Pages

Wednesday, 20 November 2013

Gebedsstrategie tegen Overheersing door een Moeder

19-11-2008


“Overheersing door de Moeder”

 Onderwijs met Gebedsstrategieën


Deze effectieve proclamatie of gebedsstrategie om mee te bidden en te proclameren, doe dit het liefst hardop, en als het enigszins kan, met meerderen in een groep! 
De Romeinen vereerden de moedergodin Cybele gedurende drie dagen in maart. Ze noemden het feest Hilaria.


Op de Britse eilanden en in Keltisch Europa vereerde men op Moederdag de godin Brigid, en later haar opvolgster St. Brigid.


De vroege Christenen vierden het feest op de laatste zondag voor Pasen, ter ere van de maagd Maria. In de zeventiende eeuw werd het feest in veel Europese landen uitgebreid naar alle moeders en heette het Moeder Zondag.


De moderne versie van Moederdag is ontstaan toen de Amerikaanse Anna Jarvis in 1906 haar in mei overleden moeder wilde herdenken met een dag waarop alle moeders worden geëerdSinds dat jaar wordt iedere tweede zondag in mei
Moederdag gevierd.


“Moederloosheid”


Er is veel chaos in onze maatschappij en in onze families. Een groot deel van de kerk is zonder goddelijke orde. En er zijn nog vele gezinnen die gebonden zijn door de kettingen van Izebel en de ‘moederheerschappij’ Door openbaring van de heilige Geest en de kracht van de Almachtige zullen we gaan zien dat Gods volk, en ook de gezinnen worden vrij gezet en weer onder goddelijke orde komen.


Moederheerschappij betekent eigenlijk dat de moeder, of een vrouw de rol van leidinggevende op zich neemt binnen het gezin. Vandaag de dag zijn de kerken ook gebonden door deze heersende kracht, vanuit het matriarchale systeem.  (daar waar de vrouw het voor het zeggen heeft..) Vandaag de dag hebben veel vrouwen, hetzij subtiel of openlijk, de heerschappij op hun schouders geplaatst gekregen, dat van moeder en echtgenote zijn; het ‘zwakkere vat’.


Moeders zijn niet gemaakt om deze heerschappij te dragen.

Nu is het de tijd en het uur om hieruit te komen.


Uit de Babylonische, matriarchale heerschappij en zelfs ook waar dit patroon door de generaties heen is doorgegeven.


Heden is het seizoen aangebroken voor de terugkeer van goddelijke orde binnen de kerk.


“Goddelijke Orde in huwelijken en gezinnen”


Nu moeten we beginnen dit bolwerk te confronteren dat door onze familielijn en in onze levens door werkt. Begin dit in z’n geheel te confronteren; deze cyclus van chaos, wanorde en vrouwelijke heerschappij in onze gezinnen en de altijd maar doorlopende cyclus van moederloosheid.


Wanneer dit van toepassing is in uw leven en u herkent de symptomen hiervan; de vruchten, dan is het de tijd om te confronteren, het aan de kaak te stellen, te ontwortelen en het in het vuur te werpen, om daarna te gaan herbouwen op Goddelijke fundamenten.


“Herbouwen op Goddelijke Fundamenten”


Zoals Jezus Zelf zei: “Kijk naar de boom en ken hem aan zijn vruchten.”  


Mattheüs 7:19-20 Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.  Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.


Laten wij ook naar onze familiebomen kijken en herken ze aan hun vruchten.
Jesaja 40:3-4 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene wordt tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.


Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.


Jesaja 57:14 Hij zegt: Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks.


Verhoogt, verhoogt, bereidt de weg. Verwijdert de struikelblokken van de weg mijns volks.


We moeten bidden: “Heer, Uw Koninkrijk kome, opdat uw wil in ons leven gedaan wordt. 


We zullen in Goddelijke orde komen.” In de Naam van Jezus!


