Pages

Wednesday, 25 June 2014

Het Opstijgen van 'Isis' Het Beest - Deel 1


Deel 1

Habakuk 2:20
Maar de HERE is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem, gij ganse aarde!


Handelingen 26:18
Om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.


"Verlicht ons begrip Here God, de Almachtige"


Ware Apostolische mensen worden geroepen om zichzelf te zuiveren van Baäl verering, stier aanbidding, zodat ze in overeenstemming zijn met de blauwdruk van Daniël, Elisa en Paulus. Dit is wat de Apostelen en Profeten van de Apostolische Kerk van Handelingen droegen, Zijn Kerk van Handelingen onthulde de magie en de boeken van bezweringen en toverspreuken zoals in het boek Handelingen 19:19.


Handelingen 19:19
Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.


Efeziërs 5:11
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
"Exodus nu"

"Wat zal er gebeuren in de laatste dagen?”


We bevinden ons in een wereld van internationale pest tactieken in militaire oorlogsvoering: economisch en in politiek.


Richteren 2:13
Wanneer zij de HERE verlieten en de god Baäl en de godin Astarte, Isis dienden,
"De Opkomst van Isis"

Zij kreeg ook titels zoals de "(Een) voor Wie het Kwaad Trilt", "Meesteres van Angst", "Vrouwe van Slachting" en "Zij Die Verwond". Als Osiris vrouw werd ze koningin van de doden.


In de islamitische staat Irak en Syrië, afgekort Isis, is een vrome Islamitische groep actief, zij voeren Jihad in Irak en Syrië. Ze zijn berucht voor vicieuze barbaarsheid en wreedheid.


"Een Dubbel Deel van Waanzin"


We hebben het seizoen van het dubbele deel van het Beest van terreur, verminking en opwekking van Baäl, de Stier, het Beest betreden, dit brengt een dubbel deel waanzin en mind control van Het Stier Beest van de “verminking” van de mensheid - de mind control.


"Het Beeld van het Beest"


Baäl aanbidding is Stier aanbidden, Koe aanbidding, het is niet alleen hekserij en rebellie en koppigheid maar in feite het heidendom en ook satanisme.


"Verminking van de mensheid"

Een Baäl priesteres is een priesteres van vuur en profetes van vuur en van verminking.


* GROTE betekenis van Irak-ISIS Situatie in de Bijbelse profetie.

“De ISIS truc: Illuminatie Tovenarij en Offeren”


Deze "elite" – een paar zijn gevoed door iets anders naast hun psychopathie - het is een occulte trouw aan krachtige symbolische entiteiten, of ze zich nu volledig bewust zijn van hun loyaliteit aan deze bevoegdheden of niet. Dit is in het merendeel van de gemanipuleerde mensheid het geval. Isis en de Illuminatie, iedereen bekend met enige mate van occulte kennis of esoterische mythologie weet dat de godin Isis een van de belangrijkste figuren is in de zogenaamde mysteriescholen en een favoriet van de Vrijmetselarij en de Illuminatie, die "het Beest de stier Horus” Isis" aanbidden.
"Baäl en Isis aanbidding zijn de Fundamenten van de verering van de Maagd Maria van 'Isis' Rome"


We moeten berouw hebben over de zonde in onze familie lijn en ons bekeren van het bloedvergieten door het Ambt van Ridders, valse Koningen en Priesters van de tempel van Baäl in de Vrijmetselarij, dit zijn Baäl Stier Ridders.


De islamitische terreurgroep ISIS is nu geweld, dood en marteling in verschillende landen aan het verspreiden - Bron Charisma nieuws, 21 Juni 2014 laatst bijgewerkt 10:00 GMT.


Ik vind het interessant - en niet toevallig - dat ISIS ook de naam van de oude Babylonische vruchtbaarheidsgodin is dat verspreid is over de hele wereld in de vorm van de Moeder-Kind 'Isis-Horus' cultus. Horus is de "god" van de oorlog en bescherming in deze oude religie. Horus is Baäl.

