Pages

Wednesday, 12 November 2014

Zij Ploegden Mijn Rug - Ik heb Mijn Lichaam gegeven aan wie Sloegen!"Het Altaar dat Vóór God is"


“Het Proces van hun Blootlegging”

Lucas 12:2
Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.


God is vandaag de dag nog steeds aan het werk in ons, licht van duisternis scheidend, het kostbare van het waardeloze verwijderend. We leven in het Uur van de Grote Opwekking, De Beweging van Gods Heilige Geest. Maar we zijn ook in een tijd en een uur van een type Opwekking van Satanisme-Kundalini. Het is nu de tijd om Gods Koninkrijk binnen te gaan, zoals nooit tevoren, voordat de tijd op is, in onze geest kunnen we het geluid van de waarschuwing horen.“De Messias Afgesneden’’

“De kracht van het Kruis 2014”


We willen overwegen dat Jezus het Kruis omarmde lang voordat Hij Calvarie, Golgotha, ontmoette. Het Kruis van Jezus vanuit de Hemel naar de aarde en de reis die Hij vervolgens aflegde totdat Hij Calvarie bereikte. De Kracht van het Kruis als het wordt geopenbaard van de hemel naar de aarde. Het doel van deze brief is dat we de kracht die er vanuit komt kunnen waarderen - de Kracht om te overwinnen in de strijd met zonde en met de werken van ongerechtigheid (iniquity) en de boze te overwinnen.

“Gemaakt in de gelijkenis van een mens”

Filippenzen 2:6
Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.


“Voordat Hij naar deze aarde kwam, was Hij in de vorm van God”


Psalm 129:3
Ploegers hebben mijn rug geploegd, zij hebben hun voren lang gemaakt.


Door Zijn striemen op Zijn rug, waar Hij werd verwond om onze Overtredingen, gestraft door de Ploegen op Zijn rug! Wij kunnen opnieuw heel gemaakt worden – Verzoening van God is de totale Verlossing van de mensheid.


Jesaja 53:5
Maar om onze overtredingen werd hij verwond, om onze ongerechtigheden (iniquities) verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en met zijn striemen zijn wij genezen.


Psalm 129:3

Ploegers hebben mijn rug geploegd, zij hebben hun voren lang gemaakt.


Het is tijd om uit de verlamming te komen, uit alle wonden van het verleden, de trauma’s die velen verlamd en gedemobiliseerd achter heeft gelaten. “Diep waren de wonden die ze hebben gemaakt.” Dit is nu de oproep om uit alle verlamming te komen in mobilisatie. Nu wordt de tempel gereinigd, om zich te ontdoen van alle laatste overblijfselen van psychische macht en kracht van de slang. Hij komt om de gouden driehoek van het huis te breken en elke vezel van de zetel van de slang te breken. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Gees ten niet een tempel van Satan – en niet een tempel van Kundalini magie. Onze lichamen zijn gekocht met een prijs – Het Bloed van Jezus Christus – Jezus brak het meesterplan van Dood en Hel aan het Kruis en het volledige werk van de Verzoening – hij nam de val - “Zij ontdeden Zijn rug en legden het open – Hij Brak de Slang zijn rug en maakte hem krachtloos”


Titus 1:15
“Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet.” Kundalini verontreinigd.


Titus 2:14
Die zich voor ons heeft gegeven om ons Vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.


En we niet zullen worden vernietigd als een tempel van de duisternis, maar worden gebracht in het Glorieuze Licht van het Evangelie,


 “Jezus gaf Zijn Rug aan hen die Sloegen”


Het woord Kundalini is afgeleid van het Sanskriet woord “Kundal” – wat betekent “opgerold” aan de basis van de Wervelkolom. Het is de oorspronkelijk slapende aanwezige energie en drie en een half keer opgerold in een driehoekig bot, genaamd het Heiligbeen.

 “Zij die doen Lijden”


Woordenboek: Plaag, van Naghaph, “te slaan” Exodus 9:14, en Negha, “een slag” van Nagha, “aan te raken” Exodus 11:1; vergelijk Jozua 24:10 en Exodus 9:15.


Voor nu kon Ik Mijn hand hebben uitgestrekt en U en uw mensen getroffen "geslagen" met een plaag die u van de aarde zou hebben geveegd.


1 Timotheus 1:9
Wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de recehtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtlozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vader moordenaars en moeder moordenaars en doodslagers,


“Laat de toehoorder horen wat de Geest hier zegt" 
              
“Zij die Sloegen”


“Ik heb Mijn lichaam gegeven aan wie sloegen”

Jesaja 50:6
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.


