Pages

Sunday, 6 July 2014

Het opstijgen van 'Isis' Het Beest uit de Aarde - Deel 2.Deel 2

Jesaja 60:2
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn Heerlijkheid zal over u gezien worden.


Genesis 15:16
Maar in de vierde generatie zullen zij hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid, iniquity, van de Amorieten is tot nu toe niet vol.


"Sikkel, Genetische Manipulatie, Draak""De Sikkel"


"De Dood"


 "De Rode Draak"
Daniël 8:25
En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.“ISIS Plaveit de Weg voor Nieuwe Religie door Moskeeën en Heiligdommen in Irak te Vernietigen”

BBC – Isis’ Islamitische militante groepsleider Abu Bakr al-Baghdadi geeft opdracht aan Moslims om hem te gehoorzamen in zijn eerste video, temidden van nieuwsmeldingen dat hij zou zijn gedood of gewond - BBC nieuws, 5 Juli 2014 Laatst bijgewerkt om 19:02 GMT .“Isis vernietigd Irakese heiligdommen”

Ten minste vier heiligdommen van Sunni Arab of Sufi figuren zijn vernietigd, terwijl zes Sjiitische moskeeën, of Husseinyahs, ook zijn vernietigd in militant gehouden delen van de noordelijke provincie van Nineve, waarvan Mosul de hoofdstad is.

Sommige beelden laten zien hoe de Al-Qubba Husseiniya, een Syrisch heiligdom, wordt opgeblazen in de stad Mosul - BBC nieuws, 5 Juli 2014 laatst bijgewerkt om 22:08 GMT.


“Zij geloven dat special verering en aanbidding van de graven en relikwieën is tegen het Islamitische onderwijs.”


“De Vruchtbaarheidscultus van Baäl aanbidding “Het zaad van Baäl”


Jeruzalem en Rome Zullen Veroverde Eden zijn, Nieuwe Islamitische Staat Al-Baghdadi.Door Walid Shoebat (Exclusief Shoebat) – Sommige Midden-Oosten Nieuws, zie referenties hieronder,  en talloze andere social media sites in Arabisch zijn verontrust over sommige tweets die beweren dat ze zijn verzonden door Abu Turab Al-Maqdisi, een woordvoerder van de ISIS, Islamitische Staat in Irak en Syrië!

De tweet verklaarde dat het hoofd van de ISIS, Al-Baghdadi, voornemens is de Ka’ba, het heiligste heiligdom van Islam, te vernietigen:


“#De Islamitische Staat van Irak en het Levant. Mensen gaan naar Hadj (bedevaart) om hun handen op stenen te leggen en niet om Allah te aanbidden. We zweren dat we zullen bezetten en vernietigen de Ka’ba die wordt aanbeden – vertaald door Shoebat.com.


Psalm 83:4-5
Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:”


Abu Bakr Al-Baghdadi, leider van de ISIS revolutie, zwoer deze week een eed Jeruzalem en Rome gevangen te nemen als hij gaat proberen zijn Moslim Kalifaat op te bouwen.


Romeinen 11:16
Indien de wortel Heilig is, zo zijn ook de takken Heilig.


"Indien de wortel Heilig is, zo zijn ook de takken Heilig"

 

“Wij verklaren in Jezus naam dat onze wortels en onze takken Heilig zijn”


Wij leggen de bijl aan de wortels van de onrechtvaardigheid in onze familie geschiedenis.


Vader in de naam van Jezus leggen we de bijl aan de wortels van trots en arrogantie in ons leven.


Mattheüs 15:13 
Hij antwoordde hun en zei: “Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.


Vanwege de ongerechtigheden, iniquities, van ons verleden zal het bloed willen blijven vergieten, maar we hebben de kracht van God gekregen om dit alles te overwinnen.


We Breken de macht van het beest, van de Draak Beest, van de verering van Baäl, van het hebben gehad van familieleden die hoge cederbomen van arrogantie en trots waren, van mannen en vrouwen die onder het bevel van de Draak van de witte Illuminatie en de Vrijmetselaars, broederschap van de hel en de dood waren.


