Pages

Thursday, 4 December 2014

Wat Geen van de Heersers van deze Wereld wisten - Deel 3 van de Bloedlijn van de Nephillim!


De Bloedlijn van de Nephilim - Deel 3


“De Hof van Getsemane”

Zijn Bloed is het enige Bloed dat Waardig is om te worden vergoten voor de vergeving van alle zonde en Iniquities.

“Hij dronk van de Beker”

Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op die plaats gekomen was, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Uit de Hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, en bad des te vuriger; Zijn zweet viel in grote druppels als Bloed op de grond. Toen Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: “Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in verzoeking komen.”


“Hij verzoende voor ons door Zijn eigen Bloed”

 “De Verhevenheid van Christus”


Kolossenzen 1:15-17
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten of krachten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; en worden door Hem samengehouden.

1 Korintiërs 2:8
En geen van de Heersers van deze wereld heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben.Zij zouden nooit de Heer der Heerlijkheid hebben gekruisigd

Jezus Christus is onze Alpha en Omega het Begin en het Einde

Hij is de Voortbrenger en de Voleinder van ons Geloof

Hij is De Leeuw en het Lam

Efeziërs 4:13-15
Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte die behoort tot de volheid van Christus. Maar de waarheid sprekend in liefde, en ons houden aan de waarheid, dan groeien wij op in alle opzichten naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus.

Dit is voor het Lichaam van Christus, voor het Bovennatuurlijke van God, zodat wij door Hem de volheid van de volwassenheid van de Volheid van Christus in ons verkrijgen.


                           “Daarbij zullen we de bloedlijn van het Beest overwinnen”

“Het Overwinnen van het Beest”


De Heer geeft Bovennatuurlijke gaven van Kracht, zodat we allemaal de geest van het Beest kunnen overwinnen door de Bovennatuurlijke kracht van God en te breken met en zich te bekeren van de bloedlijn van het Beest.

Jezus Christus het Pesach Lam van God brak namens ons de vleugels van de Nephilim van het valse bovennatuurlijke.

“Wij verklaren Sion Sta Op”

U en ik zijn geroepen om Reuzen in Gods Koninkrijk te zijn en niet de valse reuzen met het valse bovennatuurlijke, de valse transformatie, de overname geest in onze generaties.


2 Korintiërs 10:4
Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten, het afbreken, van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

“Krachtig voor de vernietiging van vestingen, bolwerken en de reuzen in onze familie geschiedenis”

We zullen niet langer valse transformaties in onze familie hebben, geen valse transfiguraties, we zullen in het Beeld van God blijven.


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZgesXCs4yHw_69it8-uMLPY9-fjQkQKViCHug6Du2lkqBNvoLMA
2 Korintiërs 11:14
En geen wonder, want de Satan verandert zichzelf in een engel van het licht.

2 Korintiërs 3:18
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde Beeld, van Heerlijkheid tot Heerlijkheid, als van de Heer, de Geest.

Wij moeten verklaren in de Naam van Jezus een volkomen blootlegging en ontmaskering van de Nephilim in de generaties, ons geestelijke DNA.

‘Niets kan verborgen blijven‘’


Genesis 9:6
“Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want naar het beeld van God heeft God de mens gemaakt.”


“Door mensen zal hun bloed worden vergoten’’

“Ezechiël als Wachter van Israël”

Ezechiël 33:3
En hij ziet het zwaard over dat land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk als dan iemand wel het geluid van de bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en rukt hem weg, dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord, maar zich niet laten waarschuwen; zijn bloed komt over zichzelf; als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered.


“Hij zou zijn leven hebben gered”

“De Rechtvaardigen zijn moedig als een Leeuw”


Spreuken 28:16-17
Een heerser zonder inzicht onderdrukt op grote schaal, maar wie onrechtmatig gewin haat, verlengt zijn dagen. Wie winstbejag haat, zal lang regeren. Een mens, bezwaard door bloedschuld, zal vluchten tot de dood toe; men ondersteunt hem niet. Wie onberispelijk leeft zal worden gered, wie kromme wegen gaat komt plotseling ten val.

