Pages

Friday, 10 April 2015

De Onderscheiding Tussen Goed en Kwaad!Deuteronomium 29:29
De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen. Maar de geopenbaarde dingen behoren aan ons en onze kinderen voor altijd.


“Maar de geopenbaarde dingen behoren aan ons en onze kinderen voor altijd”

“Zuiver Bloed Herstelt Verontreinigde Zielen, Bloedlijnen”


Daniël 2:22
Hij openbaart diepe, ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. 


“Het Licht van het Evangelie”

2 Korintiërs 4:2
Maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, verborgen vanwege schaamte, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan.


2 Korintiërs 11:6
Ben ik dan al onervaren in het spreken, in kennis ben ik het niet, maar wij hebben die alleszins en in alle opzichten bij u openbaar gemaakt.


Daniël 2:28
Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legerstede voor ogen kwamen, waren deze.


Marcus 4:11
En Hij zeide tot hen: “U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen”


Efeziërs 4:14
Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd door de golven, onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,


Wij verklaren een onderscheiden tussen de reine en de onreine, de Heilige en niet Heilig.


Een Breking en vallen van alle valse Geestelijke altaren en bloed verbonden, gemaakte bloed verbonden met het beest en de draak.


Een Vallen in de naam van Jezus van alle onreine geesten van onze generaties.


Wij verklaren een breking van de macht van dit in deze 21e eeuw.


Heer Leer ons hoe onderscheid te maken tussen rein en onrein – het vuil zal van de Ware bruid van het Lam afkomen.


We Breken in de naam van Jezus de tijdbom in onze persoonlijkheid – veranderingen van onze persoonlijkheid tentoonstellen net als onze Vaderen.


Wij verklaren ook in Jezus naam een breking van de persoonlijkheidsveranderingen – door drugs, zelfs de voorgeschreven ‘drugs’ door een arts, Alcohol, zelfs uit de dagen van onze kindertijd.


Genesis 1:27
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar het beeld van  God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.


Prediker 7:29
Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenksels.

“Waarschuwing tegen Wegdrijven”

Hebreeën 5:13-14
Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.


Leviticus 10:10
Opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, en tussen onrein en rein,


Ezechiël 22:26
Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden Mijn Heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd.


Wij herroepen in de naam van Jezus de onomkeerbare bom die bij tijd en wijle afgaat in ons of onze generaties binnenin ons. Wij verklaren in Jezus naam dat al de gestrikte zielen, ons verstand, wil en emoties die in de knoop zijn geweest, gelinkt aan Fallische aanbidding,  ontdoen van het psychisch binnendringen.


Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen!


“Verlossing door Zijn Bloed”

Hebreeën 9:22
En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder Bloedstorting geschiedt er geen vergeving.


Leviticus 17:11
Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.


“Het is het Bloed waarmee Verzoening over iemands leven wordt gemaakt”


Ezra 6:1
Toen gaf koning Darius bevel en men deed onderzoek in de archieven te Babel, waar de schatten waren opgeborgen;


Mattheüs 16:3
En des morgens: “Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?”


“U doodde de Auteur van het Leven – Zijn Lichaam werd genageld aan een Boom”

“De Auteur van het Leven werd genageld aan een Boom”


Handelingen 3:15
En de Auteur van het Leven hebt gij gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn.

“De Nagels van de Boom”


1 Petrus 2:24
Die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen.


Wat was de bedoeling van de dood van Christus offer aan het Kruis, De Boom? Terwijl de mensheid alle voordelen  heeft uit de dood en opstanding van Jezus Christus,


Hij stierf specifiek en op een bijzondere wijze voor de uitverkorenen. Christus kwam als plaatsvervangende verzoening voor zijn volk om aan de toorn van God te voldoen, in het bijzonder voor hen, en hun zonden weg te nemen.


Christus Soevereiniteit – Verlost als Verzoening voor de zonden van Zijn mensen.
Christus Soevereiniteit – Verlost om Zijn mensen te bevrijden van de vloek van de wet.
Christus Soevereiniteit – Verlost om Zijn mensen te redden van hun zonden, zowel de Joden als de Heidenen.

Christus Soevereiniteit – Verlost om Zijn mensen te rechtvaardigen.
Christus Soevereiniteit – Verlost om Zijn mensen te bevrijden van het kwaad.
Christus Soevereiniteit – Verlost om Zijn leven neer te leggen voor Zijn schapen om hen het Eeuwige Leven te geven.
                               

