Pages

Monday, 1 September 2014

Dood en Hel is Apollyon - De Vernietiger Stijgt op over de Aarde - Openbaring 9-11."Ze hebben over hen als koning de Abbadon de Vernietiger van leven"

"Profeteer aan de adem; profeteer, mensenkind, en zeg het"

Toen zei Hij tegen mij: 'Profeteer tot de levensadem; profeteer, mensenkind, en zeg het. Dit heeft de Soevereine Heer gezegd: “Kom, adem, van de vier winden en blaas in deze doden, opdat zij levend worden." Ik profeteerde zoals Hij mij had bevolen, en de adem voer weer in hen. zij kwamen tot leven en stonden op hun voeten - een enorm leger.


"Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis" – Hosea 4:6


Ezechiël 37:9
Daarop zei Hij tot mij: “Profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Here HERE: kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze doden, zodat zij herleven.

"En weer leven en ademen"

Psalm 49:16
Maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij opnemen.


Jesaja 25:8
Hij zal dood voor eeuwig opslokken, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.


Jesaja 26:19
Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.

 
Jesaja 52:8
Hoor, uw wachters verheffen de stem, zij jubelen tezamen, want met eigen ogen zien zij, hoe de HERE naar Sion wederkeert.

"Deze "wachters" zijn een schat in deze dagen"

"De aarde kreunt en is aan het ontwaken. We zien een enorme toename van aardbevingen en actieve vulkanen wereldwijd".

"We moeten zien dat onze glorieuze Messias niet alleen onze plaatsvervanger is in de dood, maar ook in het leven". In Hem zijn we verlost van de eeuwige dood, maar ook van het proberen te leven in de energie van het vlees. "Een levende boom hoeft niet te streven om fruit te produceren; hij doet het gewoon"

Micha 7:8-9  
Weest niet verblijd over mij, mijn vijand: al ben ik gevallen, ik zal weder opstaan; al zit ik in het duister, de HERE zal mij tot licht zijn. Des HEREN gramschap zal ik dragen – want ik heb tegen Hem gezondigd – totdat Hij mijn zaak verdedigt en mij recht verschaft; Hij zal mij uitleiden in het licht; ik zal aanschouwen, hoe Hij gerechtigheid oefent.

"Dus nu zien we dat God Zijn volk uit hun geestelijke duisternis en blindheid terug zal brengen naar het beloofde land en dan begint Hij hun ogen te openen"


"Gods winnende strijdbijl"


We staan ​​aan de vooravond van grote dingen. De profetische stukken van de gigantische puzzel vallen snel op hun plaats. Naarmate we dichter bij de slotakte van het grootste drama aller tijden komen, zullen we een escalatie van profetische vervulling zien. Helaas alleen degenen die geestelijke ogen om te zien hebben zullen het zien. Vele anderen zullen het alleen zien als we in deze dingen bewegen en weer anderen - die met harde harten - zullen helemaal niets van Gods profetische woord zien.

"We zullen een enorme escalatie in profetische vervulling zien"
  

De NAVO-planning ‘snelle-implementatie krachten' van 10.000 troepen voor tegenaanval Rusland - Augustus 30,2014 RTNEWS. De komende dagen zullen vol zijn van grote conflicten in de geestelijke wereld, maar ook in de natuurlijke wereld, met name in de militaire gebieden.

“Nee tegen de NAVO”: Honderden marcheerden tegen militarisme en kernwapens tijdens de top Wales.


De NAVO en de politici staan steeds verder af van het contact met de gewone mensen, John Rees van Stop de Oorlog Coalitie, vertelde RT-Nieuws. De wereld staat op de rand van een afgrond. We hebben de retoriek, van de krachtmeting, over de mogelijkheid van een conflict tussen de grote mogendheden in de Oekraïne. Mensen denken dat deze wereldleiders het niet meer onder controle hebben, maar ze hebben geen idee dat dit beleid zeer onpopulair is, "zei hij. Gepubliceerde tijd: 30 Augustus 2014 – RTNEWS.


