Pages

Thursday, 10 July 2014

'Isis' Stijgt op Vaderloosheid Creëert een Honger in de Ziel die Bevrediging Eist - Deel 3!


Deel 3"Zo verdreef Jehu Baäl uit Israël”

Kolossenzen 2:15
Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.


Johannes 12:31 
Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden;


Jeremia 19:11
Zo zegt de HERE der heerscharen: zo zal Ik dit volk en deze stad aan stukken breken, gelijk men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet weder heel gemaakt kan worden; en in Tofet zal men begraven, omdat er geen plaats ter begrafenis is.


Ezechiël 6:4
Uw altaren zullen verwoest en uw wierookaltaren zullen verbroken worden, en Ik zal uw gedoden neerwerpen vóór uw afgoden.


Deuteronomium 12:2
Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke groene boom.


Deuteronomium 12:3
Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde Asherah palen met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen.


1 Koningen 18:40
Daarop zei Elia tot hen: “Grijpt de profeten van de Baäl, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten.”


"En ze gingen het huis van Baäl binnen"

2 Koningen 11:18
Het gehele volk des lands ging naar de tempel van Baäl en zij haalden die omver, zijn altaren en zijn beelden verbrijzelden zij volkomen en doodden Mattan, de priester van Baäl, vóór de altaren. En de priester stelde wachtposten aan voor het huis des HEREN.


De eerste graad van de Vrijmetselarij is rechtstreeks overgenomen uit de eerste graad van het Satanisme, waar de ingewijde zijn knie buigt voor Baäl en Lucifer en met Baäl huwt! "De eerste inwijding graad is een geestelijk huwelijk aan de god Baäl"


We moeten worden vrij gemaakt van elke geestelijke slavernij, als Vrijmetselarij is in uw familie achtergrond, vader, grootvader, moeder of grootmoeder. Dan is geestelijke bevrijding nodig. De kinderen van Israël waren in Egypte in slavernij en Egypte was volledig gebonden aan de verering van Baäl.


Baäl en Moloch aanbidding is het offeren van kinderen. Kinderen worden voortdurend in de armen van de god Moloch gegeven in abortus, afwijzing, niet gewenst, kanker bij kinderen en menigten van verminkingen, eenentwintigste eeuw ziekten en rampen."Elisa's Dubbele deel Vrijgegeven op Jehu"

De Nieuwe Koning Strijder van Israël werd door God gezalfd met een dubbel deel.
Jehu had Izebel neergeworpen, paarden liepen over haar heen en zij werd opgegeten door de honden. Het vonnis moest worden voltrokken.


De volgende opdracht was om de zeventig zonen van Achab te doden.
De Baäl priesters, Baäl strijders en profeten.

Hij had een enorme passie voor een totaal wegvagen van Baäl.
Hij gehoorzaamde God met ijver.

Jehu was de zoon van Josafat,
Jehu maakte deel uit van Achab’s militaire krijgsmacht.

En Hij was een Baäl strijder van Israël
Maar God veranderde Jehu.


God is Jahweh en Hij is het waard om de Koning der Koningen en Heer der Heren te zijn.
Maar Zijn bewind is door de koningen van deze wereld afgewezen. Door het verbond is Hij de God van Israël. Hij is de Ware Koning.


2 Koningen 10:25-27
Zodra hij gereed was met het brengen van het brandoffer, zei Jehu tot de garde en de hoofdlieden: “Gaat naar binnen, slaat hen neer, laat niemand ontkomen! Toen sloegen zij hen neer met de scherpte van het zwaard, en de garde en de hoofdlieden wierpen (de lijken) weg. Daarop gingen zij naar de stad, haar het huis van Baäl. En zij brachten de gewijde stenen van de tempel van Baäl naar buiten en verbrandden die. Voorts haalden zij de gewijde steen van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.

"Zo deed Jehu Baäl weg uit Israël"


Baäl Stier aanbidding is in alle Landen en koninkrijken, het is ook in de valse religies en culten aanwezig. Stier aanbidding is een cultus, omdat dit in elk land aanwezig is, is er haast geen plaats om veiligheid te zoeken, omdat de verering van Baäl overal aanwezig is.


"De enige plaats voor ons om naar toe te rennen voor de Echte veiligheid is Jezus. Hij is onze burcht, onze schuilplaats. Hij is de enige die ons kan bevrijden."


