Pages

Thursday, 5 June 2014

Bilderberg Conferentie en Hun Plannen!Joël 2:1

"Blaas de bazuin in Sion; laat het Alarm weerklinken op mijn heilige berg"


Joël 2:1  
Blaast de bazuin in Sion en maakt alarm op mijn Heilige berg! Dat alle inwoners van het land sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij!


Joël 2:11
En de HERE verheft zijn stem voor zijn strijdmacht heen, want zijn leger is zeer talrijk; want machtig is het leger dat zijn woord volbrengt. Want groot is de dag des HEREN en zeer geducht! Wie zal hem verdragen?
“Gods Hemelse Strijder”

Jesaja 14:2-15
“Gods Hemelse Strijders”


2 Kronieken 18:18
Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn Troon zitten, en heel het Hemelse Leger stond aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde.


“De HEER dondert aan het hoofd van Zijn leger; zijn Strijdkrachten zijn ontelbaar”


Lukas 1:77  
“Om aan zijn volk te geven kennis van heil in de vergeving hunner zonden”
Jesaja 13:9
Zie, de Dag des HEREN komt, meedogenloos met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.


Genesis 3:6  
Dan zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Hij verdreef de mens; en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken.


Dit is de verborgen Agenda van de OWO.  De Bilderberger Club is er om de mensheid te verhinderen om bij de Boom van het Leven “Jezus Christus” te komen.


Bilderberg Agenda Onthuld: Elite wanhopig  om  Unipolaire Wereldorde te Redden.

Anti-EU revolutie, Oekraïne crisis bedreiging aan de mondiale  wereld regering
Infowars - De 2014 Bilderberg bijeenkomst in Kopenhagen, Denemarken vindt plaats te midden van een klimaat van paniek voor de 120 Globalisten, ingesteld om de geheimzinnige conferentie bij te wonen, met de onverzettelijkheid van Rusland, over de crisis in de Oekraïne en de anti-EU-revolutie, vegen van Europa die een ernstige bedreiging vormen voor de Unipolaire Wereldorde waarin Bilderberg over 60 jaar heeft gespendeerd om het te helpen opbouwen. 

Interne bronnen bevestigen aan Infowars dat de Elite-conferentie, die zal plaatsvinden vanaf donderdag aanstaande in het vijf-sterren Marriott Hotel, zal draaien om hoe een globaal politiek ontwaken te laten ontsporen, die de reeds lang bestaande agenda van de Bilderberg om de macht te centraliseren in een politieke federatie van Eén Wereld Federatie dreigt te belemmeren. Een doel vastgesteld met het verstrijken van het Trans-Atlantische handel- en Investeringen Partnerschap (TTIP), die ongetwijfeld een centraal onderwerp van discussie zal zijn op de bijeenkomst van dit jaar. 

De TTIP vormt een integraal onderdeel van Bilderbergs poging om de unipolaire wereld te redden door het creëren van een "wereld bedrijf", aanvankelijk een vrijhandelszone, die de Verenigde Staten met Europa zou verbinden. Net zoals de Europese Unie begon als een louter vrijhandelszone en uiteindelijk werd omgezet in een politieke federatie, die tot 50 procent van de wet- en regelgeving van zijn lidstaten controleert, “met totale minachting” voor de nationale soevereiniteit en democratie afhankelijk. TTIP is ontworpen om hetzelfde doel te bereiken, alleen op een grotere schaal. 

Evenals TTIP en de ramp van de Europese verkiezingen, zal Bilderberg een aantal andere belangrijke kwesties onderuit halen, de meeste daarvan staan in het teken van de voortdurende inspanningen om de economische macht te centraliseren onder verschillende gedaanten, waaronder een koolstof belasting die rechtstreeks aan de Verenigde Naties wordt betaald, met de financiële klap die door de particulieren wordt genomen als de grote bedrijven speciale "ontheffingen" worden toegekend die hen in staat stellen te blijven vervuilen. 

Bilderberg zal ook de vrees bespreken, dat het de intentie is van Poetin een alternatieve wereldorde op te bouwen, gebaseerd op de BRICS-landen, een "multipolaire" systeem dat de dollar, als de wereld reservemunt, zou verwoesten en ook de huidige VS-EU-NAVO-macht zwaar zou verdunnen - Door  Paul Joseph Watson | 27 Mei 2014.

