Pages

Tuesday, 19 May 2015

We worden Genoemd de Herstellers van de Breuk!Jesaja 4:6
En er zal een hut zijn tot een schaduw des daags tegen de hitte, en tot een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen.


Openbaring 8:4
En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.

Psalm 141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer.


“We worden genoemd de Herstellers van de Breuk”

Jesaja 58:12
En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.


“De Hersteller van de paden om in te wonen”

“De Hersteller van de straten in welke we wonen”


Herbouwen de eeuwenoude Fundamenten van vele Generaties, DNA van lang geleden.


“Ongerechtigheid “Iniquity” van de Generaties”

Jeremia 30:12
Want zo zegt de Here: Ongeneeslijk is uw breuk, pijnlijk uw wond;


We kunnen hebben ervaren jaren van verdriet en tranen als gevolg van het hoge niveau van breuken van de ongerechtigheid “iniquity” van vele generaties - Heer God we roepen het uit naar U, verlos Uw mensen, wij zijn toch uw mensen, rechtvaardig en Heilig, apart gezet voor Uw gebruik Heer God Almachtig – De Breuk zal zijn hersteld.


Handelingen 10:4
Cornelius staarde hem bevreesd aan en zeide: Wat is er, Heer! En de Engel zeide tot hem: “Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen.


“Nu is de tijd, we willen niet worden overschaduwd door ongerechtigheid “iniquity”


Hebreeën 13:20
De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het Bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,


We zijn geroepen om Zijn paden recht te maken, elke vallei zal worden verhoogd en elke hoogte zal omlaag worden gebracht, en de kromme paden van ons leven en familie DNA geschiedenis zal recht gemaakt worden.


Marcus 1:3
De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden!


We bekeren ons van al de kromme paden in onze levens en familie geschiedenis.


Onze God is een God van een eeuwigdurend Verbond – Zijn Verbond is Bovennatuurlijk en van Eeuwigheid tot eeuwigheid.


Het Bloed en vuur van Jezus, de Leeuw en Het Lam, zal ons verlossen van het kwaad, “Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid”

“Veiligheid ligt in het Verbond met God”


“Eeuwig Verbond”

Zijn Verbond aan ons is – Onomkeerbaar – Onherroepbaar – Onveranderbaar – Van Eeuwigheid tot Eeuwigheid.

“De Gevolgen van het Gebroken Verbond”

Verraad en gebroken verbond kunnen in families gevoelens van onzekerheid en onbeschermd zijn, bezorgdheid en paniekaanvallen achterlaten. Dit kan de deuren openen naar levens die blijven doorbloeden. We moeten alle fundamenten van vele generaties van gebroken verbond ontwortelen. Onveiligheid en geen bescherming opent deuren naar trauma’s.


“Onderzoek wijst uit “Tijd heelt geen gebroken hart”


RTNews December 2014 Een zorgelijke aandoening, bekend als het “gebroken hart syndroom”, geneest noodzakelijkerwijs niet met de tijd, dit hebben onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen ontdekt. Er is geen behandeling voor de stoornis waarvan eerder werd gedacht dat het te zijner tijd zou herstellen – lees verder in de link onderaan de brief.

“En de breuk van dat huis was groot”

Lucas 6:49
Maar wie naar Mij luistert en niet doet wat Ik zeg, lijkt op een man die zijn huis zomaar op de grond neerzet, zonder een degelijke fundering te leggen. Als dat huis wordt getroffen door het woeste geweld van een overstroming, stort het onmiddellijk in. Er blijft niets anders van over dan een grote puinhoop. En de breuk van dat huis was groot.


Een zorgelijke aandoening, bekend als het “gebroken hart syndroom”, geneest noodzakerlijkerwijs niet met de tijd, ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen. Er is geen behandeling voor de stoornis waarvan eerder werd gedacht dat het te zijner tijd zou herstellen. Een team van onderzoekers van de Universiteit van Aberdeen hebben vier jaar lang het syndroom bestudeerd, vaak aangeduid als een “gebroken hart” en medisch bekend als Takotsubo stress cardiomyopathie (TSM). Het resultaat van hun werk bleek hartverscheurend te zijn want: “Er is inderdaad geen behandeling bekend voor deze aandoening”.


