Pages

Sunday, 2 November 2014

De Vruchtbaarheid Cultus van Baäl!"Jezus in Nazareth Afgewezen"

Jesaja 61:1
"De Geest van de Heer is op Mij, omdat Hij mij heeft gezalfd om het Evangelie te prediken aan de armen. Hij stuurde me naar de gevangenen om vrijlating te verkondigen, en herstel van het zicht aan de blinde, en vrijheid aan hen die onderdrukt werden, om het gunstige jaar des HEREN uit te roepen" En Hij sloot het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem.

"En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem"

“Zie, nu is het "De Aanvaardbare Tijd"
 

Alle ogen in de synagoge waren op Hem gericht, allen in die kamer keken aandachtig naar Hem. Zij bestudeerden zorgvuldig zijn gezicht, zijn ogen, de rimpels in zijn voorhoofd, de kleur van zijn haar en huid. Ze keken naar zijn vorm - de vouw van zijn kleren, de beweging van zijn handen. Ze hoorden het geluid van zijn stem - de toon en de toonhoogte. Ze keken naar Hem wanneer hij van het podium naar zijn stoel verhuisde om weer onder hen plaats te nemen. Sommige zaten naast Hem. Ze konden de robuustheid en de warmte van zijn lichaam voelen. Ze waren in dezelfde kamer met de Zoon des mensen, de Schepper van het heelal, de Almachtige God. Ze waren face-to-face met Yahweh, Elohim, Emmanuel. Dezelfde wie Jesaja zag als de Hoge en Verhevene, Gezeten op een Troon en zijn Mantel vulde de hele Tempel.
Dezelfde die op de Berg Sinaï afdaalde met donder en bliksem in een dikke wolk en zodat de hele berg hevig trilde; het Woord is vlees geworden en woonde onder hen. En ze kenden Hem niet.
"Zij kenden Hem niet"

 

"De Berg Sinaï in een wolk"

God op de Berg Sinaï. We lezen in Exodus 19 dat God neerdaalde op de Berg Sinaï in een wolk. Nu waren alle mensen getuige geweest van het Donderen, de bliksemflitsen.

Exodus 19:16-18
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer.

God spreekt duidelijk tot ons, aan de Eindtijd Kerk, om ons te waarschuwen, dat is een zeer ernstige waarschuwing, we moeten nu de Stem van God Horen en Leven.

Johannes de Apostel van God zag wat de Eindtijd Kerk zou overkomen en nu zijn we hier in het uur van de Geest van het Beest “de vruchtbaarheid cultus van Baäl”.


“Beplant Uw Wijngaard Niet Met Twee Soorten Zaad”


Een verbond met het Beest is een Vruchtbaarheid Cult – Het is een Seks cult. Het is het diepste en het zwartste van Sodom en Gomorra en het zit in onze familie lijn.

We zijn het eens dat Sodom, de seks cultussen, dat vruchtbaarheidsculten in onze generaties en overal in onze familielijnen worden verbroken en neer geworpen in Jezus naam. Kies ervoor om “uit die vruchtbaarheidscultus en seks cultussen te komen”, dát houdt ons opgesloten in de geest van het Beest. En kies ervoor om uit de mind control in de Mind van Christus Jezus te komen. Werp neer alle verbeelding en veroordelingen die opgeworpen worden en zich verhogen tegen de Kennis van God.


"Nu is de redding, en de kracht"


Wij zijn het eens in Jezus naam "Schaduw van het Beest" kom van ons gelaat - zodat ons gezicht zal gaan stralen als de middagzon zon.   

Openbaring 12:10
En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Lukas 22:31
Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u te ziften als de tarwe.

Maleachi 1:7
Gij brengt minderwaardige offers op mijn altaar. En dan zegt gij: Hoe hebben wij U verontreinigd? Doordat gij zegt: Des HEREN tafel, zij is verachtelijk.

“Maar u vraagt: Hoe hebben wij U verontreinigd?


"En zoals u daar lag in uw bloed heb Ik u gezegd, "Leef"

“Occult bloed, de bloedlijn van het Beest van de Nephilim”

Uw afkomst en geboorte waren in het land van de Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische “geboren vanuit de vruchtbaarheid cultus”.

Ezechiël 16:1-59
Het woord des Heren kwam tot mij: 'Mensenkind, confronteer Jeruzalem met haar verfoeilijke praktijken en zeg: Dit heeft de Soevereine Heer gezegd tot Jeruzalem: Uw afkomst en geboorte waren in het land van de Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Op de dag dat je geboren werd je snoer niet afgesneden, noch was u gewassen met water om u schoon te maken, noch was u ingewreven met zout of in doeken gewikkeld. Niemand keek naar u om of had medelijden genoeg om één van deze dingen voor u doen. Eerder, u werd eruit gegooid in het open veld.

"Want op de dag dat u werd geboren werd u veracht"

En u heeft uw zonen en dochters die gij Mij gebaard had en offerde hen als voedsel aan de afgoden. Was uw prostitutie niet genoeg? U slachtte mijn kinderen en offerde ze aan de afgoden. In al uw gruwelen en uw hoererijen hebt u niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, wanneer gij naakt en bloot waart, trappelend in uw bloed.


