Pages

Saturday, 5 December 2015

Ieder van U staat Heden in de Aanwezigheid van de Heer uw God!Jesaja 59:16
Hij zag, dat er niemand was, en Hij ontzette Zich, omdat niemand tussenbeide trad, er geen voorbidder was. Toen bracht zijn arm Hem hulp en zijn gerechtigheid ondersteunde Hem;


Jeremia 1:10
Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.


Onderschat nooit uw gebeden. Uw gebedsleven is een zoete geur voor het aangezicht van de Almachtige God! Onze gebeden zijn een essentieel deel van de Aanbidding en Verheerlijking bij de Troon van God. Het is belangrijk om te begrijpen wat het Woord van God heeft te zeggen over wat er gebeurt met onze gebeden in de Hemelse gewesten.


Geïnspireede Kunst ter Aanmoediging van de Gebed Strijder

De Gouden Schaal van Openbaring
  
Openbaring 5:8
En toen Hij de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. 


Jacobus 1:5
Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.


Vandaag de dag ontdekken we dat de Kerk op een kruispunt staat en in een tijd van verandering is, de mensen van God moeten meer tijd doorbrengen in Gods aanwezigheid, vragend om Goddelijke wijsheid en de leiding van de Heilige Geest.


Het is haast ongelooflijk te denken dat de kreten van onze ziel op aarde zulk een prominente plaast inneemt in de Hemel. Het is werkelijk adembenemend om op te merken dat wat de Schrift onthult van wat er plaatsvindt in de Hemelse Gewesten is vanwege onze gebeden.


Onze gebeden hebben een prominente plaats voor het Lam op Zijn Hemelse Troon.


Elke gouden schaal is gevuld met de vloeiende geur van de wierook van onze gebeden die steeds opstijgen voor het Lam. Het aroma van geloof-gevulde gebeden bewierookt de Troon van de Hemel. Onze gebeden en oorlogvoering zijn kostbaar en uiterst waardevol in de Hemel, ze zijn gevangen en gehouden in vaten van het zuiverste goud.


Kijkend naar het gebed van de eerste Kerk in Handelingen 12, ten gunste van Petrus, dan zien we duidelijk dat het een dood of leven situatie was. Jacobus was al onthoofd en hetzelfde lot stond de Apostel Petrus te wachten.


Handelingen 12:2-5
En hij liet Jakobus, de broeder van Johannes, ter dood brengen met het zwaard; en toen hij zag, dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van vier viertallen soldaten, met het voornemen hem na het Paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.

 “Gebed voor de Discipelen”

Johannes 17:16
Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben.


Johannes 17:17
Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld;


Petrus was in de gevangenis, maar de kerk bad zonder ophouden voor hem tot God! Lees Handelingen 12:1-12


“Dit herinnert ons eraan dat voor God niets te moeilijk is”


Genesis 18:14
Zou voor de Here iets te moeilijk zijn? Op de aangewezen tijd zal Ik bij u terug komen, en Sara zal een zoon hebben. 


Onze gebeden zetten de Hand van God vrij om namens ons te bewegen. Wanneer onze gebeden op aarde zijn gesproken beginnen zij Op te klimmen voor de Troon van God, de Hemel begint te reageren en dingen worden geschud. Merk op dat toen de discipelen gingen bidden er een aardbeving kwam.


Handelingen 4:31
En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid.

“Vergeet nooit dat Gebed een Machtige Kracht is”


In Openbaring zien we dat er niet alleen een aardbeving was maar ook bliksem, wat spreekt van Gods licht en kracht die worden vrijgegeven wanneer onze gebeden worden vrijgelaten vanuit de Hemel terug naar de aarde. Donder en geluiden spreken van het “Woord van God welke wordt vrijgegeven”.


Openbaring 8:3-5
En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden van de heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving.


Onze gebeden laten vrij een geweldige reactie van de Hemel. Wanneer Gods stem spreekt zullen we opnieuw de hele wereld zien schudden.


Exodus 19:16-20.
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder.Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de Here riep Mozes naar de bergtop, en Mozes klom naar boven.


Deze waarheid zien we opnieuw in Jesaja.


Jesaja 48:6
Gij hebt het gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het zelf dan niet erkennen? Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist.