“Het land Treurt en de wijnstok verkwijnt”

Jesaja 33:8-9
Uw wegen zijn verlaten en er zijn geen reizigers meer. Het vredesverdrag is verbroken en zij bekommeren zich niet om de beloften die zij in het bijzijn van getuigen hebben gedaan, zij hebben voor niemand respect. Het hele land Israël is in grote nood, de Libanon is verwoest, de Saron is een wildernis geworden, Basan en de Karmel zijn leeggeplunderd.  

“En de breuk van dat huis was groot”

Dit kan emotioneel, mentaal, psychisch, geestelijk en letterlijk bloeden worden. Dit zal van onze levens en onze familie breken als we meer en meer beginnen de breuk van lang geleden te herstellen.


‘’De Aarde is door zijn mensen verontreinigd

Jesaja 24:5
De wereld is ontwijd en verontreinigd door misdaden, haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd.


Hebreeën 9:16-17
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.


Romeinen 1:31
Zonder inzicht, onverstandig, onbestendig, verbond-brekers, zonder hart of barmhartigheid. 


Vrijmetselarij en Rome – Druïdisme – in onze familielijn kan ons brengen in Gebroken Verbond en verraad. We moeten met een tegenaanval komen en verklaren dat alle gebroken verbonden breken en van onze bloedlijnen ko
mt, ons DNA.

“Hoog Verraad van Verraad”

Mattheüs 24:15
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op!


“De Verandering van God”


We zijn niet alleen in een tijd van een snelle verschuiving, een verandering van het gezicht van de kerk, de eigenlijke fundamenten, de structuur, de vorm van waar de kerk in het verleden is geweest is aan het veranderen. We zijn een tijd van verandering binnen gegaan, verandering van de Autoriteit in het Huis van God. Het is het gezag en de Autoriteit van het Koninkrijk van God.


Mattheüs 6:13
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.


1 Kronieken 29:11
Van U, o Here, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is het Koningkrijk, o Here, en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. 


“U bent als Hoofd boven alles verheven”

Psalm 22:28-29
Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Here bekeren; alle geslachten der volken zullen zich nederbuigen voor uw aangezicht. Want het Koninkrijk is des HEREN, Hij regeert over de volken.


Dit is het uur waar we in zijn. Gods Strategieën zijn gegeven, we horen de Stem van God zoals nooit tevoren, anders kan de kerk worden afgeslacht.


“De Oorlog tegen de Heiligen”

Openbaring 13:7
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Dit is een tijd en een uur van ongekende oorlog tegen de Heiligen
De Jihad is verklaard tegen de Kerk van Jezus Christus
Heiligen van God sta nu op en ga voer de oorlog
  

De Generaal bij de Slag om Jericho was bij Jozua. En hoewel onzichtbaar was hij het die de muren deed instorten, de stad verwoestte en het leger plette, zodat er nog een klein beetje overbleef voor Jozua en zijn leger om het te voltooien.


“Onze Generaal is ook met ons”

Jozua 5:13-15
Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg – zie, daar stond een man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en vroeg hem: Behoort u tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Neen, maar ik ben de vorst van het heer des HEREN. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zeide tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht te zeggen? En de vorst van het heer des HEREN zeide tot Jozua: “Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat, is Heilig.” En Jozua deed dit.


Waarom zei de Generaal dat hij voor geen van beide partijen was? Wat is de betekenis hiervan? Wat voelde Jozua tijdens deze ontmoeting? En hoe voelde hij zich na deze ontmoeting?


“De Generaals van God zien het plan van de vijand en de samenzweringen”


Zij zullen de plannen van de vijand zien en de stragegieën, zij zullen geen angst hebben, maar hebben hun ogen gericht op Jezus – en houden hun ogen gefixeerd op Hem – en zij zullen de Legers van De Heer op hun paarden in de “Hemelen” zien.