Wee u, spreekt de Heere Here. In aanvulling op al uw andere boosheid, hebt u een heuvel voor uzelf gebouwd u en maakte een verheven heiligdom op elk openbaar plein. En was u ook bezig met prostitutie met de Assyriërs, want u was onverzadigbaar; en zelfs met dat was u nog steeds niet tevreden. Dan moest uw promiscuïteit ook nog verhoogd worden naar Babylonië onder meer een land van kooplieden, maar zelfs met dat was u niet tevreden.
“Omdat u onverzadigbaar was”

“Ik ben vol woede tegen u verklaart de Soevereine Heer, omdat u al deze dingen doet, en u ook nog eens gedraagt ​​als een brutale hoer! Wanneer u uw terpen gebouwd hebt op elke hoek van de straat en heeft uw verheven heiligdommen in elk openbaar plein, was u in tegenstelling tot een prostituee, omdat u de betaling hebt geminacht. U zult de gevolgen van uw schandelijkheid en al uw gruwelen dragen, spreekt de Here. Dit is de Soevereine Heer die zegt: Ik zal met u handelen zoals u verdient, omdat u mijn eed veracht hebt door het verbond te verbreken. Omdat u mijn eed veracht hebt, brekende het verbond. De zonen en dochters, die gij Mij gebaard en ze vervolgens offerde als voedsel aan de afgoden.

“Kinderen geboren in occult bloed offer"

Dit is de vruchtbaarheid seks cult, het is nu tijd van wereldwijde orgieën, die dood en ziekte en vernietiging zullen brengen “Sodom en Gomorra".

"Wij Gods verbond mensen die wandelen met het Lam Gods zullen Gods Instrument van Oorlog zijn, Zijn antwoord, wij zullen geen deel van het probleem zijn"

We moeten op de bres staan ​​omdat we in een ongekende tijd van de mind control van het Beest van slavernij zijn, drugsverslavingen en alle andere vormen van mind control, de mind control van de vruchtbaarheid cultus van Sodom en Gomorra.

Vandaag de dag kunt u de Mind control Technieken met geweld en woede aan het werk zien. De Geest van het Beest is gebruikt in de 20 en 21e eeuw.

"Hollywood is over het Aangezicht van de aarde in een enorme vruchtbaarheidscultus Orgie uitgebarsten"

"We zijn het Eens geworden voor de Here God, dat het valse huwelijks verbond van het Beest van ons leven afbreekt en dat er niets meer van het valse huwelijk verbond achterblijft"

Job 18:16

“Van onderen verdrogen zijn wortels, en van boven verwelken zijn twijgen”


Mattheüs 15:13
Hij antwoordde hun en zei, elke plant “zaad”, die mijn Hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

Wij Verklaren in de naam van Jezus  “Een verbond, Eén Heer, en Eén Echtgenoot Verlosser”


Hebreeën 6:14
Zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en vermeerderen, Ik zal u vermenigvuldigen.

Het juiste antwoord op Gods offer van het Verbond met de mens is altijd gehoorzaamheid, en Abraham was geen uitzondering. Het Verbond Beloofde het.

"Abrahams Verbond"

Aan Abraham werd verteld zijn land te verlaten en naar een vreemd land te gaan en Gods belofte te geloven dat "Ik zal u tot een groot volk maken” Ik zal u zegenen en u tot een groot volk maken.

Abraham was gebonden in het gebroken verbond en de vruchtbaarheid Cult. Hij leefde in een land van Sodom en Gomorra. De Here God zei: Nu maak uw uittocht, Abraham, ga weg uit het land uwer vaderen en voorvaderen, vertrek en Ik Zal u leiden waarheen te gaan.

"Ik zal u leiden en u onderwijzen waar te gaan"

“Wij maken ook een Exodus uit de Vruchtbaarheid Cultus en God zal ons Leiden”
Abraham verliet Sodom en Gomorra op een reis van volledige Exodus. Het kostte hem vele jaren om een volle uittocht uit zijn vaders land te maken. Hij kwam uit het Land van de Vruchtbaarheid cultus het land van de Breuk van het gebroken verbond.


"De Oogst van de Valse Vrucht" - "De Ismaëlieten"

Er is geen tijd meer voor ons om een Ismaël voort te brengen – we moeten nu de Isaacs voortbrengen, wanneer u buitengewoon veel vrucht wilt voortbrengen.

"Abraham moet na de geboorte van Ismaël aan de voeten van de Heer zijn gevallen, toen hij de horror van het gebroken verbond besefte, de realiteit was dat hij nu gebonden was in gebroken verbond.

Ook wij moeten aan de Voeten, aan de Zoom, van de Heer neervallen als we ons bekeren en vergeving zoeken voor ons gebroken verbond van de Vruchtbaarheid cultus.