Jesaja 42:9
Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten doe Ik ze u horen.


Onze gebeden laten God de dingen onthullen die Hij verlangt aan ons te tonen.  
Denk aan de waarschuwing.
       

Mattheüs 7:7
Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.


“Een ieder van u staat vandaag in de aanwezigheid van de Heer uw God”


Wat is het doel van Jezus’ Voorbidden in de Hemel voor ons?


Sprekend van Jezus, de schrijver aan de Hebreeën zegt: “Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” Dit vers en vele andere vertelt ons dat Christus werk, de redding van de uitverkorenen, was voltooid aan het Kruis, zoals blijkt uit zijn uitroep: “Het is volbracht!”


Hebreeën 7:25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 


Johannes 19:30
“Het is volbracht!”


Zijn zorgen voor Zijn Verloste kinderen zal nooit voorbij zijn.


Handelingen 21:4-6
En wij vonden de discipelen en bleven daar zeven dagen. Dezen zeiden Paulus door de Geest, dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen. Toen het nu zover was, dat wij de dagen hadden voleindigd, gingen wij vandaar verder op reis, terwijl zij ons allen met vrouwen en kinderen uitgeleide deden tot buiten de stad; en op het strand knielden wij neder, baden en namen afscheid van elkander. Wij gingen scheep en zij keerden naar huis terug.


“Nadat we op het strand knielden en baden”

Johannes 12:31
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen en verdreven worden.


Wij zijn de Bomen van Gerechtigheid, zoals Bomen gepland aan waterstromen. Geplante Bomen.


Ezra 9:9
Want wij zijn wel bondslaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem.


Door de rivieren tot Leven brengen, vrucht voortbrengen in het juiste seizoen

Legitieme vrucht komt uit legitiem een legitieme boom


De Merovingische Bloedlijn – De Bomen van de Aarde – Zij hebben duizenden en miljoenen van de bomen van de aarde verleid om hen mee te nemen in de gewelven van de dood. We bidden in de naam van Jezus en leggen de bijl aan de wortels van de onrechtvaardige bomen van de valse Apostels, grondleggers van Oranje Bloed, in plaats van het Blauwe Bloed van Jezus Christus.

 

Handelingen 20:36
En toen Paulus dit gezegd had, knielde hij neer en heeft hij met hen allen gebeden.


“Knielde hij neer en heeft hij met hen allen gebeden”


Deuteronomium 29:10
Allen staat gij heden voor het aangezicht van de Here, uw God: uw aanvoerders, uw stamhoofden, uw oudsten en uw opzieners, alle mannen van Israël; 


“En deze dag en met een eed bekrachtigd”


Deuteronomium 29:12-14
Om toe te treden tot het Verbond van de HEER, uw God, tot dit met een eed bekrachtigd verdrag, dat de Here, uw God, heden met u sluit, opdat Hij u heden als zijn volk bevestige en u tot een God zij, zoals Hij u toegezegd heeft, en uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft. Niet met u alleen sluit Ik dit verbond en dit met een eed bekrachtigd verdrag;


Typen van Eden.
Eed van Hippocrates. Een historische eed, afgenomen door artsen en andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, gezworen om een eerlijk geneeskunde uit te oefenen.


Eed van trouw, een eed waarbij een onderdaan of burger een plicht van trouw erkent en loyaliteit zweert aan een monarch of land.


Eed van burgerschap, een eed afgelegd door immigranten dat hen officieel naturaliseert van immigranten tot burgers.


Eed van ambten, een eed of bevestiging die iemand aflegt alvorens de taken van een ambtenaar op zich te nemen.


Pauper’s eed, een verklaring van armoede of bedelaars, een beëdigde verklaring of eed, door een persoon genomen, dat hij of zij volledig zonder geld of bezit zullen zijn.


De Eed van Dierenarts, een eed genomen door dierenartsen, als uitvoerders van diergeneeskunde op een vergelijkbare wijze met de Eed van Hippocrates.2 Korinthiërs 10:3
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees,


Want hoewel we nog steeds in de wereld leven, is het geen wereldse oorlog die wij voeren.