De Legers van De Heer op hun paarden in de “Hemelen”


 

Deze Goddelijke Leiders zullen de Kerk leiden over de drempel uit de vernietiging en de bommen van de vijand.


Jeremia 51:20
Een hamer waart gij Mij, Mijn strijdwapen voor de oorlog; met u verbrijzelde Ik volkeren en met u verdelgde Ik koninkrijken; Ik verbrijzelde met u paard en ruiter, en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 

“En met u verbrijzelde Ik de wagen en haar berijder”


We moeten geconcentreerd blijven op Jezus en in harmonie met Hem, zodat we langs de bommen en samenzweringen van de vijand kunnen worden geloodst, en geleid worden binnen de Geheime Plaats van de Allerhoogste God, om ons veilig te houden in het Heilige der Heilige, de Heilige Stad van God.

“En zij zongen een nieuw lied, zeggende”

Openbaring 5:9
En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw Bloed, uit elke stam en taal en volk en natie,”“En Hij moet de Strijd winnen”

Wij zullen onze God volgen, de Machtige Strijder, Almachtige God, El-Shaddai, de Generaal van de Legers van de HEER, De HEER der Heerscharen.


“Heer-Sebaot, En Hij zal de Strijd winnen”


Jesaja 10:15
Zal een bijl zich opheffen tegen hem die ermee hakt? Zal een zaag pochen tegen hem die het hanteert? Alsof een stok zwaait wie hem opneemt; alsof een staf opneemt hem die geen hout is! 


Jeremia 50:23
Hoe is de hamer der gehele aarde stukgeslagen en gebroken. Hoe is Babel onder de volkeren tot een voorwerp van ontzetting geworden.


Zacharia 10:4
Uit hen komt de hoeksteen, uit hen de tentpin, uit hen de strijdboog, uit hen komen alle machthebbers tezamen voort, 


De Hoek Steen zal uit Juda voortkomen

Deze uitverkoren leiders zullen de Kerk van Christus leiden


Deze uitverkorenen, deze leiders, zullen de Kerk van Jezus Christus over de Drempel leiden, Uit alle vernietiging en alle Bloedbad van de vijand. Het is de Bovennatuurlijke Bescherming van de Heer – De Blauwdruk, door God aan zijn Generaals gegeven, zal de Echte Wonderen vrijlaten. 


“De door God gegeven Blauwdruk”


Deze leiders van God, 5 Sterren Leiders, zullen opstaan en in beweging komen! God heeft de laatste 2 tot 3 decennia deze Generaals getraind en voorbereid voor vele jaren.


“Wij zullen verslaan en overwinnen”

Openbaring 3:12
Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de Tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.


De Bijbel zegt: “Hij die overwint zal Ik maken tot een Steunpilaar in het Huis van God.


“Steunpilaar in de Tempel van mijn God”

Stel dat je een steunpilaar in de Tempel van God wordt? Wat een voorrecht om zo te worden genoemd.

“De vijfvoudige bedieningen van God”


Deze Pilaren van God zullen worden toegerust en getraind in de wetenschap hoe de 5 pilaren van Islam te confronteren.

“De 5 Pilaren van Islam”

 
Leviticus 26:30
En uw hoogten zal Ik verwoesten en uw wierookaltaren neerhalen; Ik zal uw lijken werpen op de lijken uwer afgoden en Ik zal een afkeer van u hebben.


Ezechiël 43:7
En Hij zeide tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van Mijn Troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal Mijn Heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, door hun ontucht, geestelijke hoererij, of door de pilaren voor hun koningen opgezet na hun dood. 

“Hoe meer we gehoorzamen aan de Hemelse Generaal”
              

En Zijn bevelen opvolgen, zullen we door de vernietiging en de verschrikking en de verwoesting van de vijand heen marcheren.


“Mijn Toevlucht en Mijn Vesting”

Psalm 91:7
Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien.


Het Leger van de Levende God zal door alle vernietiging en verwoesting marcheren en wandelen.