“Amsterdam - Zeven Nederlanders bij de Bilderberg Conferentie”
*AFP bestanden en Bilderbergs eigen berichten tonen dat 2014 de derde keer zal zijn dat deze conferentie van de rijken en machtigen in de regering, grote zakenwereld en de media heeft plaats gevonden in Denemarken. De Bilderberg bijeenkomsten begonnen in Nederland in het Hotel de Bilderberg, die de naamgenoot werd voor een schimmige groep waarvan het bestaan decennia lang werd ontkend... Een Deense burger vertelde AFP woensdag ochtend, aan de vooravond van de top van dit jaar, dat de meeste Denen geen idee hebben wat Bilderberg is, en dat de meeste Denen zich er niet eens van bewust zijn dat er een Bilderberg bijeenkomst is in hun historische stad. Door Mark Anderson.


*Zeven Nederlandse hoge pieten zullen aanwezig zijn bij de geplande Bilderberg Conferentie, die Donderdag in de Deense hoofdstad Kopenhagen begint. Prinses Beatrix is aanwezig bij de conferentie in Kopenhagen, evenals de PvdA leider Samsom, minister Schippers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ben van Beurden (Shell), Victor Halberstadt  (hoogleraar aan de Universiteit van Leiden), Paul Scheffer (was professor aan de Universiteit van Tilburg) en bankier Gerrit Zalm – Bron De Telegraaf.


“De Bilderberg bijeenkomst met invloedrijke mensen in de politiek”


2 Petrus 2:19  
Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven van het verderf zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.
"De wereld wordt geregeerd door zeer verschillende persoonlijkheden aan wat is verbeeld door degenen die niet zelf achter de schermen zijn" - citaat van Benjamin Disraeli, Britse premier - 'Coningsby' cafe. 1844.


"Het is ontmoedigend om te denken hoeveel mensen zijn geschokt door eerlijkheid en hoe weinig door bedrog" - Citaat van Noel Coward"


"De grote massa van het volk zal gemakkelijker slachtoffers worden van een grote leugen dan een kleine" - citaat van Adolf Hitler uit "Mein Kampf".


"Daarom gaat Mijn volk in ballingschap vanwege hun gebrek aan kennis"

"Ellende aan de goddelozen"

Jesaja 5:13-15
Daarom zal Mijn volk in ballingschap gaan: omdat het geen kennis heeft; zijn edelen worden hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan zal de gewone man gebukt gaan, de man van aanzien vernederd worden, en de ogen van de hoogmoedige zal neergeslagen zijn.


"De ogen van de trotse zal ook worden vernederd"

Joël 3:14
Menigten, menigten in het dal der beslissing, want nabij is de dag des HEREN in het dal der beslissing.
Joël 3:9
Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!


“Want wij weten dat de hele schepping zucht en in barensnood is tot nu toe”


Romeinen 8:21
dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.


Hosea 5:2  
De opstandige verdiept zich om te slachten; maar Ik zal hun allen een tuchtmeester zijn.


"Geboren in een Nazi 'heksenketel' van Brits bloed"


Bilderbergs eerste voorzitter, Prins Bernhard van Nederland, werd geboren in de Duitse adel. Hij werd lid van de nazipartij op de universiteit, daarna de SS, maar hij trouwde in de Nederlandse Koninklijke familie, schrapte de zilveren doodskoppen en het zwarte SS-uniform voor de oorlog.


Zijn pas geadopteerde Holland werd in 1940 door zijn oude nazi vrienden binnengevallen, dus vluchtte hij naar Groot-Brittannië met zijn vrouw, Prinses Juliana en de Nederlandse Koningin Wilhelmina.


Als voormalig SS-officier werd hij onderzocht door de Admiraliteit oorlogstijd spionage meester, Ian Fleming, die Bernhard, na hem een jaar te hebben bekeken, als een vertrouwde Nederlandse verbindingsofficier signeerde bij het ​​Britse leger.
"Psychopaten keren altijd terug naar de plaats van het misdrijf"

Net als de psychopaat, die zich gedwongen voelt om terug te keren naar de plaats van het misdrijf, keerde Prins Bernhard terug naar Oosterbeek, als voorzitter van de inaugurele Bilderberg bijeenkomst in 1954. De conferenties leidden tot de ondertekening van het Verdrag van Rome, die de Europese Economische Gemeenschap, de EEG, drie jaar later begon. Omringd door de groten en de goeden van de naoorlogse wereld, hoopte de prins dat niemand zijn redenen voor de keuze van Oosterbeek zou onderzoeken. Naar buiten toe werden er grapjes over gemaakt, maar naar binnen toe was de strijd begonnen. Op welke manier je het ook bekijkt, zestig jaar later moet de gecodeerde boodschap van die eerste Bilderberg bijeenkomst nu toch wel duidelijk voor ons zijn. Tien jaar na de oorlog, waren de nazi’s terug - Citaat uit Bilderberg.org het uitzicht vanaf de top van de piramide van de macht.