2 Korinthiërs 10:4
Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten (neerhalen) van bolwerken,


1 Timoteüs 1:18
Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt;


Jozua 22:33
Dit nu was goed in de ogen der Israëlieten, zodat de Israëlieten God loofden en er niet meer aan dachten tegen hen ten strijde te trekken om het land te verwoesten, waarin de kinderen van de Rubenieten en de Gadieten woonden.


Richteren 3:2
Slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voorzover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat Hij hen daarin oefende:


1 Samuël 28:1
In die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een oorlog tegen Israël te ondernemen. En Akis zeide tot David: Bedenk wel, dat gij en uw mannen met mij in het leger moeten uitrukken. Toen antwoordde David Akis: Goed, gij weet wel wat uw knecht doen moet, u en uw mannen.


2 Samuël 11:25
Daarop zeide David tot de bode: “Zo moet gij spreken tot Joab: Bekommer u hierover niet, want het zwaard verteert nu eens dezen, dan weer genen. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en verwoest haar. Versterk hem daarmee.”De Waarschuwing van God

Deuteronomium 17:2-5
Wanneer in uw midden in een der steden, die de Here, uw God, u geven zal, een man of een vrouw aangetroffen wordt, die doet wat kwaad is in de ogen van de Here, uw God, door zijn verbond te overtreden; die andere goden gaat dienen en zich daarvoor neerbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb; en het wordt u meegedeeld en gij hoort daarvan, dan zult gij dit terdege onderzoeken. Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is, dan zult gij de man of de vrouw, die deze wandaad bedreven heeft, naar de poort brengen, die man of die vrouw, en gij zult ze stenigen, zodat zij sterven. Zie, Als het dan waar blijkt, als het feit vast staat, als deze gruwel in Israël bedreven is.


Elke dag sterven er duizenden vanwege “Magere Hein” – De Engel van Dood. Hij klopt aan elke deur om familieleden uit gezinnen te rukken, uit de armen van dierbaren.


We staan in een zeer Sober en essentieel Uur – we breken elke eed – elke graad van Zon, maan en ster aanbidding.


We moeten oorlogvoeren en door het Bloed van Jezus Christus de Zoon van God loslaten met Gerechtigheid en genezing onder Zijn Vleugels.


De eerste naam is Hebreeuws en de laatste Grieks, en beide hebben de betekenis van vernietiger. Hij wordt genoemd de engel van dood of de engel van vernietiging.


Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws “Abaddon” en in het Grieks heeft hij tot naam “Apollyon”.


Slang, Openbaring 12:9, vorst van de krachten van de lucht. Het Hebreeuwse Abaddon en de Griekse Apollyon uit betekenen allebei vernietiger.


Openbaring 12:9
En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

“De Vernietiger de bewaker van Hel”


Wat of wie andere goden heeft gediend en hen aanbad, de zon maan en sterren of enig andere Hemelse heerscharen, opent de deur voor Magere Hein en gaat de dood binnen.


We moeten in eenheid staan dat deze vroegere manier van aanbidding zal breken en van ons zal vallen. We voeren oorlog voor onze geliefden, families, onze lichamen en ons leven.


Vernietiger, de naam gegeven aan de koning van de heerscharen vertegenwoordigd door de sprinkhanen, zie Openbaring 9:11. Het is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Abaddon. De bijbel zegt dat zij die het heer des hemels aanbidden ter dood moeten worden gebracht.


Samen verklaren wij dat de pure zegel van God, de Zoon van gerechtigheid, in onze huizen zal worden gerealiseerd, om onze families te verzegelen, en onze kerken met de Zoon van gerechtigheid, en het Zegel van Kabod.


Zeus (Jupiter) – Griekse God – Koning van de Goden en mensen

Jupiter de zon god

valse vader van alle vaders zal vallen

Hij is Lucifer – Lucifer de valse zon valt!


Efeziërs 3:9
En in het licht te stellen de bediening van het geheimenis, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,


Prediker 7:25
Dus ik keerde mijn verstand en was er op uit om kennis te verkrijgen, onderzoek te doen en wijsheid en inzicht te zoeken om goddeloosheid als dwaasheid en onverstand als verdwaasdheid te leren verstaan.


Prediker 1:13
En ik zette mijn hart erop om na te vorsen en onderzoek te doen naar de wijsheid in alles, wat onder de hemel geschiedt. Dat is een kwade bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te kwellen. 


