Pages

Thursday, 29 May 2014

De Valse Vrede maker van Rome!Er is iets opmerkelijks aan de horizon. God is machtig aan het bewegen in de wereld. Bent u geestelijk voorbereid? Zijn uw dierbaren voorbereid? Zijn we klaar voor de dag van Zijn Kracht en Macht. 
                     

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.


En ik hoorde een luide stem in de Hemel zeggen: “Nu is de Verlossing en de Kracht en Het Koninkrijk van onze God,


Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de Heilige plaats – laat hij die het leest het opmerken!


DE PAUS KOMT ERAAN!!!   
Er is een grote poster in Oost-Jeruzalem met deze boodschap: Jezus zei: "Ik ben een slaaf van Allah. Allah is de enige God en alle mensen moeten voor hem buigen en Hem dienen. "Ik weet niet hoe die woorden invloed hebben op uw geest en ziel, maar dat niveau van openbare godslastering brengt een tumult in mijn buik. Als dergelijke woorden werden gesproken / geschreven over Mohammed, zouden ongelovige hoofden op de grond rollen en bloedige rellen over de hele wereld plaatsvinden. Hoe komt het dat dit niveau van boosheid is toegestaan ​​in de Heilige Stad van YHWH? Hoe komt het dat de islam de macht heeft om onbetwiste onderwerping aan leugens af te dwingen, terwijl de mensen van YHWH er stil bij zitten, niet in staat of bereid om de waarheid te spreken?Het zou de grootste vooruitgang van de Bijbelse profetie sinds 14 mei 1948 zijn. Interessante kanttekening; het bezoek van de Paus in mei zal samenvallen met de 66e verjaardag van de staat Israël. Anderen zijn er niet zo zeker van en geloven dat  premier Benjamin Netanyahu van plan is om de controle van de berg Sion, voorafgaand aan het bezoek van paus Franciscus aan het Heilige Land in mei, om te draaien. Bron - Israël Today.


De Paus sloeg symbolisch het geplande monotheïstische Oecumenische akkoord toen hij zijn Heilige Land reis begon. Zal hij vanuit zijn hoge occulte ambt de woorden van de Illuminati Een Wereld Orde plannen spreken om hun Een Wereld Godsdienst te beginnen. Volgens dit Huis van Theosofie Plannen, zal de Paus op het juiste moment in de geschiedenis naar Jeruzalem reizen, en vanuit een monotheïstische forum sprekend, zal hij aankondigen dat alle religies nu zijn gecombineerd in een. Niet alleen de drie monotheïstische godsdiensten, maar alle religies! Natuurlijk, alle religies ter wereld in één te combineren onder leiding van de Valse Profeet. Openbaring 13:11-18 is een van de belangrijkste profetieën vanuit het boek Openbaring.


Openbaring 13:11-18
En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekent het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.
"De Joods-Christelijke-Islamitische traditie lijkt het monotheïstische geloof als een rode draad te hebben"

Hosea 10:6
Ja, het wordt zelf naar Assur gebracht als een geschenk voor koning Strijdlust. Schande zal Efraïm op zich laden, en Israël zal beschaamd uitkomen met zijn overleggingen.


De Paus bij de geboorteplaats van Christus: Vrede-maker Franciscus nodigt Israëlische en Palestijnse Presidenten tijdens zijn bezoek aan Bethlehem uit hem te bezoeken bij het Vaticaan voor gebed.


De spanningen zijn hoog als Franciscus zich voorbereidt op de Berg Sion om de mis te vieren


Het Terrein op Berg Sion, bekend als de Cenakel of “Boven Kamer” wordt beschouwd als Heilig voor zowel de Joden als de Moslims.


Obadja 1:17
Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een Heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.Paus Franciscus ontmoet Patriarch Bartholomeus I, de aartsbisschop van Constantinopel, in de kerk van het Heilig Graf voor de ontmoeting met de Christelijke leiders van de gemeenschap in de oude stad van Jeruzalem.


