Pages

Wednesday, 10 September 2014

De Vier Ruiters van de Apocalyps!Jesaja 14:9
Het Dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.


"Het doet al de koningen van de naties opstaan van hun tronen"


"Alle nationale en mondiale gebeurtenissen zijn op dit moment in beweging en zetten de fase in voor de Vier Ruiters van de Apocalyps en de "Dag van de Heer".


Waanvoorstellingen, goddeloze Utopische visies, wijzen linea recta naar de Dag van de Heer.


De enige hoop in ieder dag is de Heer Jezus Christus, de Verlosser van de Wereld"!
Of u ontvangt deze Realiteit, of niet!

De jongeren van vandaag zijn volledig gebonden aan hun I-Phone voor de ontvangst van de indoctrinatie  "Doe zoals je wilt" wetteloze en goddeloze ideologie van de god van deze wereld. Als verstandelijke gevoelloze robots worden deze uit alle lagen van het leven subtiel gegoten, gemaakt en vormgegeven in wetteloze marionetten en instrumenten van de poppen meester’s ontwerp.


Romeinen 1:18-32 
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart…


2 Korintiërs 4:3-4
Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god van deze wereld met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.


"De god van deze wereld heeft het verstand, de Mind, verblind"


2 Korintiërs 11:14-15
Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.


"Werktuigen van het ontwerp van de meester poppenspeler"


Versnelling van de Mind Control van het Beest  "De Draak". Het volgt elkaar in een steeds sneller tempo op. We moeten oren hebben om te horen wat de Geest van God zegt tot de Kerken.


Openbaring 2:11
Wie een oor heeft, die hoort, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.


“Wij de Kerk zullen deel van het antwoord zijn”


Jesaja 5:18-19
Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde als met een wagentouw; die zeggen: “Laat God opschieten, Laat Hem zijn werk snel volvoeren, opdat wij het zien; het raadsbesluit van de Heilige Israëls nadere en kome, opdat wij het leren kennen.


Johannes 16:12-13
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.


*Wij en onze families zullen niet blijven liggen op het offeraltaar van verminking en onthoofding en vernietiging, we zullen eraf komen in de naam van Jezus!“Genocide”

Genocide is de doelbewuste vernietiging van een raciale, religieuze of etnische groep '(uit Chambers woordenboek). Genocide, ongeacht of het feit is gepleegd in de tijd van vrede of in tijd van oorlog, is een misdaad volgens het internationaal recht. Genocide betekent één van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om te vernietigen, in zijn geheel of gedeeltelijk, een nationale, ethische, raciale of religieuze groep als zodanig:

Genesis 3:22  
En de HERE God zei: Zie, de mens is geworden als Onzer een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.”


"Het kennen van goed en kwaad"


Islam en Vrijmetselarij bundelen op het toppunt van de hoogtepunten van de 33e graad waar ze samenbinden.


"Het is de Gouvernementele Pinakel, letterlijk en geestelijk"


Spreuken 7:27
Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkamers van de dood.


“Afdalen naar de binnenkamers van de dood”


"De Bolwerken van Dood en Hel"

“Inderdaad Satan komt om te roven te stelen en te vernietigen”

"Hij is de Koning van dood"


De theorie dat de Zwarte Moslim beweging werd gemaakt op basis van de kennis van de Maçonnieke Orde. In de eerste decennia van de 20e eeuw vestigde de adellijke Drew Ali een politieke en religieuze organisatie,  vandaag de dag bekend als de “Moorse Science Tempel” van Amerika.


“We Scheiden onszelf af van de  van de verbintenis van de voorvaders”

*We moeten ons afscheiden van de verbintenis die een sterke man van dood en hel en wurging brengt.

Bevrijding van de valse zetels van de macht.

“Bevrijd ons van alle Kwaad Heer God de Eeuwige”


*We breken in Jezus naam de set-up in onze familie geschiedenis van de holocaust die onze huizen en onze levens heeft gebonden.


* We breken de kracht van het bloedvergieten van de Oranje Loge.


* De Kracht van Dood breekt af van onze levens in Jezus naam.


* Wij verklaren in Jezus naam dat het familie bolwerk van zwakheid met Dood en Hel, van zwakte en chronische ziekte, Apolyon met zwakheid, laat onze levens en familie gaan. Het zal mijn lichaam en ziel vrijgeven en ik zal uit alle zwakheid komen in de Kracht van God.