Mijn wangen – De oosterse mensen hebben altijd de baard in grote verering gehouden; en om een man zijn baard te plukken is een van de grootste vernederingen die kunnen worden aangedaan. D’Arvieux geeft een opmerkelijke voorbeeld van een Arabier, die, nadat hij een wond in zijn kaak had opgelopen, ervoor gekozen heeft om zijn leven in gevaar te brengen in plaats van te moeten lijden wanneer de chirurg zijn baard eraf zou snijden.


Psalm 38:7
Mijn rug is gevuld met schroeiende pijn; er is geen gezondheid in mijn lichaam. Mijn binnenste staat in brand en mijn lichaam is ongezond.


 “Schroeien is een brandend soort pijn’’

‘’Mijn rug is gevuld met schroeiende pijn’’ als brandend vuur van Kundalini”
Het Ruggenmerg stuurt zintuiglijke informatie naar de hersenen en motorische signalen naar de juiste delen van het lichaam. Het ruggenmerg behandelt ook sommige automatische motorische reacties naar zintuiglijke informatie door zichzelf.


Onze families, iedereen, kan in onze genen – DNA – een familie ambt van Illuminati dragen welke invloed kan hebben op ons Lichaam, Verstand (mind), emoties, wil, immuunsysteem, zenuwstelsel, organen, huwelijk en Geestelijk leven.


Wij Verklaren in Jezus naam een breken en eraf vallen van de pijn, de schroeiende verzengende pijn, en vele andere rugpijnen, de generaties die gebonden zijn aan dit systeem.

"Het Ploegen op Jezus rug, diep waren de wonden die ze gemaakt"


Jesaja 61:5
Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden, uw ploegers, en uw wijngaardeniers zijn;


Eastons Bijbels Woordenboek: De Hebreeuwse Malmad, alleen in Richteren 3:31, een instrument, gebruikt door de ploegers voor de begeleiding van hun ossen. Samgar doodde zeshonderd Filistijnen met een Ossenstok. “De ossenstok” is een geducht wapen. Het is soms tien meter lang en heeft een scherpe punt.


Richteren 3:31
Na hem nu kwam Samgar, zoon van Anath. Hij doodde de Filistijnen, zeshonderd man, met een prikstok voor ossen. Zo verloste ook hij Israël.


“Het is moeilijk voor u tegen de pinnen van de ossenprik te schoppen” was spreekwoordelijk voor “vergeefs weerstand bieden aan de superieure macht.


“Weerstand aan de superieure macht”


“Zij hebben de gebrokenheid van mijn volk oppervlakkig genezen”


Jeremia 6:13-15
Want van klein tot groot zijn zij er allen op uit zich te bevoordelen; allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog.  Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: “Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Zij worden te schande, omdat zij gruwel bedreven hebben; toch schamen zij zich in het minst niet, toch weten zij niet van blozen. Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen; ten tijde dat Ik hen zal bezoeken, zullen zij worden neergeworpen, zegt de HERE.”


“Ten tijde dat Ik hen zal straffen, 

zullen zij worden neergeworpen, zegt de HERE


Psalm 89:32
Dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid, iniquity, met striemen;


Romeinen 12:1
Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.


Door Jezus striemen zijn we genezen en Door Zijn Bloed vinden we vergeving voor al onze zonden en ongerechtigheid.


“Heerser van Bethlehem”

Micha 5:1
Nu verzamel uzelf in troepen, dochter van troepen – ze hebben een belegering tegen ons – Met een stok zullen zij de rechter van Israël op de wang slaan. En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.


Micah 5:1
Uit u zal “Een” voortkomen die voor Mij een heerser zal zijn over Israël.  Zijn oorsprong is van ouds, Van de dagen der eeuwigheid.


“Een volk beroofd en beschadigd, gevangen in gaten, een prooi, een buit, niemand hersteld”


De Zoon van God, kijkend naar de wereld, zag lijden en ellende – Met medelijden zag Hij hoe mensen slachtoffers waren geworden van satanische wreedheid. Hij keek met bewogenheid naar degenen die verdorven, vermoord en slaven waren geworden van de vorst van deze wereld, verloren prooien. Zij hadden gekozen voor een heerser die hen als slaven aan zijn voertuig van dood heeft geketend.