“Jezus is Het Lam van God Gedood en genageld aan een Boom”


Hij is Het Lam met de zeven Ogen van de Geest en de Zeven lampen brandend over de Troon van God.


“De witte Jacaranda is prachtig, uniek en verbluffend”

Ik geloof dat de Schrift duidelijk laat zien dat Christus niet kwam om mensen klaar te maken om gered te kunnen worden, Maar Hij kwam om Zijn volk te redden van hun zonden.


Christus vergoot Zijn Bloed van oneindige Waarde niet om mensen vergeeflijk te maken; Hij vergoot Zijn Bloed om hem te vergeven.


“Om hen te Reinigen van alle gebreken en vlekken”


Christus is niet een vloek voor ons geworden om ons bevrijdbaar van de vloek van de Wet te maken, Hij heeft ons eigenlijk bevrijd van de vloek van de Wet.


“Overgeleverd door middel van Gods vaste doel en voorkennis”


Handelingen 2:23
Deze man, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.


Gezegend zijn zij die hun gewaden hebben gewassen in het Bloed van het Lam: dat zij een recht kunnen hebben op de Boom des Levens.Het idee? Dat Christus was gedood in eeuwigheid verleden – nog voordat er iets was – nog voordat enige zonde door de eerste mens was gedaan. Het Kruis van Jezus was zulk een catastrofale en traumatische gebeurtenis binnen aard-tijd-ruimte dat het rimpelingen veroorzaakten die weerspiegelden in beide richtingen; Het eeuwige verleden en de eeuwige toekomst beïnvloedend, een tijdelijke gebeurtenis die zichzelf eeuwig manifesteerde.


2 Korintiërs 4:18
Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.


“Onderscheiding tussen het Heilige en het onheilige”

Leviticus 10:10
Opdat gij scheiding kunt maken tussen heilig en onheilig, en tussen onrein en rein, 


Spreuken 18:15
Het hart van de verstandige verwerft kennis, het oor der wijzen zoekt kennis.


Het begrip en inzicht van de wijze breiden zich altijd uit en neemt toe in hoeveelheid, omdat zijn oor open is voor instructie, en zijn vermogen groeit door gezonde oefening.


God Schiep Adam en Eva om te heersen over heel de Aarde. Zij waren niet geschapen als slaven aan God Almachtig maar om namens Hem te regeren over alle andere levende wezens.  In de Hof hadden Adam en Eva geen kennis van kwaad, onder de bescherming van God waren zij Niet kwetsbaar voor de vijand, zij kenden alleen de goedheid van God Almachtig, dus de verleiding om te nemen van wat God geboden had, hield geen echte verleiding in.


Genesis 2:16-17
En de Here God nam de mens en plaatste hem in de Hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de Hof moogt gij vrij eten, 


1 Timoteüs 6:14-16
Dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren,


Psalm 90:16
Laat uw daden aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen;


Om onderscheid te hebben in onze levens en huizen van alle valse bomen en valse Tabernakels.


“Vrijmetselarij is de valse tabernakel van zon en maan aanbidding”


Isis is maanaanbidding en Jupiter is zon aanbidding 9e, 10e en 12e graad aanbidding van de valse Tempelaanbidding heeft de Regering van Jezus schouders genomen. De Kerken over de aarde zijn een instituut van gekte, waanzin, krankzinnigheid geworden, zo veel Schizofrenie erin, veelal gelinkt aan de fundamenten in hun levens van de valse tabernakels.

“De Valse Tabernakels van de Koninkrijken”

“Niets onreins zal u raken”

2 Korintiërs 6:17
Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.


We zijn geroepen om te onderscheiden tussen goed en kwaad, om in gebed de Afgod van de maan en de sikkel te breken, zodat de Grimm Reaper “Magere Hein” niet aan onze kinderen en kleinkinderen, onze lichamen, huizen, huwelijken en de Kerk komt – Rome en de Babylonische Afgoden komen van ons af in Jezus naam.

Mattheüs 13:49
Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen van de rechtvaardigen af te zonderen, 

 

Daar zijn twee beroemde bomen genoemd in de Bijbel in Genesis, de Boom van Kennis en de Boom van het Leven. Leer meer over de betekenissen achter de namen van de Boom van Kennis en de Boom van het Leven.


