Pages

Saturday, 26 September 2015

De Brandenburger Poort!
Psalm 52:10
Maar ik ben als een groene olijfboom in het Huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.


“Geen kracht onder de Hemelen kon de macht van de Zoon van God weerhouden”

Lukas 8:28
Toen hij nu Jezus zag, stiet hij een kreet uit en hij viel aan zijn voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 

“De Zoon van God”

Heer Jezus open onze ogen door Uw Geest

Sta op en Schijn in de Heerlijkheid van de Heer

Wij verklaren onze Opperbevelhebber Jezus Christus

Spreuken 5:2
Om bedachtzaamheid in acht te nemen en laten uw lippen kennis bewaren.


Mattheüs 3:1-3
In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zeide: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: “De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.”


Bereidt de weg des Heren, maakt Zijn paden recht

Openbaring 11:15
En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende:
“Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.”


“De Koninkrijken van deze wereld
zijn het Koninkrijk van onze Heer God Almachtig geworden”


Psalm 2:2
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde:


Psalm 82:8
Sta op, o God, richt de aarde, want alle volken zijn Uw erfdeel.


“Richt de Aarde o God”

“Het Beest dat uit de Zee komt heeft Zeven Koppen”


Het Beest uit de Zee is het tegengestelde van Jezus Christus en de Zeven Geesten van het Lam. De zeven geesten van het beest zijn dodelijk. Het is het vuil, het bloedvergieten en Sodom en Gomorra.


Alleen het Bloed van Jezus Christus zal de aanbidding van het Beest en elke laatste draad breken. Gods doel is dat wij voorlopers zullen zijn die het van berouw uitschreeuwen.


De beschermers van de Bloedlijn van het Beest – De Orde van de Priorij van Sion, Het Huis van Oranje, begon in Duitsland – Koninklijk Huis van Nassau, we komen uit het Oranje Bloed.

“Occulte Oorsprong van het Arische Ras”


 DE GENESIS VAN DE ÜBERMENSCH


“Het is mijn ultieme doel  om een schepping voort te brengen, een goddelijke operatie, het doel van een biologische mutatie, welke zal resulteren in een ongekende verhoging van het menselijk ras en het uiterlijk van een nieuw ras van helden, demi-goden en god-mensen.”  

Adolf Hitler


We komen uit de bloedlijn en het bloedvergieten. Er is zoveel bloedvergieten van de drie Huizen van Duitsland, Nederland en Engeland – “De Oranje Huizen” – De Zetel van het Beest.

“De Zetel van het Beest regeert in onze duisternis”


Openbaring 16:10
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn, 


“Uitgegoten over de Zetel van het Beest”

Openbaring 13:2
En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.

“En zijn troon en grote macht


“De Brandenburg Poort”


De Hoge plaats van de Geit God


De Brandenburger Tor is bekend als de “Poort van vrede”, het is een belangrijke Poort in de stad Berlijn.  Het is ook de poort die door Hitler werd genomen om zijn gehele leger doorheen te laten gaan terwijl zij lampen droegen en zij de overwinning en de glorie door de godin Nike verklaarden. Op de top van de poort is een strijdwagen met de valse vier paarden van het vuur van Elia – de vurige strijdwagen vertegenwoordigt de valse hemelvaart van Duitsland – het vuur van de 33e graad - en vals vuur brengt bloed. En terwijl zij als een leger door de poort gingen verklaarden ze op dat moment overwinning over Europa. Nazi Stormtroepen paraderen door de Brandenburg Poort om het begin van een nieuw tijdperk te vieren.


“Er was veel bloedvergieten”

Een 21e Eeuw herleving van bloedvergieten en dood


We komen meer en meer in een opleving van de geest van Hitler en Frederick van bloedvergieten en dood, we kunnen beter vrij zijn in de naam van Jezus Christus zodat wij niet onder dezelfde geest van dood vallen.


Job 38:17
Zijn de poorten des doods aan u getoond, en hebt gij gezien de poorten der diepe duisternis?