Verbijsterd en bedrogen, ze worden voortbewogen in een sombere processie naar een eeuwige ruïne, naar dood waarin geen hoop op leven is, naar de nacht waarna geen ochtend meer komt. Satanische agentschappen en samenzweringen waren samengebonden met de mensen. De lichamen van mensen, gemaakt voor de woonplaats van God, zijn de woonplaats van demonen geworden. De zintuigen, de zenuwen, de passies, de organen van mensen, werkten door bovennatuurlijke agentschappen in de toegeeflijkheid van de verachtelijkste lust. De stempel van demonen werd op het gezicht van mensen gedrukt. Menselijke gezichten reflecteerden de expressie van de legioenen van kwaad waarmee ze waren bezeten, het beeld van het Beest, de vader van alle leugens!


Jesaja 42:22
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: Geef terug.


Dat was het vooruitzicht waarop de Verlosser van de wereld keek. Wat een schouwspel voor de Oneindige Zuiverheid om te bekijken!


Openbaring 18:2
En hij riep krachtig met een machtige stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonplaats van duivelen, demonen en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;


Romeinen 3:25
Hem heeft God openlijk aangewezen als Verzoend Offer, door geloof in Zijn Bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.


Maar Eén, groter dan Mozes, lag in de armen van de priester – en toen hij de naam van het kind had ingeschreven, had hij de naam ingeschreven van degene die het fundament was van de gehele Joodse economie. Die naam moest het doodvonnis worden. Want het systeem van offeren en offergaven was zeer oud – het type had bijna haar tegenbeeld bereikt – de schaduw van zijn materiaal.
       

“Wat zoekt de Geest van God? Het doorzoekt de diepe dingen van God”


1 Corinthiërs 2:10
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepe dingen van God.
Spreuken 28:13
Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.


Spreuken 6:2
U bent verstrikt, in de val gelopen door wat u zegt, u bent “gevangen” door de woorden van uw eigen mond.


God ziet dat we in de gevangenis zitten. In het gevangenishuis van Lucifer en we weten het niet, we hebben de kennis niet om dit correct te onderscheiden, velen zijn geestelijk gebonden aan het huis van Baäl zonder het te weten.


1 Koningen 16:32
En hij richtte voor Baäl een altaar op, in het huis van Baäl, dat hij te Samaria gebouwd had.


2 Koningen 10:27
Voorts haalden zij de gewijde steen, de pijler, van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.


“Het Verzoenende Bloed Van Christus

ligt In Het Hart Van Het Drievoudige Getuigenis Op Aarde”


1 Johannes 5:8-9
“En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het Bloed; en die drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder; want dit is het getuigenis van God, dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.”

Het getuigenis van God op deze aarde, op het feit dat Zijn Enig Geboren Zoon, het Eeuwige Woord, in de wereld is gekomen, is de Geest, het Water en het Bloed. Het is de ontvangst van dit feit dat Eeuwig Leven brengt.

“Het is de ontvangst van dit feit dat Eeuwig Leven brengt”

 

Petrus zei; waar anders kunnen we heengaan? We zijn gevangen. Ze dachten dat ze in de val zaten toen Jezus aan het Kruis was genageld. Dit is de realiteit. Wat gebeurd er met degenen echt de waarheid omarmen?


Jesaja 59:16
Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem; Hij bekleedde Zich met gerechtigheid als met een pantser en de helm des heils was op zijn hoofd; Hij bekleedde Zich met wraak als met een gewaad en Hij hulde Zich in ijver als in een mantel.


Over wie spreekt dit allemaal? Wij aanschouwen hier Jezus. Wat zijn we aan het bekijken; datgene wat plaatsvond in het leven van Jezus Christus die alleen leefde voor God en voor Zijn gerechtigheid. Er was niemand om Hem te helpen!


Openbaring 18:1-4
Hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht, en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep uit met krachtige stem: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon is gevallen, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn door de macht van haar weelderigheid. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.


Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen!


Het Bloed opent de deur van de Hemel en wijst de weg naar de Troon van de Hemel, en het Bloed is de hoogste openbaring in de Hemel van de Heerlijkheid van de Heer!

“Het Bloed is het kenmerk van de Hemelse Kleding”
“Het Bloed is Leven Gevend”

Ezechiël 18:4
Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.


“De wet stelt “de ziel die zondigt zal sterven”

"Het is het Bloed dat voor de ziel Verzoening zal doen"


Leviticus 17:11
Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen, want het is het bloed, dat voor de ziel verzoening zal doen.