Genesis 4:9
Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer? “Dat weet ik niet,” antwoordde Kaïn. “Moet ik soms waken over mijn broer?” “Wat heb je gedaan?” zei de HEER. “Hoor hoe de stem van het bloed van je broer van de aarde naar mij roept.”


“Australische PM’s terugkeer naar de dagen van de Ridders”

Telegraph.com.au 26 maart. De Tempelier Ridders waren opgericht in de vroege 12e eeuw, kort na de eerste Kruistocht, om de Christenen te beschermen op hun pelgrimstocht naar Jeruzalem.


“De Verbintenis van de vaderen aan de Ridders van Malta”

“Het Leger van het Beest van Openbaring”

“De val van Babylon Voorspeld”

Jesaja 47:2-4
Neem de handmolen en maal meel, licht uw sluier op, neem de slip op, ontbloot de dij, doorwaad rivieren. Uw schaamte worde ontbloot, uw schande ook gezien. Ik zal wraak nemen en niemand sparen. Onze Verlosser, HEERE van de legermachten is Zijn Naam, de Heilige van Israël.

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh8s2MmtEx0WBZlPn0TnYJ3Vbtme6TKzAHnCtd_BSi4P9HXhyILQ
Jesaja 34:8
Want het zal zijn de dag van de wraak van de HEERE, het jaar van de afrekening om de rechtszaak van Sion.


“Een kind in oost Syrië met verlamde benen vanwege polio”

BBC News - 26 maart 2014 Laatst bijgewerkt om 01:38 GMT. Polio in Syrië: Een uitbraak die een bedreiging vormt voor het Midden-Oosten. Terwijl de zomer nadert waarschuwt de gezondheidsorganisaties voor het risico op een uitbraak van polio die zich over het Midden-Oosten verspreidt vanuit Syrië – waar nu meer dan 100 kinderen symptomen van deze ziekte vertonen, ondanks een massale vaccinatie campagne voor miljoenen kinderen in de omringende landen. Polio is endemisch in Nigeria, Afghanistan en Pakistan, maar daar was er geen in Syrië voor 15 jaar.


 “Luister naar de Stille Vijand door Tim Whewell op BBC”

1 Samuël 4:7
Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden: “God is in de legerplaats gekomen, en zij zeiden: “Wee ons, want zo iets is noch gisteren noch eergisteren geschied. Wee ons! Wie redt ons uit de macht van deze geweldige god? Dit is dezelfde god, die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. Grijpt moed en zijt mannen, gij Filistijnen, of gij zult slaven van de Hebreeën worden, zoals zij van u geweest zijn. Weest mannen en strijdt!”


Ezechiël 16:20
U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer als voedsel voor de afgoden. Waren uw hoererijen niet genoeg, dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor de afgoden door het vuur liet gaan? Bij al uw gruwelen en uw ontucht hebt u niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, toen u naakt en bloot waart en laagt te trappelen in uw bloed.

“Schoppend in uw bloed”


“Autisme begint lang voor de geboorte”

Zwangerschap: “Problemen in de ontwikkeling van de hersenen in de baarmoeder kunnen ten grondslag liggen aan autisme.” Wetenschappers zeggen dat zij nieuw bewijs hebben dat autisme al in de baarmoeder begint. Onderzoek suggereert dat matige veranderingen in de ontwikkeling van de hersenen, lang voor de geboorte, symptomen van het Autisme Spectrum Disorder (ASD) kan veroorzaken. De studie, gepubliceerd in de New Engeland Journal of Medicine, geeft hoop dat beter inzicht in de hersenen de levens van kinderen met autisme kan verbeteren - BBC News, 27 maart 2014 Laatst bewerkt om 00:48 GMT.

Job Betreurt zijn Geboorte. Omdat het niet de baarmoeder van zijn moeder sloot of problemen verborg voor mijn ogen.

Job 3:11
Hij opende de deuren van mijn moeders buik, hij hield het ongeluk niet voor mij verborgen. Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven, niet gestikt toen ik ter wereld kwam! Hadden knieën mij maar niet ontvangen en borsten mij maar niet gezoogd!

De Here God heeft het zeer duidelijk gemaakt dat de Voorouderlijke bloedlijnen corrupt waren.