Openbaring 18:11
Deze vrouw is niet onsterfelijk of onfeilbaar – Zij zal worden vernietigd. De kooplieden van de aarde zullen huilen en treuren over de vernietiging van religie, omdat dan niemand meer in staat zal zijn te profiteren van haar weelderigheid.


Uit haar komen is een geestelijke exodus, een exodus vanuit slavernij aan geestelijk Egypte. Aan de Hoge plaatsen van Baäl van occulte tovenarij the Asherah Paal.

“Zij is de godin van rituele mutilatie en bloedbad - “De Soldaat Godin”

“Miljoenen Sjiieten vieren wereldwijd Ashura, evenement ontsierd door geweld”

 

“De Bloed Pacten zijn de grootste. Zij aanbidden de god van oorlog en bloedvergieten"

“Godin van oorlog, geweld en bloedvergieten”

 

“God haat uitdrukkelijk het gebruik en de aanbidding van Asherah palen”

Shiieten markeren heilige dag in strijd met Jihadisten – Een enorme menigte Sjiieten hebben zich in Irak en Libanon verzameld naar aanleiding van een belangrijke heilige dag in weerwil van Jihad-strijders van de Islamitische Staat (IS). Politie en troepen waren aanwezig toen honderden duizenden pelgrims massaal in het Iraakse heiligdom in de stad Karbala ter herdenking van Ashura – 5 November 2014, RT.com – zie link onderaan. 

We moeten dit dringend van onze Kinderen en Kleinkinderen zien afkomen, gebroken verbond, seks cultus, vruchtbaarheid cultus, in de naam van De Here God.

Het is tijd dat van de Geest van het Beest breekt en van onze familie DNA bloedlijnen afkomt, anders zullen we een deel blijven van de mind control van het Beest, denkend dat het oké is om een ​​deel van een vruchtbaarheidscultus te zijn.

Wij Verklaren in Jezus naam Profetisch een Exodus uit de vruchtbaarheidscultus - uit de overname van het brein, het verstand, van het bewustzijn, uit de overname van de wil en de ziel.

Dezelfde cyclus van gebroken verbond en vruchtbaarheid cultus is over ons leven, totdat we de aanbidding van de geest van het Beest, in religies, zoals de Vrijmetselarij, Rome, het Hindoeïsme en het Boeddhisme breken.

 

“Baäl Priesterschap”

"Brengt dan voort vruchten waardig aan de bekering: en denk niet te zeggen bij uzelf: Wij hebben Abraham als onze vader." Abraham was zelf nog niet volledig uit de vruchtbaarheid cultus toen hij een concubine nam. Toen hij haar nam probeerde hij de onvruchtbaarheid van de kinderloosheid op te lossen. En zo bracht hij een valse  vrucht oogst van een Ismaël, onafhankelijk van God.


"Hij heeft daardoor een valse  vrucht oogst van tragedie gezaaid"


We moeten ook komen uit ons Vaders land, uit de fundamenten van lang geleden, Altaren en hoge plaatsen van vruchtbaarheid cultus, komen uit dat wat ons stopt en ons  blokkeert van het ware bovennatuurlijke, van het ontvangen van de volledige Verbond Zegeningen.

Wij verklaren in Jezus naam, dat alle blokkades, alle bergen, naar beneden komen door de Geest van de Here God.


Het is tijd voor de geest van het beest om te worden gebroken

door de Geest van de Heer God Almachtig.


Openbaring 12:14
En aan de vrouw werden de “Twee Vleugels van een Grote Arend” gegeven zodat zij naar de plaats kan vliegen, voor haar bereid in de woestijn, waar zij onderhouden wordt buiten het bereik van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd.

Genesis 15:18
Te dien dage sloot de HERE een Verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht “zaad” zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat:

Jesaja 49:8
Zo zegt de HERE: “Ten tijde van het welbehagen heb Ik u verhoord, en ten dage van de redding heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weer te herstellen en verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken.

Psalm 102:14  
Gij zult opstaan, U over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn, want de gestelde tijd is gekomen;

Daniël 11:35
Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht wordt, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd.

Efeziërs 1:10
Om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, en de climax van de eeuwen, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten.

Jeremia 31:19
Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, sloeg ik mijn borst; ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de schande van mijn jeugd gedragen.

“Vernederd omdat ik de schande van mijn jeugd droeg”

 

“Wijngaard van Baäl-Hamon”

Hooglied 8:11 
Salomo bezat een wijngaard te Baäl-Hamon. Hij gaf die wijngaard aan bewakers, ieder geeft voor de vrucht daarvan duizend zilverlingen.


Deuteronomium 22:9
Gij zult uw wijngaard niet met twee soorten zaad bezaaien, opdat niet de gehele oogst van het zaad dat gij gezaaid hebt, en de opbrengst van de wijngaard aan het heiligdom vervalt.

“Twee soorten zaad”

"De Corruptie van Genesis 6:6"

Genesis 6:6
En het berouwde de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. Toen zag de HEER, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde, en dat elke intentie van de gedachten van Zijn hart te alle tijde slechts boos was.