“De Schizofrene Mensen op de Aarde”


Aanbidding van Zon en Maan brengt krankzinnigheid, waanzin, instabiliteit en de Schizofrene mens. De Kerk op aarde is vaak een instrument van verstandsverbijstering, depressie, alcoholisme, vanwege Zon en Maan aanbidding nog steeds in de fundamenten van ons leven en huizen en kerken. Alleen berouw en het Bloed van Jezus kan de Zon – Jupiter aanbidding – de uitstorting van het zaad (nageslacht) van de mens breken. Zon en Maan aanbidding kan het verstand fragmenteren. We moeten dit breken in de naam van Jezus Christus. We moeten zien dat de krankzinnigheid en waanzin van ons en onze familie valt in Jezus naam.


“De Mind Controle van het Beest over de menigten de massa’s”


“De Slaven van de Een Wereld Orde”


Opium productie in Afghanistan stijgt al jaren, ondanks alle inspanningen om het uit te roeien. Met Afghanistan als leverancier van 80% van ‘swerelds illegale opium, een wereldmarkt met een geschatte waarde van $3 miljard. De nieuwe verscheidenheid in hoge opbrengst baart de autoriteiten zorgen. Dit is een grote bedreiging voor iedereen dat zei Gul Mohammad Shukran, hoofd van de anti-narcotica brigade, tegen de Associated Press, overwegende dat niets de centrale regering was geweest – Lees verder in onderstaande link.


De duistere onderwereld van de illegaal drugshandel zal binnenkort groter zijn dan de wereld’s $3.7 biljoen dollar olie en gasmarkt, en is al groter dan de mondiale auto-industrie. De directeur Ivanov van de Russische drugsbestrijding zei: “Helaas, de productie is opnieuw in de gouden driehoek van Thailand, Myanmar en Laos toegenomen” – Lees verder in de onderstaande link.


Gouden Driehoek, Thailand


“De waanzin en de regerende machten over het verstand van de mensheid”

We moeten bidden en voorbidden om dit van de menigten te zien afkomen van de verstand regerende machten van het Beest van Waanzin en de geest van Krankzinnigheid, als gevolg van de open deur naar de aanbidding van Jupiter Lucifer,  Velen sterven op Aarde als gevolg van de dood van Magere Hein.  Zeus, de vader van de goden en de mensen, is het symbool van de oude Griekse almacht en absolute macht. Hij had het bestuur van het gehele universum. Zeus had het hele universum onder zijn controle, tenslotte waren de andere goden die verantwoordelijk waren voor bepaalde gebieden alleen zijn assistenten. Zeus bond, om wraak te nemen op Hera, haar handen en voeten met onzichtbare kettingen en hing haar uit de hemel. Bovendien zond hij Poseidon en Apollo om als slaven te werken in dienst van de sterfelijke koning Laomedon van Troje.

.

Jesaja 48:20
Trekt uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën. Verkondigt het met jubelgeklank, doet dit horen, verbreidt het tot aan het einde der aarde; zegt: “De HERE heeft zijn knecht Jakob verlost.”


Wij herroepen alle andere verbonden aan valse geestelijke vaders en broederschappen in Jezus naam. In de naam van Jezus verklaren wij dat het zegel van magere hein wordt verbroken, zodat de Shekinah Glorie van God kan schijnen in onze levens en huizen.


We bekeren ons in Jezus naam van de aanbidding van de valse vader, valse intimiteit.


De Bomen van de Aarde, onrechtvaardige mannen en vrouwen die net als Bomen vol met de verkeerde kennis van goed en kwaad zijn geweest.


Deze valse geestelijke vaders hebben vele duizenden meegenomen in de valse hof van zonde en de valse hoge plaatsen. Zij hebben hun kennis verspreidt en hun zonden vermenigvuldigd. De valse geestelijke vaders en moeders zijn valse fundamentenleggers. Heer God we verklaren een leggen van de Bijl naar alle Wortel Systemen van de valse bomen in onze levens en familie geschiedenis in Jezus naam.


We leggen de Bijl profetisch aan de wortels van fundamenten van lang geleden. We kiezen daarvoor in Jezus naam.


Mattheüs 3:10
Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 


Mattheüs 7:19
Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.


