Pages

Thursday, 18 December 2014

Hij Maakt de Naties Groot!
“2014 Het komende Jaar! Het Jaar van de Verzameling!

“Het Jaar van de Sikkel”"Na het zien van Alle tekenen zullen zelfs de spotters worstelen om te redetwisten!"

Veel mensen worstelen om uit de verstrengeling van het wortelstelsel van Rome, de tempel van Diana, de tempel van Mercurius (Hermes), Circus Maximus, de leer van de mens, de rituelen, de ring van het Verbond, de Stier Baal van Mithra te komen, het valse Apostolische, de valse vijfvoudige bediening, de gemeenschap, het Pauselijke systeem. De valse vader en moeder Babylon.

“Het is nu de tijd om uit Babylon te komen!”

Het is nu de tijd om uit de instelling, het instituut van de “Draaimolen” te rennen.
Maar nooit is er een tijd geweest zoals nu. De Vrijmetselaars Loge is een Vals Religieus Hogepriesterschap. Dit Valse Hogepriesterschap verdrijft ons van God en houdt ons opgesloten in het Priesterschap van Stierenbloed, onder de wet. Het Vrijmetselaars Priesterschap laat ons niet toe om het Leven dat in het Bloed van Jezus is te vinden. deze brief onthult de valse hoge priesterschap en de Ware Priesterschap van Jezus te vinden.

We hebben een geestelijk bad nodig om het bloed van de stier van en uit ons leven te krijgen. We kunnen dus het verzoendeksel ervaren, met het Bloed van Jezus erop, voor ons persoonlijk leven. Ons leven zal dan pulseren met Zijn Aanwezigheid.

Al deze gebeurtenissen waren duidelijk in zoveel verschillende plaatsen en met zo'n frequentie en intensiteit. Onze generatie is de Eerste generatie om Alle Bijbelse tekenen te vervullen. Het is zonder twijfel dat we leven in de laatste Jaren zoals in de Bijbel geprofeteerd is dat die zouden komen.

“Eindtijd Teken – Toename van de Kennis”

Daniël 12:4
Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Ik hou van dit teken, omdat het duidelijk wijst naar onze dag van vandaag, en het kan niet door iedereen worden weerlegd. Door de geschiedenis heen hebben we een langzame en weinige toename van kennis gehad.

“Waarom Woedden de Volkeren?”
Psalm 2:1
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:


“In de tijd waar we nu in zijn”

In de tijd waar we nu in zijn zullen we meer en meer beginnen te zien en te begrijpen dat Christus kwam en Zichzelf offerde als een losprijs voor velen.


Job 12:23
Hij onthult geheimen uit de duisternis en brengt de diepe duisternis naar buiten, Hij stelt ze in het Licht. Hij maakt de volkeren groot, vernietigt ze dan. Hij breidt de volken uit, leidt ze dan weg. Hij berooft de hoofden van de mensen van de aarde van intelligentie en maakt ze dwalend in ongebaand afval.


“Hij maakt de volken groot”

Job 12:24-26
Hij beneemt de hoofden van het volk des lands het verstand,en doet hen ronddwalen in ongebaande wildernis. Zij tasten rond in lichtloze duisternis, en Hij doet hen dwalen als een beschonkene.


“De Elite van de Wereld is bang voor een Opstand van de Massa’s”


Het citaat, dat tijdens de discussie door Aaron uit Duitsland werd aangehaald, vat de situatie goed samen. Hieruit blijkt dat de wereld elite - de kapitalisten en hun bondgenoten - vooral bang zijn voor de gevolgen van het beleid en het behoud van het kapitalisme in het algemeen, het overgrote deel van de wereld. Ze zijn bang voor sociale uitbarstingen die hun heerschappij bediscussieerd en om miljarden mensen te verdelen. Ideeën van het socialism.


De discussie over de IEC werd ingeleid door Peter Taaffe die naar verschillende sociale explosies wees en die we nu al reeds zien. Dat was het belangrijkste kenmerk van het afgelopen jaar, de opstand van de arbeiders en armen in verschillende landen. Vorig jaar werd benadrukt door de massale bewegingen in Europa en het Midden-Oosten, dit jaar waren er grote opstanden in Brazilië en Latijns-Amerika in het algemeen, in aanvulling op de opneming van Turkije.