"De Aanbidding van het Beest"

Genesis 15:16
Maar in het vierde geslacht zullen zij hierheen wederkeren, want de maat van de ongerechtigheid, iniquity, der Amorieten is nog niet vol."De zaden zullen opnieuw wederkeren"

Psalm 29:5  
De stem des HEREN breekt ceders, ja, de HERE verbreekt de ceders van de Libanon.


"Ontwortelen"

Jesaja 2:12-13
Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd wordt; tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan,


Amos 2:9
En Ik had nog wel de Amoriet verdelgd voor hun aangezicht, al was hij dan hoog als de ceders en sterk als de eiken; ja Ik roeide zijn vrucht uit van boven en zijn wortels beneden;


"En zijn wortels beneden"


Wij verklaren een breken van het witte Leiderschap van de Draak Meesters die ons en onze huizen en de kerk voor generaties heeft gebonden.


De Geest van het Beest van arrogantie, de ongerechtigheid, de trots zal vallen. Wij leggen de bijl aan de wortelsystemen in Jezus naam.


Mattheüs 15:13 
Hij antwoordde hun en zei: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.


"Het Vaticaan tekent verbond met Israël"

Job 18:16
Van onderen verdrogen zijn wortels, en van boven verwelken zijn twijgen


Ezechiël 31:7-18
Want zijn wortel reikte tot aan een overvloed van water. Ceders in Gods hof evenaarden hem niet, cypressen waren niet te vergelijken met zijn twijgen, en platanen haalden niet bij zijn takken. Geen boom in Gods Hof was hem gelijk in schoonheid. Schoon had Ik hem gemaakt met zijn overvloed van takken; alle bomen van Eden die in Gods hof stonden, benijdden hem. Daarom, zo zegt de Here HERE, omdat hij hoog van stam geworden was en zijn top tot in de wolken had gestoken, en omdat zijn hart zich verhovaardigd had op zijn hoogte, daarom gaf Ik hem over aan een machtige onder de volken, die hem ten volle deed naar zijn goddeloosheid; Ik verstootte hem. Vreemden, de gewelddadigste der volken, velden hem en deden hem neerstorten; op de bergen en in alle dalen vielen zijn takken, zijn twijgen braken in alle beekbeddingen der aarde, alle volken der aarde trokken weg uit zijn schaduw en lieten hem liggen. Want zij zijn allen aan de dood overgegeven, om naar de onderwereld te gaan, te midden der mensenkinderen, naar hen die in de groeve zijn neergedaald.  Zo zegt de Here HERE: Ten dage dat hij neerdaalde in het dodenrijk, hulde Ik om zijnentwil de vloed in rouw en hield zijn stromen tegen, zodat de overvloed van water ophield; om zijnentwil hulde Ik de Libanon in een rouwkleed; om zijnentwil versmachtten alle bomen in het veld. Door het gedreun van zijn val deed Ik de volken beven, toen Ik hem deed neerdalen in het dodenrijk, bij hen die in de groeve zijn neergedaald. Maar in de onderwereld troostten zich alle bomen van Eden, de keur en het schoonste van de Libanon, alle waterdrinkers. Ook zij waren met hem in het dodenrijk neergedaald, naar hen die met het zwaard gedood zijn, zijn helpers die in zijn schaduw hadden gewoond te midden der volken. Aan wie onder de bomen van Eden zijt gij dan in heerlijkheid en grootheid gelijk? Met de bomen van Eden zult gij neergeworpen worden in de onderwereld, liggen te midden van onbesnedenen, bij hen die met het zwaard gedood zijn. Zo is Farao met zijn gehele mensenmenigte, luidt het woord van de Here HERE.


Openbaring 14:9-11
En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het Beest en zijn Beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,


"Daniël en zijn vrienden weigerden te buigen voor het Beeld van het Beest"Handelingen 17:30
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen;


"Het Beest Uit de Aarde"


De Heer zegt, “Het Beest dat uit de zee is gekomen.” Dit is beschreven in Openbaring 13, waar Johannes de Apostel zei: “Ik zag het Beest uit de zee komen.” Wanneer het Beest in de zee is, kunnen we hem niet zien, maar als hij uit de zee komt beginnen we hem zien met onze geestelijke ogen.


