Pages

Wednesday, 6 August 2014

Het Bloed aan de Deurpost De Strategie was Toegepast Bloed!“De Verstandigen Zullen het Begrijpen”

Ezechiël 44:12
Omdat zij hen gediend hebben voor het aangezicht van hun afgoden, en voor het huis Israëls een struikelblok tot ongerechtigheid geweest zijn, daarom heb Ik mijn hand ten ede tegen hen opgeheven, luidt het woord van de Here HERE, dat zij hun ongerechtigheid zullen dragen. En zij zullen niet tot Mij naderen om Mij als priester te dienen, en dicht bij al Mijn geheiligde dingen komen, bij de Allerheiligste dingen. Zij moeten hun smaad dragen en hun gruweldaden, die zij gedaan hebben.


Het gevallen priesterschap creëert struikelblokken voor Gods mensen, zij zullen niet in Mijn buurt komen – Het Ambt van de Hoge Priester.“Jezus’ karakter toonde de mensheid wat de mens zou moeten zijn”


Jezus: Een Perfect Mens. Jezus was de enige perfecte mens dus met Hem zouden andere mensen zich moeten meten.


1 Petrus 2:21-22
Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden;


”Jezus’ karakter toonde de mensheid wat de mens werkelijk zou moeten zijn. Voor verduidelijking van dit punt moeten we kijken naar de Schrift. Als eerste belangrijke feit zien we dat Jezus een eeuwige mentaliteit had. Hij deed de wil van de Vader, niet zijn eigen verlangens. Hij was vervuld met de Geest van God.


Maar boven alles onderscheidde Jezus zich slechts boven de mensen vanwege zijn openlijke Heiligheid.
Hebreeën 4:15
Want wij hebben geen Hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze net als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde.


“Zijn Bloed was zuiver, Schoon, niet verdorven of op enigerlei wijze verontreinigd”


Hebreeën 5:8-10 
En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Door God is Hij Hogepriester genoemd naar de ordening van Melchizedek.


“De Grote Hogepriester en Herder van onze Zielen”

 

“De Nederige Onschuld”

Filippenzen 2:8-9
En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood aan het Kruis. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,


Binnen deze passage kunnen we het voorbeeld zien van een onschuldig lijden. Als de wereld zegt dat God het lijden van een onschuldige niet zou mogen toestaan, dan heeft zij duidelijk geen begrip van Gods doeleinden in Zijn acties in de geschiedenis. Als de wereld zegt dat God niet mag toestaan dat een onschuldige lijdt, dan begrijpen ze duidelijk niet Gods doeleinden in zijn acties in de geschiedenis. De gehele mensheid kan worden hersteld in de relatie die ze eerst met God had in het begin. Velen zullen worden gereinigd,


Daniël 12:10
Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.


 “Ontbloting van het Mysterie van Ongerechtigheid, de Iniquity"“Satan is op ons DNA uit”

Wat betekent het voor de mens om een gevallen natuur te hebben en wat is Satan aan het proberen te doen binnenin de mens om hem van God te vervreemden? Waarom zeggen degenen die aan het Nieuw Age geloofssysteem toeschrijven, dat ons DNA voor ons moet worden “verbeterd” voor een overgang naar een hogere vorm van leven?


Wat heeft ons Derde Oog te doen met ons DNA? Veel!


Openbaring 2:21
En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.


Openbaring 13:2
En het Beest dat ik zag, leek op een panter, maar zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de Draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.1 Korintiërs 15:24
Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.


TruNews: Waarom Ontvluchten Zij Babylon??? Chris en Gwen Steinle met Rick Wiles.


Psalm 18:4-6
“Want de golven van dood omvatten me; De stromen van vernietiging overweldigden me. Banden van de dood hadden mij omvangen, beken van verderf joegen mij angst aan. Wanneer de golven van dood mij bezit van mij nemen, de vloed van ongoddelijke mensen me bang maken; Banden van het dodenrijk omringden mij, valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Vanuit Zijn tempel hoorde Hij mijn stem, mijn smeekbede kwam tot Zijn oren. In mijn nood verzocht ik de HEER, tot mijn God riep ik.

“Vanuit Zijn tempel hoorde Hij mijn stem, mijn smeekbede kwam tot Zijn oren”Twee afbeeldingen: “Een van iemands geestelijke verlichting in de godheid en de andere van de Baphomet, een beeld van Satan. Merk op dat in het proces van verlichting, de Kundalini geest die eruit ziet als een slang in de vorm van DNA, beginnend in de  lies en eindigend in de Pijnappelklier, met ons de godheid bereiken.

