Pages

Sunday, 6 September 2015

Toen Bad Elisa
“Toen bad Elisa: “HERE, open toch zijn ogen, opdat hij ziet”

2 Koningen 6:16
Maar hij zeide: “Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.”

2 Koningen 6:17
Toen bad Elisa: “HERE, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.”

“Dagen van Strijd”


Daniël 2:44
Maar in de dagen van die koningen zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid,


Jeremia 51:20
Een Hamer waart u Mij, een Strijdwapen voor de Oorlog; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken;


“Want nu is het uur om te vechten tegen de Draak, de geit god”


We zullen niet het verstand “mind” van het Beest hebben. We zullen geen gefragmenteerd verstand “mind” hebben.


De Offers zijn zonder Betekenis zonder Berouw en Bekering.


Openbaring 2:11
Wie een oor heeft, die hoort, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.


Psalm 104:4
Hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren.


Lucas 1:17
En hij zal voor Zijn aangezicht uitgaan in de Geest en de Kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de wijsheid van de rechtvaardigen, ten einde voor de Here een wel toegerust volk te bereiden.

“Eind Tijd teken – Toename van Kennis”


Daniël 12:4
“Maar u, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.”


Prediker 1:18
Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij leed.

 “Een Zegen op de Aarde”
    

“Het zal al deze koninkrijken verpletteren en hen tot een einde brengen”

Psalm 102:29
De kinderen van Uw dienaren zullen veilig in Uw aanwezigheid wonen, hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden.


“De kinderen van Uw dienaren zullen in Uw aanwezigheid wonen”Daniël 12:3
En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd.


Ezechiël 34:4
Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met harde hand over hen.


Openbaring 22:18-19
Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de Heilige Stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.


“Nebukadnezar’s Beeld Is Opgericht, De Vrienden van Daniël

Weigerden te Aanbidden, Daniel’s Vrienden Vertrouwden God

“Daniel’s Vrienden Zijn Beschermd in de Oven”


We Zullen niet langer het Beest en zijn Beeld, dat gezaaid is in onze familie bloedlijn, aanbidden.

“Het beeld van het Beest Voortbrengen”

“Een gefragmenteerd verstand, mind”

Mattheüs 11:15
Wie oren heeft om te horen, laat hem horen.  


“Vangt Verblinde Syriërs”

2 Koningen 6:16-18
Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de Here: Sla dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa.


Het gebed wordt verhoord. En de Heer opende de ogen van deze jongeman; en hij zag: en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rond Elisa. Want de aardse strijdkrachten, die de dienaar van Elisa hadden verontrust, was een kracht vooral van paarden en strijdwagens, dus de Hemelse krachten, aan zijn ogen geopenbaard, waren gemaakt om dezelfde uitstraling te dragen. Maar de Hemelse strijdwagens en paarden waren gloeiende, met een vurige uitstraling van een vreemde onaardse helderheid.


2 Koningen 2:11
En terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! En die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een wervelwind ten hemel.


Elisa bad, en zei; Here, Ik bid U, open zijn ogen, opdat hij kan zien de Onzichtbare bescherming van Engelen die ons omvatten en verdedigen. In psalm 34 zien we waar Elisa voor bad, het opengaan van de ogen.


Psalm 34:7
De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.


“Het Opengaan van de Ogen”


Het waren die van de Geest, niet die van het lichaam – de ogen van geloof zien de realiteit van de Goddelijke aanwezigheid en bescherming waar alles afwezig lijkt of duister is voor het gewone oog.


Het was gebruikelijk dat lokale muzikanten de nieuwgeborenen en hun ouders met liederen buiten hun huizen begroetten, maar Jezus had geen van deze dergelijke minstrelen buiten zijn stal. In plaats daarvan was Zijn geboorte de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en dat was miljoenen hemelse muzikanten van Gods Engelen waardig.


Openbaring 5:11-13
En ik zag, en ik hoorde en stem van vele engelen rondom de Troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizenden en duizenden duizendtallen, zeggende met luider stem: Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de Wijsheid en de sterkte, en de eer en de Heerlijkheid en de lof. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de Troon zit, en aan het Lam zij de Dankzegging, de eer, de Heerlijkheid en de kracht in alle Eeuwigheid.


Plotseling, de Engel was vergezeld door een enorme Engelenschare — de Legers van de Hemel – God Prijzende.


Lucas 2:13-14
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde bij mensen van Gods welbehagen.


“Ere zij God in de Hoge, en vrede op aarde bij mensen van Gods welbehagen”Deze engelachtige strijdkrachten, met bevoegdheden zoals die van de Engel in 2 koningen 19:35, die in zijn eentje 185.000 Assyrische troepen in een nacht gedood had, verschijnende in de stralende Glorie van God.


2 Koningen 19:35
Het gebeurde in diezelfde nacht dat de Engel van de HEERE ten strijde trok en in het leger van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neersloeg. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen.


Niet om te vechten die nacht, maar om God te loven en de geboorte van de Messias te verhalen.

“De Apostel Johannes schreef”


“Toen keek ik weer, en ik hoorde het gezang van duizenden en miljoenen Engelen rondom de Troon en de levende wezens en de oudsten. En zij zongen een machtig koor.”


“Hizkia’s Gebed”

Jesaja 37:14-17
Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het Huis des Heren, spreidde hem uit voor het aangezicht des Heren en bad tot de Here. Here der Heerscharen, God van Israël, die op de Cherubs Troont, U, U alleen bent God over alle koninkrijken der aarde; U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Here, Uw oor; open, Here, uw ogen en zie; hoor al de woorden van Sanherib, die hij heeft doen overbrengen om de Levende God te honen.


2 Koningen 19:30
Want opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het huis van Juda, wortel schieten naar beneden toe en vrucht dragen de hoogte in want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is, en wat ontkomen is, van de berg Sion. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen


2 Koningen 6:15-17
De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringden de stad. Toen zei de knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? Maar hij zeide:Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.” Toen bad Elisa: Here, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.


Er was gewoon een man van God in Israël die heel intiem was met Degene die Alles Ziet, Degene die Toegewijd is aan de bescherming van Zijn volk, van de samenzweringen van hun vijand, Degene die graag hemelse boodschappen geeft aan iedereen met oren om te horen Zijn plannen voor bevrijding en vrijheid voor de mensen die Hij liefheeft. De meest voorkomende opdracht in het boek Openbaring is “Kijk” of Zie!” Ongeveer 19 keer is ons opgedragen om de “Kijken” naar de dingen vanuit Gods perspectief. Het is hoe we onbewogen kunnen zijn wanneer alles wat geschud kan worden geschud wordt.


Haggai 2:7-9
Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.


Joël 3:16
En de Here zal brullen uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de Here is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls.


Ik ben aan het strijden om voor ogen te krijgen en te zien wat de dienstknecht van Elisa te zien kreeg. Ik wil letterlijk de vurige Strijdwagens en alle Hemelse Heerscharen zien die ten dienste staan van hen die zichzelf met Gods doeleinden op deze aarde in lijn hebben gesteld.


Spreuken 13:12
“Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een Boom des Levens.”


Openbaring 2:11
Wie een oor heeft, die hoort, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie Overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

 

“Iedereen met oren moet luisteren naar de Geest en het begrijpen”


1 Timotheüs 1:10
Voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, slavenhandelaars, leugenaars, meinedige en als er iets anders tegen de gezonde leer is,


Mattheüs 11:15
Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Want door uw woorden zal u worden vrijgesproken, en door uw woorden zult u veroordeeld worden.


“Neem verblinde Syriërs gevangen”

2 Koningen 6:16-18
Maar hij zeide: Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn. Toen bad Elisa: “HERE, open toch zijn ogen, opdat hij ziet.” En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en strijdwagens rondom Elisa. Toen de vijanden nu tot hem afdaalden, bad Elisa tot de HERE en zei: “Sla dit volk toch met blindheid.” En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa…  Zo kwam Naäman met zijn paarden en zijn strijdwagens en stond in de deuropening van het huis van Elisa.


