Pages

Wednesday, 20 August 2014

We zijn Geroepen om de Herstellers van de Breuk te Zijn - 'Herstel het Verbond'“De open deur van het Verbond”


“God Waakt als de Wachter”

“Openbaring Profetie – Het Einde is het Begin van Voor Altijd”

Mattheüs 12:6  
Ik zeg u echter dat hier Iemand is Die Meerder is dan de Tempel.


"Wij Verklaren als de Eindtijd Kerk; wij gaan op naar de Hoge Plaatsen met onze Geliefde." De Geest van God zegt: “Ik ben op zoek naar mensen die meedogenloos roepen om de geheime plaatsen, de verborgen schatten en de opening van de gewelven.”


Ik ben op zoek naar mensen die het uitroepen om de sleutels, "degenen die onophoudelijk meedogenloos roepen”, smeken en huilen" "Kom, Zelfs kom Heer Jezus Kom"

"De Sleutels van David"

Wanneer we werkelijk zijn geboren uit het Bloed, het Water en de Geest, dan zijn we geënt op dezelfde wortelstok van Jezus Christus, “De boom van het leven”

"Geboren uit Bloed en Water"

"De open deur van het Verbond"

Wat zij waren, Jacob viel in slaap en hij had een van de beroemdste dromen in de Bijbel:

Genesis 28:12-15
Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder. En zie, de HERE stond bovenaan en zei: “Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk…… En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u weer brengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.”


Genesis 28:16
Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: “Waarlijk, de HERE is werkelijk in deze plaats, en ik heb het niet geweten.


Jacob liep weg van huis met de aanwijzingen van zijn moeder om naar zijn oom Laban te gaan. En op zijn weg daarheen stopte hij. En toen hij stopte, volledig doorzeefd met het Gebroken Verbond, doorzeefd in zijn verraad, ging hij slapen op een Steen. Toen hij ging slapen kreeg hij een visioen. Hij zag een ladder op aarde en de top reikte tot de hemel en hij zag engelen op en neer langs de ladder gaan.


Genesis 28:13
En zie, de HERE stond bovenaan en sprak tot hem: Ik ben de HERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u en aan uw nageslacht geven.

“Toen Sprak de Here God tot hem”


Hij hoorde de Stem van God en God bevestigde het Verbond dat zijn vader Izaäk had verklaard. En het Woord van God zei: “Ik zal u al het Land geven. En hoewel hij in het gebroken verbond was, zei God: “Ik Bevestig met u het Verbond van uw vader.”

Toen hij wakker werd, zei hij…

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: Waarlijk, de HERE is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. Hij zei, dit is het Huis van God, hoe geweldig is deze plaats! Dit is niets minder dan het Huis van God, en dit is de Poort van de Hemel.” Hij was bang en zei; hoe geweldig is deze plaats! Dit is niets anders dan het Huis van God en dit is de Poort van de Hemel.”


"En dit is de Poort van de Hemel"

“Hij zag de Deur open dus ging hij door de deur om binnen te gaan 
in het Volledige Verbond”


Het was alsof Jacob God ontmoette tussen de Vleugels van de Cherubijnen. Zijn ogen werden geopend hoewel zij blind waren geweest in bedrog.


Daar zal Ik u ontmoeten, en van boven het Verzoendeksel, van tussen de twee Cherubs die op de Ark der getuigenis zijn, zal Ik met u spreken.Deze man leefde, zoals de meesten van ons, zijn leven op aarde in een enorm gebroken verbond, in een breuk. Maar net als hem komen ook wij oog in oog te staan met de realiteit dat God een God is die zich aan het Verbond houdt.


Dat is de ervaring van het zien van Gods Verbond. Ons Verbond met God hersteld, opent de hemelen!


Onze Families hebben geboorte gegeven aan rebellie en verraad. Verbroken verbond kan van generatie op generatie doorgaan.


Hebreeën 8:9
Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here.


Deuteronomium 5:2
“De HERE, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op Horeb.”

“De HERE, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op Horeb.”


“Ons Verbond met God hersteld, opent de hemelen!”

Jeremia 30:17
“Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.”