2 Samuël 23:6  
Doch de zonen van Belial zij zijn allen als verstrooide doornen; voorwaar, zij worden niet met de hand aangevat: Maar de man die ze aanraakt moet worden gewapend met ijzer en de schacht van een speer, en zij zal volledig met vuur verbrand worden in hun plaats.
“Maar de zonen van Belial zullen allemaal zijn als verstrooide doornen”


2 Korintiërs 6:15
Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?


Nahum 1:9-11  
Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen. Want – verward als zij zijn gelijk doornen, en beschonken naar hun dronkemansaard – zij worden als droge stoppelen geheel en al verteerd. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de HEERE, Een verderfelijke raadsman.


Er is een grote overeenkomst gesloten door de poorten van de hel, een samenzwering tegen de Heer en tegen zijn Koninkrijk in de wereld, maar het zal tevergeefs blijken.Psalm 2:2
De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende,


* NIEUWS KORT : "Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan tekenen “tijdperk”
EUR-Aziatische Economische Unie" - Russia Today Nieuws, 29 mei 2014.


"Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan, hebben de historische Euraziatische Economische Unie, die in januari 2015 in werking zal treden. Het kappen van handelsbelemmeringen en bestaande uit meer dan 170 miljoen mensen zal het de grootste gemeenschappelijke markt zijn in het ex-Sovjet bolwerk. Het zojuist ondertekende verdrag is van baanbrekend, historisch belang zei de Russische president Vladimir Poetin... In feite zijn we de grootste gemeenschappelijke markt in het GOS aan het vormgeven met enorme productie, wetenschappelijk en technologisch potentieel en enorme natuurlijke rijkdommen ...


Wij zijn het van harte eens! Maar niet om de reden die de Kazachse president in gedachten had. We begrijpen dat de oprichting van deze Euraziatische Economische Unie een "baanbrekende stap is", een gebeurtenis van historisch belang, omdat het een andere bouwsteen voor het wereldwijde 10-Natiën reorganisatieplan van de Club van Rome op zijn plaats zet, die bij de volledig voltooiing, Daniël 7:7-8 precies zal vervullen:


Daniël 7:7-8 
“Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, een vierde dier, vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk; het had grote, ijzeren tanden: het at en vermaalde, en wat overbleef, vertrad het met zijn poten; en dit dier verschilde van alle vorige, en het had tien horens. “Terwijl ik op die horens lette, zie, daartussen verhief zich een andere kleine horen, en drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt; en zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak.”


Een nieuwe geopolitieke realiteit van de 21e eeuw is geboren, zei de Kazachse president Nursultan Nazarbayev kort nadat het laatste verdrag door de drie leiders was ondertekend – 4 Juni 2014 door Christian Gomez.


Deze profetie bevat ook de enige opeenvolgende gebeurtenissen die leiden tot de verschijning van de Antichrist. De "man van zonde".


“Supernaties #5 was "geboren" in het bestaan​​


*Het probleem dat Oekraïne met Rusland heeft is het Plan van de Club van Rome dat voorziet dat zij opnieuw onder controle van Rusland zou komen, en West-Oekraïners willen niets te maken hebben met dat scenario. Zij herinneren zich de vele miljoenen Oekraïners, vermoord door de communistische Josef Stalin, zodat ze niets meer met de Russen te doen willen hebben. Tot zover: Russia Today Nieuws, 29 mei 2014.*


1 Kronieken 11:10-19  
Dit zijn de aanvoerders van Davids helden, die hem, samen met geheel Israël, krachtig terzijde stonden bij de verwerving van zijn koningschap, om hem, naar het woord des HEREN over Israël, koning te maken. Dit is dan de opsomming van de helden van David: Jasobam, de zoon van Chakmoni, aanvoerder van de dertig; hij zwaaide zijn speer over driehonderd, die in één keer verslagen waren. En na hem kwam Elazar, de zoon van de Achochiet Dodo; hij behoorde tot de drie helden. Hij was met David in Pas-Dammim, toen de Filistijnen zich daar ten strijde hadden verzameld. Er was een stuk land, waarop overvloedig gerst stond, en het volk vluchtte voor de Filistijnen. Maar zij gingen midden op dat stuk land staan, wisten het te behouden en versloegen de Filistijnen; een grote overwinning schonk de HERE.


