Pages

Monday, 16 February 2015

Gods Tabernakel Ark en Verzoendeksel! “Gods Verzoendeksel”

Exodus 25:21
U zult het Verzoendeksel bovenop de Ark leggen en in de Ark zult u het getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

“Het Lam van God”


Openbaring 5. De Goddelijke Troon Kamer. De focus verschuift van de Almachtige God op Zijn Troon naar het Lam van God voor de Troon. Het Lam is nu het centrum van aandacht. Wanneer het gezicht wordt geopend, wordt de aandacht van het heelal geklonken naar een groot drama ontvouwen voor de Troon. Johannes ziet God de Vader, Gezeten op Zijn Troon, in Zijn rechterhand “een boek beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegels”. In oude protocollen stond de rechterhand, in het bijzonder van een Soevereine, altijd voor gunst of Hoogste standaard. Met andere woorden, dit Boek heeft speciale betekenis. Maar de boodschap is verzegeld.


Openbaring 5:1
En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de Troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, goed verzegeld met zeven zegels.


Kolossenzen 1:19
Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou.


“De Ark verwijst naar Christus in drie prachtige aspecten”


Van alle types van Christus in het Oude Testament is geen des te opmerkelijker dan de Ark. De Ark was gemaakt van sterk, onverwoestbaar acaciahout, bedekt met puur goud. Zoals altijd, spreekt dit van Christus’ heilige, zondeloze menselijkheid en zijn Godheid In Christus zien we perfectie in mannelijkheid en de instelling van alles wat God was in een man. De Ark conserveerde alles wat erin was gelegd. Christus is de Ark, en God heeft al Zijn plannen en doeleinden voor de mens in Christus gelegd. God heeft aan ons geopenbaard dat Hij een universum van vreugde en geluk gaat hebben, geleid door Zijn Zoon.


“Gods Tabernakel, Ark, en Verzoendeksel’’Ezra 3:11
“En het volk juichte met groot gejuich en loofde de HERE, omdat het Fundament van het Huis des HEREN gelegd was.”


“Schatten in Aarden Vatten”

2 Korintiërs 4:7
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, maar niet radeloos, verpletterd, verbijsterd, maar niet wanhopig.


“Een voorbereiding van onze harten en Levens voor de Heer”


Daarom, wacht in vreugdevolle verwachting en bereid uw hart dit Adventsseizoen, voor de terugkeer van uw Goede Herder.


Aanbidding – Bidden – Voorbidden – Liefde – DienenDoe het werk dat God u te doen heeft gegeven. In feite, laat me u op weg sturen met de woorden die Koning Saul gebruikte bij het uitzenden van David op zijn weg,


 “Ga, de HEER zal met je zijn”


Er is een reden waarom Jezus "de zoon van David" wordt genoemd in het eerste vers van het nieuwe Testament. Er is een reden waarom Zacharia profeteerde dat God "een hoorn van zaligheid voor ons heeft opgericht in het huis van Zijn knecht David". Er is een reden waarom de mensen van Jeruzalem het uitriepen: "Hosanna voor de Zoon van David". Er is een reden waarom het boek Openbaring Jezus "de sleutel van David", "de Wortel van David" en "de Nakomeling van David" noemt.


Mattheüs 1:1
Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham:


Lucas 1:69
En heeft een hoorn der zaligheid voor ons in het Huis van Zijn knecht David.


Mattheüs 21:9
En de menigten, die vóór Hem uit gingen en die volgende, riepen, zeggende: “Hosanna de Zoon van David!” Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer! Hosanna in de hoogste hemelen.


Openbaring 3:7
En schrijf aan de engel der Gemeente in Philadelfia: “Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft.”


Openbaring 5:5
Huil niet, Zie de Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen.


Openbaring 22:16
“Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het nageslacht van David, de blinkende Morgenster.”


“Alleen in het Vergoten Bloed van de Messias De Wortel van David”Mattheüs 13:35
Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen. Ik zal dingen voortbrengen die verborgen waren van de grondlegging van de wereld.”


Meer dan 6000 jaar is het DNA van mensen en alles op de planeet onderdrukt, en dat door een ontwerp en niet de schuld van mensen. Uit de geschiedenis van Genesis 3, de Slang rond de Boom van Kennis (technologie) van Goed en Kwaad, weten we dat dit de houder van de DNA geschiedenis van de mensheid en de planeet vertegenwoordigd.