De spectaculaire overwinning van Kshama Sawant en Socialist Alternative in Seattle maakt duidelijk dat de VS een enorm potentieel is voor de snelle groei van de socialistische ideeën. Er is een grotere openheid voor socialistische ideeën, mede omdat de arbeiders en jongeren niet dezelfde teleurstellende ervaringen hebben als de Europese arbeidersklasse, die tientallen jaren ervaring met de sociale democratie en - of stalinisme heeft.


"Wereldwijd is er een grote uitstorting van meer en meer occult bloed"


Dit is verbazeningwekkend: “De Valse Vrede Vorst” is zichzelf aan het opmaken als de Vredestichter in de Wereld. Kijk uit Petrus Romanus gaat naar de Wereld Elite. Rome was een stad aan de zuid-oostelijke oever van de rivier de Tiber, in de regio Latium genoemd. Rome werd ook vaak Roma genoemd, wat de juiste naam van de stad is. De stad is prominent gelegen op de zeven heuvels.


“Standpunt: Zal de Wereld Elite luisteren naar een Paus van de armen?”


Romulus was de legendarische stichter van Rome. Romulus was afstammeling van de Dardaanse of Trojaanse held Aeneas, een van de twee overgebleven leiders die aan de val van Troje ontsnapte.

“Zeven Koningen van Rome”

Het volgende artikel bevat informatie over de zeven koningen die te Rome regeerde. De drie Etruskische koningen waren meer historische of semi-historische figuren dan de vier eerdere koningen. Maar de historische status over de monarchie van Rome en het begin van de Republiek bleef twijfelachtig. De belangrijkste bronnen van de geschiedenis of legende van de koningen en het einde van de monarchie komen uit Livius's Geschiedenis van Rome en uit Plutarchus biografieën genaamd: “Parallele Levens op Romulus en Numa”. 

Er is een punt dat ik zou willen maken over de monarchie van Rome. Het is anders dan welke andere monarchie op het moment, want na Romulus werd voor zijn koninklijke ambt een koning gekozen. De kandidaten werden gekozen, en die met een meerderheid van de stemmen, werden verkozen door het volk, en geratificeerd door de Senaat. 

Het Koningschap in Rome was nooit een erfelijk privilege en ambt, en het was niet noodzakelijk om werkelijk Romeins bloed te hebben. Alleen Romulus en Tullus Hostilius waren echte Romeinse koningen, Numa Pompilius en Ancus Marcius komen van Sabine achtergrond, terwijl Servius Tullius Latijn was. Lucius Tarquinius Priscus en Lucius Tarquinius Superbus komen uit Etruskische adellijke families, die bekend staan als de Tarquinii.

“Shaky Truce: Is El Salvador’s bendeoorlog werkelijk in rusttoestand?”


“El Salvador’s straat bendes hebben een reputatie van meedogenloos geweld”

Ezechiël 21:31  
Ik zal mijn gramschap over u uitstorten; met het vuur van mijn verbolgenheid zal Ik tegen u blazen en u overgeven in de macht van redeloze mensen die verderf smeden.

In de handen van Beest mannen, getraind voor vernietiging.

“Jesus Christus”

Maar God Jehova had op Hem de iniquity gelegd, de straf voor de zonde van ons allemaal.

Hij werd mishandeld, Hij werd benauwd, Hij werd gewond, Hij werd doorboord, maar Hij deed Zijn mond niet open. Hij werd als een Lam naar de Slachtbank geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed Hij Zijn mond niet open.

Hij is de Bloedverzoening geworden. Vooral in dit uur zullen we dit gaan zien en begrijpen door de Heilige Geest, want over de hele wereld is er meer en meer een grote uitstorting van occult bloed.

De grote uitstorting van levens en offers, het bloedvergieten dat we nu zien, kunnen zelfs mensen zijn die nog steeds in de geest zijn gebonden aan de altaren van het verleden.


En het kan gevolgen hebben in veel verschillende gebieden. We zullen een toename zien in dit gebied van bloedingen die blijven doorbloeden, hersen aneurysma (een uitstulping van de wand van een hersenslagader), diepe Ader Trombose, bloed stolsels die zich ontwikkelen in een ader, beroertes, zelfs onder jongeren en de jeugd.


“Baal Altaren zijn een Vrijzetting van Bloedvergieten!”


*        We breken het zegel van bloedvergieten, we komen eruit, wij en onze families, we zullen uit Babylon en uit het onzichtbare altaar van bloed komen.