Ezechiël 16:1-5
Het woord des HEREN kwam tot mij: “Mensenkind, doe Jeruzalem haar gruwelen kennen en zeg: zo spreekt de Here HERE tot Jeruzalem: Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaänieten; uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat: toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen; ook werd gij niet met zout ingewreven noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één van deze dingen aan u te doen, maar u werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hechtte aan uw leven, toen u geboren waart.”

Ezechiël 16:36
Daarom, hoer, hoor het woord des HEREN. Zo zegt de Here HERE: Omdat uw eer prijsgegeven en uw schaamte ontbloot werd bij uw ontucht met uw minnaars en met al uw gruwelijke afgoden, en om het bloed uwer zonen die u hun gegeven hebt

“En omdat u hen het bloed van uw kinderen gegeven hebt”


Vandaag in het nieuws, het is bekend geworden, na veel diepgaand onderzoek en studies, dat alle menselijke DNA is beschadigd met Hybride Nephilim DNA! En dat zelfs het mensenras dat in de volksmond bekend staat als “Grootvoet” of de “verschrikkelijke sneeuwman” zowel menselijk DNA als “Hybride” DNA bevat.

“Is “alle” menselijk DNA besmet met de “Nephilim” bloedlijn?”

“Best Forensic Scientists” Bewijst dat Alle Menselijk DNA Is Verdorven Met Nephilim DNA & Sasquatch Is Nephilim! De Vraag die we ons allemaal moesten stellen is hoe onze NDA bloedlijnen verdorven werden.

Hosea 9:9
Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid, iniquity, denken, Hij zal hun zonden aan hen vergelden.


Zij hebben zich Zeer diep Verdorven
Genesis 6:6
Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Exodus 32:7
Toen sprak de HEERE tot Mozes: “Snel! Daal af, want Uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld.


“En omdat u hen het bloed van uw kinderen gegeven hebt”

Ezechiël 16:20
U nam uw zonen en uw dochters, die u Mij gebaard had en bracht ze als offer als voedsel voor de afgoden. Waren uw hoererijen niet genoeg, dat u Mijn kinderen geslacht hebt, ze prijsgegeven hebt, toen u ze voor de afgoden door het vuur liet gaan? Bij al uw gruwelen en uw ontucht hebt u niet gedacht aan de dagen van uw jeugd, toen u naakt en bloot waart en laagt te trappelen in uw bloed.


“En omdat u hen het bloed van uw kinderen gegeven hebt”

Jeremia 8:2
Ze uitspreiden voor de zon en de maan en het gehele heer des hemels, die zij hebben liefgehad en gediend, die zij achternagelopen zijn en gezocht hebben en waarvoor zij zich hebben neergebogen; Zij zullen niet bijeen gezameld noch begraven worden, tot mest op de akker zullen zij zijn.

De Aanbidding van het Beest, Draak, Slang, het Lunar systeem, kunnen een constante vernietiging in onze levens en huizen zijn, met de geest van Vrijmetselarij en Illuminati in onze levens heeft dat één doel om onze levens en onze bloedlijnen over te nemen. Dat is de reden waarom het moet worden ontmaskerd en blootgelegd, zodat we het Echte Bovennatuurlijke kunnen scheiden van het Valse Bovennatuurlijke van de Nephilim. 

We zijn geen kinderen van de Draak, het Beest, we zijn niet geboren in occult bloed via de bloedlijnen van onze voorvaderen, om ons meer en meer te maken in het Beeld van het Beest, de vader van leugen.


“Het is omdat uw vaderen Mij hebben verlaten”

Jeremia 16:11
Dan zult u tot hen zeggen: “Omdat uw vaderen Mij hebben verlaten,” luidt het woord des HEREN, en andere goden zijn achternagelopen en die hebben gediend en zich voor die hebben neergebogen, en Mij hebben verlaten en mijn wet niet hebben gehouden,

“145 Kerken zijn gesloten in de afgelopen vijf jaar in Victoria”

Psalm 85:7-8
Zult Gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheugt? O HERE, toon ons uw goedertierenheid, en schenk ons uw heil!

