Pages

Tuesday, 28 October 2014

Druïdisme, Harry Potter, Halloween is Aanbidding van de Eik Boom "De Schepping"

                                                                                                                      

“Harry Potter en Druïdisme”

Druïdisme leeft heel duidelijk in landen. Het is ook heel sterk in landen als Finland, Zweden, Wales en Ierland, Engeland. Het is Keltische wicca hekserij. Wij zijn nu in een seizoen en tijd waarover het Schriftgedeelte spreekt in:

Jesaja 5:13-15
Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan wordt de mens verlaagd en de man wordt vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedige vernederd.

Wij zijn in een tijd gekomen waarover in het boek Openbaring gesproken wordt.

 

Hier wordt de kerk gezien, en degene, die in het volle Bloedverbond met het Lam is, wordt achtervolgd en vervolgd door de Draak, het Beest, de Duivel.

Openbaring 12:15
En de slang wierp uit haar muil, de vrouw achterna, water als een rivier om haar door die rivier mee te sleuren.

Een valse kracht, occult, een afgrijzen om de kerk te vernietigen. Maar zoals we kunnen zien wordt de kerk, de vrouw, van de gemene muil van de Draak door de bovennatuurlijke kracht van God, bevrijd.

Wij zijn nu in een tijd, met een dringende noodzaak is om oorlog op hoog niveau te voeren. Het is geestelijk een oorlog op hoog niveau. Meer dan ooit hebben we in deze tijd een openbaring van het Bloed van het Lam nodig, om Hem, Jezus, te kennen als nooit tevoren.

Wij moeten deelnemen aan wat in Jesaja staat, waarin wordt gezegd; Op Hem zal rusten de Geest van Raad en Sterkte, een Geest van Kennis en de Godsvrucht en Vrees van de Heer.

“De Zeven Geesten van de Heer”
Jesaja 11:2
Op hem zal rusten de Geest des Heren, een Geest van wijsheid en doorzicht,  een Geest van beleid en kracht, een Geest van Godskennis en Godsvrucht en Vrees van de Heer. Begin Juli had ik een droom

Openbaring 17:6
Ik zag dat die vrouw dronken was van het bloed der heiligen en der getuigen van Jezus.

Zij hield een toorts in haar hand, brandend met vuur, op haar hoofd was een kroon met 12 sterren. Als een soort van territoriaal recht over Europa.

“Zij stond als een Territoriaal Recht over Europa”

Profetisch woord
Er was een profetisch woord gegeven in Engeland (19 juli 2006 door Wendy en Rory Alec van GodTV), dat als het nieuwe Harry Potter*boek was uitgekomen, dit als consequentie een vloed van vernietiging zou meebrengen. In Nieuw Zeeland was ook het slechtste weer sinds honderd jaar ten tijde van 11 juli jl. en dit was de datum dat de nieuwe Harry Potter film werd vrijgegeven.


Op het nieuws is momenteel duidelijk te zien dat in Gloucester het water heel hoog staat. In deze plaats zijn in de kathedraal opnames gemaakt voor de Harry Potter film. Dit 7e boek “Harry Potter and the deathly hallows” (fatale heiligdom = vals heiligdom) zegt het al; deze materie is dodelijk, geestelijk gesproken. Hallow(een) alsook in het gebed Onze Vader, Hallowed be thy name. De eerste vier delen van de Potterserie is  een enorme toename van geestelijke kracht. Het zijn 7 delen. Het getal zeven is een Heilig getal, dus het is een overname door de duistere krachten.

Gloucester, Trier en Koningsberg (Noorwegen) en Gouda zijn (geestelijke) tweeling steden. Trier (Hitler) met de Dubbelkoppige Adelaar, Gloucester met hekserij, en Gouda krijgt ieder jaar van Koningsbergen de kerstboom (ook boomaanbidding vanuit Druïdisme).

