal u geven in de handen van mannen als beesten, getraind om vernietiging.

"Ik zal u geven in de handen van mannen als Beesten"

 

"Beest leiders Mannen en vrouwen"

"Want Uw dag is gekomen, de tijd voor u om te worden gestraft"


We kunnen gebonden zijn in Rome met Gnostische doctrines. Terwijl een man of vrouw onder deze doctrine is, wandelt hij of zij in die doctrine.


Johannes 8:33
“Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams zaad en zijn nooit iemands slaven geweest; Wat bedoeld u met: “U zult vrij worden?”


Jeremia 50:31 
“Zie, Ik ben tegen u, o hoogmoedige”, luidt het woord van de Here, de HERE Almachtig, want uw dag is gekomen, de tijd voor u om gestraft te worden!


Wij verklaren in Jezus naam en door Zijn Bloed een verbreking van de rebellie en de koppigheid in ons. Opstandigheid van de Vleugels van de Nephilim van demonische wezens, die de dood en de plagen in ons leven en DNA heeft gebracht.


We Scheiden ons in Jezus naam af van de bloedlijnen van het beest in ons DNA. Wij verklaren in Jezus naam en maken ongedaan de misvorming van de vleugels van de dood en de hel om onze bloedlijnen te transformeren. We Breken de mismaaktheid in onze generaties.

“We Breken de mismaaktheid in onze generaties”
  

Structuur van Drievoudig DNA

Ons DNA in is de vorm van de dubbele helix (spiraal), twee strengen van codes, die openritsen om het mechanisme van de cellen te voorzien van instructies voor eiwitproductie bedenkend in staat te zijn om de codes die in het geheel niet werken te corrigeren. Wetenschappers hebben ontdekt hoe een derde streng aan de dubbele helix te binden, waardoor het een drievoudige Helix wordt. De drievoudige helix kan geen zieke eiwitten maken omdat het niet kan uitpakken. In sommige gevallen zou de derde streng alleen maar fungeren als een remmer, in andere zal het optreden om de schade te corrigeren in de dubbele, zodat toekomstige cellen niet beïnvloed worden door de foutieve code -Bron Instituut voor onderzoek in de bio geneeskunde-IRB


De Schotse Rite Vrijmetselarij, de Ridders van Malta, Koninklijke Ridderorden inclusief Oranje, High Shriner Vrijmetselaars en de Ridders van de Ridderorde van het Heilig Graf, zijn allen onder het gezag van de Algemeen Overste van de Jezuïeten.
"De Bloed Eed van de Jezuïeten"


“De wreedheid en de brutaliteit van de onmenselijkheid van het Beest"

"Het Verlies van Menselijkheid”


Het volgende is de Jezuïetische Extreme Eed van Inductie alleen gegeven aan hoog geplaatste Jezuïeten. Deze eed is overgenomen uit het boek Subterranean Rome door Carlos Didier, vertaald uit het Frans, en gepubliceerd in New York in 1843.


Er is niets wat de onmenselijke wreedheid van deze Rooms-Katholieke militaire orde duidelijker naar voren brengt dan de eed die wordt genomen door degenen die verheven worden tot commandoposten in de samenleving.

“Verder beloof en verklaar ik dat ik, wanneer de gelegenheid daar is, meedogenloos oorlog zal maken, heimelijk of openlijk, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik aangestuurd ben te doen, om hen uit te roeien en ze volledig van het oppervlakte van de hele aarde te verdelgen; en dat ik noch leeftijd, noch geslacht of conditie zal sparen; en dat ik zal ophangen, verwoesten, koken, villen, wurgen en levend begraven deze beruchte ketters, rijt de magen en baarmoeders van hun vrouwen open en plet de hoofden van hun kinderen tegen de muren, om voor altijd te vernietigen hun verfoeilijke ras. En wanneer dit niet openlijk gedaan kan worden, zal ik stiekem gebruik maken van de gifbeker, het wurgende koord, het staal van de dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen, wat ook hun condities en toestand zijn in het leven, openbaar of particulier, als ik op elk moment kan worden aangestuurd om zo te doen, door een agent van de Paus of Superieur van de Broederschap van het Heilige Geloof, van de Sociëteit van Jezus.“Zegel van de Jezuïeten”

De Filistijnen sneden het hoofd van de dode koning Saul eraf, en hielden zijn schedel opgeknoopt hangen in de tempel van Dagon. De rouwende Joden begroeven de rest van zijn botten.“De Bisschoppen van Dagon vertonen schedels. De Orde van Skull and Bones”

Openbaring 18:24
“En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.”