*        We komen eraf, ik en mijn huis, wij verklaren dat we niet langer een ritueel bloed offer zullen zijn, beroertes.


Psalm 46:6-8
God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob.


“Groot Brittanië weer regen: “Overstromingen verergeren na korte adempauze op zondag” The Independent - Atlantische storm brengt meer overstromingen en ellende aan doorweekt Brits Londen. De Prinsen William en Harry staken vrijdag de handen uit de mouwen om te helpen bij de barikades tegen de overstromingen terwijl Engeland uitkijkt naar een nieuwe zware storm uit de Atlantische Oceaan. De prinsen kwamen om 06:00 uur lokale tijd aan bij het door overstromingen getroffen dorp Datchet, ten westen van Londen. Bijna 6.000 woningen zijn overstroomd sinds begin december – Door Kashmira Gander, maandag 17 Februari 2014.

Protesten, geweld gaat door in Venezuela - Door Radina Gigova, CNN 15 februari 2014.

Hoe meer we geactiveerd worden om de Altaren van Baäl, van het Beest te breken, des te meer doorbraak we zullen zien!


Velen van onze generaties hebben gebloed onder deze opzet uit de hel. Er zijn veel verschillende manieren waarop we kunnen bloeden; emotioneel, psychologisch, geestelijk, mentaal, over alle facetten van uw leven.


*        Heer Jezus wij verklaren in uw Machtige Naam dat het familie bloeden zal stoppen.

*        We komen uit Babylon en al haar valse altaren, en bloedverbonden, zullen we niet langer deelnemen aan haar zonden.


“God's Waarschuwing”


Wanneer de volgende fase van het oordeel eraan komt zullen veel onvoorbereide burgers van ontsteltenis en ontzag een gezamenlijk naar adem snakken ervaren!


Degenen die een goed begrip hebben van de aankomende gebeurtenissen zullen in staat zijn om ze met gezond verstand te verwerken. Degenen zonder deze kennis kunnen zichzelf tegenkomen in het worden verwijderd door een onderstroom van krankzinnigheid en psychisch trauma. De trauma's van het Beest.

Op dit moment ervaren de naties Gods oordelen. Een goddelijke storm is over de volkeren op komst.  Wanneer het volgende deel van het oordeel komt moet iedereen van ons in staat zijn om de stabiliteit te vinden in God, terwijl we midden in de chaos staan. Het is om deze reden dat ik in deze bediening ben, om te waarschuwen, te informeren en het volk van God uit te dagen dat deze dingen komen.


Spreuken 28:2
Vanwege de overtreding van het land heeft het veel vorsten, maar door mensen met inzicht en kennis zal het recht duurzaam zijn.


“Door een man van begrip en kennis, wordt de stabiliteit verlengd”


Bewijs misbruik bij Het leger des heils zal schokken: Onderzoek - Wij breken de altaren van Baäl, het is tijd voor het Bloed van Christus om te worden vrijgelaten.
  

Kinderen ergens bij een Leger des Heils huis in Queensland werden gevoed met voedsel, gedoneerd voor dieren, ze werden geslagen, seksueel misbruikt en opgesloten in een kooi, is bij navraag verteld.


Ongerechtigheid oftewel de Iniquity. De cyclus gaat voort als deze niet wordt gebroken, door het Kruis van Jezus Christus, door de kracht van Zijn Bloed.

Er is bewijs van alcohol en incest in het Huis van David. David werd gebonden door deze familie ongerechtigheid, zijn zoon Amnon had incest begaan met Tamar, zijn halfzuster, en Absalom voerde Amnon dronken en vermoord hem.


Jesaja 10:27  
En het zal te dien dage geschieden, dat hun last van uw schouder afglijden zal en hun juk van uw hals, ja, het juk zal vernietigd worden op uw schouder.


Het juk zal vernietigd worden vanwege de Zalving, in een seizoen van bevrijding, dat deze last van je schouder zal worden weggenomen.


Jesaja 11:16
Dan zal er een heerbaan zijn voor de rest van zijn volk, die in Assur overblijven zal, zoals er voor Israël geweest is ten dage toen het optrok uit het land Egypte.


Jesaja 42:22-24  
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zei: Geef terug. Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? Wie heeft Jakob tot plundering overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de HERE, tegen wie wij gezondigd hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet geluisterd hebben?