"Bedroefde Hem in Zijn hart"

 

"Aankondiging over het hart gebied is de Tatoeage van Microprosposos.
Macroprosposos verwijst naar Genesis 6:4-5.

Genesis 6:4-5
Zo zegt de Here, de God van Abraham, Izaäk en Jakob er waren in die dagen reuzen op de aarde; en ook daarna, toen de zonen, gevallen Luciferaanse engelen van rebellie 13, van God.

Efeziërs 2:1-2  
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de zonen van ongehoorzaamheid,

Genesis 6:5
De aarde nu was verdorven voor het aangezicht van God, en de aarde was vol geweld. God keek op de aarde, en zie, zij was verdorven; want al het vlees hun weg op de aarde was verdorven.

"De geest van het Beest"

“Want al het vlees had zijn wegen verdorven zij waren vervuld met geweld en haat”


Een Vruchtbaarheid Cult steelt de vrucht, steelt onze erfenis. Dit komt omdat het verbond verbroken "vruchtbaarheid cultus” is - van de geest van het Beest. De vrucht is aan de wijnstok - maar het is de valse vruchtbaarheid cultus. Het is de seks cult en het steelt de vrucht vanuit de familierelaties.

We moeten in gebed en voorbede, in Jezus naam, diep berouw hebben en verbreken de vruchtbaarheid cultus van het Beest, van Baäl aanbidding, van generaties die de Kerk en Gods volk heeft gebonden in magie.


"Gruwel en Vernietiging"

De Aanbidding van het Beest en van het beeld van het Beest brengt Gruwel, Verwoesting, Vernietiging, en Verlatenheid.

Wij komen uit de gruwel van de verwoesting en vernietiging in Jezus naam"


"De Gruwel der Verwoesting"

Mattheüs 24:15-16
Wanneer u dan de Gruwel der Verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de Heilige plaats ziet staan, wie het leest geeft er acht op, laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

 

We bekeren ons in Jezus naam om de machtsgreep van het Beest, dat Gods volk heeft gebonden, te breken"

Het Beest dat Opkomt uit de Zee, zoals beschreven in Openbaring 13 waar Johannes de Apostel zei,

“Ik zag het beest opkomen uit de zee de Menigte”

"Het zijn de massa’s opgesloten in de geest van het Beest"

 

Daily Telegraph, Luilakken en slungels hoeden NSW Gehandicapten Ondersteuning. Gepensioneerden zijn nu talrijker dan de meer dan 44.000 oorlogsgewonden in Australië. In sommige NSW regio’s wordt nu door één op de 10 mensen een beroep gedaan op de steun van het invaliditeitspensioen, aangetoond door statistieken waaruit blijkt dat in de afgelopen drie jaar bijna 20.000 mensen, het equivalent van vijf Australische leger brigades, nu een beroep doet op de welzijn gehandicapten lijn. – Exclusief Geoff Chambers, 23 mei 2014 12:00 GMT.

 

Politie confronteert duizenden demonstranten bij State Parlement. Bron: News Corp Australia 22-05-2014, door Wes Hosking, Ellen Whinnett, Brendan Lucas and Brendan Casey - Herald Sun.

Jesaja 5:14  
Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, en hun glorie, en zijn menigte, en de massa's en hun pracht en praal en hij die zich daarin verheugde, zullen erin afdalen.

Jesaja 13:19
En Babylon, het sieraad der koninkrijken, de trots en heerlijkheid der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde;
De Vruchtbaarheid Cultus NET Bijbel:

Hosea 10:2
Bedrieglijk was hun hart, nu zullen zij hun schuld boeten: De HERE zal hun altaren verwoesten, hun gewijde “vruchtbaarheid” stenen volledig vernietigen.

Genesis 24:7
“De HERE, de God van de Hemel, die mij uit mijn vaders huis en uit het land mijner maagschap bracht, en die tot mij gesproken heeft, en mij heeft gezworen: “Aan uw nakomelingen zal Ik dit land geven” – Hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden, en gij zult vandaar voor mijn zoon een vrouw nemen.

“Aan uw nakomelingen “zaad” zal Ik dit land geven”     

Jesaja 4:4
Wanneer de Here het vuil van de dochters van Sion zal hebben af gewassen en de bloedvlekken van Jeruzalem daaruit zal hebben weggespoeld door de Geest van gericht en een Geest van Vuur.

King James Bijbel (Staten Vertaling):

Joel 3:21  
Want Ik zal hun bloed dat Ik niet heb gereinigd reinigen: want de HERE woont in Sion.

Micha 2:2
Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen, zij nemen die. Zij bedriegen mensen om hun huis, beroven hen van hun erfenis.

"Vruchtbaarheid cultus steelt de Erfenis"

Zoals met Abram. God riep Jakob om naar een plaats van de beslissing te komen. Wat zal Jacob doen ? Zal hij met alles tot God gaan, voor alles afhankelijk van God? Is hij klaar om het kundige koninkrijk van de mens te verlaten en zichzelf 100 procent aan God te geven? Het heeft geen waarde als u naar Bethel gaat wanneer uw hart nog verdeeld is. God is een jaloers God. Hij wil ons helemaal. Jacob kan God niet bedriegen, zoals hij deed bij zijn vader, zoals hij deed bij Laban. God kon Jakobs hart zien, dat nog verdeeld was.


