Pages

Saturday, 4 April 2015

Het Pascha 2015!“DE TEMPELBERG GEVULD MET PASCHA PELGRIMS”

Als het uur voor het Pascha offer dichterbij komen stromen van menigten pelgrims de Tempelberg op. De poorten zwaaiden wijd open om de vreugdevolle pelgrims te ontvangen. Trompetstoten weerklonken en het Levitische koor zong.


“Zonder bloedvergieten is er geen vergeving van de zonden”

Johannes 1:13
Die werden verwekt als zodanig, niet door menselijke afdaling, noch via een impuls van hun eigen aard, noch uit de wil van een natuurlijke vader, doch uit God geboren zijn.


Hebreeën 7:3
Zonder vader, zonder moeder, zonder afkomst, zonder begin van dagen of einde van leven, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft Hij priester voor altijd.


Toen de Heer Jezus gewillig zijn eigen Geest overgaf aan het Kruis op het Negende uur, vertrok Zijn Geest naar de regio’s van de aardse onderwereld, genaamd Hel of Dodenrijk, de woonplaats van de doden.


Want de Verlosser van de wereld had de prijs betaald en was nu Rechter van Allen.


Openbaring 20:11
En ik zag een grote witte Troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden.


Toen Satan zijn Schepper zag Opstaan uit de woonplaats van de dood, zijn gevangenis voor iedereen van Adams gevallen ras, was hij vervuld met absolute EXPONENTIELE angst en wist hij dat zijn straf inderdaad was verzegeld!


Genesis 3:14-15
Daarop zeide de HERE God tot de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte van het veld; op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, zo lang als u leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad; Hij zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen.


Johannes 12:3
Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur van de mirre verspreidde zich door heel het huis.


Toen Jezus opstond maakte Hij Zichzelf bekend aan Zijn discipelen en 40 dagen later, toen Hij opsteeg naar de Hemel, nam Hij de geesten van de Verlosten met zich mee om bij Hem en Zijn Vaders Tegenwoordigheid in de Hemel te zijn. De ABSOLUTE REALITEIT van dit leven is dat God Almachtig Zijn Zoon zond om de mens te verlossen en te herstellen in een rechte relatie tussen Zichzelf en de mens.


Het belangrijkste bij het Pascha voor de Joden is het te blijven “Herinneren”.
Vergeet niet wat je zou kunnen vragen. Dus, om de Exodus uit Egypte te onthouden. Dit is een van Gods grootste en belangrijkste Reddende Handelingen in de Geschiedenis. God redde Zijn mensen van de Slavernij in Egypte.


1 Korintiërs 5:7
Doet het oude zuurdeeg weg, opdat u een vers deeg moogt zijn; u bent immers ongezuurd. Want ook ons Pascha Lam is geslacht: Christus!


“Want Christus ons Pascha Lam is geofferd”

“Hoeveel te meer zuivert het Bloed van Jezus een verdorven geweten”


Het Bloed gaf verzoening voor de ziel. Het was een bedekking. Onze ziel heeft zuiver Bloed nodig om verlost te worden van een verontreinigde ziel. De Heer God heeft zuiver Bloed beschikbaar voor ons dat invloed heeft op ons leven hier op aarde. Als er geen bloed is, dan sterven we, want er is leven, want het leven van het vlees, of het leven van ons natuurlijke lichamen, is in het bloed.

“De HERE God Elohim voorzag in Zuiver Bloed voor de Hemel”

 

“God redde Zijn mensen van de Slavernij in Egypte”

Deuteronomium 5:6
Ik ben de HERE, uw God, die u uit Egypte, uit het huis van slavernij heeft bevrijd.


“Huis van Gebondenheid en Slavernij”

 

“Laat Mijn natie gaan, Laat Mijn geestelijk zaad gaan”


Wij Verklaren in de naam van Jezus dit Pascha een breking van de gebondenheid van slavernij, van kettingen aan onze handen, voeten en nek, we komen uit het huis van slavernij. Het is tijd voor ons allemaal in Jezus naam uit de duisternis en de staat van duisternis te vertrekken. Exodus nu!


De zwarte staat breekt van onze levens, we vertrekken van de valse Huizen van Egypte en Babylon, van de orde van de OWO, die ons voor generaties slaven heeft gemaakt. YHWH, de God van Israël Elohim, heeft ons nooit bestemd om slaven aan iets of iemand te zijn.


Dus de Egyptenaren stelden slavendrijvers over hen aan in opdracht hen te onderdrukken door middel van harde dwangarbeid.


Exodus 1:11
                    Zij bouwden de voorraadsteden Pithom en Raämses voor Farao.

 
Lucas 23:44-45
En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En het voorhangsel van de Tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luider stem: “Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.” En toen Hij dit gezegd had, blies Hij Zijn laatste adem uit.