"De Muren worden Afgebroken"

Onze gezinnen en families kunnen gebonden zijn door een geest van ongerechtigheid, iniquity. Dwars door ons leven en generaties kan dat een invloed hebben op ons dagelijks leven, hoewel we niet de generatie zijn die de deuren heeft geopend aan deze familie geest en de gevolgen daarvan. Maar het kan in ons gezinsleven, onze genen naar voren komen.


Onze familie kan een prooi voor de vijand worden. En een smaad, en er is geen plaats van bescherming, waar de fundamenten zijn vernietigd, en de muren van bescherming zijn afgebroken.


ABC News - Kanker nu doodsoorzaak nummer één in Australië voor op hart en vaatziekten. Kanker “is als een vloedgolf” aan de horizon, waarschuwt de WHO – Laatst bewerkt op 4 februari 2014 Door medische reporter Sophie Scott en Alison Branley.


“Schitterende foto!  Afbeelding Oceaan golf lijkt op menselijk gezicht”

En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, zeven engelen die de zeven laatste plagen. Want in deze is voltooid de toorn van God.

Openbaring 15:1  
En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen, die de zeven laatste plagen hadden, want daarmede is de gramschap Gods voleindigd.


Yahoo News - De sterke stormen die de Europese kust hebben geslagen hebben een aantal grote golven en krachtige beelden die misschien door niemand meer zijn opgevallen en vastgelegd door een gelukkige fotograaf in West Dorset, Engeland.
De wereld wordt geconfronteerd met een "vloedgolf" van kanker en beperkingen op alcohol en suiker moeten worden overwogen zeggen World Health Organization wetenschappers. Het voorspelt dat het aantal gevallen van kanker de 24 miljoen zal bereiken in 2035, maar zeker de daarvan helft kon worden voorkomen.

De WHO zei dat er nu een "werkelijke behoefte" is zich te richten op de preventie van kanker door het aanpakken van roken, overgewicht en drinken. Veertien miljoen mensen worden nu per jaar gediagnosticeerd met kanker, maar dat zal naar verwachting naar de 19 miljoen stijgen in 2025, 22 miljoen in 2030 en 24 miljoen in 2035. Kanker heeft hart-en vaatziekten overtroffen als de belangrijkste doodsoorzaak in Australië, volgens een nieuw rapport van de World Health Organisation (WHO) – zie onderstaande link voor meer informatie.


Spreuken 14:27
De vreze des HEREN is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken.


Het WHO Wereld Raport inzake Kanker baseert de wereldwijde dood van 8,2 miljoen mensen, met inbegrip van 40.000 Australiërs, in 2012 overleden aan kanker.
Corruptie over EU “adembenemend” - EU Commission

BBC News – Corruptie over EU “adembenemend” – De Europese Commissie: “De omvang van corruptie in Europa is "adembenemend" en het kost de Europese economie ten minste 120 miljard euro (£ 99bn) per jaar. EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken Cecilia Malmstrom heeft een volledig verslag over het probleem gepresenteerd. Ze zei dat de werkelijke kosten van corruptie "waarschijnlijk veel hoger" dan 120 miljard waren. Voor het verslag van de corruptie bestudeerde de Commissie alle 28 EU-lidstaten. De Commissie zegt dat het de eerste keer was dat een dergelijk onderzoek is gedaan. Omkoping is wijdverbreid - 3 Februari 2014 Laatst bijgewerkt om 17:34 GMT.


In deze tijd waar we nu in zijn zullen we meer en meer beginnen te zien en te begrijpen dat Christus kwam en Zichzelf offerde als een losprijs voor velen.


Jesaja 53:6
Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid, iniquity, op hem doen neerkomen.


“Afrika’s Sahel regio ziet “wanhopige voedselcrisis”


2 Korinthiërs 11:19-20
Want u verdraagt met genoegen de dwazen; u bent immers zo wijs? Want u verdraagt het, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat.


De VN heeft een oproep voor meer dan 2 miljard dollar gedaan om de zorg voor 20 miljoen mensen in "voedselonzekerheid " in de Sahelgordel van Afrika, een verarmd gebied dat Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek omvat.


"Hij Luistert naar Mijn Stem"

Psalm 116:3
Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: O HEERE, bevrijd mijn ziel! Red mijn leven!


"O HEERE, Ik Smeek U, red mijn leven!"

