Pages

Sunday, 26 July 2015

De Egyptische Scarab Kever "Krab van Kanker"“De Houding van Christus”
Filippenzen 2:8-10
En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!       

     
‘’In de Naam van Jezus zal iedere knie zich buigen”


‘’De Egyptische Scarab Kever”

Een Egyptisch symbool, hetzelfde als de krab, is de scarab Kever. De Scarab Kever betekent dood. De Scarab is een vleesetend beest dat voor mij klinkt als Kanker.


In de naam van Jezus Christus breken wij de macht van het familie Zegel van Kanker en de Emarald Scarab.


Door de kracht van het Kruis en de naam van Jezus breken we de geest van Kanker in onze familie bloedlijn en Fundamenten.


“De Vloek van Ongehoorzaamheid”


Deuteronomium 28:59-61
Dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten. Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven. Ook allerlei ziekten en plagen, die in het boek van deze wet niet beschreven zijn, zal de Here over u doen komen, totdat gij verdelgd zijt.


We breken de valse Koninklijke Boog van Dood van onze familie lijnen en Boom. We Breken in Jezus naam elke familie aanleg voor kanker.Het Hoogtepunt van de Tempel van Salomo


“De Hoogste Top is ook het Zegel van Salomo”


Omdat Salomo de Zegel van de stam van Juda is. We moeten ons afscheiden van de tempel van Salomo, van de valse Koninklijke Boog en het Zegel van de hoeksteen in Jezus naam. De kankersteen van emotionele herinneringen, het is waar de emotionele herinneringen zijn opgeslagen. Op de Hoeksteen kan een persoon worden veranderd of overgebracht in de Derde hemel met de vleugels van Baphomet of zij kunnen in de waanzin gaan waar het verstand begint te splijten en te sterven.


In de naam van Jezus Christus breken wij de transfiguratie van het ambt van de Groot Meesters. Dit is een wanhopig uur waarin het beest zich in onze huizen of bedieningen kan manifesteren.

“Mensen kunnen door familie genetica zijn gebonden”


U had het zegel van perfectie, Vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. De Ultieme Leugenaar van Allen. U waart een Signet van perfectie.


Ezechiël 28:12-14
Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus en zeg tot hem: zo zegt de Here Here: “Volmaakt zijt gij van gestalte, Vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.”


Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd door het Kruis.


“Heeft ontwapend”

Efeziërs 3:20
Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, voorbij onze hoogste gebeden of gedachten.


Sefanja 3:17
De Here, uw God, is in uw midden, de Machtige Strijder die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.


“Wordt in mijn leven Gekroond Heer, Ik wil Alleen bij U zijn”


Hosea 13:14
Zou Ik hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, Waar zijn uw pestziekten, Dodenrijk, waar is uw verderf? Ik zal geen medelijden hebben.


1 Korinthiërs 15:55
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?


" Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?"


Jezus Christus brak de macht van dood en hel. Hij brak het hoogste punt van dood van de tempel van de zon en maan aanbidding. De sodomieten toegangspoort.


“Dochters van Babylon – Oranje Orde en Luthers Roos”


Ik denk dat het genieus kwaad is hoe het embleem op de gebrandschilderde ramen is gelegd, zodat het heiligdom zich kan baden in licht via het magische portaal. Luthers Roos was in 1530 ontworpen, gedurende de tijd van de Rozekruizers, waaruit dit beeld werd genomen en werd gebruikt als een leerboek voor de kinderen.


1 Korinthiërs 1:20
Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? 


Efeziërs 6:12
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 


Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd, door het Kruis.


Openbaring 18:23b-24
Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.


Er is een grote duisternis die ons omringt, wij zijn sterk misleid. Er is een overblijfsel, en ondanks dat het zo moeilijk is, laat ons bidden en elkaar bemoedigen om wakker te blijven en op de uitkijk te staan met waakzaamheid en soberheid. Mijn God heeft een einde aan dit tijdperk gesteld en de rechtvaardige zal zich verheugen in die dag wanneer gerechtigheid wordt onthult!