“Zarathustra wordt uitgebeeld als Godheid, Hij is God, de Lucifer Zonnegod”


In het moderne Illuminati-isme is dit Zoroastrische geloof volledig overgedragen. De top geestelijk leider draagt ​​witte kleding en hij wordt beschouwd als de Lucifer Zonnegod! Wanneer een Illuminati een ontmoeting heeft met hem, wordt hij beschouwd als "minderwaardig" en draagt ​​zwarte kleding.

De paus komt eraan en het niveau van leugens tegen Israël neemt toe. Paus Franciscus zal morgen, zaterdag 24 mei 2014, aankomen in Jordanië. Dan zal hij op zondagmorgen 25 mei per helikopter naar Bethlehem vliegen.

Later die zelfde dag gaat de Paus per helikopter naar de luchthaven van Tel Aviv, Ben Gurion, om formeel te worden begroet door de Israëlische delegatie, alvorens zijn weg te vervolgen naar Oost-Jeruzalem, naar de eerste ontmoeting met de Oecumenische Patriarch van Constantinopel. Je kunt je afvragen waarom ik je al die details geef. Ik wil dat je heel duidelijk ziet wat er gebeurt tijdens dit Pauselijke bezoek . 

Merk op dat de Paus als eerste naar de Palestijnen gaat, pas en daarna zal doorvliegen naar Israël, naar Bethlehem. In plaats van een paar mijl door te vliegen naar Jeruzalem, kiest hij ervoor om naar beneden, naar Ben- Gurion, te vliegen om te voorkomen dat zijn eerste, officiële aankomst in Israël zal plaats vinden in de Heilige Stad ... en zo daarmee Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van de Joodse staat. Merk op dat de eerste uren van zijn bezoek in Israël alleen activiteiten omvat die worden uitgevoerd in Oost-Jeruzalem, welke is opgeëist door de Palestijnen. Een kort citaat uit INSIGHT FOR INTERCESSORS. “Inzicht voor Voorbidders”


John 3:29
“Hij die de Bruid heeft is de Bruidegom”


Openbaring 13:6
En hij opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en hen die in de Hemel wonen.


“Opende zijn mond in Godslastering”
Psalm 73:9
Hun mond zetten ze op tot aan de Hemel en hun tong roert zich overal op aarde om deze in bezit te nemen.


Johannes 11:48
Als wij Hem zo laten geworden, zullen allen in Hem geloven en de Romeinen zullen komen en ons zowel onze tempel als ons volk ontnemen.


Uitgebracht op 21 april 2010 voor de mensen, Vertaling in het Engels (Origineel document uit 1944). Nu ik zal het derde deel van het geheim onthullen. Dit deel is de afvalligheid in de Kerk! (1)
Onze Lieve Vrouw toonde ons een visie van iemand die ik beschrijf als de 'Paus', staande voor een lovende menigte. Maar er was een verschil met een echte Paus, de boze blik, deze had de ogen van het kwaad. (2)
Dan na een paar momenten die we zagen dezelfde Paus een kerk binnengaan, maar deze kerk was als de kerk van de hel, is er geen manier om de lelijkheid van deze plaats te beschrijven, het leek een vesting gemaakt van grijs cement, met gebroken hoeken en ramen als ogen, was er een snavel bovenop het gebouw. (3)
Vervolgens keken we op naar Onze Lieve Vrouw die tot ons zei: U hebt de afvalligheid in de Kerk gezien, dit bericht kan worden geopend door de Heilige Vader, maar moet worden aangekondigd na Pius XII en voor 1960. (4)
Tijdens het koninkrijk van Johannes Paulus II, moet de hoeksteen van Petrus graf worden verwijderd en worden overgebracht naar Fátima. Omdat het Dogma van het geloof niet bewaard is gebleven in Rome, zal haar gezag worden verwijderd en aan Portugal worden gegeven. (5)
De kathedraal Lodge van Rome moeten worden vernietigd en er moet een nieuwe worden gebouwd in Fátima. (6)
Indien 69 weken nadat deze opdracht is aangekondigd, en Rome doorgaat met zijn gruwel, dan zal de stad worden vernietigd. (7)
                                        

Hosea 4:7
Hoe talrijker de priesters werden, des te meer zondigden ze tegen mij. Zij verruilden hun Briljante God voor iets schandelijks.