Jesaja 14:13-14  
En gij overlegde nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.


Hebreeën 7:22
Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. Het Nieuwe Verbond.


“En dat Hij verscheen aan Kefas”

1 Korintiërs 15:3-11
Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; maar het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Want ik ben de geringste der apostelen, niet waard een apostel te heten, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik, wat ik ben, en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, want ik heb meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is. Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen.


"Het Zuivere Bloed van Jezus Christus – Herstel van Verontreinigde zielen, Bloedlijnen"


“Dit is het Bloed van het Nieuwe Verbond”


De Bijbel zegt: "Zie wat betekent; wow kijk hier, alle zielen zijn van mij;  de ziel van de vader, dus ook de ziel van de zoon is van mij, en de ziel die zondigt, die zal sterven,


Ezechiël 18:4  
Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als de ziel van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.


Genesis 3:4
“De slang echter zei tot de vrouw: “Gij zult geenszins sterven.”


De Vader zegt; “De ziel die zondigt zal sterven, maar de slang bedriegt Eva door te zeggen; als u van de boom van goed en kwaad eet “zult u zeker niet sterven.”

Iedereen in het verbroken verbond heeft geleden. Wij zijn allemaal hetzelfde. Het kwam allemaal van de erfzonde van de Hof van Eden. Maar het Bloed van de Verzoening van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde om de macht te breken van verraad in onze fundamenten. Het gebroken verbond is ernstig, want het brengt dood in plaats van leven,


"Wij keren dood om en Verklaren in Jezus naam leven"


Wij verklaren dat de versnelling van die cyclus in onze levens en gezinnen zal breken, wij verklaren: Het ​​zal stand houden ​​in ons leven en het zal uit onze lichaam en onze organen komen.


We zullen niet geestelijk blind blijven voor onze eigen Bloedingen, emotioneel, mentaal en geestelijk. Door onze blindheid kunnen wij niet zien dat we geestelijk bloeden, we kunnen het niet zien met onze natuurlijke ogen.

“Gebroken Verbond is Verraad”

“Open mijn Ogen Heer zodat ik U zien kan”


Want de god van deze wereld heeft het verstand van de ongelovigen verblind [zodat zij de waarheid niet onderscheiden] om te voorkomen dat ze de waarheid zien.


Jesaja 33:1
Wee, verwoester, die zelf niet verwoest zijt; verrader, die zelf niet verraden zijt; als gij voleindigd hebt te verwoesten, zult gij verwoest worden; als gij gereed zijt met verraden, zal men u verraden.

"Gebroken Verbond is verraad"

"Het Gebroken Verbond"

Jeremia 11:10
Toen zei de HEER tegen mij: "Een samenzwering is gevonden onder de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem. Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden, iniquities, van hun voorvaderen, die geweigerd hebben Mijn woorden te horen, en ze zijn achter andere goden aangegaan om hen te dienen; en het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, die ik met hun vaderen gemaakt". Daarom, zo zegt de HEERE: "Zie, ik breng rampspoed op hen waaraan zij niet zullen kunnen ontsnappen. Ze zullen mij om hulp roepen, maar ik zal niet naar hen luisteren.


Jozua 23:7
En u niet inlaat met deze volken, die nog bij u overgebleven zijn, de naam van hun goden niet belijdt of daarbij zweert, noch hen dient of u voor hen neerbuigt.


Het heeft niets te maken met deze naties die nog steeds leven onder u; laat hun goden niet door u genoemd worden of gebruikt worden in uw eden; wees niet hun bedienden noch geef ze aanbidding:


Psalm 10:7
Zijn mond is vervuld van eden en bedrog en verdrukking, onder zijn tong zijn ongerechtigheid, iniquity, en onheil. Van eden zijn mond vol is, en bedriegerijen, en fraude: Onder zijn tong 'is' rechtsverkrachting en ongerechtigheid, iniquity.


Jeremia 44:25
Zo zegt de HERE der Heerscharen, de God van Israël: Gij en uw vrouwen, gij hebt dat met uw mond uitgesproken en met uw handen volvoerd, wat gij daar zei: Voorzeker zullen wij de geloften volbrengen, die wij hebben afgelegd om voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen. Doet uw geloften maar gestand en volbrengt uw geloften maar!