“Verzoening voor de zonde is onze grootste nood in dit uur”


En het evangelie van de Heer Jezus Christus is de kracht van het Kruis en de kracht van het Bloed, en de kracht van het heil.


In het lijden en de dood van Christus, droeg hij meer dan alleen onze zonde. Hij droeg de straf voor de zonde, want de straf en loon van de zonde is de dood. Dus werd hij meer dan alleen een teken, Hij betaalde de straf voor de zonde. Jesaja vertelt ons waarom Hij leed. Verzoening voor de zonde is onze grootste behoefte in dit uur. Maar God zond Zijn Zoon om te lijden en te sterven voorzag in meer dan alleen een ontsnapping van het oordeel. Hij voorzag door Zijn Zoon overvloedig leven en overvloedige leven nu!


Jesaja 53:3-5
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wij hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden (iniquities) verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.


Jesaja 53:6
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.


Hij werd de Bloed Verzoening. Vooral in dit uur zullen we beginnen te zien en te begrijpen door de Heilige Geest, want wereldwijd is er nu een grote uitstorting van meer en meer occult bloed aan het gebeuren. De grote uitstorting van levens en offers, bloed dat we nu zien, kunnen mensen zijn die nog steeds in de geest zijn gebonden aan de altaren van het verleden.


“Maar Hij was gewond, werd doorboord, voor onze overtredingen”


We breken de kracht van de beroerte van hersenbloedingen en bloedingen in de Naam van Jezus, we breken de kracht ervan en we breken de setup en we gebruiken en passen toe het Bloed van de Verzoening, waar Christus Zelf voor ons Zijn Bloed uitstorte.


Zijn Bloed brak de kracht van een grote uitstorting van occult bloed, waar Openbaring over spreekt, dat zelfs bloed zal stromen in rivieren zo diep als de tomen der paarden.


Jeremia 4:19
“O mijn binnenste, mijn binnenste! Ik moet ineenkrimpen. O wanden mijns harten! Mijn hart jaagt in mij, ik kan niet zwijgen; want bazuingeschal hoor ik, strijdrumoer!”


Jeremia 42:14
“Door te zeggen: Nee, maar wij zullen het land Egypte binnengaan, waar wij geen oorlog zullen zien, niet het geluid van de bazuin zullen horen, niet zullen hongeren naar brood, dáár zullen wij wonen.”


Jozua 6:5-7
“En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheenklimmen, ieder recht voor zich uit. Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en zei tegen hen: Draag de Ark van het Verbond, en laat zeven priesters zeven ramsbazuinen dragen, voor de ark van de HEERE uit. En tegen het volk zei hij: Trek verder en ga rondom de stad, en wie toegerust isvoor de strijd, moet voor de ark van de HEERE uit trekken.”


Exodus 20, Daniël 12:1, Mattheüs 19:17, 5:18, 24:24; Johannes 14:15, 14:21; Openbaring 12:17 en 22:14.


Daniël 12:1
Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.


Openbaring 14:12
Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.


Johannes 14:15
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.


Openbaring 19:16
En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der Koningen en Here der Heren.


Koning Willem-Alexander van Nederland heeft de hoogste Franse onderscheiding ontvangen.


Koning Willem Alexander heeft maandag 20 januari 2014 de hoogste Franse onderscheiding gekregen. Hij kreeg het Grootkruis van het Legioen van Eer uit handen van de Franse president Francois Hollande. Koningin Maxima kreeg het Grootkruis in de Nationale Orde van Verdienste, eveneens een Franse onderscheiding. 

Hollande kreeg op zijn beurt de hoogste Nederlandse onderscheiding: Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat heeft de RVD laten weten. De Franse president was Maandag op bezoek in Nederland. Tijdens dat bezoek hebben hij en Premier Mark Rutte onder meer uitgesproken dat Nederland en Frankrijk nauwer samen willen gaan optrekken. Samen in Europa – zie link onderaan.

Job 12:21
Hij giet verachting uit over edelen, en de gordel van machtigen maakt Hij los.


Grote Adelaar – De ontvangers kregen financiële erkenning evenals een hip uitziende decoratie en een rood lint. De inrichting, een zogenaamd "juweel", heeft vijf armen om het te onderscheiden van een religieuze award. Critici verwezen naar deze hanger als "ballen" en Napoleon wordt geciteerd zeggende dat, "het is met zulke ballen die ene leidt mannen.”