“Het onderscheiden tussen goed en Kwaad”

Genesis 2:16-17
“En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.”


“Het zal worden bepaald dat u zult sterven”


De pijnappelklier is verantwoordelijk voor uw DNA systeem. Het is bedoeld als de zetel van de Ziel of de zetel van het bewustzijn. Het is geschikt voor het maken van een verbinding genaamd DMT. DMT wordt vrijgelaten uit de Pijnappelklier tijdens buitengewone staten, zoals de tijd van sterven of de tijd van geboorte.


Pijnappelklier, derde oog, slang. Dokter Strassman. DNA bevat onze genetische codes en is de meester blauwdruk voor onze levens. Het creëert ons letterlijk door middel van een proteïne verzameling proces, bekend als “transcriptie”.


De volledige naam van de boom is de “Boom van de Kennis van Goed en Kwaad”. Vanaf hier kunnen we zien dat het woord "kennis"-"da'at" - "דעת" met de wortel "י-ד-ע", niet verwijst naar kennis in het algemeen, wanneer het wordt weergegeven in "de Boom der Kennis", maar in plaats daarvan betekent het “het onderscheid” tussen goed en kwaad. Eva, die Adams vrouw was, was verleid om te eten van de Boom der Kennis en verleidde Adam op haar beurt.


“De Bomen van de Aarde”


Er zijn bomen op de aarde (onrechtvaardige mannen en vrouwen) die de bomen van kennis van goed en kwaad zijn geweest. Deze mensen hebben duizenden en duizenden mensen in de tuin van zonde en valse hoge plaatsen binnen gebracht. Ze hebben hun zonden en kennis van het kwaad vermenigvuldigd  – sommige van deze mannen waren de oprichters van de kerkgeschiedenis. Deze mensen waren de oprichters van de valse boom der kennis.


Marcus 8:24
En hij zag op en zeide: “Ik zie de mensen, maar ik kan ze niet goed onderscheiden, ik zie hen als bomen wandelen.”

 

We moeten de valse oprichters omhakken, valse bomen van de kennis van goed en kwaad.


Psalm 74:5
Zij gedroegen zich net als mannen met zwaaiende bijlen. Het had het aanzien, alsof iemand de bijl van omhoog op het kreupelhout deed neerkomen.


Mattheüs 3:10
Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

Genesis 3:2
Toen zeide de vrouw tot de slang: “Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,”


Deuteronomium 7:5
Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen “heilige bomen”  omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden.


“De Boom van het Leven”

1 Korintiërs 2:15
Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld.


1 Korintiërs 6:5
Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs man, zelfs niet een, die in staat is en om te onderscheiden en uitspraak zal kunnen doen tussen broeders!


Jona 4:11
Zou Ik dan Nineve niet sparen, de grote stad, waarin meer dan honderdtwintigduizend mensen zijn, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, benevens veel vee?


Maleachi 3:18
Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.


Genesis 3:24
En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.


Richteren 9:12
Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: Kom, wees gij koning over ons! 


Exodus 28:34
Een gouden belletje en een granaatappel, rondom op de zomen van het opperkleed.


In sommige middeleeuwse schilderijen worden Adam en Eva afgeschilderd met een granaatappel als de fatale “appel” in de Hof van Eden. De vruchten zijn zeker oud genoeg in hun afstamming.


Handelingen 2:24
God evenwel heeft Hem opgewekt, want Hij verbrak de weeën van de dood, omdat het voor de dood niet mogelijk was dat Hij door hem werd vastgehouden.


Ezechiël 47:7
Toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de rivier stonden aan weerszijden zeer veel bomen.


Spreuken 3:18
Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen;


Ik heb het prachtig gemaakt door de veelheid van haar takken: zodat alle bomen van Eden, die in de Hof van God, er jaloers op waren.


Ezechiël 31:16
Door het gedreun van zijn val deed Ik de volken beven, toen Ik hem deed neerdalen in het dodenrijk, bij hen die in de groeve zijn neergedaald. Maar in de onderwereld troostten zich alle bomen van Eden, de keur en het schoonste van de Libanon, alle waterdrinkers, ook zij waren met hem in het dodenrijk neergedaald,


Ezechiël 31:18
Aan wie onder de bomen van Eden zijt gij dan in heerlijkheid en grootheid gelijk? Met de bomen van Eden zult gij neergeworpen worden in de onderwereld, liggen te midden van onbesnedenen, bij hen die met het zwaard gedood zijn. Zo gaat het Farao met zijn gehele mensenmenigte, luidt het woord van de Soevereine HEER.