TruNews 'Rick Wiles: heeft gekeken naar wat hij noemt de “choreografie van de propaganda campagne" tegen Rusland en de Russische president Vladimir Poetin, die opzettelijk Rusland en Poetin proberen te demoniseren, er naar kijkend hoe het van alle kanten komt om "iedereen in de plaats van de Derde Wereldoorlog te krijgen. Wiles verklaart dit aan het begin van de show, evenals het schokkende nieuws dat afgelopen zondag nog een andere vlucht van Maleisië werd omgeleid, om te vliegen over een ander oorlogsgebied, met name Syrië. Na het beluisteren van zijn commentaar wordt Rick vergezeld door John T. Wayne, kleinzoon van "de Hertog" John Wayne, die zegt: "Amerika kan niet vrij zijn zonder God." Bovendien vertelt Tennessee Pastor Dale Walker Rick waarom hij uit zijn vroegere denominatie wegliep met de hele kerk die hem gezamenlijk volgde?


Hosea 2:15-16
En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: Mijn echtgenoot, en niet meer: mijn Baäl. Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden.


“Ik ben jaloers over u met Gods eigen jaloezie. Want Ik heb u verloofd met Christus, om u aan Hem te presenteren als een trouwe Bruid aan haar ene man.”Eén Echtgenoot, één Ware Heer, één Bruidegom,

één Heer van het Verbond

Eén Heer van de Ring van het Verbond

Jesaja 54:5
Want uw Man is uw Maker, HERE der Heerscharen is zijn naam; en uw Verlosser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.


Vader wij bekeren ons van het alchemisten huwelijk van de Zon en Maan van de Stier en de koe en het deelnemen aan de lusten van Vruchtbaarheid cult, vergeef ons in Jezus naam.


We bekeren ons van alle geestelijke hoererij en overspel Heer God Almachtig en van de Aanbidding van de Stier van Rome - Stier van Griekenland.


“We komen uit van Baäl en Baäl komt uit mij. Voor Altijd!”

 

Hoe meer we komen in de Volheid van Gods Verbond, hoe meer ons leven zal genezen en herstellen van alle gebroken verbond en verraad!


Wanneer ons leven meer en meer is genezen, dan kan er een herstel zijn van de verbreking, waar de deuren zijn geopend. We moeten de open deuren van de verbreking sluiten door de Geest van God.


“Het Verbond van God zal herstelt zijn”


De heer van de Ring, hij is de valse heer van de ring, van het verbond.


1 Koningen 13:34
En het volharden hierin werd tot zonde voor het huis van Jerobeam, tot zijn vernietiging en tot zijn verdelging van de aardbodem.


Jesaja 2:19
Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de Luister zijner Majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

"God stelt koningen aan en onttroont hen"

Daniël 2:21
Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben.


“Babylon Toen, Babylon Spoedig”


De Wereld had ooit een gouden kalf aanbeden in Babylon. Binnenkort zal de wereld een rode vaars offeren om 'de tempel' te reinigen, er is niet echt veel veranderd. De wereld zal weer terug bij af zijn, en het zal ons allemaal weer tot slaaf maken.
Jesaja 14:13-14
En gij overlegde in uw hart nog wel: “Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.“Het Oog van de Rode Draak”

“Openbaring 12 is het middelpunt en de Sleutel tot het gehele boek Openbaring”


Jesaja 2:19
Dan zullen zij in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken.


Openbaring 2:9
“Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.”


 “Het begin van de grote oorlog”


Een natie aan de avond van de Grote Oorlog


Vele mensen wezen naar de daad van één man als de vonk waardoor het conflict begon.


In het geval van Wereld Oorlog I, die op dat moment werd beschouwd als de “Grote Oorlog”, wezen vele mensen naar de daad van één man als de vonk waardoor het conflict begon. Aartshertog Franz Ferdinand van Oostenrijk werd vermoord in juni 1914 door een Servische man. Er waren enkele belangrijke verschillen tussen de diverse Europese landen van die tijd, met name tussen Oostenrijk en Servië. De daad van de moordenaar heeft Naties ertoe geleid partij te kiezen in de zaak en deze federaties leidde tot militaire bondgenootschappen die de WWII zouden vechten over de komende vier jaar.