“En de HERE bewerkte een grote overwinning”
"Het Bilderberg Plan om de Mensheid te vernietigen – Dave Hodges"

Bilderberg conferentie 2014: onze politici het eten van onze politici voor ontbijt George Osborne, Lord Mandelson, Ed Balls en Eric Schmidt komen voor dag twee van de conferentie in Kopenhagen. Tijdens zijn verblijf in Kopenhagen, zal Osborne ook de kans benutten om economisch beleid uit te hameren met drie vooraanstaande leden van Goldman Sachs, drie bestuursleden van Shell Oil, en twee mensen van wie de bijnaam luidt, "De Prins van de Duisternis" - Richard Perle en Peter Mandelson theguardian.com, zaterdag 31 mei 2014.


Psalm 56:6-7
De ganse dag verminken zij mijn woorden; al hun overleggingen zijn tegen mij ten kwade. Zij willen aanvallen, zij spieden, zij nemen mijn schreden waar, terwijl zij loeren op mijn leven.


Citaat - Ik heb onlangs Daniel Estulin geïnterviewd de auteur van de nieuwste bestseller, Trans – Evolutie "Het komende tijdperk van vernietiging" – Door Dave Hodges, de Common Sense Show.

"De Orde van de Meester Nephilim"
"De Officiële Agenda van Bilderberg 2014"

*De voorzitters van Goldman Sachs en Lazards zullen misschien reflecteren over hoe hun investeringsbanken Whitehall "hebben geadviseerd" over de omstreden beursgang van Royal Mail, wat de Britse belastingbetaler £ 1 miljard uit eigen zak trok. Met een discrete blik zullen de leiders van de Inlichtingendienst zoals de heer Alexander uit de Verenigde Staten en Sir John Sawers, het hoofd van MI6, die in 2009 werd afgebeeld op Facebook in zijn zwembroek, de beurzen bijhouden.

Op de agenda staat ​​onder meer "De toekomst van de democratie en de tree van de middenklasse, "De nieuwe architectuur van het Midden-Oosten" en de grote geopolitieke crisis van het moment: "Oekraïne" Het geheime karakter van de Bilderberg Conferentie heeft vermoedens geactiveerd dat het evenement wordt gebruikt om globaal beleid vorm te geven ten koste van de democratische controle. Er wordt gezegd dat het idee van de euro zou zijn voortgekomen op een vergadering ergens in de jaren negentig.* The Independent zaterdag 31 mei 2014.


Ezechiël 2:6
En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen noch voor hun woorden, al groeien er netels en doornen bij u en al woont gij bij schorpioenen; wees niet bevreesd voor hun woorden noch beangst voor hun blik, want zij zijn een weerspannig geslacht.


"Meester Planners van de Eindtijd Holocaust"


We moeten dringend eruit komen, de Eindtijd Holocaust die over de aarde komt ontvluchten. De Draak is tegen de Kerk aan het opstijgen, de Mond van de Draak Beest leiders met arrogantie en trots, om de Kerk van Jezus Christus en de mensen op aarde te vernietigen.


“De Draak is in de wereld, het is in de mensen, de Menigte”


De Draak is in de wereld, het is in de mensen, “de menigte”, het komt door de mond van mensen, het kan de menigte binden, onze kinderen en kleinkinderen.


Wij verklaren in de Naam van Jezus dat onze families, onze kinderen, zullen worden gescheiden van de Witte Illuminati en vrij zullen komen van de Meester “Verdelger” van de geest van het Beest die opstijgt.


Openbaring 13:1
En ik stond op het strand, en ik zag uit de zee, de massa’s, een beest opkomen, dat zeven koppen en 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen, en op zijn koppen de naam  godslastering.


“De Naties zullen schudden en beven”


Zacharia 12:8
Te dien dage zal de HERE de inwoners van Jeruzalem verdedigen, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des HEREN voor hun aangezicht.


Zacharia 14:3 
Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de strijd.


Jesaja 2:12-22 
Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, tegen elke hoge toren en elke steile muur, tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten. Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten?


Deze tijd wordt gedomineerd door de duisternis van de menselijke betovering, goddeloze waanzin en wetteloosheid.


Ezechiël 13:5
Gij zijt niet op de bressen gaan staan en gij hebt geen muur opgetrokken om het huis Israëls, opdat het op de dag des HEREN zou kunnen standhouden in de strijd.


