Pages

Monday, 11 November 2013

Dringende Gebedsoproep om te bidden voor de Filipijnen, Japan en Vietnam!


11-11-13.

“Dringende oproep om te bidden voor de Filipijnen

JAPAN

Vietnam
  


Voordat iedereen voor of tegen het merkteken van het Beest kiest, stuurt God door Zijn overgebleven Kerk op aarde een laatste boodschap aan de wereld. Dit bericht bevat de boodschap van de drie engelen uit Openbaring 14 en is Gods laatste oproep voor Genade aan de Wereld.


De Heer Red, ik heb niet in het geheim gesproken, in een duister land; Ik heb niet tot het nageslacht van Jacob gezegd, zoek Mij in een verlaten plaats. Ik de HEER, spreek in Gerechtigheid, Verklaar dingen die Oprecht zijn ‘Verzamel uzelf en kom; Trek samen, u voortvluchtigen van de Naties. Zij hebben geen kennis, die hun houten afgoden dragen en bidden tot goden die niet kunnen redden. Verklaar en zet uw zaak uiteen; Inderdaad, laat ze samen raadplegen. Wie heeft dit van oudsher aangekondigd? Wie heeft dit sinds lang verklaard? Is het niet Ik, de HERE? En er is geen andere God buiten Mij, een Rechtvaardig God en een Verlosser,

“Daar is niemand buiten Mij”


Een nationale oproep om te bidden voor het land van de Filipijnen, getroffen door een dodelijke Tyfoon, Heer help en Red de mensen van vernietiging.'


Het was een al te bekend scenario voor Yoshiko en haar landgenoten. Uitgestrekt als een langgerekt opgezwollen middenrif voor Azië, wordt Japan geconfronteerd met de volle toorn van de enorme en kwikachtige Stille Oceaan.Een satellietbeeld van Super Typhoon Haiyan op haar weg naar de Filippijnen (Japan Meteorological Agency)


"Eindtijd Teken - Natuurrampen"

Lukas 21:25-26
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

Hoe zit het met dit Bijbelse teken? Wordt dit in onze dagen meer vervuld dan in elke andere dag voor ons ? Zeer zeker. Kijk maar eens naar alle natuurrampen die we nu ieder jaar krijgen, het is non-stop.


“Gods Toorn Tegen de Zondige Mensheid”


Romeinen 1:18-25
De Toorn van God wordt vanuit de Hemel geopenbaard tegen alle goddeloosheid en boosheid van de mensen, die de waarheid onderdrukken door hun slechtheid. Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar.


Romeinen 1:20-25
Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.


"Laatste dodental in de Filippijnen zou de 10.000 kunnen overschrijden

De Chaos is te wijdverspreid om exacte cijfers te geven"

Een van de meest krachtige tyfoons in de geschiedenis wordt verondersteld honderden mensen te hebben gedood in de Filippijnen, afgelopen zaterdag werd de officiële ramp door de VN vergeleken met de verwoesting veroorzaakt door torenhoge golven en woeste wind van de 2004 tsunami.Duizenden soldaten en hulpverleners moesten strijden om gemeenschappen te bereiken die waren vernield door de Super Tyfoon Haiyan, met enkele van de zwaarst getroffen gebieden die nog worden gecontacteerd zaterdagavond.

De storm scheurde op vrijdag ochtend in oostelijke richting de eilanden van Leyte en Samar op, met aanhoudende winden van ongeveer 315 kilometer - 195 mijl per uur - het genereren van stormvloeden die zagen golven van drie meter (10 feet) hoog langs de kustplaatsen.

"Dit is vernietiging op grote schaal.” Er zijn auto’s weggeworpen zoals amarant en de straten zijn bezaaid met puin" zegt Sebastian Rhodos Stampa, het hoofd van de Verenigde Naties Rampen Coördinatieteam - lees meer in onderstaande link.


"Kinderen uit de armen gerukt"

Marvin Isanan zei dat drie van zijn dochters leeftijden 8, 13 en 15 uit zijn armen werden gerukt door de stormvloed. Hij en zijn vrouw, Loretta Isanan, hadden de lichamen van de twee jongere kinderen gevonden. "Alleen de oudste ontbreekt nog" zei Marvin Isanan door zijn tranen. "Ik hoop dat ze nog leeft" CNN nieuws 10-11-2013.


Mensen staan in de rij om de hulpgoederen te verdelen die op de luchthaven van Tacloban ’s worden ontvangen op 10 november 2013.