Strikte gerechtigheid eist de dood van de overtreder, maar het Bloed maakt verzoening voor de zondige ziel. Door het Bloed is God zowel het recht als de rechtvaardiger van hem die in Jezus geloofd.


Psalm 85:11
“Barmhartigheid en Trouw ontmoeten elkander, Gerechtigheid en Vrede kussen elkaar.”


Waar? In een fontein gevuld met Bloed, ontleend aan Emmanuel zijn aderen, het kostbare Bloed is Leven-Gevend, want het heeft het graf geopend. De Grote Herder van de schapen was terug gebracht uit de dood door het Bloed van het Eeuwigdurende Verbond.


Hebreeën 13:20
“De God nu des vredes, die onze HERE Jezus, de Grote Herder der schapen door het Bloed van een Eeuwig Verbond heeft teruggebracht uit de doden.”


Jezus leed pijn en vernedering als de Romeinse soldaten hem in het gezicht sloegen met hun stokken! DE DOORDRINGENDE WOND – een diepe wond, veroorzaakt door een scherp, puntig instrument. Hier ging Hij om met de Slagen op het hoofd van het Vrijmetselaar Ritueel in de eerste drie graden.


De doornenkroon die op het hoofd van Jezus werd gedrukt veroorzaakten zulke wonden. De Jeruzalem Doornen, bekend als de Arabische Nevels, waren 10,16 cm lang en scherp als een naald. De gemeen gevlochten kroon, bevatte vermoedelijk over de 100 scherp gepunte naalden, werd diep in Zijn hoofd gedreven door de slagen van de stok.

“Hij Droeg de Doornen Kroon”


Johannes 19:5
“Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Zie, de Mens!”


Het was de bedoeling van de gouverneur om Jezus te laten geselen en hem dan vrij te laten. Hij had gehoopt dat het armzalige gezicht van een vermoeide, zwakke en bloedende man aan hun bloedlust zou voldoen en sympathie voor de gevangen zou oproepen. In plaats van hun tevredenstelling verlangden ze naar meer bloed, uitroepend: “Weg met Hem, Kruisig Hem, Kruisig Hem!”


Mattheüs 27:22-23
Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden! Hij zeide: Wat heeft Hij dan toch voor kwaad gedaan? Zij schreeuwden des te meer: Hij moet gekruisigd worden!


“DOORNEN SPREKEN VAN DE OORSPRONKELIJKE VLOEK”


“De Mind controle van het Beest”

“In Verdriet zult u het eten al de dagen van uw leven”


Genesis 3:17-18
En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft, en doornen en distels zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas van het veld eten; De aardbodem is om uwentwil vervloekt – in smarten zult u eten alle dagen van uw leven; Doornen en distels zal hij u voortbrengen.


Jezus Christus droeg de straf voor onze zonden en overtredingen.


We bidden en doen voorbede, bemiddelen, voor een doorbraak in onze levens en families. De schaamte, schande en vernedering dat wij en onze voorvaderen hadden te lijden, wij verklaren nu een “omwisseling” door de wonden en de mishandelende slagen, de diepe wonden die Jezus voor ons droeg.


De ploegers waren op mijn rug aan het ploegen, lang en diep waren de wonden die zij maakten.


Wij wisselen om, in Jezus naam, het omploegen van de Rug van Jezus Christus, de pijn en schaamte die Hij voor ons op Zich heeft genomen, wij verklaren een Goddelijke omwisseling voor onze Ruggen, onze Wervels, onze Beenderen, onze Beenderen en Merg. Heer Jezus laat uw Genezende kracht van Uw Verzoenende Werk mij genezen en herstellen.

 “Genees Onze Gewonde Zielen”

Wij verklaren in de Naam van Jezus Christus dat het verlies van waardigheid van Abortus – Verlatenheid – Schaamte – Angst in onze levens en families zal Vallen.


Er zijn vandaag zoveel mensen op aarde die in hun Angst bevroren zijn vanaf het begin van de conceptie. Als de fundamenten in de Baarmoeder verlatenheid zijn, moord en schaamte, dan hebben we de fundamenten van Izebel en die moeten worden gebroken door het Kruis van Jezus Christus. En Zijn Bloed reinigt ons van alle zonde en beschadigingen. We kunnen worden verdoofd voor onze schaamte en daarom niet in staat zijn om ermee in contact te komen.