Adam en Eva verloren hun Verheerlijkte lichaam als resultaat van de ontmoeting in Genesis 3, dat een metafoor was voor genetische manipulatie. Hun oorspronkelijke DNA, chromosomen en genetisch gemarkeerde taalcodes werden verstoord en geherprogrammeerd, hun genetische volgorde werd afgeworpen. Dus, zij “misten het doel” – Dit is uit het Griekse Nieuwe Testament de definitie voor “zonde”.
De Bijbel is een profetisch boek, met meer dan 25% verwijzingen naar toekomstige gebeurtenissen. Het meest wiskundig verbazingwekkende Schriftgedeelte is gevonden in Daniël 9:25-26. In dit Schriftgedeelte voorspelt de Engel Gabriël de exacte datum dat Jezus Christus, de verwachte Messias, naar Jeruzalem zou komen. Het is volledig nauwkeurig tot op de huidige dag!


Daniël 9:25-26
Weet dan en versta: Vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de benauwdheid der tijden. En na die twee en zestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen Hem is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming, en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoesting, waartoe vastbesloten is.

“Weet en begrijp dat vanaf de afgifte van een decreet, om Jeruzalem te herstellen en weer op te bouwen tot Messias de Vorst, zullen er zeven weken en tweeënzestig weken zijn … en na de tweeënzestig weken zal de Messias worden afgesneden.”2 Korintiërs 3:18
En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de Heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde Beeld van Heerlijkheid tot Heerlijkheid, immers door de Geest van de HEER.

Jesaja 33:24
En geen inwoner in Sion zal zegen, “Ik ben ziek”; het volk dat daar woont, zal vergeving van zonden hebben.

 “De Wortel van David”

Dat is meer dan een eenvoudige Bloedlijn. Jezus is "van het Huis en de afkomst van David – Het Geestelijke DNA van David - Lucas 2:4, zoals het Kerst Evangelie verkondigt. Maar het is meer dan dat. Jezus is de nieuwe en grotere David. En Hij kwam om tegen de grotere en sterkere Goliath te vechten. Hij Kwam om de werken van de boze te vernietigen!

“Want de ziel van alle vlees, zijn leven, is in zijn bloed”

Leviticus 17:11
want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.


“De Schuld die niet kon worden betaald”


“Iedereen daar is gebiologeerd door de Almachtige”


De vier levende wezens kunnen niet stoppen met het verkondigen van Zijn Heerlijkheid. De vierentwintig oudsten wierpen zich voor Hem neer en aanbidden. Zij wisten dat zij in de Tegenwoordigheid waren van de Maker van het universum, de Heer der heerscharen, het centrum van alle dingen. Hij is Degene die de sterrenstelsels in hun gesynchroniseerde hemelse dans leidt en die ook mensenlevens op aarde raakt. God, door Johannes, nodigt u uit in Zijn Troonzaal.


Een schuldenaar, zondaar.
Definitie: (a) zondaar, wie iemand iets schuldig is, iemand onder een schuldenlast, (b) iemand die tegen een ander heeft gezondigd (een Aramese) een zondaar – opheiletès – een schuldenaar – Strong Concordance.


Kolossenzen 2:14
Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde; en dat heeft Hij weggedaan door het aan het Kruis te nagelen -


“Hij Heeft Onze Schuld Volledig Betaald”


Jezus’ Bloed, van oorsprong van God, het zondeloze leven van God Zijn Vader. Zijn Bloed, vergoten aan het Kruis, heeft het potentieel om het gehele menselijk ras te Reinigen en Bevrijden.


Bethlehem begint aan de voet van Berg Sinaï, ongeveer veertien eeuwen voor de geboorte van Christus.

Mozes had zojuist de Tien Geboden uit de hand van de HEER ontvangen. Binnenkort zou Israël beginnen aan haar weg naar het Beloofde Land. Maar eerst wilde God dat Mozes een Tabernakel zou bouwen, zodat Hij zichtbaar zou wonen onder Zijn volk. En dus nam Mozes een verzameling van de mensen en gebruikte hun materialen voor de constructie van de tabernakel en alle toebehoren. Toen bracht hij de Ark van het Verbond in de Meest Heilige Plaats en stelde het gordijn op dat dit gedeelte van de rest van de Tabernakel zou scheiden.


“Om Onder Zijn Verbond Mensen te Wonen”


 

“Zij Kenden Hem niet”

Toen alles op de goede plaats was kwam de Wolk van Gods Aanwezigheid en bedekte de Tabernakel”


Genesis 1:1-2
In den beginne schiep God de hemelen en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was over het oppervlakte van de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren.


Toen alles op zijn plaats was, bedekte de Wolk van Gods Aanwezigheid de Tabernakel en de Glorie van de Heer vulde het. Vanaf die dag leefde de HEER van hemel en aarde onder Zijn volk, in deze Tabernakel, verborgen in de wolk van Heerlijkheid overdag en het vuur door de nacht, gezeten op de Troon, troont Hij op het Verzoendeksel bovenop de Ark van het Verbond. Daar, in deze Meest Heilige Plaats, overlappen Hemel en aarde elkaar.