Hij kan, zo veel als hij wil, offers aan God aanbieden, maar tenzij zijn hart niet 100 procent aan God is gegeven, is het niet goed. Dit is wat God bedoelt als Hij zegt dat het beter is om te gehoorzamen dan om te offeren.

Hier bij Sichem, ondanks de pijn in zijn hart over Dina en zijn zonen, maakt Jacob een beslissing om God volledig te volgen. Hij en zijn huishouden gehoorzaamden God en zetten alle afgoden en hun kostbare bezittingen aan de voet van de Eik.


“Dit is wat we doen bij de voet van het Kruis!"

Snel even vooruit, een paar honderd jaar. Jacob is overleden in Egypte, en de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob zijn ontsnapt aan de slavernij van Farao. Het was 400 jaar geleden dat zij in het beloofde land kwamen, God gebruikte een zachtmoedig man om zijn volk uit Egypte te leiden. Nu in Deuteronomium 11 is Mozes bezig met de mensen.

Deuteronomium 11:29  
Wanneer nu de HERE, uw God, u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dan zult u de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal; liggen zij niet aan de overzijde van de Jordaan achter de westelijke weg, in het land der Kanaänieten, die in de vlakte wonen, tegenover Gilgal bij de eiken van More?

Mozes heeft de wet van God met zijn volk gedeeld. Hij heeft alle zegeningen die God belooft aan degenen die de Heer volledig volgen tot in detail. Hij instrueert hen om naar de eikenbossen van More te gaan en te gaan staan op de twee bergen daar, Ebal en Gerizim. Daar zijn ze om zich te wijden aan het volledig volgen van God en Zijn Woord, en ze zijn daar om de zegeningen en vloeken, in verband met deze verbintenis te erkennen.

Het verslag van die gebeurtenis staat in de hoofdstukken 27 en 28 van Deuteronomium.

Deuteronomium 27:4-8
Als gij dan de Jordaan overgetrokken zijt, zult gij deze stenen, ten aanzien waarvan ik u heden opdracht geef, op de berg Ebal oprichten en met kalk bestrijken. Ook zult gij daar een altaar bouwen voor de HERE, uw God, een altaar van stenen, die gij niet met ijzer zult bewerken. Van onbehouwen stenen zult gij het altaar van de HERE, uw God, bouwen, en daarop brandoffers brengen aan de HERE, uw God. Ook zult gij vredeoffers slachten, die daar eten en u verheugen voor het aangezicht van de HERE, uw God. Vervolgens zult gij op die stenen al de woorden dezer wet klaar en duidelijk schrijven.

"Eén voor één werd de Levieten de zegen en vloek van de wet voorgelezen"

Deuteronomium 27:26  
Kun je ze horen zeggen: “Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet heeft bevestigd door ze te doen.” En het gehele volk riep: “Amen.”

Het vibrerende, donderende koor van twee miljoen stemmen, schreeuwt: "Amen" in koor met de voorwaarden van het verbond, van heuvel tot heuvel, echode krachtig in de straten van Sichem daar beneden. De Eiken van More trilden in reactie.

"Zij waren getuigen van dit gedenkwaardige moment"

We weten dat Ur der Chaldeeën  een "broeinest" van afgoderij was om twee redenen:

Van Koning Salomo van Israël, de zoon van koning David, wordt gedacht circa 971 BCE de troon te zijn bestegen. Salomo nam vele vrouwen om buitenlandse bondgenootschappen op te bouwen, en zijn Tempel op de berg bevatte niet alleen symbolen van Jahweh, zoals de Ark van het Verbond en de koperen slang van Mozes, maar ook voorstellingen van de heidense goden van zijn vrouwen. Hij bouwde prachtige tempels voor hun goden.

 
"Vruchtbaarheid Cult De “Romeinse Stoel”

"Al degenen die leiders in de wereld waren"

Paus Francis ingewijd de wereld aan het Onbevlekte Hart van Maria op een 13 oktober 2013 Mis in Sint Pietersplein, in de climax ceremonie van een Maria viering van de Dag. "Een christen zonder kerk is iets puur idealistisch, het is niet echt" betoogde de Rooms-Katholieke kerkleider. Hij zei dat men niet kan begrijpen dat "een christen alleen" niet meer dan "Jezus Christus alleen" kan worden begrepen." Jezus Christus is niet uit de lucht komen vallen als een superheld die ons komt redden. Nee, Jezus Christus heeft een geschiedenis. En we kunnen zeggen, en het is waar, dat God een geschiedenis heeft omdat Hij met ons wilde wandelen. En je kan Jezus Christus niet begrijpen zonder Zijn geschiedenis. Dus een Christen zonder geschiedenis, zonder een Christelijke natie, een Christen zonder Kerk is onbegrijpelijk. Het is een gefabriceerd ding uit een laboratorium, een kunstmatig ding, een ding dat geen leven kan geven", aldus Franciscus. Franciscus zei ook dat vreemdelingen “aliens” zullen worden gedoopt wanneer ze aankomen. Onze Christelijke identiteit behoort tot een volk: de Kerk. Zonder dit, zijn wij geen Christenen. We gingen de Kerk binnen door de doop: “daar zijn wij, christenen" Franciscus zei dit tijdens de Mis op donderdag – Gemeld door Radio Vaticaan.

