Pages

Sunday, 1 February 2015

God van de Bergen - De Altaren van Baäl Verwijderd!Ondanks de furieuze pogingen van 's werelds Machiavellistische Eén Wereld Orde, Illuminati vernietigers, is de mensheid wakker aan het worden. Er zijn vele manifestaties dat de Waarheid het menselijk bewustzijn binnen stroomt. Het ontwaken van de massa.


Maar de waarheid van deze maskerade is voor iedereen te zien.

“De verantwoordelijkheid is aan de mensheid”


“Deze mannen trekken aan de snaren en we dansen”


De echte “Bewegers en Schudders” van de Illuminati. Deze organisaties zijn het meest verantwoordelijk, om ons allemaal in de Nieuwe Wereld Orde te drijven.


Ontmasker en leg bloot elke sleutelorganisatie die de wereld naar dit nieuwe Satanische systeem manipuleert, “de Vooraanstaande Mannen van de Illuminati”.


De Exodus, het begin van Gods voorbereiding om een Goddelijke boodschap uit de Hemel te onthullen, opgeschreven voor alle mensen van alle tijden om te lezen.


Exodus 19:17
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op aan de voet van de berg.


Nooit was er een dergelijke preek gepredikt, ervóór of erna, als deze die werd gepredikt aan de kerk in de wildernis.


“Het is nu dringend om te evacueren uit Babylon, haar dagen zijn geteld”


Jeremia 51:6
Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, iniquity, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.


“Het verdiende loon betaalt Hij hem”
Jeremia 50:28
Hoor hen die gevlucht en ontkomen zijn uit het land Babel, om in Sion te verkondigen de wraak van de HEERE, onze God, de wraak voor Zijn tempel:


Zacharia 2:7
O, Sion! Zie te ontkomen, u die woont bij de dochter van Babel!


“Kom, Sion! Vlucht, u die woont in de dochter van Babel!


2 Samuël 22:35
Hij oefent mijn handen voor de strijd en sterkt mijn armen om een bronzen boog te spannen.


Exodus 15:3
De HEERE is een strijder; de HEERE is Zijn naam.


“De HEERE is een strijder, de HEERE is Zijn naam”


"God van de Bergen"


God wordt in het Oude Testament beschreven als El Gibbor - Sterke God. Mozes noemde Hem Gibbor. Dus, om de aarde met Zijn Heerlijkheid te vullen is het te vullen met Gods eigenschappen, Zijn wegen en Zijn gedachten!


1 koningen 20:23
De dienaren van de koning van Syrië zeiden tot hem: “Hun Heer is een God van de Bergen; daarom zijn zij sterker dan wij. Wanneer wij echter in de vlakte met hen strijden, zullen wij zeker sterker zijn dan zij.”


"Je moet eerst door het dal gaan om op de Berg van God te staan​​"


1 Koningen 20:28
De man Gods kwam naar voren en zei tegen de koning van Israël: Zo zegt de HEERE: Omdat de Syriërs hebben gezegd: “De HEERE is een God van de bergen en Hij is niet een God van de dalen, daarom zal Ik deze gehele grote, rumoerige schare in uw macht geven, opdat gij weet, dat Ik de HERE ben.”


"Het Schrijven op de Muur is voor de Volken van de aarde"

"Ik zal dit enorme leger in uw handen leveren"


Richteren 6:25-27
Gideon vernietigt Baäls Altaar nu op dezelfde avond de HEERE zei tot hem: “En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier, van zeven jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baäl af dat van uw vader is, en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de HEERE, uw God, een altaar op de top van deze vesting (dit bolwerk) op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal, die u om zult hakken. Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HERE hem gezegd had; omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het des nachts.”


Exodus 34:13
Integendeel, hun altaren zult gij omverhalen, hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen.


“Hun altaren zult gij omverhalen,

hun gewijde stenen verbrijzelen en hun gewijde palen omhouwen”


“God zag in Gideon een man van geloof met de potentie om zijn angsten te overwinnen”
“In de nacht, Gideon nam tien mannen om het Altaar van Baäl neer te halen"

Dus riep de Heer hem en bracht hem in een uitdagende situatie die Gideons angst naar het licht trok en hem een kans gaf om het onder ogen te zien en te overwinnen. Hij gebruikte de moed van Gideons vader die lijkt te zijn doorgegeven aan zijn zoon nadat de afgoden waren vernietigd. Maar Gideon had het nodig om te groeien in vertrouwen om volledig te bereiken waarvoor God hem had geroepen om te doen. Net als Gideon zijn we de afgoden in ons leven aan het vernietigen, en hebben het potentieel om zelfs overtuiging te brengen in het leven van onze ouders, zodat ook zij kunnen worden hersteld om de ware God te aanbidden.


Richteren 6:11-18
Toen kwam de Engel des HEREN en zette zich neer onder de terebint te Ofra, eigendom van de Abiëzriet Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midjanieten in veiligheid te brengen. De Engel des HEREN verscheen hem en zeide tot hem: De HERE is met u, gij dappere held. Maar Gideon zei tegen Hem: Och, mijn heer, als de HEERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al Zijn wonderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden: “Heeft de HEERE ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de HEERE ons verlaten en ons in de hand van Midjan gegeven! Toen wendde de HERE Zich tot hem en zeide: “Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan. Ik zend u immers? Maar hij zeide tot Hem: Och, HERE, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de HERE zeide tot hem: Ik ben met u, daarom zult gij Midjan verslaan als was het één man. Toen zeide hij tot Hem: Indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat Gij het zijt, die met mij spreekt. Ga niet vanhier weg, voordat ik bij U terugkom en de gave die ik ga halen, voor U neerleg. En Hij zeide: Ik zal blijven, tot gij terugkomt.


Ga heen in deze uw kracht en lever Israël uit de hand van Midian. Heb ik u niet gezonden? Gideon is Gods voertuig op dit punt.

"Het altaar van Baäl vernietigd"

Richteren 6:28-33
Toen nu de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie toen was het altaar van Baäl afgebroken, de gewijde paal die daarbij stond, was omgehouwen en de tweede stier geofferd op het altaar, dat er gebouwd was. Zij zeiden tot elkander: Wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas: Breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouwen, die daarbij stond. Maar Joas zeide tot allen, die bij hem stonden: Wilt gij voor Baäl strijden? Of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar neergehaald heeft. “En men gaf hem op die dag de naam Jerubbaäl, daar men zeide: “Baäl strijde met hem, nu hij diens altaar afgebroken heeft.”