“Laatste nieuws uit de Filipijnen”

11 november 2013, een  4.8 aardbeving treft de door de tyfoon verscheurde Filippijnen. Een 4.8 magnitude aardbeving heeft het Filipijnse eiland van Bohol getroffen, slechts enkele dagen na de krachtige tyfoon, met daarin duizenden doden in de Pacifische eilandenstaat.

“Laatste Nieuws vanuit Japan zelf”

Japan is zelf bezorgd en waarschuwt zelfs dat er misschien nog een enorme aardbeving en vulkanische uitbarstingen kunnen komen na de aardbeving van 7 April 2011 in Japan!

Ik heb al in mijn eerdere brieven over 7 april gezegd dat de nucleaire Holocaust is al begonnen en dat velen het nog niet weten of begrijpen noch het (willen) zien!

“Laten we achter Japan blijven staan met gebed!”

"Sterke aardbeving treft oosten van Japan, schudt Tokio"

10 november 2013 - Tokio ( AFP ) – Op zondag is het Oosten van Japan door een 5.5 magnitude aardbeving getroffen, rockend gebouwen in Tokio, seismologen hebben dit gezegd. De beving vond plaats om 07:37 – 22:37 GMT zaterdag - in de prefectuur Ibaraki, ten noorden van de hoofdstad, op een diepte van 59 kilometer of 37 mijl , zei dat de US Geological Survey. De kreupele Fukushima kerncentrale werd geschokt door de aardbeving, maar er waren geen afwijkingen gemeld, zo heeft de exploitant van de installatie gezegd - lees meer in link onderaan de brief.


Fukushima – Het is tijd dat de wereld wakker wordt.

Het verhaal van Fukushima zou op de voorpagina’s moeten staan van alle kranten.
De problemen van Fukushima zijn van een omvang die de mensheid nog niet eerder heeft meegemaakt en de kans op nieuwe radioactieve rampen die groter kunnen zijn dan eender welke in het verleden is aanwezig. Het zal dus nodig zijn om de beste ingenieurs wereldwijd te engageren om deze problemen op te lossen en zo hun globale impact tot een minimum te beperken.


Deuteronomium 32:23-24
“En Ik zal rampen op hen stapelen; Ik zal mijn pijlen op hun schieten; zij zullen omkomen van de honger, en verteerd worden door plagen en bittere vernietiging”.

Wij moeten dringend in de bres blijven staan voor het land en de mensen van Japan. Wij moeten het Oordeel van God van dit land afgebroken zien worden, om de Genade en Gods Barmhartigheid en vergeving, vrij te zetten, door de Kracht van het Kruis, en door het Bloed van het Lam. Dit land O Heer, heeft U nodig, het is dringend Heer. Wij staan voor deze Japanse mensen. Heer gedenk hen in Uw barmhartigheid. Zij kennen U niet.


Psalm 57:2
“Wees Barmhartig aan ons O Heer, want mijn ziel vertrouwde op U, ja in de schaduw van Uw vleugels zullen wij een schuilplaats vinden totdat al deze rampen over zijn.”

“Gebed voor bevrijding van het Land”

Psalm 60:1-5
“Oh God, U hebt ons verworpen, onze verdediging gebroken; U bent boos geweest; oh herstel ons. U hebt het land doen schudden; U hebt het open gescheurd; herstel de scheuren, want het wankelt. U heeft Uw mensen harde (moeilijke) dingen doen zien; U hebt ons wijn te drinken gegeven die ons heeft doen wankelen. U hebt een banier opgeheven voor hen die U vrezen, opdat zij daarheen mogen vluchten weg van de boog. Selah

Dat Uw geliefden bevrijd mogen worden, geef Redding door uw Rechterhand en antwoord ons!”

Psalm 65:7-8
“Die de Bergen vast doet staan door Zijn kracht, omgord met macht; Die het brullen van de zee doet bedaren, het brullen van haar golven, het rumoer van de mensen.”


Jesaja 3:9
Hun partijdigheid getuigt tegen hen en hun zonde verkondigen zij onverholen evenals Sodom. Wee hun, want zij berokkenen zichzelf onheil.
De blik op hun gezichten getuigt tegen hen, ze pronken met hun zonden als Sodom, en verbergen ze niet. Wee hen! Ze hebben ramp over zichzelf afgeroepen.

Mattheüs 24:7
Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnood en aardbevingen zijn.