“Het Bloed Verbond met het Lam is het centrum van onze Redding”
                   

Als we in de laatste dagen willen blijven staan​​ moeten we echt vrij zijn van het bloed en vuur van Dood en Hel. Het vuur van Verdrukking kan een realiteit zijn in onze levens, met dood en Vuur, Vuur is het symbool van verwoesting in een persoon ’s leven.


“Oranje bloed komt van ons af”

Occulte verbonden en occulte goden van bloed en vuur kunnen een persoon meenemen in dood en ziekte van "Magere Hein"


*Wij verklaren dat iedere fundamentele steen in onze familie lijnen, onze familie geschiedenis en kerkgeschiedenis, van ons Geestelijk DNA, de Genetische binding van Godfried van Bouillon afkomt van onze levens, in Jezus naam, Valse Apostel, valse fundamentele steen van de Orde van Oranje kom af van onze huizen en kerkgeschiedenis.


*Wij verklaren het bloedvergieten en het bloedbad in de kerkgeschiedenis van de Orange Loge, Wees over en wordt gebroken in de naam van Jezus Christus.


Openbaring 16:10
En de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn rijk werd ondergedompeld in duisternis, en mensen kauwden in doodsangst op hun tong van pijn,


“En zijn koninkrijk van ondergedompeld in duisternis”

“De Zetel, de Troon van het Beest is in onze duisternis”9de Graad Schort van Memphis en Mizraïm. Negen (9) is heilig, Schotse Rite 9de Graad Schort, Ook Egyptische Rite Afgehakt Hoofd De Islam Alliance.


Job 12:22
Hij legt de diepten uit de donkerheid bloot en brengt de diepe duisternis aan het licht.


Jesaja 45:3  
En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël.

"Hij onthult mysteries van de duisternis"


De Verborgen Hand die de Geschiede Vormde
en nog steeds de hedendaagse geschiedenis vorm geeft”
  

"Marquis de Lafayette was een 33e graad Vrijmetselaar"

Werd de loop van de Geschiedenis geregisseerd door een kleine groep mensen met gemeenschappelijke belangen? Uit de schilderijen en foto's van de grote mannen van de afgelopen eeuwen blijkt dat er een rode draad loopt die hen met elkaar verbindt. Is het toeval dat veel van hen één van hun handen verstopte bij het poseren voor een portret?


Hebreeën 6:6
Het is onmogelijk, zeg ik, om hen die eens verlicht zijn geweest, van de Hemelse gaven hebben genoten en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het Goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de toekomende eeuw en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.


 “Britse Moslimleiders overwegen Fatwa tegen ISIS”


RTNews, 31 Augustus 2014 om 20:45 GMT.
De fatwa stelt dat, hoewel de moslims een "morele verplichting" hebben om de Iraakse en Syrische bevolking te helpen, ze dat moeten doen “zonder hun eigen samenlevingen te verraden. Dus is het “religieus verboden” de IS te ondersteunen of zich erbij aan te sluiten” – dit stelt het document uit The Sunday Times.


“Waarom we het Midden-Oosten moeten helpen bij de bestrijding van de Islamitische Staat”Illustratie: John Shakespeare Apocalyps: Een kunstenaar aan het werk. Kijk hoe SMH cartoonist John Shakespeare de hedendaagse Apocalyps illustreert – lees verder in onderstaande link.

 De Apocalyps 2014”

Jeremia 25:31
Het Krijgsrumoer verbreidt zich tot aan het einde der aarde, want de HERE heeft een rechtsgeding met de volken, Hij houdt gericht over al wat leeft; de goddelozen geeft Hij over aan het zwaard, luidt het woord des HEREN.