Merk ook op dat we in de afbeelding van Baphomet dezelfde slangachtige kronkelende DNA structuur zien, nogmaals beginnend bij de lies. Dit toont aan dat – overeenkomstig dit Satanische geloof - de verlichting van de mensheid begint met seksuele perversie. Het is het middel waarmee we “evolueren”. Om deze reden leerde Satanist Crowley dat het geheim van zijn magie seks was. Het was een vorm van tovenarij waarbij die seksuele rituelen werden gebruikt om te boren in het boven- natuurlijke, met inbegrip van incest, bestialiteit, pedofilie, verkrachting, homoseksualiteit en Sodomie.

In wezen zocht Crowley om meer bezeten te worden met onreine geesten hoe meer hij dook in seksuele perversie, en dat is wat de wereld nu probeert te laten gebeuren met de mensheid. Vergeet niet, Satan is de vader van leugen. Wat hij zegt is de geestelijke ontwaking van de mensheid, maar is in werkelijkheid mensen brengen tot geestelijke slaap of dood, vandaar de stimulering van de pijnappelklier. Wat hij zegt is de evolutie van de mens tot godheid, maar in werkelijkheid is het de devaluatie van de mens in verdoemenis.
Romeinen 1:18-22

“Een Verdorven Mind”

Dat geeft een beetje geloof aan de uitspraak, dat als uw oog een is, uw lichaam zich met licht vullen zal. Belangrijker dan dat is het feit dat melatonine eigenlijk de lichtdrager van het lichaam is. De waarheid achter de pijnappelklier is een goed bewaard geheim van de hogepriester sinds de oudheid. Het symbool van het Alziend oog is een symbool van het Oude Egypte, oog van Horus, en het is terug te vinden op het Amerikaanse één dollarbiljet.
Waarom dit symbool van het oog? Het oog is de waarnemer van realiteit of illusie van de werkelijkheid.


Het andere punt is, zoals u kunt zien, dat de stroom van de pijnappelklier van melatonine is gestimuleerd door duisternis en verhinderd of gesloten door licht.
     

“De Lamp van het Lichaam”

Lukas 11:33
Niemand die een lamp aansteekt, zet die in het verborgene, en ook niet onder de korenmaat, maar op de standaard, opdat zij die binnenkomen, het licht kunnen zien.


Lukas 11:34
Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Zie er dus op toe, dat het licht dat in u is, geen duisternis is.


 “De Pijnappelklier van de Hersenen”


Het woord Pniël uit het Oude Testament betekent gezicht van God. Dus de Bijbel zegt dat het de plaats is waar iemand in contact komt met het aangezicht van God. In gedachten houdend dat de Bijbel ook zegt dat God geen mens is. God is Licht, het zegt dat iemand in contact komt met licht of in dit geval met God, via Pniël.  Hier zien we de Pijnappelklier van de Hersenen.


Genesis 32:30
En Jakob noemde de plaats Pniël, want zeide hij ik heb God Gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.


Mattheüs 6:23
Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!


Dus het is in duisternis wanneer de melatonine uit de pijnappelklier vloeit, gezien dit, laat ons kijken naar een ander Schriftgedeelte. Een andere verklaring van Jezus.


Mattheüs 4:16
Het volk dat in duisternis zat heeft een groot licht gezien; en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is een licht opgegaan.


Overweeg dat Jezus zegt dat, indien uw oog zuiver is, uw lichaam gevuld zal zijn met licht. Het ene Oog is de Pijnappelklier die alleen wordt geactiveerd in de duisternis.


“Gods Toorn tegen de Zondige Mensheid”

“De Toorn van God wordt onthuld”


Van de Hemel tegen alle goddeloosheid en slechtheid van mensen, die de waarheid door hun goddeloosheid onderdrukken, sinds wat over God kan worden gekend duidelijk is aan hen, want God heeft het duidelijk gemaakt aan hen. Want sinds de schepping van de wereld zijn Gods onzichtbare kwaliteiten — zijn Eeuwige macht en Goddelijke natuur — duidelijk waargenomen, worden begrepen vanuit wat is gemaakt, zodat mensen geen verontschuldiging hebben.


Romeinen 2:21-23
Want hoewel zij God kenden, hebben ze hem noch verheerlijkt als God, noch hun dank aan Hem gegeven, maar hun denken werd vruchteloos en hun dwaze harten werden verduisterd. Hoewel zij beweerden wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en hebben de Glorie van de onsterfelijke God verruild voor beelden, gemaakt naar het uiterlijk van een sterfelijk mens, van vogels en dieren en reptielen.