Israël was onder de angst en onderdrukking van de Midjanieten. Ze terroriseerden de Israëlieten en ruïneerden hun voedsel voor het jaar door geplante gewassen te vernietigen en hun vee te doden. Ze waren zo radeloos dat zij tot God riepen en Hem smeekten om op te slaan en hen te redden, te helpen en God stuurde hen een profeet, hoewel ze de goden van de Amorieten hadden aanbeden en God ongehoorzaam waren.


"Wij hebben gezondigd, en pervers gedaan; wij hebben goddeloos gehandeld"


1 Koningen 8:47
Wanneer zij het dan ter harte nemen in het land waarheen zij weggevoerd zijn, zich bekeren, en tot U smeken in het land van wie hen weggevoerd hebben en zeggen: “Wij hebben gezondigd, verdorvenheid bedreven en goddeloos gehandeld,”


1 Tessalonicenzen 5:23
En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.


“Dorstig werk”

Vader God, Wij Bekeren ons van de familie zonde en de aanbidding van Baäl - Moloch -Asherah - Asteroth en KemosIsis.


Deze hebben geestelijke deuren geopend naar dood en de hel in onze fundamenten, onze familie en haar geschiedenis. Wij verklaren in de naam van Jezus Christus; de bolwerken van de dood en de hel komen van ons leven af. Waar er vernietiging op onze kinderen en kleinkinderen is neergedaald komt dit door de sterke opkomst van de Tattoo generatie. Het merkteken van het Beest.


Vader, Wij Bekeren ons in Jezus naam van de afgoderij van de aanbidding en verering van Baäl en Astarte Isis en snijden elke geestelijke band met het Babylonische systeem van Baäl door, de mens-koppige stier, idool met adelaars vleugels.


Vader God in Jezus naam bekeren we ons van het zwarte gat van Hades, dodenrijk en de dood, van de macht van de diepe duisternis in onze familiegeschiedenis die met de verering van Baal kwam, vergeef ons Here God. We hebben berouw en bekeren ons van de zonde Heer in dit uur van grote duisternis.  


“Bevrijd onze familie van het kwaad”


“Wij roepen het uit naar U om Genade Here God, verlos ons van het verdriet van geen berouw en bekering


"Vergeef ons Here God voor de zonde van het aanbidden van zelfgemaakte Afgoden"

Jesaja 57:1
De rechtvaardige komt om en er is niemand, die het zich aantrekt, en de rechtvaardigen worden weggerukt, terwijl niemand het begrijpt, want vanwege de boosheid wordt de rechtvaardige weggerukt;

"De Geest van Baäl is een Dubbel deel Strijder"

"Baäl aanbidding zal uit mijn diepste wezen worden getrokken"


De verering van vreemde goden - Ashteroth - is de open deur naar mutilatie, "verminking" met behulp van scheermessen, scharen, hete ijzers, maar ook de open deur naar dwangmatige obsessieve stoornissen, verminken van eetstoornissen, Meningococcen (Hersenontsteking) - vleesetende stoornissen, zelfmoorden en moorden. We moeten de god van Astarte verpletteren en onze gezinnen, die onder die vreselijke verminking zijn, helpen om zich daarvan te bevrijden.


"Vele Auto-Immuunziekten Zijn Gekoppeld Aan Gifstoffen In Tattoo Inkt"


Noot van de redactie: “Christenen zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Een woord aan de wijze, echter, is voldoende. "Dit artikel is niet tegen tatoeages, het nodigt u alleen uit om eerst goed na te denken voordat u inkt gaat implanteren."


Was het ooit gereserveerd voor mensen die in het leger zijn geweest, bendeleden of anderen die een verklaring wilden maken, nu neemt het bezit van mensen van alle sociale-economische niveaus. Vrouwen vinden het sexy om een ​​hart of een vlinder toe te voegen aan hun borst, heup of enkel. Mannen tatoeëren de naam van hun significante of een ander symbool. Weer anderen gebruiken hun lichaam als een schilderij om trots een grote artistieke creatie te tonen. Uit statistieken van december 2013 blijkt dat 36% van de 18-25 jarigen en 40% van de 26-40 jarige tatoeages hadden. Er zijn ongeveer 45 miljoen Amerikanen met tatoeages. 31% van de mensen die een tatoeage hebben verklaart dat het hen een sexy gevoel geeft om er een te hebben.
           

"De geboorte van de tatoeage is altijd voortgekomen uit de vruchten van de heidense religie en mystiek." Het fundament, de oorsprong, de betekenis en het doel van de tatoeage is heidense demonisme, sjamanisme, Baäl aanbidding, en occulte mystiek." Tatoeëren is vaak een magische rite in de meer traditionele culturen, en de tatoeëerder wordt gerespecteerd als een priester of sjamaan"- Michelle Delio, Tattoo: “De exotische kunst van Huid Decoratie, p. 73)." In Fiji, Fromosa, Nieuw-Zeeland en in sommige van de Noord-Amerikaanse indianenstammen werd tatoeëren beschouwd als een religieuze ceremonie die werd uitgevoerd door priesters of priesteressen." - (Ronald Scutt, kunst, seks en Symbool, 1974, p . 64.


"Het eigenlijke tatoeageproces, dat complexe rituelen en taboes betrok, kon alleen worden uitgevoerd door priesters en werd geassocieerd met overtuigingen en geheimen die alleen bekend waren bij de leden van de priesterkaste ... Humbly concludeerde dat tatoeëren zijn historische oorsprong had ​​in verband met oude riten van insnijdingen en bloedvergieten, die werden geassocieerd met religieuze praktijken, bedoeld om de menselijke ziel in harmonie met bovennatuurlijke krachten te zetten en te zorgen voor continuïteit tussen dit leven en het volgende" - Gilbert, Steve, Tattoo Geschiedenis:.. A Source Book, blz. 158.


“Toch is de verering van de Zonnegod Baäl betrokken bij de markering van de hand tatoeages met het goddelijke teken in een mystieke poging om kracht te verwerven. De verering van Baal en Asherah en Ashteroth in onze fundamenten heeft de geestelijke deur geopend naar veel bloedvergieten en het trauma van het Beest, opende de deuren naar de cultus van Tattoos."


Leviticus 19:28  
Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE.