"Vruchtbaarheid Cult"


De godin van de oorlog van bloedvergieten van geweld. “De Natuur van het Beest Isis, Koningin en Krijger, de Koningin van Egypte, Isis, wilde alle lichaamsdelen van haar echtgenoot Osiris vinden nadat hij was vermoord. Ze was niet alleen een valse Krijger maar vertegenwoordigde de "Koe" godin “Hathor” het vrouwelijke Baäl Beest.


Ezechiël 23:45  
Maar rechtschapen mannen zullen haar richten volgens het recht dat toegepast wordt op overspeligen, en op bloedvergieters, want zij zijn overspeligen met bloed aan hun handen.


Het heidendom van Baäl zet bloedvergieten en slachting vrij en de Phoenix richt zich valselijk op uit as van de dood. Jarenlang heeft de satanische elite de geest van Isis geroepen om op te stijgen - in de occulte rituelen bij de Superbowl, Op de Olympische Spelen, in de muziek video's etc. 

Droevig om te zeggen .... het is inderdaad opgekomen ​​met een spoor van macht en terreur – zich snel verspreidend om christenen te doden .. Het plezier en de spelletjes dat mensen dachten, waren in de helft van de tijd "entertainment", maar het was natuurlijk veel meer dan entertainment. Het waren rituelen om opstijgende macht te geven aan satanische entiteiten op de planeet aarde.


Jeremia 4:31
Want ik hoor een kreet als van een, die in barensnood is, benauwdheid als van een, die voor het eerst baart, de kreet der dochter Sions; zij hijgt naar adem, breidt haar handen uit:


“Wee mij, want ik bezwijk voor moordenaars!”
"Kate Perry roept de demonische kracht ISIS"

Exodus 23:13
Ten aanzien van alles, wat Ik u bevolen heb, zult gij op uw hoede zijn; de naam van andere goden zult gij niet noemen of oproepen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden.


Jesaja 29:4
Dan zult gij vernederd worden en uw woord zal uit het stof gedempt opklinken; als van de geest van een dode zal uw stem uit de grond komen en uw woord zal uit het stof fluisteren.


 Irak is dood, maar zal nieuw leven worden ingeblazen door de antichrist zelf, waardoor de wereld verwonderd achter hem aan zal gaan. Uit alle natiën is Irak (Babylon) degene die zal Opkomen. Wie had dat gedacht? Dit kan ook een correlatie zijn met de recente bloedmaan in april, een van de vier, nu drie, die op komst zijn dit jaar. * Before its news, lees verder in onderstaande link *
"Het leger van het Beest Baäl"

Before its News 17 Juni 2014, laatst bijgewerkt om 13:02 GMT - De laatste update van Irak: Mortiergranaten raken de Amerikaanse ambassade, de VS zet 50-100 Amerikaanse strijdkrachten in om de burgers te halen. Hoe zit het met de contracten? We gaan binnenkort in oorlog en dit zal niet goed aflopen.


De dierlijke geest van het Beest Baäl is de geest van Satan zelf  - Verdorvenheid - Pornografie - Perversie - Verkrachting – Sodomie - Lust naar bloed.


Prediker 12:14  
Want God zal elke daad doen komen in het gerecht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.


Baäl aanbidding is fallische verering, de onderwereld van Babylon en Egyptische Bull Cultus, de pesterijen en verminkende geesten van onze tijd, de familie Idolen die miljoenen bindt in occultisme, bedrog en lusten en zelfs lust voor bloed.


Baäl aanbidding is stier aanbidden, fallische aanbidding kan ons in kwelling van het verstand brengen, seksuele kwelling, obsessies die kwellen en kwellende brandende lusten. Baäl is Satan en hij kent onze gebondenheden en zal op ons jagen en we worden de prooi. Het Oog van de Stier, de Bull’s Eye, het alziende oog van het Beest, de Stier, zal ons vinden.


"De Ogen van de Stier het alziende Oog van het Beest Bull, zal ons vinden""Isis Horus Seth"

"Het 3e of Innerlijke Oog - Een metafysische opening die verwijst naar de 6e chakra (Slang kracht), dat leidt tot een hoger bewustzijn. Een New Age symbool van verlichting - Wikipedia - Volgens degenen die de New Age praktiseren is het de psychische capaciteit verbonden met het occulte. Door meditatie opent men zich tot de geestelijke wereld en het is door dit proces dat men een veranderde staat van bewustzijn bereikt.