Als we nu niet uit alle heidendom komen en onder het Heidense evangelie en Heidense kruis blijven, dan zullen wij worden gekruisigd aan het kruis van Gnosticisme waar er geen Genezing is, geen Verzoening, geen Bevrijding, en waar we gevangen en opgesloten blijven. Het Heidense evangelie is krachteloos en houdt ons machteloos, het verwijderd de Heerlijkheid van Jezus, verwijderd de kracht van Het Bloed van Jezus en Zijn Aanwezigheid.

“Het is alleen Zijn Bloed, Zijn Kruis, dat de Doden Opwekt”


We komen steeds meer in het Volledige Verbond met het Lam om het bloed van het Beest te bevechten, te verslaan en Te Overwinnen.


“Heidense Altaren en Rook en Valse Wierook”


Cannabis achter bipolaire stoornis?
Er is een significante link tussen het ontstaan en de verergering van de manie symptomen en het gebruik van Cannabis – beweerd door een studie van een toonaangevend instituut. Onderzoekers van de Universiteit van Warwick zegt dat manie gekoppeld kan worden aan het gebruik van cannabis. Symptomen waarvan een langdurige staat van opwinding, moeilijkheden in slapen en hyperactiviteit, aanvallen van agressie en in extreme gevallen het krijgen van waanvoorstellingen of het horen van stemmen. Senior onderzoeker Samir Haj-Dahmane zegt: “Chronische stress is een van de hoofdoorzaken van depressie.”  Samenstellingen, afgeleid van cannabis – marihuana - gebruikt om normale endocannabinoïde functies te herstellen, kan potentieel helpen stemmingen en depressie te stabiliseren.


Romeinen 11:8
Gelijk geschreven staat: “God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden.”


Leviticus 18:21
En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.


Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten “bolwerken” ontwapend door het Kruis van Jezus Christus en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En de machten en krachten en autoriteiten ontwapend, Hij heeft een openbare spektakel van hen gemaakt, Triomferend over hen door het Kruis.


Ezechiël 28:13
In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem “emarald”, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed.


“Op de dag dat u gemaakt werd waren zij gereed”


Ezechiël 31:9
Schoon had Ik hem gemaakt met zijn overvloed van takken; alle bomen van Eden die in Gods hof stonden, benijdden hem.


“Het Onderscheid maken tussen Goed en Kwaad”

Ezechiël 28:15
Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden:


Ezechiël 28:3
Voorzeker, zie, gij zijt wijzer dan Daniël, geen geheim is voor u verborgen;


Jesaja 44:18
Zij hebben geen kennis of inzicht, want hun ogen zijn gesluierd, zodat zij niet zien; hun harten, zodat zij het geen aandacht geven en niet begrijpen.


Ezechiël 22:26
Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden Mijn Heilige dingen; tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen; zo word Ik te midden van hen ontheiligd.


We moeten opnieuw leren, door de Adem van God hoe te onderscheiden tussen goed en kwaad, rein en onrein.


“Altaar van Eeuwigdurende Voorbede...”


“En hebben hun ogen afgewend van Mijn Sabbatten, 

en Ik ben ontheiligd onder hen”

Nadat Adam en Eva het verbod hadden overtreden en gestraft waren, werden ze verbannen uit de Hof van Eden, zodat zij geen deel meer hadden van de Boom des Levens -"etz ha'chaim" - "עץ החיים", die volgens populaire interpretatie vruchten van eeuwig leven had. Hierna werd het pad naar de boom bewaakt, om te voorkomen dat iedereen het zou kunnen bereiken en er van eten. De wortel van het woord leven -"Chaim"-"חיים" is "ח-י-י" en het betekent het tegenovergestelde van dood. In verschillende interpretaties van de Bijbel, wordt de Thora de "Boom van het Leven" genoemd, volgens een hoofdstuk in het boek van Spreuken:


Spreuken 3:18
Een Boom des Levens is zij voor wie haar aangrijpen, wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.


Daniël 9:8
HERE, bij ons is een beschaamd gelaat, bij onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, want wij hebben tegen U gezondigd.


Jesaja 29:7
En als een droom, een nachtgezicht, zal de menigte van al de volken worden, die ten strijde trokken tegen de Vuurhaard, ja, allen die hem en zijn verschansingen bestreden, en die hem in het nauw brachten, zullen worden als een droom of een nachtgezicht.