"En er zal hongersnood zijn"Kijk maar naar de hongersnood die de wereld heeft getroffen de afgelopen 30 jaar. Duizenden sterven elke dag van de honger. Wereldwijde hongersnood is het verspreiden en het vergroten van het veroorzaken dat 1 miljard mensen aan honger in de wereld sterven. Voeg daarbij de mislukte oogsten in de hele wereld vanwege de extreme weersomstandigheden, en je hebt een wereldwijd tekort aan voedsel op weg.


Filipijnen: Tyfoon ravage aangericht op landbouw met over een miljoen getroffen boeren – zie link onderaan.


Genesis 2:16-17
En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

"Mentaal, Geestelijk, Fysiek Sterven"

Heer wij bidden, vergeeft dit Land Japan, voor het verzaken van U en het aanbidden van vreemde goden. De afgoderij van de zongod aanbidding, zelfs verborgen in hun vlag. Het is de aanbidding van Baal, de zongod Ra van vuur, regen, storm en winden.


Vader wij vragen U in de Naam van Jezus, vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen.


Ik vraag vanuit deze bediening aan alle medewerkers en voorbidders van de bediening, de Kerk, om te bidden en voorbede te doen voor de Filippijnen, Japan en Vietnam, om geestelijk oorlog te voeren voor de Naties die aangevallen worden, en gericht worden door de dodelijke Tyfoon. Vietnam is de volgende, laten we bidden dat het voorbij gaat aan Japan, Fukushima op de 11e deze maand, dat het niet zal vervuilen de zeeën de wateren van de oceanen en:

Japan, Fukushima op de 11e deze maand,
dat het niet zal vervuilen de zeeën de wateren van de oceanen

"God Vernietig hen die de aarde vernietigen"


Openbaring 11:18
En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

 
“Om te verderven wie de aarde verderven”

Zijn de volken boos vandaag? Ja, we hebben opstanden, conflicten en oorlogen over de hele aarde. En wat te denken van de mens de aarde te vernietigen en alle door de geschiedenis heen hebben we deze en vandaag met alle moderne technologie ja we kunnen het zien en wat het wordt!


Openbaring 14:6-12
En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had het Eeuwig Evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het Beest en zijn Beeld aanbidden, en al wie het Merkteken van zijn naam ontvangt. Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.


"Vreest God, en geeft Hem eer"


Amaterasu, de Zon Kami
Amaterasu is bekend door het Shinto geloof als de zon godin, hoewel haar invloed strekt zich veel verder dan dat, als een van de belangrijkste kami in al Shinto geloof. Amaterasu had meningsverschillen met haar broer leidde tot het verschil tussen dag en nacht. Hoewel ze geboren tegelijkertijd zodra zij werden gescheiden, de maan en de zon waren nooit tegelijkertijd. Amaterasu heerst over de hemel en de lucht en is een van de oudste goden die worden gevierd in Japan.

“Die ook heerst over de stormen en de zee en de golven”


Susanoo, de Zee
Kami Susanoo is de Japanse god van de zee, die ook heerst over het domein van de stormen. Susanoo is Amaterasu's broer, die werd verbannen uit de hemel na een meningsverschil met zijn zus. Susanoo is slim en meer een bedrieger dan zijn zuster, wat uiteindelijk leidde tot een breuk tussen hen. Dit ostracisme veroorzaakt Susanoo op een reis te gaan naar de strijd tegen een oude slang met acht hoofden. Deze reis werd de belangrijkste legende in verband met Susanoo, toen de slang hij versloeg met behulp van het zwaard van zijn vader.


“En datgene wat wordt aanbeden zal het karakter van het oordeel zijn”

2 Kronieken 7:12-15
Toen verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in nederigheid buigt en bidt, en zij Mijn gezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats.


“Wij staan de bres voor Japan!”

Psalm 110:2-3
“De HEERE zal de machtige staf van uw kracht vanuit Sion uitsturen, en zegt: Heerst te midden van Uw vijanden! Uw Mensen zullen gewillig zijn, op de dag van Uw kracht”.


Wij moeten onze gelederen sluiten en eensgezind, krachtig opstaan in gebed, vasten en voorbede voor JAPAN!


We moeten gelederen sluiten, en krachtig opstaan, eensgezind, in gebed, vasten en voorbede voor JAPAN Zodat de Stormen en de wind door de mens gemaakte instrumenten zich niet zal richten op de kerncentrales in Japan om de oceanen te vergiftigen.

De naam van de ster wordt genoemd Alsem; en een derde deel der wateren werd alsem, en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.


