Pages

Saturday, 9 May 2015

Afsnijding van de Bloedlijn van het Beest!“Want de Here God heeft u de Stad Gegeven”

Jozua 6:15-16
Op de zevende dag echter stonden zij vroeg op, zodra de dageraad gekomen was, en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad heen; alleen op die dag trokken zij zevenmaal om de stad heen. Toen de priesters bij de zevende maal op de horens bliezen, zeide Jozua tot het volk: Juicht, want de HERE heeft u de stad gegeven!

“De Here God heeft ons de stad gegeven”


“Het Huis van David en het Huis van Saul”

2 Samuël 3:1
En er was een langdurige strijd tussen het huis van Saul en het huis van David; David werd gaandeweg sterker en het huis van Saul gaandeweg zwakker.


Schijn op degenen die in de duisternis leven”

Lucas 1:79
Om hen te beschijnen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes.


Lucas 10:19
Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.


“De Here God heeft ons de stad gegeven”


We zijn geroepen door het Woord van God om niet langer gelijkvormig aan deze wereld te zijn, maar om getransformeerd te zijn door de vernieuwing van ons gehele verstand, de Complete Hersenen.


“We moeten nu opstaan om de overwinning Kroon te nemen”


Opstaan met de macht en de autoriteit van de Heer Jezus Christus en te staan als de machtige overwinnaars.


“De Afsnijding van de Bloedlijn van het Beest”

We snijden weg de valse Koninklijke Bloedlijn van het Beest en de Fleur de Lis die ons verzegelt en die misbruik brengt, dat in dit onderwijs wordt aangeraakt!


“We zullen niet mentaal instorten”

“Het Koninkrijk van het Vierde Rijk stijgt op”

Psalm 89:50
Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot en hoe alle volken ons uitlachen. In Mijn hart draag Ik het misbruik van alle mensen.


Psalm 55:11
Dag en nacht dwalen zij door de stad en over haar muren. Er is veel kwaadaardigheid en misbruik waar te nemen.


Misbruik “isa-buz” : "Onteren," "tot een bespotting maken," "Belediging," etc.


Johannes 5:25
Geloof Mij: “Er komt een tijd dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Die tijd is er nu al. Wie naar de Stem van de Zoon van God luisteren, zullen leven.


“Wie naar de Stem van de Zoon van God luisteren zullen leven”

2 Kronieken 13:14
Het leger van Juda zag dat het volkomen ingesloten was. Toen riepen zij tot de Here om hulp en de priesters bliezen op de trompetten.


“Jozua in de Strijd bij Ai”
Jozua 8:1
De Here zei tegen Jozua: “Wees niet bang en laat de moed niet varen, laat het hele leger aantreden en trek op naar Ai. Nu zult u overwinnen. Ik heb de koning van Ai en al zijn onderdanen in uw macht gegeven.”

“Wees niet bang en ontmoedigd


“Onze Rode Zee splijt open’’

Vader wij stemmen er in Jezus naam mee in dat onze Rode Zee open splijt. We zullen de Overwinning hebben. Het Zegel van het Beest van de Fleur de Lis van ons en onze generaties breekt.


De Macht van de gevangenschap breekt en de Heer maakt ons Vrij. Hij bevrijdt ons van de verschrikkingen van de slavernij van de dodelijke Lelie van de geest van De Fleur de Lis.


Alle Jaren van slavernij aan misbruik, kindermisbruik, misbruik in het huwelijk, mentaal misbruik, seksueel misbruik, misbruik op het werk, geheime slavernij breken, we zullen eruit komen in de naam van Jezus.


Johannes 6:60
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: “Dit onderwijs is hard; wie kan haar aanhoren?”

“Het Gedraaide Kruis van Nazisme”

De Nazi geest van Hitler komt weer op. Dan is er het gedraaide kruis die Nazisme vertegenwoordigt, verborgen maar springlevend in Amerika, Zuid Afrika en andere plaatsen. Het Dubbele Kruis vertegenwoordigt de Oude Zwarte Adel, die de Leider van het Geheel is, en wordt opgeëist als de directe ontvanger van de macht van Lucifer.Heroïne verslaving verspreidt zich met alarmerende snelheid over Afghanistan

“De Verminkers van de Mensheid”

We Snijden met het Zwaard van Gods Heilige Geest de bloedlijn van onze generaties het Huis van slavernij, van de Vrijmetselarij, De Tempeliers, Schotse Lelie en de Franse Lelie.


Efeziërs 6:12
Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de vorstendommen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


Efeziërs 1:21
Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd, ingeroepen, wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.


Efeziërs 1:21
En alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.