‘Verwarring van Gezichten”

Hindoe gemeenschap verwelkomt oprichting Noorse Heidense Tempel in IJsland

Hindoes hebben naar verluidt de oprichting van de Noorse Heidense tempel in de IJslandse hoofdstad Reykjavik verwelkomt, vanaf volgende maand wordt er een start gemaakt met de reconstructie. Onderscheiden staatsman Rajan Zed, heeft het vandaag in een verklaring in Nevada (USA) genoemd als een stap in de goede richting voor IJsland en Europa, signalering dat nu een tijd is aangebroken en vrijheid van godsdienst. Zed, de voorzitter van universele samenleving van Hindoeïsme, prees de Reykjavik Stadsraad voor de donatie aan het land voor deze tempel - Bron the Daily Beast.


1 Korintiërs 10:20
Verre van dat! Wat ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken hebt. 
                   

Deuteronomium 2:3
“U bent hier nu lang genoeg geweest. Trek in noordelijke richting. “Donder en genezing”

Odins meest beroemde zoon is, natuurlijk, Thor. Ook bekend als Onweersbuien. Thor wordt geassocieerd met Eik Bomen, en er wordt gezegd dat hij de beschermer van de mensheid is. De God van de Donder maakt een triomfantelijke terugkeer naar IJsland. Na 1000 jaar zonder een tempel voor aanbidding voor de Noorse goden, herrijzen de heidense wortels van IJsland. Loki is een bedrieger god, de slang – en Dood en de onderwereld, Hel, heerser over Helheim, de Noorse onderwereld.


Het aanroepen van de heidense goden van donder, wind en regen en de aanbidding van de Eik – gedaanteverwisseling en amoraliteit. Hij was ook een gedaante veranderaar, hij veranderde “transformeerde” in verschillende soorten dieren. Hij was het, in de gedaante van een paard, die Sleipnir verwekte.


Loki had anderen, goddelijke, kinderen, inclusief de koningin van de onderwereld, Hel, de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.


Daniël 11:21
En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht; onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap, wanneer zijn volk zich zeker voelt,  door slinkse streken; 


“Noorse Mythologie en de Verbinding aan Babylon en Nimrod”


Historisch, alle heidense en valse god aanbidding wijzen in hun wortels terug naar Satan. Maar voor het uitvoeren van zijn plannen maakt hij gebruik van "lichamen." Zoals Daniel 10:13-20 zegt dat er voor elke "vorst op aarde" een heersende demon (een vorstendom) of een gevallen engel is.  Maar het belangrijkste is dat Satan achter hen allen is.

Leviticus 17:7
En zij zullen hun offers niet meer brengen aan de veldgeesten, de geit demonen, die zij overspelig nalopen. Een altoosdurende inzetting zal dit voor hen zijn in hun geslachten.

“Odin – God van Oorlog, Poëzie, Geweld en van Dood, de valse Vader”


Odin wordt vaak genoemd de “Vader van Allen”, wat betekent; hij was niet alleen de werkelijke vader van veel van de goden en hij creëerde samen met zijn twee broers de eerste man en vrouw, maar hij was ook de allereerste van de goden. Odin is de hoogste en oudste; valse boom god. ODIN, KETHER of KABBALAH, ook bekend als Wodan of Wotan, is de “Vader van de Goden” stond bekend als “Heer van de (innerlijke) Oorlog”  en de Vader van de “glorieuze dood”, dood betreffende hun psychologische tekorten.


Door wijn, vertaald “Mead”, een alcoholische drank zeer gewaardeerd door de Vikingen.

“Alcoholisme in the fundamenten”


Hebreeën 5:14
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun geestelijke vermogens hebben getraind in het onderscheiden van goed en kwaad.


Zulke personen zijn louter baby’s. Maar vast voedsel is voor volwassenen, dat is voor degenen die door constante training en praktijk hun geestelijke vermogens zorgvuldig hebben opgeleid om Goed van kwaad te onderscheiden.


In dit verhaal is Odin opgeknoopt door de Yggdrasil boom, dodelijk gewond; door vrijwillig offer werd hij opgewekt, en daarna vol kracht en wijsheid. De legende zegt dat hij na deze ervaring de macht kreeg over leven en dood. Dit verhaal heeft onderzoekers verbaasd vanwege hun gelijkenis met de kruisiging van Jezus Christus. Jezus  leven illustreert symbolisch de Kruisigingsprocessen  door welke elke Initiatie moet gaan om in zijn hart de Opstanding van Christus te verkrijgen.