“FÁTIMA MOVEMENT NOVUS ORDO WATCH”


1 Koningen 19:18
Maar Ik zal er in Israël zevenduizend overlaten, allen die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.

AMMAN, Jordanië (AP) — Paus Franciscus heeft afgelopen zaterdag Jordanië bedankt voor de opvang van honderdduizenden vluchtelingen uit de burgeroorlog in Syrië, en aangedrongen op een “dringende” vreedzame oplossing voor het conflict in het naburige land aan het begin van zijn driedaagse bezoek aan het Midden-Oosten.


"Het Valse Ambt van de Profeet Priester van Rome"

"Valse vrede maker, valse bisschoppen"


"De fundamenten van Rome zijn bezoedeld met het bloed van onschuldige kinderen en baby's"


"Bisschoppen van Holocaust"

Openbaring 12:9
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die Duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.


"De Geest van de Draak, de geest van het Beest, de geest van de valse profeet zal van ons breken, we zijn niet langer burgers van Rome"


Jeremia 19:3-5
Hoort het woord des HEREN, gij koningen van Juda en gij inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: zie, Ik breng rampspoed over deze plaats, waardoor ieder die ervan hoort, de oren tuiten zullen, omdat zij Mij verlaten, deze plaats ontwijd, en daar voor andere goden die zij niet gekend hebben, offers hebben ontstoken, zij, hun vaderen en de koningen van Juda; en zij deze plaats met het bloed van onschuldigen hebben vervuld, en zij de hoogten van de Baäl gebouwd hebben om hun kinderen als brandoffers voor de Baäl met vuur te verbranden, iets wat Ik niet geboden noch uitgesproken heb en wat Mij niet in de zin is gekomen.


Jeremia 2:34
Zelfs is in uw slippen het bloed gevonden van onschuldige armen, die gij niet bij een inbraak hebt betrapt.Openbaring 16:6
Omdat zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!
"De Trompetten klinken al"

"Ons Voorbereidend op Gerechtigheid"
De slachtoffers: "We hopen dat eindelijk de waarheid zal worden blootgelegd."

16 Januari 2014 Laatst bijgewerkt om 16:40 GMT. De slachtoffers: "We hopen dat eindelijk de waarheid zal worden blootgelegd." Een VN-panel in Genève is begonnen met het horen van een rapport van het Vaticaan over het seksueel misbruik van duizenden kinderen door Rooms-Katholieke geestelijken. De Aartsbisschop Silvano Tomasi zei: “De Heilige Stoel zag de persoon van elk kind als "onschendbaar” - lichaam, geest en ziel". Het Vaticaan weigerde een eerder verzoek om informatie, zeggende dat deze gevallen de verantwoordelijkheid waren van de rechterlijke macht van de landen waar het misbruik plaatsvond. Hij werd beschuldigd van onvoldoende reageren op de beschuldigingen. De slachtoffers zeggen dat ze hopen dat de hoorzitting, die live wordt uitgezonden, de Kerk zal vragen om zijn "geheim" te beëindigen - Lees verder in het hoofdartikel onderaan!


“Slachtoffer van misbruik door een priester"

16 Januari 2014 Laatst bijgewerkt om 01:57 GMT. Paus Franciscus heeft gezegd: “Omgaan met misbruik is van vitaal belang voor de geloofwaardigheid van de kerk.” Vorige maand kondigde hij aan dat een Vaticaanse commissie zou worden opgericht om seksueel misbruik van kinderen in de kerk te bestrijden en hulp te bieden aan slachtoffers – Lees verder in de link onderaan.


