Pages

Monday, 13 July 2015

De Onzichtbare Staf van Het Leger – De Heer Roept ons Het Op te Heffen!Genesis 3:9
En de Here God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: “Waar zijt gij?”


“De Onzichtbare Staf van Het Leger – De Heer roept ons om het te verheffen”


Exodus 14:16
Hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en splijt haar; dan zullen de Israëlieten midden door de zee gaan over droge grond.Numeri 20:9
Toen nam Mozes de staf van vóór het aangezicht des Heren, zoals Hij hem geboden had.


Mozes gehoorzaamd Gods woorden en hij strekte zijn hand uit, onbevreesd hield hij de staf over het water. De wind van de Heilige Geest begon aan te wakkeren. Het 59e jaar nadat Mozes (nu 78) uit Egypte vluchtte vindt hij de Staf van God – Elohim – De wetgever en de rechter – Zijn merkteken van autoriteit, en opgeraapt in de tuin van zijn schoonvader. Deze Staf van God was gedragen door zijn Melchizedek en leider van zijn volk sinds de tijd van Adam. In Exodus 33 zien we dat Mozes een tent nam en die buiten het kamp opzette, ver weg van de mensen, en daar zocht Mozes de Here. Hij noemde het de Tent der Samenkomst. Dit was de voorloper van de Tabernakel. Hier zou Mozes van aangezicht tot aangezicht met God spreken.


Exodus 33:11
En de Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de tent. Zodra Mozes in de tent kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de tent, en God sprak met Mozes.


Exodus 33:8
Wanneer Mozes uitging naar de tent, stond het gehele volk op en ging staan, ieder aan de ingang van zijn tent, en zij zagen Mozes na, totdat hij de tent was binnengegaan.


Mozes was met één gebaar van zijn staf in staat te zien dat de zee vaneen week en dat de zeebodem opdroogde. Hij was in staat om te zien dat de wateren tegengehouden werden alsof er een dikke muur van glas stond. Toen het leger van de vijand achter hen aankwam zag hij, met een nieuw gebaar van de Staf van God, de wateren op hen vallen en elke soldaat verdrinken. Maar toen het erop aankwam deze gehele klagende horde mensen door de woestijn te leiden was hij aan het eind van zijn intelligentie.  


“Water uit de Rots”

Numeri 20:8-10
Neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aäron; spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven; gij zult voor hen water uit de rots te voorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drenken. Toen nam Mozes de staf van vóór het aangezicht des Heren, zoals Hij hem geboden had. Toen Mozes en Aäron de gemeente vóór de rots hadden doen samenkomen, zeide hij tot hen: Hoort toch, wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor u water te voorschijn doen komen? 


Gedreven door formalisme. De manier waarop ze aanbaden is belangrijker dan degene die ze aanbidden. Verlamd door Angst. Verbanning of vervolging onder ogen gezien. Wel de Heerlijkheid van God willen hebben maar in de veiligheid van Gods kamp blijven. Hun verlangen naar behaaglijkheid, comfort en luxe heeft de opdracht om dit alles te riskeren overweldigd.

“Niet vergeten”

Hebreeën 13:10
Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten.Als wij er op staan te dienen vanuit comfort, of luxe, of vanuit traditie, of vanuit veiligheid – dan kunnen we niet eten van het altaar van Jezus Christus. We zullen het gezagsgetrouwe bondgenootschap die alleen in Hem is verliezen. Nu, in het 206e jaar dat Jacobs nageslacht in het land van Egypte woonde is de scène eindelijk vastgesteld voor Jehovah om Zijn geestelijk zaad met Zijn sterke arm uit Egypte te brengen.


 “Jeremias Ellende”

Klaagliederen 3:1
Ik ben de man die ellende heeft gezien door de roede zijner verbolgenheid. Mij heeft Hij gevoerd en doen gaan in duisternis en donkerte.


1 Korinthiërs 4:21
Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?


Hebreeën 1:8
Maar van de Zoon zegt hij: “Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter van zijn koningschap is de scepter der rechtmatigheid.


“Heer, leer ons bidden, net zoals Johannes zijn discipelen leerde”

En we moeten weten hoe te bidden voor onszelf en onze families die gebonden zijn aan de zetel van het Beest.