Gods Leiders zullen Goddelijke Orde herstellen, de chaos en wanorde zullen worden verdreven. We zullen de Achterlating en verwarring en angst, die in alle richtingen gaan,  zien vallen van de mensen, val van hen.


De Kerk heeft al veel te lang op aarde in alle richtingen gelopen en allerlei wind van leer gevolgd. Er is geen samengaan, geen echte eenheid.


Hooglied 1:4
Trek mij achter U mee, laten wij ons samen spoeden. De Koning voerde mij naar Zijn vertrekken, laten wij juichen en ons in U verheugen, Uw liefde prijzen boven de wijn! Met recht heeft men u lief!


Jozua 10:20
Nadat nu Jozua en de Israëlieten hun een zeer grote nederlaag hadden toegebracht,  zodat zij geheel vernietigd waren, hoewel er enigen van hen waren ontkomen en de versterkte steden hadden bereikt.


“De Voortdurende Tranen van Jeremia”


Jeremia 9:11-12
Ja, Ik zal Jeruzalem maken tot steenhopen, een schuilplaats voor jakhalzen, en Ik zal de steden van Juda maken tot een woestenij, zonder inwoners. Wie is de wijze man, die dit begrijpt, hij, tot wie de mond van de HEER gesproken heeft, dat hij het kan verkondigen?


Waarom is het land te gronde gegaan,

doods geworden als de woestijn, waar niemand doorheen trekt?


Jeremia 9:13
De Here zegt: “Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd, en niet aan Mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben,


“En zij hebben Mijn Stem niet gehoorzaamd noch daarnaar gewandeld”
Psalm 107:43
Wie is wijs? Hij lette op deze dingen, laat men acht slaan op de gunstbewijzen van de HEER.


“Het Uur waarin we zijn aangekomen is duister en gevaarlijk”


Jezus Christus is het hoofd van de Kerk en de Generaal van de Heerscharen, de Opper Bevelhebber. Hij is boven alle macht, boven alle Koningen, boven alle natuur, boven alle dingen, boven alle Wijsheid en de wegen van mensen. Hij is veel meer dan alle heersers van de aarde.


Jesaja 55:3-5
“Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David. Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën. Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige Israëls, omdat Hij u verheerlijkt heeft.”


Iemand met de zalving van een Commandant

Een Generaal is een Commandant

Commandant Generaal Farao


Farao gaf een direct bevel, een gebod, dat alle Hebreeuwse eerstgeboren jongens moesten worden vermoord. Maar God had een mandaat voor Mozes.


Ezechiël 31:2
Mensenkind, zeg tot Farao, de Koning van Egypte, en tot zijn mensenmenigte: “Aan wie zijt gij in uw grootheid gelijk?”


 “Satan Zelf”

Definitie van Farao: "Die uiteendrijft; die plundert"


Toen Farao’s leger tevoorschijn kwam uit Egypte: en toen de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden de tijdingen van hem hoorden, vertrokken ze vanuit Jeruzalem.


Jeremia 37:7
Zo zegt de Here, de God van Israël: Zo zult gij zeggen tot de koning van Juda, die u tot Mij gezonden heeft om Mij te vragen: Zie, het leger van Farao, dat uitgetrokken is om u te helpen, keert naar zijn land, Egypte, terug;


Maar God had een mandaat voor Mozes. God heeft een Mandaat voor u en mij. De vijand heeft geprobeerd ons te vermoorden en de vijand heeft geprobeerd Mozes te vermoorden.

“Gods Bescherming was op Mozes”


De dag van Confrontatie kwam, Mozes confronteerde de Opperbevelhebber van Egypte, Hij bestreed hem van aangezicht tot aangezicht en won. Mozes was een type van Apostolisch Model van een Generaal van God. Hij had Gods Autoriteit. Hij was geroepen om te strijden en de Militaire Autoriteit van Farao te betwisten.


Egypte vertegenwoordigt valse heerlijkheid en trots

“Zonen en dochters krijgen hun Vaders erfenis”


We strijden en voeren oorlog en overwinnen; om onze erfenis en zoonschap te krijgen roepen we de overwinnaarskreet!