"Het Pinakel van de Zwarte Dood"

5 x de Wil van Satan.
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen,
O morgenster, zoon van de dageraads!
Op de aarde bent u neergeworpen,
u die de volken heeft verzwakt!
Maar u zei in uw hart,

Ik zal opstijgen naar de hemel “Ik zal opstijgen in de mens”;
Ik zal mijn troon oprichten boven de sterren Gods,
En ik zal zitten op de berg der samenkomst
Aan de zijden van het noorden.

Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken;
Ik zal mezelf maken als de Allerhoogste.


Satans Vijf Ik Wil worden gezien in het boek Jesaja. "Satan zegt dat hij zichzelf zal maken als de Allerhoogste God, precies op de pinakel." De hoogste plaats in de mensen die zijn gemaakt in het Beeld van God en niet in het beeld van het Beest en zijn karakter, natuur van de dood. De 5e Ik wil is: "Ik zal zijn als de Allerhoogste"


Wij verklaren in Jezus naam een breking van het 5e zegel en verklaring. Lucifer, valse vader, valse apostel, valse evangelist en de satan zelf zijn De 13e Bloedlijn van Lucifer.


“De 5e Zegel en Verklaring”


Wij verklaren een afsnijding van de valse "Ik wil".  En wij verklaren in de Naam van de Heer en snijden de vleugels van Illuminatie van de valse opstijging van Lucifer af. Valse Troon, valse Priesterschappen, valse opstijging in het beeld van het Beest de hoogte van de Nephilim bloedlijnen.

 

“De Paus kust en aanbidt bloed afgenomen van een dode Paus”

Paus Franciscus kust de reliek van Paus Johannes Paulus II die hij kreeg van Floribeth Mora Diaz. De geestelijke prostitutie en religieuze fraude zal zijn hoogtepunt bereiken net voor de terugkomst van Jezus Christus. Er is geen einde aan de schandelijke en verderfelijke fraude en allerlei vormen van corruptie in het Vaticaan.


“Zij hebben het fundament gelegd van bloedvergieten en het gebroken verbond”


Galaten 5:20
Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, egoïstische ambities, onenigheid, scheuring en tweedracht, afwijkingen in de leer,


1 Korintiërs 10:21
U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de Tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen.


Jesaja 14:12-14  
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen O morgenster, zoon van de dageraads! Hoe wordt gij neergeworpen op de grond, die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak!

"Die de volken verzwakte"

"De verzwakking van de volken, van de massa's"


Dinsdag 29 april 2014 - Een Natie in de greep van een koude moordenaar. ICE en Crystal Meth is nu een pandemie in Australië. Jonge levens tot een wrak gemaakt en miljoenen voor de “Onderwereld syndicaten. - de Heraldsun.com.au News pagina 9.
                                
“Australië waarschuwde dat het ICE probleem pandemische proporties bereikt”

“Redactioneel: Afschuwelijk Ice Tijdperk Treft Victoria”

Adjunct-commissaris Ashton openbaard Bike bendes en overzeese criminele syndicaten waren bezig te profiteren van het hoogst verslavende aspect van ICE "om actief duizenden jonge Victorianen te vangen".

 

Bikies en andere criminele groepen verdienen veel geld in en op de Meth Amfetamine handel. De ACC zal op dinsdag gebruik maken van een Melbourne persconferentie om een ​​rapport bekend te maken over illegale drugs gebruik in Australië, dat vraagt ​​om een bredere benadering dan wat momenteel bestaat, om op de ICE pandemie los te laten - het is niet alleen een kwestie van rechtshandhaving.