Vele gezinnen en geslachten der aarde zijn gebonden aan hoge niveaus van valse koninkrijken en Priesterschappen. We moeten staan voor onze eerstgeboren zonen en dochters en het merkteken van hen afbreken van het apart gezet zijn voor het gebruik van de Draak. Wij zullen de Strategieën van God, als de sleutels van Zijn Koninkrijk, hebben.


We Breken in Gebed en Voorbidden in de naam van Jezus het familie zegel van apart gezet zijn voor het gebruik van de beest Draak.“Het Ambt van Apostel Profeet”

Jesaja 2:19
Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des Heren en voor de luister zijner Majesteit, wanneer Hij Opstaat om de aarde te verschrikken.


“Wanneer Hij Opstaat om de Aarde te Schudden”

“Wens van alle Volkeren”


Het Hebreeuwse woord betekent de kwaliteit en niet de gewenste dingen; Niet alle Volkeren keken verlangend uit naar de Messias uit toen hij kwam.


Haggai 2:7-8
Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen.


Deze frase treedt alleen op in Haggai 2:7. De King James Herziene Versie maakt melding van de “felbegeerde dingen”, de Amerikaanse Herziene Versie heeft in de marge “dingen begeerlijk” wat meestal wordt toegepast op de Messias. Bij de bouw van de tempel in Ezra’s tijd waren de mannen, die het prachtige huis van Salomo hadden gezien, teleurgesteld en bedroefd bij de vergelijking. Daarom is de Profeet erop gericht hen aan te moedigen dat God desalniettemin met zekerheid bij hen is.


Haggai 2:7-10
Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle volken zullen komen en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Here der heerscharen.


De toekomstige heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de vorige”

 
Job 12:12
Met de Aloude is wijsheid; en inzicht in lengte van dagen.


Ezechiël 36:3
Juist omdat men u van alle kanten verpletterd en vertreden heeft, opdat gij het bezit zou worden van het overblijfsel der volken, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zijt door de mensen.


We Verklaren in de Naam van Jezus wij zullen geen deel zijn van het leger van het beest.


Wij zijn het Leger van de Heer God Almachtig, we vragen om kracht Heer God om in deze dagen staande te blijven.


We zullen geen slachtoffer van de oorlog zijn, de vloek van familie slachtoffer valt.


Ik verklaar in Jezus naam dat alle voorgaande manieren van complete opstandigheid van onze oren afkomt.


We zullen absoluut gehoorzaam zijn aan de oproep van de bevelhebber.


Wij bekeren ons en hebben berouw over alle duisternis en zonde die ons leven heeft overschaduwd.


We doen afstand van alle rechten als ik mijn militaire uniform aandoe om te vechten voor de Koning der koningen.


Leer ons Heer. Alle slavernij van heidendom valt.


Openbaring 13:16
En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt in hun rechterhand of in hun voorhoofd,

“Profane en Godslasterlijke Bedriegers”

2 Petrus 2:18-20
Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.


“We Kiezen ervoor om als een vrije Bondslaaf voor Christus te staan”


Alle Vrees voor Confrontatie valt van mijn leven. Alle angst van intimidaties valt in Jezus naam, alle conflict valt van onze levens en huizen.


2 Petrus 1:4
Door deze heeft Hij ons Zijn kostbare en zeer grote beloften gegeven, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de Goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.


Leviticus 26:19
Uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper.


“Heer, leer ons bidden, zoals Johannes zijn discipelen leerde”


Lucas 11:1
En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 


Lucas 10:42
Maar weinige dingen zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.


“Ik begrijp autoriteit Heer”


We leren meer en meer te zijn als de Centurion die tegen Jezus zei: “Ik begrijp Autoriteit protocollen, want ik ben ook een man die leiding geeft aan onderhorigen. Maar ik ben zelf ook onder gezag. Ik begrijp het Heer Jezus, U hoeft alleen het woord te spreken en uw autoriteit zal hen genezen. De Centurion was in het Romeinse Leger een bevelhebber over 100 soldaten. Zijn Knecht was ziek en was verlamd.


Mattheüs 8:8-9
Doch de Centurion antwoordde en zeide: “Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen.  Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij, en ik zeg tot de één: Ga heen, en hij gaat heen, en tot een ander: Kom, en hij komt, en tot mijn slaaf: Doe dit, en hij doet het.”