Vanaf de namiddag van Nissan 14 tot vóór de dageraad op Nissan 17, tellen de drie uren van licht op de middag van de 14e als de eerste dag nadat Jezus stierf, en is precies drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde, net zoals Jezus zei in zijn boodschap over het teken van Jona.


Mattheüs 12:38-40
Toen antwoordden Hem enige van de Schriftgeleerden en Farizeeën en zeiden: “Meester, wij zouden wel een teken van U willen zien.” Maar Hij antwoordden hun en zeide: “Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie nachten. De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier.


Zijn lichaam werd met zonsondergang begraven op het begin van 15 Nissan, zodat het lichaam van Jezus drie dagen en drie nachten in het graf was, en op de derde dag stond Hij op, zoals Jezus voorspeld had.


Mattheüs 16:21
Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde van de oudsten en overpriesters en Schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dage opgewekt worden.


De Messias vierde nooit “Pesach” Hij kwam naar Jeruzalem om het Pascha Lam van God te worden.


You Made A Way for me Jesus culture


Lucas 22:39
Hij verliet de stad en ging, zoals Hij gewoon was, naar de Olijfberg. En ook Zijn discipelen volgden Hem.Each day Jesus was teaching at the temple, and each evening he went out to spend the night on the hill called the Mount of Olives, and all the people came early in the morning to hear him at the temple.


Johannes 13:1
Het was kort voor het Pascha Feest, Jezus wist dat Zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld zou terugkeren naar Zijn Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en Zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan, Hij had hen liefgehad tot het einde.


De Hemel zal veranderen in diep bloedrood over de gehele planeet deze Pascha als een zeldzame hemelse gebeurtenis, “voorspeld in de Bijbel.”


Zie, de dagen komen, zegt de heer, wanneer ze niet langer zullen zeggen, Als God leeft, die de Joden uit het Egypte bracht, maar ‘als God leeft, ‘die de Joden liet opstaan en terugkeren uit de noordelijke landen en uit elk land waarin ik hen had gedreven, en zij zullen wonen op hun eigen Land.


Wat de toekomstige Verlossing nog groter maakt dan onze Exodus uit Egypte is dat het vergezeld zal gaan van het grootste Bijbelse wonder ooit bedacht: “De inzameling van de Bannelingen.”

“Joden en Heidenen”


Jezus bereide Zichzelf tot het perfecte Pascha Lam van God. De eerstgeborene. Het perfecte offer en verzoening. Jezus reed niet op “Palmzondag” Jeruzalem binnen. Hij ging de stad binnen vier dagen voordat het Pascha festival zou beginnen. Op deze manier vervulde Hij de wet die zegt dat de Joden het Pascha Lam vier dagen voorafgaand aan het festival werd geselecteerd.


“Sinds het Joodse Pascha dit jaar op maandag begon”


Als Jezus deze week was gekomen, dan zou hij op Palm Vrijdag Jeruzalem zijn binnen gereden. Jezus wilde de Pascha maaltijd met zijn discipelen eten. Het Lam zou worden geslacht bij de avondschemering, zoals de wet voorschreef. Waarom? Omdat het leven van het Lam in zijn bloed was. Het Lam moest daar vele uren hangen, om het bloed volledig te laten uitlekken en stromen. Het was een zonde om bloed te drinken.


Het Bloed werd opgevangen in een schaal, om te gebruiken aan de deurpost als een merkteken voor elk Joods huis. Een bloed merk werd boven aan de deur aangebracht, en aan beide deurposten, links en rechts. Het bloed ging alle Joden reinigen van de zonde van afgoderij in Egypte en het was een teken dat instructies werden opgevolgd en vergeving werd verleend.

“Zonde en Ongerechtigheid, Iniquity”


Lam. Het woord Pascha (Pasen, Pesach) geldt voor het Offer Lam evenals voor de verlossing uit Egypte alsook het feest zelf.


Ongezuurde broden – Matse – “Brood van aandoening” worden zo genoemd omdat het herinnert aan de overhaaste vlucht door de nacht uit Egypte. Drie grote matses zijn gebroken en verbruikt tijdens de ceremonie. De enige manier om met deze man om te handelen was door het bloed van stieren en bokken. Bedenk dat als stieren en bokken en besprenkeling konden verlossen, hoeveel temeer het Bloed van Christus een verdorven geweten. Het Bloed gaf verzoening voor de ziel. Het was een bedekking. Onze ziel heeft Zuiver Bloed nodig m een verontreinigde ziel te verlossen.
De Here God heeft voor ons zuiver bloed beschikbaar dat van invloed is op het leven dat we op deze aarde leven. Als er geen bloed is dan sterven we, want er geen leven, want het leven van het vlees, of het leven van ons natuurlijke lichaam, is in het bloed.


Hebreeën 13:20
De God nu van de vrede, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het Bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden.