"Dan zult u de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken".


Johannes 8:32
En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken."We komen uit de Tempel van de Holocaust"


"De Drie niveaus van de Holocaust van de totale overname." Het Drievoudige Koord van het Verbond. Satans tempel van Illuminatie van de Illusionist = Is gescheiden te zijn van de ware Goddelijke Openbaring van God. Het neemt ons mee in de Tempel van de Holocaust, de Adem van de Dood van de Engel van Dood en Hel.

Illuminatie is het licht van de Vader van de Leugen - het is de Tempel van Satans –Holocaust. Een vloed van hekserij die dood over de aarde brengt – Wij verklaren in Jezus naam dat de overname van de Illuminatie Verlichting van ons afbreekt.


2 Korintiërs 11:14  
En zonder verbazing; want Satan heeft zichzelf omgevormd tot een engel van het licht. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts…


"Een gevaarlijke, corrupte wereld zal vergaan"

Paulus en de valse Apostels.

2 Korintiërs 11:13-15  
Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Efeziërs 3:10
Opdat nu, door middel van de gemeente, aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden,


De Russische President Vladimir Poetin heeft ten opzichte van de beschietingen van de Oost-Oekraïense steden door Kiev troepen uitgevoerde acties vergeleken met die van de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het dodental van het conflict in de Oekraïne loopt op tot 2.600. “Burgers gevangen in conflictgebieden”.

Triest zoals het nu lijkt maar het doet me denken aan de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog, toen de Duitse nazi-bezetters onze steden, zoals Leningrad, omringden en direct die steden en bewoners beschoten, zei Poetin op vrijdag, toen hij sprak op het “Seliger Jeugdforum 2014 – Gepubliceerd op 29 Augustus 2014 om 10:41, RTNEWS.com


VN: Oekraïne conflict dodental stijgt tot 2.600, burgers 'gevangen in conflictgebieden'

Ezechiël 32:23  
Zijn graven liggen achter in de groeve, zijn schare rondom zijn graf; zij allen liggen verslagen door het zwaard, zij, die schrik verspreid hebben in het land der levenden.

 

Vulkaanuitbarsting op Berg Tavurvur in het oosten van Papoea-Nieuw-Guinea op vrijdag, rotsen en as de lucht in spuwend.

Openbaring 9:2  
En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de afgrond, als de rook van een grote oven; en de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de afgrond.

 

“Ze hebben als koning over zich de Abaddon, de Vernietiger van het leven”

"De Vernietiger"

Apollyon is de Koning van Dood, die over de bodemloze afgrond zit, hij is een sterke man van Dood en Hel. Goden die de levens nemen en eisen van de mensheid.

"De vernietigers van het leven"

Openbaring 9:11
En zij hebben een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam “Apollyon”.

Lukas 8:31
En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet zou bevelen in de afgrond te gaan. De demonen bleven Jezus smeken hen niet in de bodemloze put te sturen.

Toen begonnen de demonen aan Jezus te smeken om hen niet in de bodemloze put te sturen.

“Openbaring 9:11”

Militanten van de Islamitische Staat houden een derde Amerikaanse gijzelaar gevangen. Een 26-jarige hulpverlener werd vorig jaar in Syrië ontvoerd. De Jihadistische groepering eist een losgeld van $ 6.600.000 en de vrijlating van een Moslim vrouw uit een Amerikaanse gevangenis. De ontvoerde vrouw, waarvan de familie gevraagd heeft om de identiteit niet bekend te maken, is de derde van ten minste vier Amerikanen waarvan bekend is dat zij worden vasthouden door de Islamitische Staat. IS, ook bekend als ISIS, terroriseert momenteel grote delen van het noorden en het westen van Irak na jarenlang vechten in de Syrische burgeroorlog. RTNEWS, 26 Augustus 2014 om 16:09 GMT. Laatste update op 27 Augustus 2014 om 07:29 GMT – Lees verder in de link.