Hij smeekte Jezus – Hij voelde zich niet waardig dat Jezus onder zijn dak zou komen – maar hij wist dat Jezus slechts één woord hoefde te spreken en dan zou de man zijn genezen.


“Hij voelde zich niet waardig dat Jezus onder zijn dak zou komen”


Wanneer we dit snappen weten we de juiste woorden te spreken en Gods wonderen zullen beginnen te stromen. Goddelijke Autoriteit, we zullen het herstel van de
Wonderen met de Staf zien. Dit zal de Autoriteit van de 21e Eeuw zijn – Het is zelfs een grotere Autoriteit – Het is een Dubbel Deel Autoriteit van het Oude Testament.


Lucas 9:1
Toen riep Hij de twaalf discipelen samen en gaf hun macht en gezag (autoriteit) om alle boze geesten uit te drijven en om ziekten te genezen.
“Van de lijn van Koning David”

Mattheüs 16:19
Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der Hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.


Gods Autoriteit van de Staf van Mozes – de onzichtbare staf van Autoriteit Jezus is de Staf van Autoriteit.


“De Onzichtbare Staf van Het Leger - De Heer roept ons deze te verheffen”


Psalm 2:1-4
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: “Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!” Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.


Hij die in de Hemel zit lacht; de Here houdt hen in bespotting. Hij die in de Hemelen zit lacht – De Heer spot met hen.


Handelingen 4:26
De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd
tegen de Here en tegen zijn Gezalfde.


Hebreeën 13:10-16
Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de Legerplaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.


1 Samuël 24:5
Toen zeiden Davids mannen tot hem: Dit is de dag, waarvan de Here tot u gezegd heeft: zie, Ik geef uw vijand in uw macht; doe met hem wat gij wilt. David stond op en sneed ongemerkt de slip van Sauls mantel af.


1 Samuël 25:28
Vergeef toch de overtreding van uw dienstmaagd, want de Here zal voor mijn heer zeker een bestendig huis maken, omdat mijn heer de oorlogen des Heren voert en er geen kwaad bij u gevonden wordt, uw leven lang. 


1 Samuël 26:8
Toen zeide Abisai tot David: “Heden heeft God uw vijand aan u overgeleverd; nu dan, laat ik hem toch met de speer aan de aarde spietsen, in één stoot, ik behoef het geen tweede maal te doen.”


1 Samuël 26:11
De Here beware mij ervoor, dat ik mijn hand zou slaan aan de gezalfde des Heren. Nu dan, neem de speer aan zijn hoofdeinde en de waterkruik, en laten wij weggaan.
Het is de Apostolische Staf voor de Eindtijd Kerk vol kracht van Gods Goddelijke Macht


“Zie de Kracht en Macht van onze God”

Mozes, een man van Elohim, is levend en gezond op zijn voeten in de kerker aan het bidden en de Elohim van zijn voorvaderen aan het prijzen. Mozes kent God en heeft met Hem gewandeld in de goede tijden maar ook in de minder goede tijden van zijn leven. Nu gaat God Mozes verheerlijken en hem gebruiken om Zijn mensen en hun families uit Egypte te leiden.

Deze “Saffieren Staf” is de Staf van God, de Heerser en Rechter van de gehele aarde overhandigde dit alles aan de mens, Zijn Melchisedeks, die Gods mensen door de eeuwen heen hebben geleid. En hij las het en strekte zijn hand uit en het koste hem moeite, zoals het moeite kost om een boom uit een stuk dichtbegroeid struikgewas te halen, en de staf was in zijn hand. En dit is de staf waarmee al de werken van onze Elohim waren. Dit is DE staf van God Elohim die Mozes meer dan een dozijn keer in de Thora gebruikte.
                                                           

Exodus 2:23-25
In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten zuchtten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob. Zo zag God de Israëlieten aan en God had bemoeienis met hen. En God had respect voor hen.


2 Samuël 7:22
Daarom zijt Gij groot, Here God Elohim, want niemand is U gelijk en geen God is er behalve Gij naar al wat wij met onze oren gehoord hebben.


1 Kronieken 22:19
Zet nu uw hart en uw ziel erop, de Here, uw God, te zoeken. Sta Op dan! Bouwt het heiligdom van de Here God, opdat men de ark van het verbond van de Heer God Elohim en de heilige voorwerpen Gods naar het huis kan brengen, dat voor de naam des Heren gebouwd wordt.