“In Goddelijke orde komen”


       1.       Vader, in Jezus Naam, erken ik in alle eerlijkheid de enorm grote familie cyclus van moederloosheid, vanwege de vrouwelijke heerschappij, welke nog nooit over mijn familielijn is verbroken. In Jezus naam heb ik berouw over deze familiaire erfzonde, deze iniquity. Reinig mijn leven en dat van mijn gezin in uw kostbare bloed. In de Naam van Jezus!


Jeremia 16:19 HERE, mijn sterkte en mijn burcht, mijn toevlucht ten dage der benauwdheid, tot U zullen volken komen van de einden der aarde en zeggen: Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.


Jeremia 2:22-23  Ja, al zoudt gij u wassen met loog en veel zeep gebruiken, dan blijft toch uw ongerechtigheid als een onuitwisbare vlek voor mijn oog, luidt het woord van de Here HERE. 23 Hoe kunt gij zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd, ik ben de Baäls niet achternagelopen? Zie uw weg in het dal, weet wat gij gedaan hebt, gij snelle, heen en weer lopende kemelin,


       2.      Vader, in Jezus Naam, verwerp ik de valse monarchie van Izebel, haar valse heerschappij en haar valse regering, de brenger van chaos en overheersing door de generaties heen.


       3.      Wij verklaren dat we zullen vechten bij de poorten van hel totdat deze orde van Izebel, haar valse orde, heerschappij begint te vallen, van onze gezinnen, huwelijken, kerken en naar beneden komt. We zullen actie ondernemen en we zullen het doen ook. In de Naam van Jezus!


Daniël 11:32 En degenen die zich Misgaan tegen het Verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.


       4.      We zullen vechten totdat de muren van Babylon volledig neergehaald zijn, in de Naam van Jezus!


       5.      De gehele valse regering van Izebel, op de schouders van de vrouwen in onze families, zal verbroken worden. De regering zal op Zijn schouders zijn! In de Naam van Jezus!


       6.      Vader, in de Naam van Jezus, verbreek ik de vloek van moederloosheid, welke is gekomen met de opdracht om moeders te doden. Alle moederloosheid in onze gezinnen, families zal vernietigd worden!


       7.      Ik verwerp de druk die op de moeder gelegd wordt vanwege deze Izebel regering, in de Naam van Jezus!


Naam van Jezus!


Jeremia 1:10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten. 


       8.      Vader, in Jezus naam, verwerp en verbreek ik alle banden, die de mannen tot emotionele of geestelijke eunuchen hebben gemaakt vanwege de heerschappij van Izebel, welke door vele generaties heen in ons gezin is gekomen. Het zal naar beneden komen.


       9.      In Jezus Naam verkies ik, om de waarheid te willen zien en de waarheid zal me vrijzetten. Vrij van alle heerschappij en alle gevolgen van dien.


      10.     Wij verwerpen in zijn geheel de fundamenten van angst, terreur, kwellingen, onzekerheid en paranoia en verlatingsangst, in de Naam van Jezus!


Jesaja 47:7-11 En gij zeide: Ik blijf eeuwig gebiedster, terwijl gij deze dingen niet ter harte neemt noch aan de afloop daarvan dacht. Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. Maar deze beide zullen u overkomen, plotseling, op één dag: beroving van kinderen en weduwschap; in volle omvang zullen zij u overkomen, ondanks uw vele toverijen en zeer krachtige bezweringen. Gij vertrouwde op uw boosheid; gij zeide: Niemand ziet mij.
Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zeide: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.


      11.      Here Jezus in uw Naam, verkiezen wij uit te rukken alle ongoddelijke fundamenten van angst, terreur, kwellingen en bezorgdheid over mijn leven en over het leven van mijn kinderen, van deze valse koningin en heerseres in de hemelse gewesten. Mijn kinderen zullen niet door angst en kwelling beheerst worden; zij zullen stabiel en gezond zijn en een krachtig, gezond en stabiel verstand hebben. In de Naam van Jezus!