 

Galaten 3:27
Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.

Acteur Leonardo Di Caprio en andere leiders, van de oppositie tegen de productie van teerzand in Alberta, Canada daagden een aantal high-profile bedrijven en overheidsinstellingen spelers uit om de ijsemmer uitdaging aan te nemen, een door sociale-media-gedreven fondsenwerving voor ALS onderzoek - "RTNEWS"

“De Illuminati uitdaging Vuur en IJs “Zuivering van Amerika” voor het Grote Menselijk Offer.”
 
"De zuiverende Amerikaanse uitdaging van vuur en ijs"De man achter de ALS IJsemmer Uitdaging sterft na verdrinking op 27-jarige leeftijd! - Express.co.uk, door Rebecca Perring op 21 Augustus 2014.

Kolossenzen 2:8
Ziet toe, dat niemand u meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus

Man achter A.L.S. ijsemmer uitdaging sterft na verdrinking op de leeftijd van 27! De Illuminati uitdaging Vuur en IJs, “Zuivering van Amerika”, voor het Grote Menselijk Offer? Is deze ALS ijsemmer uitdaging een Massa Ritueel? Wat als ik u vertelde dat de IJsemmer Uitdaging een verborgen Illuminatie code was om ISIS uit te nodigen om ons te bevriezen? (Pat Holiday)

De ALS Associaties hebben meer dan $ 94.000.000 aan donaties uit de ijsemmer uitdaging in iets minder dan een maand bij elkaar geharkt. Nu vraagt de organisatie om iets anders: Handelsmerken worden aan de uitspraken toegevoegd - "ijsemmer uitdaging" en “ALS ijsemmer uitdaging” – Een handelsmerk advocaat noemt de inspanning "beschamend".

"Het Vale paard"

Openbaring 6:8
En toen het Lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was Dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.


Als het Vale Paard wordt losgelaten zal Dood en Hel ondraaglijk worden op aarde.
Ebola-uitbraak: Amerikaanse functionaris zegt dat de epidemie zal verergeren. Er zijn meer dan 2.600 bevestigde gevallen van Ebola, met ongeveer de helft van hen met dodelijke afloop - BBC News, Afrika 27 augustus 2014.  


West-Afrikaanse land Senegal is uitgegroeid tot het vijfde land van de regio met een geval van het dodelijke Ebola-virus, dat al meer dan 1.500 mensen heeft gedood. De WHO waarschuwt dat de vijf landen het risico lopen op verspreiding van de uitbraak. Gepubliceerde tijd: 30 augustus 2014 om 00:25


Ziekten en plagen moeten worden doorbroken, de angel van de dood moet worden doorbroken, door de kracht van het Bloed van Christus Jezus, Gods Lam ter Verzoening, het Offer Lam. Bij het breken, in gebed en voorbede, van de kracht van plagen en ziekten, moeten we misschien ook in de Naam van Jezus een familie geest van kanker breken, en de familie bloededen volledig breken van de machtsgreep van Dood en Hel.


"Dood en Dodenrijk volgden"


"De Koning over de put van hel"


"Omdat onze voorouders boos waren op de God van de Hemel"


Ezra 5:12
Maar nadat onze vaderen de God des hemels hadden vertoornd, gaf Hij hen over in de macht van Nebukadnessar, de koning van Babel, de Chaldeeër; en die heeft dit huis verwoest en het volk naar Babel weggevoerd.


"We moeten proactief zijn en ons bekeren in berouw, herroepen en dit van onze levens en huizen nu afbreken"


Het Vale Paard!
           

            Het Vale pak van Obama, Symbolisch?                  

Openbaring 9:11  
Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon.


Job 26:6  
Het dodenrijk ligt voor Hem open, het verderf heeft geen bedekking.


Job 28:22
Dood en Verderf zeggen: Met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen.