“Voor de Glorie daarvan, omdat de Heerlijkheid daarvan is afgeweken”

Hosea 10:5
Om dat kalf van Bet-Awen zijn de inwoners van Samaria bezorgd; ja, daarover treurt het volk, daarover maken de afgodspriesters misbaar, omdat de heerlijkheid daarvan is geweken.


Krimpende congregaties hebben sinds 2009 geleid tot de sluiting van 145 Victoriaanse kerken. De meeste sluitingen zijn in plattelandsgebieden of in kleine steden. Kerkgebouwen zijn verkocht en door nieuwe eigenaars omgezet in woningen, kantoren en zelfs een kinderopvang centrum. De “Uniting Churches” heeft 74 kerken verkocht, 20 in Melbourne, de synode van Victoria en Tasmanië. Acht werden verwijderd na de instorting van het Acacia College in 2012. De Katholieke Kerk heeft 17 kerken gesloten en verkocht in Melbourne, Sandhurst en Ballarat bisdommen, hoewel er 4 kerken in Melbourne in die tijd werden geopend.


2 Corinthiërs 11:14
Geen wonder ook! Immers, Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

“Habakkuk's Gebed”

Habakuk 3:1-3
Het gebed van Habakuk, de profeet. Op Sigjonot. HERE, ik heb de tijding aangaande U vernomen, ik ben, HERE, met vreze voor uw werk vervuld; Roep het in het leven in de loop der jaren, maak het openbaar in de loop der jaren; Gedenk in de toorn aan ontfermen! God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. Sela Zijn majesteit bedekt de Hemelen, en de aarde is vol van Zijn lof.


Handelingen 3:19
Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,


Mattheüs 24:14
Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.


“Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden”


Voor ongeveer 4.200 jaar, sinds de Toren van Babel, heeft de verspreidende mensheid hun goddeloze, onrechtvaardige geestelijke ideologieën en filosofieën uitgewerkt en hebben zij sindsdien de afschuwelijke gevolgen geplukt ...

In Romeinen 1:18-32 vertelt de Almachtige God ons wat er gebeurd is na Babel en wat de eindresultaten daarvan waren.

De mensheid had vrijwillig gekozen voor het verlaten van de Waarheid en de Realiteit voor een goddeloze waan en een leugen.


“Verlatenheid van de Waarheid en Werkelijkheid voor een goddeloze waan en leugen”

Deze nakomelingen van Noach’s zonen hadden de Rechtvaardigheid van de Almachtige God vervangen door Onrechtvaardigheid. Voor ongeveer 4.200 jaar, sinds de Toren van Babel, heeft de verspreidende mensheid zijn eigen goddelijkheid uitgewerkt, onrechtvaardige geestelijke ideologieën en filosofieën, en oogst de meest afschuwelijke gevolgen ooit. Romeinen 1:18-32. De gevolgen en de eindresultaten van een goddeloos bestaan zijn ijdelheid en Eeuwige verdoemenis. Klaagliederen 1:14; Romeinen 3:23; Openbaring 20:11-15. De Realiteit van dit leven is dat de Almachtige God zijn Zoon Zond (Johannes 3:16-17 en Romeinen 8:3-4) om de mensen te verlossen en een juiste relatie tussen hen en Hemzelf te herstellen, zie Johannes 3:3-7; Johannes 3:16-17; 1 Johannes 2:2.

“Dat is de Eeuwige Werkelijkheid en niet een menselijke “religieuze” verklaring”


Verberg mij voor de raadslag van de boosdoeners,

voor de samenzwering der boosdoeners”
Psalm 64:2-3
Hoor, o God, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand; verberg mij voor de raadslag van de boosdoeners, voor het woelen van de bedrijvers van ongerechtigheid,
Psalm 64:4-6
Zij die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl, om in verborgen plaatsen de oprechte te beschieten; plotseling schieten zij op hem en zij zijn niet bevreesd. Zij zijn op zoek naar allerlei onrecht, iniquity, uiterst grondig zijn zij overal naar op zoek, zelfs naar iemands binnenste gedachten en het diepe hart.