Jesaja 14:9
Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde – alle leiders in de wereld; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.


Abraham's vader, Terach volgens Jozua 24:2 , aanbad afgoden. De Joodse traditie verwijst naar Terach als een afgod maker. Ur was een heidense stad die veel verschillende goden aanbad, zoals de god van het vuur, de maan, de zon en de sterren. Sin was de naam van de belangrijkste idool godheid van Ur. Ningal, was de vrouw van de maan-god Sin, en werd in veel andere steden aanbeden als een moeder God. Ur was een kwade en zondige stad zoals te zien is in de aanbidding praktijken van de maangodin, Ningal.

"Volledige seks cultus vruchtbaarheid cultus"

Jozua 24:2
En Jozua zei tot het gehele volk: Zo zegt de HERE, de God van Israël: aan de overzijde der Rivier hebben oudtijds uw vaderen gewoond, Terach, de vader van Abraham en de vader van Nachor, en zij hebben andere goden gediend.

Ur wat betekent vlam of brand van de Chaldeeën van de aanbidding beoefend daar. Geleerden zeggen dat de mensen van dit gebied aanbidders van vuur waren en er is bewijs van brandoffers aan verschillende goden.

Abram verwierp de vele goden van zijn vader en volgde de roep van de Enige en echte God. Abram 's reis naar Kanaän werd gekenmerkt door nederigheid en resulteerde in het Offer Altaar. Bij de Eiken van More verscheen God aan Abram en zei hem: "Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven"

Dus wat is het; vlakte, kampementen, eiken of terebinten? Dit is de vruchtbaarheid cultus. Verschillende vertalingen dienden de grote waarheid van deze passage te verdoezelen. Zou de Bijbel de moeite hebben genomen om erop te wijzen dat Abraham bij een aantal doodgewone struiken zat? In mijn denken, wint de machtige eik deze wedstrijd van de onbeduidende terebint.


Blijkbaar was er een significante boom in een bos bij Moreh bij Sichem. Het Hebreeuwse Moreh is afgeleid van het werkwoord yarah, "onderwijzen" "richting" en geeft aan wie regisseert, of geeft orakel antwoorden. Stel je een plaats voor, die bekend staat voor het ontvangen van richting of orakels van God.

"Gods Richting voor ons"

Nu was het voor het eerst dat God hier aan Abram verscheen, en aan Abram bevestigde dat dit het land was dat God hem gaf. Zonder twijfel had Abram de Kanaänieten gezien, en had hun verdorvenheid en felheid gezien. Misschien had hij tijdens het lopen ongebreidelde twijfelt in zijn gedachten, twijfels over de stem die hij had gehoord en die hem had geroepen. In het midden van die twijfels, zag Abram God door die majestueuze boom. En daar vernieuwde God Zijn belofte aan Abram. Zodra God weg ging, bouwde Abram een altaar voor God, een “offerplaats”.


"Een plaats voor offers aan God"

Kun je het je voorstellen, Abram, een voormalige afgod aanbidder, ziet Jehovah God? Dit was geen houtsnijwerk, geen stenen object. Abram zag de Levende Schepper God. In de aanwezigheid van God is er geen twijfel, er is alleen hoop, is er alleen Zijn liefde. Abram was zo onder de indruk van God, dat zijn eerste reactie was een altaar voor God te bouwen en een offer aan Hem te offeren. Een zondig mens had de Heilige God bij de  boom ontmoet. En bij de boom had Abram zichzelf aan God aangeboden. Klinkt dat als iets bekends voor u? Het is voor deze Belangrijke Boom dat er een altaar is gemaakt, een offer uitgevoerd, en Abram’s leven, familie en bezittingen zijn toegewijd aan Gods Belofte. Hier zien we het principe van het Kruis bij de vaststelling van Abrams bezit van het Beloofde Land. Deze verschijning van God was belangrijk, want net zoals God wandelde met Adam in de koelte van de avond, verscheen God nu aan Abram in de koelte van de schaduw van de Eik van More.


“Wanneer God iets nieuws begint, 

is Zijn aanwezigheid over alles”

Het is voor deze Belangrijke Boom dat er een altaar is gemaakt, een offer uitgevoerd, en Abram’s leven, familie en bezittingen zijn toegewijd aan Gods Belofte. Hier zien we het principe van het Kruis bij de vaststelling van Abrams bezit van het Beloofde Land.

Jozua 24:27
En Jozua zei tot het gehele volk: Zie, deze steen zal tegen ons tot getuige zijn, want hij heeft al de woorden van de Heer gehoord, die Hij tot ons gesproken heeft. Daarom zal hij tot getuige tegen u zijn, opdat u uw God niet verloochent.