Het zal van onze levens en families, van kinderen en huizen breken, dood en hel zullen breken.

“Dood zal breken”

Openbaring 16:10
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd verduisterd, en zij kauwden op hun tong van pijn,


Jesaja 8:22
Dan zal men naar de aarde schouwen, en zie, alleen benauwdheid en duisternis, beangstigende donkerheid, en in volslagen duisternis is men verstoten.


Jeremia 18:18
Toen zeiden zij: “Komt, laat ons plannen tegen Jeremia beramen, want nooit ontbreekt een aanwijzing aan de priester, raad aan de wijze, een woord aan de profeet! Komt, laat ons hem treffen door middel van de tong en laten wij niet luisteren naar één van zijn woorden.”


Ezechiël 7:26
Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en aan de raad van de oudsten zal een einde komen. 

De godin van de overwinning. Nike was de inspiratie voor de sportbranche en het logo was gebaseerd op haar vleugels. Nike (Spreek uit als Nigh-Key) “Overwinning” was een godin, gepersonifieerd als overwinning, ook bekend als de Gevleugelde Godin van de Overwinning. Het Romeinse equivalent was Victoria, bij de Duitse Heidenen heette zij Zisa, bij de Noorse en Celtics heette zij Niamh. In de oude tijden was zij zeer vereerd door soldaten en strijders. Haar gebied was echter ver buiten het leger. Zij werd door mensen aangeroepen om hen te helpen succesvol te zijn in alles, door zowel atleten, zakenlui als politici.

“Josia Vernietigt de Afgoderij”

2 Koningen 23:12-14
De altaren op het dak, bij de bovenzaal van Achaz, die de koningen van Juda gemaakt hadden, alsmede de altaren die Manasse gemaakt had in de twee voorhoven van het Huis van de HEER, haalde de koning omver; hij bracht het puin vandaar weg en wierp het in de beek Kidron. De hoogten ten oosten van Jeruzalem, ten zuiden van de berg der Verwoesting, welke Salomo, de koning van Israël, gebouwd had voor Astoret, de gruwel der Sidoniërs, voor Kemos, de gruwel van Moab, en voor Milkom, de afschuw der Ammonieten, ook die verontreinigde de koning. Hij verbrijzelde de gewijde stenen, hieuw de gewijde palen om en wierp die plaats vol met mensenbeenderen.


Job 31:33
Indien ik als Adam mijn overtreding bedekt heb, door mijn schuld in mijn boezem te verbergen,


Handelingen 19:37
Want gij hebt deze mannen opgebracht, zonder dat zij tempelrovers zijn, of onze godin lasteren.


“Ashtoreth”

De maangodin van de Feniciërs vertegenwoordigt het passieve principe in de natuur. Hun belangrijkste vrouwelijke godheid, vaak geassocieerd met de naam van Baäl, Aanbidding van Baäl Meester.


Wij bereiden ons voor om door te breken - we staan in de kracht van het gebed en verklaren in Jezus naam dat depressie en onderdrukking breekt – we komen vrij van de poorten van dood en hel.

“We zullen inderdaad vrij zijn”

Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.


Wij verklaren in de naam van Jezus Christus: “Dus wanneer de Zoon u vrijmaakt, zult u werkelijk vrij zijn.”


Wij verklaren in Jezus naam dat de hoge niveaus van Illuminati en de Geest van Hitler van de geest van vuiligheid – van Frederik van Duitsland – Het breekt – De zetel van valse macht breekt. De lodge, een container van Hekserij. We moeten de blinddoeken van onze ogen verwijderen.


Spreuken 9:14
Zij zit bij de deur van haar huis, op een zetel op de hoogten der stad.


2 Tessalonisenzen 2:4
Die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hijzelf een God is.


De Specifieke strategieën die de Heer heeft gegeven zijn voor het leggen van de bijl aan de wortels van de valse heerlijkheid. Het Psychische Binnendringen van Frederik in Duitsland – in deze tijd van oorlogvoering komen we oog in oog te staan met de hoge niveaus van Vrijmetselarij in Duitsland, Nederland en Engeland en de naties van de Aarde.