“Het ICE pandemie — Het is niet alleen een kwestie van rechtshandhaving”

“Het ICE probleem vereist een totale reactie van de overheid en een hele samenleving.” Een citaat van Keith Moore - Heraldsun.com.au. Australiërs zijn in toenemende mate via internet hallucinogene paddo’s uit Nederland en Canada aan het kopen, opgestuurd naar hun eigen adres. Chemicaliën zijn ook gerelateerd aan Farmaceutica. Drugs, gif, rook etc. Een magiër (Grieks: Pharmakeus) is iemand die drugs gebruikt om pseudoreligieuze fantasieën en occulte ervaringen op te roepen. De tijd waar we nu in zijn is er een van de hoogste niveaus van alertheid ooit. We moeten de Daniël zalving hebben om de verborgen werken der duisternis bloot te leggen en te onthullen.


“En de rook van hun pijniging zal opstijgen voor altijd en eeuwig”

"De verzwakking van de volken, van de massa's"


Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging Stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het Beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

“En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid”

 

Vader in Jezus naam wij verklaren een verbreking van alle verbonden aan alcohol, voedsel, medicijnen, Ice, Roken van sigaretten of drugs, van valse vrede, valse troost. We verbreken het eeuwigdurende van het gebroken verbond door valse vrede. Wij Staan in berouw over de verbintenis in het gebroken verbond met dodelijke stoffen om onze pijn verdriet en trauma's te bedekken.

“De Kwelling van het Verstand, de Mind”

Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het Beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.


Een groot aantal Gelovigen heeft demonische ergernis, chagrijn. Dit is onderdrukking, kwelling, pijniging en tobberijen door boze geesten. Maar steeds meer mensen zijn in verwarring door het verschil tussen demonische ergernis en geestelijke oorlogvoering.  Gekweld te worden door een demon is ergernis. Een demon te bestrijden is geestelijke oorlogvoering!


Lucas 12:19
En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zeide tot hem: “Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?”


Psalm 42:12
Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
“De verzwakking van de volken van de massa’s”

“Het Bloedvergieten van de 21e Eeuw”

De 21e Eeuw is vol van bloedvergieten. Moord, Zelfmoord, en rivieren van bloed vloeien als gevolg van het gebroken verbond en verraad dat over de gehele aarde is toegenomen, en velen van de massa’s op deze aarde opzettend voor vernietiging. Het is nu aan het versnellen. Hebt u in het afgelopen jaar op het nieuws gemerkt dat ouders bezig zijn om hun eigen kinderen te vermoorden? De Nephilim is de nagemaakte overschaduwing van de duisternis, het veroorzaakt oorlog in de bloedlijn.


“Het geheimenis van de ongerechtigheid,
The Mystery of Iniquity”

Klaagliederen 2:11
Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn binnenste is vol kwelling, mijn hartebloed is ter aarde uitgestort omdat mijn mensen ten onder gaan, omdat kinderen en zuigelingen bezwijken op de pleinen der stad.


Wij verklaren in Jezus naam een afsnijden tot aan de wortel van alle valse opstijging.
Gij zegt in uw hart Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal zijn als de Allerhoogste, dit is een valse opstijging.


Sinds de farao's, heeft de mens geprobeerd als goden te worden. Transhumanisme heeft deze wens meegenomen naar de volgende fase, met het streven naar onsterfelijkheid, alwetendheid, en ultieme macht.


Lucifer zei: "Ik zal opstijgen naar de valse heilige berg de nagemaakte berg Hermon.” Zij waren de “Eerste vleugels” en het zijn nu de “Dagen van deze vleugels op de Aarde"

"De eerste valse opstijgende vleugels op de aarde"


We breken in de naam van Jezus de opstandigheid, de koppigheid, en het tarten van de vleugels van een hoog niveau, en het hoge niveau van duivelse demonen van de dood en plagen. Amen.