2 Koningen 5:10
Elisa zond een bode tot hem met de opdracht: “Ga heen en baad u zeven maal in de Jordaan, dan zal uw lichaam weer gezond worden en u zult rein zijn.” Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: “Hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen.”


“Babylon is gevallen”

Openbaring 18:4-5
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zegen: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid “iniquities” gedacht. Vergeldt, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft.”

“Babylon is gevallen”

Meng twee keer zo veel voor haar zoals zij gemengd heeft voor u.


“Waarschuwing tegen de Valse Leraren”

1 Timotheüs 4:1
Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben dichtgeschroeid.


Mattheüs 15:9
Maar tevergeefs Aanbidden zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

“Maar tevergeefs Aanbidden zij Mij,

omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn”


Kanker ongelijkheid heeft “enorme gevolgen”


Deuteronomium 32:5
Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn kinderen niet zijn, maar zij zijn een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.Onderzoekers zeggen: Het doel van Medicijnen moet zijn de stam van een tumor.

Webster woordenboek: De stam, of lichaam, van een boom, losgezien van zijn ledematen en wortels; de hoofdstam, zonder de takken, materieel, stengel.


“Doel van de Stam, de “Stam van een Boom”

Klaagliederen 5:7
Onze vaderen hebben gezondigd; zij zijn er niet meer, en wíj dragen hun “iniquities” ongerechtigheden. Slaven heersen over ons; er is niemand die ons aan hun hand ontrukt!


“Slaven heersen over ons”

Mattheüs 7:16
Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van Doornstruiken of vijgen van distels?


Gezinnen verbergen duistere geheimen van incest en misbruik van kinderen. Achter de deuren van huizen in de voorsteden over heel Australië liggen familie geheimen van incest en misbruik, zo duister dat de wereld in een schok zou achterlaten op het moment dat het bekend worden.


De wereld was geschokt toen ze in december naar buiten kwamen. Een schokkend verhaal van incest tussen de generaties werd naar buiten gebracht via de voorpagina’s van de media. Verontrustende en verdorven geheimen uit het normaal zo pittoreske Australische gebied ontstaan, ontleend aan kinderen geboren uit generaties van incest, ongewassen en met fysieke misvormingen, leefden samen in een sekte met anderen. De kinderen, die nu verplaatst zijn vanuit het smerige incestkamp, vertonen zeer seksueel gedrag in de pleeggezinnen waar zij zijn ondergebracht – volgens News Ltd.

Hoe kunnen kinderen vanuit vier generaties incest, inteelt, afbraak en welig tierende kind seks niet worden beschadigd? Ze werden gevonden op een veraf gelegen boerderij, in een ondervoede staat, in een gemeenschap van 40 personen, nauwelijks in staat te spreken en zonder stromend water en elektriciteit. En dat al voor het grootste deel van hun leven.

“Bedreigingen, leugens en manipulatie worden vaak gebruikt voor verzekerde geheimhouding en voortgezette betrokkenheid.” In incestueuze gezinnen zijn er vaak rigide grenzen met betrekking tot de buitenstaanders, het kind achterlatend in een sociaal, psychisch en fysiek isolement.


Psalm 109:14
De ongerechtigheid “iniquities” van zijn vaderen blijft bij de HERE in gedachtenis, en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist.


“De Wortel van Kanker”

“Een portret van een Disfunctionele Koninklijke familie,

Kinderen Gestraft voor de Zonden van ouders”


Koning David was een Machtige Koning die zijn volk effectief verenigde en regeerde voor veertig jaar, onder moeilijke omstandigheden, met inbegrip van talrijke opstanden en aanslagen op zijn eigen leven. Hij was een groot dichter muzikant, componist, organisator en een militair leider, die zijn troepen inspireerde en motiveerde in afstotende en talrijke Overwinningen, buitenlandse legers binnenvallend en, als man naar Gods eigen hart, regeerde Koning David zijn mensen rechtvaardig. Toch was zijn leiderschap in zijn familie zwak en ondoeltreffend en zijn geheime zonde van afgoderij en moord had rampzalige gevolgen op zijn kinderen en huishouden.


“Generatie zonden”

Het betekent een behandeling die de “tak” of subkloon van de kanker, de ziekte, kan vertragen maar ze zullen het nooit kunnen stoppen.


** Russell Moore, Rick Warren aanwezig met ‘Paus Franciscus’ met Moslims, Boeddhisten voor de Interfaith Conference. Het evenement wordt gesponsord door de Pauselijke Raad voor het gezin, de Pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog en de Pauselijke Raad voor de bevordering van Christelijke Eenheid.


Openbaring 18:24
En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde.


“Zij gebruiken poppen om hen te onderwijzen hoe mensen te onthoofden"

“Hun geweren zijn zo groot als henzelf — Maar dat zegt niets”

BBCNews – In de straten van Syrië bouwen ISIS militanten een klein leger op – letterlijk. Het gebruik en de rekrutering van kindsoldaten is een oorlogsmisdaad. Het is ook een praktijk die ISIS toepast in foto’s en video’s en het Internet heeft overspoeld met titels als “Welpen van de Islamitische Staat”.


Deuteronomium 16:21
U mag bij het altaar van de HEERE, uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde “Asjera” paal plaatsen, van wat voor geboomte dan ook.


“Wat voor Geboomte dan ook”


Ashtoreth is waarschijnlijk de juiste naam van de godin, terwijl Asherah de naam is van haar beeld, of symbool, die van hout was.


Richteren 6:25-30
In die nacht nu zeide de HERE tot hem: Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal het altaar van Baäl, dat van uw vader is, omver en houw de gewijde paal om, die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de HERE, uw God, op de top van deze versterkte plaats; breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouwen. Toen nam Gideon tien mannen van zijn knechten en deed zoals de HERE hem gezegd had; omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het in de nacht. Toen nu de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie toen was het altaar van Baäl afgebroken, de gewijde paal die daarbij stond was omgehouwen en de tweede stier geofferd op het altaar, dat er gebouwd was. Zij zeiden tot elkaar: Wie heeft dit gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas: Breng uw zoon naar buiten: hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baäl heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouwen, die daarbij stond.


“Boom van Kanker  -  Wortel van Kanker”

Wetenschappers vergelijken kanker diversiteit met een boom. De eerste mutaties - de stam - is gemeenschappelijke aan alle kankercellen. Maar dan vertakt de tumor zich. Dit proces is chaotisch en resulteert in "verschillende tumoren die kankercellen bevatten, en die zich op verschillende manieren hebben gemuteerd. Dit heeft enorme gevolgen voor de geneeskunde, vertelde Professor Mel Greaves aan de BBC.

Zijn team onderzocht bij het Instituut voor Kanker Onderzoek kanker diversiteit in vijf kinderen met leukemie. Zij vergeleken mutaties in individuele kankercellen met een bekend database van mutaties. Hun resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Genoom Onderzoek, toonde patiënten die tussen de 2 en 10 verschillende genetisch leukemie hadden. Prof Greaves zei: "Elke patiënt heeft een compleet nieuwe boom en hoeft niet één kanker te hebben, ze hebben meerdere kankers.”

Dit is echt een technische vooruitgang om deze buitengewoon complexe verscheidenheid, die ons helpt te verklaren waarom wij een dergelijke moeilijkheid met geavanceerde ziekten hebben." BBC newshealthlink

 


Prediker 4:9-11
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! Ook indien er twee neerliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? 


Prediker 4:12
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.


“De Futiliteit van Politieke Macht”

Prediker 4:13
Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning, die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen.

  


“De Ark. Witte Stof”


Het weefsel genaamd “Grijze Stof in de hersenen en ruggenmerg is ook bekend als substantia grisea, en is samengesteld uit cellichamen. “Witte Stof” of substantia alba, is samengesteld uit zenuwvezels.

“Witte Stof”

Witte stof is een van de twee onderdelen van het centrale zenuwstelsel en bestaat voornamelijk uit gliale cellen en myeline axonen die signalen uit een regio van de hersenen naar de andere en tussen de hersenen en lagere hersencentra zenden. Witte stof weefsel van de vers gesneden hersenen lijkt met het blote oog roze wit omdat myeline grotendeels uit lipide weefsel met doorregen haarvaten bestaat. De witte kleur is te wijten aan haar gebruikelijke behoud in formaldehyde.