BBC News – 16 Januari 2014 Laatst bijgewerkt om 01:57 GMT. Verwondingen kunnen bloedingen in de vaten veroorzaken, het kan de hersenen samendrukken. Verwondingen aan het hoofd kunnen slachtoffers later vatbaar maken voor een vroege dood, zelfs jaren later door verminderd oordeelsvermogen. Dit wordt zichtbaar uit een belangrijke analyse van de overlevenden van misbruik.  Degenen met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen, door het misbruik, lopen het grootste risico om vroegtijdig te sterven. De studie in JAMA Psychiatrie, uit verzamelde gegevens gedurende 40 jaar over meer dan twee miljoen mensen, wees uit dat hersenletsel het risico verdrievoudigd. Zelfmoord en fatale verwondingen behoorden tot de meest voorkomende oorzaken van vroegtijdige dood. Meer dan een miljoen mensen worden in Europa per jaar naar het ziekenhuis gebracht met een traumatisch hersenletsel. De studie, door onderzoekers van de Universiteit van Oxford en het Karolinska Instituut in Stockholm, bekeken de Zweedse medische dossiers tussen 1969 en 2009 – Lees verder in link onderaan."Het Vaticaanse schandaal van Kindermisbruik"Het Vaticaan wordt geconfronteerd met moeilijke vragen van de VN- onderzoekers in Genève op het seksueel misbruik van duizenden kinderen door Rooms-Katholieke geestelijken.


Paus Franciscus heeft gezegd dat het omgaan met misbruik van vitaal belang is voor de geloofwaardigheid van de kerk, maar de kerk is bekritiseerd over zijn onvoldoende reageren op een aantal van de beschuldigingen – Lees verder in de link onderaan.


Psalm 106:38
Ook vergoten zij onschuldig bloed, het bloed van hun zonen en dochters, die zij offerden aan de afgoden van Kanaän, zodat het land door bloedschuld werd ontwijd.


De Wet van Valse Bisschoppen. We blijven niet onder de wet van Rome van valse bisschoppen. We blijven niet onder de religie en de wet van de dood.


Romeinen 4:15
De wet immers bewerkt toorn; waar echter geen wet is, is ook geen overtreding.De geschiedenis van de Jezuïeten met de Joden is altijd onstabiel geweest,
maar dat betekent niet dat we de opstijging van Franciscus moeten vieren.


"De Zwarte Paus"

“Een Wereld Orde Zegel”


In 1541 creëerde de Paus het Satanische Geheime Genootschap bekend als de Jezuïeten. Het doel van de Jezuïeten was om de Reformatie te stoppen, die ketters uit te roeien en om een algemene constante staat van oorlog te voeren tegen alle vijanden van de kerk. De jezuïeten waren onderworpen aan de absolute, totale controle van een generaal die bekend stond als de Zwarte Paus. Deze zwarte Paus is een ingewijde.


"De Zwarte Kunst van het Satanisme"


Terwijl de Jezuïeten gebonden zijn aan gehoorzaamheid aan zowel de Zwarte als de Witte Pausen, wordt de Zwarte Paus verondersteld de echte absolute macht binnen het Vaticaan uit te voeren, beginnend in de vroege jaren 1700. De Zwarte Paus heeft de Rooms Katholieke Kerk consequent dieper bewogen en geplaatst in de praktijk van hekserij. Dit doel van officiële overname van de R.K. voor Satan is nu  aangekomen op het late stadium waarbij de openbare Paus een niet-traditionele Crucifix gebruikt, het zogenaamde Gebogen Kruis, of Gedraaide Kruis.


Dit Gebogen Kruis Is in de Middeleeuwen door Satanisten ontworpen als hun symbool van de Anti-Christ.


Dus, wanneer Paus Johannes Paulus II dit Gebogen Kruis omhoog houdt naar de gelovigen, zoals hij continue doet, dan buigen zij zich onwetend naar het Symbool van de Anti-Christ. Dit is een van die gebeurtenissen, die nooit eerder hebben plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis, die sterk het begin van de Grote Verdrukking in het algemeen en de Rooms-Katholieke Paus als de Valse Profeet in het bijzonder suggereert – zie link onderaan.
“De nieuwe kardinaal van Spanje zegt dat Homoseksualiteit een ziekte is”


Madrid (AFP) - Paus Franciscus nieuw gekozen Spaanse Kardinaal, de 84 jarige Fernando Sebastian Aguilar, heeft homoseksualiteit beschreven als een “ziekte” die kan worden genezen met een behandeling.