Openbaring 13:1
De draak stond aan de oever van de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het Beest en zijn Beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.


"Nu is het Uur van de Blootlegging"

Johannes 12:16
Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen kwam het terug in hun herinnering, dat dit met het oog op Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden.


Wij verklaren in Jezus naam dat de hoge plaatsen van goddeloosheid en boosheid naar beneden zullen komen. Ze zullen worden vernietigd in ons leven en onze huizen, de werken van de duisternis verborgen in onze gezinnen geschiedenis worden blootgelegd. We verklaren een naar beneden komen, we zullen niet langer in slavernij gebonden zijn aan de altaren die door onze families zijn gediend en opgericht.


De hoogten van Baäl van Babylon zullen meer en meer blootgelegd en begrepen worden. “We zullen het zien” en de herstellers van de breuk zijn.


We moeten de kracht van de overname van onze huizen, families, huwelijken, het leven van onze kinderen en onze kleinkinderen breken. Het is absoluut noodzakelijk dat we het eens zijn.


De hoge plaatsen van Vrijmetselarij, van Druïdisme, van Illuminati en de O.T.O. van Baäl aanbidding in onze geestelijke familie geschiedenis.


We breken de Vrijmetselarij en Hekserij van de sekscultus, vruchtbaarheidscultus in onze familie en de geslachten.


De Lodge van Rome, The Lodge van Oranje, het Witte Huis Lodge van de Verenigde Staten, Blue Lodge van de Orde van Buffalo en nog veel meer. Deze zijn dood culten en begrafenis Cultussen.


Wij verklaren in Jezus naam van een breken van het Beeld van het Beest - 666 - Breek van ons voorhoofd, ons verstand, onze gedachten.


We breken in de Naam van Jezus onze familiegeschiedenis van de mind control van het Beest.“Het slagveld begint in het verstand”


We moeten ons voortdurend bewust zijn van wat er om ons heen gebeurd, zelfs als we slapen.


Jesaja 55:7
De goddeloze verlate hun wegen en de onrechtvaardigen hun gedachten.


“7 De Kruin Chakra”


Een enorme kroon is op het hoofd van duizend bloemblaadjes; de lotus bloemblaadjes van de zonnegod, vrijlatend het vuur van magie. Zeker de kroon van Lucifer, Zeker de van dood. Dit is de “poort naar hoger bewustzijn”. Deze Chakra is van invloed op de cerebrale cortexhersenen schedel centrale zenuwstelsel Pijnappelklier – is van diepe invloed op hormonen en melatonine voor slaap.


Deze Chakra is de Omega van Satan – de communicatie met de god Shiva is binnen het Hindoeïsme de vernietiger. Het Licht en de kracht worden vrijgegeven door de fontanelbotten aan de bovenkant van het hoofd, bekend als de kleine fontein. Slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid en onevenwichtige hormonen kunnen symptomen zijn wanneer uw pijnappelklier onder stress is.
Zevende Chakra. De pijnappelklier en hypofyse klieren zijn ook betrokken bij deze chakra. “Het is de 5e Ik wil van Satan, zie Jesaja 14:14.” De pijnappelklier regelt de melatonine en serotonine. De ingang is via het hemelse oog, het derde oog. De volledige aanval van de energie van de zon, psychische kracht en latente kracht van de ziel, is uitgebracht in de opening van het hemelse oog, het derde oog, het oog van de valse profeet. En vaak de monding van de valse profeet is door middel van seksueel misbruik en de cultus van de seks van Druïdisme rituelen, Vrijmetselarij en Kundalini.


Hosea 10:8  
En verwoest worden de hoogten van kwaadaardigheid, de hoogten van Aven, Israëls zonde. Doornen en distels zullen opgroeien en hun altaren overwoekeren. Dan zullen zij zeggen tot de bergen: Bedekt ons!” en tot de heuvelen: “Valt op ons!”


Ook de hoogten van Aven, Bethel, die niet alleen zoals voorheen genoemd worden Bethaven, huis van ongerechtigheid, maar Aven, de ongerechtigheid “iniquity” zelf; de hoge plaatsen ervan waren de tempel en altaren gebouwd voor de afgodendienst, meestal neergezet op heuvels en bergen:


2 Korintiërs 4:4 
Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der Heerlijkheid van Christus, die het Beeld van God is.