Jeremia 9:15
Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gif-sap

Daarom, dit heeft de HERE der heerscharen, de God van Israël, gezegd: Zie, Ik zal maken dat deze mensen eten bitter eten en drinken vergiftigd water.

Openbaring 9:18
Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen.


"De omvang van de Ramp kunnen we nauwelijks doorgronden!"

Vrees over kerncentrale; Strijd tegen nucleaire ramp  Op zoek naar overlevenden. Op dit moment berichten komen weer die mogelijk nog een grote aardbeving, met of zonder tsunami, komt in de komende dagen. Wees alert!


Lukas 21:25-28
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.

"Verlossing is nabij"

1 Corinthiërs 14:8
Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?


Want ook indien de bazuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden? “Maar Niets gaat naar Battle, gaat niemand naar oorlog”


Ezechiël 7:14
Blaast maar op de trompet en maakt alles gereed, er is echter niemand die ten strijde trekt; want mijn toorngloed is over heel hun rumoerige menigte.


Zij hebben geblazen de trompet, om alles klaar te maken, maar niemand trekt ten strijde voor mijn toorn is over de gehele menigte ervan. Zonde heeft grote gevolgen!


"Het verwerpen van God, dat God niet bestaat, is zonde!"


Het is een zeer ernstige en gevaarlijke zaak om onze Schepper af te wijzen.

Het oordeel van God zal komen, en de zonde zal een grote consequentie hebben. Elke Valse Cult en valse religie eist menselijke offers, het zal levens eisen!

"De Dag van de Heer komt"


Ezechiël 32:17-21
In het twaalfde jaar, op de vijftiende der maand, kwam het woord des HEREN tot mij: Mensenkind, hef een weeklacht aan over de menigte van Egypte; doe die neerdalen – gij en de dochters van geweldige volken – in de onderwereld, bij hen die in de groeve zijn neergedaald! Wie gaat gij in liefelijkheid te boven? Daal neer om te worden gelegd bij onbesnedenen! Zij zullen vallen tussen hen die door het zwaard zijn geveld. Een zwaard is gegeven: sleept – Egypte - weg met heel zijn menigte! Vanuit het dodenrijk zullen de machtige helden hem en zijn helpers toeroepen: Zij zijn neergedaald, daar liggen zij, de onbesnedenen, geveld door het zwaard.


Mattheüs 7:13
Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;


Mensen zijn kostbare zielen, een enorme prijs werd betaald voor hen, door de Macht van het Kruis, het Kruis van Verzoening; de Kostbare Bloed van Christus was Goddelijk Bloed.


Het is nu tijd voor de christenen over de hele wereld om zich te verenigen in gebed en standaard in een akkoord in de bres voor Japan, de tijd dringt. Hoe dan vraagt u zichzelf misschien af. Roep Christenen bijeen, kom de komende dagen, vandaag, morgen en verder, samen met de Kerk, gemeente, roep de oudsten bijeen, of gebedsgroepen, kom samen met vrienden, buren, kennissen, die mee kunnen bidden, opdat we een in de Geest kunnen staan. Verzameld en eensgezind!


"Dit alles heeft een effect op ons allen over de hele aarde"


Voor meer eindtijd tekenen en nog meer bewijs dat we leven in de laatste dagen, kijk naar het Einde van de Wereld tekenen in de Bijbel.


Mattheüs 24:33-34
Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.


"Tot al deze dingen worden vervuld"


Dit "Eeuwige Evangelie" is de Volle Evangelie Boodschap dat Gods overblijfsel kerk zal verkondigen aan de wereld. God zal hen de macht geven met Zijn Heilige Geest om deze laatste boodschap te verkondigen aan de wereld en vele harten zullen worden veroordeeld voor de waarheid en we zullen uit komen van Babylon.

Amen “Kom Heer Jezus kom”

Gods zegen

Josie Hagen

 ======================================

Tyfoon ravage aangericht op landbouw met over een miljoen getroffen boeren


Aardbeving treft Oostelijk Japan 10 November 2013


Tyfoon Haiyan: Honderden vrezen dood in Filipijnen


Dodental na Filippijnse tyfoon, kan volgens lokale ambtenaren 10.000 bereiken. 


Lees meer over de situatie in Japan van 2011

Japan waarschuwt voor hevige aardbevingen en vulkaan uitbarstingen


Japan verhoogt nucleaire crisis tot het hoogste niveau – hetzelfde als Chernobyl


Fukushima has 700 plant crew heroes not 50 as reported by foreign media:


Uit de Filipijnen: verplichte evacuatie Japan binnen 50 kilometer straal van reactors