Het andere belangrijkste component van de hersenen is Grijze Stof, eigenlijk roze tan als gevolg van bloed haarvaten, die is samengesteld uit neuronen. Een derde gekleurde component, gevonden in de hersenen, die donkerder wordt weergegeven, vanwege hogere niveaus van melanine in Dopaminerge neuronen, dan de dichtbij gelegen gebieden is de substantia nigra – Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie


Rabbi Nosson Tzvi Finkel, de Rosh Yeshiva van Mir in Jeruzalem. Quote - Maimonides vertelt ons dat God uiterst spaarzaam is in wonderen en hen alleen uitvoert in noodzaak. Niet alleen is hij spaarzaam bij het uitvoeren van hen, maar ze zijn noodgedwongen van korte duur. Toch leert de Thora ons dat van alles de toerusting van de tempel, er een was die een constante en schijnbaar onnodige wonder had op een regelmatige basis. Dat was de Ark die zo zwaar als het was, het "degenen die het droegen optilde." Het was de Ark die de personen droeg die het droegen – een indrukwekkend wonder, maar zeker niet noodzakelijk. Het antwoord moet zijn dat dit wonder komt om een fundamentele waarheid te leren over de Ark en de Thora aan de binnenkant daarvan. De Ark wordt in eerste instantie opgeheven door menselijke inspanning, maar eenmaal opgeheven trekt het de persoon die het omhoog houdt op.

Om een gevoel voor de aard van deze waarheid te krijgen, laten we het lichaam/verstand gebruiken als een analogie. Het lichaam is een absoluut verplichte, vereiste verantwoordelijke voorwaarde voor de geest. Zonder "grijze stof", bloedcirculatie en glucose en zuurstof die de hersenen voeden, kan er geen verstand zijn. Maar eenmaal het verstand op zijn plaats is het in staat uit te stijgen boven de schijnbare beperkingen van het lichaam. Als een persoon geïnspireerd is, als hij zijn “gedachten op iets zet," kan hij schijnbaar onmogelijke taken uitvoeren. Het is alsof iemands gedachten meester geworden zijn over het lichaam, en niet dat het afhankelijk is. Dit geldt voor het verstand en lichaam en geldt ook voor het geestelijke en materiele.

Dit is wat het wonder van de Ark voortbrengt. Ja, het is in eerste instantie opgeheven door menselijke inspanningen, maar eenmaal opgehesen trekt het de persoon, die het omhoog houdt, zelf omhoog. Het was geen onnodig wonder; het was eerder een demonstratie van de externe kernwaarheid over de materiële/ geestelijke relatie. De relatie begint met het materiaal tot oprichting van het geestelijke, maar als die oprichting werkelijk geestelijk is, dan eindigt het met het opheffen van het voetstuk waar het op staat.

Het andere belangrijkste component van de hersenen is Grijze Stof, eigenlijk roze als gevolg van bloed haarvaten, die is samengesteld uit neuronen. Een derde onderdee. Het andere belangrijke component van de hersenen is Grijze Stof, eigenlijk roze tan als gevolg van bloed haarvaten, die is samengesteld uit neuronen. Een derde gekleurde component wat in de hersenen wordt gevonden, donkerder weergegeven vanwege hogere niveaus van melanine in Dopaminerge neuronen ten opzichte van de dichtbij gelegen gebieden, is de substantia nigra – Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.


"Laat deze woorden in uw oren doordringen”

Jesaja 44:18
Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien,
en hun verstand gesloten, zodat zij niet begrijpen.Lucas 9:43
Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich allen verwonderden over alle dingen die Hij deed, zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen


Psalm 75:8-9
Maar God is Rechter; Hij vernedert de een en verhoogt de ander. Want in de hand van de HEERE is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. Maar ík zal het voor eeuwig verkondigen, ik zal voor de God van Jakob psalmen zingen.


Het Schuim van de Wijn beneden de Bostel (brouwerijafval)

“Schuim op de mond de wijn van Babylon”

Marcus 9:18
En waar hij hem aangrijpt, werpt hij hem op de grond; en hij heeft het schuim op de mond, en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd, dat zij hem zouden uitdrijven, en zij hebben het niet gekund.


Stoïcijns - Stijf – Stoïcijns - Autistisch


Transliteratie: stoicheion (stoïcijns) - Strongs Grieks: 4747: στοιχεον (stoicheion)

De religieuze opleiding, van de algemene ceremoniële voorschriften, zowel naar de aanbidding van Joodse Heilige seizoenen, werden geregeld door de loop van de zon en maan.


Transliteratie: stoicheion (overgebracht naar andere talen). Fonetische Spelling: (stoy-khi'-on). Korte Definition: een hemels lichaam, een element. 4583. Seleniazomai - maanziek, specifiek “Epilepsie”


Epilepsie (zogenaamd beïnvloed door de maan). Deel van een gezegde. Werkwoord Transliteratie: Seleniazomai, fonetische spelling: (sel-ay-nee-ad-zom-ahee). Strong Concordantie Fonetische Spelling: Sel-ay-nee-ad’-zom-ahee. Definitie: Ik ben een maanzieke, een Waanzinnige.


Een woord gevormd uit het Latijnse Luna, de maan, en beantwoord dus aan het oorspronkelijke Griekse woord en aan het Engelse "maanziek" toegepast op een klasse van persoonlijke mentale stoornissen en vaak lichamelijk zieken, die werden verondersteld het meest te lijden bij volle maan. Ledigheid, epilepsie en morbide melancholie behoorden tot de veelvuldige effecten van demonische bezetenheid. Maar deze bezetting bestond onafhankelijk van de effecten en was meer een vreselijke ramp. Maanzieken “Lunatics” worden uitdrukkelijk genoemd in het onderscheid van mensen bezeten door boze geesten, Lunatics.


“Schuim op de mond”

Marcus 9:29-21
En Hij antwoordde hem en zei: O ongelovig geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem bij Mij. En zij brachten hem bij Hem; en toen hij Hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken; en hij viel op de grond en wentelde zich met schuim op de mond. En Hij vroeg aan zijn vader: “Hoelang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei: Van jongs af aan. Epileptisch.

Lucas 9:38
En zie, een man uit de menigte riep: “Meester, ik smeek U, kijk toch naar mijn zoon, want hij is mijn enig kind.


Luke 9:40
En ik heb uw discipelen gesmeekt hem uit te drijven en zij hebben het niet gekund.


“Jezus en Beëlzebul”

Mattheüs 12:22-26
Toen bracht men een bezetene tot Hem, die blind en stom was. En Hij genas hem, zodat de stomme zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei: “Is dit niet de Zoon van David?” Maar de Farizeeën hoorden het en zeiden: “Deze drijft de boze geesten slechts uit door Beëlzebul, de overste der geesten.” Maar Hij kende hun gedachten en zei tot hen: “Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.” En als de Satan de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe kan zijn rijk dan standhouden? En als Ik door Beëlzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit?


Ontsluiting van genetische sleutels voor Erfelijke ziekten – DeTelegraaf.com op 24 december 2013 – Finlay Macrae. Een citaat van pagina 7 – Duizenden levens hebben elk jaar de blik gericht op het worden gered, volgend de toonaangevende doorbraak bij de diagnose kanker – geleid door wetenschappers van het Melbourne Koninklijke Ziekenhuis, door zich te concentreren op DNA veranderingen in de vorm van familiale darmkanker, genaamd Lynch Syndroom. Het Koninklijke Melbourne Ziekenhuis bracht de 45 meest deskundigen over de hele wereld bij elkaar. Ze voegden al hun zaken en onderzoek samen in een geweldige genetische database die een ongekend beeld gaf dat defecte genen de oorzaak waren van de ziekte – Einde citaat.


“Cerberus, de driekoppige waakhond van de hel en de slang,

een symbool van de onderwereld”

Foto: Francesco D’Andria.