"Ashteroth de godin van Verminkingen, Mutilatie en van het Snijden in het Vlees"


Op de Berg Karmel waren ze in hun lichaam aan het snijden om bloed te vergieten in het maken van een bloed verbond met Verminking, Mutilatie en Vernietiging.


Wij verklaren in de naam van Jezus Christus een leggen van de bijl aan de wortels van alle depressie, gelinkt aan verlatenheid, die vernietiging brengt. Alle gevolgen van de afgoderij van mensenoffers in aanbidding van de Afgod Moloch en Ashteroth breekt.


We slaan de onzichtbare goden van Ashteroth aan stukken, niet langer zullen wij en onze gezinnen, families op het offeraltaar van verminking en vernietiging liggen, de kettingen aan dit altaar gaan breken en vallen.


De godin Astarte wordt aanbeden in het huis van Baäl van de Vrijmetselarij.


2 Koningen 10:27  
Voorts haalden zij de gewijde steen en het beeld van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.


"Nakomelingen aan een vreemde god"

Leviticus 20:3
Ook zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, omdat hij zijn kinderen aan de Moloch geofferd heeft, om mijn Heiligdom te verontreinigen en mijn Heilige Naam te ontwijden.


2 Koningen 21:3
Hij herbouwde de hoogten, die zijn vader Hizkia had vernield en herstelde de altaren voor Baäl. Hij maakte gewijde palen, zoals koning Achab van Israël gedaan had; Hij aanbad de hemellichamen en diende die.


Om te begrijpen waarom het offeren aan een vreemde god werd bestraft met de dood, moet men zich de betekenis van het offer in gedachten terugroepen. De binnenkomst van de zonde in een perfecte wereld bracht onmiddellijke verdriet. Voor Adam was het offeren van het eerste offer een misselijkmakende procedure. Hoewel geïnstrueerd door God deinsde Adam in afschuw terug bij het doden van het eerste slachtoffer. Nooit eerder was hij getuige geweest van de dood.


Terwijl hij het ​​onschuldige slachtoffer doodde, beefde hij bij de gedachte dat vanwege zijn zonde het Bloed van het smetteloze Lam van God moest worden vergoten. Deze scène gaf hem een ​​dieper en levendiger besef van de grootheid van zijn overtreding en niets anders dan de dood van Gods geliefde Zoon zou boeten. En hij verwonderde zich over de oneindige goedheid die zo'n losgeld zou geven om de schuldigen te redden.


Exodus 23:13  
“Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.”


Vader in de naam van Jezus, elke dag van mijn leven, Onderwijs mij hoe mijn voordeel te doen met wat het kruis voor me kocht. Dit is de waarheid. Ik heb het leven van Christus nodig om het een tastbare realiteit in mijn leven te maken. Ik wil mijn bloed, mijn botten, mijn lichaam, mijn geest, onder de volledige invloed van Uw Woord brengen. Raak me aan en maak mij energiek. Leer me hoe het te doen.


De vader neemt Jezus’ Bloed om uw verstand te reinigen zodat uw verstand het besmette bloed zou reinigen. Zuiver Bloed reinigt een besmette ziel. Dit is de reden waarom we in de Geest moeten zijn. Dit is wat we kunnen. Nogmaals, het is een proces om te leren wandelen in de Geest, of tenminste het kan zijn zonder het te begrijpen. Het was voor mij en ik ben net begonnen om dit aan te raken. Het Bloed reinigt elk deel. Het reinigt uw ziel. Het reinigt u van zonde, compromissen, en van alle dingen die het bracht, gekomen door de val van de mens. De Tweede Adam heeft een weg voor u gemaakt.

"Zuiver Bloed Herstelt Besmette Zielen, Bloedlijnen"


Dit onderricht is iets waar ik net in ben beginnen te lopen. De waarheid maakt ons volledig vrij." Als er geen bloed is, dan sterven we, want er is geen leven voor de ziel van het vlees, want het leven van onze natuurlijke lichamen zit in het bloed.


Jezus moest Zijn Bloed vergieten en sterven. "Want het leven van het vlees is in het bloed"


Leviticus 17:11
Want het leven van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van het leven.


Zonder vergieten van bloed geen vergeving, geen pardon.


“Geen pardon”


Hij gaf ons een belofte om wedergeboren te worden. Hij vertelt Nicodemus: “Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dat wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is, is geest.”


Johannes 3:3-6 
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest


Dit spreekt over de recreatie van de menselijke geest want; "indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping, oude dingen zijn voorbijgegaan; Zie, wow kijk hiernaar! Alle dingen zijn nieuw geworden.


2 Korintiërs 5:17
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.


De Bijbel zegt: "Zie” wat betekent: Wow, kijk hier naar!


Ezechiël 18:4
Zie, alle zielen zijn van Mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon zijn van Mij; de ziel die zondigt, die zal sterven.


"De Vader zegt dat de ziel die zondigt zal sterven, maar de slang verleidt Eva door te zeggen: “Als je eet van de boom van goed en kwaad zult u geenszins sterven.”


Genesis 3:4
De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,


De mensheid werd een besmet ras. Zijn hele bloedlijn werd besmet. Wij waren ook in die bloedlijn. Zonde wordt overgedragen via het bloed, niet via het lichaam. Elk kind geboren op de aarde zou Adams corrupte geestelijke toestand dragen. Besmetting. God zegt: "Hij heeft uit één enkel bloed het gehele menselijke geslacht gemaakt om op het ganse oppervlakte der aarde te doen wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald.


Handelingen 17:26
Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,


De corrupte aard van Adam viel op ons allemaal. Weten we waar het Bloed volledig voor heeft betaald?

"Zijn gehele bloedlijn werd verontreinigd"


Toch, op een vergelijkbare manier, de mensen die in het midden van u zijn afgleden zijn dromers. Ze besmetten hun lichaam met de zonde, door het gezag van de Heer te verwerpen, en ze beledigen zijn heerlijkheid.


Judas 1:8
Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Toch, op een vergelijkbare manier zijn de mensen die bij u zijn binnen geglipt dromers. Zij verontreinigen hun lichamen met zonde, verwerpen de Autoriteit van de Heer en lasteren Zijn Glorie.