Ezechiël 13:10
Omdat, ja omdat zij mijn volk hebben doen dwalen door te zeggen: “Vrede” zonder dat er vrede is –, als het een muur bouwt, zie, dan bepleisteren zij die met kalk;
"Castro” vergeleek de NATO met Nazi SS. Hij slaat de VS en Israël voor 'het creëren van ISIS." RTNews, 2 September 2014 om 03:05 GMT - Adolf Hitler ’s op hebzucht gebaseerde imperium ging de geschiedenis in met niet meer glorie dan de aanmoediging van die  agressieve en burgerlijke regeringen van de NAVO, waardoor ze een lachertje van Europa en de wereld maakt." OP 88-jarige leeftijd heeft Castro een uitgesproken mening op geopolitieke kwesties. Zijn intellect blijft scherp. Zijn eerlijkheid en integreteit zijn onberispelijk. Zijn openhartigheid is opmerkelijk. Zijn kennis van de cruciale punten is indrukwekkend. Over de auteur, Stephen Lendman woont in Chicago, hij schrijft voor de MoneyNewsNow.com en VeteransToday.com - Lees meer in onderstaande links.

Terwijl de mensen zeggen: "Vrede en veiligheid," zal vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontsnappen.


1 Thessalonicenzen 5:3  
Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.


1 Johannes 5:19
Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt.


“De gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze! Wat een illustratie !!”


* We moeten door de Geest van God alle Vrijmetselarij en hekserij van alle seks cultussen breken. Alle andere Allianties met het Beest van Openbaring.


* Wij verklaren een verbreken van het beeld en het zegel van het Beest, van mind control 666, breek van onze voorhoofden. We verbreken alle banden van vruchtbaarheid cultus waar we door het vuur van dood en hel over ons leven zijn gegaan. Vader in de naam van Jezus, roepen wij tot U om Genade in onze Situaties


Psalm 27:14
Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; en wacht op de HERE.


"De Slavernij van Geheime Cultussen & Eén Weg Eruit"

Exodus 7:11  
Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde.De Tijd waarin we leven.
“Aspecten van Dood den Hel”

“Afdaling naar de kamers van dood”


Spreuken 7:26-27  
Want velen zijn de slachtoffers die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen naar de binnenkamers van de dood.


"Afdaling naar de kamers van dood"


Apollyon tracht mensenlevens te vernietigen, te ruïneren, te verbrijzelen, in stukken te breken door moord om een totale verwoesting te brengen. Het leven van vele mensen op aarde is een afdaling naar de kamers van dood.


“Dood en Hel is het laatste Bolwerk dat in de Poel van Vuur wordt geworpen”


Een op de 10 meisjes seksueel misbruikt, zegt VN-rapport – BBC News, 5 september 2014 om 07:16 GMT.

“Een op de 10 meisjes seksueel misbruikt, zegt VN-rapport”


“Aspecten van dood en hel”

Waar kunnen kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik terecht? Indiase Vrouwen “woedend” op groepsverkrachting., Kijk Grim audit: “Het geweld  snijdt dwars door de grenzen van leeftijd, geografie, religie, etniciteit en inkomens”, dit zei Unicef ​​directeur Anthony Lake. Ongeveer 120 miljoen meisjes over de hele wereld - iets meer dan één op de 10 - zijn verkracht of aangerand op of onder de leeftijd van 20 - Lees meer in onderstaande link.

“Dood en Hel”


* Wij verklaren in de naam van Jezus Christus dat de geest van Dood en Hel en het verdriet en de pijn dat het heeft gebracht van ons afkomt.


* We Herroepen in Jezus naam de familie ongerechtigheid, iniquity, van het voortdurend dragen van de emotionele last van de emotionele stress en spanningen en angst.

"Elke dag Leven op mijn zenuwen"


* We breken van onze familie en woningen de martelingen van Hel van onze lichamen, onze gezondheid, onze zenuwen en onze financiën in Jezus naam.


1 Korintiërs 15:55
Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw  prikkel?


 
Hosea 13:14
Ik zal hen uit de macht van het dodenrijk bevrijden, Ik zal hen van de dood loskopen! Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.

"Aspecten van Dood en Hel op Aarde"


Elke 40 seconden: Zelfmoordcijfers Wereldwijd op 800.000 per jaar, zegt de WHO! Volgens een nieuw rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie overlijdt er elke 40 seconden ergens op aarde iemand door zelfdoding. Dit rapport is op donderdag vrijgegeven en verwijst naar de economische factoren en merkt op dat drie keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf doden. "Zelfmoord is een geweldig probleem voor de volksgezondheid.” Er is een zelfmoord om de 40 seconden - het is een groot aantal - Zie onderstaande link.