In wie de god van deze wereld het verstand van de ongelovigen heeft verblind,


“De hoge plaatsen van het "Huis van Kwaadaardigheid" zal worden vernietigd;“Weigerden om door te gaan om een ​​volledige kennis van God te hebben”

De Aartsbisschop heeft ook de leiders van gemeenschappen en bestuursleden van de Oklahoma City Civic Center opgeroepen orde in deze situatie te brengen en benadrukte dat hij hoopte dat zij niet mogelijk wilden maken of aanmoedigen dergelijke inflammatoire gebeurtenissen. De Zwarte Miss van Oklahoma, geofferd door de groep Dachma van Angra Mainyu, moet volgens de planning plaatsvinden in de Civic Center Musiek Hall op 21 September at 17 PM – Source; wn.com

Kaarten kosten $15.00. Harvard’s Satanische “zwarte miss” maakt de Katholieken boos. Het woord Katholiek betekent “universeel”.  Zoals ik vaak met niet-Katholieken opgemerkt heb, omarmt de Katholieke kerk deze titel omdat het overal in de wereld kan worden gevonden, hen heeft een schijnbaar oneindige hoeveelheid soorten aanbidding en tradities. Gedurende deze afgelopen week echter was er nogal een schandalige verhaal over een evenement op Amerika 's meest prestigieuze Instituut voor hoger onderwijs: Harvard University. In plaats van alle soorten aanbidding te omarmen heeft Harvard een evenement gepland, gewijd aan spottende religieuze aanbidding. Van oorsprong een "zwarte mis" was voor maandagavond op de campus van Harvard University gepland – door Daniel Burke CNN, 12 mei 2014 10:05 AM ET.
“De Zwarte Mis, van de aanbidding van de Dood, van de Rooms-Katholieke Kerk is binnen hun Doctrines”

Halloween Special: 5 Interessante Feiten over Katholieke Dood. Jubileum Mis. Hoewel de opdrager van de mis zwart droeg was de stemming vrolijk, als de troostende Gregoriaanse gezangen van de mis voor de doden, zoals de beklijvende Introïtus, Requiem aeternam. Het Requiem (dodenmis).


Romeinen 1:28  
En daar zij het verwerpelijk achtten een volledige kennis van God te hebben, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:


Jesaja 24:4-5
De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogten van het volk van het land kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.


Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

 

Het Aanbidden van de doden een mis om hen heilig te verklaren in het Romeinse instituut.


Voor meer informatie over de Zwarte Mis, verering van de doden, ga naar pagina 12 – 19 van deze brief en zie de linken onderaan.


2 Korintiërs 3:14
Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het Oude Verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.


Handelingen 17:23 
Want toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uwer verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift: Aan een onbekende god. Wat gij dan zonder het te kennen vereert en aanbidt, dat verkondig ik u.


Leviticus 24:20  
Breuk voor breuk, oog voor oog, Tand voor tand; hetzelfde letsel, dat hij een mens heeft toegebracht, zal hem toegebracht worden.


Breuk voor breuk, oog voor oog, tand om tand: zal hij herstellen. De misvorming die hij heeft veroorzaakt zal hij op dezelfde wijze worden gedwongen om te lijden.


"Pas op voor bedriegers"

2 Johannes 1:7
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.Vrede stichten vraagt ​​om moed, veel meer dan voor oorlog, "zei hij. "Het vraagt ​​om de moed om ja te zeggen tegen de ontmoeting en nee tegen de conflicten."


Hosea 6:9
Gelijk een troep bandieten ligt een priesterschare op de loer; zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, wandaden bedrijven zij.


Assosated Pers - Door Nicole Winfield, 2014/06/08 - Paus duikt in Midden-Oosten vrede met gebed top. "Vrede stichten vraagt ​​om moed, veel meer dan oorlog," zei hij. "Het vraagt ​​om de moed om ja te zeggen tegen de ontmoeting en nee tegen de conflicten." - Lees meer in onderstaande linken.