Romeinen 2:24-29
Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt: “Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid.”


Alistair Crowley, voormalige Hoge Meester van de Lodge zei zelf: “Voor mij, elke vuile daad was gewoon een sacrament van de zonde, een hartstochtelijk religieus protest tegen het Christendom, die voor mij het symbool van alle verachting, gemeenheid, verraad, leugens en onderdrukking was. Satanische extracten, Het is allemaal over Christus. Satan kan alleen inspireren dat wat anti-Christus is. Het doel van deze perversiteiten is tegen Christus te komen – End Quote.


Hoeveel mannen zijn Pedofiel? BBC nieuws. Van de Paus is geschreven dat hij recentelijk zich heeft uitgesproken dat ongeveer 2% van de Katholieke geestelijken Pedofiel is. Maar hoe werkt dit vergelijk voor de samenleving als geheel – is het min of meer dan gemiddeld? Zodra u deze vraag een moment van overdenking geeft, dan realiseert u zich dat het een niet zo eenvoudige vraag is om te beantwoorden. Pedofielen zijn niet gemakkelijk te herkennen. Maar terug naar de Paus. Hoe zou hij Pedofilie definiëren? We weten het niet, maar er is een aanwijzing. Er is een bekende studie van Pedofilie onder Katholieke geestelijken, uitgevoerd door het John Jay College van Criminal Justice in New York. De onderzoekers gingen naar elk Bisdom in de VS en vonden alle aannemelijke verslagen van misbruik waarbij alle betrokken geestelijken die dienden tussen 1950 en 2002 - en ze hebben uitgevonden dat 4,2% van hen aannemelijk waren beschuldigd van misbruik - Door Wesley Stephenson.


Johannes 12:31
Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.


1 Korintiërs 15:24
Daarna zal het einde komen, wanneer Hij het Koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.“Het Leven van het lichaam is in het Bloed”
                                                          
         
“Om ons DNA te vervuilen, om de ingang te vinden in onze Bloedlijnen”


Jesaja 28:7    
En ook dezen waggelen van wijn en tuimelen van bedwelmende drank: Priester en profeet waggelen van bedwelmende drank, zijn verward door wijn, tuimelen van bier, waggelen bij een gezicht, wankelen bij een rechtspraak.


‘’Zij waggelen van bier, zij wankelen bij het zien van visioenen, zij struikelen bij het weergeven van besluiten”


Zowel de priesters en het volk verworpen kennis; God zal hen rechtvaardig verwerpen. Zij vergaten de wet van God, verlangden noch wensten het in gedachten te houden, en het door herinnering levend te houden en door te geven aan het nageslacht; daarom zal God hen rechtvaardig vergeten, hen en hun kinderen. Als wij God niet eren met dat wat onze eer is, zal het vroeg of laat worden omgezet in schande voor ons.


31 Juli 2014 - 8:40 am, Alcohol doodt elke dag 15 Australiërs' – laatste update 10 Juni 2014 - 9:50 pm.    

“Bent u genetisch vatbaar voor Alcoholisme?”

Nieuwe studie, gepubliceerd in het medische tijdschrift van Translationele Psychiatrie, heeft ontdekt dat sommige mensen een genetische aanleg voor alcoholisme hebben. Dr. Alexander Niculescu zei dat ze mensen, van beide geslachten, in drie verschillende bevolkingsgroepen hadden getest en 11 risico genen, die kunnen voorspellen welke mensen meer geneigd zijn tot alcoholisme, hadden geïdentificeerd. Voor degenen met een familiegeschiedenis van alcoholisme is het gevaar nog groter. 

Dit alles kan worden waargenomen met een eenvoudige genetische test. “Met een familie geschiedenis die reeds suggereert dat er een genetisch risico is dat wordt overgebracht.” Die mensen moeten zichzelf niet blootstellen aan de verleiding van het drinken van zelfs kleine hoeveelheden, omdat ze meer geneigd zijn op het hellende vlak te gaan naar hogere hoeveelheden alcohol en volwaardig alcoholisme,” zei Dr. Niculescu.

"Ik bedoel als je drager bent van deze risico afwijking, maar je bent niet in een drank cultuur, je niet gaat geen alcoholist worden. Als ernstig alcoholisme door uw gezin loopt kan het aan beide kanten snijden. U zou een alcoholist kunnen worden. Zelfs als u geen drager van alle genen bent, zou u een alcoholist kunnen worden, juist omdat het deel uitmaakt van uw familie omgeving. Of u wordt een onthouder en gaat de andere richting in, alleen maar omdat u zo veel vernietiging zag." Voor mensen op het lagere eind van de schaal zegt Dr. Niculescu: “Dit betekent niet dat ze een vrijbrief hebben om te drinken, maar het is een minder punt van zorg."

