Pages

Monday, 29 September 2014

Meesteres van de Koninkrijken Zij is de Koningin aan de Fundamenten van Rome en Vrijmetselarij De Koningin van Krankzinnigheid25 September 2014

“Isis Was voor bijna 3500 jaar, de beginsel Godin van Egypte De Koningin van de Hemel”

“De Nood in de Volkeren is Extreem Hoog!”

Lukas 21:25
En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde benauwdheid van de volken met radeloze angst en verwarring, vanwege het bulderen van zee en branding,

Marcus 13:19
Want die dagen zullen dagen van zo'n verdrukking zijn als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping, die God geschapen heeft, tot nu toe, en er ook nooit meer zijn zal.

 “En er ook nooit meer geëvenaard zal worden”

               “Betekenisvolle dingen gaan Zeer interessant worden in dit laatste uur”

Ik geloof dat we letterlijk een klimatologische staat van Profetische gebeurtenissen zijn binnengegaan dat zal alles zal samenvoegen en zichzelf zal bekendmaken als grote, onmiskenbare tekenen dat de Dag van de Heer op ons is. Het zal een beangstigende tijd zijn voor degenen die niet zijn bedekt met het Bloed van het Lam, en die het Zegel van God niet op hun voorhoofden hebben, en een spannende en gebedsvolle tijd voor hen die wel bedekt zijn. 2015? Vergeet zeker niet de Tetrad 4 Bloedrode manen. Het is verbazingwekkend dat de Heer ons heeft vereerd en toevertrouwd om de dagen te zien waarover de Profeten hebben gesproken. Dank U Heer Jezus. Amen!

Handelingen 17:30-31
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, nu aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.


Efeziërs 3:10
Opdat nu door de Gemeente aan de Overheden en de Machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,


Openbaring 19:6
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het Koningschap Aanvaard. De Heer Onze God Regeert!


Omnipotent: Almachtige van Oneindige macht, als God, met zeer grote en onbeperkte autoriteit of macht; krachtige; machtige; Opperste; Almachtige.

In het oorspronkelijke Grieks:  
Strong’s G3841 – Pantokratōr, wat betekent: Hij die in het bezit is van macht over alle dingen; de heerser over allen; Almachtige God, vertaald als Almachtige. Almachtige (Omnipotent) komt van twee wortelwoorden – Pas en Kratos.

Strong’s G3956 – Pas, betekent: alles; het geheel; allesomvattend.

Strong’s G2904 – Kratos, betekent kracht; macht; macht met grote kracht; Heerschappij.

Regeren: de macht en autoriteit uitvoeren van een Soevereine; Koninklijke heerschappij of autoriteit; soevereiniteit; dominante macht of invloed; het bezitten of uitoefenen van macht of autoriteit; alles onder controle hebben; regeren of allerlei invloed uitoefenen; overwegend; domein, regering, overheersen.  


Jeremia 23:29
Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

“Dit is onze God”

Openbaring 19:15
En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, van de Almachtige.

Uit Zijn mond komt een scherp zwaards waarmee Hij de volkeren kan slaan (teisteren, krachtig neerslaan) en dat zal Hij.


“De Alleen-Heersende, de Almachtige, de Omnipotent God”


Gezegend bent U, Heer onze God, Koning van het universum, die Al mijn zonden, overtredingen en ongerechtigheden (iniquities) vergeeft, opdat ik kan worden hersteld in een juiste relatie met U.

Lucas 24:32
En zij zeiden tot elkander: Was niet ons hart brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?

‘’Maar hun ogen waren verhinderd om Hem te herkennen”


‘’Zij Herkenden Hem bij het breken van het Brood’’

Lucas 24:31
En het geschiedde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam, de zegen uitsprak, het brak en hun toereikte. En hun ogen werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij verdween uit hun midden.

“De Heer God Omnipotent”

“Open onze ogen Heer God zodat we U meer en meer kunnen herkennen”


Daniël 12:3
En de verstandigen, zij die inzicht hebben, zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

ATS Bijbels Woordenboek – Koningin van de Hemel; een naam gegeven door de Hebreeuwse afgodendienaars van de maan, Jeremia 7:18; Jeremia 44:17-18, zie ASHITORETH.

Jeremia 7:18
De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken.

Jeremia 44:17-18
maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem; toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen.