Onder het brede tij van de menselijke geschiedenis daar stromen de heimelijke onderstromen van de geheime genootschappen, die vaak in de diepte de veranderingen bepalen die aan het oppervlak plaatsvinden” – A.E. Waite (Hermetic Order van de Golden Dawn)


Het is een systeem dat grote menselijke en materiële hulpbronnen heeft opgeroepen in het bouwen van zeer strak verbonden, efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligentie, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen zijn verborgen, niet gepubliceerd, haar fouten zijn begraven, zonder krantenkop, zijn afgescheidenen worden monddood gemaakt, niet geprezen, geen uitgave is ondervraagd, geen geheim wordt onthuld … Ik vraag uw hulp in de enorme taak van informering en attendering van het Amerikaanse volk. “JFK

"Het hoge ambt van President is gebruikt tot aanhitsing van een complot om de Amerikaanse vrijheid te vernietigen, en voordat ik dit ambt verlaat wil ik de burger zijn benarde situatie laten weten." - John F. Kennedy aan de Columbia University, 1ste november 1963, 10 dagen vóór zijn moord.

Aan het eind van het spectrum zien we zelfs occulte invloeden zoals Skull and Bones samen met de Vrijmetselaars. De rechtvaardiging voor een ijverig bestelde Eén Wereld Regering is chaos. Terrorisme is de eerste methode in het stimuleren van deze chaos - “Paul Joseph Watson, Orde Uit Chaos”

Daniël 9:8
“HERE, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd.”

2 Petrus 2:1
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Soevereine Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

Spreuken 16:27
Een goddeloze man, delft boosheid op, op zijn lippen is het als verzengend vuur.


“Daniel's Gebed voor zijn Volk”
Daniël 9:7-8
“Bij U, Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht – zo is het heden ten dage bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn, in alle landen waarheen U hen verdreven hebt om hun trouwbreuk, die zij tegenover U gepleegd hebben. Heere, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Bij de Here, onze God, is barmhartigheid en vergeving, hoewel wij tegen Hem weerspannig zijn geweest.”


“De Vallei van de Droge Dorre Beenderen”
Ezechiël 37:1-2
De hand des HEREN kwam op mij, en de Here voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal; dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, zij waren zeer dor.

De Oudtestamentische profeet Jeremia heeft deze klaagzang van God opgenomen, Jezus voelde het op dezelfde manier toen Hij het volk van Israël had waargenomen in Zijn dag.

Jeremia 50:6
“Een kudde verloren schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen.”

“Een kudde verloren schapen was mijn volk, hun herders misleidden hen.”
   
Dit is een MOETEN, een tijd voor elke Gelovige om te horen dat de Kerk wakker MOET worden en zich moet voorbereiden op wat er komt. Jezus zei, “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen terugkomt.” Zie hoe het was in de dagen van Noach en wat er gebeurt in de wereld vandaag. De duivel werkt hard in het zeker stellen van de Eind Tijd. Paus Franciscus is niet verlegen over de prediking hoe de strijd tussen goed en kwaad al is begonnen – Russel Shaw van OSV Newsweekly.


Kortom, deze Paus is een gelovige die ervan overtuigd is dat de Eind Tijd niet alleen komt, maar in zekere zin al wordt uitgespeeld voor onze ogen. Dit is ook iemand die gelooft dat de duivel reëel is en ziet een demonische hand op het werk in de huidige gebeurtenissen. Van alle mensen zou hij het moeten weten.

“Op 24 oktober 2011 riep Paus Benedictus XVI’s om een “Nieuwe Wereld Orde”


“De duivel werkt er hard aan om de eind tijd zeker te stellen”

“Hij is de valse Meester Architect van de Eind Tijd”

Openbaring 16:14
Want het zijn demonische geesten, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

John Dale schreef een boek “The Prince and The paranormale”, de Prins en het Paranormale, die ingaat in de geheime occult activiteiten van de Britse Koninklijke familie, met name Prins Charles, maar ook vele andere Koninklijke familieleden. Naast de geheime occulte activiteiten van de Britse Monarch zijn zij openlijke leiders van de Vrijmetselarij.