Valse Profeten en Priesters van Baäl zullen er alles aan doen om de Ware Profeten te doen stoppen met spreken. Er bestaan vele hoge plaatsen van aanbidding in onze familie lijnen om ons en onze roep te vernietigen. We moeten ons afscheiden van het bronzen altaar van rituele bloed offers die ons plunderen en ons blokkeren om de ware hoogten van aanbidding rond de Troon te bereiken.


“Bevrijd ons Heer Jezus van de enorme onzichtbare gebondenheden”


Vrijmetselarij is niet alleen gebaseerd op de Tempel van Salomo (de valse zoon) maar ook op Herodus’ Tempel van Dood. Het toont de rituele dood, verwoesting en bloedvergieten dat in onze familie en Kerk binnenkomt als we de Vrijmetselaars bolwerken niet vernietigen.


We moeten ons afscheiden en komen in de ware kracht van de Heilige Geest. We moeten bouwen op de Fundamenten van onze Heer Jezus Christus en niet op de fundamenten van Aphrodite of Diana. Jezus is als onze Bruidegom in een volledig Bloedverbond om herstel, herschepping en verjonging te brengen in het huwelijk verbond. Afscheiding van alle andere valse bomen en afgoderij in onze fundamenten.


Ontmasker de sterke demonische macht achter de vloeken, eden en rituelen van de Vrijmetselarij, zoals occulte “ongelukken”, scheiding, kanker, werk- en financiële problemen. De Maconnieke Lodge is een Vals Religieus Priesterschap. Deze Valse Hoge Priesterschap verband ons van God en houd ons opgesloten in het Priesterschap van Stierenbloed, onder de wet. Het Maconnieke Priesterschap staat ons niet toe het Leven te vinden dat in het Bloed van Jezus is.


Onthul aan ons Heer het valse hogepriesterschap en het Ware Priesterschap van Jezus.


Romeinen 1:29
vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, ontucht, boosheid, hebzucht en slechtheid, vol nijd, moord, twist, afgunst, list en kwaadaardigheid; sarcasme en hatelijke opmerkingen, oorblazers, fluisteraars, lasteraars, haters van God, verwatenen, bekvechters, overmoedigen, grootsprekers, bedriegers, vindingrijk in het kwaad, venijnigheid, hun ouders ongehoorzaam…


Zacharia 1:10
Hierop antwoordde de man die tussen de mirten stond, en zeide: “Dit zijn zij, die de HERE heeft gezonden om de aarde te doorkruisen.”


Zacharia 5:1-4
Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, een vliegende boekrol. Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Ik antwoordde: Ik zie een vliegende boekrol, die twintig el lang en tien el breed is. Toen zeide hij tot mij: “Dit is de vloek die uitgaat over het ganse land: volgens deze wordt ieder die steelt, van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt ieder die (vals) zweert, van dit ogenblik af weggevaagd.” Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des HEREN der heerscharen, en hij komt tot het huis van de dief, en tot het huis van hem die bij Mijn Naam vals zweert, en hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen.


“Dit is de vloek die over het gehele land uitgaat”


De Orde van de Maconnieke vloek, is de zetel van het Beest, van de Bloedlijn van het Beest.


Dit komt van onze huizen en families en ons dagelijks leven in Jezus naam. Amen!


Enkele duizenden Jaren geleden verordende de koning van Babylon dat zijn onderdanen alleen moesten aanbidden op de manier die hij geschikt vond. Drie Joodse mannen, Sadrak, Mesak en Abednego, kozen ervoor hun geweten te volgen, zij stonden op tegen de koning en zijn gebod. Zo begon een gevecht dat vandaag de dag nog beroemd is.


Daniël 3:16-17
Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet dienen, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.


Helaas zien we dezelfde situatie zichzelf in onze dagen herhalen. De Paus roept de wereld op om de Zondag als rustdag te erkennen. Wetgeving die de wereld dwingt om te aanbidden en te rusten op Zondag zou een ideale situatie zijn. Er zijn vele stemmen die opgaan om precies hetzelfde doel te realiseren, met behulp van de economie, het milieu en zelfs de familie als redenen om van de Zondag rust een wet te maken.Zeus (Jupiter) Griekse God Kidnapping van Europa


Jeremia 31:21
Richt u merkstenen op, zet u grenspalen neer, zet uw hart op de heerbaan, de weg die gij gaat; keer terug, jonkvrouw Israëls, keer terug naar uw steden hier!