“Koningin van de hemel”
De Gezegende Toejuichend, Koningin van de hemel, Gegroet Koningin”

‘’Het Voertuig van de Illuminati – Klaagzang over Babylon’’


Jesaja 47:1-15
Daal af, en zet u neer in het stof, maagdelijke jonkvrouw, dochter van Babel. Zet u neer ter aarde, zonder troon, dochter der Chaldeeën, want men zal u niet langer de Koningin over koninkrijken noemen (zij is de Magna Mater) – Nu dan, hoor dit, wellustige, die zo onbezorgd woont; die bij uzelf zegt: Ik ben het en niemand anders; ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen. Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat u bij uzelf zei: Ik zal Koningin zijn in eeuwigheid; Niemand ziet mij: Ik ben het en niemand anders. Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat u niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan u geen vermoeden had.


Jesaja 47:5
Ga zitten, wees stil, tast rond in het duister, zegt de HERE tegen Babylon. Niet langer noemt men je Koningin, ‘Meesteres over koninkrijken’.


 “Zij die voorspellen door de nieuwe maandagen’’


“Vrouwe van het Koninkrijk zij is de Koningin bij de Fundamenten van Rome en Vrijmetselarij de Koningin van Krankzinnigheid


“Zij is het Alziende Oog, zij is Heersend Brittannië, zij Heerst over de golven”


“De Zilveren Maan van Isis Aanbidding”

De volgende nieuwe maan zal vallen op 24 September 2014. De maan is vol wanneer de maan aan de andere kant van de Aarde ten opzichte van de Zon is. Een andere manier om er naar te kijken is dat de maan, de zon en de aarde in één lijn zijn, met de aarde tussen de zon en de maan. Wanneer dit gebeurt ziet het hele oppervlakte van de maan er verlicht uit.


“Grote Sterling Zilveren Hanger van Godin Isis Maan”


“Zeg tegen de koning en tot de Koningin-moeder”

 

Gouden kroon voor de  koningin van de Hemel op de top van de Lourdes Basilica in Frankrijk.

“Koningin van de Wereld en van Vrede (valse Vrede) De Rode Cap van Rome’’

Jeremia 13:18
Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder: Verneder u, ga op de laagste plaats zitten, want wat op uw hoofd is, uw sierlijke kroon, is neergevallen.


“Zelfs de kroon van uw heerlijkheid zal neervallen”

De Top van de Piramide van Illuminati = een overname geest van de ziel. “Overname van de ziel van de mensheid – verstand (mind) – wil en Emoties

Jesaja 14:14
En u overlegde nog wel in uw hart: “Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.


"3de Geheim van Fatima illustreert Geheim visioen”


De nieuwe 112e Paus Franciscus I, Jorge Mario Bergoglio van Argentinië in Zuid Amerika:

Merk op hoe Berg van Berg-oglio hier ook Berg betekend, overeenkomend met de hieronder beschreven 3e geheim van Fatima’s Visioen van de Laatste Paus die de Berg van Calvary (Overwinning) beklimt, in een verschillend “Wit-Gaat-Zwart” Alchemistisch Scenario.

Het Woord van God maakt zeer duidelijk dat er maar één is die waardig is om de Heilige Berg van God te beklimmen.


Psalm 24:3
Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Psalm 2:6
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg.

“Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn Heilige berg”


“Valse Drie-eenheid  in de Hemelen: Izebel – Antichrist - Dood en Hel”


Johannes 7:47
De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent “u” soms ook misleid?


“Dood en Hel is de laatste sterke man, bolwerk, dat in de Poel van Vuur zal worden geworpen”


*        Wij verklaren in Jezus naam een breken van de Schedel en de gekruiste beenderen van Dood en Hel met waarzeggerij en occulte praktijken.

*         De Orde van de Schedel van dood is gebroken door de Heer Jezus Christus op de plaats van de schedel: Golgotha!


*        We komen in Jezus naam uit de valse Drie-eenheid in de hemelen, valse drie-eenheid van alle familie overeenkomsten ooit gemaakt.

De schedelkap (of calva skullcap, meervoud calvariae) is het bovenste deel van de schedel en omringt de schedelholte met de hersenen. De schedelkap (skull cap) is samengesteld uit het voorhoofdsbeen, het achterhoofdbeen  en de rechter en linker wandbeen, 

“Schedel cap’’ Rode Cap van Rome”

De Doctrine van Transcendente Magie.
Onze Lieve Vrouwe gaf Opdracht aan Johannes Paulus II om het Katholieke Gezag te verplaatsen naar Fatima Portugal in 1944. Macht werkt niet uit zichzelf, het moet worden benut. De Doctrine van Transcendente Magie, Deel II: pagina 56. Gedurende het Koninkrijk van Johannes Paulus II de hoeksteen van Petrus’ graf moet worden verwijderd en worden verplaatst naar Fatima. Omdat het Dogma van het geloof niet is bewaard in Rome, zal haar autoriteit en gezag worden verwijderd en aan Portugal worden gegeven”- Derde Geheim van Fatima (5)

1 Johannes 4:1
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

2 Petrus 2:1
Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.


Maart 2004 - Johannes Paulus II voert de opdracht van God uit en verplaatst het Kerk Gezag van Rome naar Fátima.