“We kennen allemaal anekdotes en historische voorbeelden van mensen die alcoholisten konden zijn geweest of die het waren en ermee stopten en zeer dwangmatig werden gedreven in andere gebieden die hen tot succes leiden en zo verder. Weet u, mensen geven Churchill altijd als voorbeeld. Churchill was een zware drinker en hij werd 90’. Oké, hij werd 90 omdat hij lichamelijk een robuuste man was; hij werd geen 90 omdat hij zoveel dronk. Als hij niet zoveel gedronken had zou hij misschien wel 100 zijn geworden,” aldus zijn eigen woorden.


Spreuken 31:4
Het past koningen niet, het past koningen niet wijn te drinken, noch machthebbers bedwelmende drank, of bier, te begeren.


Romeinen 3:9-26.
Zoals geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen; Hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen, en de weg van de vrede kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor ogen.


In het einde zien wij dat Adam viel en zondigde door deel te nemen aan wat verboden was. Omgekeerd, Noach faalde door overdreven inname van wat was toegestaan. Alle elementen van Gods schepping zijn goed wanneer ze worden gebruikt zoals ze zijn bedoeld, maar als zij worden misbruikt of mishandeld worden zij zonde, vanwege de persoon zelf, en niet vanwege de dingen door mensen gedaan. We hebben vervolgens het smerige en incestueuze incident van Lot en zijn dochters. Er werd aan Lot te veel drank gegeven en hij werd misleid door zijn moreel verknipte dochters.Genesis 9:21
En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en werd dronken; en hij ontkleedde zich midden in zijn tent.


Alcohol dood in Australië elke dag 15 mensen en laat er 430 in het ziekenhuis opgenomen worden. Dit zegt een nieuw rapport. In een decennium is het aantal sterfgevallen, die verband houden met alcohol, toegenomen met 62 procent. Het rapport, genaamd “Alcohol de Ziektelast in Australië”, toont een toenemend aantal sterfgevallen en invaliditeit, samen met een grotere last op de gezondheidszorg en de sociale gevolgen in heel Australië, volgens Keerpunt onderzoeker Belinda Lloyd.


Hulp organisatie Artsen zonder grenzen (Médecins Sans Frontières) heeft de nieuwste Ebola-epidemie een "ongekende epidemie" genoemd. Ebola heeft geen behandeling en geen vaccins, met een dodental van maximaal 90. Hoe behandel je Ebola?  Voor Ebola is geen behandeling bekend. Er zijn geen behandelingen en geen vaccins die kunnen worden gebruikt. Dr. Schaefer zei: “Het enige dat artsen kunnen doen is de patiënt symptomatisch behandelen en hen isoleren om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreid. Door dit te doen, kunnen de artsen het zeer hoge sterftecijfer van Ebola, in procent, verminderen.


Ebola crisis: “Het Virus verspreidt zich te snel, zegt de WHO – De uitbraak van Ebola in West-Afrika verspreidt zich sneller dan de inspanningen om het te beheersen. Dit zei het Hoofd van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) Margaret Chan. Zij vertelde een top van regionale leiders dat het “catastrofaal” zou kunnen zijn, in termen van verlies van levens, als Ebola niet kan worden tegengehouden – 1 Augustus 2014, BBC News.


“Luchthavens op hoger alert op reizigers met Ebola symptomen”


Temidden van de vrees voor een wereldwijde Ebola-epidemie, houdt de FBI de passagiers die aankomen op JFK en andere internationale luchthavens in de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten, om iedereen die tekenen van het dodelijke virus vertoont in quarantaine te zetten – Lees meer in onderstaande link.


“Wat Is Op Uw Deurstijl?”

Ezechiël 45:19    
Dan moet de priester een deel van het bloed van het zondoffer nemen en het op de deurposten van het huis strijken, op de vier hoeken van de omgang van het altaar en op de deurposten van de poorten van de binnenste voorhof.


Ter bescherming van de Israëlieten vertelde God aan Mozes dat het Bloed van een onbevlekt Lam aan de zijkanten en de toppen van de deurposten van Alle Israëlieten moesten worden aangebracht. Toen God die nacht door Egypte ging, keek Hij op de deurposten. Telkens wanneer Hij het Bloed van het Lam zag, sloeg Hij dat huis over en de eerstgeborene daarbinnen was gered.