Lucas 11:21-23
Of weer, hoe kan iemand het huis van een sterke man binnengaan en zijn bezittingen eruit halen, zonder eerst de sterke man te binden? Daarna kan hij zijn huis plunderen. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem af komt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.


Mattheüs 12:31-33
Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende. Acht de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of acht de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom.


“Dit is het Schriftgedeelte dat de Vrijmetselaars gebruiken”


33 “Maak de boom goed, maar dan ook zijn vrucht, of maak de boom slecht, maar dan ook zijn vrucht, want aan zijn vrucht kent men de boom. Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit het slechte dat ligt opgeslagen in hem. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag van het oordeel, want naar uw woorden zult u gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult u veroordeeld worden


“Want door uw woorden zult u worden vrijgesproken,

 “En door uw woorden zult u worden veroordeeld”


Klaagliederen 5:1-10
Herstel ons terug naar Uzelf of Heer God Verlosser, Gedenk Here wat ons is overkomen en zie toch, aanschouw onze smaad, ons erfdeel is vervallen aan vreemden, onze huizen aan vreemdelingen. Wezen zijn wij geworden, vaderloos, onze moeders werden als weduwen. Ons water moeten we betalen voor het water dat wij drinken, ons hout wordt van ons tegen betaling. Wij worden op de nek gezeten door onze vervolgers, wij zwoegen, maar rust gunt men ons niet. Naar Egypte strekken wij de hand uit, naar Assur, om verzadiging met brood. Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen hun ongerechtigheden “iniquities”. Slaven heersen over ons, niemand rukt ons uit hun hand. Met gevaar voor eigen leven moeten wij ons brood halen vanwege het zwaard der woestijn. Onze huid gloeit als een oven door de brand van de honger.

 “Jezus Geneest Grote Menigten”

Mattheüs 4:23-25
En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. En grote menigten volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.


“Demonen in de Varkens Geworpen”


“Bewakers van de Hel” aan het licht gebracht aan de “Poorten naar de Hel”

Toen de archeologen de “Poorten naar de Hel” openden, hadden zij nooit verwacht hoe snel de duivelse bewakers tevoorschijn zouden komen. Archeologen ontdekten oude ruïnes die overeen kwamen met beschrijvingen van de mythische “Poorten”.“Mythische “Poorten van de Hel” eerder dit jaar Zuidwest Turkije”

Een team onder leiding van de Italiaan Francesco D'Andria ontdekte, naar wat zij geloven, de ruïnes van het Plutonium in de oude stad van Hiërapolis, nu een deel van een vulkanische resort stad. Volgens de Griekse en Romeinse legende leidden de trappen naar beneden, naar een doorgang in de grot gevuld met dodelijke gassen. "Alle dieren die naar binnen gingen zagen een onmiddellijke dood tegemoet.” Ik gooide mussen naar binnen en ze bliezen onmiddellijk hun laatste adem uit, ze vielen dood neer, een beschrijving door de Griekse geograaf Strabo in ongeveer 64 v Chr. – Bron dailymail.co.uk, April 2013.


Marcus 5:17
En zij begonnen er bij Hem op aan te dringen, dat Hij uit hun gebied weg zou gaan. En toen Hij in het schip ging, smeekte de man die door demonen bezeten was Hem, dat hij bij Hem mocht blijven. Doch Hij stond het hem niet toe, maar Hij zeide tot hem: “Ga naar uw huis en tot de uwen en bericht hen de grote dingen die de Here in zijn ontferming voor u gedaan heeft.”


2 Timotheüs 3:16
Elk van God ingegeven Schriftwoord is nuttig om te onderrichten, voor weerlegging, voor correctie en voor opvoeding in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.Lukas 11:4
En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.


Als er geen confrontatie is met deze kettingen die zo vele van Gods Mensen kreupel en gebonden houden, zullen wij achtergelaten worden.


Klaagliederen 5:7
Onze vaders hebben gezondigd en zijn er niet meer, en wij dragen hun straf.


Marcus 1:27
En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, zeggende: “Wat is dit? Welke nieuwe leer is dit? Een nieuwe leer met gezag!” ook de onreine geesten geeft Hij bevelen en zij gehoorzamen Hem!”


 “Deprogrammeer de Illuminati Hersenen”


Wij zijn in de tijd van wanhopige behoefte om te beseffen dat wij door het geloof zijn geprogrammeerd door waarzeggerij in Illuminati bedrog, Leugens en overname van onze hersenen, onze manier van denken en onze perceptie in het Licht van de Verlichting. Maar meer dan dat, als gevolg van de val hebben we een zegel van de Adem van Dood van Illuminati, geplaatst op onze hersenen. Ongerechtigheid “iniquity” probeert om tot de herprogrammering van onze hersenen te komen. Om het verstand ‘mind’ over te nemen is de nummer 1 strategie van de vijand. Het oog van Illuminati opent onze thalamus om onze hersenen over te nemen en ons geheugen en herinneringen aan wat God heeft gedaan, onze herinneringen van het verleden, te stelen.


Wij verklaren dat God onze hersenen heeft gemaakt. De kroon kan ons in een afsluiting van onze hersenen brengen.


Johannes 6:66
Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met Hem mee.
      
“Volgden Hem niet langer”


De verwachting is dat velen worden beledigd door de leerstellingen van het evangelie. Hebben niet die geestelijkheid of het verstand en begrijpen werkelijk niets van het evangelie, verwachtend dat zij zich beledigt voelen en afkeren. De beste manier om de leerstellingen van de Bijbel te begrijpen is een oprecht Christen te zijn en God te leren kennen en Hem te zoeken met heel uw hart, verstand en ziel en de wil van God te willen doen.


Johannes 7:17
Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.


“Mysterie van Wetteloosheid”

Daniël 12:10b
“Geen enkele van de goddelozen zal begrijpen dat het Einde van het Tijdperk is op hen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.”


“Een Onderdrukte Generatie in Gevangenschap!”

Jesaja 51:6-8
“Sla uw ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden, want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Luister naar Mij, u die de gerechtigheid kent, volk dat Mijn wet in zijn hart heeft, wees niet bevreesd voor de smaad van stervelingen, wees niet ontsteld door hun beschimpingen. Want de mot zal hen opeten als een kleed, de mottenlarve zal hen opeten als wol. Maar Mijn gerechtigheid zal voor eeuwig bestaan, en Mijn heil van generatie op generatie.”


‘’Zij hebben zichzelf verdorven, hun plek is niet de plek van Zijn kinderen’’


De tafels van de wet waren van dezelfde fundamentele steen gehouwen als waar ze uiteindelijk op rustten, wanneer de Ark van het Verbond was geplaatst binnen het Heilige der Heilige op de Berg Moriah.


Mattheüs 11:15
Wie oren heeft, laat hem horen.

“En Elisa Bad”

  

Genetische markeringen die zichtbaar kunnen maken wie in een risico is om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen zijn door Amerikaanse wetenschappers vastgesteld.


Deuteronomium 32:5
Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn Zijn kinderen niet. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie.


“Vroege genetische markeringen op risico van de ziekte van Alzheimer ontdekt”


De hersenen van Alzheimer patiënten – zoals degene aan de linkerkant – zijn meer dan normaal ingekrompen, Waarschuwing over “Fragmentarische” dementen zorg.

Een levensduur van teveel koper in onze voeding draagt bij aan de ziekte van Alzheimer zeggen Amerikaanse wetenschappers. Echter, onderzoek hierover is verdeeld, andere studies suggereren dat koper de hersenen eigenlijk kan beschermen. De meest recente studie in de Procedure van de National Academy of Sciences laat zien dat hoge niveaus van koper de hersenen laat worstelen om zich te ontdoen van een eiwit waarvan men dacht dat het dementie veroorzaakt. 

Koper is een essentieel onderdeel van onze voeding en noodzakelijk voor een gezond lichaam. Kraanwater komt door koperen buizen, rood vlees en schaal-en schelpdieren, evenals groenten en fruit zijn allemaal bronnen van dieet koper. De ontdekking van de eerste chemische stof, om de dood van hersenweefsel in een neurodegeneratieve ziekte te voorkomen, is geprezen als het "omkeerpunt" in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Er is meer werk nodig om een medicijn te ontwikkelen dat door patiënten kan worden ingenomen. 

