Pages

Monday, 18 November 2013

Update Gebedsbrief voor de Filipijnen en andere situaties!


1 Kronieken 16:35
En zegt: “Verlos ons, o God van ons heil, verzamel ons en red ons uit de volken, opdat wij uw heilige naam loven, ons beroemen in uw lof.”


“De Winden van de Wereld worden veranderd in felle winden van vernietiging”

Lukas 3:3
Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,

“De Tijd van de Eindtijd Oogsten”
  


“Berouw voor de Vergeving van alle Zonden”

Een stem die roept in de wilderniss, ‘Bereid de weg van de Heer Maak Zijn paden recht voor Hem.

“De doop van Johannes was een doop van berouw en bekering”


Omdat Jezus zich onderwierp aan dit, zijn wij in de veronderstelling dat Jezus het zelf nodig had om zich te bekeren? Als dit het geval was, zou dat betekenen dat Jezus had gezondigd. Dit is in tegenstelling tot ander bewijs in het Nieuwe Testament. Maar Jezus had het niet nodig om zich te bekeren, wat was het punt van zijn vraag om door Johannes te worden gedoopt? Jezus was gekomen op een missie voor anderen en het is mogelijk dat Hij zich aan de doop van Johannes onderwierp om te laten zien dat Hij bereid was om de plaats van anderen in te nemen. Deze uitleg is in lijn met Paulus later begrip van Jezus.


2 Corinthiërs 5:21
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.


“Mattheüs is het enige Evangelie dat Johannes aarzeling om Jezus te dopen vermeld”


Mattheüs 3:14-15
Maar Johannes trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? Jezus echter antwoordde en zei tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden.


“Jesus Het Levende Brood Het Woord van God”


1 Kronieken 16:30
Beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde: Vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt.

Psalm 18:7
Toen daverde en beefde de aarde, de fundamenten van de bergen sidderden en daverden, omdat Hij in toorn ontstoken was.
De Wereld schud, naties zijn aan het schudden. We zijn getuige van een wereldwijde toename van mensen die dakloos zijn, verbannen, honger, Werkloos, Boos, Woede, Rellen, Plundering, Chaos, Bloedvergieten, “Rampen en Aardbevingen.”Ik ben in hevige pijn. Ik had koorts afgelopen nacht. Ik heb pijn in mijn nek en schouder. Waarom bombardeerden ze ons terwijl we op school waren? Waarom? 30 September 2013, Syrië - lijdensweg van slachtoffers van “Bombardementen op school met Napalm” – Door Ian Pannal BBC News.Psalm 11:3
Wanneer de Fundamenten zijn vernietigd, wat kan de rechtvaardige doen?


“Wanneer de Fundamenten vernietigd zijn, wat kan de rechtvaardige doen”

Openbaring 5:10
En Hij heeft ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen regeren op aarde.
  


Openbaring 4:5
En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

“En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit”


Is de Hemelse Troon Kamer scène van openbaring 4:5. De Vader heeft een boekrol in zijn hand, welke de Eigendomsakte van de aarde vertegenwoordigde. Het is tijd voor God om de wereld te oordelen voor haar rebellie en Zijn Koninkrijk te vestigen. De enige die waardig bevonden is om de scroll te nemen, en de toornbeslissingen daarbinnen te openen, is Jezus het Lam. Jezus neemt de boekrol van de Vader.                                           
            
Openbaring 5:8-10 dan openbaart een lied van lof:


Openbaring 5:8-10
En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: “Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie;  en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.

                                             
“Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen

“Met Uw Bloed gekochte mensen
vanuit elke stam en taal en volk en natie”


Er is een relatie en een onderscheid tussen het Koninkrijk van God in de Hemel en het komende Koninkrijk op aarde. Er is een Hemelse Troon Kamer scène die vooruitloopt op een komend Koninkrijk op aarde.


Openbaring 4:2
Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

Het is duidleijk dat er een Koninkrijk van de Vader in de Hemel is. Openbaring 4:2 vertelt over “Een die Zit op de Troon.” Het woord Troon is ten minste zeventien keer in Openbaring 4:5 gevonden. Er is dus een Koninkrijk in de Hemel. Dit is het Koninkrijk van de Vader als Hij over alles regeert. Maar dit Koninkrijk is er niet alleen, zij loopt vooruit op het “Koninkrijk dat moet worden gevestigd op de aarde.”

Dit is het Koninkrijk van Christus Jezus, het Davidische koninkrijk.


“Gelovigen in Jesus zijn Positioneel in lijn met het Koninkrijk”


Openbaring 1:6
en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.


"De fundamenten van de aarde schudden.”  Het woord van God zegt duidelijk “Ik zal de aarde en de zee schudden, ik zal schudden het droge land" Ik zal alles dat kan worden geschud schudden”


Haggai 2:6
Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven.