“De Louteraar”

“Zie, Ik ga mijn bode zenden”

Maleachi 3:1-5
Let op, Ik zal Mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal Hij naar zijn Tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de bode van het verbond naar wie jullie verlangen. Zie, Hij komt, zegt de Heer der heerscharen. Doch wie kan de dag van Zijn komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want het zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen, Hij zal hen louteren als goud en zilver, opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de HERE aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren. Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn tegen de tovenaars, tegen de echtbrekers, tegen de overspelers, tegen hen die vals zweren, tegen hen die het loon van de dagloner drukken, weduwe en wees verdrukken en de vreemdeling terzijde dringen, maar Mij niet vrezen, zegt de HERE der heerscharen.


“Het Bloed van de Verzoener – Het Pascha Lam van God”

"De ziel is het deel van u dat uw ratio draagt en onvergelijkelijkheid"


Er is niemand exact zoals u en dat is een mooi geschenk. Ons verstand en onze zintuigen zijn niet onmiddellijk vernieuwd zoals onze geest dat is. Het is ons potentieel maar niet beloofd. Uw zintuigen leren u dingen, zoals een hete kachel niet aan te raken omdat u zich anders brand. We moeten onszelf laten opvoeden door het Woord. Wat ik u graag wil duidelijk maken is dat de ziel, die niet is vernieuwd, sommige dwaasheden kan voortbrengen. Jezus was niet gezonden om onze geest te redden, maar elk deel van ons lichaam, ziel en geest.


                              De Bijbel zegt: “Zie” – Hetgeen betekent Kijk hiernaar

Ezechiël 18:4
Alle zielen zijn van Mij, de ziel van de vader en de ziel van de zoon zijn van Mij: de ziel die zondigt zal sterven.


De vader zegt dat de ziel die zondigt zal sterven, maar de slang bedroog Eve door te zeggen …  als je van de boom van goed en kwaad eet …


Genesis 3:4
“Zul je zeker niet sterven”


Adam stierf ogenblikkelijk in zijn geest en zijn ziel werd donker wat tot angst, twijfel en ongeloof leidde. De wortel van dit gebeurd vandaag nog steeds wanneer we niet doen wat we hebben toegezegd. De Vader riep Adam en Adam zegt: "Ik hoorde uw stem in de Hof, en ik was bang omdat ik naakt was'. De vrouw die U mij gaf om met mij te zijn, zij heeft me van de boom gegeven, en ik heb gegeten.


“U Ziet geen enkele Verantwoordelijkheid en Bekering

voor het Kwetsen van Gods Hart”


 

Als wij denken dat we in onze eigen verdienste onberispelijk en perfect voor Hem kunnen staan, zullen wij inderdaad de grootste dwazen voor alle EEUWIGHEID zijn.


Romeinen 7:24-25
Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!


God zag onze wanhopige behoefte voor Zijn gerechtigheid en voor bevrijding van de tirannie en slavernij van onze overtredingen.


“Deze hebben ons van Hem gescheiden en Zijn verbolgenheid op ons gebracht”

"De Bijbel – Gods Almachtige Onfeilbare Woord"


Leg in grotere diepte de innerlijke werkingen bloot, niet alleen van de gevallen verdorven mensheid, maar van de demonische "politieke" machine van hemelse wetteloze engelachtige intelligenties en hun felle leider, de oorspronkelijke vergaande lasteraar, godslasteraar en karakter moordenaar - aka - Lucifer. Mijn vrienden, we zijn Allemaal onderworpen aan een grote geestelijke oorlog die vandaag woedt voor de harten, minds en zielen van de mensheid en zijn aan het einde van onze tijd reis als  menselijk ras.


“Onwetendheid in de Schrift is Onwetendheid in Christus!”


Johannes 5:39
Jezus zei: “U onderzoekt de Schriften, want u meent daarin eeuwig leven te hebben, deze zijn het, welke van Mij getuigen.”

Handelingen 7:6
En God sprak Aldus, dat de nakomelingen van Abraham bijwoners zouden zijn in een vreemd land, waar zij in slavernij gebracht zouden worden en onderdrukt.


2 Petrus 2:19
Vrijheid spiegelen zij voor, hoewel zij zelf slaven van het verderf zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.


Wij verklaren in de naam van Jezus Christus dat wij en onze huizen uit alle vormen van slavernij en verslavingen zullen komen.


“En hun geroep steeg op tot God vanwege hun slavernij”


Exodus 2:23
In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God.


“Apollyon –De Vernietiger, De engel van de afgrond”

Jesaja 53:1-12
Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want Hij was als een tere plant voor Hem, en als een wortel uit dorre grond. hij had geen gestalte of pracht dat wij Hem begeerd zouden hebben.


Zie – Het Lam van God - Elohim

Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze pijn en verdriet gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,


“Maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid, iniquity, op hem doen neerkomen”


Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een Lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen, en wie onder zijn tijdgenoten bedacht, dat hij is afgesneden uit het land der levenden?


Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de HERE hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.


Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen des HEREN zal door zijn hand voortgang hebben. 


Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door Zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. 


Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

  

God Bless
Josie Hagen