Maar als Hij het Bloed niet aan de deurposten zag, dan stierf de eerstgeborene van dat huis. Het luide gejammer was inderdaad groot en Farao ten slotte liet de mensen gaan.


U merkt dat God niet op zoek was om te zien wie goede werken had gedaan. Hij was alleen op zoek naar het Bloed.“De Bloed Strategie”

Het was Gods bedoeling om Zijn volk uit Egypte te krijgen. Zij werden in gebondenheid en slavernij gevangen gehouden. Door middel van een reeks plagen bewoog God ten behoeve van Zijn volk. U kunt dit vinden in Exodus 4:14.


Exodus 4:14
Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Mozes en Hij zei: Aäron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat híj uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. Zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden.


Door radicale methoden bevrijdt God zijn volk. In de loop van de gebeurtenissen om Zijn volk te bevrijden bezoeken vernietiging en dood Egypte. Ter bescherming van zijn volk gaf God een strategie. In het natuurlijke zag deze er vreemd uit, maar in het geestelijke had deze strategie een blijvende invloed; de strategie was “Toegepast Bloed”! deze gebeurtenis kunt u vinden in Exodus 12. God zegt tegen Zijn volk: “Ik zal Egypte doortrekken en neerslaan… Ik zal oordeel brengen, maar Het Bloed zal een teken zijn voor u aan de huizen waar u bent; en wanneer Ik het Bloed zie, zal Ik u voorbijgaan. Geen vernietigende plaag zal u aanraken…


Exodus 12:12-13
Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.


“De Strategie was Toegepast Bloed”


Zijn Heilig Bloed op de ramen van hun ziel en aan de deurposten van hun harten want de tijd van een nieuwe Exodus is nu.


“Mijn Bloed is beschikbaar om te worden toegepast in uw leven”


Ebola uitbraak: Sierra Leone ontsnapte patiënt sterft.


“Het Ebola virus heeft honderden in Guinee, Liberia en Sierra Leone gedood”


 

Het virus, die tot 90% van de besmette mensen doodde, verspreidt zich door contact met de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerd lichaam.


Ooggetuigen verklaren, Vaticaan, drugkartels mensenhandel voor Satan aanbidding pedofielen van Koninklijke families, corporate hoofden, politici – Gepost door FallenAngels.TV op 18 Juli 2014 om 12:20 uur – Judy Byington op 16 Juli 2014.In Kind Exploitatie Holocaust Kinderen Menselijke Mensenhandel Onderzoeken ITCCS Persberichten Rituele Kindermisbruik. Volgens slachtoffers en voor een grote hoeveelheid geld, hebben de Katholieke Kerk en de drugskartels regelmatig kinderen door internationale pedofielen netwerken doorgesluisd aan Satan aanbiddende zakenmensen, politici en leden van Europese koninklijke families. Sinds mei hebben meer dan 34 ooggetuigen naar Brussel verklaringen afgegeven over dit seksueel misbruik van jongeren en gedwongen deelname aan kind offers door deze wereldwijde elites van de Negende Cirkel Satanische Offer Cultus. Vijf internationale Hof rechters hebben bewijsmateriaal in overweging genomen tegen de Negende Cirkel Cultleden, met inbegrip van de gerechts hoofdverweerder, paus Franciscus, plus voormalige paus Ratzinger en Koningin Elizabeth.


Nieuwsonderbreking, 14 Mei 2014: Kindermoordenaars Herkend, Doelwit voor arrestatie De zaak tegen Paus Franciscus en anderen onthulde vandaag de identiteit van de leven van de Negende Cirkel Kind Offer Cultus, evenals de locatie en de data van hun moorddadige rituelen. In reactie; een oproep tot de Speciaal Afgevaardigden om de Negende Cirkel te stoppen en zijn leden te arresteren is afgegeven door de Aanklager van Het Hof – Bron veteranstoday.com – Zie link onderaan.


4 Mei 2014 – Negende Cirkel Kind Offer Cultus leden, locaties en data zijn geïdentificeerd door het Hof – Officier van Justitie doet een oproep aan Speciale Afgevaardigden om de handel en het vermoorden van Kinderen binnen de Negende Cirkel te stoppen.