“Vurige afwijzing van rechtse homogroeperingen”


Het interview was op zondag gepubliceerd, een week nadat de Spanjaard, als één van de 19 nieuwe kardinalen door de Paus was gekozen, erkend te zijn op 22 Februari 2014 – Lees verder in het hoofdartikel.


Dit is gepland te gebeuren tussen week 69 en 70 van Daniël, die is rond 17-24 augustus 2011. Onze Vrouwe Authentieke Derde Geheim van Fatima begon met het aftellen op 21 april 2010.
De uiteindelijke Anti-Paus zal de ketterse Wederkomst in Jeruzalem valideren, de wereld de kastijdingen te tonen van het geloof in de Joodse Jezus, niet in onze Heer en God,


“Jesum Christum Dominum Nostrum”

Marcus 14:1
Nu was het na twee dagen Pascha en het Feest der Ongezuurde Broden. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem door list in handen zouden krijgen en doden.


Johannes 3:29
Wie de Bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.


Lukas 22:2
En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten, hoe zij Hem uit de weg konden ruimen, want zij waren bang voor het volk.
“Het Gebroken Verbond” De Breuk”

Jeremia 11:8-10
Maar zij hoorden niet, noch neigden hun oor, doch zij wandelden allen in de verstoktheid van hun boos hart: dus bracht Ik over hen al de woorden van dit verbond, dat Ik geboden had te houden, maar dat zij niet hebben gehouden. Verder zeide de HERE tot mij: “Er wordt een samenzwering gevonden onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden, iniquities, van hun voorvaderen, die weigerden naar mijn woorden te horen, en zij zijn andere goden achternagelopen om die te dienen; het huis van Israël en het huis van Juda hebben het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten had, verbroken.”

“Chicago Rabbijnen ontmoeten Paus Franciscus in Vaticaanstad”“Een samenzwering is gevonden onder de mannen van Juda”


Rabbis Matanky (llinks), Weinberg (midden) and Wolkin (rechts) presenteerden Paus Franciscus een brief en een boek van het Aartsbisdom van Chicago. Rabbijnen uit de omgeving van Chicago, op Joodse missie van het Verenigde Fonds Rabbijnse Actie comité, hadden woensdag een ontmoeting met paus Franciscus, tijdens de wekelijkse Pauselijke samenkomst op het Sint Pietersplein in Vaticaanstad. In de stromende regen werden de 19 rabbijnen verwelkomd en naar een speciaal zitgedeelte naast het podium van de paus begeleid.
Na afloop hadden drie rabbijnen de mogelijkheid om de Paus te begroeten: Dat waren Rabbijn Leonard Matanky, President van de  Rabbijnse Raad van Amerika en Decaan bij Ida Crown Joodse Academie, Rabbi Michael Weinberg, Senior Rabbijn aan de Tempel Beth Israël in Skokie, and Rabbijn Carl Wolkin, Senior Rabbijn aan de Congregation Beth Shalom in Northbrook - Door Steven Chaitman.


Jeremia 11:10
Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden, iniquities, van hun voorvaderen, die weigerden naar mijn woorden te horen, en zij zijn andere goden achternagelopen om die te dienen; het Huis van Israël en het Huis van Juda hebben het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten had, verbroken.


“De Schandalen en Ketterijen van Johannes XXIII”


Volgens de Grootmeester van de Italiaanse Vrijmetselarij, werd Johannes XXIII ingewijd in een Vrijmetselaarsloge in Turkije voordat hij "Paus" werd. Johannes XXIII was een radicale ketter die verdacht werd van het modernisme zo ver terug als 1926. Hij werd vaak gezien verbroederd met communisten en andere radicalen die de Katholieke Kerk haten. Hij was de man die de "inspiratie" had Vaticanum II te benoemen en het grootste deel van de grote afval in werking te zetten. Johannes XXIII heeft alle kenmerken van een samenzweerder op hem, en veel bewijs geeft aan dat hij niet als eerste gekozen was in het conclaaf van 1958. Na zijn dood, werd Johannes XXIII door Vrijmetselaars en Communisten geprezen als een groot liberaal en een revolutionair die hun idealen ondersteunde - de voormalige labelde zelfs zijn encycliek Pacem in Terris "een krachtig statement” van Vrijmetselaars doctrine.