Irakcrisis: Islamitische Staat beschuldigd van etnische zuiveringen, zelfs burgers zijn gemobiliseerd tegen de Islamitische Staat, meldt BBC verslagever Gabriel Gatehouse in Amerli. Amnesty International zegt dat er nieuw bewijs is dat militanten van de Islamitische Staat een "golf van etnische zuivering" van minderheden in het noorden van Irak aan het uitvoeren is. De mensenrechtenorganisatie zei IS had de regio veranderd in "met bloed doordrenkte slagvelden" - 2 september 2014 BBCNews, laatst bijgewerkt om 11:22 GMT.


2 September 2014, Laatst bijgewerkt om 10:00 – Ebola uitbraak: Voedseloogsten in West-Afrika 'in gevaar'. “Verwoesting”.  De uitbraak van Ebola Brengt de voedsel oogsten in West-Afrika "ernstig in gevaar", waarschuwt de VN Voedsel en Landbouw organisatie (FAO). Dit heeft geleid tot een speciale waarschuwing voor Liberia, Sierra Leone en Guinee, de drie landen die het zwaarst zijn getroffen. De rijst en maïsproductie in het bijzonder zullen worden getroffen tijdens het komende oogstseizoen, zegt de FAO - Lees meer in onderstaande link.

“Meer aspecten van Dood en Dodenrijk”

“De Wereldwijde Elite”

BBC News 2 September 2014 - Vanaf het begin van de uitbraak van het Ebolavirus hebben we geen beschermende uitrusting om mee te werken gehad. Als gevolg hiervan werden zo veel artsen besmet met het virus. We moeten thuis blijven totdat we de PPE's krijgen "zei Tugbeh. Vorige week waarschuwde het hoofd van de Centers for Disease Control in de Verenigde Staten dat de situatie in West-Afrika grimmig blijft. "Ik wou dat ik het niet hoefde te zeggen, maar het zal erger worden voordat het beter wordt." CDC directeur Dr. Tom Frieden vertelde dit deze week aan de Associated Press na afloop van een reis naar Liberia. Lees meer in onderstaande link.


Numeri 16:49  
En zij, die gestorven waren door de plaag, waren veertienduizend zevenhonderd, naast degenen die gestorven waren vanwege de zaak van Korach.


Vermiste Libische Vliegtuigen laat de Vrees voor Zelfmoordaanvallen met Vliegtuigen op 9/11 toenemen.


1 Johannes 5:19
Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in De Boze ligt.

We weten dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in de macht van de boze.


Psalm 69:23
Hun tafel worde voor hun aangezicht tot een strik, en tot volle vergelding, tot een valstrik.


Johannes 12:31
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden;


Johannes 17:15  
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.

"Vrees niet, Ik heb de wereld overwonnen"


Galaten 1:4
Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader,


Genesis 22:7
Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader, en deze zei: “Hier ben ik, mijn zoon.” En hij zei: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer?

“Maar waar is het lam voor het brandoffer?"


"Henry Kissinger op de Vergadering van een Nieuwe Wereld Orde"
Het concept waarmee de moderne geopolitieke tijdperk is onderbouwd is in crisis - Wallstreet Journal, door Henry Kissinger, bijgewerkt 29 augustus 2014 om 12:04 PM.

“Ramp Voorspeld”

Jeremia 16:3-5  
Want zo zegt de HERE van de zonen en de dochters, die te dezer plaatse geboren worden, en van hun moeders die hen baren, en van hun vaders die hen verwekken, in dit land: Aan dodelijke ziekten zullen zij sterven, zij zullen niet beklaagd noch begraven worden, tot mest op de akker zullen zij zijn; of door het zwaard en de honger zullen zij aan hun eind komen, en hun lijken zullen tot voedsel zijn voor het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde. Want zo zegt de HERE: “Gij moogt geen klaaghuis binnentreden, gij moogt niet gaan om rouwbeklag te doen en hun geen deelneming betonen, want Ik neem van dit volk mijn vrede weg, luidt het woord des HEREN, de genade en het erbarmen!