Handelingen 26:18
Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.


De Maan aanbidding zal van de Kerk vallen. Isis, Maan aanbidding, zij is vandaag het voorbeeld van maan aanbidding op de Aarde.Wij Verklaren in de naam van Jezus Christus een breken van alle afgoden die zijn aanbeden in onze voorouderlijke bloedlijnen. We breken de macht van alle wettelijke rechten van de grim reaper (magere Hein) om onze families en gezinnen weg te rukken.


We nemen hem terug in Jezus naam. Wij bekeren ons in Jezus naam van de afgoderij van de maan en de sterren en de Zon aanbidding in onze families.


Wij bekeren ons van het aanroepen van de valse heerlijkheid van Ikabod van Vrijmetselarij, Druïdisme, Rome, Heidendom van Egypte.


1 Samuël 4:21
Zij noemde de jongen Ikabod en zeide: “Weg is de eer uit Israël;” omdat de ark Gods was buitgemaakt en om haar schoonvader en haar man.“Herstel De Glorie nogmaals Heer God”

Jesaja 46:2
Tezamen zijn zij terneergebogen, ineengezonken, zij hebben de last niet kunnen redden en zelf hebben zij in gevangenschap moeten gaan.


Hosea 10:5
Om dat kalf van Bet-Awen zijn de inwoners van Samaria bezorgd; ja, daarover treurt het volk, daarover maken de afgodspriesters misbaar, omdat de heerlijkheid daarvan is geweken.

“Het Kalf van Bet haven”
  

“Vergelding voor Israëls Zonde”

“Met waardeloze eden maken ze verbonden”

Hosea 10:4-6
Zij spreken holle woorden: “Zweren valse eden, sluiten maar verbonden.” En het gericht schiet op als een gifplant in de voren van de akker. Om dat kalf van Bet-Awen zijn de inwoners van Samaria in angst; ja, daarover treurt het volk, daarover maken de afgodspriesters misbaar, omdat de heerlijkheid daarvan is geweken. Ja, het wordt zelf naar Assur gebracht als een geschenk voor koning Strijdlust. Schande zal Efraïm op zich laden, en Israël zal beschaamd uitkomen met zijn overleggingen. Verdelgd wordt Samaria; zijn koning wordt als een spaander op het watervlak. En verwoest worden de hoogten van Awen, Israëls zonde. Doornen en distelen zullen hun altaren overwoekeren. En zij zullen zeggen tot de bergen: Bedekt ons, en tot de heuvelen: Valt op ons!


“Bethel betekent Huis van God”

Hosea 8:5
Verfoeilijk is uw kalf, o Samaria! – Mijn toorn is tegen hen ontbrand. Hoelang nog zal hun reiniging onmogelijk zijn.


Hosea 9:11
Efraïms Heerlijkheid zal wegvliegen als een vogel; geen geboorte, geen zwangerschap, en geen bevruchting meer.


Johannes 12:28
Vader, Verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de Hemel: “Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!”


Filippenzen 4:20
Onze God en Vader nu zij de Heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.


Romeinen 11:36
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de Heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.


“De Angst van waanzin breekt van onze levens en huizen”


De waanzin van de familie maan- en ster aanbidding breekt in Jezus naam. We verklaren in Jezus naam dat de geest van het verstand wordt vernieuwd door de Macht van de Heilige Geest.


“En wordt vernieuwd in de geest van uw verstand”


Efeziërs 4:23
En wordt vernieuwd door de geest van uw denken!


Wij Herroepen de 6e Graad Vrijmetselarij = aanbidding van de zon en maan en de sterren. Laat onze levens los, laat ons verstand los in Jezus naam.“De Vlammende Ster schijnend op leden van een Vrijmetselaars Loge”


Mattheüs 4:24
En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië; en men bracht tot Hem allen, die ernstig ziek waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, die bezeten waren van duivels, en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.


In Vrijmetselarij wordt gedacht dat de Vlammende Ster een symbool van goddelijkheid, van alomtegenwoordigheid (de Schepper is overall aanwezig) en alziendheid (de Schepper ziet en weet alles).