Maar wetenschappers zeggen dat resulterende geneeskunde de ziekte van Alzheimer, Parkinson, Huntingtons en andere ziekten kon behandelen. In tests op muizen toonde de Medical Research Council (Medisch Onderzoek Raad) dat het menselijk brein het meest complexe deel van ons lichaam is. De massa van 1,4 kg van honderd miljard neuronen heeft een verbijsterend potentieel aan controle van elk aspect van ons leven. We denken, ademen, verplaatsen en herinneren ons allemaal dingen via onze hersenen, maar we weten relatief weinig over dit vitale orgaan.


Job 28:1-2
“Zeker, er is voor het zilver een uitgang, en een plaats voor het goud dat zij smelten. Het ijzer wordt uit stof genomen, en koper wordt uit steen gegoten.” Men maakt een einde aan de duisternis, en tot de uiterste diepte doorvorst men het gesteente, in de donkerheid en in de diepe duisternis. IJzer wordt genomen uit de aarde en koper is gesmolten uit het gesteente.


“We hebben een voorouderlijke gebondenheid geërfd 
en een voorouderlijke erfenis”

“666 overname van de gehele mens”


In Jezus Naam weigeren wij de slavernij en Breken de banden, de Onzichtbare Kettingen. Wij weigeren het eigen valse geboorterecht en we breken het valse geboorterecht met elk valse erfdeel.


Klaagliederen 5:7
Onze vaders hebben gezondigd, en zijn er niet meer, wij dragen hun ongerechtigheden, iniquities.


Onze voorouders hebben gezondigd, maar zij zijn gestorven – en wij hebben te lijden onder de straf die zij verdienden, onze vaders zondigden en zijn er niet meer, en wij dragen hun iniquities. We zullen ons niet langer voelen alsof we afdalen in steeds meer en meer dood maar wij zullen opstijgen.


Wij breken de wet van Baäl aanbidding en de aanbidding van De Geit god. Wij en onze families zullen niet ons verstand verliezen.


Wij breken van onze families de macht van het verlies van verstand en het gaan in diverse vormen van dementie en fragmentatie. Wij breken het ambt van de Stier van de Baphomet en we zullen niet zijn verstand, mind, hebben.
 

“We zullen niet vergruizen in ons verstand”


G8 Dementie Top: “Leidende naties beloven “aanzienlijke verhoging” van het bedrag voor onderzoek”


Het aantal patiënten zal wereldwijd naar verwachting toenemen tot 135 miljoen in 2050. De Minister President zei dat hij wilde dat de bijeenkomst de geschiedenis zou ingaan als “de dag dat de wereld begon terug te vechten.” Jeremy Hughes, uitvoerend hoofd van de Alzheimer Samenleving (Alzheimer Society), zei dat deze top had geholpen om dementie “uit de schaduw” te halen en meer in het “Centrum te plaatsen.”


2 Timotheüs 4:3
Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen.

 
Hun invloed is dus moeilijk te kwantificeren. Maar opnieuw, het is geen Apocalyps omdat iedereen juist is. Heer (sprekende vuur god) aanbiddende Protestanten komen bijeen in stadiums tegenover Maconnieke Fallische Overheid Monumenten om hun liefde voor de Vrijmetselaar god te verkondigen, en niet hun liefde voor de Bijbel. Het lijkt nu dat iedereen voor de Maconnieke Jezuïeten Eindtijd cultus is gevallen. Breed is de weg naar vernietiging.


“Heer Bevrijdt ons van de Overname geest van de Illuminati”

Marcus 4:22
“Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden; of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen.”


Marcus 4:23
Indien iemand oren heeft om te horen, laat hem horen!


“De bezielde mens is krankzinnig wegens de grofheid van uw iniquity”


Hosea 9:7
De dagen van vergelding zijn gekomen; Israël zal het ervaren! Dwaas is de profeet. De krankzinnige man is waanzinnig, wegens de grofheid van uw ongerechtigheid (iniquity), omdat uw vijandigheid zo groot is. Efraïm was een wachter met mijn God, een profeet; een valstrik van een vogelvanger is in al zijn wegen, en er is alleen vijandigheid in het huis van zijn God.


Barnes’ Notities op de Bijbel: De dagen van bezoeking zijn gekomen – De valse profeten hadden voortdurend de mensen voor de gek gehouden, hun belovend dat die dagen nooit zouden komen.


"Zij hadden hun kwade dag ver weg gezet"

Amos 6:3
U die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van het geweld nabij brengt.


U weigert toe te geven dat er een dag van rampspoed aankomt, maar wat u doet is die dag dichterbij brengen.


Nu was het niet alleen aanstaande. In Gods doel waren deze “dagen” komende, onvermijdelijk, onweerstaanbaar, onlosmakelijk; dagen waarin God zou bezoeken, wat hij in Zijn lankmoedigheid leek te zijn vergeten, en wat Hij zou vergoeden, elk volgens zijn werken.


"Het maakt niet uit of je in Londen of Los Angeles, in landelijke India of stedelijke Japan bent – dementie steelt levens, maakt gezinnen tot wrakken, breekt harten en dat is de reden waarom wij hier allemaal zo volkomen vastbesloten zijn het te verslaan," zei David Cameron. "In voorgaande generaties kwam de wereld samen om het op te nemen tegen de grote moordenaars. We stonden tegen Malaria, Kanker, HIV en AIDS en we zijn nu net zo vastberaden als toen."


Heer Jezus Reinig mijn Totale Hersenen, mijn Volledige Geweten. Heer Jezus Zuiver mijn leven en huis van alle aanbidding van het Beest, Draak van verdorvenheid in Jezus naam.


Lucas 18:7-8
“Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten? Ik zeg u, dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?


Het volk van God is gebonden door Autisme en Stilte. Zelfs aan de gaven van Spreken, die tot zwijgen zijn gebracht, angst en intimidatie.
 

Mattheüs 17:15
“Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.”


Alle gaven het zwijgen opgelegd door Autisme. We willen een Vrijlating zien van de machtige gaven van sprekers.


In het boek Genesis is Satan de slang. Slang aanbidding is Satanisme.


Genesis 3:1
De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de HERE God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: “God heeft zeker wel gezegd; u zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult u sterven?”


De vrouw werd overtuigd en verleid door haar “zintuiglijke kennis”.  Zij, op haar beurt, verleidde haar echtgenoot de slang te aanbidden, de valse stem, valse kennis, Boom van de kennis van goed en kwaad.


Genesis 3:5
Maar God weet, dat ten dage, dat u daarvan eet (deelneemt), uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende goed en kwaad.


De aanbidding van de valse god begon in de Hof van Eden, en Satan, de slang van weleer, verbergt zich nog steeds achter maskers, verborgen in geheime plaatsen, bedriegende en misleidende, mensen wegleidend van de Boom, de Prins van het Leven. Aanbidding van de slang is een overstroming van ongerechtigheid, iniquity, op de aarde geworden.

New Age en vele sekten zijn gebaseerd op slang aanbidding, boom aanbidding. De boom van zintuiglijke kennis, boom van kennis van goed en kwaad, Valse Verlichting. In de New Age zeggen ze dat de slang onze ogen opent en dat we “onze eigen goden worden”, we worden als goden. 

De slang en zijn vergif moeten uit onze levens, huizen en huwelijke worden gedreven. We moeten de kop van de slang vermorzelen, de mond van de valse profeet sluiten. Valse profeet, valse leraar, de vader van alle leugens.


Mattheüs 24:11
En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.


Jesaja 42:8
Ik ben de Here, dat is Mijn naam; en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch Mijn lof aan gesneden beelden.

 “Troon”

De troon van de slang Satan is in het hoofd, of de hersenen, van de person.


“Het wordt een gespleten-brein genoemd!!

Is dat niet een merkteken van het Beest!!