1 Johannes 2:26  
Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.
"De sterren moeten op een specifieke manier worden verbonden voor Set [Satan] om goed te worden opgeroepen."


Citaat - Zoals we al vele malen eerder hebben gezegd de belangrijkste seculiere reden dat de Illuminatie nooit zal kunnen toestaan ​​dat Israël daadwerkelijk zal worden verslagen en vernietigd door de Arabieren is omdat hun Maconnieke legenden diep geworteld zijn in de Oudtestamentische verhalen. De belangrijkste daarvan is de vernieuwing van de Tempel van Salomo. Het meest vurige Maconnieke verlangen om Salomo ‘s tempel te herbouwen is de drijvende kracht achter de gebeurtenissen van het Midden-Oosten vandaag "- Een Citaat van Kenneth Grant, Grand Master, O.T.O.


Romeinen 16:18  
Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.


Want mannen van die stempel zijn geen verbondsdienaren van Christus onze Heer, maar zij zijn slaven van hun eigen begeerten; en door hun plausibele woorden en hun vleierij misleiden ze de gedachten van de eenvoudige volkomen.


"Benedictus XVI neemt met Paus Franciscus deel aan Heiligverklaring Mis"


Efeziërs 4:18
Verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart. 
"Standbeeld in Fatima, Portugal"

“Engel des Doods”

De bijzondere heiligheid van Johannes XXIII en Johannes Paulus II is intrinsiek verbonden met het Tweede Vaticaans Concilie. Bij het openen van de Raad in 1962 zei Paus Johannes: “gooi de deuren van de Kerk open en laat de frisse wind van de Geest erdoor blazen." Als Johannes de deuren van de kerk opende, dan was Johannes Paulus II degene die het meest dramatisch door die deuren liep.

"Paulus en de valse apostelen"

2 Korintiërs 11:14
Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.


2 Korintiërs 11:3
Maar ik ben bang dat, net zoals Eva werd misleid door list en sluwheid van de slang, uw gedachten, uw Mind, van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.


Beforeitsnews - Ik zal over een paar weken in Israël zijn en ik besef me net dat ik er op hetzelfde moment zal zijn als Paus Franciscus tijdens zijn 'bezoek. Dat moet een "interessant" timing zijn?


Het Vaticaan heeft al lang een overname van een aantal van de heilige plaatsen in Israël gepland - in hun ogen zijn Katholieken Gods uitverkoren volk - NIET de Joden. Als dit werkelijk gebeurt en de valse profeet bezit neemt van enkele van Gods eigendom, Gods grondgebied – dan staat er vervolgens iets ernstigs te gebeuren op een geestelijke schaal - en dat zal niet gaan zonder dat dit effect heeft in de natuurlijke wereld en - het effect zal catastrofaal zijn.

Jeruzalem, Israël - Een lid van de Knesset zei donderdag dat Sefardische Opper Rabbijn Jitschak Yosef hem vertelde dat het bureau van de Minister President contact met hem had opgenomen en Halakhic vroeg om toestemming te verlenen voor Israël om het Graf van David te overhandigen aan het Vaticaan - Zaterdag 7 juni 2014 08:19 GMT, Bron Beforeitsnews.comHosea 6:9  
Gelijk een troep bandieten ligt een priesterschare op de loer; zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, wandaden bedrijven zij.


De wreedheid van bijna 800 uitgehongerde kinderlichamen, begraven in de septic tank van Ierse Nonnen, vertegenwoordigde het 34e kindermassagraf deze week, gekoppeld aan de Katholieke Kerk.

Paus Franciscus werd door het Internationaal Tribunaal Hof van Justitie (ICLCJ) in Brussel vervolgd voor naar verluidt mensenhandel van 300.000 kinderen van politieke gevangenen door Vaticaanse Katholieke Liefdadigheid tijdens de Argentijnse Vuile Oorlog. Volgens getuigenverklaringen vorige week belandden een aantal van die weeskinderen in een kindermassagraf in Spanje. De vervolging van ICLCJ vorig jaar betrof 50.000 vermiste inheemse Canadese kinderen.