Job 31:12
Voorzeker, het zou een vuur tot vernietiging zijn, dat zou doorvreten en mijn ganse opbrengst zou verdelgen.


Psalm 88:12
Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering?


Spreuken 15:11  
Dodenrijk en Abaddon liggen open voor de HERE, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!


Spreuken 27:20
Dodenrijk en Abaddon zijn onverzadelijk; even onverzadelijk zijn de ogen des mensen.


“Hij is de koning van kwellende sprinkhanen en de engel van de bodemloze put”

"De Kwelling op de aarde"


(Hebreeuws: אֲבַדּוֹן, 'Ǎḇaddōn, Grieks: Apollyon, Latijn: Exterminans, Koptisch: Abbaton, wat betekent: “Een plaats van vernietiging, "De Vernietiger", "Diepten van Hel", In de Openbaring van Johannes is hij de koning van kwellende sprinkhanen en de engel van de bodemloze put. De precieze aard van Abaddon is gedebatteerd, maar het Hebreeuwse woord is gerelateerd aan de trilaterale wortel אבד (ABD),  wat in die werkwoordsvorm betekent: "Omkomen of Vergaan")

 

"De Engel van alle vernietiging"

A-bad'-on ('abaddon, "ruïne", "verderf", "vernietiging" Hoewel "vernietiging" vaak wordt gebruikt bij het vertalen van' Abaddon, is het basis idee eerder intransitief dan passief - het idee ten onder te gaan, zoals in een geruïneerde staat, een vervallen staat, in plaats van te worden geruïneerd, te worden vernietigd.


Zijn in een beschadigde staat, in plaats van geruïneerd zijn, worden vernietigd. Een dagelijks leven in “een staat van verderf en ondergang”.


“Abaddon: Het is een synoniem voor onverzadigbaarheid”, nooit tevreden zijn”


"De offerlammeren"
  


“Iglesia Ni Cristo offerlam VS de 17e graad”

"Geofferd aan de goden van Dood en Hel"


Velen zijn een offerlam op de aarde zonder het te weten, de 17e graad Vrijmetselaar opent de deur naar de slachting door de generaties.


"Laat hen die in het stof wonen wakker worden en juichen"

Jesaja 26:19
Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.

 

Openbaring 9:11 – “De Twee Torens van New York"


Openbaring 9:11
Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws “Abaddon” en in het Grieks heeft hij tot naam “Apollyon”.


"Een Bolwerk van vernietiging"

"Izebel - Antichrist - Dood en Hel"

De vernietiger Apollyon is de Koning van Dood die zit en heerst over de bodemloze put.
We moeten echt begrijpen dat de Sterke man moet worden gebroken.

 

“Apollyon is "alsem" wat bitterheid en gif betekent”

Het is de bedoeling om volkomen te vernietigen, te ruïneren, te verbrijzelen, mensenlevens in stukken te breken en te vernietigen door moord.


Ezechiël 21:11
Ja, het zwaard liet men wetten, om het ter hand te nemen; het is gescherpt en gewet, het zwaard, om in moordenaarshand te worden gegeven.


Satan de oorspronkelijke architect van de duisternis was plannen aan het maken om Zijn duistere Koninkrijk te bevorderen in de waanzin van zijn geest.


Johannes 8:44  
U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.


Vreugde bij de moorddadige afslachting van de Messias onder de hand van het ongelovige Israël. Hoe volmaakt moest deze gedachte zijn geweest in dit engelachtige gekke verdorven verstand.


1 Timotheüs 1:8-9
Wij weten, dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast, wel wetend, dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardige, maar voor wetteloze en tuchteloze, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en on-heiligen, voor vadermoorders en moedermoordenaars en doodslagers, 


"De moordenaar van de mensheid"


Veel mensen op aarde bestaan ​​in een voortdurend levende hel omdat ze onder de sterke man van dood en hel, van de moordenaar van de mensheid, zijn.

We moeten de kracht breken van de schaduw van Dood en Hel in Jezus naam.