"Golf Monarchieën verenigen in paniek over Islamitische Staat"

Het als een dolle doorgaan van de Jihadistische groepen in Syrië en Irak overschaduwt de bezorgdheid over Moslimbroederschap-UBAI, Verenigde Arabische Emiraten (AFP) - Vooruitgang door Jihadisten in Syrië en Irak, de VS vraagt ​​om een coalitie tegen hen, hebben de Golf Monarchieën doen besluiten hun geschillen over Qatar ondersteuning van de Moslim Broederschap opzij te zetten.


Job 15:21
Schrikwekkende geluiden klinken in zijn oren, in volle vrede overvalt hem de verwoester.


Nu zijn Groot Brittannië en de Verenigde Staten goede bondgenoten, maar in 1812 waren deze twee landen in oorlog. Dertig jaar nadat de VS haar onafhankelijkheid van het moederland had veilig gesteld, verklaarde President James Madison de oorlog aan Groot-Brittannië, in een tijd waarin we voor ons hele bestaan vochten tegen Napoleon Bonaparte. De Verbranding van het Witte Huis, 1814 door Tom Freeman (2004), 24 augustus 1814 invasie.

“Dood en Hel”

TheWashingtonPost.com, Door Mitt Romney op 4 september 2014 - De behoefte aan een machtige Amerikaanse leger. De schrijver is de voormalige gouverneur van Massachusetts. In 2012, de Republikeinse Partij nomineerde hem voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Rusland valt binnen, China intimideert, Iran draait rondjes, de Islamitische Staat een terroristische dreiging "boven alles wat we hebben gezien", aldus de minister van Defensie in Washington. De-wereld-behoefte-een-machtige-VS -militair Leger - Lees meer in onderstaande link.


2 Kronieken 20:1-4
Daarna geschiedde het, dat de Moabieten, de Ammonieten en met hen een deel van de Meünieten tegen Josafat ten strijde trokken. Men kwam Josafat melden: Een grote menigte is tegen u opgetrokken van de overkant der zee, uit Aram; zie, zij zijn in Chaseson -Tamar – dat is Engedi. Toen werd Josafat bevreesd en besloot de HERE te raadplegen; hij riep voor geheel Juda een vasten uit, en Juda kwam bijeen om hulp te zoeken bij de HERE; ja, men kwam uit al de steden van Juda om de HERE te zoeken.


“De Profetie van Jahaziel”

Een van mijn favoriete Bijbelse waarheden is te vinden in 2 Kronieken 20, Het doet me denken dat de HEERE de overwinning geeft aan hen die op Hem vertrouwen. Josafat, de koning van Juda, werd geconfronteerd met de grootste externe bedreiging van zijn regeerperiode. Een grote menigte van Moabieten, Ammonieten, en anderen uit Syrië hadden een samenzwering om Juda te verpletteren. In het zicht van ongelooflijk kansen, Vernederde Josafat zich voor de Heer; en het resultaat was de grootste Overwinning hij ooit had meegemaakt! De profeet Jahaziel, Hebreeuws voor – God gezien, de machtige profeet van God, brengt deze woorden door de tijd en door middel van het "Woord van de Heer" om iedereen te troosten, zelfs degene die nu worden geconfronteerd met ogenschijnlijk hopeloze situaties!


 “Om hen te troosten die zelfs nu worden geconfronteerd met hopeloze situaties”“Leger van God”

Tirannen zullen komen en gaan, maar de strijd is van de Heer.

Deuteronomium 22:10  
Gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen.


“Shimon Peres en Paus Franciscus hebben een Speciale Bijeenkomst”


Voormalig Israëlische President Shimon Peres en paus Franciscus zullen morgen een speciale bijeenkomst in het Vaticaan houden. Peres zal donderdag naar Rome vertrekken voor een onderonsje met de Paus. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het einde van “Operation Protective Edge” en de toename van terroristische aanslagen in heel het Midden-Oosten. Tijdens de vergadering, die zal plaatsvinden in de ochtend, zal Peres Paus Franciscus bijpraten over de laatste stand van zaken tussen Israël en de Palestijnen na het einde van Operatie Beschermend Edge en de wapenstilstand tussen de twee partijen - jspacenews.com op 3 september 2014.