Wij herroepen de namen die zijn aangeroepen door onszelf en de generaties voor ons.


In de Naam van Jezus Christus herroepen we de Romeinse Orde van het Geheime Genootschap van Jezuïeten, ook bekend als Tempeliers. Dit zijn wrede krijgers en slaven Meesters.


De Vlag van een dolk van Skull en Bones (Schedel en Beenderen) - de Jezuïeten of Tempeliers hebben een vlag van een dolk met Skull en Bones. Zij zijn Ridders, getraind om te doden en het leiderschap te onthoofden en bloedvergieten te veroorzaken.
 
Dubbel Gekruist”


 Wij breken de kracht van overname – over onze levens en onze families

 De Blinddoek komt van ons af, hoe meer dat zij worden verwijderd, des te meer zullen we beginnen te zien waar we slaven zijn geweest. We zullen geen slaven blijven. We zullen het vuur van God binnenin ons hebben branden.

“We komen uit de demonisch beïnvloedde slavernij”

De Orde van de Tempeliers zullen niet langer bewaarders over ons en onze persoonlijke groei in de Heer zijn. Jezus Christus brak de Kracht van totale overname. Hij maakte elke vorm van overname ongedaan.

“We nemen terug onze Mensenrechten!”

We breken het zegel over onze familie geschiedenis en onze levens van verzegeld in onrecht.


We breken het verlies van rechten in Jezus Naam.


Wij verklaren in onze familie geschiedenis een breking van alle onwettigheid en alle familie verbanden.


Alle onwettigheid in onze relatie met God en het Vaderhart van God. We breken de kracht van de heersende reuzen in onze levens van gebroken verbond en gebroken relaties. Het zal vallen van iedere familie relatie in Jezus Naam.

“Onwettigheid is Als het Merkteken van het Beest”

“Een merkteken van enorme kwelling en dood”

“Het komt door de bloedlijn, of soms is iemand letterlijk in Onwettigheid geboren”

Het Merkteken van het Beest


“We zijn geen Mislukkingen”

De familie kwelling en angst breekt van ons in Jezus Naam, we zullen het door Het Bloed van Jezus overwinnen.


Ezra 7:23
Alles wat de God van de Hemel heeft voorgeschreven, moet met ijver nauwgezet worden uitgevoerd voor het Huis van de God van de Hemel, opdat er geen toorn komt over de regering van de koning en zijn zonen.


Alle Ballingschap komt van ons, we zullen niet langer in ons DNA worden overgeënt door ballingschap en onwettigheid.


Het Bolwerk door onze generaties zal ons niet langer meer alle dagen van ons leven achtervolgen.


Geestelijke Onwettigheid zal niet langer over onze levens, verstand, heersen, niet langer het gevoel geven dat we nergens thuishoren.


We breken de Maçonnieke Mystieke Gnostische vaders en grootvaders van onze levens welke een bron van bloedvergieten kunnen zijn dwars door de familiegeschiedenis.


Maconnieke Vaders en Groot grootvaders die het Schort om hebben gedaan om de Loge te dienen. We maken in Jezus Naam ongedaan de koorden die ons hebben gebonden aan het Huis van het Beest. Alle gebroken verbond in onze levens zal breken. We zullen het beest en alle verbindingen naar de Loge van het Beest en de Draak, met met zaad van mensen en het zaad van dieren, overwinnen.


“Met het zaad van de mens en met het zaad van het beest”

Jeremia 31:27
Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren;


“Gebed voor Genade en Herstel”

Klaagliederen 5:6-7
Naar Egypte en Assur strekken wij de hand uit om verzadiging met brood. Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun ongerechtigheden “iniquity”. Slaven heersen over ons, er is niemand om ons te verlossen van hun hand.


2 Kronieken 29:9
Zie, hierom zijn onze vaders door het zwaard gevallen, en zijn onze zonen, onze dochters en onze vrouwen in gevangenschap.


“Onherroepelijk Gebroken Verbond”

Als voorbeeld, Vrijmetselarij Illuminati is een “onomkeerbaar vloek” omdat het een Bloed Eed is. Maar het is Gebroken door Het Bloed van Jezus! We Danken de Heer God dat dit “Totaal omkeerbaar” is. Rome is omkeerbaar! Rome met zijn doctrines en gemaakte bloed verbonden zijn omkeerbaar door de Kracht van het Kruis en Het Bloed van Jezus Christus!


Het Bloed vergieten van de 21e Eeuw. Het is vol van bloedvergieten, moord, zelfmoord, genocide, volkerenmoord en massamoord. Rivieren van bloed als gevolg van gebroken verbond en verraad nemen in snel tempo toe over het oppervlakte van de aarde.