Deze boeken proberen mensen iets wijs te maken. Dat Harry Potter een goed voorbeeld zou zijn voor kinderen en op het goede (God) zou wijzen. Echter Harry liegt, steelt en bedriegt, Spreekt een vloek uit over een familielid.

“Is dit een voorbeeld voor Uw kind?”

Hekserij vervult bovennatuurlijke wetten. Het spreekt tot de verbeelding en dit is een sleutelwoord voor occultisme! Het gaat om een geleidegeest, door visualisatie naar fascinatie.


Druïdisme is één van de heidense families van religie, waaronder Wicca, Hekserij, Noorse Asatru, Sjamanisme en aanpassingen van vele andere heidense religies zoals de Keltische, Picten, Egyptische, Griekse, Noorse en Romeinse.

Modern Druïdisme is een reconstructie van geloven en praktijken toegeschreven aan het oude Keltische Priesterschap. De oude Druïden, voor het eerst bekend te bestaan zo rond 4.000 v. Christus, worden verondersteld hun oorsprong te hebben voorafgaand aan de schriftelijke geschiedenis van Europa.

De Oude Druïden zijn zeer wijd verbonden met de Britse Eilanden.

Jesaja 24:18-20
Wie vlucht voor schrikwekkend geraas, hij valt in een kuil, en wie uit de kuil weet te klimmen, wordt in een strik gevangen. De sluizen van de hemel worden opengezet, de aarde wankelt op haar grondvesten. De aarde splijt gapend open, de aarde schudt en siddert, de aarde wankelt vervaarlijk. De aarde waggelt als een beschonkene, zij schudt heen en weer als een hut. Zo zwaar weegt haar zonde, dat zij valt en niet meer opstaat.

“Harry Potter en Druïdisme”

Druïdisme is zeer levend in landen. Het is ook heel sterk in landen als Finland, Zweden, Wales en Ierland, Engeland. Het is Keltische Wicca Hekserij.

“Wij zijn nu in een seizoen en tijd waarover de Schrift spreekt”


 Jesaja 24:20
De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een hut in de storm; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.


“Maakt een Volle Maan mensen gek?”

Geloof in de Macht van de Maan over ons is wijdverspreid en de basis van het Woord Lunacy, Lunatic – Maanziekte – Waanzin. Claudia Hammond onderzoekt of wetenschap enig licht op de oude mythe werpen kan.

Iedereen weet dat een volle maan wordt veronderstelt weerwolven en vampiers in de openbaarheid te brengen. Geloof in zijn kracht om ons stervelingen gek te maken is oud en wijdverspreid. Dergelijke begrippen deden zelfs het woord waanzin opkomen. Spreek met politieagenten of personeel van het ziekenhuis, de afdeling spoedeisende hulp en sommigen zullen erkennen dat er meer ongevallen, gewelddadige incidenten en psychiatrische toegevingen zijn wanneer het volle maan is. IN 2007 ging de politie in de Britse badplaats Brighton zelfs zo ver dat extra ambtenaren werden ingezet tijdens volle manen – zie link hieronder.

Het vermogen van de maan om ons gedrag te beïnvloeden is ongetwijfeld een idee met een breed appèl. Naast volksverhalen en anekdotisch bewijs, is de theorie het onderwerp geweest van honderden studies. Net deze zomer was er een nieuw onderzoek dat ontdekte dat mensen, die in een slaaplaboratorium overnachtten, hun kwaliteit van slaap met 15% was gedaald toen er een volle maan was, hoewel ze het niet konden zien en opmerken dat er extra licht werd geproduceerd, en ze deden er gemiddeld 5 minuten langer over om in slaap te komen.