Poetin ’s Nieuwe Wereld Orde, 2 juli 2014 om 07”30 uur PM – Terwijl de crisis in Oekraïne voortduurt onderzoeken we de grenzen van de diplomatie in de omgang met een vastbesloten assertieve. “De Nacht van Gebroken Glas”. Dit weekend markeerde een traumatische gebeurtenis voor Joodse mensen die in Duitsland leefden in 1938. Kristalnacht, de Nacht van Gebroken Glas, gebeurde 75 jaar geleden, toen Nazimisdadigers een golf van gewelddadige anti-Joodse pogroms uitvoerden op de straten van Berlijn en andere steden van Duitsland: “Tot aan nu, we hebben nooit Hitler zijn opdracht om de Europese Joodse Gemeenschap te vernietigen gevonden en naar alle waarschijnlijkheid werd die opdracht nooit gegeven.” Er is geen opdracht omdat Hitler de term “Entfernung” van de Joden – verwijdering of uitzetting – gebruikte. Tot de Kristalnacht waren er niet genoeg Joden die zich hadden verplaatst naar Palestina. Op 11 September 1939 begon de WWII toen Duitsland werd gedwongen tot de “economische oorlog”.


Het Huis van Rothschild (de Rothschild ’s): “Wereldwijde Financiële Rijk werd in de late 18e eeuw gesticht door een dynastie van de Chazaren, een oud volk uit Georgië. De Rothschild‘s controleren voor een groot deel de rijkdommen van de wereld en zijn de verborgen hand achter alle sociale-cataclysmen: “De Franse, Russische en Amerikaanse Revoluties; Communisme, Kapitalisme, Wereldoorlogen en de Moderne Staat Israël. De Rothschilds zijn niet de Joden van de Bijbel en praktiseren niet het Jodendom. Joden werden gedwongen om Frankrijk in drommen te ontvluchten. Onder verwijzing naar Islamitisch antisemitisme en extreme vreemdelingenhaat, Vertrokken duizenden Joden volgepakt naar Israël. Verwacht wordt dat de emigratie uit Frankrijk wordt overtreffen door die van de VS in 2014.“God is altijd de IJzeren Koepel voor Israël geweest”

Efeziërs 5:27
En zo zelf een Glorieuze Kerk voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.


“De Heer, niet de Afgoden, is het Enige Waardevolle Object van Aanbidding”“Puur en Heilig Verloofd met Hem de Bruidegom”

Kolossenzen 1:21-22
Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend, in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk vóór Zich te stellen,


“Heilig en Onberispelijk en Onbesmet”

1 Korintiërs 6:18
“Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.”


“Zondigt tegen zijn eigen lichaam”

  
“Witte bloedcellen worden gebruikt voor het beoordelen van het risico van kankers”

 

Bloedtest voor Kanker komt dichterbij na veelbelovende resultaten - Door Dominic Hughes, Health correspondent, BBC News. “Wij vonden dat mensen met kanker DNA hebben dat gemakkelijker kan worden beschadigd door ultraviolet licht dan andere mensen, dus de test toont aan de gevoeligheid van beschadiging van alle DNA – het genoom – in een cel.”


De techniek omvat het onderwerpen  van witte bloedcellen aan ultraviolet licht dat de cel DNA beschadigd. Wij zagen dat mensen met kanker DNA hebben dat gemakkelijker door ultraviolet licht beschadigd wordt dan bij anderen. Professor Diana Anderson, van de Bradfords Universiteit van de School of Life Sciences, die het onderzoek leidde zei: "De witte bloedcellen maken deel uit van de natuurlijke afweersysteem van het lichaam. Tot nu toe hebben testen op het bloed van melanoom, darmkanker en longkanker patiënten aangetoond dat het DNA gemakkelijker wordt beschadigd in vergelijking met gezonde vrijwilligers.


Openbaring 16:9
En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem Glorie te geven.

“En zij bekeerden zich niet om Hem de Glorie te geven”“De Dood cultus van de heer van de Onderwereld”

De Dood Cultus van de Drugsbaronnen van Mexico, patroonheilige van de Misdaad, Misdadigers en de Ontheemden. Hoewel Santa Muerte is vereert op de Dag van de Doden, lijkt het een duidelijk fenomeen opkomende uit een afzonderlijke traditie. Het feit is, Santa Muerte heeft waarschijnlijk meer gemeen met de schelmachtige Heilige Jezus Malverde, die soms wordt verheerlijkt in Mexico’s beroemde, aantoonbaar beruchte, narcocorridos of Mexicaanse drug-ballades, en die wordt aanbeden door Mexicaanse drughandelaren, als een beschermheilige, vooral in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa.


Er kan ook invloed of inspiratie vanuit de Katholieke-Afrikaanse synchronisch religieuze praktijken, zoals Haïtiaanse Voodoo, Cubaanse Santeria of Braziliaanse Palo Mayombe, vermengd met Hekserij zijn. Met inbegrip van de aanbidding van de Orde van Skull and Bones (schedel en beenderen).