“God's Vonnis op de Volken”


Dus hun doden zullen worden weggeworpen, en hun lijken zullen hun stank afgeven. En de Bergen zullen worden doorweekt met hun bloed. Al het heer des hemels vergaat en als een boekrol worden de hemelen samengerold;

“Al hun heer zal vergaan zoals de bladeren verwelken”


Marine brigadier-generaal Paul Kennedy, commandant-generaal van de 3e Marine Expeditionary Brigade in Japan vertelde de BBC dat de VS steun wordt opgevoerd tot een niveau dat “waarschijnlijk nooit” op een humanitaire crisis toegepast is.

Het is de buitenlandse pers die tot nu toe de meeste kritiek heeft op de regering hier, maar er zijn tekenen dat de Filippijnse media nu openlijk vraagtekens zet bij de hele operatie van deze steun.


De voorpagina van het gerespecteerde Manila Bulletin opent met "Tacloban in de greep van wanhoop en chaos", en beweerd dat sommige overlevenden zo wanhopig waren dat ze ondergrondse leidingen hadden opgegraven er gaten in hebben geslagen om maar aan drinkwater te komen.
Een andere krant maakt melding dat tonnen aan noodhulp niet geleverd is, met goederen en hulpverleners, gepakt op de luchthaven, maar niet in staat om naar te getroffen gebieden te gaan vanwege de inefficiëntie van de regering.

“Rouw verandert in Vreugde”

Jeremia 31:17
“Er is hoop voor uw toekomst, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen: Gij hebt mij getuchtigd, als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd; bekeer mij, dan zal ik mij bekeren, want Gij, HERE, zijt mijn God. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen; nadat ik tot inzicht gekomen ben, heb ik mij op de heup geslagen;
ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen.”“De Stank van de lijken veronteinigt de lucht - BBC”

11 November 2013 Laaste update om 19:43 GMT.
Tacloban is aan de oostkust van de Filippijnen een van de zwaarst getroffen steden als gevolg van de Tyfoon Haiyan en gezinnen hebben hun toevlucht genomen tot het begraven van hun eigen familieleden, hen te voet dragend naar de begraafplaats. Hulp aan de Filipijnen tot een ongekende hoogte – 4 uur geleden.


“In Tacloban leven de overlevenden te midden van de doden”


Toen we de stad inreden zagen we tientallen lichamen in ontbinding aan de kant van de weg liggen, drie dagen nadat de Tyfoon de stad had getroffen, maar er was niemand om hen te begraven. Mensen in de straat bedekken hun gezicht met een zakdoek en proberen de stank te maskeren.
  


“Tyfoon Haiyan: “We dachten dat het onze laatste uur was”

Er wordt gevreesd dat tenminste 10.000 mensen zijn gedood door de Tyfoon Haiyan, die het centrum van de Filippijnen heeft getroffen – BBC nieuws.

Er is een lijst met eilanden van de Filipijnen. De Filipijnse archipel bestaat uit 7.107 eilanden, waarvan er slechts ongeveer 2.000 bewoond. Ze zijn gegroepeerd in de drie grote eilandengroepen Luzon, Visayas en Mindanao. De lijst verdeeld de eilanden verder in per regio en kleinere eilandengroep voor gemakkelijker referentie - bron Wikipedia.
  


“Lot van overlevenden “somber” ondanks hulpinspanningen”

15 November 2013 – Hulpverleners, worsteld om overlevenden van de Tyfoon Haiyan te helpen, beschrijven de situatie als somber, één week na de storm die het land verscheurde. Het verschil is waarschijnlijk te wijten aan de grootschalige verwoesting, bevestiging slachtoffers en verzamelen informatie bemoeilijken.


1 Corinthiërs 15:19
Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.

De VN zegt dat meer dan 11 miljoen mensen worden verondersteld te zijn getroffen door de storm en zo’n 673,000 ontheemd.

Meer en meer beginnen mensen de vraag te stellen wat er gebeurd in de aarde.

En Hij, onze God, zal ons schudden, zodat we uit onze ongerechtigheid, iniquity, kunnen komen en wees alert en niet bedrogen of misleid in dit dringende uur.

“De Tijd van de Eind Tijd Oogsten”Hebreeën 11:10
Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.


“De Winden van deze Wereld veranderen in felle Winden van Vernietiging”

“De Winden van Verandering Komen”


Afghaanse opiumteelt heeft record hoogten bereikt, met meer dan 200.000 hectaren beplant met de Papaver, volgens de Verenigde Naties.

Een stijging van 36% in het afgelopen jaren betekent dat het aanbod nu de vraag overtreft, ondanks pogingen tot het uitroeien van de oogst.

Rapporten van David Loyn van de grens tussen Afghanistan en Iran.


“Afghanistan opium: Record opbrengt van de Papavervelden”


“Het Loon van de Zonde”

Romeinen 6:18-19
en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid.

Romeinen 6:16
Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?


Weet je niet dat als u zich aanbied als iemands slaaf, u moet gehoorzamen aan die meester. Ofwel is je meester zonde, of je meester is gehoorzaamheid. De zonde als meester over je laten heersen leid tot de dood. Maar gehoorzaamheid je meester laten zijn leid tot Gods goedkeuring.Dit zal in de oprechtheid van uw toewijding blijven en de diepte van Opwekking die door je heengaat.