Deze studie kreeg veel publiciteit, maar zaten slechts 33 mensen in, en zelfs de auteurs waren voorzichtig van teveel afgeleid van de resultaten. Het combineren van meerdere stukken van het onderzoek in een meta-analyse is een manier om zeker te maken dat de bevindingen statistisch sterkere grondslagen hebben. Amerikaanse psychologen James Rotton en Ivan Kelly kozen deze aanpak in 1985, het combineren van de bevindingen van 37 studies over de gevolgen van de maancyclus. Zij concludeerden dat het niets te maken had met de hoeveelheid psychiatrische toegevingen, moorden, auto-ongevallen, zelfmoorden en misdaden – Lees verder in de link onderaan.

Lucas 3:9
Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

Lucas 3:8
Brengt dus vruchten voort die passen bij bekering en zegt niet bij uzelf: wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken.

Als u zich werkelijk van uw zonden hebt afgekeerd,

breng dan vrucht voort waaruit dat blijkt!

Jesaja 40:3
Hoort, iemand roept: ‘Bereidt de HEERE een weg in de woestijn, in het dorre land een hoge weg voor onze God.

Exodus 34:13
Gij moet hun altaren afbreken, hun heilige zuilen stukslaan en hun heilige palen omhakken.

Dit is het seizoen van omhakken, de bijl aan de wortels te leggen, de bijl van God aan de bomen, aan de wortels van Druïdisme en druïdebomen. Om de weg van de Heer te bereiden.


Druïdisme is gebaseerd op een valse orde, valse priesterschappen, waarvan de geestelijke bron occultisme, heidendom, mystiek, valse profeet, valse doden, valse strijders is.

In plaats van aanbidding en deelname aan de Boom des Levens, begonnen de druïden de boom van kennis van kwaad te aanbidden. Ieder Vrijmetselaars werk houdt in: “deelname aan de werken van de aanbidding van de boom van kennis.”

“Het is de Namaak Aanbidding”

Druïdisme is gebaseerd, gebouwd op aanbidding van de eikenboom ons mandaat volgens Gods woord is om een eik van gerechtigheid te worden.

“Druïdisme is aanbidding van de schepping”


Jesaja 47:9
Toch zullen beide u overkomen, ineens en op dezelfde dag. Kinderloosheid en weduwschap komen in volle omvang over u, ondanks uw talrijke toverspreuken, en uw bezweringen, zo krachtig als ze zijn.

Jesaja 47:11-15
Maar eens zal een ramp u overkomen, die gij niet zult weten te bedwingen; een verderf zal u overvallen, dat gij niet zult kunnen keren; plotseling zal een ramp over u komen, waarvan gij geen vermoeden had. Houdt u nu maar aan uw bezweringen en uw toverformules zonder tal, waarmee gij u hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd; misschien kunt gij u helpen, misschien schrikt de ramp ervan! Het grote aantal van uw raadslieden heeft u uitgeput; laat ze optreden en u redden die hemelkenners en die sterrenkijkers, die u maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als kaf en worden door vuur verbrand, zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep der vlammen. - Het is geen kolenvuur om zich te warmen, geen vuur om zich bij neer te zetten. - Meer zijn zij niet voor u, die tovenaars met wie gij u hebt moe gemaakt vanaf uw jeugd. Ieder loopt op zijn manier verloren. Niemand is er, die u redt.


“Zijn er werkelijk 5 fasen van Verdriet?”

De verwachte editie van een Amerikaanse psychiatrische gids laat zien dat het aantal mensen, gediagnostiseerd met een psychiatrische “geestelijke” ziekte, is toegenomen – maar wat zij nodig hebben is hulp en begrip, geen etiketten en medicatie.

“Verdriet is geen psychiatrische aandoening”

"Verdriet blijkt een plaats te zijn die niemand van ons kent totdat we het bereiken. Wij anticiperen op de gedachte dat iemand dicht bij ons kan sterven, maar we kijken niet verder dan de paar dagen of weken die onmiddellijk volgen op een dergelijke voorgestelde dood." Joan Didion’s gedetailleerde verslag van verlies in het Jaar van Magisch Denken biedt een krachtige ervaring van wat het is. Mensen praten vaak over de vijf fasen van verdriet – ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en acceptatie – zie link BBC.