“Uit wiens baarmoeder komt het ijs tevoorschijn”

Job 38:29
Uit wiens baarmoeder komt het ijs te voorschijn, en de vorst van de hemel, wie heeft het geboorte gegeven? Het water wordt hard als een steen, en het oppervlak van de watervloed is gevangen genomen.


Job 38:30
Kunt gij de banden der Pleiaden binden, of de boeien van de Orion losmaken?”
Kunt u de boeien van de bevroren emoties van Orion losmaken?

“Bevroren Gevoelens en Geblokkeerde Emoties Genezen”


Job 38:30
Wanneer het water hard als een steen wordt, en het diep van het diepe is vastgevroren?


Job 9:9
“Hij Jahweh maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden, en de meest afgelegen plaatsen van het Zuiden.”


Psalm 19:7-8
“Niets blijft verborgen voor haar gloed. De wet des HEREN is volmaakt, zij herstelt de ziel”

“De wet des HEREN is volmaakt, zij herstelt de ziel”

 

1 Timotheus 4:2
Door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben dichtgeschroeid.


Gebrandmerkt als vee: “Rapport toont hordes van slachtoffers, inclusief kinderen, mensenhandel in het Verenigd Koninkrijk. Bijna 3.000 mensen werden verhandeld voor slavernij en uitbuiting in het Verenigd Koninkrijk, volgens een nieuw rapport, gepubliceerd uit het Nationale Criminele Agentschap (NCA), met het internet als één van de grootste drivers in snelgroeiend misbruik – RTNEWS, 30 September 2014 om 15:12 GMT.

“Maar Hij Jezus werd gewond voor onze wonden”


Maar Hij werd om onze overtredingen verwond, doorboord – Hij werd verbrijzeld voor onze ongerechtigheden “iniquities”; op Hem was de straf die ons vrede brengt, en met, door, Zijn striemen zijn wij Genezen.


Jesaja 53:5
Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden, iniquities zijn erfzonden,  verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en met Zijn striemen zijn wij genezen. Door Zijn wonden zijn wij genezen.


“Sprenkel het Bloed van het Lam van God”


Geestelijke Illuminati familiegenetica komt in onze familiefundamenten en de fundamenten van de kerkgeschiedenis van de illuminatie en door de val in de Hof van Eden. Van Illuminati – dode religie – valse religieuze cultussen, Vrijmetselarij – Rome, Mormonisme etc. We hebben het Bloed van het Lam nodig om ons te reinigen van al onze zonden en de iniquity en het deel hebben aan de boom van kennis van goed en kwaad van verdorvenheid.

“De Hemelen Verklaren de Heerlijkheid van God”

Psalm 19:7-8
Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden ervan; en niets is verborgen voor haar hitte. De wet des HEREN is volmaakt, zij herstelt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen.


Wij verklaren in de Naam van Jezus dat alle Verlatenheid, alle Afwijzing, alle emotionele instortingen, gezaaid in onze levens “DNA” door de Altaren van onze voorvaderen van de Vrijmetselaars naar Beneden komt.


Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.


De overwinning van God in Habakuk vindt zijn Nieuwtestamentische tegenhanger in de Overwinning van het Kruis. “En nadat Hij de Overheden en Machten ontwapend had, heeft Hij openlijk een show van hen gemaakt en zo over hen getriomfeerd.”


“De Bekentenis”

Ik smeek U, o Heer; Ik heb gezondigd, gerebelleerd en heb overtredingen tegen U begaan, ik en mijn gezin, En de zonen van Aäron, Uw heilige mensen; Ik smeek U, o Heer, Geef Verzoening voor onze zonden, en voor de ongerechtigheden, iniquities, en overtredingen die ik tegen U heb begaan, ik en mijn familie, de zonen van Aäron uw heilige mensen – Zoals het in de Thora van Uw dienstknecht Mozes beschreven staat: “Want op deze dag zal over u Verzoening gedaan worden, om u te zuiveren van al uw zonden.

“Voor de Here zult u gezuiverd zijn” Breng de Wierook op de Kolen”


Leviticus 16:12-13
En hij zal een pan vol gloeiende kolen van het altaar voor het aangezicht des HEREN nemen en zijn handen vullen met fijngestoten welriekend reukwerk en dat alles brengen binnen het voorhangsel. Dan zal hij het reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des HEREN, zodat de wolk van het reukwerk het verzoendeksel dat op de getuigenis ligt, bedekt, opdat hij niet sterft.


Gods zegen
Josie Hagen


====================================================


Meer te lezen in onderstaande link:

UK rapport over Mensenhandel