Mattheüs 10:22
En u zult door iedereen gehaat worden om Mijns Naams wil; maar Wie volhard tot het einde, die zal behouden worden.


Wij zijn allen geroepen om te volharden tot het einde. Pas op voor de Twee-Gezichten Vrouw, Mysterie Babylon, moeder van alle hoeren. Wij waren gebonden door de geschiedenis van de kerk, bedieningen hebben gebonden, wetend of onwetend, aan de Illuminatie. De strijd is Over de Ziel, de Mind (het verstand) en de Wil, de emoties, het gevoel over onze eigen Waardigheid en Waarde.


Kom eruit, Kom eruit mijn Mensen. Maar meer dan dat, vanwege de val, hebben we het zegel van de Adem van Dood van Illuminatie op onze hersenen. Iniquity probeert tot herprogrammering van de werking van onze hersenen te komen.


De Overname van het Verstand is de nummer één strategie van de vijand. Het oog van Illuminati opent onze Thalamus om onze hersenen over te nemen en ons geheugen van wat God heeft gedaan, en de herinneringen van het verleden, te stelen. Deze sessie is het begin van de ontplooiing van het verlies van Belangrijke herinneringen.


“Wij verklaren God schiep onze hersenen”

De kroon kan ons brengen in een afsluiten van onze hersenen. Brein, wordt opnieuw geprogrammeerd door God!!

“De Overwinning Kroon”

“Het Licht van het Evangelie”

2 Korintiërs 4:1-3
Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle verborgen schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord van God vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan.

De Bijbel vertelt ons dat we de dingen, die verborgen zijn in schaamte, moeten herroepen in Jezus naam.


De chirurgische ingreep om deze voorwaarde te produceren heet corpus colostomie (niet te verwarren met colostomie) en wordt meestal gebruikt als een laatste redmiddel in de behandeling van hardnekkige epilepsie. In eerste instantie wordt een gedeeltelijk corpus colostomie uitgevoerd; Als deze bewerking niet lukt, wordt een volledig corpus colostomie uitgevoerd om het risico van accidentele lichamelijk letsel te verzachten door het verminderen van de ernst en het geweld van epileptische aanvallen. Voorafgaand aan corpus colostomie is epilepsie behandeld door farmaceutische middelen.

Er is sprake van een gespleten brein als de hersenbalk in zekere mate is beschadigd. De communicatie tussen de beide hersenhelften is verstoord. Vroeger werd de hersenbalk wel doorgesneden als redmiddel bij hevige epilepsieaanvallen, omdat deze ingreep voorkomt dat een aanval zich verspreidt over de andere hersenhelft. Een person met gespleten hersenen laat men een afbeelding zien in het linker gezichtsveld van de patiënt, de informatie komt binnen in de rechterhersenhelft. De persoon kan niet zeggen wat hij ziet; het spraak centrum zit (bij de meeste mensen) in de linkerhersenhelft, maar door de beschadiging van de hersenbalk kan de binnenkomende informatie niet naar het spraakcentrum worden 'verzonden'. Als men de persoon vraagt om het afgebeelde voorwerp met de linkerhand op te pakken, dan lukt het wel, omdat die hand wordt aangestuurd door de rechterhersenhelft


De Geest van Spot zal de gaven van vele mensen verdorren en laten afsterven in plaats van hen te laten opbloeien.


Romeinen 6:21
Wat voor vrucht had u toen, dingen waarvoor u zich nu schaamt; immers, het einde daarvan is in dood?

“Neem Blinde Syriërs Gevangen”

2 Koningen 6:16-18
Maar hij zei: “Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij, die bij hen zijn.” Toen bad Elisa en zei, “O HERE, ik bid, open toch zijn ogen, opdat hij ziet. En de Here opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa. Toen de vijand nu tot hem afdaalde, bad Elisa tot de Here en zei: “Sla toch dit volk met blindheid.” En Hij sloeg hen met blindheid naar het woord van Elisa.


Nieuwsonderbreking: Rechtbanken bevestigen discreet BMR-vaccin veroorzaakt autisme. Dinsdag 3 september door Jonathan Benson, redactie schrijver. Tags: BMR vaccins, autisme, uitspraak van het Hof.


“Vermindering van de wereldbevolking door vaccinaties”


* Vaccins veroorzaken mazelen, koortsstuipen, anafylactische shock, autisme en andere potentieel fatale bijwerkingen. Dr. Kaayla Daniel en Dr. Galen Knight constateerden dat zelfs wanneer mensen gezonde voedingsrichtsnoeren volgen zij nog steeds ernstige gezondheidsproblemen kunnen krijgen. Zij kunnen hun voedsel slecht verteren, ervaren spijsverteringsproblemen of worden over het algemeen ziekelijk. Een reden kan zijn giftige metalen zoals: Kwik - Aluminium - Cadmium - Arseen - Lood - Nikkel, en andere giftige metalen stoffen die het milieu overstromen en uw lichaam binnendringen. Deze giftige metalen kunnen de oorzaak zijn of bijdragen aan een lange lijst van ziekten met inbegrip van de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, en andere hersenen - en neurologische aandoeningen. Terwijl de medische instelling de acute toxiciteit herkent, die afkomstig is van hoge niveaus van metalen in het lichaam, lijden veel meer mensen onder de negatieve effecten van laag-niveau, chronische blootstelling - Zie de link onderaan.

** Het IoM is ook grotendeels gefinancierd door beide militaire regering belangen (met inbegrip van fondsen van het Ministerie van Defensie farmaceutische belangen) het haalt geld uit de top Big Pharma bedrijven en globale top elitisten zoals Bill Gates die openlijk pleiten voor het gebruik van vaccins ter "vermindering van 10 – 15 procent van de wereldbevolking" - Zie link hieronder.

Voorheen bekend als hydrargynum, uit het Grieks voor water en zilver.

Kwik “Mercury”: Een mooi maar giftig metaal – door Justin Rowlatt. Kwik is de onvoorspelbare slechte jongen van de periodieke tabel – prachtig mooi, maar dodelijk. De voorouders geloofden dat het de “eerste stof” was waar vanuit alle andere metalen werden gevormd. Toch is het nu in dergelijke Ongunst dat er een Internationaal Verdrag bestaat om het gebruik ervan te beteugelen. Maar de andere helft is vrijgegeven door de mens. Het heldere rode erts van Kwik, cinnaber, is werkzaam als pigment sinds Neolithische Tijden. Ongeveer 10.000 jaar geleden gebruikten de vroegste kunstenaars kwik voor de schilderingen van de oeros, het nu uitgestorven reusachtige wilde vee waar zij op jaagden, op de muren van de grotten in Turkije. Kwik vormt een amalgaam met goud – als het wordt gekookt laat het puur goud achter. De problemen komen wanneer het kwik wordt gekookt om het pure goud eruit te laten komen, of wanneer het wordt gedumpt in kwik-verontreinigde afvalbassins.


“Koninkrijk van IJzer”

Daniël 2:39-41
Doch na u zal een koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe, en weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat zal heersen over de gehele aarde, en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzeld en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen. En dat zij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal: “Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals u gezien hebt ijzer gemengd met kleiachtig leem.”

“Staan over Onderwijs, Welsprekendheid en Spreken”

Mercurius (Kwik)
Een god van de oude heidenen, de boodschapper van de Celestials, en de godheid die staat over leren, welsprekendheid, Spreken en verkeer. De Grieken noemden hem Hermes, tolk, omdat zij hem als de tolk van de wil van de goden beschouwden. Het was waarschijnlijk om deze reden dat de mensen van Lystra, die Paulus hadden horen preken en gezien hadden hoe hij een lamme man genas, offers voor hem zouden hebben ontstoken als hun god Mercurius; en Barnabas als Jupiter, vanwege zijn eerbiedwaardige aspect.

Aluminium metal = Atom 13 = Al 13


Handelingen 14:11-12
En de scharen, ziende, wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: “De goden zijn, in mensengedaante, tot ons neergedaald. En zij noemden Barnabas Jupiter; en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde.”