      12.     Vader, in de Naam van uw Zoon Jezus, verwerp ik verlies van een gezond verstand, wat het gevolg is van deze heerschappij. Kwellingen van het verstand, fragmentatie en afwijkend gedrag (van de persoonlijkheid), zullen van mijn verstand moeten wijken, en van het verstand van mijn gezinsleden; wij zullen hierdoor niet emotioneel vernietigd worden In Jezus Naam zullen wij vernieuwd worden!


      13.     Vader, in Jezus naam, verwerpen wij de geestelijke emotionele dodelijke slagen toen ik nog klein en kwetsbaar was, tegen mijn veiligheid, welke binnengekomen zijn door moord, om te verbreken en te voorkomen dat ik me aan mijn moeder zou hechten.


      14.     Heer, ik vraag U om een totale genezing, van mijn geest, ziel en lichaam, en herstel van de emotionele wond, toen ik verzorging kreeg, maar niet liefdevol aangeraakt werd, zelf niet eens werd omhelsd, vanwege het moorden door deze grootmacht, toen ik nog volkomen kwetsbaar was. In de Naam van Jezus!


Jeremia 8:22 Is er geen balsem in Gilead, of is daar geen heelmeester? Want waarom is de wond van de dochter mijns volks niet geheeld?


      15.     Onze wonden zullen genezen en hersteld worden door het offer wat Jezus Christus aan het kruis heeft volbracht. Daar heeft Hij de gehele val van de mensheid op Zijn schouders genomen. Wij proclameren genezing en herstel in de Naam van Jezus! Amen.


      16.     Heer, ik verwerp de diepe angst, de verborgen terreur en kwelling van het ontbreken van liefde, het ontbreken van verzorging en de afwijzing in mijn leven en in dat van mijn gezin. Ik verklaar in de Naam van Jezus!


“Het is nu afgelopen!


      17.     Ik verwerp alle depressie die door de generaties heen is gekomen vanwege de heerschappij van Izebel. In de Naam van Jezus!


      18.     Wij verklaren dat Babylon valt, valt van onze levens, onze huizen en onze kerken! In de Naam van Jezus!


Jeremia 30: 16-17 Daarom zullen allen die u verslinden, verslonden worden, al uw vijanden tezamen in gevangenschap gaan, uw plunderaars ter plundering worden en zal Ik al uw berovers ten roof overgeven. Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.


      19.     Wij verwerpen van ons leven, en van het leven van onze kinderen: alle postnatale depressie, diepe angst, autistische patronen en hysterie, wat voortgekomen is uit moederloosheid. In de Naam van Jezus!     20.     Wij verwerpen en breken van ons af, alle ‘nachtelijke goden’ die bij de ‘Grote Moeder’ horen, welke mijn leven binden met overbezorgdheid, verlatingsangst en angst om achter te blijven. In de Naam van Jezus!


      21.     De terreur van verraad en slapeloosheid, wat leidt tot medicijn gebruik verbreken wij. In de Naam van Jezus!


     22.     In Jezus Naam en door Zijn Krachtige Bloed heb ik berouw en verbreek ik, de bindingen van alle zusterschappen door het verbannen, het buiten sluiten van mannen, de verborgen mannenhaat en het niet in staat zijn van een waarachtig Goddelijk verbond in onze huwelijken. In de Naam van Jezus!


     23.     Vergeef mij en ook mijn voorvaderen, Heer. Reinig ons van deze familiaire erfzonde, deze iniquity. In de Naam van Jezus!


     24.     Wij verwerpen en verbreken, de doodsgeest over onze gezinnen, onze huwelijken en onze relaties, welke binnengekomen is door de heerschappij van Izebel. Het zal van ons moeten wijken! In de Naam van Jezus!


Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?


Romeinen 8:19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.