Ezechiël 44:23
Ze moeten mijn volk het verschil leren tussen heilig en profaan, en leer hen het onderscheid tussen rein en onrein.

Romeinen 1:25
Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper, die geprezen is tot in eeuwigheid. Amen.

In het begin van Genesis hoofdstuk 3 zien we het begin van het aanbidden van heidense goden. Toen de mensen begonnen te verklaren dat zij goden waren, net als vandaag in het onderwijs van Kingdom Now, Koninkrijk Nu. Druïdisme is de aanbidding van de slang. Het is aanbidding van de wijsheid van de slang, kennis van goed en kwaad. Er is een rituaal van de druïden. Zij gaan het bos in, het rituaal is hun tempel. Het bos is een tempel. Druïde aanbidding is echt, het is niet een gemaakt geloof. Druïden priesters en priesteressen gebruiken een stenen altaar. Te zien als Stonehenge of in een woud.


Mattheüs 13:49-50
Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken om de kwade mensen te scheiden van de rechtvaardigen en in de vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars.

Een druïde priester van een broederschap is een magiër. Hij is ook een medicijnman; zij maken een mistletoe en nemen de mistletoe in voor magie en vergif. Hij is een tovenaar, voor een valse genezing. Een druïde priester kan een substantie veranderen in een andere substantie. Hij heeft de macht om zichzelf in een dier van het woud te veranderen, valse magie, valse magiërs.

Druïdisme, de vorm van aanbidding van de druïden is ook heel sterk in andere valse religies. Deze vorm van occulte hekserij begon eeuwen geleden.

Zoals reeds gezegd: het is een Vals Priesterschap, geestelijken, mystici, rechters, raadgevers, gehoornde fallus aanbidding, goden, vruchtbaarheidsstieren, priesteressen gekleed in witte gewaden, aanbidding van zon en maan.

Jeremia 18:13,16;
Daarom zegt Jahwe: Vraag aan de volken, of iemand ooit zo iets gehoord heeft, zo iets afschuwelijks als Israël heeft bedreven. Ze hebben van hun land een schrikbeeld gemaakt, een teken van blijvende spot. Ieder die er doorheen trekt, staat verbijsterd en schudt meewarig het hoofd.

 “Naast Mij zult u geen andere goden hebben”

Deuteronomium 5:7
Naast Mij zult gij geen andere goden hebben.“De druïden gebruiken toverspreuken en magie”

De kracht van de cirkel: boom meditatie en aanbidding - opening aan de psychische energie - en ook om psychische verbindingen met moeder aarde te maken.

“Wicca hekserij is de kennis van druïden van wijsheid”

Druïde rituaal.
Druïdisme is gebaseerd op de fundamenten van de nevelen van Avalon. Zij geloven dat de mystieke plaats van Avalon een perfecte plaats was en een perfecte nevel van Avalon. Avon is een letterlijke plaats in Wales.

Sefanja 1:4-7
Ik zal mijn hand uitstrekken tegen Juda en tegen alle inwoners van Jeruzalem, en Ik zal uit deze plaats uitroeien het overblijfsel van Baäl en de naam der afgodendienaren met de priesters, en hen die op de daken zich neerbuigen voor het heer des hemels, en die zich neerbuigen en zweren bij de Here en zweren bij hun Moloch; ook hen die van de Here afvallen, en die de Here niet zoeken noch naar Hem vragen. Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des Heren; want de Here heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd.

Druïdisme is erg reëel en donker in Wales. De nevel van Avalon is een mystieke onzichtbare sluier om in de demonische geestelijke ruimte te gaan, een namaak van de sluier/voorhangsel van het Heilige der Heiligen. Deze nevel of sluier brengt de druïde aanbidders in een andere ruimte van de psychische en magische hekserij.

Oorspronkelijk komt Druïdisme uit de tweede eeuw v. Chr. Het zijn fundamenten van New Age, Vrijmetselarij, Rome, kabbala om struikelblokken te scheppen voor ons allen om op te vallen.