De Vijf vleugels van: "Ik zal opstijgen naar de valse heilige berg, die berg Hermon is godslastering. Het DNA van de bloedlijn van het Beest is de valse Opstijging" De Ridders van de valse tempel zijn de Grootmeesters van de Hoog opstijgende Meesters van de Loges.

Godfried van Bouillon was een hoog opgestegen meester, een opperbevelhebber van de tempel wachten. Hij had het DNA van de bloedlijn van het Beest “Valse vleugels van opklimmen".  Hij was ook van de Egyptische Memphis in zijn heerschappij in de 97 - 99 graden. "Dat is een zeer hoog niveau, de Top van het hoogste niveau van de duivels van de Moravische bloedlijnen van de “Orange Loge", de Top van verdorvenheid het hoogtepunt van de Nephilim het hoge niveau van het Beest van het boek Openbaring.


"Valse koningen, valse priesters, valse heer der heren van de bloedlijn van het Beest met valse opstijgende kracht"
  


"Valse opklimming De Opstijgende Meesters en de Pleiaden"

Wij verklaren een breken in Jezus naam van onze familie bloedlijnen van ons Geestelijk DNA van de Nephilim Meester Metselaars. Valse transformatie valse transfiguratie val van onze bloedlijnen in Jezus naam.


Aan de basis van transhumanisme - "het verbeteren van de soort" en "het verbeteren van menselijke genetische eigenschappen" is "gesluierde eugenetica" (pseudo ras wetenschap) dat de Grootste Raciale massamoordenaars in de geschiedenis, de Nationalistische Socialistische Staat van nazi-Duitsland geïnspireerd heeft om het genetische Superieure Ras van de Ariërs te creëren, om de wereld te overheersen; en uitroeiing van de zogenaamde lagere rassen door de miljoenen. - Aldous Huxley, [ 68 ]
De term "transhumanisme" werd bedacht door bioloog Julian Huxley in 1957, die het omschreef als "de mens resterende mens, maar zichzelf overtreffend, door het realiseren van nieuwe mogelijkheden van en voor zijn menselijke natuur"


14 Mei 2014 - “Transhumanisme heeft een aantal schijnwerpers op dit moment met de release van Johnny Depps nieuwe film, “Transcendence”. Critici zijn er niet lovend over en de schijnwerpers kunnen van korte duur zijn. Transhumanisme is de beweging wiens doel het is om de dood te verslaan door de overdracht of het uploaden van de menselijke persoonlijkheid in een robot, hersenen en lichaam. Een van hun auteurs, James Barrat, is zelfs zo ver gegaan om te zeggen dat het transhumanisme onvermijdelijk is en wanneer de doorbraak komt dat dit het einde zal zijn van het menselijk tijdperk – Artikel door Ross Thompson.Collectief brengen de Opkomende Meesters Grote Witte Broederschap (het wit is de verwijzing naar het licht) het geheel voort waarvoor de Bijbel al voor duizenden jaren heeft gewaarschuwd.Hebreeën 7:15-16
En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat, die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende vleselijke (afkomst), maar krachtens een onvernietigbaar leven.


“Maar krachtens een onvernietigbaar leven”


Er moet nu in ons een scheidslijn, een beslissend moment komen, om onze levens en onze familie bloedlijnen van de valse opstijgende vleugels van het valse bovennatuurlijke te scheiden. Het Beest zal niet dieper afdalen in ons en onze kinderen en kleinkinderen.


Daarom verklaren wij in Jezus naam een totale blootlegging van de Reuzen in onze gezinnen en vorige generaties. Here God leg bloot de Nephilim in onze generaties. Niets in ons leven zal verborgen blijven. We zijn in het uur, in de tijd van de vloed van het Beest en de bloedlijn van het beest en van seksuele magie. Het is een tijd van de vloed van Sodom van de Vuiligheid op de aarde, maar wij zijn geroepen om het zout der Aarde te zijn. Er is een laten begaan van het Beest in onze bloedlijnen, ons DNA, geweest en het heeft een overname veroorzaakt. We moeten dringend bidden en voorbidden en de overname in onze levens en in die van onze kinderen breken in de generaties Pneuma-genetica en Geestelijke genetica.