Mattheüs 5:33-37
Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult geen valse eden afleggen, gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen. Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is; ook bij uw hoofd zult gij niet zweren, omdat gij niet één haar wit kunt maken of zwart. Laat het ja, dat gij zegt, ja zijn, en het neen, neen; wat daar bovenuit gaat, is uit den boze.


Jacobus 5:12
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.


We breken in de naam van Jezus de pinnakel van Zwarte dood van de Tempel van dood. De Heer is onze levens en huizen aan het schudden.


We zetten in de naam Jezus De Vrees van God Almachtig en Zijn schudden vrij op de ware kerk, dat wij allen zullen schudden in de Vrees van de Heer.


In Jezus naam breken van ons en onze familie het “Hart van Steen” De Scarab van onze harten. In de macht van Jezus naam breken de scarab steen van onze harten van al onze Cardiovasculaire (hart en bloedvaten) systeem.


Ezechiël 36:26
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 


“Ik zal hen een onverdeeld hart geven”

Ezechiël 11:19
Ik zal hun een onverdeeld hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven.Psalm 139:3-4
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent vertrouwd met al mijn wegen. Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, Here, Gij kent het volkomen;


Mattheüs 9:21
Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn.


Mattheüs 14:36
En zij smeekten Hem, dat zij alleen maar de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden genezen.


Johannes 16:12-13
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 


Johannes 14:30
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft.


Ik heb niet veel tijd meer om te praten met u, omdat de heerser van deze wereld nadert. Hij heeft geen macht over mij.


Johannes 12:30-32
Jezus antwoordde en zeide: “Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.


Mattheüs 4:24
En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.


Mattheüs 17:15
Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.


Daniël 7:14
En hem werd heerschappij gegeven en Heerlijkheid, eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn Koningschap is een, dat onverderfelijk is.


Mattheüs 28:18
En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: “Mij is gegeven Alle macht in de Hemel en op aarde.


Filippenzen 3:18
Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende – als vijanden van het Kruis van Christus.Job 6:23
Of: Redt mij uit de hand van de vijand? En: Koopt mij los uit de hand der geweldenaars? Leid hem aan de hand.

“Vermomd als Apostelen van Christus”

2 Korinthiërs 11:13
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.


Tradities van Rome, van zon aanbidding, zijn zo diep ingebed in de Protestantse traditie. De priesterschappen van deze magische symbolen verdraaien de waarheid van het Woord, vakkundig de antichrist inprentend precies over de bovenkant van de Ware Christus. Zij maken de rechte wegen van de Heer krom met de Farmacie (alchemie) van Babylon de grote stad.


Overweeg wat Paulus en Barnabas te wachten stond op Cyprus. Toen zij het hele eiland doorlopen hadden, zo ver als Pafos.


Handelingen 13:6-12
En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn tot aan Pafos, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Barjezus; hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus, een verstandig man. Deze begeerde het woord Gods te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Maar Elymas, de tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld met de heilige Geest, zag hem scherp aan, en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en bedrog, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En onmiddelijk viel op hem een mist en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren.


Toen Paulus de vloek uitsprak, het mag gezegd worden dat de figuur van de zon niet zien, een Blindheid suggereert die vrij extreem is. Als die uitdrukking meer letterlijk wordt genomen, echter er is iets niet rechtstreeks over Bar-Jezus (zoon van Jezus), de tare en magus (gnostiek), als een aanbidder van de zon.


“U die vol bent van allerlei bedrog en misleiding, u zoon van de duivel”


We leggen de bijl aan de wortel van het valse koninklijk huis van Oranje. We moeten recht in de fundamenten van Oranje ingaan.


In 1100 claimde een man, genaamd Godfrey De Bouillon, dat hij van de bloedlijn van het beest was.