Het legen van je geest en het openen van een 'deur' .... welke ik suggereer als een "demonische deuropening". In het boeddhisme staat het middelste oog bekend als de Shiva. In het hindoeïsme is dit het oog van helderziendheid. In Egypte is het bekend als het Oog van Horus of het Oog van Osiris.


Het Hebreeuwse woord voor ogen is geen meervoud, maar enkelvoud. Met andere woorden de slang beweerde dat hun oog open zou gaan en hun 'kennis' zou zich verbreden. Hun geestelijke ogen waren nooit bedoeld om open te gaan voor het occulte.


Velen geloven vandaag dat het openen van het “Derde Oog” of de “Pijnappelklier” een onschadelijke geestelijke oefening die nodig is voor geestelijke volwassenheid, maar ze zitten afschuwelijk verkeerd. In waarheid, het beoefenen van dingen zoals horoscopen, paranormale gaven, en “tapen” in het “derde oog” nodigt openlijk demonen uit om hun leven binnen te komen. Deze misleidende geesten en hypocriete leugenaars leiden ze af van de waarheid van Christus."De Bulls Eye"

Ezechiël 23:11
Hoewel haar Oholiba zag wat er met haar zuster Ohola gebeurd was, volgde zij haar rechtstreeks in haar voetsteppen en ontbrandde zij toch in nog feller hartstocht dan haar zuster en pleegde nog erger ontucht dan zij. En ze was nog meer verdorven, en verliet zich aan haar lust en prostitutie.

" Verdorvenheid "

"Dit beest had vier koppen, en het werd macht gegeven om te heersen"
"De Natuur van het Beest Stier is Verminking, Woede, Bloedvergieten"


De verering van de Stier Beest Baäl Isis zal onze persoonlijkheid, ons karakter en onze karakter, verweven in ons lichaam ziel en geest, beïnvloeden.


Het lichaam – Heeft gevolgen door verminking, ritueel bloedvergieten, ritueel bloed misbruik en dood.


De Ziel – De Stier aanbidding heeft gevolgen op ons verstand, wil en emoties en impregneert hen met woede en geweld en gigantisch misbruik, "Het is de Natuur van het Beest"


De Geest - Onze geest raakt verontreinigd door de woede en boosheid van een valse krijger, en woede en boosheid tegenover God en geestelijke misbruik door de Stier”


Is de verering van Baäl gewoon een oudtestamentisch ding? Nee, het vecht tegen de bedoelingen van God, krachtig als altijd. In feite stijgt het op als een overstroming. En God oordeelt het.

“Nee! Het voert tegen de bedoelingen van God”Jameh moskee van Yazd binnen de Yazd provincie Iran


"De Koepel van de Islam"

Hosea 12:12  
Was Gilead boosheid, zij zijn tot louter niets geworden; heeft men in Gilgal stieren geofferd, ook hun altaren zijn als steenhopen worden in de voren van het veld.


Het is nu de tijd voor ons om te verklaren dat er niets van het Beest Baäl in ons leven achterblijft, maar dat alleen de as wordt overgelaten en dat de as het Huis, de Tempel, en al onze gezinnen nu zal zuiveren.


"Reinig ons Here God en maak ons wit als sneeuw"


Psalm 51:7
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;


Psalm 51:4
Was al mijn ongerechtigheid, iniquity, weg Here, reinig mij van mijn zonde.


“Reinig onze Bloodlijnen Here God, Zuiver ons,
Reinig ons van alle Vruchtbaarheidsculten”


Efeziërs 2:16
En de twee, tot één Lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het Kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.