Openbaring 19:11
En ik zag een open Deur in de hemel, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd “Getrouw en Waarachtig”, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.
  

Openbaring 2:9
Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn; zij zijn namelijk een synagoge van de satan.


’Tegen degenen die valse eden afleggen”

Maleachi 3:5
Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de tovenaars, tegen de overspelers, tegen hen die valse eden afleggen en tegen hen die het loon van een dagloner met geweld inhouden, die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de Legermachten.


‘De geest van Bileam is de geest van Dwaling “en van Rebellie”


Ze schreeuwen niet “Dood aan de Israëli’s” op de straten van Parijs. Ze schreeuwen “Dood aan de Joden”. In België, hangt een bordje in het café van Saint-Nicolas, een stad gelegen net ten oosten van de zuidelijke stad Luik, met de tekst: “Honden zijn toegestaan in dit hotel maar Joden onder geen beding.” In de grote steden zijn er meldingen van Joodse winkels die zijn geboycot, of bedrijven die weigeren te verkopen aan Joden.”

 

In 1942, De eerste treinladingen Nederlandse Joden werden naar de concentratiekampen gestuurd. Een paar jaar eerder waren tienduizenden Joden uit Duitsland gevlucht naar Nederland, waar een open-deur immigratiebeleid werd onderhouden. Maar al snel daarna bezetten de Nazi’s Holland en gingen over tot het Judenrein (schoon van Joden). Misschien wel de meest bekende Nederlandse Jood was Anne Frank, een tienermeisje waarvan het dagboek uitgroeide tot het meest gelezen boek over het leven tijdens de Holocaust. In 2005 verontschuldigde de Nederlandse Minister President zich dat zijn land samenwerkte met de Nazi’s.“Schapen naar de slachtbank”

Psalm 44:12
U hebt ons overgeleverd als schapen voor de slacht, U hebt ons onder de volken verstrooid;


“U hebt ons overgeleverd als slachtschapen, U hebt ons onder de volken verstrooid”


Zoals voor Nazi-Duitsland en Hitler Christenen waren. Ik denk niet dat de Nazi’s verbinding met het occultisme voor iemand een verassing is. Noch denk ik dat het een verborgen feit van de geschiedenis is dat Hitler van het Christendom dacht als een vergif voor zijn militaire en Staats doeleinden. De enige keer dat hij het Christendom ondersteunde was toen het hem hielp zijn macht te versterken binnen de Duitse Christelijke bevolking of wanneer het hem hielp het Judaïsme te ondermijnen.


"U ziet het is ons ongeluk de verkeerde religie te hebben. Waarom hebben we niet de religie van de Japanners, die het brengen van een offer voor het vaderland als het hoogste goed beschouwen? Ook de Mohammedaanse religie zou veel meer aan ons verwant zijn geweest dan het Christendom. Waarom moest het ‘t Christendom zijn met zijn zachtmoedigheid en slapheid?” Adolf Hitler [Albert Speer citeerde Hitler in zijn boek Inside the Third Reich (1971)]


Mijn gevoelens als Christen wijzen me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door enkele volgelingen, deze Joden herkende voor wat ze waren en mannen riep om tegen hen te strijden, Gods waarheid! was het grootst niet als een lijder maar als een vechter. ~ Adolf Hitler [München Speech, 12 april 1922, in tegenstelling tot graaf Lerchenfeld, dat verzet tegen antisemitisme was gebaseerd op persoonlijke Christelijke gevoelens].


Herinner De Grote Oorlog:  'Zij stierven opdat wij zouden leven': York Minister houdt gesneuvelden van de steden van de Eerste Wereldoorlog in gedachtenis. Gepubliceerd 15 mei 2014, moeten leren de komende 100 jaar.