Hij was een stier en een leeuw, en opzichter – hij beweerde dat hij van de bloedlijn van het Beest was, van de Bloedlijn van Oranje. Godfrey van Bouillon (18 september 1060 – 18 juli 1100) was een Middeleeuwse Frankische Ridder die een van de leiders van de Eerste Kruistocht van 1096 was tot aan zijn dood toe. Hij was de Heer van Bouillon, van waaruit hij de bijnaam “de Bouillon” had genomen, van 1076 en de Hertog van Neder Lotharingen van 1087. Na het succesvolle beleg van Jeruzalem in 1099 werd Godfrey de eerste heerser van het Koninkrijk van Jeruzalem, hoewel hij de titel van “Koning” weigerde, omdat hij geloofde dat de ware Koning van Jeruzalem Christus was; gaf hij de voorkeur aan de titel van “Advocaat van het Heilige Graf”.


“Zij zijn de bewakers van de Bloedlijn van het Beest van Openbaring”


Het Koninklijke Huis van Oranje hebben wachters van het Graf van de bloedlijn van het beest met een doel dat het Lam van God niet kan regeren.


Wij verklaren in Jezus naam en door het Bloed van het Lam een breking van de valse zetel van de stier en de leeuw van De Bouillon. Het bloeddorstige Beest kan veroorzaken dat mensen kniediep in Oranje bloed kunnen zijn. Wij moeten dit in onze levens blootleven van het Huis van Oranje.

“Er is een overstroming en vloedgolf van het beest op de aarde”

“De Sluizen openen zich wijd”
Wapenschild van de Koninkrijken van Jeruzalem

Het Koninklijke Huis van Oranje van de Zetel van de regering van het Beest heeft niet-betwist voor vele honderden jaren over de massa de volkeren gezeten. De 33e Graad Meridiaan aan de Voet van de berg.


In Het Heilige Bloed en de Heilige Graal, de auteurs stellen in een hypothese dat de historische Jezus was getrouwd met Maria Magdalena en één of meer kinderen had, en dat deze kinderen of hun nakomelingen emigreerden.


“Strijdende met de duivel”


“Het Huis van Oranje begon in Duitsland”


Het Huis van Oranje begon in Duitsland in het huis van Nassau. De fundamenten van het Huis van Oranje begon in Europa en kwam toen naar Engeland. Er is zoveel bloedvergieten van de drie huizen van Duitsland, Nederland en Engeland. Wanneer we bidden moeten we de geestelijke bloedlijn van Willem van Oranje breken.


We breken in Jezus naam het bloedvergieten in onze familie lijnen waar onze families zijn omgekomen.


“De Koning van het Noorden”


In het boek van Daniël. Daniël kreeg een profetie van God. Het bloedbad aan het einde van het tijdperk was zo angstaanjagend in de visie dat Daniël begon te schudden.


“Het Antichrist Beest”

Daniël 11:36
En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.


“De Koning die zichzelf verhoogd”


We moeten echt dringend scheiden van de Koninklijke Huizen en de Prins van Perzië die ons daadwerkelijk gebonden heeft. De Koningen van het Noorden, inclusief De Europese Huizen van Oranje, Frederick van Pruisen en Tempelier Ridders Rozenkruisers. We staan in Jezus naam tegen de bloedbaden, nu “Kom uit de Fundamenten van Willem van Oranje”.


“Komend uit de fundamenten van Willem van Oranje”


Kom uit van Koning Willem de Derde, De Europese bloedlijnen zijn met elkaar verbonden.


“Frederick van Pruisen is gerelateerd aan de Koninklijke Huizen van Holland”


De Kerk moet zich nu in Jezus naam afscheiden van alle Koninklijke Tronen, uit de bloedlijnen van de Prins van Perzië en het Beest van de koningen van het Noorden.
In de naam van Jezus verklaren wij een terugkomen voor Holland, Duitsland en Engeland in de rechtmatige vrucht om terug te nemen wat van ons is in Jezus naam.


We staan in berouw en bekering voor onze families en onze levens van gedwongen zitten op de zetel van het Beest en de overname van onze wil. Wij scheiden ons af in Jezus naam van de zetel van bloedvergieten en het uitstorten van bloed van het beest.