Een van de aanwijzingen dat de familie een top Satanische familie is zijn de frequentie van huwelijken tussen familieleden van de nakomelingen van du Pont. Weinig mensen zijn zich bewust van het enorme belang die de bloedlijnen spelen in de hogere niveaus van Satanisme. Bloed wordt verondersteld om de occulte macht te voeren. Tenzij een person beschikt over het juiste bloed, anders zal hij of zij niet stijgen tot de hoogste niveaus van Satanisme. De du Ponts hebben zich vermengd met de Balls en de Gardners. Deze andere families staan er om bekend betrokken te zijn bij Illuminati en Satanisme. Bijvoorbeeld George W. Ball is aanwezig op de belangrijke permanente commissie van de Bilderbergers en heeft deelgenomen aan de Bilderberg bijeenkomsten vanaf, wat ik weet, de aanvang van de allereerste bijeenkomst in 1954, en in 1955, 1957, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1974, 1975.


“De 13e Illuminati Bloedlijn”

De 13e Illuminati Bloedlijn is de bloedlijn waar de Anti-Christ uit zal komen. Deze bloedlijn is van mening dat zowel het Heilige Bloed van Jezus als het bloed (of zaad) van Satan in de bloedlijn heeft. Uit mijn boek “Wees Wijs als Slangen, Heilig Bloed, Heilige Graal” door Lincoln, Leigh & Balgent.

Evolutie speelt ook in de manipulatie met menselijk DNA. De theorie van de evolutie bevrijd mensen van Genesis 1 waarin staat dat alles is geschapen naar zijn aard. De evolutie theorie scheidt de mens ook van zijn Schepper en het geschapen zijn in Gods beeld en naar Zijn gelijkenis. De mens is nu een vrij mens om met zijn DNA te kunnen knoeien onder het mom van bevordering van de evolutie.

Openbaring 2:23
En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle Gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

Vaticaan Stad – Paus Franciscus zal de eerste Paus zijn die wereldwijd 3D gezien zal worden tijdens de Miss op 27 april 2014 waarin twee van zijn voorgangers, Johannes Paulus II en Johannes XXIII, heilig zullen worden verklaard. De ongekende dubbele heilig verklaring zal worden uitgezonden in 3D door het Vaticaanse TV Centrum (CTV) in samenwerking met Rupert Murdoch’s Sky Italia, BSkyB en Sky Duitsland en Sony. De ceremonie zal ook worden gebeamed in 3D filmschermen door heel Europa in Noord en Zuid. Amerika, wat wordt aangeprezen als de eerste convergentie van HD, 3D en 4K technologieën voor zulke spraakmakende multimedia 3D gebeurtenis.

Openbaring 2:23
“En haar kinderen zal ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien”

Het Valse Priesterschap van Rome Vaticaan zal letterlijk twee pausen heilig verklaren vanuit de aanbidding van de doden.


Openbaring 20:12
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de Troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het Boek des Levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.


Jesaja 8:19
En wanneer men tot u zegt: “Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen?  Zal men voor de levenden de doden vragen?

Leviticus 19:31
U zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, u zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: “Ik ben de HERE uw God.”

‘De Komende Twaalf Mannen van Satan’’


Waarom was dit het geval? Welke gemene en verachtelijke leerstellingen hielden de leden van deze Orde, en welke kwade daden hadden zij begaan, dat het dergelijke universele reacties tegen hen veroorzaakte? En verder: de Jezuïeten zijn nog steeds hier; ze zijn nog steeds sterk; zij hebben hun doctrines niet veranderd, noch bekeerden zij zich van hun boze daden - in feite, blijven ze deze plegen en ze blijven wat ze ooit waren – het "geheime leger van het pausdom", meedogenloos gewijd aan de vooruitgang van de Rooms-Katholieke godsdienst, de overheersing van de wereld, en de totale vernietiging van het Protestantisme!

Ze zijn de meest gevaarlijke Orde van priesters binnen de Rooms-Katholieke godsdienst, en inderdaad, de meest gevaarlijke organisatie van mannen die de wereld ooit heeft gekend.

“Van Het Leger van het Beest”


Iedere Christen, evenals elke Rooms-Katholiek, moet goed geïnformeerd zijn over de Jezuïeten en hun daden: De christen, omdat de Jezuïeten de gezworen vijanden van het evangelie van Christus, en de Kerk van de levende God zijn (en dus van Christus zelf, want Zijn Kerk vervolgen is hetzelfde als de Heer vervolgen – Handelingen 9:5); en de Rooms-Katholieken, want het is zijn "kerk" (zogenaamd) de Rooms-Katholieke "Kerk", die deze duivelse Orde een thuishaven geeft, en die haar inspanningen zegent als het gaat over het afschuwelijke werk.