“Het Grote Witte Troon Oordeel”


Marcus 5:27-30
En toen deze vrouw had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en raakte van achteren Zijn kleed aan. Want zij zeide: “Indien ik slechts Zijn klederen kan aanraken, zal ik genezen zijn.” Onmiddellijk stopte haar bloedingen en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van de kwaal was genezen. En Jezus bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde zich om in de schare, en zeide: “Wie heeft Mijn klederen aangeraakt?” En Zijn discipelen zeiden tot Hem: “Gij ziet, dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt?”


Hebreeën 6:1
Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken van geloof in God,

“Wind van God draait de pagina’s van de Bijbel”

Prediker 4:9
Twee mensen zijn beter af dan één alleen, want zij kunnen elkaar helpen. Want indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht. Ook als er twee neerliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.


 “De Nietigheid van Politieke Macht”

Prediker 4:13
Beter is een arme, maar wijze jongeling dan een oude, maar dwaze koning, die er niet van weten wil zich te laten waarschuwen.


Jesaja 28:9
Wie wil hij kennis leren en wie wil hij een openbaring doen verstaan? Hun die     van de melk gespeend, aan de borst ontwend zijn.


Hersenen onder druk – Citaat van Wetenschap in Beeld.

“Verkeerd Verbonden”

Gebonden/ Verbonden betekent:  
begrenzen, beknotten, beperken, beperkingen opleggen aan, bedwingen, beteugelen, betomen, intomen, beperken, grenzen, begrenzen, verbonden, niet vrij, weinig vrijheid latend, vastgemaakt, aaneengevoegd, aangehecht, onafscheidelijk, onderschikkend.

Verbond [n] = Covenant


2 Kronieken 21:14-15
Zie, de HERE zal uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al uw have zeer zwaar treffen; en u zult zelf aan een ernstige ziekte lijden; een ingewandsziekte, totdat na verloop van tijd uw ingewanden ten gevolge van uw ziekte naar buiten komen.


Rabbi Nosson Tzvi Finkel, de Rosh Yeshiva van Mir in Jeruzalem. Citaat, Maimonides vertelt ons dat God uiterst spaarzaam is in wonderen en alleen in noodzaak uitvoert. Niet alleen is hij spaarzaam bij het uitvoeren van hen, maar ze zijn noodgedwongen van korte duur. Toch, de Thora leert ons dat van alle toerusting van de tempel, er één was die een constante en schijnbaar onnodig wonder had op een regelmatige basis. Het was de Ark, die zo zwaar als het was, "degenen optilden die het droegen." Het was de Ark die de personen droeg die het droegen – een indrukwekkend wonder maar zeker niet nodig. Het antwoord moet zijn dat dit wonder kwam om een fundamentele waarheid te leren over de ark en de Thora die daarbinnen in was.


De Ark wordt in eerste instantie opgeheven door menselijke inspanning, maar eenmaal opgehesen trekt de Ark de persoon die het draagt omhoog.

Om een gevoel voor de aard van deze waarheid te krijgen, laten we het lichaam/verstand gebruiken als een analogie. Het lichaam is een absoluut verantwoordelijk verplicht vereiste voor de geest. Zonder "grijze materie”, bloed circulatie, glucose en zuurstof die de hersenen voeden, kan er geen verstand zijn. Doch als het verstand eenmaal op zijn plaats is, is het in staat om boven de schijnbare beperkingen van het lichaam uit te stijgen.

Als een persoon geïnspireerd is, als hij "zijn gedachten ergens op zet," dan kan hij schijnbaar onmogelijke taken uitvoeren. Het is alsof iemands gedachten de baas over het lichaam zijn geworden en dat het er niet langer afhankelijk van is. Dit geldt voor het verstand en het lichaam en in het bijzonder voor het geestelijke en materiële.

Dit is wat het wonder van de Ark voortbrengt. Ja, het is in eerste instantie opgeheven door menselijke inspanningen, maar eenmaal opgehesen neemt het de persoon die het draagt mee omhoog. Het was geen onnodig wonder, het was eerder een externe demonstratie van de kernwaarheid over de relatie van het materiële en het geestelijke.    
Eastons Bijbel Woordenboek
Een symbool van zuiverheid, 2 Kronieken 5:12; Psalm 51:7; Jesaja 1:18; Openbaring 3:18 en Openbaring 7:14.


Onze Heer verscheen, bij Zijn transfiguratie, in klederen “Wit als het Licht”


Mattheüs 17:2
En Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.


Voor het oog gereflecteerd straalden alle kleuren van het spectrum, gecombineerd en niet gekleurd door de juiste kleuren of hun mengsels; hebbende de kleur van pure sneeuw; sneeuwachtig - het tegenovergestelde van zwart of donker - als wit papier; een witte huid. Berooid van kleur, zoals de wangen waaruit alle kleur is weggetrokken, bleek; doodsbleek. De kleur van zuiverheid hebben, vrij van smetten en vlekken, of van schuld of verontreiniging, onschuldig, zuiver.

Grijs, vanaf een leeftijd zilverkleurig haar, wit van ouderdom. Gekenmerkt door vrijheid van dat wat verstoort, en dergelijke; gelukkig, blij, gunstig. Met speciale gunst beschouwd, favoriet; lieveling.

De kleur van zuivere sneeuw; één van de natuurlijke kleuren van organen, maar niet strikt een kleur, maar een samenstelling van alle kleuren; het tegenovergestelde van zwart; witheid. Zie de opmerking onder kleur: Iets met de kleur van sneeuw; iets wits of bijna net zo; het wit van het oog. Specifiek: Het centrale deel van de kont in het boogschieten, dat voorheen wit werd geschilderd; het midden van een markering waartegen een raket wordt geschoten.


Spreuken 25:2
Het is Gods Eer een zaak te verbergen, maar de eer der koningen een zaak te doorgronden.


“Het is Gods voorrecht dingen te verbergen

en het voorrecht van de koningen om ze te ontdekken”Mattheüs 17:2
En terwijl de mannen toekeken veranderde Zijn gedaante voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.


“Was veranderd, getransformeerd”


Deze volheid van de Godheid, die woonde in het Lichaam van Christus, scheen nu door middel van de menselijke natuur, en manifesteerde niet alleen die Goddelijkheid aan Zijn discipelen welke Petrus daarvoor had beleden, maar ook het Verheerlijkte opwekkingslichaam, waarin zij zouden bestaan in de aanwezigheid van God in de Eeuwigheid. Die volheid van de Goddelijkheid, die Lichamelijk in Christus woont.


“Dit is Mijn Zoon, die Ik heb gekozen, luister naar Hem”


De hele vorm en kleding van de Verlosser verscheen in bovennatuurlijke Heerlijkheid. De Wet en de Profeten, in de persoon van Mozes en Elia, gaven eerbetoon aan het Evangelie. Door te communiceren met Christus op het meest gedenkwaardige thema voor de mensheid, Zijn Verzoenende dood, toonden ze de harmonie die tussen de oude en nieuwe vrijstellingen bestaat en de sympathie tussen hemel en aarde; terwijl de stem uit de hemel in hun hoorzitting Hem de eer en autoriteit over alles gaf. Naast het grote doel.

“Dit is Mijn Zoon, die Ik heb gekozen, luister naar Hem”

Deuteronomium 29:29
De verborgen dingen zijn voor de HERE onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen.


Ezra 6:1
Toen gaf koning Darius bevel en men deed onderzoek in de boeken te Babel, waar de schatten waren opgeborgen.


“Verwijt aan Wodka voor hoge sterftecijfers in Rusland”

BBCNews – Het hoge aantal vroegtijdige sterfgevallen in Rusland is voornamelijk te wijten aan mensen die teveel alcohol drinken, met name Wodka, onderzoek suggereert dit. De studie, in De Lancet, zegt dat 25% van Russische mannen sterven voor hun 55e en het merendeel van hen gaat ten onder aan alcohol. Het vergelijkbare Britse figuur is 7%. Oorzaken van dood zijn leveraandoeningen en alcoholvergiftiging. Velen sterven in ongelukken nadat zij in een gevecht zijn geraakt. De studie wordt in het land beschouwd als de grootste in zijn soort. Onderzoekers van het Russische Kanker Centrum in Moskou, de Oxford Universiteit in het Verenigd Koninkrijk, de Wereld Gezondheid Organisatie en het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek in Frankrijk hebben verspreid over maximum 10 jaar de drinkpatronen van 151.000 volwassenen in drie Russische steden bijgehouden.