“Meer Aspecten van Dood en de Hel (Dodenrijk)"


“De Hindoe golf is Begonnen”

De Hindoe golf is begonnen; in 10 jaar zullen we alle christenen en hindoes converteren. IS - Singh legt deze verklaring af in een kerk in de UP's Hathras na het 'omzetten' van een christelijk gezin naar het Hindoeïsme. We zullen onze Hindoe samenleving reinigen. We zullen niet toestaan ​​dat de samenzwering van de kerk of moskee zal slagen in Bharat (India), voegde hij eraan toe - RSS lid Rajeshwar Singh op 5 september 2014, 21:09 PM.


Spreuken 15:24
Het pad des levens gaat voor de verstandige opwaarts, opdat hij ontwijkt het dodenrijk beneden.


Daniël 1:20  
In elke zaak, waarbij het aankwam op wijs inzicht en waarover de koning hen ondervroeg, bevond hij hen tienmaal voortreffelijker dan al de geleerden en de bezweerders in zijn ganse rijk.


1 Koningen 4:34  
En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden.


En koningen van elke natie stuurden hun ambassadeurs naar de wijsheid van Salomo te luisteren.


“Zijn Ambassadeurs op Aarde”

“Wij zijn Christus' Ambassadeurs”

2 Corinthiërs 5:20-21
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.


1 Johannes 1:7
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het Bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.


Johannes 14:30-31  
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de Overste van de wereld komt en heeft niets tegen Mij, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft.Openbaring 16:15
Zie, Ik kom als een dief. Gezegend is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en zijn schaamte niet gezien worde.

“Een Gebed voor Bevrijding”

Klaagliederen 3:60-61
O HEER, U hebt mijn verdrukking gezien. Gij ziet al hun wraakzucht, al hun overleggingen tegen mij. Gij hoort, o HERE, hun smaad, al hun overleggingen tegen mij,


Exodus 32:32
Maar nu, vergeef toch hun zonde – en zo niet, delg mij dan uit het boek dat Gij geschreven hebt.


Zacharia 9:12  
Keert terug naar de burcht, gij gevangenen, die hoop moogt koesteren; nog heden verkondig Ik: dubbel zal Ik u vergelding doen.


Daniël 12:2  
Menigten van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.


De Eindtijd Oogst”
  

1 Thessalonicenzen 5:3  
Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.


Jezus vergeleek zichzelf met een "dief in de nacht", die op een uur, "dat niemand weet" komt en voor deze mensen, die met lege olielampen stonden te kijken, zal een "plotselinge vernietiging" over hen komen, zoals de weeën voor een barende vrouw komen en het zou te laat zijn voor hen om de toorn van God te ontsnappen.

“De Dief in de Nacht”

Leviticus 10:9
Wijn of bedwelmende drank zult gij niet drinken, gij noch uw zonen, wanneer gij de tent der samenkomst binnengaat, opdat gij niet sterft – het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten:


Als een priester dienst deed om ’s nachts naar het vuur te kijken, mocht hij tijdens zijn dienst niet in slaap vallen, want als hij dat deed, zou het vuur niet blijven branden en zou het vuur uitgaan, en daarbij oordeel op de hele natie van Israël brengen. De priesters werden ook bevolen geen wijn of sterke drank te nemen terwijl zij dienst deden in de Tempel. Alcohol in hun bloed zou hun aanbidding verontreinigen en ervoor zorgen dat ze dronken, lui en slaperig werden. Omdat de Hogepriester op een uur toen ze hem het minste verwachtten kwam opdagen, gaven de priesters hem de bijnaam "de dief in de nacht”.


Het Mysterie van het Shemitah Boek - Het Bijbelse principe van het zevende jaar, waarin de velden braak lagen (Leviticus 25:1-7) en waarin schulden werden kwijt gescholden (Deuteronomy 15:1-11) heet in het Hebreeuws Shemitah. Is het mogelijk dat dit Bijbelse patroon van de Shemitah veel dieper gaat, dat het voorziet in antwoorden op Gods Goddelijke timing voor gebeurtenissen in onze recente geschiedenis en datgene wat nog staat te gebeuren? Binnen de Shemitah bestaat daar een drieduizend-jaar-oud Bijbels Mysterie dat ...