Daarom dus kan de Rooms-Katholicisme niet de Kerk van Jezus Christus zijn; want, zoals zal blijken, de leerstellingen en daden van de Jezuïeten Orde zijn faliekant tegen het Evangelie van Christus, en elke "Kerk" die hen opleggen kan niet de Kerk van Christus zijn.

Handelingen 9:5
En hij zei: “Wie zijt Gij, Here? En Hij zei: “Ik ben Jezus, die gij vervolgt.” Het is hard voor u om te schoppen tegen de prikken.


Op 24-10-2011 heeft Paus Benedictus XVI aangedrongen op een “Nieuwe Wereld Orde”

Jezuïeten Pausdom Eindspel: Gedode/Opgestane Paus schakelde Antichrist/ Man-Beest in om de Wereld te Regeren! Waarom denkt Paus Benedictus XVI dat hij de autoriteit heeft om te roepen voor deze “Een Wereld Regering en Religie?” Het is omdat de troon van het Pausdom "een soort Nimrod" is uit de bodemloze put! Volgens de oude traditie vluchtte Saturnus (Nimrod) van zijn achtervolgers naar Italië. De Apennijnen Bergen van Italië werden vroeger "De bergen van Nembrod of Nimrod” genoemd.

Het schokkende voorbeeld van deze komende Twaalf Mannen, de Antichrist/Man-beest Zijn Tien Romeinse Koningen en zijn Hebreeuwse Valse Profeet - is afgebeeld op de foto hierboven, staande op de top van het Vaticaan!  Rome’s open-maar-valse onderwijs is dat deze twaalf mannen zijn de twaalf apostelen; maar de geheime-maar-echte realiteit is dat deze Twaalf standbeelden zijn de Twaalf Mannen die de wereld zullen schudden bij de  vervulling van Satans "Mysterie van Iniquity”, ongerechtigheid!

“Satan de grote namaker zal hetzelfde ding doen!”

“De Oorlog in de Hemel”

En de grote Draak werd naar beneden gegooid, de oude Slang van weleer, die de duivel genoemd wordt en de Satan, die de hele wereld misleidt.


“De Goddeloosheid van de Mensen”

“De Here zag de kwade verbeelding en Hij was zo bedroefd”

Genesis 6:6-7
Berouwde het de HERE, dat Hij de mens op aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de HERE zei: “Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.”

En de Heer had er spijt van dat hij de mens op aarde gemaakt had. Zo bracht Hij het oordeel van overstromingen over de aarde. Het oordeel moest alles van hun goddeloosheid vernietigen. De lusten van vuur en bloed, van elke persoon in de toen bekende wereld, was verdorven en overgenomen in de bloedlijn.

Hij bracht de vloed om de goddeloosheid van Sodom. Maar de Rechtvaardige Noach – Behalve voor Noach en zijn familie – Noach overwon het Beest. Zoals het was in de dagen van Noach moeten wij de Gerechtigheid van God hebben in de Eind Tijd.

Wij zullen afrekenen met de ongerechtigheid van onze generaties. Wij maken de weerstand ongedaan die ons afsnijd van het Volledige Verbnd met het Lam van God. De Geest van het Beest in onze bloedlijnen zal blijven proberen ons te vergrendelen in het Verbond met de Geest van het Beest en zijn bloedlijn van de Nephilim. Het is nu absoluut noodzakelijk dat wij instemmen en de macht van de overname van gezinnen, overname van onze huizen en onze huwelijken breken.

Wij komen uit de Hoge plaatsen van Baäl. Hoge plaatsen van Vrijmetselarij van het Ambt van de Nephilim en De Illuminati van hooggeplaatste Druïden “Overname van de Mensen”.

“Overwonnen hem door het Bloed van het Lam”

Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen dor het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

Bloed en vuur van de Demonische Nephilim. Het Vuur en Bloed van de Leeuw en Het Lam breken het juk van het valse bloed en vuur van de Nephilim.