2 Kronieken 6:41-42
Nu dan, sta op, Here God Elohim, naar uw rustplaats, Gij en de Ark uwer sterkte. Laten uw priesters, Here God Elohim, zich bekleden met heil, en uw gunstgenoten zich in het goede verheugen.


2 Kronieken 6:41-42
Here God Elohim, wijs uw gezalfde niet af, gedenk de gunstbewijzen aan uw knecht David.


Daniël 7:21-22
Ik zag, dat die hoorn oorlog voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van Dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit namen.


Spreuken 22:28
Verleg de aloude grenzen niet, die uw vaderen vaststelden.


Spreuken 22:27-28
Als gij niets hebt om te betalen, waarom zou men uw bed onder u wegnemen? Verleg de aloude grenzen niet, die uw vaderen vaststelden.


Genesis 3:8
Toen zij het geluid van de Here God Elohim hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Here God tussen het geboomte in de hof.


We moeten herroepen en breken alle verbonden en overeenkomsten met vreemde goden gemaakt en alle aanbidding van andere goden in de tuin van ons verstand in de naam van Jezus.Deuteronomium 27:16-18
Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. Vervloekt is hij, die een blinde op een verkeerde weg leidt. En het gehele volk zal zeggen: Amen. 


Handelingen 17:26
Hij heeft uit één enkel bloed het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald,


2 Korinthiërs 10:13
Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten gaan, maar binnen de grenzen, die God ons als beperking gesteld heeft, ook u bereiken.


Genesis 49:26
De zegeningen van uw vader gaan boven de zegeningen van mijn voorvaderen, boven de grenzen van de eeuwige heuvelen; zij zullen komen op het hoofd van Jozef, op de kroon van het hoofd van hem die gescheiden is van zijn broeders.


Hebreeën 1:1
Nadat God eertijds vele malen in en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de Profeten,Daniël 7:14
En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk en onvernietigbaar is.


Daniël 7:11
Toen keek ik toe vanwege het geluid der grote woorden welke de horen sprak; terwijl ik bleef toekijken, werd het dier gedood, zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur.


Ezra 9:4
En tot mij kwamen samen allen die beefden voor de woorden van de God van Israël, wegens de trouwbreuk der ballingen, maar ik bleef verbijsterd neerzitten tot het avondoffer.

 “Ezra's Gebed van Belijdenis”

Ezra 9:7-9
Van de dagen onzer vaderen af tot op deze dag toe zijn wij in grote schuld en om onze ongerechtigheden zijn wij overgeleverd, wij, onze koningen, onze priesters, in de macht van de koningen der landen, aan het zwaard, aan gevangenschap, aan plundering, aan openlijke schande, zoals nu. En thans is ons sedert kort genade bewezen van de HERE, onze God, doordat Hij ons heeft gelaten degenen die ontkomen waren, en ons een tentpin heeft gegeven in zijn heilige plaats, waardoor onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze slavernij; want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem.


Nehemia 9:2
De nakomelingen van Israël scheidden zich af van alle vreemdelingen en zij stelden zich op en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden “iniquities” hunner vaderen. Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de Here, hun God, een vierde deel van de dag; en een ander vierde deel deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Here, hun God.“Nehemia’s Gebed van Belijdenis”

Nehemia 1:4-6
Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw, dagen lang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zeide: Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.


“Ik en mijn familie hebben gezondigd”

“Nehemiah's Prayer”

Nehemia 1:9
Maar, bekeert gij u tot Mij en onderhoudt gij naarstig Mijn geboden – al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, Ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die Ik verkoren heb om daar Mijn naam te doen wonen.


Nehemia 1:10
Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat Gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij de koning.


Daniël 9:4
En ik bad tot de Here, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach HERE, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren;


“Het Gebed van Daniël voor zijn Volk”

Daniël 9:3-6
En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen, en wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk des lands. 

Joël 2:11
En de Here verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?


Joël 2:31
De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt.