Tot dusver zijn er 32 kindermassagraven ontdekt in Canada, de meesten van hen op een Katholiek Inheems residentieel schoolterrein. Helaas verbleken de aantallen van de meer dan 350.800 kinderen uit de Katholieke massagraven, gevestigd in drie landen, bij de door Katholieke priesters seksueel misbruikte slachtoffers over de hele wereld. Met ingang van november 2013 zijn meer dan tien miljoen kinderseks gevallen van misbruik door Katholieke Priesters gedocumenteerd zoals hier getoond.

Deze 10.077.574 gevallen vertegenwoordigen slechts een fractie van het totaal aantal gepleegde misdaden. Naar schatting slechts 10% van slachtoffers van seksueel misbruik werden verondersteld zich uit te spreken over hun seksueel misbruik en slechts 10% van de gevallen zag de binnenkant van een rechtszaal. Amnesty heeft aan burgers of werknemers van de Kroon van Engeland en het Vaticaan de mogelijkheid geboden, zij die daartoe bereid zijn, onder ede een getuigenis of bewijs af te leggen dat leidt tot de vervolging van de Vaticaanse top en overheidsfunctionarissen die misdaden hebben begaan. De beloning voor het verstrekken van bewijsmateriaal was maximaal € 10.000 of ongeveer 13.660 dollar beschikbaar via het ICLCJ Hof - bron, Child Abuse Recovery.com


"Straffen voor Ongehoorzaamheid"

Leviticus 20:3-5  
En Ikzelf zal Mijn aangezicht tegen die man keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Hij heeft immers iemand uit zijn nageslacht aan de Moloch overgegeven, waardoor Mijn heiligdom verontreinigd en Mijn heilige Naam ontheiligd is. Maar als de bevolking van het land daadwerkelijk haar ogen sluit ten aanzien van die man, wanneer hij iemand uit zijn nageslacht aan de Moloch heeft overgegeven, en hem niet ter dood brengt, dan zal Ikzelf Mijn aangezicht tegen die man en tegen zijn familie keren en Ik zal hem en ieder die samen met hem hoererij bedrijft, door als in hoererij achter de Moloch aan te gaan, uit het midden van hun volk uitroeien."Moloch was de Kanaänitische versie van de Egyptische god Set"

De god Set was een homoseksuele god van het kwaad. Hij werd aanbeden tijdens ceremonies die menselijk slachtoffers, kannibalisme en homoseksuele orgieën betrokken. Als de god van vernietiging werd hij de god van het Egyptische leger. In het oude Rome werd hij door de Romeinse militairen (vaak met doop door bloed) vereerd als de god Saturnus.


Moloch werd altijd geassocieerd met de Stier God. Waarom? The Bull God is altijd geassocieerd met "Baäl" Lucifer - Ba'al Zebub. Als de god van de Filistijnse stad Ekron, kan zijn titel Ba'al Zebul, "Heer van de Hemel" zijn geweest, die werd gewijzigd door de Hebreeën in Ba'al Zebub “Heer van de vliegen” - beter bekend als Beëlzebub.
"Beëlzebub- Vliegen staan bekend dat ze in een razernij komen als ze bloed ruiken"


Markus 3:22
En de schriftgeleerden, die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden: Hij heeft Beëlzebul, en door de overste der boze geesten drijft Hij de geesten uit.


"Heer van de vliegen"

Mattheüs 10:25  
Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beëlzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten!

“Meester van het huis Beëlzebub”
Prominente Joodse leiders naar de heiligverklaring van Johannes XXIII en Johannes Paulus II om bij te wonen. Tientallen bisschoppen van de Romeinse Lodge “Vaticaan”.


Openbaring 13:14
En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. En het werd hem gegeven een geest te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en zou maken dat allen, die het Beeld van het Beest niet aanbaden, gedood werden.