Die steen was niet de enige getuige. Het Principe van het Kruis was er bij Sichem in de vorm van de Eikenboom van More. Achthonderd jaar was verstreken sinds Abram eerst een altaar gebouwd onder Eikenboom van Sichem. De oorspronkelijke eik had mogelijk plaatsgemaakt voor een nakomeling. Maar de vermelding van het “Heiligdom van de Heer”, bevestigt het beeld, deze Eik was waarschijnlijk in de buurt van de altaren, gebouwd door Abram en Jacob, en werd nu beschouwd als de officiële plaatsvervanger.


Obadja 1:17  
Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, het zal een Heiligdom zijn; en het huis van Jakob zal zijn erfdeel weer in bezit nemen.

Micha 7:8  
Verblijd u niet over mij, mijn vijandin: Al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; Al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn. 

“De wijngaard van de Here der heerscharen "verklaarde de profeet" is het huis van Israël"
  

"Het Herstel van Israël"

Amos 9:11
Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal de breuken in de muren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven het restant van Edom en van al de volken over wie Mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Here, die dit doet.

Psalm 140:7
Ik zeg tot de HERE: Gij zijt mijn God, neem ter ore, o HERE, mijn luide smekingen om genade.

Psalm 141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.

Klaagliederen 2:19
Sta op, kerm in de nacht bij het begin van iedere nachtwake, stort uw hart uit als water voor het aangezicht des Heren, hef tot Hem uw handen omhoog ter wille van het leven uwer kinderen, die van honger versmachten op de hoek van elke straat.


Klaagliederen 3:41
Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel:

Jesaja 63:5
En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij.

Jesaja 64:7
Er was niemand die Uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.

"Het Heilig Avondmaal Ingesteld"

Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.


Ezechiël 28:12-19
Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwam gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.


"Zijn verstrekte middelen"

Van deze tekst, kunnen we zien dat de bepalingen om Lucifer was. "Elke kostelijk gesteente was uw bedekking." In het Hebreeuws betekent “Yaqar eben mecukkah” elke zeldzame en waardevolle steen, in de zin van bouwen of constructie, als een hek of verstrengeling om te bedekken en te beschermen. In zekere zin zijn deze stenen constructie elementen die gebruikt worden om te bouwen. Wat wordt gebouwd is een hek, verstrengeld als een scherm voor het doel van bescherming.

“Waar is dit gebeurt? In de Tuin van Eden”

Slechts onlangs zijn vele “rand” wetenschappers zich bewust geworden van een elektro - magnetische "raster" dat de aarde bedekt. In schijf technologie evenals de aanwezigheid van "geesten" alsook demonische activiteit, allen zijn met de aanwezigheid van bepaalde elektromagnetische storingen. Enoch beschrijft het pad van de hoeken in relatie met de winden van de aarde. Dit kan de fysica zijn achter Satan als de "overste van de macht der lucht".

Efeziërs 2:2
Waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Dit verstrengelde hek wordt nu gebruikt om te controleren en de aarde in lineaire tijd te houden, was ooit bedoeld voor de bescherming van de tuin, of bestemde schepping.


"Lucifer in zijn heiligdom"

“Een hernieuwde belangstelling voor exorcisme”

“De Duivel”

Lukas 11:18
Maar Hij kende hun gedachten en zei tegen hen: 'Elk koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is verwoest, en een huis dat tegen zichzelf verdeeld valt. "Indien nu ook de satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Want u zegt dat ik demonen uitwerp door Beelzebul. "En als Ik door Beëlzebul demonen uitgeworpen, door wie werpen uw zonen ze uit ? Dus zullen die uw rechters zijn.


Markus 2:3
En Hij riep hen tot Zich en begon te spreken tot hen in gelijkenissen: “Hoe kan de Satan de Satan uitwerpen?”


"Transhumanism The Quest For Immortality Transcendence"

"De Zoektocht naar Onsterfelijkheid"


Transhumanisme "De Here God zegt in Zijn Woord" Het Beest is uit de Zee gekomen"
De Zee betekent de massa's of menigten.

“Waarom het kijken naar teveel porno schadelijk kan zijn voor de hersenen”


Deskundigen claimen dat regelmatig porno kijken – de grootte van de hersenen van mannen kan verminderen. Een studie heeft aan het licht gebracht dat het regelmatig kijken naar porno de grootte van de hersenen van mannen kan doen afnemen. Onderzoekers ontdekten minder grijze stof in de hersenen van mannen die regelmatig pornografie kijken in vergelijking met mannen die dit niet deden. Experts zeggen dat dit het eerste bewijs is tussen het bekijken van seksueel materiaal en verlaging van de omvang van de hersenen, maar de nieuwe studie bewijst niet dat pornografie veranderingen in de hersenen veroorzaaktBBCNews.


Openbaring 19:20 
Waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden.