 

"De Terroristische Hamas Tunnels"

De geest van Bileam is de geest der dwaling. Deze geest bevordert valse leringen als een manier om een struikelblok in de weg van het volk van God te leggen. Jezus, waarschuwde de kerk in Pergamum om zich te bekeren van deze geest. Openbaring 21:4 en Judas 1:11 waarschuwt ons de dwaling van Bileam te vermijden. Degenen die deze geest volgen zullen op dezelfde manier dwalen zoals Bileam afdwaalde want hij hield van het loon van de ongerechtigheid. Deze geest is actief in kerken vandaag in degenen die proberen om de zalving te kopen voor onrechtvaardige winst, met behulp van de heilige dingen van God als een middel om geld te verdienen voor zichzelf. De geest van Bileam is veel meer dan een 21 Eeuwse vijand van het evangelie van Jezus Christus. Hoe zal God daar mee omgaan in zijn kerk.


Openbaring 21:4
En God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.


Judas 1:11
Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileams-loon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.“God waarschuwde Bileam "alleen het woord te spreken, dat Ik tot u spreek"


Numeri 22:18,20
Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak: “Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de HERE, mijn God, te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen. God nu kwam tot Bileam des nachts en zei tot hem: “Nu die mannen gekomen zijn om u te ontbieden, sta op, ga met hen mede, maar alleen het woord, dat Ik tot u spreken zal, zult gij volbrengen.”


Vanaf het begin verklaarde Bileam aan Koning Balak dat hij, Bileam, alleen de woorden zou spreken die God hem gaf uit te spreken.


Numeri 22:38  
Maar Bileam zeide tot Balak: Zie, nu ben ik tot u gekomen; zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord, dat God in mijn mond zal leggen, zal ik spreken.


Bileam begreep dat hij moest oppassen om alleen de Woorden van God te spreken, maar Bileam ’s hart was niet met God. Bileam genoot van zijn gaven van God, maar hij werkte niet in volledige gehoorzaamheid. Petrus legt uit dat Bileam “hield van het loon van onrechtvaardigheid,” zoals Jezus leerde.


2 Petrus 2:15  
Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,


Openbaring 2:14
Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.


"De struikelblokken die vóór ons zijn gelegd zullen vallen en naar beneden komen"


Israël heeft in haar geschiedenis de verbonden en Eeuwige beloften van de Almachtige God door de jaren heen geschonden en heeft voor zichzelf de verschrikkelijke gevolgen, van een goddeloos bestaan ​​dat leeg is van goddelijke werkelijkheid en waarheid, geoogst.


Israël heeft door hun Bijbelse geschreven geschiedenis heen andere goden gediend (valse en ijdele ideologieën) en heeft de Almachtige Gods verbonden en eeuwige beloften geschonden door de eeuwen heen en hebben geoogst op zich de verschrikkelijke gevolgen van een goddeloze bestaan ​​die leegte van de goddelijke werkelijkheid en waarheid is geweest - Deuteronomium 28:32, 2 Kronieken 7:12-22, Jeremia 2, Romeinen 1:18-32.


Deuteronomium 28:32
Uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen ziet, en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen.


2 Kronieken 7:14-22  
“En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Wat u aangaat, indien gij voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David gewandeld heeft, en doet naar alles wat Ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik uw koningstroon bevestigen, zoals Ik Mij jegens uw vader David verbonden heb met de woorden: nimmer zal u een man ontbreken, die over Israël heerst. Maar indien gij u afkeert en Mijn inzettingen en verordeningen die Ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt - Dan zal men zeggen: Omdat zij de HERE, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die neergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht.


Romeinen 1:18-32 
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.


Het is de rebelse en onbenullige zonen van Abraham, die hun Eeuwige Verbond met God Almachtig niet kennen, de God van Abraham, Izaäk, Jakob, Mozes, David, Elia en Ezra, en het hebben verlaten en dus nu de vruchten plukken van de eeuwen van een goddeloos en eigenzinnig leven. Het maakt niet uit hoe goed, oprecht en nobel hun bedoelingen door de eeuwen heen zijn geweest. En naar het heden toe heeft de Jood nog steeds zijn Goddelijke roep verworpen en zijn tot op heden buiten de Wil van de God van Israël – Leviticus 26.


Openbaring 3:20 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.