Joël 1:15 
Wee die dag, want nabij is de dag des HEREN; als een verwoesting komt hij van de Almachtige.  


Joël 2:1-11 
Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij! Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis. Als morgenrood uitgespreid over de bergen, is een talrijk en machtig volk; desgelijks is er van ouds niet geweest en zal er na hem niet meer zijn tot de tijd der verste geslachten. enz ,enz.


Sefanja 1:7
Zwijg voor het aangezicht van de Here HERE, want nabij is de dag des HEREN; want de HERE heeft een offermaal bereid; Hij heeft zijn genodigden geheiligd. 


Sefanja 1:14
Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held.


Zacharia 13:1 
Te dien dage zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging.


En in Mattheüs 24 De Rede over de laatste dingen


Alle wegen sinds de Toren van Babel leiden tot deze Dag van het Oordeel waarin alle naties en de leiders rekenschap zullen moeten geven.


Handelingen 17:26-31
Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw dichters hebben gezegd: Want wij zijn ook van zijn geslacht. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen, dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.


Het Woord van de Almachtige God vermeld de waarschuwing dat deze Dag de hele wereld zal overvallen, liggend in haar volslagen narcistische ongelovige sluimering, als een dief in de nacht!

"Ongelovige Narcistische sluimering"

2 Petrus 3:10
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.


De waarschuwingsklokken en bellen rinkelen ook vandaag luid. De sjofar "Ramshoorn" van paraatheid wordt geblazen in elk facet van de beschaving. Terwijl het Bijbelse bewijs overweldigend is met de dagelijkse bekendmaking van de gebeurtenissen, gaan de massa's van de mensheid door met hun narcistische leven met een oor dat doof is gebleven voor de waarschuwingskreten van degenen die begrijpen wat er gaat komen.


“De massa's van de mensheid gaan gewoon verder in hun narcistische leven met een doof oor


"Het Lam van God Almachtig"


"Vóór de grondlegging van de wereld, had de Almachtige God al de remedie en oplossing voor Adams gevallen ras"


Net zo zeker als de zon morgen zal opstijgen, zullen de gebeurtenissen van "De Dag des Heren" plaatsvinden! Wees niet een spotter of een spotter van de waarschuwingen van Gods onfeilbare en geïnspireerde Woord.


2 Petrus 3:3-7
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het Woord van God de Hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het Oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.


Mogen Iedereen met oren de boodschap horen en de realiteit van de komende wereldwijde dag van de toorn zien en het niet afdoen als dwaas.
Wat zo verbazend is, is dat we zeer veel wereldleiders vandaag de dag zien woeden en samenzweren tegen Israël en de Almachtige Gods GERECHTIGHEID hoogstwaarschijnlijk juist degenen zijn die hun kracht en macht  zullen geven aan het opkomende beest genaamd - Antichrist.


Als we wetteloosheid en ongerechtigheid, iniquity, vandaag de dag in overvloed zien, met geen einde in zicht, laat uw hart dan op zoek gaan naar de Heiland en Verlosser van de mensheid. Al onze HOOP is in Hem gevonden.


“Hij heerst over elke vorm van trots"

Job 41:25
Hij kijkt neer op alles wat hoog is, hij is koning over alle trotse kinderen.


"Leviathan is de koning over de trotse kinderen"
Hosea 9:9
Zij hebben diep verdorven gehandeld, als in de dagen van Gibea: Hij zal hun ongerechtigheid, iniquity,  gedachtig zijn, hun zonden bezoeken.


Deugd of moreel principe; als, een verbastering van de moraal; de staat van zijn beschadigd of ontaard is; verlies van zuiverheid en integriteit; verdorvenheid ; goddeloosheid; onzuiverheid ongerechtigheid, “Depravity” = Bijbel  concordantie.


Bilderberg Meetings.org mei 28, 2014-06-02 Bilderberg conferentie zal plaatsvinden van 29 mei - 1 juni 2014 Kopenhagen, Denemarken.


Kopenhagen, 26 mei 2014 - De 62ste bijeenkomst van de Bilderberg zal plaatsvinden van 29 mei tot 1 juni 2014 in Kopenhagen, Denemarken. Een totaal van ongeveer 140 deelnemers uit 22 landen hebben hun komst bevestigd. Zoals altijd is er een diverse groep van politieke leiders en experts uit de industrie, financiën, de academische wereld en de media uitgenodigd. De lijst van deelnemers is beschikbaar op www.bilderbergmeetings.org – lees verder in de link onderaan de brief.