“De Valse Moeder van Gods Laatste Waarschuwing voor Rome”

Uitgebracht op 21 April 2010 voor de mensen. Vertaling in het Engels (Origineel Document van 4 januari 1944): Nu zal ik het derde deel van het geheim onthullen – Dit deel is de afvalligheid in de Kerk! (1) Onze Lieve Vrouwe toonde ons een visie van iemand die ik omschrijf als de Paus, staande voor een prijzende en lof toejuichende menigte. Maar er was een verschil met de echte Paus, deze Paus had een kwade blik in zijn ogen, deze Paus had ogen van het kwaad. (2) Vervolgens zagen we na een paar minuten hetzelfde.

De gebeurtenissen begonnen op 12 Oktober 2013 toe Paus Franciscus een Maria gebedswake leidde. “Laten we Maria’s voorbidden aanroepen.” Dat zij ons kan helpen om open te staan voor Gods verrassingen, Hem elke dag trouw te blijven en Hem te prijzen en bedanken, want hij is onze kracht.


“Paus Franciscus Wijdt de Hele Wereld aan het Onbevlekte Hart van Maria”

Voor zo’n geschatte 150.000 pelgrims vroeg de Paus Maria deze wijding welkom te heten, met de welwillendheid van een moeder. ” Bescherm onze levens in uw armen,  zei hij.  “Zegen en versterk elk verlangen naar goedheid, herleving en geloofsgroei; ondersteun en verlicht hoop; wek de naastenliefde op en verlevendig deze; leidt een ieder van ons op de weg van heiligheid.”


Jeremia 6:14
Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: “Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.”


Vrede, terwijl er geen vrede is. Dit was, zoals in Micha 3:5; Jeremia 6:14; Jeremia 23:17; Zacharia 10:2 de wortel van het kwaad van het werk van de valse profeet. Hij sust mannen in een valse zekerheid en narcotiseert hun geweten. Ze bouwen een muur op.


Micha 3:5
Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren:

Jeremia 6:14
Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze zeggen: “Alles gaat naar wens.” Nee, niets gaat naar wens! Er is geen vrede!

Jeremia 23:17
Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen.

Zacharia 10:2
Want de afgodsbeelden spreken bedrog, en de waarzeggers schouwen leugen; ook spreken zij van  valse dromen, zij troosten met vluchtige woorden. Daarom zijn zij weggetrokken als schapen; zij worden verdrukt, want er is geen herder.


“Valse heilige apostolische vader,

valse leraar misleader van de kerk valse vredestichter’’


Maak “Alle Knopen” in de Harten van mensen los.
In zijn toespraak benadrukt de heilige Vader dat de Maagd Maria Christenen tot de genade van God leidt, die “alle geknoopte harten”, veroorzaakt door de zonde, kan losmaken. “Deze knopen nemen onze vrede en rust weg,” zei hij, en hij drong er bij de gelovigen op aan niet de hoop op te geven dat God deze knopen kan ontkoppelen. Maria, zei hij, “brengt ons met de hand van een moeder naar de omhelzing van de vader, de vader van de genade.”

“Wijdingen Moeten Doorgaan”

Maar de aanwezigen waren enthousiast om te benadrukken dat de wijding niet stopt als de wereld wordt veranderd. Citaat uit Edward Pentin, Register correspondent van Rome.


Johannes 7:47
De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent “u” soms ook misleid?

Paus Franciscus Beweerde Zogenaamd dat de Maagd Maria Is de Tweede van de Drie-eenheid, Op Goddelijk Niveau.

Psalm 16:4
De smarten van hen, die een andere god achterna lopen, zullen vermenigvuldigd worden; ik zal hun drankoffers van bloed aan zulke goden niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen.