2 Korintiërs 10:3-6
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.


“De realiteit van de Autoriteit van de Apostel van God”


Psalm 32:8
Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn liefdevolle oog is op u.


Commentaar: “Ik kan er mee omgaan” of “ik breek eruit” niet de sleutel tot geestelijk welzijn”

Deze week, voorbij de in blauw vrijgegeven gegevens die slechts de helft van de Australische bevolking toont weet dat angst geen onderdeel van iemands persoonlijkheid is; en slechts 60 procent begrijpt dat angst niet alleen stress is. En dat maakt mij, nou, angstig. Want dat zijn een heleboel mensen die een heel verkeerd idee hebben. Sprekend van veel mensen, toont het Australische Bureau van Statistische gegevens dat 26 procent van de mensen angst ervaren in hun leven, bijna 3 miljoen ervaren een angststoornis, waardoor het vaker voorkomt dan bij depressie. Om dat in perspectief te zetten, 2.83 miljoen mensen keken de Grote AFL Finale, de TV-show die vorig jaar in Australië de hoogste kijkcijfers had – Lees meer in onderstaande link.


2 Korintiërs 1:8
Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; 


2 Korintiërs 2:7
Zodat gij nu integendeel hem vergiffenis moet schenken en hem vertroosten, opdat hij niet door overmatige droefenis overstelpt worde.


Jeremia 15:17-18
Ik heb niet gezeten in een kring van lachers, om uitgelaten te zijn; door uw hand was ik eenzaam neergezeten, want Gij hadt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn altoosdurend en mijn wond ongeneeslijk, en geweigerd om te genezen? Gij zijt mij waarlijk als een uitdrogende beek, water waarop geen staat valt te maken.


“Het Eindtijd Mandaat van de Apostelen van deze eeuw”


Het Mandaat van een Apostel is intens – Paulus, Gods Apostel, Oordeelde Heidendom en heidense Afgoderij en aanbidding van alle vormen van afgoderij. Als een Goddelijke Apostel was hij bereid te lijden en te bloeden als een Generaal. Een Generaal is geen generaal als zij niet bereid zijn de prijs te betalen en te bloeden. Petrus de Apostel was een generaal en een Rechter. Hij Oordeelde de Zonde van Ananias en Saffira die gelogen hadden over het werkelijke onroerend goed en hun gift aan de Heer.


Ananias en Saphira

Handelingen 5:1
En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.


Beide vielen neer toen de Generaal van God Oordeel verklaarde. Hij was een Goddelijke Rechtvaardige Rechter en Generaal.


Jezus onderwees in het boek van Mattheüs: “En Ik Zeg tegen u dat u Petrus bent, en op deze Rots van Waarheid zal Ik mijn kerk bouwen, en de Poorten van het Dodenrijk zullen haar niet overweldigen.”


Mattheüs 16:18
En Ik Zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de Poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.


“De Poorten van Hel zullen de Kerk van de Levende God niet overweldigen”De Apostel Petrus kende de realiteit van “Wat u op aarde bindt, zal gebonden zijn in de Hemel.”


Mattheüs 16:19
Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

“Hij begreep Autoriteit”


Handelingen 5:12-16
En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk. En zij waren allen eendrachtig bijeen in de Zuilengang van Salomo.


Maar net zoals de discipelen werden omgevormd op Pinksteren is er dus een toekomstige uitstorting bestemd.Zonen van Donder aan Jacobus de zoon van Zebedeüs, en aan zijn broer Johannes gaf Hij de naam “Boanerges” wat Zonen van Donder betekend.

Marcus 3:17
En Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, de broeder van Jakobus, en Hij gaf hun de bijnaam Boanerges, dat is zonen des donders, 


Johannes als de broer van Jacobus, beide zonen van Zebedeüs. Hun moeder, lijkt het, was een volgeling van Jezus en was bij de Kruisiging aanwezig.


De apostelen van Jezus Christus, we zijn nu aangekomen bij het leven van de laatste overlevende apostel, Johannes. Aan het eind van de tumultueuze eerste eeuw had Johannes ervaren alle vreugde en teleurstellingen van het leven als een volgeling van Jezus.