“Een leidt mannen” Het Ambt van de Illuminati Bewaker, Valse grote hogepriesters, De Beschermer van de Openbaring. Zij zijn de Houders van de Sleutels van de Draak Beast.


“Zij zijn in het Ambt van de Valse Koningen valse heer der heerscharen”


Spreuken 1:11
Indien zij zeggen: Ga met ons, laat ons loeren op bloed, laat ons de onschuldige belagen, ook al geeft hij geen oorzaak; laat ons hen levend verslinden evenals het Dodenrijk, met huid en haar, gelijk degenen die in de groeve nederdalen; wij zullen allerlei kostbare dingen vinden, wij zullen onze huizen vullen met buit;


Job 12:23
Hij maakt de volkeren groot en richt hen te gronde, breidt volkeren uit en voert hen weg.


Psalm 65:7
Gij, die de bergen vastzet door uw kracht, met sterkte omgord;  die het bruisen der zeeën doet bedaren, het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën.


“Koningin ontmoet Paus Franciscus in Rome”

De Koningin en de Hertog van Edinburgh hebben plannen om later dit jaar Rome te bezoeken voor een audiëntie bij Paus Franciscus, dit heeft Buckingham Palace bevestigd.  Het Koninklijk paar zal ook een privé lunch hebben met de Italiaanse President Giorgio Napolitano. De eendaagse reis was oorspronkelijk gepland voor vorig jaar, maar werd uitgesteld toen de Koningin zich niet lekker voelde.

Royal correspondent van de BBC Peter Hunt zei dat de “relaxte”ontmoeting met de Paus zal zijn in zijn residentie. Tijdens haar bezoek aan Paus Johannes de II in Rome in 1980 was de Koningin geheel in het zwart gekleed met een tiara die een cascade sluier op zijn plaats hield, net zoals ze bij haar bezoek aan Paus Johannes XXIII had gedaan in 1961 – Lees verder onderaan in de link.


Openbaring 12:4
En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de Draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.


De Apostel, staande aan de oever, zag een wild beest oprijzen uit de zee, de zee van de mensheid, een tirannieke, afgodische en vervolgende macht, oprijzend uit de problemen die hadden plaatsgevonden.


“Het Leger van het Beest”


De Oorlog waar we nu in zijn is intense zei Hij.


Richteren 5:8
Verkoos men nieuwe goden, dan was er strijd bij de poorten. Waarlijk, schild noch speer werd gezien onder veertigduizend in Israël.


“De Oorlog is bij de Poorten!”


De oorlog is intens, en we moeten weten door de leiding van Gods Woord hoe te overwinnen, omdat de opdringerige en binnendringende winden van vernietiging, verwoesting en dood met kracht waaien.

Mensen aanbidden de Draak omdat hij autoriteit had gegeven aan het Beest en zij aanbaden het Beest ook en vroegen, “Wie is als het Beest? Wie kan er oorlog tegen voeren?”


“De vervolging komt met een Geweldige oorlog in de Hemelen en op de Aarde”

De Draak, met de aanhangsels van koppen, horens, en diademen, werd gezien als een symbool van de Valse regeringen, ontdaan van hen, zou het gewoon de Heidense hiërarchie vertegenwoordigen waarmee de wedstrijd werd gevoerd.

De heidense priesters en hun aanhangers voerden dus oorlog met de predikers van het Christendom. De heersende toont niet het relatieve succes van de twee partijen. De kerk waadde door bloederige taferelen van bittere vervolging, Die in plaats van afnemend juist toevoegde aan haar aantallen, het Bloed van de martelaren, "bewijzend" het Zaad van de kerk.


Richeren 5:31
“Zo moeten al Uw vijanden omkomen, HEERE! Maar laten zij die Hem liefhebben, Zijn als het opgaan van de zon in haar kracht.”


BBC News - 9 Februari 2014, laatst bijgewerkt om 01:50. Groepen Burgerwachten in de onrustige Mexicaanse staat Michoacan zijn de bolwerken van het Tempeliers Drugs Cartel binnengedrongen en bezetten het centrale plein.


Honderden burgerwachten, ondersteund door gepantserde voertuigen en troepen, arriveerden in Apatzingan op zaterdag. Zij hebben ook wegblokkades rond de stad opgezet, in het westen van Mexico.