Vader God vertelde Israël dat Hij geen lust heeft aan het offeren van stieren en bokken, maar dat deze bedoeld waren als verzoening voor de ziel. Waarom? Omdat sinds de val van Adam de mens een zondige natuur had, hij had zijn eigen bloed besmet. Dat bloed van de stieren en bokken zuivert de ziel door de verwachting van de komende Koning. Maar nu hebben we het Bloed van de Messias, wiens zuivere bloed ons bloed reinigt. De enige manier om met de mens te handelen was door het bloed van stieren en bokken. Erken dat als bokken en stieren en besprenging konden verlossen, hoeveel te meer kan het Bloed van Jezus een verdorven geweten zuiveren. Het Bloed was verzoening voor de ziel. Het was een bedekking. Onze ziel heeft zuiver bloed nodig om een besmette ziel te verlossen. De Here God heeft zuiver Bloed beschikbaar voor ons dat het leven dat we op deze aarde leven zal beïnvloeden. Als er geen bloed is dan sterven we, want er is geen leven voor het leven van het vlees, want het leven van onze natuurlijke lichamen zit in het bloed. 

De Schrift zegt:

1 Korintiërs 6:17-18  
Maar die zich aan de Here hecht, is één geest met Hem. Ontvlucht de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. 


Jesaja 58:12  
Die uit uw midden zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten waarin je woont.


2 Thessalonicenzen 2:7
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.


Deze onverklaarbare verwijzing naar het "mysterie van de wetteloosheid" of in de KJV de woorden; zijn de "Verborgenheden der Ongerechtigheid” oftewel het “Mysterie van Iniquity". Wat in de wereld zou dit kunnen betekenen. Herinnert u zich niet dat ik u, toen ik nog bij u was, over deze dingen met u sprak? En nu je weet wat wordt beteugeld, dat hij geopenbaard wordt op zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der wetteloosheid (ongerechtigheid, iniquity) is al aan het werk; alleen hij die nu weerhoudt, zal dit blijven doen totdat Hij uit de weg wordt genomen.


Daniël 2:43-44
Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem, betekent: zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,  


Zoals u ijzer vermengd zag met keramische klei, zo zal ze zich vermengen met het zaad der mensenkinderen; maar ze zullen niet aan elkaar hechten, net zoals ijzer niet mengt met klei. NBG

"Waarom hebben we bloedgroepen?”


Welke bloedgroep u hebt heeft invloed op het risico dat u wordt besmet door een bepaalde stam van het norovirus (Science Photo Library)


Richteren 6:25  
In die nacht nu zei de HERE tot hem: Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver en houw de gewijde paal om, en het bos dat daarbij staat.


“Bohemien Grove & Kinderoffers aan de Oudtestamentische Heer Moloch”


"Als iemand de duivel met opzettelijke ceremonies aanroept, dan komt de duivel en wordt gezien. Om te ontsnappen aan sterven van de verschrikking bij dat gezicht, om aan verlamming of idiotie te ontsnappen, moet men reeds gek zijn" - De leer van Transcendente Magie, Boek I: pagina 73.


Openbaring 6:17
“Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?”


De Bohemien Grove is een plek waar de rijken en machtigen elkaar in het geheim ontmoeten voor zeventien dagen, elk jaar in juli. Ze ontmoeten elkaar in een afgelegen "heilige bos" gevuld met oude roodhoutbomen in de bossen die San Francisco omringen. Er wordt verondersteld dat er 1.500 leden zijn, de namen worden geheim gehouden, maar zij omvatten hoge zakelijke leiders, hoge ambtenaren, presidenten, Illuminati en Bilderberg leden, beroemde Hollywood entertainers, musici, auteurs, en dergelijke. "Moloch is de god van Bohemien Grove" - Door Isidore Singer & George A. Barton.


Zefanja 3:4
Haar profeten zijn arrogant en verraderlijk, mannen die trouweloos handelen; haar priesters ontwijden het Heiligdom, zij doen de wet geweld aan.


"Bijbelse gegevens"
In de oude wereld was de stier een symbool van kracht en macht. Elke cultuur werd in de oude wereld op de een of andere manier verbonden met stier aanbidding. Veel mensen zouden de stier godheid zoeken voor goddelijke zegeningen, het weer, voor rijke gewassen en een vruchtbare oogst, maar ook voor de overwinning in gevechten. Zelfs vandaag de dag in de moderne wereld erkennen bepaalde landen de stier als een heilig dier, bijvoorbeeld in India, waar de stier nooit wordt gedood. De oude Egyptenaren aanbaden de god Hapi de machtige stier van de rivier de Nijl. De Babyloniërs, de Kanaänieten, en alle culturen van het Nabije Oosten aanbaden stieren. In de geschiedenis van Israël leidde Koning Jerobeam de kinderen van Israël tot afgoderij en er was overwegend kalf (stier) aanbidding.


2 Koningen 17:17  
Zij hadden al de geboden van de HERE, hun God, verlaten en zich gegoten beelden gemaakt, twee kalveren; ook hadden zij gewijde palen gemaakt, en zich neergebogen voor het gehele heer des hemels en de Baäl gediend.


2 Koningen 17:21  
Jerobeam had Israël van de HEERE afgetrokken en had hen grote zonde doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had; zij weken daarvan niet af, totdat de HERE Israël van voor Zijn aangezicht verwijderde, zoals Hij gesproken had door al Zijn knechten, de profeten. En Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur, tot op de huidige dag.

"De Woedende Stier"

In de Masoretische tekst is de naam "Moloch" in de Septuagint "Moloch." De vroegste vermelding van Moloch is in Leviticus 21, waar het de Israëliet is verboden om een van zijn kinderen op dezelfde wijze te offeren aan Moloch. In Leviticus wordt vastgesteld dat een man die zijn zaad aan Moloch offert zal zeker gedood worden. Dan, vreemd genoeg, is bepaald dat hij wordt afgesneden van de gemeente.


“Een man die zijn zaad (DNA) opoffert aan Moloch zal ter dood worden gebracht”


In de rituelen van de vrijmetselarij vervloekt een lid zijn zaad, zijn nageslacht en zijn huis.

“De 13e Eed bezit geen GEHEIME 13”


 11 "Bovendien, dat ik niet zal geven het “Grand Hailing Sign” (Grote Begroeting Teken) of teken van nood van een Meester Metselaar, behalve in echte nood, in het geval van het meest dreigende gevaar; binnen een regelmatige gevormde Lodge van Meester Metselaars, of in een aantal beveiligde plaatsen voor Vrijmetselaars instructie. En mocht ik het gegeven teken zien, of de vergezellende woorden horen, dan zal ik tot grote opluchting van de betrokken persoon daarom Geven en meteen helpen, mocht er een grotere kans op het redden van zijn leven dan van het verliezen van mijn eigen zijn.