"De moordenaar"

Vaticaans Rapport Zegt dat Paus Franciscus een ISIS Doel is.


Het Vaticaan spreekt zich uit tegen een bewering dat Paus Franciscus een doelwit is van de militante groep Islamitische Staat, ook wel bekend als ISIS.


Jeremia 51:49
Babel moet evenzo vallen voor de verslagenen van Israël, als voor Babel vielen de verslagenen der gehele aarde.


We kunnen in een verbond met de dood zijn zonder het te weten, eden die in onze families zijn afgelegd, kunnen ons direct onder een bolwerk van Dood en Hel brengen . Wanneer bloed eden worden genomen, wordt de geest van Dood aangeroepen. 'De moordenaar “Apollyon” is de legale bewaker van deze eden als de Koning over de bodemloze put.


*        Apollyon – vernietiger - ik verwerp u in elk gebied van mijn leven en elk aspect van uw werk zal van onze generaties afkomen in de naam van Jezus.

*        Ik bekeer me van de familie zonde en aanbidding van de goden BaälMolochIssisAsterotAsjera - Cheomosh dat de geestelijke deuren heeft geopend naar Dood en Hel.

*        Ik snij de bloedlijn van de generaties door die leven onder de overweldigende plaag uit Dood en Hel.

*        Wij bekeren ons in Jezus naam en breken de onderdrukking over de vrijlating vanuit alle offerplaatsen van verminking en lust naar bloed. De ketting zal breken.


Jesaja 28:15
Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.

"Onszelf in bedrog verbergen in misleiding"

Gebonden aan Apollyon door camouflage.

“Het alziende oog”


Brazilië houdt TV presidentiële verkiezingsdebat - Het alziende oog!
Kandidaten in presidentsverkiezingen hebben deelgenomen aan het eerste televisiedebat van de campagne. Zittend President Dilma Rousseff ging in een direct debat met de belangrijkste rivalen Marina Silva van de Braziliaanse socialistische partij (PSB) en Aecio Neves van de PSDB - BBC News 27 augustus 2014, laatst bijgewerkt om 08:31 GMT.


 

“500 aardbevingen in IJsland sinds middernacht”

LONDEN (AP) - Aardbevingen treffen de IJslandse vulkaan Bardabunga, de bezorgdheid neemt toe dat de magma bewegingen een uitbarsting kunnen uitlokken die het luchtverkeer kan belemmeren.

"Uw steden zullen ruïnes worden zonder bewoners"

Het Meteorologische instituut van IJslandse zegt twee aardbevingen te hebben gemeten met een kracht van 5 op de schaal van Richter, die op woensdag de vulkaan onder de enorme Vatnajokull-gletsjer deed schudden. Zo’n 500 bevingen hebben het gebied sinds middernacht geraakt – Door myfoxny.com, 27 augustus 2014, laatst bijgewerkt om 03:25 PM - meer in onderstaande link.


Jeremia 4:6
Hef de banier omhoog naar Sion, breng u in veiligheid, sta niet stil, want Ik ga onheil brengen vanuit het noorden, een grote ramp! Een leeuw is opgerezen uit zijn struikgewas, een verderver der volken is opgebroken, uitgegaan uit zijn plaats, om uw land tot een woestenij te maken; uw steden zullen verwoest worden, zodat er geen inwoners zijn. Omgordt u hierom met rouwgewaad, weeklaagt en jammert, want de brandende toorn des HEREN keert zich niet van ons af.

"En een vernietiger van volken heeft uiteengezet"

 

ISIS heeft 100.000 strijders, en groeit snel

Buitenlandse schattingen beweren tussen de 20.000 en 50.000. "[De] Islamitische Staat kwam niet uit het niets op", aldus Hisham al-Hashimi, die de Iraakse inlichtingendiensten adviseert en de ruwe informatie verzameld vanaf de grond analyseert. Hij heeft jarenlang de progressie van de groep onderzocht. "We weten dat er enkele honderden Amerikaanse paspoorthouders rondlopen bij ISIS in Syrië of Irak", dit heeft een hoge Amerikaanse functionaris gezegd. "Het is moeilijk te zeggen of ze in Syrië zijn of dat zij zich verplaatsen naar Irak".