"Duitsland is het vaderland van Vrijmetselarij”

Job 40:5
Eenmaal heb ik gesproken, maar ik heb geen antwoord – tweemaal, maar ik zal niets meer zeggen.


Psalm 62:12
God heeft eenmaal gesproken, twee dingen heb ik gehoord: “De sterkte behoord aan God.”‘’EL-Shaddai - De Sterke”


Hier is deze naam, “El Shaddai”. “El” dat wil zeggen, “De Sterke”, want oneindige kracht is in Jehova aanwezig, woont in Hem. Hoe gemakkelijk mogen wij die zwak zijn machtig worden als wij putten uit Hem! En dan “Shaddai” dat wil zeggen; “De onveranderlijke – De onoverwinnelijke”


Jeremia 33:3
Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.

“De Speer van Bestemming”

Speer – ook bekend als de “Heilige Speer”, “Speer van Bestemming”, “Heilige Speer”, “Lans van Longinus” (Speer van Longinus) is de naam die, in Johannes weergave van de Kruisiging, gegeven is aan de lans die de zijde van Jezus doorboorde toen hij aan het kruis hing. De Speer van Bestemming is een wapen uit de oudheid, zogenaamd gesmeed door de evenoude Hebreeuwse profeet Phineas. Volgens de Hebreeuwse Bijbel was Phineas een Hogepriester van Israël tijdens de Exodus, de kleinzoon van Aaron en zoon van Eleazar de Hogepriester,


Exodus 6:24
Eleazar, de zoon van Aäron, nam zich een der dochters van Putiël tot vrouw, en zij baarde hem Pinechas. Dit zijn de familiehoofden der Levieten naar hun geslachten.


Hij was ontevreden met de immoraliteit waarmee de Moabieten en de Midianieten met succes de mensen in verleiding brachten de Baäl te aanbidden. Numeri 25:1-9


“DAT OCCULTE RIJK EN RAS”


Wij verklaren in de naam van Jezus dat de koninkrijken van deze wereld vallen – Koninkrijk van Rome, Griekenland, Perzië en Babylon – De Hoer die rijdt op het beest valt.


Het Woord van God maakt het zeer duidelijk dat wij een Goddelijke Natie van mensen zijn, Heilig aan God.


Deuteronomium 7:6
Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.


“Een volk afgezonderd aan God”


De Vader vertelde Israël hij geen plezier had in het offeren van stieren en bokken, maar het was deze wat verzoening voor de ziel maakte. Waarom? Omdat sinds de val van Adam de mens een zondige aard had en zijn eigen bloed had besmet. Dat bloed van de stieren en geiten zuiverde de ziel door de verwachting van de komende koning, maar nu hebben we het Bloed van de Messias.


“Alleen Zijn Bloed kan onze bevuilde en beschadigde bloedlijnen reinigen”


Zijn zuivere Bloed reinigt ons bloed. De enige manier om voor de mens hiermee te handelen was door het bloed van stieren en bokken, het was een bedekking. Bedenk dat als stieren en bokken en besprenging kon verlossen, hoeveel temeer zuivert het Bloed van Jezus een verdorven geweten. Het Bloed gaf Verzoening voor de ziel. Onze ziel heeft zuiver Bloed nodig om een verdorven ziel te verlossen. God heeft zuiver Bloed beschikbaar voor ons dat van invloed zal zijn op het leven dat wij op deze aarde leven. Als er geen bloed is zullen we sterven, want er is geen leven voor het leven van het vlees, of het leven van ons natuurlijke lichaam is in het bloed.


“God heeft Zuiver Bloed beschikbaar voor ons dat uw leven krachtig zal beïnvloeden”


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Openbaring 9:2
En zij opende de put des Afgronds en er steeg rook op uit de put, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de Afgrond.