12. "Bovendien, dat ik zal niet het Grote Vrijmetselaars woord geven op geen enkele manier of in welke vorm dan ook dan die waarin ik hierna zal ontvangen, en dan nog alleen in lage adem.


13. "Dit alles beloof en zweer ik plechtig en oprecht, met een sterke en standvastige resolutie hetzelfde te houden en uit te voeren, zonder enige dubbelzinnigheid, mentale reserve, of geheime ontduiking van de geest of wat dan ook. "Mezelf bindend onder niet minder straf dan dat van het hebben van mijn lichaam in tweeën gescheiden, mijn darmen vandaar genomen en tot as verbrand, en de as verstrooid naar de vier winden van de hemels, zodat er geen spoor of herinnering meer kan worden gehouden van zo’n smerige en meinedige ellendeling als ik, als ik ooit willens en wetens mijn heilige plicht als Meester Metselaar overtreed. Zo waarlijk helpe mij God, en hou me standvastig in de verschuldigde uitvoering van het zelfde."


Dit zijn de zogenaamde verplichtingen, - die verschrikkelijke straffen van de dood, - en deze de spot-plechtige verwensingen in de naam van God, die alle kandidaten, zonder onderscheid van rang of stand, op zich moeten nemen, om een lid te worden van het Maçonnieke Broederschap, en voordat hij kan worden binnengebracht. De Vrijmetselarij is nieuw leven ingeblazen "oude mysteriën” van het heidendom; en de Zon, of de god van de Natuur, het enige voorwerp van aanbidding, te herkennen aan zijn filosofie; dus om deze symboliek met meer geweld in het verstand te imponeren, is de Achtbare Meester gemaakt om de zonnegod te vertegenwoordigen, en de Lodge de wereld te geven.


En daarom, wanneer het hierboven is verklaard dat "wij zien de Heilige Bijbel, Winkelhaak en Kompas als Vrijmetselaars grote lichten, door de steun van de vertegenwoordigers van de Zon, de Maan en de Achtbare Meester," de symboliek geeft duidelijk aan dat, voor wat Vrijmetselarij betreft tot nu toe, moeten we de Bijbel, Winkelhaak en het Kompas op dezelfde gelijkheid plaatsen, en bestuderen we hun betekenis en het belang, en accepteren de lessen die hieruit kunnen worden ontleend, alleen in combinatie met de aanbidding van de god van de natuur (de zonnegod), en als ze Door Metselwerk, door de Meester van de Lodge, aan ons van betekenis worden voorzien. Het Woord van God wordt naast de Winkelhaak en het Kompas geplaatst, de emblemen van natuurlijke religie, en de indruk wordt gewekt dat we voortaan de Bijbel alleen in harmonie met deze moeten interpreteren en bestuderen.


"De grote kracht van onze Orde ligt in haar verborgenheid"

Spreuken 26:26
Al tracht de haat zich door bedrog te verbergen, zijn boosheid komt in de vergadering wel aan het licht.

“De Frontmannen van de Illuminati”


Weishaupt, of 'broeder Spartacus' met de Illuminatie, infiltreerde de Vrijmetselaars, vooral de Vrijmetselarij van het Groot Oosten. Hij zei eens; De grote kracht van onze Orde ligt in haar verborgenheid; laat het nooit in een plaats verschijnen onder of in zijn eigen naam, maar altijd onder een andere naam en een andere bezetting. Niets is passender dan de drie lagere graden van de Vrijmetselarij; het publiek is er aan gewend, verwacht er weinig van, en schenkt er dus weinig aandacht aan.


" Niets is geschikter dan de drie lagere graden van de Vrijmetselarij "


Mattheüs 23:35
Opdat over u kome al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het heiligdom en het altaar.


"Welken gij gedood hebt tussen het heiligdom en het altaar"

"Bloedvergieten bij het Altaar"


"Neem Uw ​​Kruis Op"

Marcus 8:35
Want een ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, en om de wil van het evangelie, die zal het vinden en behouden. Want wat baat het een mens als hij de gehele wereld wint en zijn ziel verliest? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Want de Zoon des mensen gaat komen in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen,


“En zal ieder mens vergelden naar zijn daden”

Mattheüs 16:27  
Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.


Hebreeën 12:2
Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.


Irakese Katholieke leider zegt Islamitische Staat erger dan Genghis Khan. ISIL Leden hebben het Graf van de Bijbelse Profeet Jona opgegraven. Fakkel 11 Kerken als Christelijke Bevolking Krimpen snel in Irak. Een lokale ambtenaar uit Nineveh in Irak bevestigde afgelopen vrijdag met bijna zekerheid dat militante leden van de Islamitische Staat (IS) in Irak en de Levant (ISIL) het graf van de vereerde Bijbelse profeet Jona (Younis in het Arabisch) in het oosten van Mosul hebben opgegraven, terwijl Christenen dat land bij honderden dagelijks blijven ontvluchten. In een Iraaks Nieuwsverslag, zei de ambtenaar, Zuhair Al-Chalabi; sinds ISIL militanten Mosul binnenvielen, hebben zij de Moskee van Jona gecontroleerd en hebben daarbij sterke aanwijzingen dat zijn graf is verstoord - Door Leonardo Blair, CP Reporter 14-07-2014

Openbaring 13:18
Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekent het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is Zeshonderd zesenzestig.


Efeziërs 6:12
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


De Bijbel noemt hen "Heersers der duisternis” zij zijn de "boze geesten" het collectieve lichaam van demonische soldaten, bestaande uit Satans hordes, "heersers van de duisternis", heersende geestelijke machten van de duistere vorstendommen, "machten" hooggeplaatste machten van het kwaad en "overheden" bevelvoerende  generaals over Satans afvallige leger,


Er wordt gezegd dat Salomo een hoge plaats bouwde voor Moloch, in de berg "die voor Jeruzalem is." Dezelfde passage noemt Moloch een Ammonitische godheid.


De Septuagint, geciteerd in het Nieuwe Testament, bevind een verwijzing naar Moloch in Amos, maar dit is een twijfelachtige passage. Er wordt gesteld dat een van de praktijken waaraan Josia, door zijn hervorming, een einde maakte was die van het offeren van kinderen aan Moloch, en dat de plaats waar deze vorm van aanbidding werd uitgevoerd in Thofeth was, "in het dal der kinderen van Hinnom". Deze verklaring wordt bevestigd door Jeremia.