Seksuele ongerechtigheid, Iniquity, gedragen in onze Pneuma- genetica, houdt ons opgesloten in het bloedverbond aan Sodom. De Tsunami van Sodom heeft een enorm impact op onze mentale toestand. Een familie van drie generaties verenigd in een verbondsring – Nephilim is geen mythe – het kan een ongerechtigheid, een Iniquity, in onze generaties zijn.

“De Chromosomen van het DNA van het Beest”

 

DNA is de basis eenheid van erfelijkheid die voornamelijk wordt gevonden op chromosomen binnen de kern van de cellen van een organisme.


“Orders van de Hel en hun DNA”


Vrijmetselarij, Illuminati, Druïdisme, Mormonisme, Hindoeïsme, Wicca Hekserij en anderen die allemaal opstijgen op de vleugels van het valse bovennatuurlijke, ze nemen ons mee in de DNA Match met de duivel. Overname van de Bloedlijn van de Nephilim.


“En ik zag een beest opkomen uit de zee "de massa's van de Aarde"


Openbaring 13:1 
En ik zag uit de zee een Beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

"Ze nemen ons mee in een DNA match met de duivel"

 

Nephilim: Oorsprong van Genetisch Kwaad werpt diepe blik op de menselijke genetica, langwerpige schedels.

Het veroorzaakt in de bloedstroom een valse transformatie van het valse bovennatuurlijke.


1 Samuel 28:13 
Maar de koning sprak tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij? De vrouw antwoordde Saul: Ik zie een bovennatuurlijk wezen uit de aarde opkomen.


Johannes 6:62
Wat dan, indien gij de Zoon des Mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was?


Jesaja 14:3
En het zal geschieden ten dage, wanneer de HERE u rust geeft van smart en van onrust en van de harde dienst, slavernij en kettingen, die men u heeft laten verrichten,


Romeinen 6:18
En, vrijgemaakt van de slavernij aan de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. 


Deze foto is van de extreem occulte Kate Perry muziek video "Dark Horse"


We vernietigen in Jezus naam de zetel van de Bloedlijnen van het Beest Nephilim over ons leven.


“Heer Jezus Christus ik Onderwerp mij aan de Overschaduwing van “Uw Vleugels”

"U was onderworpen aan dat wat van nature geen goden zijn"


Galaten 4:8
Maar in de tijd, dat gij God niet kende, hebt gij goden gediend, die het in wezen niet zijn. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij nu terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?


Ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken; Ik zal zijn als de Allerhoogste. Paranormaal Nephilim Bloed.


Openbaring 13:16  
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd.


"Verbond met de dood"

Jesaja 28:18 
Dan zal uw Verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden.


“Dit is een deel van een citaat van de Jezuïeten eed”

"Ik verklaar verder dat de leer van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten en anderen van de Protestanten of Liberalen verdoemelijk zal zijn en zij zelf en die zich op hetzelfde verlaten vervloekt zijn."
“Verder verklaar ik dat ik zal helpen, assisteren en adviseren allen of een deel van de agenten van zijne Heiligheid in elke plaats waar ik ook zal zijn, in Zwitserland, Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal komen, en ik zal mijn uiterste best doen om de ketterse protestantse of liberale doctrines te verdelgen en alle hun voorgewende bevoegdheden, juridisch of anderszins, te vernietigen.”
Deze eed verschijnt in zijn geheel, in het boek, De Onderdrukte Waarheid over de moord op Abraham Lincoln, door Burke McCarty, pagina's 21–23.


Wij herroepen en doen in Jezus naam afstand van alle eden en verbonden die wij of onze voorouders hebben gemaakt in de Rooms-Katholieke Kerk, met inbegrip van alle andere tempels en Lodges van tempel prostitutie en alle deelneming aan de Beker van demonen.