“De valse Christus – De valse boom van het Leven”

“Ik heb iemand uit het noorden doen opstaan”

Jesaja 41:25
Ik heb uit het noorden iemand doen opstaan, en hij is gekomen; vanwaar de zon opgaat, die mijn naam aanroept; hij vertreedt stadhouders als leem, zoals een pottenbakker de klei.Maleachi 3:18
Dan zult gij tot inkeer komen en onderscheiden tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.


“Tussen wie God dient, en wie Hem niet dient”

Mattheüs 24:31
En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken – van het noorden, zuiden, oosten en westen - van het ene uiterste der hemelen tot het andere.


Leviticus 10:10
opdat gij een scheiding kunt maken tussen Heilig en onheilig, en tussen onrein en rein,


Alleen het Bloed van Jezus Christus breekt de uitstorting van het zaad van mannen van Wodan. Odins meest beroemde zoon is natuurlijk Thor, evenals onweer. Thor wordt geassocieerd met Eik Bomen en wordt de beschermer van de mensheid, het Zaad van Dood en Hel.


De Valknut (Oud Noors valr, “gedoodde strijders”  + Knut “Knoop”) is een symbool bestaande uit drie ineengesloten triangels en verschijnt op verschillende Germaanse opbjecten.


We moeten een totale vernietiging van alle zelfheerlijkheid en heerlijkheid van mensen. Alle valse aanbidding en intimiteit moeten vallen en breken. Magere Hein van dood moet van ons leven en onze huizen afkomen.


Er moet een totale bekering en berouw komen van alle afgoderij en heidense aanbidding en magie. De Waanzin, welke in onze families de krankzinnigheid voorbrengt,  als gevolg van de aanbidding van kwaad en de afgoden, moet vallen.


“Luister naar de roep van Mijn mensen uit een land ver weg”


Jeremia 8:19
Luister naar het hulpgeroep van Mijn volk uit een land ver weg: “Is de Here niet in Sion, of is haar Koning niet in haar? Waarom hebben zij Mij gekrenkt met hun beelden, met hun waardeloze vreemde afgoden?”


Alle Maconnieke Graden aan de 33e graad van heidense aanbidding en afgoden van verering van maan en ster vallen in Jezus naam. Druïdisme, Heidendom, valse kruizen kom van onze levens in Jezus naam.


Wij Herroepen in Jezus naam Oden – Thor – Jupiter – valse apostolische vaders. Wij scheiden ons af van uw valse zetel in Jezus naam.


We breken de kwelling van Magere Hein over onze huizen en onze fundamenten. We breken de Zetel van Ichabod van de dood van de Nieuwe Wereld Orde. We breken de zegel van geen Heerlijkheid.


“De Heerlijkheid is van Israël afgeweken”


En de naam van het kind Ichabod zegt – De Heerlijkheid is vertrokken uit Israël, omdat de Ark van God was weggenomen, en vanwege haar schoonvader en haar echtgenoot.


Psalm 26:8
HERE, ik heb lief de stede van Uw huis, de woonplaats van Uw Heerlijkheid.


“Om te Onderscheiden”

“God is in het Kamp gekomen”

1 Samuel 4:7-8
Toen zij vernamen, dat de ark des Heren in de legerplaats gekomen was, werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in de legerplaats gekomen, en zij zeiden: Wee ons, want zo iets is noch gisteren noch eergisteren geschied. Wee ons! Wie redt ons uit de macht van deze geweldige god? Dit is dezelfde god, die de Egyptenaren met allerlei plagen in de woestijn geslagen heeft. 


“Ichabod – geen Heerlijkheid – geen Aanwezigheid – geen Zegen – Verlatenheid


Ezechiël 10:18
Toen ging de Heerlijkheid van de HEER weg van de dorpel van de Tempel en ging staan boven de cherubs.


Ezechiël 11:23
De Heerlijkheid van de HEER steeg op uit het midden der stad en plaatste zich op de berg die ten oosten van de stad ligt.


We Leggen de bijl aan de wortels van alle aanbidding die de Heerlijkheid van God in onze levens stopt. De Kracht en de Koning der Koningen komen terug in onze levens en families en in onze Kerken.