“Jeremia's Gebed”

Jeremia 32:17-19
Ach, Here HERE! Zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en uw uitgestrekte arm; niets zou te wonderlijk zijn voor U, die aan duizenden goedertierenheid bewijst en de ongerechtigheid der vaderen in de boezem van hun kinderen na hen vergeldt, O grote, sterke God, wiens naam is HERE der heerscharen, groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn over alle wegen der mensenkinderen om aan een ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht zijner handelingen;


Exodus 33:13
Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik U ken; opdat ik genade vind in uw ogen. Bedenk toch, dat deze natie uw volk is.


Jeremia 30:3
Want zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Here, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten.


Jesaja 49:8
Zo zegt de Here: Ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord, en ten dage des heils heb Ik u geholpen; Ik zal u behoeden en u stellen tot een verbond voor het volk om het land weder te herstellen, om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te maken,


“Om het land te herstellen en verwoeste eigendommen een erfdeel te maken”


Ezechiël 13:5
Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis Israëls, opdat het op de dag des HEREN zou kunnen standhouden in de strijd.


Jesaja 42:22
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen. Zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zeide: Geef terug. Niemand die zei:

“Herstel hen”

Ezechiël 22:30
Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.


“Breng Dank aan de Heer want Hij is goed”

Psalm 106:23
Wonderen in het land van Cham, geduchte daden bij de Schelfzee. Toen zeide Hij, dat Hij hen zou verdelgen indien Mozes, zijn uitverkorene, niet vóór Hem in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, zodat Hij hen niet verdierf.


“Zij geloofden niet in Zijn woord”

Psalm 106:23
Indien Mozes, zijn uitverkorene, niet vóór Hem in de bres had gestaan


“Waar elke breuk zal worden gevonden”

2 Koningen 12:5
Dat moeten de priesters in ontvangst nemen, ieder van zijn bekenden; en zij moeten daarmede de “breuken” de bouwvallige gedeelten van het huis herstellen, overal waar een breuk gevonden wordt.
Een breuk is een gat in een muur, barrière of verdediging. In oorlogvoering of in de landbouw is een breuk een plaats waar de vijand binnenkomt om te vernietigen of waar de schapen uitbreken en de weg kwijt raken. Het is die ene zwakke plek die de vloed niet kan stelpen. Het kost niet veel graafwerk om te ontdekken dat Gods Huis moet worden gehandhaafd en dat omvat ook het herstellen van de breuken.

Jesaja 58:6
De boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken? dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed?


Jesaja 61:4
Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.


Wij verklaren in de naam van Jezus Christus een herstel van de breuk van lang geleden. We breken de generatie instortingen en de kwellingen van mind controle dwars door de generaties. De fragmentatie breekt het verstand dat is overgenomen. Het Verlies van Geheugen.


Ezra 9:9
Want wij zijn wel bondslaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem.“Autisme veroorzaakt door Genetische – fundamentele zonde”

“Tweelingstudie zegt: 
“Genetica verantwoordelijk voor bijna alle gevallen van autisme”

“Autisme epidemie”

De hersenen van een kind met autisme heeft een abnormale corpus callosum,  amygdala en kleine hersenen. Genetische afwijkingen in de hersenen, groeifactoren, kunnen leiden tot deze abnormale ontwikkeling van de hersen. Ook hebben wetenschappers onregelmatigheden in de hersenstructuren zelf ontdekt, zoals in het corpus callosum (die vergemakkelijkt de communicatie tussen de twee hemisferen van de hersenen), amygdala (hetgeen emotie en sociaal gedrag beïnvloedt) en cerebellum (die betrokken is bij motorische activiteit, evenwicht en coördinatie). Zij geloven dat deze afwijkingen zich voordoen tijdens de prenatale ontwikkeling - Lees meer in onderstaande link.


Openbaring 17:17
Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn.  


Autisme is van bijna volledige genetische oorsprong, dit veronderstelt nieuw onderzoek, met tussen de 74 en 98 procent van de gevallen van biologische opmaak. Een studie, uitgevoerd door het Medical Research Council die bij 516 tweelingen keek, vond dat de koersen van het Autisme Spectrum Stoornis (ASD) hoger waren in identieke tweelingen die hetzelfde DNA deelden. Dit betekent dat de conditie veel meer erfelijke is dan eerder werd gedacht.