19-11-21 Christus, het Glorieuze Hoofd van de kerk, is beschreven als op een wit paard, het embleem van Rechtvaardigheid en Heiligheid. Hij heeft vele Kronen, want Hij is de Koning der koningen en Heer der heren. Hij is gekleed in een kleed gedoopt in Zijn eigen Bloed, waardoor Hij zijn macht als Middelaar heeft gekocht; en in het bloed van Zijn vijanden, over wie Hij altijd de overhand heeft. Zijn naam is het Woord van God; een naam die niemand volledig weet dan Hijzelf; alleen dit weten wij, dat dit Woord was God geopenbaard in het vlees; maar Zijn volmaaktheid kan niet volledig worden begrepen, door geen enkel schepsel.


Engelen en Heiligen volgen en zijn als Christus in hun pantser van zuiverheid en gerechtigheid. Tot slot, roep de woorden van David aan Goliath voordat hij hem doodde: “De HEER redt niet door zwaard en speer.” Want de strijd is van de HEER, en Hij zal u in onze hand geven.” Is dat niet ook hoe Jezus het gevecht voor u won? Niet met zwaard of speer. Zelfs niet met “goud of zilver”, maar met Zijn Kostbaar Bloed en met Zijn lijden en dood.


“Waardig is het Lam dat werd gedood”


Niet alleen is Jezus het beloofde zaad van de vrouw. Niet alleen is Hij de Zon der gerechtigheid die opsteeg met genezing onder Zijn vleugels. Hij is Emmanuel - "God met ons".


Mattheüs 1:23
Zie! De maagd zal zwanger worden een zoon baren, en men zal Hem de naam Emmanuel geven, hetgeen betekent: “God met ons”.


In Christus kwam God naar beneden om nogmaals bij de mensen te wonen. In feite is dat het hele punt van Johannes verklaring van het hedendaagse Evangelie:


Johannes 1:14
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd, een Heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van Genade en Waarheid.”


Dat kleine woord “woonde” betekent letterlijk “Tabernakelen”. Dat wil zeggen: “Het Woord werd vlees en Tabernakelde onder ons.” Ziet u de verbinding.


De Fundamentele Steen (Hebreeuws: אבן השתייה)


De occulte en geheime symbolen voegen samen bijeen om de mensheid te de-evolueren en het menselijk DNA te transformeren. De drievoudige Helix is het derde deel van die Jezus Christus bevat, DNA en de Heilige Bijbel, en de Moeder van Alle Geheimen.“De Fundamentele Steen”

De tafels van de wet werden gehouwen uit de dezelfde eerste steen die ze uiteindelijk op rusten zou, toen de Ark van het Verbond werd geplaatst binnen het Heilige der Heilige, op de Berg Moriah.


De Bron van Zielen (Arabisch: - Bir el - Arweh, Bir el - Arwah of Bir al - Arwah) — soms vertaald als Put van Zielen, Grot van Geesten of Bron van Geesten — is gedeeltelijk een natuurlijke en gedeeltelijk een kunstmatige grot en bevindt zich in de Eerste, fundamentele, Steen onder de Koepel van de Rots-graftombe in Jeruzalem. De naam is afgeleid van een middeleeuwse islamitische legende die zegt dat op deze plaats de geesten van de doden kunnen worden gehoord, in afwachting van de dag des Oordeels. De naam van de rots, in het hart van de Koepel van de Rots in Jeruzalem ook bekend als de Doorboorde Steen, omdat er een klein gaatje op de zuidoostelijke hoek is waarmee u een grot, onder de rots binnengaat, bekend als de Bron van Zielen. Het is de heiligste plek in het Jodendom (Midrash Tanhuma, hoofdstuk 10); De Joodse traditie beschouwt het als het geestelijke kruispunt van Hemel en Aarde. De Joodse traditie aanschouwd het terwijl zij bidden, in de overtuiging dat het de locatie van het Heilige der Heiligen was in de Tempel.


Zij zullen staan in de breuken van de muren van de Tempel en een gebouw optrekken op de plaats van het heiligdom".