Johannes 3:6-7
Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: “U lieden moet wederom geboren worden.”


Mensen kunnen alleen het menselijk leven reproduceren, maar de Heilige Geest geeft geboorte aan het geestelijk leven.


Want het leven van het lichaam in het bloed. Ik heb u het Bloed gegeven op het Altaar om u te zuiveren, waardoor u recht staat met de HERE. Het is het Bloed, dat in ruil voor een leven, die zuivering mogelijk maakt.


"Dat de Zuivering mogelijk maakt"


De Schrift spreekt van een gebeurtenis waarbij Israël wordt misleid in seksuele zonde. De ernst van deze gebeurtenis is zo belangrijk, dat God de Kerk in Openbaring waarschuwt tegen dit soort van afgoderij. Hoe deze fout wordt doorgegeven aan onze kinderen vandaag.


De Bijbel is een Boek van bloed en is een bloedige boek. Wanneer we worden beschuldigd van het prediken van een evangelie van Bloed, dan pleiten we trots schuldig aan de beschuldiging voor het enige dat leven geeft aan ons onderwijs en kracht aan het Woord van God. In feite is het Bloed het leven en de kracht van het Evangelie zelf. De Bijbel beweerd van zichzelf dat het een "levend" Boek is en het enige levende Boek in de wereld en in staat is om leven te geven aan degenen die met hun hart geloven wat het leert.


Hebreeën 4:12
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;


Hosea 10:8
En verwoest worden de hoogten van Awen, Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren. En zij zullen zeggen tot de bergen: “Bedekt ons”, en tot de heuvelen: “Valt op ons!”


1 Korintiërs 1:19
Want er staat geschreven: “Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.”


1 Korintiërs 1:20
Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister, filosoof, van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?In de voortzetting gebood God Mozes en Aäron de Israëlieten uit de slavernij en de slavernij te brengen, kom uit Egypte. Vrijmetselarij en de Katholieke leer brengt de Kerk terug naar Egypte. Het is geestelijk kannibalisme. Dit is heidense doctrine.
"Hij is beide; "de Hogepriester" en het "Offer"


In de Schrift liggen duizenden Juweeltjes van de Waarheid verborgen voor de oppervlakte van de zoeker. De Bron van de Waarheid is nooit uitgeput. Elke dag zult u iets nieuws van de Schrift leren. Zoek ze als voor verborgen Schatten want de Woorden bevatten eeuwig leven. Bid voor wijsheid om deze Heilige Schrift begrijpen.  


2 Kronieken 6:18
Zou God dan waarlijk bij de mensen op aarde wonen? Zie, de Hemel, zelfs de Hemel der Hemelen, kan U niet bevatten, hoeveel te min dit Huis dat ik gebouwd heb!


Woordenboek - Bezoedeld moreel; verontreiniging; verdorvenheid; vuilheid; onreinheid


We moeten actief zijn door de bolwerken van Dood en de Hel naar beneden te halen.


2 Korintiërs 7:1
Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling van het vlees en de geest, en zo onze Heiligheid volmaken in de vreze van God.

Ze gingen van hen. Ezechiël verklaart:

Ezechiël 16:3
“Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische”


Judas 1:8
En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: Ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren Zijn Glorie.


"Een Oproep om te Volharden"

Judas 1:22-23
En weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.


"Wees barmhartig voor degenen die twijfelen"

Openbaring 3:4
Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen wandelen met Mij in witte klederen, omdat zij het waardig zijn.


"Geestelijke Maagdelijkheid"


We staan ​​ in voorbede op de bres en breken de familie vloek van veel verlies, en overname, verlies van Gods Glorie en Zijn Tegenwoordigheid.


Wij verklaren in de naam van Jezus, dat de overgeërfde familievloek van de overname van het verlies van Geestelijke Maagdelijkheid zal vallen en verklaren een geest van herstel in onze maagdelijkheid in Jezus naam.


"Geestelijk Overspel en Hoererij"

Openbaring 14:4
Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam.


Efeziërs 5:27
En zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of besmetting, zó dat zij Heilig is en onbesmet.