We bekeren ons van het stelen van de Heerlijkheid en willen van zelfverheerlijking. We bekeren ons van het willen worden gezien en opgemerkt door mensen.


“De Heerlijkheid van de Heer keert terug naar de Tempel”


Ezechiël 43:4-5
En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was, en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de Heerlijkheid des HEREN vervulde het huis.


Marcus 9:3
En Zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken, witter dan de sneeuw.


1 Kronieken 16:33
Dan zullen de bomen van het woud jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten.


“Yahweh in Zijn Heiligdom”

Zijn Omnipotent “Almachtige” Aanwezigheid en Kracht in Zijn Tempel Heiligdom


“De Heerlijkheid van God Herstelt aan Zijn Mensen”


Yahwey Shammah is daar, de naam gegeven door Ezechiël naar de toekomstige Heilige Stad.


Ezechiël 48:35
De totale omtrek van de stad bedraagt 8,1 kilometer  en deze stad, de woonplaats van God, zal De HERE is daar heten.

 “Jahweh Shammah”

Openbaring 22:3
Er zal niets meer zijn waar een vloek op rust. De Troon van God en van het Lam zal in de stad staan, 

“En Zijn dienaren zullen Hem dienen”


Wij verklaren in Jezus naam dat alle onschuldig bloedvergieten van ons leven en onze lichamen en onze kinderen en hun kinderen breekt.


We breken door het Bloed van Jezus de kracht van de drievoudige Helix van het Beest en de draak en zijn goddeloze doctrines. De drievoudige Helix in onze bloedlijnen zetten het vuur en bloed van het Beest van de koninklijke bloedlijn vrij.


“De chaos breekt”

“Luister naar de roep van Mijn volk uit een land ver weg”


Joël 3:21
Ik zal de moorden op mijn volk wreken. Ik zal hun onschuldig bloed wreken. Ik zal de onderdrukkers niet ongestraft laten gaan. Want Mijn woonplaats is in Sion, bij Mijn volk.’


We moeten van onze levens en familie herroepen en afbreken alle heidense aanbidding en afgoden. Alle onschuldig bloed dat is vergoten in onze familie geschiedenis, gelinkt aan heidendom en occulte altaren. Wij herroepen in Jezus naam het heidense evangelie, de bloedloze doctrines, het evangelie van dood!


“Niet in staat de onderscheiden tussen goed en kwaad”

“Het land Verontreinigen met bloed”

Psalm 106:38
Zo vergoten zij onschuldig bloed - het bloed van hun eigen kinderen - zij offerden hen aan de afgoden van het land Kanaän en het land werd ontheiligd door deze bloedschuld.


Psalm 49:15
Mijn leven zal echter door God worden Bevrijd uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij bij Zich opnemen.


Hebreeën 5:14
Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.


“Het Onderscheiden van goed en kwaad


Vrijmetselarij – Heidendom – Druïdisme – Mormonisme – Wicca hekserij – ze stijgen allemaal op, op vleugels van het valse bovennatuurlijke van valse transformatie.


We breken de valse opstijgende vleugels van de nacht die geboorte zal geven aan vervormingen in lichamen – geboren uit Nephilim en het verstand, de emoties vervormend – het brengt chaos over ons verstand, onze wil en onze zielen.
We maken in Jezus naam ongedaan de vervorming van de vleugels van dood en hel die de bloedstroom transformeren.


We breken de valse transformatie van Rome, Romeinse overname in Jezus naam. De valse overname van het hoge niveau priesterschap, hoog niveau bisschoppen van Rome en de Druïde Boog.


Boog van de Druïde Priester

“Gewelf Druïden Logo Wereld van Hekserij Gilde Logo Ontwerp”


Jesaja 14:14
En gij overlegde nog wel: Ik wil ten hemel opstijgen, ik wil mijn troon boven de sterren Gods oprichten, ik wil zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden;


“Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken,

Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen”


Al deze valse opstijgende vleugels in onze bloedlijnen kunnen veroorzaken dat mensen op een verkeerde manier opstijgen en neerdalen.


“Waarschuwing tegen vals Onderwijs”

1 Timoteüs 1:8-11
Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie der Heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.