Net zoals het Oude Verbond voorwaardelijk was, zo is binnen gaan in het Nieuwe Verbond ook voorwaardelijk. Er is niet zoiets als Universele Redding. Er bestaat niet zoiets als dat iedereen automatisch is gered omdat God wil dat zij dat zijn.


“Binnengaan in het Nieuwe Verbond is ook voorwaardelijk”

“God vereist altijd een daad door een mens”


Mensen moeten beseffen dat God al alles heeft gedaan wat hij moest doen om alle mensen op de aarde gered te krijgen.  Dat betekent echter niet iedereen is gered of zal worden gered.  Jezus vertelt ons duidelijk in Openbaring dat Hij aan de deur van het hart van de mens staat,

“Hij staat aan de deur van het hart van de mens”

"De Deur van het Verbond Hersteld"

http://www.jamesnart.net/Prophetic_Art_of_James_Nesbit/Media/transparent.gifhttp://www.jamesnart.net/Prophetic_Art_of_James_Nesbit/Media/transparent.gifhttp://www.jamesnart.net/Prophetic_Art_of_James_Nesbit/Media/transparent.gifhttp://www.jamesnart.net/Prophetic_Art_of_James_Nesbit/Media/transparent.gif

Jesaja 44:18
Zij hebben geen kennis en geen inzicht, want hun ogen zijn dichtgestreken, zodat zij niet kunnen zien; hun verstand gesloten, zodat zij niet kunnen begrijpen.


Genesis 28:17
En hij vreesde en zei: “Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan het Huis van God, dit is de Poort van de Hemel.”


 
“De Verhevenheid van Christus”

Kolossenzen 1:21-23 
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in zijn vleselijk lichaam, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen, indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie, dat gij gehoord hebt en dat verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

Jesaja 53:7  
Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een Lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

"Offeren Op de 14e dag van Nissan"

Het geofferde lam wordt gedood. Het Bloed van verzoening op de deur brengt redding als de doodsengel voorbij gaat. Het is de vooravond van het Pascha. De epische Exodus die volgt ziet Gods verbondsvolk verlost uit de slavernij van Egypte. Op de 14de dag van Nissan 33 AD, op de vooravond van Pesach, is Jezus gekruisigd. Het Bloed van het beloofde Offer Lam is vergoten. Dit is de verlossing waarin God heeft voorzien. Het brengt redding aan Zijn verbondsvolk, ze bevrijden uit de slavernij van de zonde en de dood.

En het Bloed van de Verzoening is de essentie van het Nieuwe Verbond. Israëls profeet Jeremia sprak van het Nieuwe Verbond. En dit was 600 jaar voor het Kruis.

Jeremia 31:31-33
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik een Man tot hen was, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Het beloofde Licht voor de Heidenen is zeker gekomen. Het heerlijke Licht schijnt uit Israël, brengend de enige hoop die de mensen in deze wereld ooit zullen hebben.

Efeziërs 3:12-13  
In wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. Daarom verzoek ik u met aandrang, de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u.


Onze Heer Jezus Christus heeft Zichzelf voorzien als een Lam, precies zoals onze aartsvader Abraham had geprofeteerd. En dus vervulde Israëls Messias in Zijn eerste komst het Loofhuttenfeest. Hij werd precies op het Pascha geofferd, op de middag van Nissan van dat scharnierjaar. Hij was de beloofde Offer Lam. En Zijn Bloed werd vergoten als losprijs voor velen.

Mattheüs 20:27-28  
En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn; Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen.

“Dit is het Evangelie. Het was toen, en is vandaag de dag nog steeds,

"De Kracht van God tot zaligheid"

Romeinen 1:16-17  
Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

“Kruisig hem, Kruisig Hem!!”


Nagels die onderdak voor de vertrapten samenhouden. Scheur handen en voeten en verbrijzel beenderen. Soldaten trekken gezichten en drinken wijnazijn. De plebs kijken met verachting naar de nakende man. Mary staat er hopeloos bij, haar hart is doorboord. De speer die buitenlandse tegenstanders overwon onthult de ingewanden van Jezus, het water en het bloed vloeiden naar beneden, op de grond van Jeruzalem, Voor altijd de grond kleurend en verstikkende zonde kruisigde Hem.