“Reinig ons Heer Jezus van alle zonde en verontreinigingen”


Wij herroepen en doen afstand van alle verbonden die via de Lodge van Rome van Oranje zijn gemaakt naar Rome. Blauw Lodge, Witte Lodge, loges van de slavernij, Buffels Lodge, Esther Star, Vrouwen Loge.


Wij herroepen en doen afstand met diep berouw en bekeren ons van alle Bloed Eden en Bloed Offers die met deze systemen gemaakt zijn, in Jezus naam.


 

Johannes 8:43 
Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat u niet in staat bent om te horen wat ik zeg!


"Het Verhaal van Uw Slavernij"


Zij antwoordden hem, omdat wij van Abrahams zaad zijn, en nooit in slavernij waren aan een mens: hoe zeg je: Gij zult vrij worden?


"Abrahams zaad" Geestelijk DNA”


Johannes de Doper riep zijn generatie op om de bijl aan de wortels te leggen en tot bekering en de vrucht van bekering voort te brengen.


De familie iniquities moeten dringend worden gereinigd in en door het Bloed van het Lam en met diep berouw, of anders zal de plaag die ons geselde niet worden gebroken.


Openbaring 21:8
Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.


Wij verklaren in Jezus naam de bijl leggend aan de wortels van het Koninklijke Oranje in de Kerk.


Wij verklaren in Jezus naam dat de Troon van Oranje en de greep van Oranje over ons leven en huizen en de volken van ons zal vallen. En wij herroepen de regel uit ons Nederlands volkslied dat wij van de Duitse Bloedlijn zijn.


Wij verklaren in de Naam van de Heer een verpletteren van de kop van de Serpent, de slang en we leggen de bijl aan de Boom van kennis van goed en kwaad in de Hof van Eden. We breken de slangenbeet van de Vrijmetselarij van onze vaders en onze voorvaders, zelfs vanaf de conceptie tijd waar sommigen zijn gebeten in de baarmoeder.


“Orders van Hel en Hun DNA”

Job 3:11
Waarom ben ik niet bij de geboorte gestorven, heb ik niet de geest gegeven, toen ik uit de moederschoot kwam?


Prediker 4:2-3 
Daarom prees ik de doden die reeds lang gestorven zijn, gelukkig boven de levenden die nog in leven zijn, en gelukkiger dan die allen (prees ik) degene, die nog niet is geboren, die nog niet heeft aanschouwd het boze werk dat onder de zon geschiedt.


We breken de slangenbeet van Vrijmetselaars gif af, zelfs vanaf de baarmoedertijd, we moeten ons er van afscheiden als we de Vrucht van de Heer willen.


"Het gebed van Ezra van Belijdenis"

Ezra 9:8-10 
En thans is ons sedert kort genade bewezen van de HERE, onze God, doordat Hij een deel van ons volk heeft laten ontkomen, en ons een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats, dat God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij; want wij zijn slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem. Maar nu, wat zullen wij hierna zeggen, onze God? Wij hebben immers uw geboden verlaten.


“En geef ons een beetje verlichting in onze gebondenheid.

Want wij zijn slaven”

Jesaja 14:3
En het zal geschieden ten dage, wanneer de HERE u verlichting geeft van uw lijden en van uw onrust en van de harde dienst die men u heeft gedwongen te verrichten,


2 Samuel 22:3
“O, HERE, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn van mijn heil, mijn burcht, mijn toevlucht, mijn verlosser; van geweld hebt Gij mij verlost.Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.


De Bijbel – Gods Almachtige Onfeilbare Woord onthult in grotere diepte de innerlijke werking van niet alleen de gevallen verdorven mensheid, maar van de demonische "politieke" machine van hemelse wetteloze engelachtige intelligenties en hun kwaadaardige leider, de oorspronkelijke radicale lasteraar, godslasteraar en karakter moordenaar – ook bekend als Lucifer, de vader van alle leugen. Mijn vrienden, we zijn Allemaal onderworpen aan een GROTE geestelijke oorlog die woedt vandaag voor het hart, het hele verstand en de ziel van de mensheid - we zijn aan het einde van onze tijd reis als menselijk ras aangekomen.