2 Samuël 1:19
Uw glorie, o Israël – is verslagen op uw hoogten! Hoe zijn de helden gevallen!
“Het Vrijmetselaars Illuminatie Symbool van de schedel en botten in de vlag”

ISIS leider Abu Muhammad Al-Adnani is geciteerd door inlichtingenbronnen, zeggende:
Marcheer naar Bagdad al-Rashid, het Bagdad van het Kalifaat. We hebben een rekening te vereffenen ... Wees zeker van de overwinning van Allah zolang je Hem vreest." CNN, 13 Juni 2014 laatst bijgewerkt om 20:23 GMT.


“Profetie is vervuld de Antichrist is Ontstaan ​​als Iran Beweegt in Irak”


Daarom heb ik gehouwen hen door de profeten; Ik heb ze gedood door de woorden van mijn mond: en uw oordelen zijn als het licht dat voortkomt.


Hosea 6:5
Daarom heb Ik er door de profeten op ingehouwen, heb Ik hen gedood door de woorden van mijn mond. De oordelen over u waren een doorbrekend licht.


Vader in Jezus naam we roepen om Uw Genade en Uw Barmhartigheid in dit uur van duisternis en Oordeel.


Wij verklaren een omhoog trekken van de fundamenten van stier aanbidding Baäl verering in onze familie lijn of we ze met onze natuurlijke ogen kunnen zien of niet.


Wij zetten vrij een Geest van Heiligheid en een Geest van Opwekking om elk fundament van Baäl helemaal omhoog te trekken, elk fundament van Baäl festivals feestdag en feestvreugde in onze familie lijnen, Fundamenten van vele generaties.
Toen zei hij, Hoort gij, daarom het Woord van de HEER:


1 Koningen 22:19
Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde.


‘”Hoor het Woord van De Heer’’


Breek de macht van Baäl en Isis Aanbidding, we moeten uit de Koe Aanbidding komen. Het is onderdeel van de Vruchtbaarheidscultus en Hoererij.ISIS' Is de Oude Godin van de Magie en Genezing;

Ze is bekend als de Koningin van de Troon.

Ze is waarschijnlijk de bekendste Godheid van het Egyptische Pantheon.


Efeziërs 2:1-2
Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,
Efeziërs 3:10
Zijn bedoeling was nu dat door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,


Lukas 24:45
Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen.


"Nederlaag van Lucifer"


Wat heeft ons dit allemaal te vertellen? Onze God heeft over deze wereld en haar geschiedenis de controle. Inderdaad, Hij is de auteur en de scenarioschrijver van al deze voorbije en toekomstige climax gebeurtenissen. Gods prachtige plan roept ​​niet alleen voor de nederlaag van Lucifer en de verlossing van Zijn uitverkoren volk, maar ook voor de restauratie van deze planeet, om de schoonheid en orde het ooit kende. Nadat de getuigen van Zijn verbondsvolk, de verdrukte heiligen, zal Jezus Christus, de Messias, deze wereld heroveren. Hij zal het bevrijden van de machten der duisternis.


Dus de Uitverkorenen van deze tijd zijn in de lus. Wij, de heiligen, zijn vitaal betrokken bij Gods plan voor de verlossing van deze wereld. We kunnen niet ontsnappen aan onze verantwoordelijkheid.


“Want wij zijn wel slaven, maar onze God heeft ons niet verlaten in onze slavernij


Ezra 9:9
Want wij zijn wel slaven, maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten; Hij heeft ons gunst doen vinden bij de koningen van Perzië, dat zij ons verademing gaven om het huis van onze God te doen herrijzen en zijn puinhopen te herstellen, en ons een omtuining gaven in Juda en in Jeruzalem.


“Wij Kiezen ervoor om vaten van Goud te zijn,
fit en klaar voor het Gebruik van de Meester, Amen”


Johannes 3:16  
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.


“Is onze naam geschreven in het Boek van het Lam des Levens?”


Een tijd van grote duisternis zal komen op de aarde als deze huidige tijd tot zijn hoogtepunt komt.


Jesaja 60:1-3
Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.


"Zijn onze lampen verlicht?"

 


Gods Zegen

Josie Hagen


 =========================================


Lees verder in onderstaande linken:


Radicale Islamitische terreur groep Isis valt Irak aan


President Obama zendt VS troepen naar Irak


Iraanse troepen in Irak als Isis Bagdad dreigt te overlopen