Druïdisme is het orakel van de valse profeet en profetes-priesteres. Het is Wicca hekserij. Een druïde is een heks of tovenaar.

Druïdisme houdt in toverspreuken, magie en de kracht van de druïden cirkel, elfen, nimfen, boomaanbidding, boommeditatie en sjamanisme om het gezicht van een persoon of van gestalte te veranderen. Het is een angstaanjagende misleiding. Het druïde ritueel wordt geleid door een “geestelijke” en druïden volgelingen worden echt de “gemeenschap” genoemd. De gemeenschap is in het bos en zij verbinden de handen tot een cirkel om psychische kracht vrij te zetten, bellen worden gerinkeld om de rituelen te beginnen.

“Druïdisme is de aanbidding van de eikenboom”


“Stonehenge is het stenen altaar, druïden zijn ook valse levende stenen”

Amos 2:9
En Ik, Ik heb toch voor hun ogen de Amoriet verdelgd, zo hoog als een ceder, zo sterk als een eik; Ik heb hem toch uitgeroeid van onder tot boven, met wortel en tak!

Een druïde rituaal zal plaats vinden tijdens volle maan. De eerste voltrekking maakt een man een druïde priester en een vrouw een druïde priesteres.

“Valse oogst”

Druïdisme is een valse oogst. Het is het valse koninklijke priesterschap; valse oogst, het probeert de echte oogst te stoppen, de eindtijdoogst van God en probeert het te blokkeren en te stoppen.

Openbaring 14:16
Toen wierp Hij die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde, en de aarde werd afgemaaid.Wij moeten de bijl aan de wortel van de boom van de Boom aanbidding leggen, Boom van kennis van goed en kwaad, om te ontwortelen.

Maleachi 3:19-21
Want weet wel: hij gaat komen, de dag, die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen in brand - zegt Jahwe van de machten - de dag, die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult gij dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan, en gij zult de boosdoeners vertrappen; ze zullen stof onder uw voetzolen zijn, op de dag, die Ik ga maken, zegt Jahwe van de machten.

1 Petrus 2:9
Maar gij zijt het uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom, het  heilig volk, het volk van Zijn eigendom, om te verkondigen de deugden van degene, die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn Heerlijke Licht.

“Het uur van afscheiding is gekomen:

 

Om ons af te scheiden van wat ons vervuilt”

2 Corinthiërs 6:14-18
Trekt niet het vreemde juk met de ongelovigen aan; want wat deel heeft  de gerechtigheid met de ongerechtigheid, of wat gemeenschap heeft het  licht met de duisternis? Hoe stemt Christus en Belial overeen, of wat deel heeft de gelovige met  den ongelovige? Wat gelijkheid heeft Gods tempel met de afgoden? Gij toch zijt de tempel van de Levende God, gelijk God zegt: "Ik zal onder hen wonen en onder hen wandelen, en zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat uit van hen en zondert u af, zegt de Heer, en raakt niets  onreins aan: zo zal ik u aannemen, en uw Vader zijn, en gij zult Mijne zonen en dochters zijn, zegt de  almachtige Heer".

“Wij worden klaargemaakt om naar het bruiloftsmaal van het Lam te gaan”

De tafel wordt klaargemaakt. Veel mensen van Gods volk zullen dromen en visioen hebben van het meest met zorg uitgewerkte kleed dat God aan het maken is voor de bruiloft. Het zal de meest verbazingwekkende japon zijn en Hij maakt een heel zwaar gewaad. “De twee bomen”

In plaats van de Boom des Levens, begonnen de druïden de Boom van Kennis van Goed en Kwaad te aanbidden. Vrijmetselarij zijn de werken van de boomkennis van kwaad, en zo is ieder vals priesterschap, echter zij noemen het de levensboom, het is namaak.