Hij was er vanaf het begin van Jezus bediening, was getuige geweest van de Transfiguratie van zijn Leraar, en wist wie Jezus was. Hij had duizenden mensen zien binnen komen in de nieuw gevormde Nieuw Testamentische Kerk – drieduizend op één dag, en vijfduizend een korte tijd daarna. En hij had voor Maria, de moeder van Jezus, gezorgd, waarschijnlijk had hij haar meegenomen naar Efeze.Johannes had ook geworsteld met de groeiende verspreiding van Gnostische ideeën. Een zogenaamde collega bediening had hem zelfs verhinderd te onderwijzen. Hij was gevangen gehouden op Patmos, een Romeins gevangenis eiland. En terwijl hij daar was in het midden van de jaren 90 na Christus, tegen de tijd dat hij heel oud was, ontving hij de overweldigende series van visioenen bekend als de Apocalyps, of Openbaring. Dit alles gebeurde over een periode van ongeveer 70 jaar. Er wordt gedacht dat Johannes onder het bewind van de keizer Trajanus leefde.


Marcus 10:43–44
Zó is het echter onder u niet. Maar wie groot wil worden onder u, zal uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn.


“Ik zal Mijn Geest uitstorten”

Joël 2:30-32
Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van de HEER komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HERE aanroept, behouden zal worden, want op de Berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.


En dit zal twee weken eerder worden voorafgegaan door een totale zonsverduistering op 20 maart, drie dagen na de Israëlische verkiezingen, en valt samen met Nisan, het Nieuwe Jaar volgens de Bijbels kalender. 2015, het Joodse religieuze jaar begint met de totale zonsverduistering op 20 maart 2015, dan twee weken later de derde totale maansverduistering op het Pascha op 4 april 2015, en vervolgens begint het civiele jaar met de totale zonsverduistering op 13 september 2015, twee weken later gevolgd door de vierde bloedrode maan op het Feest van Sukkot, 28 september 2015.


Tedrads van vier opeenvolgende Maansverduisteringen met geen tussenliggende gedeeltelijke maansverduisteringen vinden op 6 andere tijden plaats deze eeuw, maar het is alleen deze keer dat het voorkomt op de Joodse Heilige Dagen van Pascha en het Loofhuttenfeest.


De laatste keer dat vier bloedrode manen samen optraden was in 1967 - 1968, waarschijnlijk gerelateerd aan de herovering van Jeruzalem door Israël. Het tijdstip waarop de tetrad hiervoor heeft plaatsgevonden was in 1949 – 1950, waarschijnlijk gerelateerd aan de oprichting van de Staat Israël. En voor deze tijd was de laatste verschijning op 1493 – 1494, en dit was waarschijnlijk gerelateerd aan de verdrijving van de Joden uit Spanje.Openbaring 1:3
Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.


“Bewakers van het Verbond”

“Naar een van Israëls zwartste zonden”

Mozes Voorbidden voor het Volk


Exodus 32:7-9
En de Here sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Here tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. 


Numeri 14:14
Dan zullen zij zeggen tot de inwoners van dit land, die gehoord hebben, dat Gij, HERE, in het midden van dit volk zijt, dat Gij, HERE, oog in oog U hebt laten zien, terwijl uw wolk boven hen staat en Gij in de wolkkolom vóór hen henen gaat des daags en in de vuurkolom des nachts – zult Gij nu dit volk tot op de laatste man doden, dan zullen de volken die van U bij geruchte hoorden, zeggen: Omdat de HERE dit volk niet kon brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in de woestijn omgebracht.

“Een Hardnekkig Volk”


Daar hoog op de berg vertelt God aan Mozes wat er gaande is met de mensen. “Ga naar beneden, omdat uw volk, die u vanuit Egypte hebt gebracht, verdorven zijn geworden.”