“Sedevacantism – Het Ambt, de Zetel, van Petrus is Leeg”


Er zijn 260 geldige pausen in de Kerkgeschiedenis en meer dan 40 tegenpausen geweest. Er zijn meer dan 200 pauselijke vacatures, periodes zonder paus, geweest. De feiten op deze website bewijzen dat de laatste vijf mannen die beweerden pausen te zijn in feite tegenpausen waren en zijn. Paus Paulus IV Apostolische Constitutie Cum ex Apostolatus Officio. Paus Paulus IV verklaart plechtig dat een ketter niet rechtsgeldig kan worden gekozen tot Paus, zelfs niet met de unanieme instemming van de kardinalen.

“Bloed van Paus Johannes Paulus II gestolen uit Italiaanse kerk”
Een beetje bloed van Paus Johannes Paulus werd gered na een aanslag die hem bijna doodde op Sint Pietersplein op 13 mei 1981 – zie link onderaan.


Franciscus “Vredesduiven” voor Oekraïne zijn onmiddellijk en venijnig aangevallen door boze vogels - 26 Januari 2014. Twee witte duiven die door de kinderen, staande ​​naast Paus Franciscus, waren opgelaten als een vredesgebaar zijn aangevallen door andere vogels. Terwijl tienduizenden mensen op het Sint Pietersplein op zondag keken, zagen zij hoe de twee duiven, vlak nadat ze werden vrijgelaten uit een open raam van het Apostolisch Paleis, werden aangevallen door een meeuw en een kraai. Een duif verloor veren toen het zich kon vrij worstelen van de meeuw. Maar de kraai pikte herhaaldelijk op de andere duif in. Het was niet duidelijk hoe het met de duiven is afgelopen toen ze wegvlogen – Lees verder in link news.nationalpost.com onderaan.


“De Natie van Oekraïne ligt in een zeer Strategisch gebied”

De natie van Oekraïne ligt op een zeer strategische locatie, gelegen aan de rand van andere belangrijke landen, zoals Rusland, Wit-Rusland, Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië. Het is een land dat voor het grootste deel van zijn geschiedenis is veroverd en bezet door zijn buren. Het is vaak verdeeld over de spanningen tussen naburige rijken. In het 17e en 18e Eeuwse Rusland, Polen; en het Ottomaanse Rijk verdeelde het. In de 19e eeuw was het gedeeld door Rusland en het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Voor een korte periode na de Eerste Wereldoorlog was het onafhankelijk. Tot voor kort het is een deel van de Sovjet-Unie geweest, maar nu geniet het onafhankelijkheid. In feite is dit de langste periode van onafhankelijkheid in zijn geschiedenis; achttien jaar. Dus het leven in de Oekraïne was voor meer dan een paar honderd jaar op het randje in de poging verenigd te blijven, het probeerde te voorkomen dat men in onderwerping aan andere landen kwam en een kwaliteit van leven in die tijd van de bezetting te handhaven. Interessant is dat de naam Oekraïne letterlijk betekent "aan de rand." De Oekraïne: Tussen Twee Keizerrijken. "Aan de Rand" Door Dr. Robert R. Congdon, Congdon Ministries International.


“Was het niet Petrus die van Jezus sprak zeggende:”


1 Petrus 2:21-24
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.”


“Was het niet de Apostel Paulus die vermelde:”

Galaten 3:13
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: “Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.”


“VN zegt: Vaticaan legde “zwijgplicht” op kinderen”


BBC News - 5 Februari 2014, Laatst bijgewerkt op 16:34 GMT. De VN heeft het Vaticaan opgeroepen “onmiddellijk” alle geestelijken te verwijderen die bekend zijn of verdacht zijn van kindermisbruik.


Hebreeën 12:26-27
Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijft, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.


“De Pot verwijt de Ketel dat hij Zwart ziet!”


Het was het "Bloed van Jezus" dat werd geportretteerd in dat schaduwbeeld op Jom Kippoer, wat ook werd vervuld toen Jezus stierf op Pesach. Het ritueel van het doden van het Pesach Lam was vervuld als een “zond-offer” voor de natie op het Pesach, toen de Zoon van God elke stap van het feestritueel uitvoerde en uiteindelijk werd opgeofferd aan de boom.