Sirius is daarom de “heilige plaats” waar alle Vrijmetselaars naar toe moeten stijgen: “Het is de bron van goddelijke macht en de bestemming van goddelijke personen.” Dit concept wordt vaak weergegeven in Maconnieke kunst.Het Maçonnieke markeerbord met een weergave van de zon boven de linker pilaar (staat voor het mannelijke), de maan boven de rechter pilaar (staat voor het vrouwelijke) en Sirius boven de middelste pilaar staat voor de “geperfectioneerde man” ofwel Horus, de zoon van Isis en Osiris. Let op het “Oog van Horus” op Sirius. In 1907 begon Crowley zijn eigen occulte orde, genoemd de A.A. – afkorting voor Argentium Astrum, wat vertaald kan worden naar “De Orde van de Zilveren Ster”.


Mattheüs 17:15
Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water.


Wij herroepen in de naam van Jezus de 14e Graad van Vrijmetselarij waar de morgenster Lucifer wordt aanbeden.


Wij herroepen in de naam van Jezus de 23e Graad van de Vrijmetselaars aanbidding van de Zon, maan en de vijf planeten.Wij herroepen de Jupiter aanbidding van de Zon, u zult verdorren en sterven in Jezus naam.

“Valse Apostolische vaders val”


Deze passage in Jeremia breekt mijn hart als ik zie Gods verdriet voor de misleiding en de leugen waar Gods mensen in leven.


Jeremia 9:1-3
Ach, dat mijn hoofd water ware en mijn oog een bron van tranen, dat ik dag en nacht kon bewenen de verslagenen van de dochter mijns volks! Ach, dat ik in de woestijn een nachtverblijf voor reizigers wist, dat ik mijn volk kon verlaten en van hen weggaan; want allen zijn zij echtbrekers, een troep trouwelozen; zij spannen hun tong als hun leugenboog en niet naar waarheid oefenen zij de macht in het land, want van het ene kwaad gaan zij over op het andere, en Mij willen zij niet kennen, luidt het woord des HEREN.


“Zij kennen Mij niet verklaard de Heer”

“In plaats van de Waarheid zijn valsheid en leugen sterk geworden”


Wij herroepen in de naam van Jezus de kwelling van de Grim Reaper “Magere Hein” de Dood.


Lucas 16:28
Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet eindigen in deze plaats van pijniging, plaats van kwelling. 


We breken de familie kwelling en de kwelduivels die komen in de kwelling van de nacht.


Wij verklaren in de naam van Jezus; maak Gods volk vrij. Heer God Almachtig maak de kronkeling in ons karakter en in onze gedragingen ongedaan in Jezus naam. Heer Jezus maak onze gedraaide waarnemingen ongedaan, maakt de verwrongen leerstellingen die in onze hersenen zijn geprogrammeerd ongedaan.
                         
“Goddelijke droefheid”

2 Korinthiërs 7:9-11
Thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt in deze zaak.


Psalm 38:19
Want ik belijd mijn ongerechtigheid “iniquity”, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde.


Vader in de naam van Jezus Christus herroepen wij de pedofilie in de fundamenten van de kerk dat ontelbare levens van kleine kinderen heeft vernietigd en hun onschuld heeft gestolen.


Wij verklaren was ons en onze familie schoon in Uw Bloed Heer Jezus. Bevrijd ons Heer Jezus en onze families van alle waanzin en het gesticht.


Wij verklaren een breken en een terugnemen van de Hof van ons verstand en dat van onze kinderen.


Openbaring 1:5
en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft en ons gewassen heeft van onze zonden door zijn eigen Bloed.Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

Wij verklaren een breken van het gekkenhuis, het komt van de kerk en onze levens en onze kinderen af. We breken de gedraaide paranoia geest van ons verstand die komt met kwellende duivels in Jezus naam. Overtuiging van de Heilige Geest val op ons en onze families, dat vragen wij in Jezus naam.


1 Tessalonicenzen 1:5
Omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid; gij weet trouwens, hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil.


Openbaring 17:14
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

“Tot U, o Here, Hef Ik Mijn Ziel”

Psalm 25:4-6
HERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God mijns heils, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk Uw barmhartigheid, HERE, en Uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid;


Genesis 49:18
Op Uw Redding wacht ik, o Here.