In Zacharia 13:1-6 zien we een discussie over een  bepaald soort profeet”

Zacharia 13:1-6
Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En Ik zal te dien dage, luidt het woord van de HERE der heerscharen, de namen van de afgoden uit het land uitroeien, zodat niet meer aan hen gedacht zal worden; ook de profeten en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen. Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, tot hem zeggen: Gij zult niet blijven leven, omdat gij leugens gesproken hebt in de naam des HEREN; ja, zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt. Te dien dage zullen de profeten beschaamd staan, ieder om wat hij schouwt, wanneer hij als profeet optreedt, en zij zullen geen haren mantel aantrekken om leugens te vertellen. Maar ieder zal zeggen: “Ik ben geen profeet, ik ben een man die de akker bebouwt, want iemand heeft mij gekocht in mijn jeugd. En als men tot hem zegt: “Wat zijn dat voor wonden tussen uw armen? dan zal hij zeggen: Daarmee ben ik geslagen in het huis van mijn vrienden.”


Er is melding gemaakt van het feit dat de afgoden en de afgoderij zal worden verbannen uit het land. Met deze verwijdering zullen we ook de valse profetieën zien. De implicatie is dat de valse profeten ook zullen worden weggedaan, samen met hun oorspronkelijke bovennatuurlijke kwaad met hun verbasterde profetieën. In plaats van een Geest van genade zal er een doodstraf geëist worden op valse profeten, door hun dichtstbijzijnde verwanten, om hen "uit het land" te verwijderen. 

Deze alomtegenwoordigheid van dit arrest zal de daglichten van valse profeten schrikken en ze ontkennen alle verenigingen met hun vroegere "handel" of kwade capriolen. Om ontdekking te voorkomen zullen ze niet de voorgeschreven kleding van een profeet dragen. Ze zullen beweren levenslange boeren te zijn. Zij zullen liegen over de zelf toegebrachte wonden van zelfverminking en zelf-geseling van afgoderij. De bepaling van de Ware Herder (Christus) in tegenstelling tot deze charlatans zal worden uitgesproken en is de tegenpool.

“Over de zelf toegebrachte wonden van zelfverminking en zelf-geseling van afgoderij”

Zacharia 13:7
Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de HERE der heerscharen; sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen.

"Een citaat dat we ook weer zullen zien in het Nieuwe Testament" "God, die Zijn volk nadrukkelijk steunde tot aan het Kruis, 
de meest extreme situatie"

"Verhevenheid van de Zoon van God"

Kolossenzen 1:15-20
De Zoon is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft Gods ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het Bloed aan het Kruis, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

"Nergens zou die Christus-gerichtheid duidelijker zijn dan in De Kerk waar zijn volk Hem openlijk aanbidt als Heer"

Hij is het enige juiste en legitieme hoofd van de Kerk. Dat betekent dat alle leiders van de kerk zich onderwerpen en Hem dienen, waardoor ze dienaren van de Dienstknecht Koning of Lijdende Dienstknecht worden. Als Hij diende, hoeveel meer zouden wij dat dan moeten doen? Ontkenning van dit feit is niets meer dan afval. Om je zelf het middelpunt van de belangstelling in de kerk te maken is Jezus uit het centrum verdringen en jezelf in Zijn plaats zetten.


De waarheid is dat er niet alleen een risico is te worden beïnvloed en dat andere zondige mensen invloed op ons hebben, dat elke dag gebeurd, ook in ons bevindt zich de aandoening dat van ons een monster van satanische proportie zou maken. We zijn allemaal dood in onze zonden. Zonde is dood, omdat het loon van de zonde dood is. We hoeven niet te worden gebeten of te sterven. Eigenlijk, sterven met deze aandoening van de zonde zonder de genezende oplossing (verlossing door het Evangelie van Jezus Christus) veroordeelt ons niet alleen, het dwingt ons om te lopen in een verdoemd staat voor de eeuwigheid.