2 Tessalonicenzen 1:9
Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de Heerlijkheid van Zijn Macht,


3 September 2014 - Terwijl de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) deze week in voorbereiding is voor een top in Wales, zullen ten minstens twee internationale kwesties centraal staan om een strategische visie neer te zetten voor de allianties in de komende jaren. Russische agressie en interventie in de Oekraïne en de strijd tegen de aanval van de Islamitische Staat, aanwezig in Noord-Irak, zijn twee zeer unieke, aparte en uitdagende problemen voor de leiders van het Atlantisch Bondgenootschap. Lees meer: ​​in onderstaande link.

"Het doet alle Koningen van de Naties opstaan van hun tronen"


"Triomfantelijke Gejuich over Babel"

Jesaja 14:8-9
Ook verheugen zich de dennen over u, en de cederen van Libanon, zeggende: Sinds dat gij daar neerligt, komt niemand tegen ons op, die ons afhouwt. Het rijk van de dood beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan, wanneer u zou komen. Het schudt ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden;


“U bent aan ons gelijk geworden”VATICAANSTAD - Voormalig president Shimon Peres is donderdag bij paus Franciscus op Audiëntie in Vaticaanstad gekomen na het voorstellen van een soort Verenigde Naties voor religies. Peres (91), die 's werelds oudste staatshoofd was tot zijn termijn zes weken geleden eindigde, had te midden van de toenemende spanningen in het Midden-Oosten een ontmoeting met Franciscus. Hij gebruikte de gesprekken om mensenrechtenschendingen van Hamas te benadrukken en om de opkomst van het antisemitisme in Europa te bespreken - The Jerusalem Post, 5 september 2014 om 00:32 uur.

Maar het belangrijkste onderwerp van gesprek was Peres ‘s idee om een VN-achtige organisatie te creëren die hij de “Verenigde Religies" noemde.Het Witte Huis vraagt voor een extra $ 58.000.000 om de ontwikkeling en productie van Ebola-virus medicijnen en twee mogelijke Ebola vaccins te versnellen - The Washington Post 5 september 2014.

“Dood en Hel”

India: “Ozonvervuiling doodt genoeg gewassen waarmee bijna 100mn armen per jaar hadden kunnen worden gevoed - Studie. Miljoenen tonnen van India ’s belangrijkste gewassen raken jaarlijks beschadigd als gevolg van luchtvervuiling. De belangrijkste gewassen van het land – zijn in een tijdsbestek van slechts een jaar, door ozonvervuiling aangetast en de Indiase economie van miljoenen tonnen tarwe, rijst, soja en katoen beroofd. Een verlies van $ 1.290.000.000, vertaald als voedsel voor de 94 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Deze cijfers werden openbaar gemaakt in het onderzoek met als titel "De verlagingen in India 's gewasopbrengst te wijten aan ozon" - gepubliceerd in het tijdschrift Geophysical Research Letters - Gepubliceerd tijd: 6 september 2014 16:05 RTNEWS


Openbaring 1:1
Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.


Openbaring 13:8
En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.


Psalm 69:29
Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.


Openbaring 5:13
En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: “Aan Hem, die op de Troon gezeten is, en het Lam zij de Lof en de Eer en de Heerlijkheid en de Kracht tot in alle Eeuwigheden!”Jesaja 49:6
Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zou zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der Volken, opdat Mijn Heil reikt tot het einde der aarde.


Zacharia 8:23
“Zo zegt de HERE der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”
Gods zegen

Josie Hagen 

-----------------------------------------------------------


Lees verder in onderstaande linken:

Daarom moeten wij het Midden-Oosten  helpen bij de bestrijding van IS

Eén op de 10 meisjes seksueel misbruikt – zegt VN rapport


Wereldwijde zelfmoordcijfers


De ergste uitbraak van Ebola in de geschiedenis – Hoe het Afrikaanse steden bereikt


Fidel Castro vergelijkt de NAVO met de Nazi


Henry Kissinger op een Vergadering van een Nieuwe Wereld Orde


Mitt Romney de Wereld heeft behoefte aan een sterk VS leger


Shimon Peres en Paus Franciscus hadden een special bijeenkomst


Top Islamitische Staat Koerdistan Turkije


Politiek en diplomaat Peres doet voorstel aan Paus in Vaticaan - VN voor Religies


Britse Moslim Fatwa Isis