Jeremia 2:15  
Waarover jonge leeuwen brullen, hun stem doen klinken? Ja, zij hebben zijn land tot een woestenij gemaakt, zijn steden zijn verbrand, zodat zij zonder inwoners zijn.


"Babylons bestraffing"


Dus dit is de slachtende demon godin Kali. "Haar zwaard is de vernietiger van vals bewustzijn en de acht banden die ons binden".

 

De Dood van de Onthoofden is in de hand van het gesikkelde zwaard van Ganesh Chaturthi 2014.

Het vieren van Lord Ganesha’s geboortedag in 2014. Ganesh Chaturthi, die wordt waargenomen in de Hindoe kalender maand Bhaadrapada, begint op 29 augustus en duurt tot en met 8 september. Zijn eigenschappen vertegenwoordigt overwinning over de demonische activiteit en rust van de menselijke natuur. Shiva = het deel van de Hindoe drie-eenheid, die de heerschappij over dood en verderf, een maansikkel, een opgerolde slang rond zijn nek, een drietand (trishul) in zijn ene hand en as over zijn hele lichaam heeft. Zijn voertuig is een stier (symbool van kracht) met de naam Nandi.

 

IS militanten 'onthoofden Koerdische man' - 28 augustus 2014 Laatst bijgewerkt om 23:26 BBC News. De groep Islamitische Staat geeft een video vrij waarop te zien is hoe militanten een Koerdische man doden als waarschuwing aan de strijdkrachten die in het noorden van Irak vechten.

"De Doodsengel Had Een Volk Overgeslagen om Middernacht"


Commentaar: “Er zal de eerste 10 jaar geen christenen zijn in Irak zijn”. Na tien dagen werden de overgebleven christenen voor de keuze gezet; of betaling van djizja-belasting voor religieuze minderheden en voorleggen aan inferieure status op grond van de sharia, of de stad verlaten met slechts de kleren die ze aanhadden. Mrs Elyas hoefde geen twee keer nadenken. "Ik hou van Jezus Christus," zei ze. "Niet Mohammed." Samen met haar schoonzuster en zeven anderen, onder wie de heer Eleya en zijn familie, vertrok ze. Niemand weet wat er is gebeurd met de twee die bleven. "Ik vertrouw nu niemand meer." Niet het Iraakse leger, niet de Peshmerga, en niet de Verenigde Staten. Ik heb geen vertrouwen in één van hen om ons te beschermen."


Door Emily Scharnhorst – Elk jaar aan het einde van de zomer, ongeveer 100 mijl ten noorden van Reno in de woestijn van Nevada, verzamelen tienduizenden mensen voor de Brandende Man Festiviteiten. Een oase voor de meest eclectische groep mensen op de planeet. Dit jaar was het evenement al in 44 minuten uitverkocht, maar toen het allemaal begon in 1986 als een zomerzonnewende viering, was het gewoon een bijeenkomst van een kleine groep vrienden. De in San Francisco woonachtige kunstenaar Larry Harvey en een paar medewerkers bouwden een acht meter hoge houten man op Baker Beach in San Francisco, en staken deze in brand. Rond 1990 was het evenement zo populair geworden dat het werd verplaatst naar Black Rock Desert in Nevada om meer ruimte te bieden aan de massa – Yahoo!News, maandag 25 Augustus 2014.


"Het licht van Isis"


Dominee Lady Auwsat, hogepriesteres van de tempel van Isis, Nevada, is een wettelijk bevoegd geestelijke door de Tempel van Isis, Geyserville, Californië. The Fellowship of Isis, Clonegal Castle, Wexford, Ierland en is de Lineage Houder voor Par-Auwsat Philae voor de Nuhati Fellowship Foundational Kara, Reno, Nevada.