Het kartel beheert het grootste deel van de drugshandel in het gebied, het uitvoeren van moorden en ontvoeringen en afpersen van geld van de lokale bevolking. Verder uitstel kan de levens van zovele mensen, die ons steungen, in gevaar brengen. De Mexicaanse politie heeft in een massagraf ten minste 20 lichamen gevonden in de kleine gemeente Tinguindin, in de onrustige westelijke deelstaat Michoacan. Een maand geleden begonnen Burgerwachten een offensief in de regio tegen de heersende Tempeliers drugscartel.

“Mexicaanse burgerwachten lopen door Tempeliers Bolwerk”


BBC News – 10 februari 2014, laatst bijgewerkt om 07:40 GMT. Mexicaanse burgerwachten hebben geparadeerd door een bolwerk van de Tempeliers drugscartel in de onrustige staat Michoacan. De burgerwachten hadden op zaterdag, gesteund door gepantserde voertuigen, troepen in Apatzingan gedreven. Op zondag reden ze door de stad, leuzen schreeuwend, voordat ze bij elkaar kwamen op het centrale plein – lees verder in onderstaande link.

“De Vallei van Droge Beenderen”

Ezechiël 37:8-10
Ik zag toe, en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide Hij tot mij: Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here HERE: kom van de vier windstreken, o Geest (Adem), en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven.  Toen profeteerde ik, zoals Hij mij bevolen had; en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.


Geen geschapen macht kon menselijke beenderen tot leven te herstellen. Alleen God kan deze tot leven brengen. Huid en vlees bedekte hen, en de wind werd toen verteld om op deze organen te blazen, en zij werden weer tot leven gebracht.


De wind was een symbool van de Geest van God, en vertegenwoordigde Zijn levendmakende krachten. De visie was om de moedeloze Joden en het Lichaam van Christus te bemoedigen en voor beiden hun herstel na de ballingschap te voorspellen.


Hosea 13:14
“Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, Dodenrijk, Waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.”

“Kinderarbeid, India’s verborgen Schaamte”


“Hels leven”

2 Korinthiërs 11:19-20
U, die zo verstandig bent, verdraagt dwazen toch met het grootste gemak. Tenslotte verdraagt u het ook dat men u tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, zich boven u verheft, u beledigt en als iemand u in het gezicht slaat.


“Waar O Dood is Uw Overwinning?”

1 Korinthiërs 15:53
Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De Dood is Verzwolgen in de Overwinning.


“DOOD WAAR IS UW OVERWINNING? DOOD WAAR IS UW PRIKKEL?”
  


Jesaja 25:8
Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Soevereine HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.


“Uw tijden zullen stabiel en bestendig zijn”

Jesaja 33:6
En uw tijden zullen bestendig zijn, een rijkdom van heil, wijsheid en kennis; de vreze van de HEER is zijn schat.


Exodus 15:18
De HEER regeert voor eeuwig en eeuwig.


“De HEER Regeert voor Eeuwig en Eeuwig.”

Psalm 65:7
Die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golvenen het rumoer van de volken.


Daklozen zijn bijzonder kwetsbare mensen als de temperatuur onder nul daalt.


Jesaja 26:19
Uw doden zullen leven – ook mijn dode lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.


2 Samuël 22:3
Hij zei: De HEERE is mijn Rots en mijn Burcht en mijn Bevrijder, Mijn God, mijn Rots, tot Wie ik de toevlucht neem, Mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting; Mijn toevlucht, Mijn Verlosser; van geweld hebt U mij verlost. Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.
Gods zegen

Josie Hagen


 =======================================

Lees verder in onderstaande linken:


Paus wil Vaticaan hervormen


Bloed van Paus Johannes Paulus II gestolen uit Italiaanse Kerk


Zal de wereld elite luisteren naar een Paus van de armen


Is er echt een wapenstilstand in de bendeoorlog in San Salvador?


Extreem weer in Engeland brengt nieuwe vloed


Kinderen mishandelt, misbruikt en opgesloten bij Leger des Heils in Queensland 


Kanker nu doodsoorzaak nummer 1 in Australië


Schitterende foto: Afbeelding Oceaan golf lijkt op man's gezicht


Corruptie over EU adembenemend


Willem Allexander krijgt hoogste Franse onderscheiding


Koningin ontmoet Paus Franciscus in Rome


Offensief van Burgerwachten in Mexico tegen de Tempeliers drugscartels