“De Orde van de Feniks vertegenwoordigt de donkerste fase van het Werk”


“We zullen het Lam aanbidden in het Bovennatuurlijke”

Maar de aanbidding van het beest is het valse bovennatuurlijke


Wij de Kerk moeten de Geestelijke deuren naar het Beest, Draak, Geit god bloedlijnen sluiten.


Het Verbond met de dood moet sluiten. Het is een Verbond met dood en rebellie om de harten van de kinderen weg te keren van het Hart van de Vader God.


Jesaja 28:15
Omdat gij zegt: “Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.”


Jesaja 28:18
Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden.


Jezus Christus moet het er mee eens zijn dat wij uit elke laatste draad van het bovennatuurlijke komen. We Verklaren in de naam van Jezus dat ons DNA verandert, we zeggen: “Mijn DNA verandert door het Bloed en Vuur – Vuur en Bloed.”


Het Ware bovennatuurlijke is het Lam van God 
die de zonde van de Wereld wegneemt

Johannes 1:29
De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.


Psalm 19:8
De wet des Heren is volmaakt, zij herstelt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.


Dit wordt gedaan door middel van berouw en bekering die uw hart besprenkelt door het Bloed en u reinigt van alle ongerechtigheid. Hij besprenkeld de Tabernakel en alle attributen daarin met Zijn Bloed. En elke belofte is levend met Geestelijk leven van God de Vader en het leven van onze Messias.


Hebreeën 9:21
En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed.


De Schriften zeggen dat toen Mozes elk gebod aan het volk had gesproken hij volgens de Bijbel het bloed van kalveren en geiten nam, met water en dieprode wol en hysop, en het boek en al het volk besprenkelde, zeggende: “Dit is het Bloed van het Testament dat de Here uw God bevolen heeft om u bij in te brengen. Bovendien besprenkelde hij de Tabernakel en alle vaatwerk van de bediening met bloed!


Hebreeën 9:19-22
Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen kwijtschelding.


Wanneer u ja zegt tegen het Woord, trekt u het Bloed uit het Woord. Het Woord bemoedigt ons om dichterbij te komen en toe te treden met een waarachtig hart. Zonder twijfel maar in de volle zekerheid van het geloof.


Hebreeën 10:22
Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.


Hebreeën 10:23
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 


Openbaring 3:9
Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des Satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.


Zacharia 9:11
Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is.


Jesaja 24:22
En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kerker, en zij zullen opgesloten worden in een gevangenis, en na vele dagen zullen zij gestraft worden. 


Ezechiël 16:6
Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: “Leef!; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas, gij groeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid; uw borsten werden vast en uw haar groeide; maar gij was naakt en bloot.


Verdrinken in Bloed: 
Veel Amerikaanse steden zien Moord Zaken Stijgen

Wetshandhavende analisten worstelen in hun hoofd met de statistieken, proberen de wortels te vinden van de diepere oorzaken van het toenemend aantal moorden in de VS. Ambtenaren in de Verenigde Staten zijn verontrust over het torenhoge aantal dodingen in het hele land na een lange periode van verslechtering. De NYPD wil 450 functionarissen toevoegen aan haar contraterrorisme divisie. Maar kan dat geld niet beter ergens anders worden besteed?


Politieagent lost Dodelijke schoten Onschuldige Omstander

Meer dan 35 steden in de Verenigde Staten worden geconfronteerd met buitengewone groei in gewelddadige criminaliteit zoals moord, volgens een recente enquête aangehaald door de New York Times. Het gaat om de steden New Orleans, Baltimore, Washington, St. Louis, Chicago en New York, maar de ongelukkige koploper onder de steden is Milwaukee, daar is het aantal gewelddadige criminaliteiten met 76 procent gestegen sinds vorig jaar. Maar vele inwoners van de VS zien dat de oorsprong van de problemen die de natie onder ogen moet zien veel dieper liggen. Iedereen worstelt hier, probeert staande te blijven, met geen banen, geen kansen, zegt Bethann Maclin van Milwaukee. “Het geweld zal niet stoppen, waar moeten we beginnen” – Lees verder in onderstaande link.