Heilige Beelden van paus Johannes Paulus II en paus Johannes XXIII. Er wordt gezegd dat afbeeldingen van Katholieke heiligen wonderen bewerken, hemelse dienaren die Gods oor ombuigen om de wanhopige zieken te helpen. Maar Paus Franciscus kan een nieuw bericht sturen naar de een miljard Katholieken over de hele wereld. In de 21e eeuw, misschien zijn de heiligen een beetje minder wonderbaarlijk. Op zondag zullen hordes pelgrims, door middel van grote schermen over Rome opgetrokken, aanwezig zijn bij de mis op het Sint Pieterplein voor de canonisaties van Johannes Paulus II en Johannes XXIII. De menigte zal, samen met een wereldwijd publiek, toekijken als twee Pausen gezamenlijk als heiligen zijn uitgeroepen voor de .. Pausen, heiligen, Wonderen, Eigenaardige Relikwieën en Slechte Voortekenen convergeren op Rome – WN.com
Wanneer de laatste Pausen Johannes Paulus II en Johannes XXIII beide heilig zijn verklaard op zondag, zullen miljoenen aanwezig zijn op een uniek spektakel in de geschiedenis van de Katholieke Kerk. Deze zondag zal Rome, een stad van bijna 3 miljoen meestal gezonde mensen, kantelen in complete chaos als twee dode pausen worden verheven tot heiligheid in de aanwezigheid van twee live Pausen op een uitbundige ceremonie in Sint Pietersplein – Source The Daily Beast 2014/04/26.

 

Jesaja 26:14  
Doden herleven niet, schimmen staan niet op; daarom hebt Gij hen bezocht en verdelgd en alle gedachtenis aan hen uitgeroeid.


Ezechiël 43:6-7
Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zei tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid; het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood.
  

"Door het eren van de overblijfselen van hun koningen die zijn gestorven"


2 Korintiërs 11:2
Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.


De diversiteit van de Rooms-Katholieke kerk is wijd en zijd verspreid. Zijn tentakels zijn diep ingesteld in het vlees van de wereld en haar zonden zijn er in overvloed. (Oh en omwille van de namen, de nieuwe telefoon dienst van Rome is 060606)


 

Paus Franciscus kreeg relieken van de nieuwe heiligen, met inbegrip van een druppel “bloed” van John Paul 11.


Lukas 24:25
En Hij zei tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de Profeten gesproken hebben!


"O domme mannen," antwoordde hij, "met verstand zo langzaam dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!"Erkenning"

"Beest Uit de zee"

Openbaring 13:3  
En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En de gehele aarde was verbaasd en volgde het beest; zij aanbaden de Draak, omdat hij gaf zijn gezag aan het Beest; en zij aanbaden het beest, zeggende: "Wie is aan het beest gelijk, en wie is in staat om oorlog te voeren met hem?" Er werd hem een ​​mond gegeven om te spreken arrogante woorden en godslasteringen, en gezag voor tweeënveertig maanden om te handelen werd aan hem gegeven. En het werd hem gegeven een geest te geven aan het beeld van het beest,

"Het Beest Uit de aarde"

Openbaring 13:14  
En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is. En het werd hem gegeven een geest te geven aan het beeld van het beest, zodat het beeld van het beest zou spreken, en zou maken zo veel als niet het beeld van het beest aanbidt te doden.


Habakuk 2:19
Wee hem die tot een stuk hout zegt: Ontwaak, en tot een stomme steen: Word wakker. Zou die onderrichten? Zie, hij is gevat in goud en zilver, doch er is volstrekt geen geest in hem.


Nahum 1:9
Wat gij ook tegen de HERE bedenkt, vernietiging brengt Hij teweeg; geen tweemaal verheft zich de benauwdheid.


"De Kerk roept de “flacon dieven” op om bloed dode paus terug te brengen”

“Flacon met bloed van Paus Johannes Paulus II gestolen uit Italiaanse kerk”
Jeremia 3:22  
Keert weder, afkerige kinderen, Ik zal uw afdwalingen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de HERE, onze God.


Jeremia 30:17
Want Ik zal u genezing schenken, u van uw wonden genezen, luidt het woord des HEREN, omdat men u, Sion, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt.


"Emmanuel God met ons"

1 Timotheüs 6:12
Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.


Lukas 1:15-17  
Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan, en velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Here een wel toegerust volk te bereiden.


Mattheüs 3:2
Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.


Mattheüs 13:15
Want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun verstand niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen."Een oecumenische oogst"

De 21 april ondertekeningsceremonie volgde een oecumenische uitwisseling, gesponsord door de Raad van Christelijke Kerken in Zwitserland. Zwitserse Katholieke en Protestantse kerken hebben een overeenkomst ondertekend om te erkennen elkaars dopen in een deel van een groeiende trend in de Europese en Amerikaanse kerken.