Numeri 35:24
Dan zal de vergadering krachtens deze bepalingen recht spreken tussen degene die gedood heeft en de bloedwreker; 


2 Korintiërs 4:4
Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. 


De god van deze eeuw heeft het verstand van de ongelovigen verblind, zodat zij het licht van het evangelie, dat de Heerlijkheid van Christus weergeeft, die het Beeld is van God, niet kunnen zien.


Efeziërs 4:18
Zij zijn verduisterd in hun verstand, gescheiden van het leven van God vanwege de onwetendheid, die in hen heerst, vanwege de verharding van hun hart.


Ezechiël 28:11-14
Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here HERE: “Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.


“Jezus het Levende Brood”

Johannes 6:53-55
Jezus dan zeide tot hen: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des Mensen eet en Zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf.  Wie Mijn vlees eet en drinkt Mijn bloed, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Want Mijn vlees is ware spijs en Mijn Bloed is ware drank.”

“Want Mijn vlees is werkelijk voedsel, en Mijn Bloed is werkelijk drinken”


1 Timotheüs 6:14-16
Dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus Christus,

“De Bomen van de Aarde”


1 Koningen 3:9
Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richtte, doordat ik in staat ben te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten?


Hebreeën 5:14
Maar het vaste voedsel is voor de volwassenen, die door het constante gebruik zichzelf hebben getraind in het onderscheiden Goed van kwaad.


“Om Goed van kwaad te Onderscheiden

Daniël 11:32
En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. En de verstandigen onder het volk zullen velen tot inzicht brengen, maar zij zullen een tijdlang struikelen door zwaard en vuur, door gevangenschap en beroving.


Daniël 2:18
En hij drong aan dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid – opdat men Daniël en zijn metgezellen niet ter dood zou brengen met de overige wijzen van Babel.


1 Koningen 8:54
Toen Salomo dit gehele gebed en deze smeking tot de Here beëindigd had, stond hij op van vóór het altaar des Heren uit zijn knielende houding, waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren.


Mattheüs 16:3
En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?


“Onmogelijk voor Hem om in zijn macht te worden gehouden”


Handelingen 2:24
God evenwel heeft Hem opgewekt uit de doden, want Hij verbrak de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd vastgehouden.


Fillippenzen 3:8
Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis,

“Opdat ik Christus moge winnen”

Genesis 3:22
En de Here God zeide: “Zie, de Mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de Boom des Levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.”

 “De Boom van het Leven Herwonnen”


Psalm 80:8
Herstel ons, Heer God Almachtig, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.


Psalm 80:20
HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.


Psalm 85:5
Herstel ons, o God onze Verlosser, doe teniet uw afkeer van ons!


Psalm 89:15
Welzalig het volk dat de jubelroep kent, zij wandelen, HERE, in het licht van uw aanschijn;


Openbaring 22:12-17

“De Boom des Levens Herwonnen”

“Maak Uw Roep Zeker”

2 Petrus 1:3-4
Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de Goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de lust in de wereld heerst.


Efeziërs 1:15-17
Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geeft de Geest van Wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:


2 Peter 1:1-4
Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen, die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus: genade en vrede worde u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Here. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn Heerlijkheid en goedheid.


2 Peter 2:20
Want indien zij, aan het verderf van de wereld ontkomen door het kennen van de Here en Redder Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.


“Jesaja’s Visioen van de Heer in Zijn Heerlijkheid”

Jesaja 6:2-3
Serafs stonden boven Hem; ieder had zes vleugels: met twee bedekte hij zijn aangezicht, met twee bedekte hij zijn voeten en met twee vloog hij. En de een riep de ander toe: Heilig, Heilig, Heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn Heerlijkheid vol. En de fundamenten van de dorpelposten beefden op het luide roepen van Zijn stem, terwijl het huis werd vervuld met rook.

“Ik zal Mijn Mond Opendoen met Gelijkenissen”

Mattheüs 13:34-35
Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen, opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: “Ik zal Mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging van de wereld verborgen gebleven is."“De Wet van Verzoening”

Leviticus 16:8
Hij zal de twee bokken nemen en ze voor het aangezicht des HEREN stellen bij de ingang van de tent der samenkomst, en Aäron zal over de beide bokken het lot werpen; één lot voor de HERE, en één lot voor Azazel, de “zondebok”. Dan zal Aäron de bok waarop het lot voor de HERE gevallen is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. 
Gods Zegen
Josie Hagen


 ===================================================


Lees verder in onderstaande link:

Cannabis koppeling begin mania