Efeziërs 2:1-2  
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 

Deuteronomium 32:41
Als Ik mijn bliksemend zwaard wet, en mijn hand grijpt naar het gericht, dan zal Ik wraak oefenen aan mijn tegenstanders, en vergelding brengen over wie Mij haten.

Mattheüs 3:10
“Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.”

Lukas 3:9
Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

We kunnen niet niets doen en een positief rechtvaardig resultaat verwachten, tenzij we het in de Heer doen. Als we onze huidige koers houden ... God zal doorgaan zijn bijl te slijpen voor ons. En wanneer Hij klaar is met slijpen dan zal het mes scherp en klaar zijn voor gebruik.

Psalm 127:1
Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; als de HERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

“Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”

Richteren 5:8  
Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild noch speer werd gezien onder veertigduizend in Israël.“Babylon's Straf”


“En met u verbrijzel Ik volkeren”

Jeremia 51:20  
Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken;

Hij zegt: "U bent mijn oorlogswapen; En met u zal Ik de volken breken, En met u zal Ik koninkrijken verderven." Met u breek ik het paard en zijn ruiter, En met u ik breek Ik de wagen en haar bereider. Naties en Koninkrijken en Strijdwagens en de renners zullen worden verbrijzeld door ons Goddelijk gebed en voorbidden.

Judas 1:14
Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, De Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Daniël 2:21
Hij openbaart de ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem.

“Hij openbaart de ondoorgrondelijke en verborgen dingen”

“Het Verbond Herinnerd”

Ezechiël 16:59-61
Want, zo zegt de Here HERE: Ik zal u doen, zoals gij gedaan hebt, die de eed gering hebt geacht door het verbond te verbreken. Maar Ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken, en een Eeuwig Verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u schamen, wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen, en Ik u die tot dochters geven zal, hoewel niet op grond van het met u gesloten verbond.


Jeremia 32:38
Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn.


Hosea 2:20
Ik zal u voorgoed tot mijn vrouw maken, ik zal u hecht aan mij verbinden, door liefde en ontferming. Mijn vrouw zult u zijn, want Ik beloof u trouw, en u zult de HEER toegewijd zijn.


“En, Zie, een Deur werd geopend in de Hemel”

Openbaring 4:1
Na deze dingen zag ik, en zie, er was een Deur geopend in de Hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en Ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.


Wat een prachtige aanbidding scène wordt hier in Openbaring hoofdstuk vier aan ons gegeven. De Hemel is open voor onze ogen. We zien de Troon van God. We zien Gods Troon in de hemel in de tweede ruimte met zelfs de stenen roepen: "Beslissing!" Oordeel!  Oordeel! Er zijn donderslagen en stemmen gehoord rond de Troon, de bliksem flitst, en een regenboog, een symbool van Gods genade en gerechtigheid, omringt alles. Er zijn vertegenwoordigers van al degenen die verlost zullen zijn.


Deuteronomium 29:29
De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden van deze wet.


Ezechiël 37:26
Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen.


Ezechiël 37:28
En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat Mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat.


“Alle gebroken Verbond moet nu ruimte maken voor het Ware Verbond van God”


We moeten het drievoudige Verbond snoer van zijn Bloed, Woord, en Adem nemen om onze Huizen in Orde te krijgen. Met andere woorden is het tijd om de chaos van alle gebroken verbond en verraad te breken! Wanneer er verbroken verbond in ons leven is, dan zijn de deuren open voor de vernietiger. De deur moet worden gesloten door de Geest van de Heer “Het Verbond van God, de Almachtige zal hersteld zijn.


Er zal niet langer een Bloeding ter dood zijn; emotioneel, geestelijk en lichamelijk. Wij verklaren dat de cyclus breekt.


“Het is het ongeloof dat in onze generaties steeds opnieuw in gebruik is genomen”


Wij verklaren in Jezus naam uit alle gebroken verbond te komen, “We zijn geroepen om de herstellers van de breuken te zijn.”

“Er is Verlossing en Overwinning in Christus Jezus”

 


Gods Zegen

Josie Hagen


 =======================================


Lees verder in onderstaande linken.

Een natie aan de vooravond van de grote oorlog


De Anti Zionisme leugen