“De Boom in Brand”


Geestelijke lessen van bomen, voor Tu B’Shvat

 

De Boom van het Leven – De Boom van het Leven in de Bahrein woestijn is gelegen op honderden mijlen afstand van elke andere boom en overleeft het harde milieu door haar wortels honderden meters naar beneden te verspreiden naar waar de watervoerende gronden liggen. Het wordt verondersteld meer dan 400 jaar oud te zijn en het is een van de eenzaamste bomen ter wereld. Van deze boom leren we dat we moeilijke omstandigheden en eenzaamheid kunnen overleven als we zijn aangesloten op de leven gevende wateren van de Thora, die zelfs in de droogste woestijn toegankelijk zijn. “En het is een van de eenzaamste bomen ter wereld”


De Boom des Levens vertoont een andere eigenschap, in overeenkomst met onze eigen warrige, kleine boom op de rand van het klif van de Dode Zee.


“Dingen die van Wanorde Profiteren”


De eenzame boom in de woestijn groeide sterk en overleefde omdat het werd gedwongen zijn wortelstelsels zo te ontwikkelen dat ze diep in de grond konden doordringen om het water te bereiken dat honderden meters onder de grond verborgen lag. We kunnen de fout maken te geloven dat we fragile wezens zijn aangezien onze lichamen zo kwetsbaar zijn. Maar zelfs onze fysieke lichamen groeien alleen wanneer zij tot een bepaalde limiet worden gedwongen. Korte zeer hevige trainingen bereiken meer dan langere, doch matige trainingen. Onze spieren moeten naar hun limiet worden gedwongen om werkelijk te groeien.


Hetzelfde geldt bij de ontwikkeling van onze geestelijke spieren. Onze zielen willen de hoogten van de Reusachtige Sequoia bereiken, verlangen om te groeien als de Pirangi Cashew Boom, maar zij moeten worden uitgedaagd en uitgerekt. Zij zijn anti-fragiel, zij groeien sterker wanneer zij gedwongen worden uit hun schelp te komen en buiten hun comfortzone te gaan.


In de winter, wanneer de bomen zijn beroofd van hun bladeren en de grond nog steeds bevroren is.


De Gelijkenis tussen de Menora en een Boom is niet toevallig, noch is het een product van artistieke licentie. De vorm van de Menora, met zijn centrale stam met takken bedekt, is duidelijk een patroon van een boom. Het Joodse volk heeft lang geloofd dat de Menora oorspronkelijk de boom des levens vertegenwoordigde. De Lamp is duidelijk een symbool van Gods Woord, dat was Davids "lamp voor mijn voeten"


Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.


“De Boom des Levens”

Spreuken 3:18
Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen; wie haar behouden, zijn gelukkig te prijzen.


In de Apocalyps zegt God dat zij die Zijn geboden Thora” doen een recht hebben op de “Boom des Levens” – Zelfs zonder de vlammen van vuur bevat de Menora een opperste betekenis, een boodschap van Gods leven-gevende kracht en van de Goddelijke grondvesting van alles wat bestaat.


Openbaring 22:14
Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op de Boom des Levens, en door de poorten mogen ingaan in de stad.


“En uw herstel zal spoedig komen”

Jesaja 58:8
Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, en de Heerlijkheid van de HEER zal uw achterhoede zijn.


“Het Licht van Openbaring”

“Geloven in het Geschenk van God Zijn Tabernakel op Aarde”


De enige wens in Simeon zijn leven was om te kijken op het gezicht van de Messias. Vele jaren waren voorbij gegaan en hij was oud en klaar om te sterven, maar God had hem geopenbaard dat hij niet zou sterven totdat hij de Messias had gezien. Hoewel de donkere schaduw van de dood naar hem toe kroop, geloofde hij zonder twijfel in de belofte van God.  Op een dag, terwijl hij in de Tempel was, ontmoette hij Maria en Jozef. Simeon nam de baby in zijn armen en vol van blijheid prees hij God. "Nu kan ik in vrede sterven," riep hij uit, "want mijn ogen hebben Uw redding gezien, 0 HEER."

 

Simeon wist dat dit Prachtige Licht dat uit de Hemel afgedaald was niet alleen op Israël straalde maar op alle natiën. Hij beleed dat velen zouden komen om het kind lief te hebben en door Hem geluk zouden ontvangen, maar er zouden vele anderen zijn die niet in de goddelijkheid van Jezus zouden geloven. De geboorte van de Heilige Kind (Ark) zou de val van sommigen veroorzaken en de opkomst van anderen. Simeon uitte vele dingen toen zijn ogen op leeftijd ver in de toekomst zagen. Hij wist dat Maria’s vreugde groter zou zijn dan van wie dan ook, maar tegelijkertijd, zou haar verdriet pijnlijker zijn dan wanneer een zwaard het hart doorboort. Toen Simeon stil viel, kwam een andere stem naar voren. De nieuwe spreker was een oude, grijze vrouw, de profetes Anna. Ze was een 84-jarige weduwe die elke dag in de Tempel doorgebracht.


Gods zegen
Josie Hagen