De afvalligheid van de mensheid van nu laat zien dat degenen die in gevangenschap van de vijand blijven dit zijn omdat ze Gods boodschappers negeren of verwerpen! Meestal vanuit de Kerk! Raak Mijn gezalfde niet aan en doe Mijn profeten geen kwaad.


 “Doe hem geen kwaad”
Psalm 105:15
Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.


“Het Loon op de Zonde”

Mijn mensen zijn dwazen; ze kennen Mij niet. Zij zijn domme kinderen; zij hebben geen begrip. Ze zijn getraint in het doen van kwaad; zij weten niet hoe om goed te doen.


“Waarschuwing tegen Afgoderij”


Deuteronomium 12:30-31
Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.


 “U hebt onze iniquities voor U gezet,

Onze geheime zonden in het licht van Uw Aanwezigheid”


14 November 2013 Laatste update om 15:38 GMT.
Niets in de gehele schepping is verborgen voor Gods aangezicht. Alles is onbedekt en ligt ontbloot voor de ogen van Hem.


Hebreeën 4:13
En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.


2 Kronieken 16:9
“Want de ogen van de HEERE gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.”


Spreuken 26:26
Al hult haat zich in bedrog, zijn kwaad zal in de gemeente geopenbaard worden.

Jeremia 16:17-18
Want mijn ogen zijn op al hun wegen, deze zijn voor Mij niet verborgen, en hun ongerechtigheid, iniquity, is voor Mijn ogen niet bedekt.  Ik zal eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij Mijn land ontheiligd hebben: zij hebben Mijn erfenis met de dode lichamen van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden vervuld.


“De Straf voor Ongehoorzaamheid”

Leviticus 20:3
Ook zal Ik mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien, omdat hij van zijn kinderen aan de Moloch gegeven heeft, om mijn heiligdom te verontreinigen en mijn heilige naam te ontwijden. Indien echter het volk des lands oogluikend toelaat, dat die man van zijn kinderen aan de Moloch geeft en hem niet ter dood brengt, dan zal Ik mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn geslacht keren en Ik zal hem en allen die hem in zijn overspelige verering van de Moloch volgen, uit het midden van hun volk uitroeien.


“Honderden aanhoudingen in Canada vanwege Kinderporno”

De Politie in Toronto zegt dat 341 mensen zijn gearresteerd en bijna 400 kinderen zijn gered in een drie jaar durend onderzoek naar een Kinderporno network. Het middelpunt van het onderzoek was een bedrijf, met de basis in Toronto, dat naar verluidt DVD’s en video’s van naakte jongens in Duitsland, Roemenië en Oekraïne verkocht. Azov Films bracht de beelden in de handel als “naturisten” en beweerde dat ze legaal waren in Canada en de Verenigde Staten van Amerika. De films warden verspreid in 94 landen, Aldus de politie. Zo’n 100 arrestaties waren in Canada en 240 in andere landen, zegt een woordvoerder van de politie.


Psalm 90:8
U stelt onze ongerechtigheden, iniquities, voor Uw ogen, onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.


“Openbaring van Zijn Heerlijkheid”


De Heer daalde neer op de berg Sinaï in al Zijn Glorie en Macht en verlangde er naar om Israël te gebruiken om te beginnen met het vullen van de aarde met Zijn Heerlijkheid. Helaas hebben ze dit gemist. De Heer was zo bedroefd met het ongeloof en de ongehoorzaamheid van het volk dat hij bereid was de hele natie te vernietigen, met uitzondering van Mozes.

                   “Vanwege Mozes “Voorbede en Bidden”


Vanwege Mozes “Voorbede” hield de Heer zijn hand van oordeel tegen maar gaf een diepgaande verklaring toen Hij zei: “Op uw word heb Ik hen vergeven. Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!

Numeri 14:20-21
De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven. Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!

Er moet een Generatie komen die met de Heer samenwerkt om deze plechtige eed, zo vele eeuwen geleden gegeven, te vervullen.


Het was het verlangen van de Heer zelf om Zichzelf bekend te maken aan het gehele volk Israël. Het grootste verlangen van Zijn hart is nog steeds om Zichzelf te presenteren aan een Heilige Natie en een Koninklijk Priesterschap en hen te gebruiken om de aarde te vullen met Zijn Glorie. Dus onze richtlijn is samen met het winnen van de verloren zielen en het genezen van de zieken te participeren met de Heilige Geest bij het vullen van de Aarde met Gods Heerlijkheid.


“Herstel de Bres”

Genezing is niet alleen het herstel van de lichamen en de emoties, maar nog belangrijker is het herstel van de breuk tussen God en de mensheid.


Jesaja 6:8
Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij!


“Wie Zal Voor Ons Gaan?”Gods zegen

Josie Hagen

======================================

Lees hier verder:

Tyfoon Haiyan: Benarde situatie van de overlevenden ‘somber’ ondanks hulpinspanningen


Honderden aanhoudingen over Canadese Kinderporno