De belangrijkste onderwerpen voor discussie dit jaar zijn onder andere:

Is het economisch herstel duurzaam? Wie betaalt voor de demografie? Bestaat privacy wel? Hoe bijzonder is de relatie in het delen van inlichtingen? Grote verschuivingen in technologie en werkgelegenheid. De toekomst van de democratie eagendan de middenklasse. Politieke en economische vooruitzichten van China. De nieuwe architectuur van het Midden-Oosten. Oekraïne. Welke toekomst voor Europa? En actuele gebeurtenissen.


“Europese Borghezio , "Renzi is een marionet van de Bilderberg club"


Mario Borghezio en Alfonso Luigi Marra bondgenoten tegen de seigniorage en de Bilderberg club, "de wortel van het kwaad dat Italië treft". Volgens Borghezio, een kandidaat voor de Europese verkiezingen, "Monti en Letta zijn lid van de Bilderberg, terwijl Renzi hun marionet is" – lees verder in de link onderaan.


“De Officiële Agenda van Bilderberg 2014”

Jesaja 22:1-2
Een profetie over de Vallei van het Visioen: Wat hebt gij toch, dat gij met u allen op de daken klimt, gij rumoerige, woelige stad, uitgelaten veste? Uw verslagenen zijn niet met het zwaard verslagen noch in de oorlog gedood.


Psalm 64:3-4
Verberg mij voor de geheime raadslag van de boosdoeners, voor het woelen van de bedrijvers van ongerechtigheid, iniquity, die hun tong wetten als een zwaard, die hun pijl aanleggen – een bitter woord – Met sluwe samenzweren zij tegen uw volk ; zullen zij plannen tegen die je koestert.


Psalm 83:3-4
uw vijanden roeren zich, trots heffen uw haters het hoofd. Tegen uw volk smeden zij een complot, ze spannen tegen uw lieveling samen,
“Zonen van Ontkenning”

Jesaja 48:6-7
Daarom heb Ik het u vanouds verkondigd; voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. Gij hebt het gehoord; aanschouw het alles; zoudt gij het zelf dan niet erkennen? Van nu aan doe Ik u nieuwe dingen horen, verborgenheden, die gij niet wist. Nu zijn zij geschapen en niet oudtijds, en tot op heden hebt gij er niet van gehoord, opdat gij niet zoudt zeggen: Zie, ik heb het geweten.


Job 41:15-25
Zijn binnenste is hard als steen, hard als een onderste molensteen.


Zijn beschermende schubben zijn z’n trots, ze liggen strak aaneengesloten.


“Op Leviathan”

Geen tegen hem getrokken zwaard houdt stand, geen speer, geen lans, geen pijl. Geen pijl jaagt hem op de vlucht, slingerstenen worden voor hem veranderd in stoppelen. Knuppels worden door hem beschouwd als stoppels, hij lacht om het trillen van de werpspies. Onder hem zijn scherpe scherven; hij spreidt zich op het puntachtige, als op slijk. Hij doet de diepte koken gelijk een pot; hij stelt de zee als een apothekerskokerij. Achter zich verlicht hij het pad; men zou de afgrond voor grijsheid houden. Hij heeft op de aarde zijn gelijke niet, hij is een schepsel zonder vrees. Op al wat hoog is kijkt hij neer, hij is de koning van alle trotse kinderen.


"Hij heerst over elke vorm van trots"


"Het Creëren van een Orde van Chaos over de aarde"


Rebelse mannen weigerden zich te verootmoedigen voor het Kruis, en hebben zo God, ten gunste van de wijsheid en kracht van de mens, verworpen.


Het zal worden achtervolgd door de woestijn uil en de steenuil, de grote uil en de raaf. Want God zal dat land zorgvuldig meten; hij meet het voor chaos en vernietiging.


Jesaja 34:11  
Pelikaan en roerdomp nemen het in bezit, uil en raaf huizen daar; Hij spant daarover het meetsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid.


2 Samuel 22:5
Voorwaar, golven van de dood hadden mij omvangen en stromen van chaos hadden mij overweldigd,


Nebukadnezar’s Herstel van de Geest van het Beest, van de mind control van het Beest “Zijn Verstand keerde naar hem terug”


Daniel 4:34-35  
Maar aan het eind van die periode, ik, Nebukadnezar, hief mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand kwam weer in mij, en ik loofde den Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem die eeuwig leeft; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij.