De Wereldraad van Kerken zei op haar website: “Sommige mensen zijn een roeping, de opkomst van Europese en Noord-Amerikaanse kerklichaam erkennen en ondertekenen doop overeenkomsten en "een oecumenische oogst." - info Zie in onderstaande link.
Jesaja 13:3-4  
Hoor, een gedaver op de bergen als van veel volk. Hoor, een rumoer der koninkrijken van verzamelde volken. De HERE der heerscharen monstert een krijgsheer. Menigte in de bergen, gelijk eens groten volks; een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen:


"De HERE der heerscharen monsterde het Leger van de strijd"

Jozua 1:10
Toen beval Jozua de opzieners van het volk:Deuteronomium 1:21  
Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek op, neem het in bezit, zoals de HERE, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt.


Jesaja 58:12  
En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.


Ester 9:28
En dat deze dagen zouden herdacht en gevierd worden in elk geslacht, in elke familie, in elk gewest, in elke stad, zodat deze Purimdagen uit het midden der Joden niet zouden verdwijnen, noch hun gedachtenis zou ophouden bij hun nakomelingen, hun zaad.


“Noch hun gedachtenis zou ophouden bij hun nakomelingen, hun zaad”

"Het zaad van Abraham gezuurd in de Gehele Aarde"

Markus 8:17 
En toen Hij dat bemerkte, zei Hij tot hen: Waarom spreekt gij erover, dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart?


Als u nog steeds problemen hebt te geloven dat er drie groepen mensen zijn die zullen worden verzameld in de "eindtijd" oogst dan zal deze gelijkenis, door onze Messias gesproken in Mattheüs 13:33, u wat meer duidelijkheid geven.


Ook vind ik het fascinerend dat dit vers is genummerd met drie cijfers "3's!" Het nummer "3" staat symbool voor de opstanding in de Profetie en het "getuigenis van drie" wordt gezien in elk verbond dat God ooit heeft gemaakt geest, water en bloed in overeenstemming met 1 Johannes 5:7-8: maar het is ook de Heilige Geest, die geeft 'geboorte' aan ons wanneer we "wedergeboren worden."


De aarde is de gehele partij van deeg en het "zuurdesem" is het Evangelie van Christus, gepredikt aan het "zaad van Abraham." Wie zijn het zaad van Abraham? Is het diegenen die het dragen vanuit het fysieke DNA van Abraham? Ja, dat doet het, maar het gaat verder dan het fysieke DNA. Zelfs degenen die het DNA van Abraham hebben moeten zich bekeren, het bloed van Jezus Christus aanvaarden als verzoening voor hun zonden en gehoorzamen aan het Woord van God.


In deze gelijkenis; de vrouw is Jeruzalem "de moeder van ons allen"


Galaten 4:25-26
Het woord Hagar betekent de berg Sinai in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder.


Mattheüs 13:33
Nog een gelijkenis sprak Hij tot hen: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was.


1 Johannes 5:7-8
Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest en het Water en het Bloed, en de drie zijn tot één.


Galaten 4:26
Maar het hemelse Jeruzalem is vrij; en dat is onze moeder
"Gezinnen geven tradities door, wat een geschenk om aan onze kinderen te geven"

"Bereid de weg van de Heer"

Jesaja 40:1-2
Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid, iniquity, is verwijderd, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.Psalm 119:11
Ik heb Uw Woord in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.


"De Geslachte zielen” Beloond"


Gods zegen

Josie Hagen


 ===================================================


Lees meer in onderstaande links:


Plotten van Nicea kon zijn paus Fransis's meesterzet


Flacon van bloed van paus Johannes Paulus II gestolen van de Italiaanse kerk


Paus roept op tot het stichten van vrede moed veel meer


Paus duikt in Midden-Oosten Vrede met gebed top


Doop winst in de wederzijdse erkenning tussen de Europese en Amerikaanse Kerken


Johannes Paulus XXIII en Johannes Paulus II de katholieke Kerken moderne heiligen


Herstel van Kindermisbruik