Meer dan 6000 tweelingen, geboren in Engeland en Wales tussen 1994 en 1996, met een verscheidenheid van autisme-gerelateerde eigenschappen – hoge en lage subklinische niveaus, evenals ASD – deelgenomen in diverse evaluaties: de kindertijd Autisme Spectrum Test (6,423).

Het Nieuw Latijns word autismus, Engelse vertaling autism, werd in 1910 bedacht door de Zwitserse psychiater Egen Bleuler toen hij de symptomen van schizofrenie aan het definiëren was. Hij leidde het af van het Griekse woord Autós (ατός, wat zelf betekent), en gebruikte het in de betekenis van morbide zelf-bewondering, verwijzend naar de “autistische terugtrekking” van de patiënt naar zijn fantasieën, waar elke invloed van buitenaf een onaanvaardbare verstoring wordt.


Pan is de Griekse God van het wild, de bezieler van paniek. Hij is half mens en half geit en Zijn naam betekent simpelweg “Alles”!

“Half geit – half mens – God en Godin in evenwicht”

De gehoornde God van de jacht vertegenwoordigt de mannelijke tegenhanger van de vrouwelijke godheden van Wicca en Heidendom in het algemeen.


“Zij zullen niet meer hun offers aan de geit afgoden offeren”


Deuteronomium 28:32
Uw zonen en dochters zullen aan een ander volk worden overgeleverd, terwijl gij het met eigen ogen ziet, en de gehele dag naar hen smacht, zonder iets te kunnen doen.Een kind huilt tijdens het afscheren van het hoofdhaar bij een kapperszaak tijdens het Longtaitou Festival in Zhengzhou, 21 maart 2015. Longtaitou, wat betekent Draak verhoogt zijn hoofd, is een traditioneel Chinees festival wat gehouden wordt op de tweede dag van de tweede maand van de Chinese maankalender.


Psalm 106:37
Zij offerden hun zonen en hun dochters aan de valse boze goden.Een op de zes mensen in de wereld leeft op of onder de armoedegrens van één dollar per dag in een tijd van grote sociale en economische ontwrichting in de wereld.


Deuteronomium 28:41
Gij zult zonen en dochters verwekken, maar zij zullen u niet toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.


Efeziërs 5:11
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

“De Geit god”

Er is veel gespeculeerd over hoe de afgod Baphomet hierna verder is gegaan. Velen hebben beweerd dat de Tempeliers hun gezinnen en families hadden beïnvloed om ook deel te nemen aan deze aanbidding, waardoor veel van de vrouwen mystici zijn geworden. Sommigen geloven dat dit de geboorte van de occulte handel van Wicca was.

Leviticus 17:7
En zij zullen hun offers niet meer brengen aan de veldgeesten, de geit goden, die zij als een prostituee overspelig nalopen. Een altoosdurende inzetting zal dit voor hen zijn in hun geslachten.


Dit is zinvol vandaag omdat het lijkt dat mensen met autisme zich lijken te verliezen in zichzelf. Ze zijn van sociale interactie verwijderd en worden op die manier zeker geïsoleerd. Maar er is meer in de geschiedenis van autisme dan alleen het woord zelf. Net als veel andere woorden, is het gebruik van de term Autisme door de jaren heen veranderd.

In 1938 adopteerde Hans Asperger, van het Weense Universitair Ziekenhuis, de term “autistisch psychopatisch” terwijl hij de kinderpsychologie besprak. Vandaag wordt een hoog functionerende vorm van autisme vaak gediagnosticeerd als het Syndroom van Asperger. In 1943 begon Leo Kanner van het John Hopkins Ziekenhuis de term autisme, zoals wij die nu kennen, te gebruiken. 

Met de verandering van het gebruik ervan gedurende de decennia is Leo Kanner over het algemeen gecrediteerd voor het gebruik van de term autisme, zoals de stoornis hedendaags bekend is, maar het was pas in de jaren 60 toen autisme werd vastgesteld als een aparte stoornis, onderscheiden van anderen zoals schizofrenie en krankzinnigheid. Tot die tijd werd autisme vrijwel op dezelfde wijze behandeld als deze aandoeningen.


“Het verstand van het beest”

Jesaja 14:13
En gij overlegde nog wel: Ik wil ten hemel opstijgen, Ik wil boven de sterren Gods mijn troon oprichten en Ik wil zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.  