Baäl en Isis aanbidding zijn in de fundamenten van de verering van de Maagd Maria van Rome. Een Stier is een beeld van Zonaanbidding, met Vuur aanbidding, Lusten en perversie, een Stier heeft de macht om te doden, de macht om te verminken en de macht om anderen machteloos te laten voelen.


Een Stier heeft de macht om te doden, de macht om te verminken en de macht om anderen machteloos te laten voelen.


Laten we zien wat er gebeurt als de Islamitische halve maan de zon krijgt schijnen in het midden van het beeld. Heb je ooit dit gouden beeld van de godin Isis gezien.


“De Godin Isis”


"De halve maan, het teken van de Islam"


Isis rebellen verklaren 'Islamitische staat' in Irak en Syria - 30 juni 2014 BBC News.


“Trouw gevraagd”


De Islamitische Staat in Irak en de Levant (Isis) kondigden op zondag, in een audio-opname geplaatst op het internet, de oprichting van het kalifaat aan. Wat is een kalifaat? Een Kalifaat is een Islamitische staat geregeerd door een enkele politieke en religieuze leider of kalief. Kaliefen worden door hun volgelingen beschouwd als opvolgers van Mohammed en soeverein over alle moslims - BBC News 30-6-2014.


*Abu Bakr Al-Baghdadi’s boodschap als Kalief – door Aymenn Jawad Al-Tamimi op 2 Juli 2014 om 05:15 PM. Vreest Allah als hij moet worden gevreesd en sterf niet, behalve als Moslims .. Ga door, O Mujahidin in het pad van Allah. Verschrik de vijanden van Allah en zoek dood … voor de duny? [werelds leven] zal een einde aan komen, en het hiernamaals zal voor eeuwig duren.” – Abu Bakr al-Husayni al-Baghdadi, Kalief, “De Islamitische Staat” [aka ISIS] Onhelspellend, Baghdadi sloot zijn toespraak af met de aspiraties voor de Islamitische Staat, veroveraar van “Rome” en de gehele wereld. Met een dergelijke nadruk op de transnationale aard van het project de “Islamitische Staat” bevestigt Baghdadi van zichzelf de projectie als de Kalief en vertegenwoordiger van de Islamitische Wet op aarde aan wie alle Moslims trouw moeten beloven* - Quote taken from by Aymenn Jawad Al-Tamimi.


Laat de mensen die niet helemaal geestelijk verblind zijn dit kunnen begrijpen.


De Egyptische moeder van de goden, die de zon omhoog houdt als haar kroon. De wassende maan werd later het beeld van de Islam. Vanwege de opvallende overeenkomsten, moeten we meer weten over wie deze godin Isis is, en weten wat ze doet.De Nederlands-Turkse jihadistische Yilmaz (midden), die eerder in het Nederlandse leger een soldaat was, poseert met collega-jihadisten in Syrië.


Ze hebben honderden executies, onthoofdingen en zelfs kruisigingen uitgevoerd in Mosul, Irak. Zij vernietigen alles van niet Islamitisch is, zoals de Assyrische Kerk in Mosul. Honderden zijn gedood omdat zij “ongelovigen” waren. Armageddon voor de deur: “De ISIS verovering van Irak leidt tot Jeruzalem – bent u klaar voor de volgenden wereldoorlog?” – The Daily Sheeple.


Ezechiël 6:6
Overal waar gij woont, zullen de steden verwoest worden en de hoogten een wildernis worden, opdat uw altaren verwoest en verlaten, uw afgoden verbroken en vernietigd, uw wierookaltaren afgehouwen en uw maaksels verdelgd worden.


In al uw woning zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden; opdat uw altaren verwoest en verlaten, en uw drekgoden verbroken worden en vernietigd, en uw zonnebeelden afgehouwen, en uw werken afgeschaft worden.


Door Louise Ritchie, The Conversation - Recente beelden suggereren dat er ongeveer 800.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn met dementie. Mensen associëren dit meestal met de oudere staat in het latere leven, maar ongeveer 17.000 mensen met deze aandoening zijn onder de leeftijd van 65. In combinatie met recente wijzigingen in de AOW-leeftijd en de afschaffing van de standaard pensioenleeftijd lijkt het waarschijnlijk dat er grotere aantallen van mensen met dementie in de werkgelegenheid zullen zijn in de komende jaren.