I Petrus 2:24
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.


De Hand van de Here der Heerscharen werd aan de tempelleiders, die instrumenten waren in de dood van Jezus, getoond. Hun God was de rituelen van de aardse tempel aan het veranderen. Het Pesach en het “zondoffer” op Jom Kippoer waren niet langer nodig.


“Het Bloed van Jezus had het lot der mensheid voor Eeuwig bezegeld”


Er is een kleine maar groeiende groep van bijbelgeleerden die geloven dat Jezus was Gekruisigd aan een Boom waarin de dwarsbalk die Hij droeg werd vastgemaakt aan de boom en daar hing Hij.

“Was het niet Petrus die van Jezus sprak zeggende:”

1 Petrus 2:21-24
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden; die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.”


“Was het niet de Apostel Paulus die vermelde:”

 Galaten 3:13
Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: “Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.”


BBC News – Corruptie over EU “adembenemend” – De Europese Commissie: “De omvang van corruptie in Europa is "adembenemend" en het kost de Europese economie ten minste 120 miljard euro (£ 99bn) per jaar. EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmstrom heeft een volledig verslag over het probleem gepresenteerd. Ze zei dat de werkelijke kosten van corruptie "waarschijnlijk veel hoger" dan 120 miljard waren. Voor het verslag van de corruptie bestudeerde de Commissie alle 28 EU-lidstaten. De Commissie zegt dat het de eerste keer was dat een dergelijk onderzoek is gedaan. Omkoping is wijdverbreid - 3 Februari 2014 Laatst bijgewerkt om 17:34 GMT.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood


"Beperkingen tegen Degenen met Vlekken en Gebreken"


Leviticus 21:18-20
Niemand met enigerlei gebrek mag als priester aantreden: niemand die blind is of verlamd, niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde ledematen, niemand wiens ledematen na een botbreuk vergroeid zijn, niemand met een gebochelde of dwergachtige gestalte, niemand met staar, niemand met zweren of uitslag, niemand met verminkte testikels. Geen enkele man uit het nageslacht van de priester Aäron met een gebrek mag naderbij komen om de vuuroffers van de HEERE aan te bieden. Hij heeft een gebrek, daarom mag hij niet naderbij komen om het voedsel van zijn God aan te bieden. De spijze van zijn God, zowel van het allerheiligste als van het heilige, mag hij eten.


Leviticus 21:21
Geen nakomeling van de priester Aäron, die een lichaamsgebrek heeft, zal naderen om de vuuroffers des HEREN te brengen; hij heeft een lichaamsgebrek, met de spijs van zijn God zal hij niet naderen om te offeren.


"Geen mens met een smet die van het zaad van Aaron is"

"De Verlossing door Zijn Bloed"

Hebreeën 9:11-13
Maar Christus, opgetreden als Hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen Bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden,


Efeziërs 5:27  
En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of enig defect, zó dat zij heilig is en onbesmet.


Het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het Lam


En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de Bruid tonen, de Vrouw van het Lam.


Openbaring 21:10
“En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de Heilige Stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de Heerlijkheid Gods, en haar en haar glans was de aller kostbaarste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, helder als kristal. En zij had een grote en hoge muur, en had twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen van de twaalf stammen der kinderen Israëls. Drie poorten op het oosten, drie poorten op het noorden, drie poorten op het zuiden, en drie poorten op het westen. En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.


Gods zegen

Josie Hagen


======================================


Lees verder in onderstaande linken:


VN panel confronteert Vaticaan met seksmisbruik kinderen door geestelijken


Klap op de Hersen geeft levenslang gevaar op bloedingen


Vaticaan legde zwijgplicht op kinderen


Nieuwe Spaanse Kardinaal zegt homoseksualiteit is een ziekte


Bloed van Paus Johannes Paulus gestolen uit Italiaanse kerk


Pauselijke Vredesduiven voor Oekraïne aangevallen


Corruptie over EU “adembenemend” - EU-Commissie