“De overname van onze Bloedlijn”

The Telegraph.com.au – Verklaart vandaag ‘Wetenschappers vragen Australische PM om in actie te komen – Vaccineer uw kind of verlies alle rechten – Zie link onderaan.

We Breken van onze bloedlijnen de valse transformatie om ons bloed te verbinden aan demonen in Jezus Naam. We Verklaren in de naam van Jezus een verbreking van de vermenging van de bloedlijnen.

“Abrahams offer”

Het terrein van Abrahams bedoelde offer en de berg waarop de Tempel van Jeruzalem gebouwd is. De bekendste traditie, gerelateerd aan Berg Moriah, is het vastbinden van Isaäk als offer door zijn vader Abraham.

Genesis 22:3-10
Toen stond Abraham des morgens vroeg op, en zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn knechten met zich, en Izaäk zijn zoon; en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats, die God hem gezegd had. En de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn knechten: Blijft u hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heengaan tot daar; als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u weerkeren. En Abraham nam het hout van het brandoffer, en legde het op Izaäk zijn zoon; en hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen samen. Toen sprak Izaäk tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader! En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon! En hij zeide: Zie het vuur en het hout; maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: “God zal Zichzelf een Lam ter brandoffer voorzien, mijn zoon!” Zo gingen zij beide samen. En zij kwamen ter plaatse, die hem God gezegd had; en Abraham bouwde daar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Izaäk, en leidde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.


2 Koningen 23:24
En ook deed Josia weg de waarzeggers, en de duivelskunstenaars, en de terafim, de Familie Altaren, de beelden en de afgoden en alle gruwelen, die in het land van Juda en in Jeruzalem gezien werden ; opdat hij bevestigd de woorden van de wet, die geschreven waren in het boek, dat de priester Hilkia in het Huis des HEEREN gevonden had.

“Afbreken van de Hoge Plaatsen”

2 Koningen 23:8
Hij brak de huizen af der gewijde mannen, Sodomieten, in het huis des Heeren, waar de vrouwen kleden weefden voor den gewijden boomstam. Hij liet al de priesters uit de steden van Juda komen en verontreinigde de hoogten, waar de priesters wierook offers ontstoken hadden, van Geba tot Berseba...

2 Corinthiërs 10:3-4
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees; want de wapenen van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het naar beneden halen van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.
  

“Koning Josia”

Hij Brak Ook De Huizen Af Van De Gewijde Mannen, Sodomieten, Die In Het Huis Van De Heer Waren.

Wij verklaren ook een afbreking van de bloedlijnen van verdorvenheid van de Illuminati. Illuminati Breek in Jezus Naam! DNA van het Hoogste Niveau Illuminati kom van onze huizen en onze families, we zullen niet worden getransformeerd in het Beeld van het Beest.

Openbaring 7:10
En zij riepen met luider stem en zeiden: “De zaligheid is van onze God, die op de Troon gezeten is, en van het Lam!”


Kolossenzen 1:20
En door Hem, vrede gemaakt hebbende door het Bloed aan het Kruis, alle dingen weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Hij maakte een publiek spektakel van hen, triomfeerde over hen door het Kruis.


“Komende Eigenaardigheid van Mens en Machine”


“Kennis is exponentieel toegenomen en dit is een voorloper van wat nog gaat komen”

Daniel 12:4
“Maar u, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”


Openbaring 2:5
Gedenk dan van welke hoogte u gevallen bent! En bekeer u en doe opnieuw uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw Kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien u zich niet bekeerd.


Openbaring 2:21
En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij.


“Het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeert u en geloof het goede nieuws!”


Gods zegen
Josie Hagen


===============================================


Lees meer in onderstaande linken:


Polio in Syrië: Een uitbraak die het Midden-Oosten bedreigt


Autisme begint lang voor de geboorte


Vaticaan roept om een Nieuwe Wereld Orde economische orde


De Duivel werkt hard om de Eindtijd zeker te maken


Kerken die gesloten zijn in Victoria in de afgelopen vijf jaar


Byzantijnse Empire


Tijd om te stoppen met de geintjes in kinderen hun immuniteit