“Zij zijn een hardnekkig volk”


“Hardnekkig of Stijfkoppig” is een verwijzing naar een muildier of een os die de leidraad weerstaat en weigert zich te laten leiden door zijn meester. In plaats daarvan zou het zijn nek tegen de teugels verharden. De Israëlieten hebben aan een afgod toegeschreven wat God heeft gedaan! Het is een verschrikkelijke zonde!


“Dit is verraad tegen de Monarch”


Mozes’ Voorbidden voor het Volk. God zegt tegen Mozes dat hij het volk Israël wil vernietigen, en van Mozes’ eigen nakomelingen de natie opnieuw wil reconstrueren. Mozes Voorbidden is een duidelijk voorbeeld van iemand die rekening houdt met Gods belangen en deze in zijn eigen hart koestert alsof deze van hemzelf waren.
Alhoewel Mozes’ eigen familie op een bepaalde manier zou profiteren van Gods voorstel als de Nieuwe Patriarchen, doet Mozes een beroep op God, stoutmoedig voorbiddend voor het volk van Israël, smekend om genade in plaats van de veroordeling op hen. Aan het eind geeft God toe en reageert positief op Mozes gebed.


Exodus 32:12
Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: “Tot hun onheil heeft Hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te vernietigen?” Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.


Numeri 14:16
Omdat de HERE dit volk niet kon brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in de woestijn omgebracht.


Heidense Orgieën is de open deur naar Menselijke Offers“En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek?”

Nehemia 2:4
En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zeide tot de koning: “Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.


De meesten van de inwoners van Jeruzalem waren slecht. God zond profeten met een boodschap van bekering, maar zij wilden niet veranderen. Zij haatten de profeten.


Nehemia 1:1–4
De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Chakalja. In de maand Kislew, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Chanani, één van mijn broeders, met enige mannen uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven en ook naar Jeruzalem. Zij zeiden tot mij: De overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken, en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang.


“Hij geloofde de profeten”

Nehemia 1:5–6
Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.


“Hij bad dat de mensen zich zouden bekeren en veranderen”


Nehemia 1:7–8
Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien.


Nehemia had een visioen. In zijn geest zag hij God omgeven door vele engelen. De engelen zongen lof en prijs aan God.


Nehemia 2:18–20
Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens, hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij: Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.
  

Hij vertelde de mensen dat Jeruzalem zou worden vernietigd. Hij vertelde van de komst van Jezus. De mensen waren boos en probeerden Nehemia te doden, maar de Heer beschermde hem.


Nehemia 1:4–11
Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach, Here, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt. Doch gedenk aan het woord, dat Gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt: Pleegt gij trouwbreuk, dan zal Ik u onder de volken verstrooien. Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig mijn geboden – al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand.  Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning.

“Het Zevende Zegel”

Openbaring 8:4
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.


“Uit Formatie”


Geestelijke disciplines van God en mensen behandelen de herintroductie van oude praktijken in de moderne kerk. De essentie hiervan is dat God bepaalde disciplines voor onze geestelijke volwassenheid heeft voorgeschreven, maar mensen hebben hun eigen toegevoegd, niet veel verschillend van de Farizeeërs in Jezus dagen. De gelovigen moeten het verschil onderscheiden en volgens Gods voorgeschreven bedoelingen leven. Oude disciplines, meestal beoefend binnen de monastieke beweging in de vroege eeuwen van het Christendom, zijn onder het stof vandaan gehaald, opnieuw ingepakt en opnieuw aan de gelovigen gestuurd als de middelen waarbij geestelijke groei wordt verkregen. Er is sprake van een toenemende discussie over vasten, logboeken, bedevaart, eenvoud, eenzaamheid, stilte, beschouwend gebed en geestelijke koers in de Christelijke literatuur. Wat kan worden geleerd van deze hernieuwde belangstelling in geestelijk formatie, en wat zijn de gevaren, leringen en gevaren van de Geestelijke Formatie Beweging – voor geestelijke vorming. Het onderzoekt de middelen, of disciplines, die het Woord van God duidelijk identificeert als wegen die God heeft ontworpen voor Zijn volk om te worden getransformeerd in de gelijkenis van Christus, en om intimiteit met Hem te ervaren.Mensen in een groot gebouw aan de andere kant van de rivier maakten plezier over degenen die van het fruit gegeten hadden. Sommigen die het fruit hadden gegeten werden beschaamd en gingen weg, verloren.