Van 2 Koningen 6 kan worden afgeleid dat deze aanbidding tijdens de regering van Manasse werd geïntroduceerd. De indruk die het bij een onkritisch lezer bij het lezen van deze passages achterlaat is dat Moloch-aanbidding, met zijn ritueel van kind-offer, werd ingevoerd door Ammon in de zevende eeuw voor Christus.


"Bohemian Grove Aanbidding van de Natuur en de Planeten en de Sterren"


Lukas 8:17  
Want er is niets verborgen, dat niet aan het licht zal komen, en niets geheim, dat niet zal bekend worden en aan het licht komen.


"Demonie is vermomming"

De Fatima openbaarmaking.

"De Moeder van Gods laatste Waarschuwing voor Rome"


Uitgebracht op 21 april 2010 voor de mensen, vertaling in het Engels (origineel document uit 1944)  4 januari 1944:  Fatima.org


Je moet niet vergeten dat de Vrijmetselarij geen nonnen doodt als het bericht niet belangrijk is. Hieronder staan ​​de drie sleutels naar de hemel en de moderne, Vrijmetselaars 'drie-eenheid', die u naar de Hel voert.


Het vrijgeven van de informatie hieronder is alles waar het mysterie over gaat. De Illuminatie had niet verwacht dat iemand op dit punt in de tijd "De Verloren Sleutels van de Vrijmetselarij" zou vinden. Dat is de reden waarom de Vrijmetselaars Maya kalender 21 december 2012 benaderd als het einde. Maar gelukkig voor u, de Drie Sleutels tot de Hemel Poorten zijn gevonden en het begraven van de Illuminatie Waarheid heeft niet overheerst. Wat er daarna gebeurt is voor zowel de Illuminatie als ons allemaal een mysterie. Maar deze verklaring van Onze-Lieve-Vrouwe van lang geleden bevat gewoon de sleutel:
Nu zal ik het derde deel van het geheim te onthullen - Dit deel is de afvalligheid in de kerk! (1)
Onze Lieve Vrouwe toonde ons een visie van iemand die ik beschrijf als de 'Paus', staande voor een lovende menigte. Maar er was een verschil met een echte Paus, de boze blik, deze Paus had de ogen van het kwaad. (2)
Dan na een paar momenten die we zagen dezelfde Paus een kerk binnengaan, maar deze kerk was als de kerk van de hel, is er geen enkele manier om de lelijkheid van deze plaats te beschrijven, het leek een fort gemaakt van grijs cement, met gebroken hoeken en ramen als ogen, er was een snavel op de top van het gebouw. (3)
Vervolgens keken we op naar Onze Lieve Vrouwe die tot ons zei: U hebt de afvalligheid in de kerk gezien, dit bericht kan worden geopend door de Heilige Vader, maar moet worden aangekondigd na Pius XII en voor 1960. (4)
Tijdens het koninkrijk van Johannes Paulus II, moet de hoeksteen van Petrus graf worden verwijderd en overgebracht naar Fátima - 'De Captains van Slavernij' woensdag 16 juli, 2014 06:54


Psalm 49:8-9
Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch God zijn losprijs betalen, te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend.

"Het Chrislam bedrog"

"Het Vaticaan reikt opnieuw uit naar moordenaars en verkrachters als "broeders en zusters". De Een Wereld Religie begint nu - niet in een verre profetische toekomst - bij elkaar te komen. Deze link is uit de eigen radio- en nieuwswebsite van het Vaticaan - met een boodschap van het Vaticaan, een uitreiken naar de "moslim broeders en zusters” in de richting van een" Echt Broederschap” tussen Christenen en Moslims.


Dit document gaat volledig voorbij aan het feit dat Moslims in verschillende Arabische en Afrikaanse landen op dit moment Christenen martelen en doden – kerken en gebouwen platbranden, vrouwen verkrachten en andere afschuwelijke en gruwelijke daden .. het spreekt van de Islam als een religie van vrede en het helpen van de armen.


De Katholieken en Moslims hebben Antisemitisme in de kern van hun geloof onder het oppervlak. We zullen in de komende maanden en jaren zien dat deze "broederschap tussen Katholieken en Moslims" zal toewerken naar "wereldvrede", maar de rug zal toekeren naar Israël en het Joodse volk - en degenen onder ons die staan met Israël en de Joden zullen uiteindelijk een zekere mate van vervolging ervaren, omdat zij Geloven in de Bijbel (en weigeren om een deel van de compromitterende wereld kerk) en voor de ondersteuning van Israël.


“Vaticaan stuurt bericht naar Moslimwereld voor het einde van de Ramadan”

Radio Vaticaan - De Pauselijke Raad voor de Interreligieuze dialoog had een bericht gestuurd naar leiders van de islamitische wereld ter gelegenheid van het religieuze feest van Id al-Fitr, die het einde van de Islamitische heilige maand van de Ramadan markeert. Vanuit het Vaticaan, 24 juni 2014. Kardinaal Jean-Louis Tauran Voorzitter.


Jesaja 45:20
Vergadert u en komt, nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Zij hebben geen kennis en begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een god die niet verlossen kan.


Let ook op de Vaticaanse vlag. De vlag van Vaticaanstad werd op 7 juni 1929 goedgekeurd, het jaar dat Paus Pius XI het Verdrag van Lateranen met Italië ondertekende; het creëren van een nieuwe onafhankelijke staat geregeerd door de Heilige Stoel. De Vaticaanse vlag is gebaseerd op de vlag van de vroegere Pauselijke Staten. De vlag van Vaticaanstad bestaat uit twee verticale banden, een van goud (linkerkant) en een van wit met de gekruiste sleutels van Sint-Petrus en de Pauselijke Tiara gecentreerd in de witte band.


In zijn bericht schrijft paus Francis dat de globalisering vandaag migratie heeft gesmolten tot een "keurmerk" van de samenleving. Desondanks wordt het nog steeds gezien als een noodsituatie of als een indirect verschijnsel.

Psalm 73:22 
Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U.