Openbaring 11:18 
De volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te vernietigen wie de aarde vernietigen.


Jeremia 51:25 
“Zie, Ik ben tegen u, gij vernietigende berg, die de gehele aarde hebt vernietigd, luidt het woord des HEREN. Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een uitgebrande berg.


"Gij, die de hele aarde wil vernietigen"


Ridder van de Koperen Slang (Chevalier du Serpent d'Airain De Vijfentwintigste Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij.


Het vertegenwoordigt de slang, die Mozes opgezet had in de woestijn in het kamp van de Israëlieten, door ernaar te kijken werden zij genezen van de wonden die waren  veroorzaakt door de slangen die hen in de woestijn hadden achtervolgt. De maçonnieke Orde van het T-Kruis.

Zijn de meeste christenen in slaap gesust zonder zich daarvan bewust te zijn ? Ik denk het.

Paus Franciscus, wat is er met hem?
Er zijn duidelijke tekenen dat Franciscus I door satanische krachten werd gekozen voor deze tijd. De Illuminatie zijn gefascineerd door beeldspraak, symboliek en getallen. Het getal 6 is Satans nummer (666), en 13 duidt op rebellie en is meestal gekoppeld met “pech”. Benedictus was de 16e en was de 6e paus naar zijn kantoor af te treden in 600 jaar. Precies 6 uur na zijn aankondiging om af te treden, sloeg de bliksem in het Vaticaan. Paus Benedictus had het pausdom voor 13 dagen verlaten. Paus Francis Ik werd verkozen op 3/13/13 om 08:13 Rome tijd. Dan is er de eigenaardige Pauselijke fascinatie voor het weergeven van de satanische Twisted Crucifix. - Copyright 1986, tijdschrift van de American Medical Association. Kruis en titulus, slachtoffer draagt de dwarsbalk (patibulum) naar de plaats van de rechtop post (stelen) bijna een lage Tau-kruis (crux commissa), vaak gebruikt door de Romeinen ten tijde van Christus. Rechtsboven, vertolking van Jezus ' titulus met naam en misdaad, Jezus van Nazareth, Koning der Joden geschreven in het Hebreeuws, Latijn en Grieks. Rechtsonder Mogelijke methoden voor het bevestigen van titels aan het Tau-kruis (links) en Latijns kruis (rechts).


Het was onder de ongelooflijke kracht van de Grondwet, dat de Algemene Overste van de Jezuïeten bekend begon te worden als de “Zwarte Paus”. Hij wordt als “zwart” aangeduid vanwege zijn geheime, verborgen activiteiten, en niet vanwege zijn ras. De Schotse Rite Vrijmetselarij, de Ridders van Malta, Royal Ridderorden, Hoge Shriner Vrijmetselaars en de Ridders van de Ridderorde van het Heilig Graf, ze zijn allen onder het gezag van de Algemene Overste van de jezuïeten. Eerwaarde pater Adolfo Nicholas is de laatste die werd gekozen voor deze positie in 2006. Islam, Vrijmetselarij, Occultisme, Romanisme.

“Het is de bloedlijn van het Beest, het DNA van het Beest”

Hebreeën 10:29
Hoeveel zwaarder straf, denkt u, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het Bloed van het Verbond, waardoor hij vrij van zonde was gezet, onrein geacht en de Geest der genade beledigd heeft?


“De Islamitische Connectie naar Rome”


De Paus verheft een oud symbool van de zonnegod, gedragen door een goudstuk gevormd als de wassende maan. In het Oude Egypte, is dit was een symbool van de Moeder van de goden, Isis Sisi.


“Zij en haar hart worden voorgesteld als de hostie”

De zetel van de Paus was vacant voor 13 dagen! Dan is op 3-13-13 om 13 bekend gemaakt nadat Benedictus XVI, de 6e paus in 600 jaar, in zijn ambt zou aftreden. Precies 6 uur na zijn aankondiging om af te treden sloeg de bliksem in het Vaticaan. Paus Franciscus: Ik werd verkozen op 3/13/13 om 08:13 Rome tijd. Dan is er de eigenaardige Pauselijke fascinatie voor het laten zien van het satanische Gebogen Kruis.