     25.     Vader, in Jezus Naam bekeren wij (mijn familie en ik) ons van de erfzonde, de iniquity van afgoderij, welke in de fundamenten van Rome ligt, alsook de leringen van reformatie. Wij leggen rekenschap af over deze zonde, deze erfzonde, deze iniquity, maar ook over de zonde van dit land vanwege de Koninklijke heerschappij, de heerschappij van Izebel, de koningin van de hemel. Wij bidden om vergeving.     26.     Vader, in Jezus Naam herstel onze nationale identiteit.


     27.     Wij leggen ook rekenschap af voor de zonde van de vaders en moeders in dit land, om “moeder met kind” tot een afgod te maken op basis van, de man die de vrouw verlaten heeft.
     28.     We verwerpen de “Moedergodin” in onze huizen, huwelijken, gezinnen, binnen de kerk en in het land.


     29.     We verbreken het zegel van de hoer; het mysterie Babylon en we reinigen dit zegel in het Bloed van Jezus. In de Naam van Jezus!


     30.     Wij snijden elke band door, elke geestelijke band met de “Moeder Loge”; de moeder van alle hoeren. In de Naam van Jezus!


      31.     In Jezus naam verwerpen wij de erfzonde van de naties en al generaties lange erfzonde, deze generatie iniquity van het aanbidden en verafgoden van de Babylonische moeder - zoon relatie.


     32.     Wij verbrijzelen deze afgod. Wij verklaren dat alle ‘Mariaverering’ valt. Deze afgod zal zelfs binnen de gehele familie vallen! In de Naam van Jezus!

   


 33.     Wij hebben berouw en in Jezus Naam verwerpen wij alle banden van manipulatie, emotionele chantage, controle en angst.


     34.     Here Jezus, geef ons openbaring in ons hart, in ons leven, om te mogen zien waar dit in mijn eigen leven speelt. Dit zal in zijn geheel opdrogen en sterven in Jezus Naam!


     35.     Wij verwijderen deze blinddoek van Izebel.


     36.     Babylon valt van de eindtijd kerk; wij rennen er uit!


     37.     Wij hebben berouw over alle valse religie in ons leven. In de Naam van Jezus!


     38.     In Jezus Naam zullen alle valse priesterschappen vallen en ik verklaar dat ik en mijn huis uit de chaos zullen komen en Goddelijke Orde zullen binnengaan. We komen uit elk verbond dat door de generaties heen met Izebel gemaakt is. In de Naam van Jezus!


     39.     Vergeef ons Heilige Vader, wij zullen uit alle hoererij komen en uit alle geestelijke prostitutie.


     40.     Wij zullen we de Bruid worden, geheiligd en gereinigd zonder vlek en zonder rimpel, gekleed in zuiver wit linnen. Het Lam van God zal terugkeren voor zijn door het Bloed verloste Bruid, in de Naam van Jezus!


Om al deze dingen werkelijkheid te zien worden in ons leven, in onze huizen, moeten we met bidden en vasten berouw hebben, en met een zekere standvastigheid zijn wij op reis, om uit Babylon te trekken.


      41.     Wij sluiten de deur naar haar en ‘laten alles achter’ en zetten het Bloed van het Eeuwige Verbond vrij en passen dit ook toe, om ons bewustzijn te reinigen van alle dode werken en dode religie, om nu klaar te zijn om de levende God te dienen. In de Naam van Jezus!


Hebreeën 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.


Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?


Hebreeën 12:1 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.


Laten we rennen, er uit rennen, en de wedloop lopen die voor ons ligt, met onze ogen gericht op Jezus, onze Leidsman en Voleinder van ons geloof.Hysop

Openbaring 12:11  En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere kunt u mij te allen tijde
e-mailen!

Mijn email adres is josie_hagen@yahoo.com.au

Let hierbij op het lage streepje in mijn e-mail adres, van diversen hoor ik dat ze mij niet kunnen bereiken!

Graag wil ik op uw serieuze vragen ingaan en deze beantwoorden!
Gods zegen

Josie Hagen