Helpen bij het verspreiden van Obama’s evangelie van het Marxistische recht. Paus Franciscus gaf de president van de Verenigde Staten Barack Obama's Illegale Vreemdelingen Welzijn Programma vandaag een aansporing toen hij zei dat Amerika moet zorgen voor de tienduizenden illegalen die de wet overtreden om het land binnen te komen. Franciscus zei niets over de verantwoordelijkheid van de landen van oorsprong waar "migranten" vandaan komen en niets over de terugzending daarvan, terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus, in het licht van de Pauselijke drang om de zorg voor migranten, stellen wij voor dat 5000 migranten naar het Vaticaan worden gezonden, met de resterende 295.000 om in tenten te leven op het gazon van het Witte Huis. Probleem opgelost, socialisme-stijl ... bam! Paus Franciscus heeft een bericht gestuurd naar de Mexicaanse Heilige Stoel Colloquium over migratie en ontwikkeling. Aandringend op bescherming voor tienduizenden alleen gaande kinderen die van Midden-Amerika en Mexico naar het Noorden migreren in steeds grotere aantallen.

Openbaring 18:24
Want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en van Gods heilig volk en van allen, die geslacht zijn op de aarde.


1 Petrus 1:5
Die in de Kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.


Voor 6 eeuwen is de Rooms-Katholieke Kerk betrokken geweest bij en bezig geweest met een systeem van religieuze en politieke genocide van de bevolking van Mexico en Midden- en Zuid Amerika. Het heeft, met de zegeningen van corrupte regeringen, de culturele identiteit en het erfgoed van de inheemse volkeren in heel dit halfrond nu gestolen. En nu is het laatste bastion van hoop en veiligheid, de Verenigde Staten, onder een volledige en volwaardige invasie door een leger van ontevredenen die hebben geleden onder hun regeringen en de katholieke kerk en andere zogenaamde religieuze instellingen.


Mensen moeten echt begrijpen dat, net als in het Midden-Oosten, waar oorlog en sektarisch geweld voor enkele duizenden jaren en meer heeft geregeerd, het lot van de volkeren ten zuiden van onze grens absoluut niet anders is. Ze worden verteld naar het Noorden te gaan omdat de mislukte pogingen van de elite hen niet langer kunnen ondersteunen. Deze usurpator Paus is een Marxistisch-Leninistisch-Socialist. Hij is zo kwaad in zijn woorden en daden als Obummer en de rest van de leiders van deze regeringen.


Zijn oplossing en aanmoediging is een absolute toekenning dat het religieuze en seculiere socialisme heeft gefaald.... en nu, hij wil de Verenigde Staten injecteren met een flinke dosis wanhoop en mislukking, zodat ook wij “hun pijn” kunnen ervaren. Hij is gewoon een andere POS, op zoek naar een uitweg uit zijn eigen mislukte visie. De kerken moeten enorme vluchtelingenkampen in hun eigen land opzetten, zodat deze mensen worden ondersteund door hun eigen godsdiensten en hun eigen regeringen.


Waarom hen onderwerpen aan zulke gruwelijke reisvoorwaarden wanneer het helemaal niet nodig is? Waarom hen de boodschap sturen dat alle hoop hier is verloren, maar dat in de Verenigde Staten melk en honing als een rivier stromen? Ze worden bespeeld, net als elke burger van de VS. Vertel deze Paus te zwijgen en te gaan zitten en te stoppen met zich te mengen in de zaken van de Verenigde Staten.


Uit de Kritische Opmerkingen van de Paus blijkt dat hij wist dat zijn Kerk werd gesticht op leugens.

"Hij Wist Dat Zijn Kerk Werd Gebouwd Op Leugens!"


De oecumenische beweging, in de richting van de Een Wereld Religie lijkt een snelle grip te krijgen, met de vergadering van de reguliere protestantse kerkleiders warming up naar het Vaticaan, in een inspanning die beweert te werken aan het neerhalen van de “muren van verdeeldheid” tussen Katholieken en Protestanten.

Paus Franciscus & Kenneth Copeland Jezuïeten Illuminati Infiltranten ontmaskerd!
Bisschop Tony Palmer, een Zuid-Afrikaanse Bisschop van de Gemeenschap van Evangelische Bisschoppelijke Kerken, is na een motorongeluk overleden. Palmer kreeg in januari wereldwijde media-aandacht nadat Paus Franciscus een speciale gezant naar een Charismatische Evangelische Leidershap Conference stuurde, waar Kenneth Copeland gastheer was.


“Bishop Tony Palmer”

Tony Palmer had gezegd dat hij een "profeet in de geest van Elia" was, en dat het zijn missie was om de Christelijke evangelische kerk met het Rooms-Katholieke systeem te verenigen. Hij verklaarde; "Martin Luthers protest is voorbij", en zei dat het tijd was voor de "Christenen om thuis te komen naar Rome". Tony's misleidende visioen van Christenen zien "thuiskomen naar Rome" zal ook met hem sterven. BITSnews 

De menigte juichte, toen hij verder ging; "Broeders en zusters, Luthers protest is voorbij. En de jouwe?" Bisschop Tony Palmer & Kenneth Copeland.


Exodus 23:13  
Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet aanroepen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.


"De Waarheid zal u Vrij Maken"


Dus Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: "Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken." Zij antwoordden Hem: "Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaven geweest, hoe komt het dat U zegt, 'Je zult vrij worden'?


Johannes 8:32
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.


Walt Disney was een 33e graad Vrijmetselaar. Alle Vrijmetselaars aanbidden Lucifer -lichtdrager - Satan. Dat is de reden waarom Walt Disney "Club 33" ter herdenking van zichzelf heeft gemaakt, een 33e graad Luciferian Vrijmetselaar. Dat is waarom hij en zijn bedrijf flamboyant hebben gepronkt met Satanische Symbolen & Subliminale Perverse Seksuele Beelden in al zijn films, Tekenfilms, ect.


Ezechiël 22:25
Waar de vorsten zijn als een brullende leeuw, die zijn prooi verscheurt: mensen verslinden zij, schatten en kostbaarheden roven zij weg, het aantal weduwen vermeerderen zij er.


In de Naam van Jezus verklaren wij dat Baäl boosheid, Woede, Haat, Bitterheid tegen God, dat zit in het Huis van God, wordt uit het Huis gereinigd door het Krachtige Bloed van Jezus Christus.


We snijden de Stieren en Stier Aanbidding van onze familie lijn los. Wij verklaren in Jezus naam een verbrijzeling van Stier Aanbidding.


Vader wij bekeren en breken de vloek van de dood die komt met de aanbidding van Afgoden en Stieren.