Het is tijd om de bijl aan de wortels van iedere valse boom in onze levens te leggen.
Het begint te vallen, en het gaat neer in de naam van de echte Boom van het Leven, Jezus Christus, de Zoon van de levende God, de auteur van alle leven. Amen.

Marcus 9:42
En wie één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen.

“En wie één van deze kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleid”


 Heksen, Druïden en aanhangers van de Noorse goden in politiekorpsen door het hele land hebben het binnenlandse zaken weten te overtuigen tot het instellen van een steun groep. De Heidense Politie Vereniging zal officieren, die toverspreuken beoefenen en aan middernachtelijke rituelen deelnemen, helpen hun overtuigingen in te passen rond hun politie werkzaamheden – lees verder in onderstaande link.

Marcus 13:12
En een broeder zal zijn broeder overleveren ten dode en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood brengen.

Hebreeën 13:20-21
De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Openbaring 12:11
Zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed des Lams en het woord hunner  getuigenis.
Amen!


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. Zelfs wanneer zij worden geconfronteerd met dood aan zelf.

De Heilige Geest zou vandaag tegen u kunnen zeggen dat Ik u meer Openbaring aan het geven ben. Ik geef u meer Wapens voor de Oorlog, meer inzicht en begrip, zodat stevig in Mij blijft staan in deze wereld. Ik ben begonnen met het openen van de geheimen die de profeten van weleer hadden willen kennen.

Ik ga een nieuwe deur openen, nieuwe wapens, Openbaring en inzichten in Mijn Woord. Ik ga Mijn Woord voor U leggen op een Openbaringswijze zodat u in staat bent om in elke situatie die zich tegen u voordoet u onmiddellijk in staat bent Mijn Woord toe te passen en u zult zien hoe dan.

Jesaja 55:11
Alzo zal Mijn Woord, dat uit Mijn Mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn en dat volbrengen, waartoe Ik het zend

Galaten 4:16
“Ben ik daarom uw vijand geworden omdat ik u de waarheid zeg?”


“Ben ik daarom uw vijand geworden omdat ik u de waarheid zeg?” 
Harry Potter: “Maakt Het Kwaad Onschuldig Lijkend”

Wat zeggen kinderen van Harry Potter?

“Ik wil naar de tovenaar school gaan om magie te leren 
en ik zou graag willen leren hoe ik een toverstaf kan gebruiken en toverspreuken.” Dylan, leeftijd 10.

“Als ik naar een tovenaar school kon gaan zou ik in staat zijn 
om toverspreuken uit te spreken en te vliegen met een bezemsteel” 
Mara, leeftijd 12.

“Het zou geweldig zijn om een tovenaar te zijn om alle dingen en situaties onder controle te hebben, zoals de leraren.” 
Jeffrey, leeftijd 11.

“Ik hou er van wanneer de slechteriken Eenhoorn doodden 
en Voldemort het bloed dronk.” 
Julie, leeftijd 13.

“De boeken zijn erg slim. Ik kon hen niet wegleggen. 
Toen ik bang was liet ik mezelf geloven dat het grappig bedoeld was, 
zodat ik niet zo bang was.” 
Nuray, leeftijd 11.


Op de DVD, genaamd Harry Potter: “Hekserij in een nieuw jasje, Maakt Het Kwaad Onschuldig Lijkend.” legt Auteur Robert S. McGee uit: “Kinderen op de basisschool worden bekend gemaakt met mensenoffer, het drinken van bloed van dode dieren en bezit van geestelijke wezens.” – zie de link onderaan.

Ook Pat Robertson van de 700club in Amerika waarschuwt tegen deze gevaarlijke invloeden.” – zie de link onderaan.

De schrijfster van de Harry Potterboeken, J.K. Rowling had als hoofdvak op de universiteit Mythologie. Zij verwerkt dan ook zeer professioneel wat zij over hekserij, Druïdisme en mythologie weet – zie link onderaan.