Nieuw verkozen paus Francis verschijnt aan het venster van zijn toekomstige privé appartement om de gelovigen, verzameld hieronder in St. Pietersplein, te zegenen tijdens het Zondag Angelus gebed in het Vaticaan. Maar tijdens het feest van onze Lieve-Vrouw van Smarten, eindigde paus Franciscus zijn reflectie met de zekerheid van de hoop van de Maagd Maria en de Moeder Kerk. "Vandaag kunnen we vooruit gaan met een hoop: de hoop die onze moeder Maria, standvastig bij het Kruis, en onze Heilige Moeder, de hiërarchische Kerk, ons geeft," zei hij.


Op Zondag 13 Oktober 2013 vierde een Plechtige Mis in Sint Pietersplein ter ere van de Maria Dag, dit is een evenement dat wordt georganiseerd als onderdeel van het Jaar van Geloof, op de verjaardag van de laatste verschijning van de Heilige Maagd Maria in Fatima op 13 oktober 1917. Als onderdeel van deze viering heeft hij ook de wereld aan het Onbevlekte Hart van Maria gewijd.

Isis, was voor bijna 3.500 jaar de beginsel Godin van Egypte De Koningin van de Hemel.

Tijdens zijn bezoek aan Brazilië droeg de Paus de zwarte Braziliaanse versie van de Koningin van de hemel. Het standbeeld, gelegen in het beroemde Piazza di Spagna, was ingewijd in 1857, verscheidene jaren na de aanneming van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Tientallen duizenden gelovigen waren voor de viering verzameld.

Voorafgaand aan de lezing van een Maria gebed door de Heilige Vader, werd een gedeelte van het boek Openbaring gelezen, waarin de Maagd Maria wordt beschreven als "een vrouw gekleed met de zon met de maan onder haar voeten en rond haar hoofd een krans van twaalf sterren."

"Heilige en Onbevlekte Maagd, aan U de eer van onze mensen en zorgzame beschermster van onze stad, we keren ons met vertrouwen en liefde naar U," zei de heilige vader aan het begin van zijn gebed. Paus Franciscus bevestigde hoofd van de Maria dood cultus.

Petje af: “De Schedel Cap van de Paus bereikt over de $250k op eBay in minder dan 36 uur.

“De Cap van Romeinse Overheersing van Indoctrinatie is weggeblazen door de Wind”


De Schedel cap was gepost op eBay op Woensdagavond en het kreeg al meer dan $100.000 in de eerste 24 uur. Op vrijdagmorgen steeg de prijs naar $250.000. De veiling wordt gesloten op woensdag 24 september 2014 – RTNEWS, meer in onderstaande link.


Jeremia 13:18
Zeg tegen de koning en tegen de koningin-moeder: “Verneder u, ga op de laagste plaats zitten, want uw hoofdbanden zijn neergevallen, zelfs de kroon van uw heerlijkheid.”
 
‘’Zelfs de kroon van uw heerlijkheid”

Johannes 7:47
De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent “u” soms ook misleid?


Franciscus spreekt ter gelegenheid van het Feest van Onze Lieve Vrouwe van Smarten in Casa Santa Marta. Hij zei het volgende:

"En dit is onze hoop. We zijn geen wezen, we hebben Moeders: Moeder Maria. Maar de Kerk is Moeder en de Moederkerk is gezalfd wanneer het hetzelfde pad van Jezus en Maria neemt: het pad van gehoorzaamheid, het pad van het lijden, en wanneer ze die houding van voortdurend leren het pad des Heren heeft. Deze twee vrouwen – Maria en de Kerk – dragen uit de hoop, dat is Christus, ze geven ons Christus, ze brengen Christus in ons voort. Zonder Maria, zou er geen Jezus Christus zijn; zonder de Kerk, kunnen we niet doorgaan". Jezus is gedegradeerd tot de derde plaatst, achter zijn moeder Maria en de Heilige Moeder Kerk; de Rooms Katholieke Kerk. De Bijbel zegt echter dat de “gezegende hoop” van de Christenen is: “De grote God en onze Verlosser Jezus Christus.”

Titus 2:13
In afwachting van de zalige hoop - de verschijning der Heerlijkheid van onze Grote God en Verlosser, Christus Jezus,

De Schrift vermeldt Maria niet één keer als zijnde de hoop van iets of iemand. Maar ben je een Katholiek, dan zegt Franciscus dat we vandaag de dag vooruit kunnen met een hoop: de hoop die onze Moeder Maria, standvastig aan het Kruis, en onze Heilige Moeder, de hiërarchische kerk, ons geven. " De positie en de titel die Paus Franciscus aan Maria heeft geschonken is, door zijn eigen woorden, gelijk of groter dan die van de tweede van de Drie-eenheid, Jezus Christus. En hoewel hij nu nog woorden heeft gebruikt, hij heeft haar status al heel doeltreffend en stevig geplaatst op het niveau van de Godheid.