Deuteronomium 17:5
dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven.


Deuteronomium 17:1-2
Wanneer in uw midden, in een uwer steden, die de HEERE uw God u geeft, iemand aangetroffen wordt, man of vrouw, die doet wat kwaad is in de ogen van de Heer, uw God, door Zijn verbond te overtreden, die andere goden gaat dienen en zich daarvoor neerbuigt, voor de zon de maan en de sterren en het gehele heir des hemels, hoewel Ik dat verboden heb, en het wordt u meegedeeld en u hoort daarvan, dan zult u dit terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is, dan zult u die man of vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en u zult ze stenigen, zodat zij sterven.


We herroepen in de naam van Jezus de familie bolwerken van verbale wreedheid, lichamelijke wreedheid, mentale wreedheid en geestelijke wreedheid en de vloek van pesten van leeftijdsgroepen die de ziel vernietigd heeft dwars door onze familiegeschiedenis heen.


"Ik verklaar dat de Stieren zullen niet blijven staan"

"Een Einde aan Afgoderij"

Zacharia 13:1-3
Te dien dage zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen. Als die tijd aanbreekt – spreekt de HEER der heirscharen, zal Ik alle afgoden uit het land laten verdwijnen; hun namen zullen niet meer genoemd worden. Ik zal ook hun profeten uitbannen, en met hen de geest van onreinheid die het land bezoedelt. Wanneer dan nog iemand als profeet optreedt, zullen zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, tot hem zeggen: U zult niet blijven leven, omdat u leugens gesproken hebt in de naam des HEREN; ja, zijn vader en zijn moeder, die hem verwekt hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij als profeet optreedt.

 

"Levende Hope"
1 Petrus 1:4-5  
Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen is weggelegd voor u, die in de Kracht Gods bewaard wordt door het geloof, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. 


Numeri 21:5-8
En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat velen van Israël stierven. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE dat Hij de slangen van ons wegdoet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De HERE dan zeide tot Mozes: “Maak een vurige slang en plaats die op een staak; ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven.”

"Wanneer hij daarop ziet zal hij leven"


De ware Mozes was een van de machtigste mannen van God in alle tijden. "Hij wandelde en sprak met God, ontving van de Goddelijke heerlijkheid, nog in dit leven, werd een zoon van God genoemd, en was in de gelijkenis van de Enig Geborene. "Hij zag de geheimen van de hemelen en veel van de schepping, en ontving wetten van God boven alle andere oudere mannen. (Mozes Man van Wonderen [1977])


Openbaring 19:6  
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de HERE, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Hij regeert!


"De 7e trompet - Wederkomst van Jezus Christus"

"Het Verzamelen van de uitverkorenen"


Jezus Christus zal brullen uit Sion, de Hemel, met een schreeuw.


Joël 3:16
En de HERE brult uit Sion en verheft Zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor Zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.


Amos 1:2
Hij zei: De HERE brult uit Sion en uit Jeruzalem verheft Hij zijn stem, zodat de weiden der herders treuren en de top van de Karmel verdort.


Mattheüs 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.


Dit zal een Glorieuze gebeurtenis zijn. Zijn komst in macht en stralende heerlijkheid zal zo groot zijn dat de donkere hemel zal breken in briljante Schitteringen uit het Licht van Zijn Goddelijke Aanwezigheid, als een bliksem in een storm. Christus zal uit de Hemel neerdalen met een geroep, met de stem van de aartsengel en de bazuin van God.


1 Thessalonicenzen 4:17  
Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.


Dit vers zegt dat de doden in Christus en de levenden allen te samen geroepen worden om "Hem in de wolken te ontmoeten in de lucht", om voor altijd bij Hem te zijn. Het is duidelijk dat het woord voor "lucht", in het Grieks, ook kan betekenen, "levensadem". Wie geeft Leven? "Wolken" kunnen betekenen wolken van getuigen..


Hebreeën 12:1
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.


1 Korintiërs 15:50-53
Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Alleen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.


Dit betekent dat onze fysieke lichamen veranderd worden tot nieuwe geestelijke lichamen, zoals Christus verheerlijkt Lichaam.         


Filippenzen 3:20-21
Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.


Waarom? Omdat 1 Korintiërs 15:50 zegt dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Het bevat geen opstijging, kan het niet betekenen dat we direct worden veranderd, hier op aarde, in aanwezigheid van Christus bij Zijn komst?


2 Thessalonicenzen 2:1  
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren al aanbrak.


Dit vers zegt als Christus komt, zal er dan een bijeenkomst te zijn?.


1 Thessalonicenzen 4:14  
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weer brengen met Hem.

Zacharia 14:5
Dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;  En gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, en alle heiligen met Hem.

Dit vers zegt duidelijk dat Christus Zijn heiligen met Hem zal brengen als Hij komt, zij die nu in Zijn tegenwoordigheid zijn.


2 Korintiërs 5:8
Want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen.


Mattheüs 24:1-8
Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.


1 Thessalonicenzen 4:13-14
Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus weer brengen met Hem.


Openbaring 14:14-16  
Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.


Johannes 3:29  
Die de Bruid heeft, is de Bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.

“Loop uw weg met Volharding”

Hebreeën 12:2  
Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des Geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het Kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

 

Kom aan Mijn benoemde geheime plaats.

Dit is de plaats waar ik al zo lang op u heb gewacht, ik wil uw beste vriend daar verwachten, ik wil u bij de hand nemen, in een wandeling u meenemen en u daar laten zien Mijn Glorie. Ik zal u genezen! Ik wil vechten voor u! Mijn Bloed werd vergoten voor u! Mijn striemen brachten uw genezing. Accepteer het! Geloof Het! Is er iets te veel voor mij? Mijn wens voor u is! Ik zal u mijn eer te geven, Mijn genezing, Mijn liefde, Mijn goedheid, Mijn zegen, Mijn zalving, Mijn overwinning en zo veel dingen meer! Kom naar de Troon van Mijn Vader. Kom! En ik zal er voor u zijn op deze benoemde geheime plaats ... "


Gods zegen

Josie Hagen


=========================================


Lees verder in onderstaande link.

Irakese Katholieke leider zegt Islamitische staat erger dan Genghis Khan

Waarom hebben we verschillende bloedgroepen

De kapiteins van verslaving

Vaticaan zendt boodschappen aan Moslims aan het eind van de Ramadan