 “Ik zoek naar uw bevrijding, HEER”

Psalm 51:14
Verlos mij van de schuld van bloedvergieten, o God, u bent de God van mijn Redding, en mijn tong zal u bezingen vanwege uw gerechtigheid.


2 Timotheüs 2:19
En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit zegel: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid “iniquity”.


De religieuze geest van waarzeggerij bindt onze gedachten en ons verstand zodat het moeilijk is de stem van de Heer te horen. We pikken verwarde en zelfs duivelse berichten op. Waarzeggerij is een vervalst mengsel, vergif en een leugengeest.


We moeten hiervan vrij zijn om Gods zuivere kanalen te kunnen zijn.Alle Kindermisbruik en gebruik zal stoppen

en wordt gebroken door de Kracht van het Bloed van Christus.Lucas 17:1-2
Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee hem, door wie zij komen! Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van deze kleinen tot zonde verleidde.Hij brak de kettingen van de zonde in het vlees en hij brak de kettingen van de dood, want in Hem woont de volheid van de Godheid lichamelijk.  


Kolossenzen 2:9
Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk.


Hosea 13:14
Ik zal hen loskopen van de macht van het graf. Ik zal hen bevrijden van de dood. O dood waar zijn uw pestziekten, dodenrijk waar is uw verderf? O graf Ik zal u vernietigen. 


Dit maakt heel duidelijk dat Jezus ons van de macht van het graf, dat is de zonde, en het graf zelf, dat is de dood heeft vrijgekocht. Het concept van de losprijs van zonde is uitgedrukt.


1 Petrus 1:18
Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare Bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos Lam.


We zijn verlost tegen een enorme prijs door het Bloed van Christus, degene in wie al de volheid van de Godheid lichamelijk woonde.


Om bloot te leggen rituele offerande, onuitgesproken gebieden van occultisme, het belang van het vergieten, zelfs het drinken van bloed, en de betekenis van ongoddelijke bloed verbonden.  


Maar o het Bloed van Jezus! U zag waarschijnlijk nooit de diepte van het offer van het Lam hebben gezien zoals u het zult zien in dit bericht.  


Psalm 19:12
Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgen defecten mij vrij.


Psalm 51:7-8
Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;


“Doorsnijden van goddeloze banden van onze Goddelijke relaties”


Gods mensen kunnen worden vernietigd vanwege gebrek aan kennis. Maar wij zullen vrij zijn. Wij, onze kinderen en kleinkinderen zullen inderdaad vrij zijn. Wanneer we bidden laten we onze kinderen gaan, we snijden de tweelinggeest weg, we snijden de ongoddelijke banden door, niet de Goddelijke.


“De Valse Transfiguratie van het Valse Hoogtepunt”


We kunnen door familie Pnuema-genetica door valse vleugels worden getransformeerd en veranderd naar de valse derde hemel.

“Anubis”

Het is verantwoordelijk voor zoveel vernietiging in onze huizen en werk. Het ligt achter vele vroegtijdige sterfgevallen, vervloekingen die voortdurend verwoesten, vele ziekten en zwakheden, alcohol en drugsmisbruik, depressie en dood wensen en veel meer.


Achterhaal wat de deuren voor al deze kwellingen opent. Ontdek hoe Goddelijk Vuur en Bloed alle vuur en bloed van deze verwoestende vijand vernietigd.


Heer, breek me vrij! Ik ben opgesloten in een plaats van kwelling. Ik ben bespot. Ik kan niet praten. Ik ben gebonden in afwijzing, isolatie en stilte. Dit is de schreeuw van de gekwelde!


1 Timotheüs 1:18
Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timoteüs, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt,


Job 7:1
Heeft niet de mens een zware oorlog op aarde, en zijn zijn dagen niet als die van een dagloner?


Psalms 110:3
Uw volk biedt zichzelf vrijwillig aan en is een en al gewilligheid ten dage van uw macht; in Heilige feestdos rijst uit de schoot van de dageraad de dauw Uwer jonge mannen voor u op.


“Het leger van Vrijwilligers”

Gebed voor de Discipelen.

Johannes 17:17
Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid. Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld; 
God’s zegen

Josie Hagen


 ---------------------------------------

Lees verder in onderstaande link:

De oorlogsbuit De miljarden dollars van de Afghaanse heroïnehandel