“Pornografie veroorzaak veranderingen in de hersenen in het beeld van het Beest”

Openbaringen 12:7-9 
En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt Duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

Vandaar dat de "oude slang" in de Hof van Eden geen gewone slang was, maar ooit woonde in de hemel, dat is in de geestelijke dimensie, zoals verwoord in het bovenstaande vers. Bovendien,

Genesis 3:1 zegt:
"De slang nu was listiger dan al het gedierte van het veld, die de HERE God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd..

De slang kende Gods woord goed genoeg om de vruchten onder de aandacht Eva te brengen. Hij was sluw genoeg om tegen haar te spreken en zijn ontwerp exact op haar, de dochter van God, over te brengen. Hij was in staat om te communiceren op een manier die hem onderscheidt van elk soort "beest van het veld". Hij wist van het gebod van God, dat was meegedeeld Adam, zoals vermeld in Genesis 2:17: "Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage als gij daarvan eet, zult gij zult den dood sterven" En, wist hij dat Adam het gebod op zijn beurt had meegedeeld aan zijn vrouw, Eva.

Genesis 2:17
Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.


Markus 4:11
En Hij zei tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,


"Het Overblijfsel van Jakob"

Micha 5:13
Uw Asherah palen zal Ik uit uw midden verwijderen, uw tempelburchten zal Ik verwoesten, in Mijn hevige toorn neem Ik wraak. En u zal uw waarzeggers niet meer hebben. Ook zal Ik uw gewijde “Asherah” palen uit uw midden uitrukken en uw steden verwoesten. En Ik zal in toorn en gramschap wraak oefenen over de volkeren die geen gehoor gegeven hebben.

God verandert niet. Jezus Christus, de Vleesgeworden God, biedt ons dezelfde vrede die hij gaf aan Gideon.  Wees niet bang Gideon, machtige krijger. "Vrede laat Ik u; Mijn vrede geef Ik u. Niet gelijk de wereld die geeft. Laat uw hart niet ontroerd worden en wees niet bang. 'Laat de Midjanieten in uw leven u niet beroven van uw rust. Ik, Jezus, ben uw vrede. Uw heelheid, veiligheid, perfectie, volheid, en rust in mij gevonden.


“En als ik voor u ben kan geen Midjaniet u tegen staan”

“Zal u alle dingen onderwijzen”

Johannes 14:26-27
Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Openbaring 1:3
Gezegend is degene die hardop de woorden der profetie leest, en gezegend zijn zij die het horen en ter harte nemen wat geschreven staat, want de tijd is nabij.


"Toekomstige Zegeningen voor Sion"

Jesaja 54:3-4
Want gij zult uitbreiden naar rechts en naar links. En uw nageslacht zal heidenen erven en zullen her-vestigen de verwoeste steden. Vrees niet, want je zal niet beschaamd worden getroffen en voel u niet vernederd, want u niet zal worden beschaamd; Maar u zult de schande van uw jeugd vergeten en aan de smaad van uw weduwschap zult u niet meer gedenken. Want uw man is uw Maker, Wiens Naam is HEERE der heerscharen en uw Verlosser is de Heilige Israëls.

"Wie wordt genoemd de God van de gehele aarde"

 

De hemelvaart van Christus naar de hemel was het signaal dat Zijn volgelingen kregen om de beloofde zegen te ontvangen. Hierop wachtten zij voordat ze hun werk konden uitvoeren. Toen Christus Hemelse poorten binnen ging, was Hij gezeten op een Troon temidden van de Verering van de Engelen.

"Hij was Gekroond te midden van de Aanbidding van Engelen"

Openbaring 5
Beschrijft de Troonsbestijging en Inauguratie in het Koninklijk priesterschap van Christus, Het Vermoorde Lam, "De leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David". Nu wat we zien in Openbaring 4:5 is Christus, de Zoon van God, verklaard waardig te zijn om de Eer en kracht en Heerlijkheid te ontvangen. Omdat Hij heeft overwonnen en Hij nu is gezeten met zijn Vader op de Troon van zijn Vader als zijn mederegent.

Openbaring 5:5-6
En een uit de oudsten zei tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de Troon met de vier dieren en te midden der oudsten een Lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.


Openbaring 4:5  
En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de Troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

“We zullen alle Vruchtbaarheid Cultus en Baäl Aanbidding overwinnen”

“Om te Herstellen de Breuk en Gebroken Verbond”

Openbaring 3:21
Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn Troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn Troon.


“Het Verbond Hersteld”

Het gaat over de wet en de profetische boodschappen en verbond bepalingen. Jezus, als de Leeuw uit de stam van Juda, de Wortel van David, wordt hier gezien als de Eind Tijd Heerser die, op basis van het Reddingswerk van Zijn Dood, en priester ambt, nu omgaat met Zijn kerk.Gods zegen
Josie Hagen===========================================

Lees verder in onderstaande linken:


Een moderne Paus en oude school over de duivel


Handicap ondersteuning gepensioneerden nu meer dan Australisch totale oorlogsgewonden


Waarom teveel porno kijken slecht kan zijn voor de hersenen


Wereldwijd Vieren Miljoenen Sjiieten Ashura