“Israël is Doof en Blind”

Jesaja 42:21-22
De HERE had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een grote, heerlijke onderwijzing te geven. Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: “Geef terug.


"Geef hen terug!"

Jesaja 42:23
Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg? 


Jesaja 24:22
En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden. 

Allen van hen zijn gevangen in grotten en kerkers

In duisternis uit het gevangenishuis.


“De Deur van de Kerker”

 

“Het Autistische Brein”

Jesaja 42:22
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: “Geef terug.”


“Herstel!”

Jesaja 42:7
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder;


“Vrijlating voor hen die in donkere kerkers zitten”


Psalm 107:10
Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer.

 

“Zij die in duisternis zitten”

3.000 skeletten, velen van hen slachtoffer van de pest, moeten plaats maken voor de plaats van de nieuwe trein in Londen.


De botten rustten voor eeuwen onder lagen van de Londense bodem, grotendeels ongestoord sinds zij daar begraven lagen gedurende de uitbraak van de pest. Zij zullen binnenkort worden opgegraven zodat een spoorlijn door het gebied kan worden aangelegd. Archeologen begonnen maandag met de opgravingen en verwachten de skeletten van de 3.000 omgekomen mensen, waarvan wordt veronderstelt dat velen zijn omgekomen tijdens de uitbraak van de builenpest, met inbegrip van de “Grote Pest” die Londen verwoestte in 1665. In de meest besmette huizen stierven tussen de één en de drie mensen en in extreme gevallen stierven hele families. Mensen waren doodsbang van de ziekte; sommige gooiden zieke werknemers in de straten, anderen weigerden zieke familie of vrienden te helpen. Samuel Pepys schreef in zijn dagboek: “De Pest maakt ons wreed als honden.” – lees verder in de link onderaan.


Numeri 16:48
Toen hij tussen de doden en de levenden stond, hield de plaag op.


Numeri 16:47
Aäron nam een vuurpan, zoals Mozes gesproken had, en snelde tot midden onder de gemeente, en zie, de plaag was onder het volk begonnen; toen legde hij er reukwerk op en deed verzoening over het volk. 


Habakuk 3:5
Voor Hem uit gaat de pest en koortsgloed, plaag, volgt Hem op de voet.


Psalm 141:2
Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer. Here, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen;2 Kronieken 7:1
Zodra Salomo zijn gebed geëindigd had, daalde vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers; en de heerlijkheid des Heren vervulde het huis.


“De Heer Verscheen aan Salomo”


2 Kronieken 7:11-15
Toen Salomo het Huis van de Heer en het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo in de zin gekomen was, in het van de Heer en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had, verscheen de Heer aan Salomo des nachts en zeide tot hem: “Ik heb uw gebed gehoord en deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren.” Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen. Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse. 


2 Kronieken 7:16-22
Thans heb Ik dit huis verkoren en geheiligd, opdat mijn naam daar zij tot in eeuwigheid; mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn al de dagen. Wat u aangaat, indien gij voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David gewandeld heeft, en doet naar alles wat Ik u geboden heb, en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik uw koningstroon bevestigen, zoals Ik Mij jegens uw vader David verbonden heb met de woorden: nimmer zal u een man ontbreken, die over Israël heerst. Maar indien gij u afkeert en mijn inzettingen en verordeningen die Ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen neerbuigt, dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. Dit huis, dat hoog verheven was – ieder die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en zeggen: Waarom heeft de Here alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? Dan zal men zeggen: Omdat zij de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die neergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht.


  
God Bless
Josie Hagen===================================================== 
  

Lees verder in de onderstaande linken:


Gebroken hart syndroom genezen


Er mee leren omgaan of eruit stappen is niet de sleutel tot menstaal welzijn


Ongeveer 3000 skeletten geruimd voor een treinspoor in Londen