Jeremia 49:16
De terreur die u inspireerde en de schrik voor u heeft u misleid, de hoogmoed van uw hart heeft u bedrogen. U die in rotskloven woont, die de hoogten van de heuvels bezetten. Al bouwde u uw nest zo hoog als de adelaar, Ik zal u vandaar neerhalen, verklaart de HEER.


“De val van Babylon Voorspeld”

Jesaja 47:9-11
Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zeide: Niemand ziet mij. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeidet: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.


Leviticus 16:22
Zo zal de bok al hun ongerechtigheden “iniquities” op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten.


Leviticus 16:26
Hij nu, die de bok voor Azazel weggebracht heeft, zal zijn klederen wassen, zijn lichaam in water baden en daarna in de legerplaats komen.


Leviticus 16:27
En de stier van het zondoffer en de bok van het zondoffer, waarvan het bloed gebracht werd om verzoening te doen in het Heiligdom, zal men buiten de legerplaats brengen en hun huid, hun vlees en hun mest met vuur verbranden.


We moeten in gebed het huwelijk dat met de Draak is gemaakt van ons leven en onze geslachten breken in Jezus naam.

“Huwelijk”

“Verbond met de Draak”

Openbaring 12:3 
En er verscheen een ander teken in de hemel, en zie, een grote Rode Draak met Zeven Koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen.“Drukte Verwelkomt de Paus in maffia Land”

Dit beest, de Rode Draak, heeft een gefragmenteerd verstand, om het verstand van de menigten op aarde te fragmenteren.


“We zullen de Rode Draak ontsnappen”


We moeten in Jezus naam de Valse Heiliging breken, het apart gezet worden voor het gebruik van de Draak, voor Pijn en Trauma en Kwelling en alle vormen van opstandigheid in onze levens.


“Wee de Onderdrukkers”
Micha 2:1
Wee hun die ongerechtigheid “iniquity” bedenken en kwaad smeden op hun legersteden, die het uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van hun hand is. Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen, zij nemen die. Zo verdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfdeel.

“De Smalle Poort”

Mattheüs 7:13-14
Gaat binnen door de kleine poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want klein is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.


“Want klein is de poort en smal is de weg die ten leven leidt,

En alleen een paar zullen hem vinden”

Lucas 17:26
En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zó zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen:


Lucas 20:13
Toen zeide de heer van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde Zoon zenden; die zullen zij wel ontzien.”


Lucas 20:15
En zij wierpen Hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wat zal dan de Heer van de wijngaard met hen doen?


Lucas 20:16
Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar toen zij dat hoorden, zeiden zij: Dat nooit!    


Internationale Standaard Bijbel Encyclopedie: Garden (Tuin)
Gar’-d’-n (gan, gannah, ginnah; kepos): De Arabische Jannah (verkleinwoord; jannainah) is als het Hebreeuwse gannah, betekent letterlijk “een overdekte of verborgen plaats” duidt in het verstand van een bewoner van het Oosten iets meer aan dan het Woord, in het begin was het Woord en het Woord was met God en het Woord was God.


Johannes 1:1-5
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;


Alle dingen zijn door Hem tot stand gekomen, en los van Hem kwam is niets geworden wat niet geworden is. Alle dingen waren door Hem gemaakt; en zonder Hem is er niets gemaakt dat niet gemaakt is. Alle dingen zijn door Hem geschapen, en los van Hem is niet één ding geschapen dat niet geschapen is.


“In Hem was leven, en dat leven was het licht van alle mensenkinderen”


Johannes 1:5
En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.


Jozua 1:9
Mozes zalft Jozua: “Wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.”Hoge golven beuken in op een golfbreker in een haven in de stad Kihou in prefectuur Mie, centraal Japan.

Zacharia 11:7
Daarom heb ik de slachtschapen geweid – daarom zijn zij de ellendigste onder de schapen – en ik heb twee staven genomen, de ene heb ik genoemd Lieflijkheid, en de andere Samenbinding; zo heb ik de kudde geweid.


Gods Zegen
Josie Hagen


---------------------------------------------

Lees verder in onderstaande linken.


Studie suggereert Autisme veroorzaakt door genen


Autisme


Wereld nieuws door foto’s


Paus gereden door hoofdgebied Napelse mafia criminaliteit