Paus Franciscus Roept op voor een Nieuwe Wereld Regering
om de Mensheid te redden


Paus Franciscus verklaard dat de globale opwarming op de aarde een feit is en dat er een nieuwe wereldwijde politieke autoriteit nodig is om de mensheid te behoeden voor een volslagen ramp. Het wordt vermeld dat deze nieuwe mondiale politieke autoriteit waarin Paus Franciscus voorziet belast zal worden met “de vermindering van de vervuiling en de ontwikkeling van arme landen en regio’s.”

Het grappige is dat dit heel erg in lijn klinkt met de nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling, die in september in de Verenigde Naties zal worden gelanceerd. Deze nieuwe radicale agenda wordt al genoemd “Agenda 21 op steroïden” omdat het zo veel verder gaat dan Agenda 21 ooit deed. De nieuwe VN agenda verhelpt niet alleen het milieuprobleem, maar ook zaken als armoede, landbouw, onderwijs en gendergelijkheid.

De Opmars van RomeDe Geheime Elite

De Orde van de Tempeliers is de geheime elite die samenspannen om de wereld te regeren met een Een Wereld Regering. Dit is de tijd dat de geheime elite de ladder al aan het beklimmen zijn om de wereld te beheersen en te regeren in de Een Wereld Regering.


De Jesuïeten: “Marionetten Meesters van de Nieuwe Wereld Orde”

Dit is een dringend uur om eruit te komen!


We moeten eruit komen, er is een dringendheid om uit de OWO en de Illuminati te komen – En de koninkrijken van deze Wereld.


De Valse Vader van de Orde der Tempeliers: De Geit


Het is de geest van de Baphomet, die is de Egyptische geit van Mendez, die is de valse alpha en omega.


We moeten vrij zijn van de kracht van de Baphomet geit god in onze families.


In de naam van Jezus Christus van Nazareth breek van uw bloedlijn de geest van de geit god waar deze geheerst heeft over uw huizen en levens, wat onze familie beïnvloed, het maakt een verbond met Dood en Hel.


We moeten in de naam van Jezus Christus alle verbonden met Dood en Hel breken, waar onze levens een levende Hel op aarde zijn geworden.

“De ineengekrompen gevangenen zullen zo doen”


Het gezichtspunt van het Kremlin
          
Jesaja 51:14
IJlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken. 


Koning Nebukadnezar van Babylon beval Beest aanbidding en de aanbidding van het beeld van het Beest in zijn Koninkrijk. Hij nam het gehele koninkrijk mee in de aanbidding van het Beest en de bloedlijn van het Beest. Hij verklaarde ‘als u niet neerbuigt zult u in de brandende oven gaan en zult u worden neergelaten in de Leeuwen Kuil van vuur en bloed.


Daniël 6:7-9
Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, oversten, stadhouders, raadsheren en landvoogden hebben zich beraden, dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld, dat ieder die binnen dertig dagen een verzoek richt tot enige god of mens behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift, dat onveranderlijk is, naar de wet der Meden en Perzen, die niet kan worden herroepen.


“Iedereen in het Koninkrijk werd aan dit onderworpen”


Jesaja 45:2-7
Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ik ben de Here en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de Here, en er is geen ander, die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de Here, doe dit alles. 


Jesaja 51:14-16
IJlings wordt de kromgeslotene ontboeid, hij zal niet sterven, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken. Want Ik ben de Here, uw God, die de zee opzweep, zodat haar golven bruisen, wiens naam is Here der heerscharen. Ik heb mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt, Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: “Gij zijt mijn volk”
Gods zegen

Josie Hagen

 --------------------------------------- 


Lees hier verder in de onderstaande linken:

Verdrinken in Bloed: Vele VS steden zien moord aantallen stijgen

Paus Franciscus roept om een nieuwe wereld regering om mensheid te redden