 

Jihadistische militanten van de Islamitische Staat (IS) verschijnen en hebben, volgens activisten, "tientallen" soldaten van het Syrische leger gedood.

Blood 'Lijden in het westen van Aleppo Opstandige rebellen. Jihadistische militanten van de Islamitische Staat (IS) verschijnen en hebben, volgens activisten, "tientallen" soldaten van het Syrische leger gedood. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat de soldaten werden gevangen genomen tijdens een poging om te vluchten naar de Hama provincie na de IS bestormding van de Tabqa vliegbasis.

Syrië conflict: “VN zegt dat meer dan 3 miljoen zijn gevlucht voor de oorlog en meer dan drie miljoen Syriërs worden nu geregistreerd als vluchteling en de wanhopige crisis wordt alleen maar erger, zegt vluchtelingenorganisatie van de VN. De UNHCR zegt dat Syrië is nu "de grootste humanitaire nood van onze tijd is", met bijna de helft van alle Syriërs die gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten.

 
“Uitgeput en doodsbang”

BBC.Com nieuws, 28 Augustus 2014 om 11:17 AM - De UNHCR zegt dat een op de acht Syriërs over de grens is gevlucht en dat er in Syrië zelf nog eens 6,5 miljoen zijn ontheemd - meer dan de helft van hen zijn kinderen.

Moe Van Het Slacht Offer Zijn Bewapenen De Iraakse Christenen Zichzelf Om Te Vechten Tegen ISIS; “Praten over Jezus en de Vrede is niet genoeg zeggen ze.”


"Zend Uw licht"

Psalm 43:1-3
Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht. Want Gij zijt de God mijner toevlucht; waarom verstoot Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?


*        Heer Jezus, ik ruil mijn bloed met Golgotha ‘s Bloed, dat U Heer heeft vergoten voor mijn zonde.


Romeinen 8:19
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.

Jeremia 51:20  
Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen; Mijn oorlogswapen, met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken; Ik verbrijzelde met u paard en ruiter, en Ik verbrijzelde met u wagen en ruiter;


"Wij zijn Gods instrument - Zijn Oorlogswapen op aarde"


Spreuken 15:10-12
Gestrenge tuchtiging treft hem die het rechte pad verlaat; wie terechtwijzing haat, zal sterven. Dodenrijk en verderf, Abaddon, liggen open voor de HERE, hoeveel te meer de harten der mensenkinderen!  De spotter houdt er niet van, dat men hem terechtwijst; tot de wijzen zal hij niet gaan.


Wij, onze gezinnen, families willen niet langer voortdurend leven onder de macht van Dood en Hel als gevolg van bloedoffers en vergoten bloed door de vernietiger. Het Bloed van Jezus Christus, die de “Levensvorst” is, is voor altijd het volledige tegengif tegen de “vernietiger”, de bloeddorst van Dood en Hel. Jezus ging naar de lagere delen van de aarde en nam de sleutels van Apollyon 'De Koning over de bodemloze put.

We moeten de vernietiger 'Apollyon met onze mond, in gebed en herroepen, zijn legale rechten ontnemen van alle bloed eden alle bloed verbonden met Dood en Hel in onze generaties, in de naam van Jezus en in geloof het Bloed van het Nieuwe Verbond van toepassing laten zijn op ons leven en alle open deuren naar de verkeerde geestelijke wereld doorheen onze generaties sluiten.


Mattheüs 12:29-30  
Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij, en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit.


*        Vader in de naam van Jezus eigenen we ons het Bloed van Jezus toe voor een complete reiniging en schoonwassing en bevrijding van de aanbidding van de goden van dood en vernietiging

*        Wanneer bloededen zijn  genomen is de geest van Dood aangeroepen maar nu maken wij deze bloededen ongeldig door ze te herroepen in de naam van Jezus Christus

*        Vader in de naam van Jezus staan ​​we op tegen de sterke man van Apollyon – met een doel om te ruïneren, te gronde richten, die ons in een vervallen staat brengt, de vernietiging die voortdurend onze levens en huizen verbrijzelt.