"Gods Hoogste Macht"

Jesaja 45:8-11
Druip, hemel van boven, en laten de wolken gerechtigheid uitgieten, laat de aarde zich openen. Laten de wolken heil voortbrengen, en laat de aarde tegelijk gerechtigheid doen opkomen. Ík, de HEERE, heb het geschapen. Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is – een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat bent u eigenlijk aan het maken?’ Of zal uw werkzeggen: Hij heeft geen handen? Wee hem die tot zijn vader zegt: Wat verwekt gij? En tot de vrouw: Waarom hebt gij barensweeën? Zo zegt de HERE, de Heilige Israëls, en zijn Formeerder: Vraagt Mij naar de toekomstige dingen, vertrouwt Mij mijn zonen en het werk Mijner handen toe.


"Misleiding van de Serpent"

Genesis 3:1-3  
De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de HERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.
"De verdrijving uit het Paradijs"

Genesis 3:21
En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de Hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de Hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de Boom des Levens te bewaken.Prinses Beatrix probeert een glimlach voor de camera te verbergen,
maar dat lukte niet helemaal.


De agenda was al gevormd voor de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement, en werpt een schijnwerper op de trends. Populistische euro sceptische partijen zijn de harten aan het winnen van de Europeanen uit het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Hongarije, en daarmee een klap uitdelend voor de eenheid van de EU – RTNews.


Een nationaal gedreven en verdeeld Europa zou aarzelen om globalisering als iets vanzelfsprekends te vinden.


"En spannen samen tegen uw dierbaren"

Psalm 83:3-5
Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op; zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.


"Koninkrijk van de Mens steekt haar Zondige Hoofd op (Nimrod)”


In de bedeling van Noach duurde het niet lang voor de wijsheid en kracht van de mens  zijn lelijke kop opstak in tegenstand tot het Kruis. Machtige mannen kwamen langs, onder leiding van Nimrod, de machtige jager van mensen, en lijnrecht tegenover God.


Ze bouwden een Toren die tot aan de hemel reikte, zodat ze zichzelf konden aanbidden en verzekeren van een toevluchtsoord, zou God ooit besluiten om de aarde opnieuw te laten overstromen.


God verwarde de wijsheid en de kracht van de mens, de talen van de aarde werden geboren, en het koninkrijk van de mens werd versnipperd. In het licht van Gods wijsheid en macht, beschadigde de mens het Principe van het Kruis en begon te offeren aan hun eigen gemaakte goden!


Zij aanbaden 'idolen' en hielden zich bezig met religieuze aanbidding in tegenstelling tot de Schepper God Jehovah. Ze offerden offers zoals Hij eiste, doch met hun hart toegewijd aan het koninkrijk van de mens. Ze creëerden goden van hun eigen ontwerp , goden die ze konden aanbidden zoals zij verkozen.


Het Offeraltaar was door de mens bedorven, door het eren van de goden die zij hadden gemaakt, in plaat van de Schepper God! 


Deuteronomium 32:5  
Verderfelijk hebben tegen Hem gehandeld, die zijn zonen niet zijn, maar een schandvlek, een verkeerd en vals geslacht.


"Hun plek is niet de plek van zijn kinderen"


Deuteronomium 4:25
Wanneer gij kinderen en kindskinderen verwekt hebt en in het land ingeburgerd zijt en gij dan verderfelijk handelt door een beeld te maken in welke gedaante ook, en doet wat kwaad is in de ogen van de HERE, uw God, en Hem krenkt,


1 Koningen 17:21-23
Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de HERE en zeide: HERE, mijn God! Laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de HERE hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het boven vertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei: Zie, uw zoon leeft.

“Zie, uw zoon leeft”


We komen uit het voertuig van het Beest, Draak van dood en hel. Wij zullen niet sterven maar leven. Onze Kinderen en Kleinkinderen zullen niet worden gevangen in de Laatste Holocaust die op de aarde komt. Wij zijn de Kerk van de Verlosten, de Victorie behoort tot de Here God.


Openbaring 1:18
Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar Ik ben levend, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van de hel en de dood.


Romeinen 8:15 
Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 


De Zegevierende Kerk van Jezus Christus overwint Triomfantelijk, Gekleed in Geestelijke Klederen van zuiver fijn Wit Linnen.
En ik, Johannes, zag de Heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de Hemel, toebereid als een Bruid voor haar man versierd.