 
Vijf miljoen alcoholisten in Rusland – Volgens officiële cijfers.

Jesaja 28:7
En ook deze waggelen van wijn en tuimelen van bedwelmende drank: Priester en profeet waggelen van bier, bedwelmende drank, zijn verward door wijn, tuimelen van bedwelmende drank; waggelen bij een visioen of gezicht, wankelen bij een rechtspraak.


Jesaja 19:14
De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten; zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt.


Hij, Het Lam van God, nam de vloek van onze verminking, zodat u en ik de zegen van het Heel zijn kunnen hebben. Hij nam de vloek van onze schande, schaamte en vernedering, van een leven hebben van familiemisbruik en incest. Jezus nam de vloek van Afwijzing zodat ik de Zegen van Acceptatie kan hebben.


Jesaja 53:3
Hij was veracht en door mensen verworpen, een man van smarten en vertrouwd met lijden, ziekte, ja als iemand, voor wie men het gezicht verbergt, Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.


Jesaja 52:14
Zoals velen zich over U ontzet hebben – zozeer misvormd , niet meer menselijk was Zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen Zijn gestalte.


Jezus nam de vloek van de nationale zonde en de corporatie zonden. Jezus nam de vloek van mijn zonden, van mijn schuld, mijn schande en familie schaamte en de vernederingen door de generaties.


Openbaring 7:14
En ik sprak tot Hem: “Mijn Heer, U weet het.” En Hij zeide tot mij: “Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die Wit gemaakt in het Bloed van het Lam.”


“Onze Heer, verscheen op Zijn Transfiguratie in Kleding “Wit als het Licht”


Psalm 1:1-3
Gezegend is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring van de spotters; maar aan de wet van de Heer zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, gepland aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt; al wat hij onderneemt gelukt.


Johannes 10:9
Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.


Waar van ingaan en uitgaan? In en uit het rijk van het Koninkrijk, we hebben eigenlijk toegang in het Heilige der Heilige. Dit is het gebied waar de Heerlijkheid van God is.


Hebreeën 4:16
“Laten we dus zonder schroom naderen tot de Troon van de Genade, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.”


We vinden deze Barmhartigheid en Genade bij de Troon van God omdat Jezus de weg maakte zodat wij toegang hebben in de eeuwige dingen door geloof, maar te geloven is een vereiste om het Eeuwige te brengen in het natuurlijke.


Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de Levende God te dienen!


Onze complete hersenen reinigen van alle dode werken zelfs voor de reiniging van deelname aan de boom der kennis van goed en kwaad. De boom van de kennis van goed en kwaad - als je de vrucht ervan eet, zult u zeker sterven."


Jezus Geneest de verlamde, hij geneest de verstandelijk gehandicapten, de autisten, de depressieven, de gebroken van hart. In ieder geval, de opkomende toekomstige generaties, als de Heer zal blijven dralen, zullen waarschijnlijk drastisch verschillen van alle mensen die de wereld ooit in het verleden hebben bewoond. God heeft echter beloofd dat hij altijd een overblijfsel van mensen uit elke generatie zal hebben.


Degenen die gehoor geven aan de roep van onze Heiland zullen kracht van God ontvangen om aan de verleiding weerstand te bieden en elk problemen te verdragen waarmee we in deze wereld van onrust en vijandigheid kunnen worden geconfronteerd.
 

2 Timotheüs 3:12 
Trouwens, allen, die in Christus Jezus Godvruchtig willen leven, zullen vervolgt worden.


Zijn zaad zal machtig zijn in de Aarde en Hij zal gezegend zijn in de generaties van de Rechtvaardigen.


Psalm 112:2
Zijn nakomelingen zullen in sterkte groeien op de aarde. Het geslacht van de oprechten zal gezegend worden.

“Een Zegen op de Aarde”

“De Levende Steen”

1 Petrus 2:4-6
En komt tot Hem, de Levende Steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een Schriftwoord:


“Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare Hoeksteen, en wie op Hem zijn Geloof Bouwt, zal Niet beschaamd uitkomen!”Ik leg in Sion een Uitverkoren en Kostbare Hoeksteen”


 Ezra 7:10
Want Ezra had zijn hart erop gezet om de wet van de HEER te onderzoeken en haar te volbrengen, en om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen.”


“Een Generatie van Bestemming”


Ook is de Heer een lichaam van geestelijke strijders aan het maken en voorbereiden, in onze generatie ontstaan, om aan de geestelijke uitdagingen en profetische bestemming te voldoen, gemaakt voor ons tijdperk en voorspeld in de Schriften. Een van de grootste mandaten aller tijden is samen te werken met de Heilige Geest en te “proeven van het goede Woord van God” en de kracht van de toekomende eeuw om te komen en de Bijbelse richtlijn van Numeri 14:21 in vervulling te zien gaan … om de instrumenten te zijn door wie Hij de gehele Aarde zal vullen met Zijn Heerlijkheid.


Numeri 14:20-21
En de HERE zeide: “Op uw bede schenk Ik vergeving; evenwel zowaar Ik leef en de Heerlijkheid van de HERE de gehele aarde vervullen zal.”


“Zoals bij Abraham, is het de roep van onze Harten”


Genesis 18:3
En hij zeide: “Mijn Heer, indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij.”


Het moet onze vurig verlangen en streven zijn om de gekozen generatie te zijn door wie de Heer openbaring en expressie van Zijn natuur, karakter en kracht wil geven, dat we beginnen de gehele Aarde te vullen met de Heerlijkheid van God. Dat zou de vervulling zijn van het ontzagwekkende gebed door de Heer Zelf geschetst.


“Uw Koninkrijk komt,

Uw wil wordt gedaan,

in de Hemel zo ook op de aarde”


Wij hebben het ongelooflijke voorrecht van het leven in de generatie die getuige zal zijn van de onthulling van de grote raadsels en de verborgen geheimen die voor de Eind Tijd generatie zijn gereserveerd.


Daniël 12:4
Maar u Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek, zelfs tot de tijd van het einde; velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen.


Gelukkig, de Heilige Geest begint de “grote en machtige dingen” te ontketenen, gerelateerd aan ons profetische mandaat van de Schriften en onthult ons inzicht met begrip en kennis betreffende de Openbaring van Zijn Heerlijkheid.


“Een Draagbare Tabernakel”

2 Korintiërs 6:16-17
Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de Tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de Tempel van de Levende God, gelijk God gesproken heeft: “Ik zal in hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn.”


Net zoals de Joden de Tabernakel van plaats tot plaats verplaatsten tijdens hun wildernis-omzwervingen, zo doet ook de Christen vandaag precies hetzelfde. Wij zijn de tempel van de levende God. Wij zijn Gods Tabernakel in onze eigen wildernis-omzwervingen. Overal waar we gaan, ongeacht wat we doen, we zijn in dienst 24/7/365 als priesters voor de Allerhoogste God. En net zoals Abraham een altaar oprichtte op de verschillende plaatsen tijdens zijn reizen, hebben wij een altaar in ons hart. En overal waar we gaan nemen wij dat altaar met ons. Dit is het soort aanbidding dat God verlangt van Zijn volk.

Gods Zegen
Josie Hagen
                                                          

 ===========================================

Lees meer in de linken hieronder.

Kanker diversiteit heeft “enorme gevolgen”


Gezinnen verbergen duistere geheimen van kindermisbruik en incest


Bewakers van de Hel ontdekt bij poort naar de Hel


Leidende naties beloven op Dementie top aanzienlijk forse bijdrage voor onderzoek


Wodka de schuld voor hoge sterftecijfers in Rusland


Russel More, Rick Warren en Paus Franciscus verbinden zich met Moslims, Boeddhisten


Isis traint kindsoldaten in kampen Islamitische Staat