De belofte van het Bloed op de deur was “Ik zal u voorbijgaan”  - Het Hebreeuwse “Pesach”, wat beschermen betekent. De vernietiger, de koning over de bodemloze put, kan binnengaan als daar geen Bloed Bedekking, Geen Bloed Verbond is”


"Het gebroken verbond opent ons aan de vernietiger Apollyon"


Dat is de reden waarom ik met deze bediening deze last heb om het voor veel mensen te brengen. We moeten in de geest stappen zetten richting het herstellen van de breuk om het verbond met God te herstellen. Gebroken verbond zal voor vele mensen op de aarde onveiligheid veroorzaken, en het zal vernietiging brengen aan elke kant en aan elke zijde.


1 Johannes 1:7
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het Bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.


Openbaring 1:5
En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons gewassen heeft van onze zonden in Zijn eigen Bloed.


Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Leviticus 17:11
Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het Altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen: “Want het is het Bloed dat Verzoening voor de ziel maakt.”


“Want het is het Bloed dat Verzoening voor de ziel maakt”


Hebreeën 9:22
En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.


"We zullen slechts één God, één Koning, één Heer, één Redder dienen"

"Eén Natie met Eén Koning"

Ezechiël 37:23
Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden, hun gruwelen en al hun overtredingen, maar Ik zal hen verlossen van alle afvalligheid waarmee zij gezondigd hebben, en hen reinigen, zodat zij Mij tot een volk zullen zijn en Ik hun tot een God zal zijn. En Ik zal ze maken tot één Volk in het land, op de bergen Israëls; en één koning zal koning voor hen allen zijn; en zij zullen niet langer twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun afgoden, of met hun gruwelen, of met al hun overtredingen; maar Ik zal hen verlossen uit al hun woonplaatsen, waarin zij gezondigd hebben, en hen reinigen. En zij zullen Mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. "Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn, en zij zullen allemaal één Herder hebben, en zij zullen wandelen in Mijn verordeningen en Mijn inzettingen en deze in acht nemen.


We bidden en bemiddelen, doen “voorbede”  in de naam van Jezus, dat wij en onze familie, onze huizen, uit Izebels Kamer van Holocaust en van dood en vernietiging komen.


We komen uit de kamer van de valse grote piramide van Egypte. Uit van zijn kamers, uit de kamers van de holocaust en de gaskamers van de beknelling. Wij verklaren in Jezus naam dat de kamers van dood, van de Egyptische piramide van de Vrijmetselaars Lodge en Rome zullen breken. Wij zullen niet langer gevangen zitten daarin. We zullen niet worden opgesloten en achtergelaten in Babylon. We zullen niet als de vijf dwaze maagden zijn. We komen uit dood en Dodenrijk en al haar vernietiging. We kunnen in de val zitten als we geen gebruik maken van Gods Wapens van oorlog.


Richteren 5:8
Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild noch speer werd gezien onder veertigduizend in Israël.


"Babylons Bestraffing"

Jeremia 51:20
Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken;Met u zal Ik het paard en zijn ruiter stukslaan, met u zal Ik de strijdwagen en zijn ruiter stukslaan.”"Omdat de deuren nu open zijn"

"Aloude Poorten"

Psalm 24:7
Heft, poorten, uw hoofden omhoog, en verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der Heerlijkheid binnengaat.


In dit beeld toont van de Leeuw van Juda zijn Koninkrijk, omdat de deuren nu open zijn. De deurknop heeft zijn gezicht en op het sleutelgat is het Bloed uitgegoten, het Bloed is de Sleutel - op het kruis en een olijftak is een scharnier dat het hout en de knop in een stuk bij elkaar houdt. Het hout staat voor de Mensheid die door de zalfolie, het Bloed aanvaardt als een sleutel tot het koninkrijk.


Wij verklaren Babylon zal vallen en Jezus Christus zal Opstijgen in ons!


We herroepen in de naam van Jezus alle banden met de fundamenten van de Lodge van Rome, De Oranje Lodge, De Blauwe Lodge, de Witte Lodge, De Onafhankelijke Orde, De Gemeenschap van de Orde van het huis van de Jezuïeten, en alle andere vals gebouwde Lodges.


Wij herroepen alle bondgenootschappen en alle eden, alle valse verbonden, gemaakt door bloed, aan hen in de Naam van Jezus.


We passen het Bloed van Jezus toe voor complete reiniging en losmaking van de verering van de goden van de dood. We snijden alle banden door en kiezen Het Leven! Waar de Ark van het Verbond is, wordt de werkelijke Tegenwoordigheid van God Gevonden.
Gods zegen

Josie Hagen


 ---------------------------------------

Lees verder in onderstaande linken.


Bent u genetisch vatbaar voor alcoholisme?


Uitleg over Ebola


Kinder moordenaars geïdentificeerd doelwit voor arrestatie


Hoe veel mannen zijn Pedofiel?