"Het nieuwe Jeruzalem"

Jesaja 54:11  
Gij, ellendige, door storm voortgedreven, ongetrooste, zie, Ik leg uw stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen,


Openbaring 21:18-20
Het materiaal van de muur was jaspis; en de stad was zuiver goud, gelijk aan helder glas. De fundamenten van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste fundament was Jaspis; het tweede Saffier, de derde , Chalcedoon (Robijn); de vierde, Smaragd; de vijfde, Sardonyx ; het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste Beryl, het negende Topaas, de tiende, Chrysopraas; het elfde Hyacinth (Saffier), het twaalfde Amethyst.


"Het Hemelse Verzoendeksel"


Het Verzoendeksel is gelegen in deze Hemelse tabernakel, net zoals het was in de Oudtestamentische Tabernakel. God had voor de Joodse Hogepriester vereist eenmaal per jaar een ceremonieel offer te brengen als Verzoening voor de zonden van het volk Israël. Het offer beeldde de komende Messias uit Die ooit zou sterven aan het Kruis voor de zonden en de misdaden van alle mensen. Deze ceremoniële gebeurtenis hield op toen Christus stierf aan het Kruis, omdat de schaduw van de dingen die zouden komen nu was verouderd, Jezus had de profetie vervuld.


Het is alleen het Bloed van Jezus Christus die ons als ware zonen en dochters van de Heer God Almachtig gaat Voortbrengen.


Wij verklaren in Jezus naam dat de ware zonen en dochters van de Heer in 2014 Voort zullen komen gewassen in het Bloed van het Lam van God Jezus Christus.
"Jezus' Bloed wast onze zonden"

"Christus verzoende eens en voor altijd"

"Het Bloed moet worden toegepast"

Hebreeën 10:19
"Daar wij dan, broeders, vrijmoedigheid in het Heiligdom te gaan door het Bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En een grote priester over het huis van God. Zo laat ons toegaan van Jezus.


Wat dit betekent is dat je in je verstand moet beseffen dat het Bloed van Christus uw zonden heeft weggewassen en alle gebrek en vlek en rimpels, en dat ze zijn voorgoed weg zijn" ... “Hem, Die ons liefgehad heeft en ons gewassen heeft van onze zonden in Zijn eigen Bloed"


Openbaring 1:5 
En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed


WANNEER IK HET BLOED ZIE, ZAL IK U VOORBIJGAAN! De Heer zou de eerstgeborene in het gehele land Egypte slaan vanwege de valse goden van de Egyptenaren.


Echter, de Heer zou de eerstgeborene NIET slaan als Hij het Bloed van het Lam op de zijstijlen en bovenste latei van de deurpost zag. Het Bloed moet worden toegepast! Wat als het Lam wel was gedood, maar het bloed was niet toegepast op de deurposten?


Toen stierven de eerstgeborenen! Het doden van het Lam was op zichzelf genomen niet genoeg. Het vergoten Bloed van het Lam MOEST WORDEN TOEGEPAST! Het lam moest een jong mannelijke lam zijn zonder enige ziekte of afwijkingen. Het lam moest worden gedood en het bloed opgevangen, zodat het kon worden toegepast op de deurposten van het huis. Dit was de enige uitweg voor de eerstgeborene voor zowel de Israëlieten als de Egyptenaren!


De Vijand wil de eerstgeborenen. Het Maçonnieke broederschap en de Illuminati hebben binnen hun eden en allianties een toewijding opgebouwd om de eerstgeboren zoon te offeren op het Altaar van Baal. De plannen van de OWO zijn om massa’s te nemen in een definitieve holocaust op de aarde.


“De kracht van Verlossing is in het Evangelie, niet onze Welsprekende Woorden”


Romeinen 1:16
Want ik schaam mij het EVANGELIE van CHISTUS niet; want het is de KRACHT van GOD tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.


De beste manier om iedereen om de Heer te winnen is geef ze het eerlijke eenvoudige goede nieuws ( evangelie ) van Jezus Christus.


Openbaring 12:11
En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.


Openbaring 4:3  
En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en Sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 


Openbaring 21:10-11
En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.
“Vergeet de vroegere dingen; blijf niet op het verleden stilstaan”
Gods Zegen

Josie Hagen


 ===============================================


Lees verder in onderstaande linken:

Zeven Nederlanders bij Bilderberg


Bilderberg Kopenhagen 2014 Osborne Mandelson Balls


Europese Borghezio Renzi een Marionet van de Bilderberg club


Agenda Bilderberg bijeenkomst uitgelekt


Bilderberg bijeenkomsten


Euraziatische Economische Unie voor het herstel van de USSR


Bilderberg Agenda onthuld