Vader wij vragen U in Jezus naam “Verander ons door de kracht van Uw Geest”. In Jezus naam verklaar ik dat de kromme paden in mijn leven en familie recht gemaakt zullen worden en de ruwe plaatsen glad zullen worden.


“Dank U Heer dat u mijn leven veranderd”


Wij bekeren ons Heer Jezus Christus van het deel uitmaken van een vruchtbaarheid cult. Geest van deze cult breek van onze levens. Heidense symbolen van deze cultus breek van onze voorouderlijke bloedlijnen in Jezus Naam.


Vader in Jezus naam kiezen wij ervoor ons te onderwerpen aan het volledige schudden van God en bekeren ons. We leggen de bijl van God aan de wortels van de Koninklijke Huizen van Oranje in ons leven. We verbreken de verbinding aan de Merovingische bloedlijnen in ons fundamentele DNA.


Valse bloedlijn van het Beest val van onze levens in Jezus naam. We verklaren in Jezus naam: “Het Lam van God zal regeren in onze levens.”


Judas 1:9
Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zei: “De Here straffe u!
                                         

“Maar Michaël, de aartsengel, toen hij twistte en vocht”

 “We moeten vechten tegen de heersende machten van de zetel van het beest”


Romeinen 8:19
Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.


De Openbaring van de zonen van God is het resultaat van het gehele gezag en transformerende suprematie van de Geest van God in hen. In het complete schoonvegen van hun bewustzijn zal te dien dage niets gedaan worden uit andere motieven. Er zal geen zijlicht knipperen en de perfecte verlichting van de Kandelaar van de Heer, hoog in ons wezen gezet, verstoren; er zullen geen tegenstrijdigheden zijn in het Leven.


Wij bevechten de zetel van het beest van ons leven en verklaren in Jezus naam: “Het valt en komt van ons, de bloedlijnen van Oranje.”


Wij verklaren in de naam van Jezus dat de eed van de Oranje Lodge ons “Tot onze knieën in bloed” brengt.


Mattheüs 5:19
Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der Hemelen; Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der Hemelen.


Romeinen 6:16
Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?


Realiseert u zich dat u een slaaf wordt van datgene wat u verkiest te gehoorzamen. U kunt een slaaf van zonde zijn, welke tot de dood leidt, of u kunt kiezen God te gehoorzamen, wat leidt naar een rechtvaardig leven.


“U kunt een slaaf van de zonde zijn, welke leidt tot de dood”


Romeinen 11:2
God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het Schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt:


Johannes 8:24
Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. 


“Levens vol van kwelling”


We moeten alle tweelinggeesten van onze levens afsnijden die ons in kwelling en paranoia houden en in een voortdurende gevoel dat we worden gestalkt. Veel mensen zijn of hebben het gevoel dat zijn worden gestalkt, vooral in de nachtelijke uren en het kan allerlei soorten verslaving brengen zoals drugs, alcohol en seks.


Johannes 1:29-30
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is Het, van wie ik zeide: “Na mij komt een man, die vóór mij geweest is, want Hij was eer dan ik.”


Hier geeft Johannes de Doper de Farizeeërs een beknopte maar volledige beschrijving van Jezus. Jezus heeft niet alleen Johannes overtroffen omdat Hij vóór hem bestond, maar Hij is onovertroffen als het Lam van God, die de zonde van de wereld wegneemt. Onovertroffen is gedefinieerd als "geen gelijke of rivaal voor uitmuntendheid of wenselijkheid hebben." Is onvergelijkbaar, niet te evenaren, ongeëvenaarde, onovertroffen. Christus staat op zichzelf als God’s unieke, eniggeboren en gehoorzame Zoon en Waardig alle lof. Hij is enkelvoud, uitzonderlijk, geweldig, prachtig, glorieus en ver boven allen. Hij is geweldig en zijn naam is Wonderbaar.


Jesaja 9:6
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


Jezus is werkelijk Goddelijk en overweldigend voorbij onze huidige kennis en begrip.


Gods zegen
Josie Hagen