Zij hebben het radicale tegenovergestelde inbegrepen de Koningin van de Hemel in dit ritueel. Uitgedrukt door dit negen meter hoog beeld van de Katholieke Maria in een Rooms-Katholieke Kerk in Chicago. Hier is de Katholieke Maria in het centrum van de Eucharistie, waar zij en haar hart worden voorgesteld als de hostie, Het Brood des Levens.
  


“De bloedlijn van de Nephilim”
  
Ezechiël 37:9
Toen zei hij tegen mij: Profeteer tot de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Alzo zegt de Heere HEERE; Kom uit de vier windstreken, o Adem, en blaas in deze doden, opdat zij levend worden. Wind of Adem van de Hemel kom. Toen zei Hij tot mij: Profeteer tot de wind, hiervoor had hij tot de botten geprofeteerd, en over hen; en er gebeurde iets, maar het was nog niet op het doel gekomen, de adem was nog nodig; Daarom was het nodig om een tweede keer te profeteren, niet tot de botten, maar tot de "wind", achteraf zinspelend op de 'adem'; en kan verwijzen naar de ziel of adem van de mens.

"Opnieuw het Lichaam binnenkomend"


Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? “Ik ben het, die in gerechtigheid spreek,  

“Machtig om te verlossen”

Leviticus 21:6 
Zij moeten hun God Heilig zijn en de naam van hun God niet ontheiligen, want zij brengen de vuuroffers des HEREN, de spijze van hun God, daarom zullen zij Heilig zijn.


Er zijn waarschuwingen, maar er is veel spot en ongeloof. Wij De Kerk moeten niet de Bloedlijn van het Beest hebben als de Heer Jezus terugkomt. We Scheiden ons af in de Naam van Jezus van het DNA van het Beest de Luciferaanse cultus.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Maar ze hebben de overwinning over hem vanwege het Bloed van het Lam en van het getuigenis, die zij hebben gedragen en opgedaan, en omdat ze hun leven eenvoudig hielden en zelfs niet terugdeinsden voor de dood.


Openbaring 15:2-3 
En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het Beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods. En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende: Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Amen.
  

Lucas 4:18
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om de gewonden vrij van hun ketenen te maken en om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.


Jesaja 28:18-19
Ik stel het recht tot meetlint, en de gerechtigheid tot paslood. De hagel zal het toevluchtsoord van de leugen wegvagen, het water zal de schuilplaats overspoelen. Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem vertrapt worden. Zo dikwijls als hij zal doortrekken, zal hij u grijpen; want morgen aan morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht, “En het zal pure terreur zijn om te begrijpen wat het betekent"


Jesaja 28:15
Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen,


De Zoon is het Schitterende Schijnsel van Gods Heerlijkheid en de Exacte Kopie van Zijn wezen, Hij schraagt ​​de schepping met zijn machtig woord. Nadat Hij in de reiniging van de zonden had voorzien is Hij gezeten aan de rechterhand van de Majesteit in de Hemel.

“Verlossing door Zijn Bloed”

“Reinigt uw geweten van dode werken om de Levende God te dienen”


Hebreeën 9:13-15
Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een nieuw Verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

“Verlossing door Zijn Bloed”

 

 “Aanbidding van de Schepper”

Openbaring 4:11
“De vierentwintig oudsten zullen zich neerwerpen voor Hem die op de troon gezeten is en Hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheden leeft, en zij zullen hun kronen voor de Troon werpen, zeggende: Gij, onze Here en God, zijt Waardig te ontvangen de Heerlijkheid, de Eer en de Macht; want Gij hebt alles geschapen, en om Uw wil was het en werd het geschapen.”

  

Gods zegen

Josie Hagen


 =======================================


Lees verder in onderstaande link:


Australië waarschuwt: ICE probleem bereikt pandemische proporties


Transhumanisme