*        Wij verklaren in de naam van Jezus een totale vernietiging van de wettelijke rechten van de vernietiger in mijn leven. We herroepen en breken alle goddeloze verbonden van Izebel, Antichrist, en Dood en Hel over al onze levens en onze huizen


Collossenzen1:13-14  
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.


Johannes 14:9
Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader?

 
1 Korintiërs 2:7
Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.


"Salomons Gebed van Toewijding"


2 Kronieken 6:29-30
Elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens en van heel Uw volk Israël, als eenieder zijn plaag en zijn pijn erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, Hoor Gij dan uit de hemel, de vaste plaats uwer woning, vergeef en vergeld ieder naar al zijn wegen, daar Gij zijn hart kent – want U alleen kent het hart der mensenkinderen,

"Hij is het Beeld van de Onzichtbare God"


Christus is het zichtbare representatie van de onzichtbare God, de Eerstgeborene en de Heer van de hele schepping.


"De suprematie van Christus"

Kolossenzen 1:15-18
Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;


Hij is de Koning van de Hemel, Hij is de Koning der Ere, Hij is de Koning der koningen, Hij de Heer der heren, Hij is het grootste fenomeen dat ooit de tijd heeft gekruist.


Toen de Heer Jezus in het negende uur aan het kruis Zijn geest vrijwillig gaf, vertrok Zijn Geest naar de onderste regionen van de aarde, genaamd Dood of Dodenrijk, de verblijfplaats van de doden.


Openbaring 20:11-15
En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. De zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En Dood en Dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.


Dodenrijk – Het Paradijs waar de Verlosten van Adam tot de moordenaar aan het kruis afwachtten op de voltooiing van het Verlossende en Verzoenende werk van Christus aan het Kruis

Efeziërs 4-8-10
Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten? Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.


1 Petrus 3:19
In welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,


1 Petrus 4:6
Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden, doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.


Tussen deze twee werelden is een geweldige vaste kloof die geen van beide partijen kunnen oversteken. Deze twee rijken zijn Voor Altijd gescheiden door het Kruis van Jezus Christus


2 Korintiërs 1:22
Die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten gegeven heeft.

“Hij heeft Zijn Heilige Strijders nodig,

om hen voor te bereiden voor de Eind Strijd”


In het tiende hoofdstuk van Daniël krijgen we een kleine, maar fascinerende blik in de geestelijke strijd die om ons heen gaande is. In Daniel’s visioen ziet hij Gods boodschapper, die hij beschrijft als een man, gekleed in linnen en goud. Tijdens het visioen vertelt de man aan Daniel dat hij eerder had willen komen, maar dat hij werd tegengehouden ​​door de prins van Perzië, en dat hij werd geholpen door een van de hoofd vorsten, Michael. Als deze man dit verhaal vertelt wordt het duidelijk dat hij het ​​niet heeft over sterfelijke prinsen. Hij heeft het over engelachtige wezens.
Gods zegen
Josie Hagen


 ==========================================

Lees verder in onderstaande linken:

Amerikaanse gijzelaar Islamitische Staat (IS)


Brazilië houdt debat presidentsverkiezingen voor het eerst op tv


Sinds middernacht 500 Aardbevingen in IJsland


Commentaar: ‘Er zullen geen Christenen meer zijn in Irak over 10 jaar’


Syrië conflict: VN zegt dat er meer dan 3 miljoen vluchtelingen zijn

Syrië conflict: Tientallen soldaten van Assad vermoord door Islamitische Staat (IS)


Moe van het slachtoffer zijn bewapenen Iraakse Christenen zichzelf om te vechten


Ice bucket (IJs emmer) Uitdaging


Paus Franciscus doelwit van Isis


Groei Isis uitbreiding Jihad