We zijn geroepen om eruit te komen en door het Bloed van het Lam te overwinnen.


Openbaring 16:4
En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed.

“Een Verloren Generatie, Verbannen Generatie”


Jeremia 30:3
Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het bezitten.


Jeremia 29:14
Ik zal gevonden worden door U, luidt het woord van de HEER, en zal u terugbrengen van gevangenschap; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord van de HEER, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.

“Ik Zal u terug brengen van Gevangenschap”

 

“Het Gouden kalf van rebellie in onze families en generaties”

Het Zegel van eigendom door het Huis van Oranje van Vrijmetselarij Illuminati breekt van ons. We zullen niet trouw tot in de dood aan dit valse systeem blijven in de Naam van Jezus.


Jeremia 27:22
Naar Babel zullen zij gebracht worden en daar zullen zij zijn tot de dag dat Ik naar hen omzie, luidt het woord des Heren, en hen haal en terugbreng naar deze plaats.


We breken het verlies over onze levens van moeder, vader en alle bezittingen door het zegel van de Tempel Ridders “Tempeliers”, Fleur de Lis, Groot Meesters van het Huis.

“Werp uw zorgen op de Heer”

Psalm 55:23
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hèn doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet ter helfte volbrengen. Ik echter vertrouw op U.


Richteren 3:2
Alleen opdat de geslachten van de Israëlieten, voorzover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat Hij hen daarin oefende:

“De Oorlog Onderwijzen”

We nemen het drievoudige verbondssnoer van Het Bloed, Het Woord en de Adem van de Almachtige.


De Oude Zwarte Europese Adel (OBN) is aangevoerd als de top van de wereldbeheersers en zijn befaamd om het hebben van de Derde Kracht van geheime buitenaardse kracht, inclusief Psi-kracht. Het is door toponderzoekers algemeen erkend dat van deze heimelijke wereld macht de top van de piramide bestaat uit uitgelezen individuen die afgevaardigd zijn van de “Oude Zwarte Adel” (OBN) van Europa, die helemaal teruggaat naar Venetië, Rome en zelfs misschien tot het oude Babylon. 

Deze mensen staan bekend om hun geheime kennis en vaardigheden in de “Zwarte Kunst” en gebruiken “Menselijke Alchemie”, de krachten van op trauma gebaseerde mind controle, talrijke “magische” kunsten, de kracht van geheime moorden met behulp van vergif en naar verluidt diepe en onconventionele onbekende Psi-kracht. Ze hebben een lust voor het vergieten van mensenbloed en mensen offers en het is zogenaamd dat zij zijn gezalfd met wat de Oude Zwarte Adel  heeft, om de heersers van de geheime wereld te zijn die moet worden beschouwd als het Nieuwe Romeinse Rijk. Zijn zij buitenaards/ menselijke hybriden en verklaart dat hun buitengewone krachten om immens kwaad te doen wereldwijd?“Wij verklaren een Ontwaken”

Johannes 5:28
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn stem zullen horen, 


Johannes 6:60
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: “Dit onderwijs is hard; wie kan het aanhoren?”


Johannes 5:28
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn Stem zullen horen. 

“De Gesloten deur van Bevrijding”


Efeziërs 5:14
Daarom heet het: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”


We zullen overwinnaars zijn en overwinnen, we zullen niet zonder verlossing worden achtergelaten. Laat Jezus Christus u aanraken met Zijn helende Kracht en ons verlossen van alle kwaad.

“Geboren met het oog op deze tijd”

Psalm 78:65
Toen ontwaakte de Here als een slapende, Als een held, door de wijn overmand;


Esther 4:14
Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.
 

Ten eerste, laten we niet worden misleid door te denken dat de Oogst kan wachten. Uitstel is een van die dodelijke zonden waar we niet graag aan herinnert willen worden, maar voor de ongeredde ziel is er geen zekerheid voor morgen, want de dag van redding is nu.


Spreuken 10:5
Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt.


Laten wij onze ogen opheffen. We kunnen niet effectief voor de Heer getuigen zolang wij onze ogen op onszelf hebben gericht. Een leven wat gegeven is aan egoïstische verlangens kan niet worden gebruikt door de Heer.


In dit opzicht, als we onszelf overgeven aan zelfmedelijden of onszelf hoger achten dan zal ons leven onrendabel zijn aan de Heer. We moeten ons van onszelf afkeren en van die dingen die ons getuigenis in de weg staan, en naar de Heer kijken, anders zullen onze gebeden en arbeid in de oogst worden belemmerd.


Lucas 10:2
En Hij zeide tot hen: "De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst."

  Gods Zegen
Josie Hagen