Harry Potter materialen zijn veel meer dan een handvol kinderboeken. Warner Brothers, Coca-cola, Minutemaid en Mattel hebben de Potter materialen gebruikt om spellen, puzzels, speelgoed, rugzakken en elke handelswaar die je maar kan bedenken binnen te brengen. Scholastic, Inc. (Amerika), een belangrijke leverancier van openbare scholen als hulp voor het onderwijs heeft de Potter literatuur toegevoegd. Geadviseerd wordt de boeken hardop te lezen. Dus: de bijbel mag niet meer hardop gelezen worden bij het onderwijs in Amerika, maar deze boeken worden zelfs aangeraden. Als de naam "Harry Potter" wordt ingetypt in hun website verschijnt het 268 keer en bij "Jezus" slechts 23 keer.

Eenmaal binnengekomen in de wereld van tovenaars, spreuken en duistere kunsten, kunnen de lezers van Harry Potter hun kennis en vaardigheden in hekserij en heidendom verder ontwikkelen door een bezoek aan de vele honderden websites beschikbaar op het internet.

Hekserij heeft nu een compleet programma. Het begint bij de basisschool met Harry Potter en TV heksenprogramma’s (tekenfilms). Zo worden kinderen naar horror films geleid en honderden Wicca en heidense websites. Het gaat uiteindelijk om honger naar macht. En Harry Potter en de rest van hekserij belooft die kracht. Maar uiteindelijk ontdekken ze dat Satan werkelijk achter die macht zit en dit gebruikt zoals kaas in een muizenval.

Harry Potter biedt een fundamentele inwijding in hekserij aan voor een gehele nieuwe generatie. Stel je voor wat en hoe de wereld zal zijn wanneer zij opgroeien. Er is een tijd van de valse oogst. Kinderen met bloedziekten, leukemie, ziekte in organen, de gouden sikkel die een grip heeft op de kinderen o.a. vanwege de ongerechtigheden “iniquities” van de voorvaderen.


1 Samuël 3:1
En de jonge Samuël diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was schaars in die dagen; er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam.


Zoals Samuel door de priester Eli werd onderwezen in het heiligdom van God, zoals wil hekserij de kinderen onderwijzen zie de boeken van Harry Potter op de school van hekserij (Hogwart/Zweinstein).

Onze geestelijke ogen moeten open gaan voor deze misleidingen, ze in het licht brengen en ze aan de kaak stellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de zielen van deze generatie. In Druïdisme is de (weer)wolf bekend. De jongen van de wolf worden welpen genoemd. Maar bij de padvinderij kennen we ook welpen, het begint onschuldig, maar dat leek het ook bij de Hitlerjugend. De jeugd wordt ingepakt. Het symbool van de SS was een dubbele bliksemschicht. Bij Harry Potter worden de kinderen ook klaargemaakt om uit sympathie met de hoofdfiguur in het boek een teken op het voorhoofd aan te brengen. Dit is een bliksemschicht!!! Wordt wakker en maak anderen wakker! Waarschuw ook anderen door informatie door te sturen.

“De kinderen zijn in een valse Oogst”

“Het symbool van de SS was een dubbele bliksemschicht”

Marc 9:42
En wie één van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een grote molensteen om zijn hals was gehangen en hij in de zee was geworpen.Harry Potter gebruikt hetzelfde S symbool op het voorhoofd. Dat is de verborgen agenda, de kinderen worden voorbereid om het merkteken op hun voorhoofd te nemen, uit sympathie met de hoofdfiguur, maar onwetend openen zij het derde oog van helderziendheid.

“Waarschuw anderen; maak hen wakker voordat het te laat is”

Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.
Gods zegen

Josie Hagen


 =============================================


Voetnoot:

Potter is een Engels woord voor pottenbakker, in de Bijbel is God de pottenbakker.

Romeinen 9:20-21
Maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem, die het gemaakt heeft, zeggen: “Waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol, het andere tot een oneervol voorwerp te maken?