2 Tessalonicenzen 2:3
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf,

‘’De zoon van vernietiging”


Een zwarte Braziliaanse versie van de heidense Koningin van de Hemel – Zwarte Madonna

“De Koningin is de personificatie van de valse Vrijheid en de Redenering”

Zij zal veroorzaken dat de mensen hun hersenen en lichamen als steen worden. Zij is de godin van steen, stoïcijns, zonder geweten, gefragmenteerd, maar zij is zo vol van het oog van jaloezie – als je naar haar kijkt zal zij u in een steen veranderen. Koningin van de stenen Vrijmetselaars.

Daniël 12:4
Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Vandaag om 8:50 op NTEB nieuws Desk - 15 September 2014. Volgens een artikel van Radio Vaticana; het meldt dat Paus Franciscus het feest van onze Lieve-Vrouw van Smarten bijwoonde op de maandagochtend Mis bij Casa Santa Marta. Hij maakte een reflectie op de Maagd Maria, over hoe ze leerde, gehoorzaamde, en leed aan de voet van het Kruis.


Ketterij – De Gezegende Maagd Moeder is “getrouwd” met de Heilige Geest.

“Gehuwd aan de valse Geest”

Jeremia 44:17-18
Nee, wij zullen beslist alle dingen doen die uit onze mond zijn uitgegaan, door reukoffers te brengen aan de koningin van de hemel en plengoffers voor haar uit te gieten, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem. Toen werden wij met brood verzadigd, hadden wij het goed en hebben wij geen rampspoed gezien. Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels wierook offers te ontsteken, en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen.


Paus Francis is naar verluidt van plan kardinaal Raymond Burke te verwijderen als hoofd van de Apostolische Signatuur (Vaticaanse "Hoger Gerechtshof") en hem in te delen aan de grotendeels ceremoniële rol als hoofd van de soevereine militaire orde van Malta. De nieuwe rol zou Burke helemaal verwijderen uit de Romeinse Curie. De Romeinse Curie is het besturingsapparaat van de Vaticaanse Heilige Stoel en de centrale raad van bestuur, bestaande uit Kardinalen en nauwe adviseurs van de Paus, waardoor de Romeinse Pontifex het bedrijf van de gehele Katholieke Kerk voert, of tenminste krachtige organen van de kerk.


Vaticaanse dagboek / Verbanning van Kardinaal Burke naar Malta. Als de onberispelijke prefect van de hoogste rechtbank van de apostolische signatuur is hij op de rand van het worden gedegradeerd tot de zuivere en respectabele rol van “ondersteuner” voor een orde van het ridderschap. Op aandringen van Paus Franciscus – Meer hierover in de onderstaande link.

Het Ware Apostolische zijn mensen die geroepen zijn om zichzelf te reinigen en zuiveren van Baäl en de Aanbidding van de valse Koningin van de hemel, zodat zij passen in dezelfde blauwdruk als Daniël, Elisa en Paulus. De Kerk van Handelingen legde Tovenarij bloot en de merkwaardige kunst en alle bezweringen.


2 Korintiërs 10:5
Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,

Handelingen 19:19
Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken.

Daniël 12:9-10
Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar degene met inzicht zal het verstaan.


“Jozua‘s Volmacht aan Leiders”

Jozua 23:11
“Neemt u zorgvuldig in acht en hebt de HERE, uw God, lief; Want als u zich op enigerlei wijze hiervan afkeert en u vastklampt aan de rest van deze volken, deze hier die bij u overgebleven zijn, en u huwelijksbanden met hen aangaat, en u zich met hen zult inlaten en zij met u, weet dan voorzeker, dat de HERE, uw God, deze volken niet verder voor u verdrijven zal; dan zullen zij u worden tot een strik en een val, tot een gesel op uw zijden en dorens in uw ogen, totdat gij vergaan zult uit dit goede land, dat de HERE, uw God, u gegeven heeft.”
  
“De Heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem”


Openbaring 21:22
En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God Almachtig, is haar tempel, en het Lam.


Gods zegen

Josie Hagen


 ==========================================


Meer in onderstaande linken:

Paus Franciscus Maagd Maria Drie-eenheid Kerk Christus


Paus Franciscus’s witte schedel cap verkocht


Verbanning naar Malta voor Kardinaal Burke