"Laat mensen die niet helemaal geestelijk verblind zijn dit toch kunnen begrijpen. Om fysiek aanwezig in de ring te zijn"


"Om een ander zich krachteloos te laten voelen"


Het is interessant op te merken dat de invasie van ISIS militanten begon in de stad Samarra die in het centrum van die Godin vortex was en ook de zetel van de Abbasiden kalifaat. De Abbasiden dynastie in de 9e eeuw was verbonden met de geheime Witte Adellijke geslachten en activeerde de Islamitische gouden eeuw met grote vooruitgang in wetenschap en kunst.


De Archons zijn heel bedreven en goed geschoolde occultisten. Wat ze doen is een symbool van het Licht nemen en massamedia propaganda gebruiken om mensen mee te voeren naar dat symbool om het te associëren met duisternis, pijn en lijden en de energie van de Godin te onderdrukken. Dus voorkomen ze dat een enorme hoeveelheid Licht uitstroomt in de hoofden en harten van de mensen. 


Ze hebben dat gedaan met nummer 666 (ooit een heilig getal van de Godin Venus, nu een symbool van de duistere krachten in de geest van de massa's), met het pentagram (ooit een heilig symbool van de Godin Venus en nu een symbool van zwarte magie voor de ongeschoolde massa's), met Lucifer (ooit een symbool van de Godin Venus, Lichtdrager - Morgenster, nu een symbool van de leider van de duistere krachten voor de onbewusten), met swastika (ooit een symbool van geestelijke evolutie en nu verbonden met het Nazisme).


“Isis Koningin en Krijger”
  


Er zijn Personen die beweren dat de 12 Illuminatie bloedlijnen contact hebben opgenomen met de White Dragon Society in een poging om te komen tot een vreedzame oplossing van de voortdurende impasse bij de top van het mondiale financiële systeem. Een vertegenwoordiger van de vroegere Gnostici – bewerend dat zijn nieuwe groep achter de Frans Russische en Amerikaanse revoluties was - zei geen compromis kan worden bereikt totdat de bloedlijn wet wordt beëindigd.


De tirannie van de massa's onder de onzichtbare controle van onbekende superieuren en een nieuw tijdperk van totale “duisternis overal”
Ondertussen, verscheidene leden van de Italiaanse Zwarte Adel kwamen ook naar voren om te zeggen dat hun plannen om 4 miljard mensen te doden niet zal worden gestopt omdat "het deel uitmaakt van de Bijbelse profetie."


De argumenten van deze en andere groepen in de afgelopen week maken maar een ding overduidelijk: er is chaos aan de top van het Westerse financiële systeem. Contacten op Hoog Chinees niveau zeggen van hun kant dat het nieuwe Chinese regime zal samenwerken met de White Dragons, de Witte Draken.


De vertegenwoordigers, bewerend voor de 12 bloedlijnen van de Illuminatie te spreken, zeggen dat hun systeem voor het eerst werd opgezet rond de tijd van Christus en dat zelfs dit systeem was gebaseerd op een eerdere, waarvan de wortels in de oudheid verloren zijn gegaan. Ze zeggen dat de bloedlijnen over hun activa, voornamelijk goud en schatten, liggen tot de BIS in de 20e eeuw als onderdeel van de plannen voor de verbetering van de mensheid en de planeet – Bron experienceproject.com.


Handelingen 2:39-40
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.


“In het boek 2 Koningen 10-18-28, Jehu - een koning van Israël - werd gedwongen om de ware aanbidders van God van de valse aanbidders te ziften door te doen alsof hij Baäl zelf aanbad en riep een vergadering voor degenen die ook aanbeden Baäl.”2 Koningen 10-18-28
Daarop vergaderde Jehu het gehele volk en zei tot hen: Achab heeft Baäl maar weinig gediend, Jehu zal hem meer dienen. Roept dan nu alle profeten van Baäl, al zijn dienaren en al zijn priesters tot mij, laat niemand gemist worden, want ik wil een groot offerfeest voor Baäl aanrichten; niemand die gemist wordt, zal in leven blijven. Maar Jehu deed dit met listige bedoeling om de dienaren van Baäl uit te roeien. Jehu zei: Bereidt een heilig feest voor ter ere van Baäl. En zij riepen dat uit. Jehu zond boden door geheel Israël, en al de dienaren van Baäl kwamen, niemand bleef weg. Zij kwamen naar de tempel van Baäl, en de tempel van Baäl liep vol van het ene einde tot het andere. Toen zei hij tot de opziener van de kleedkamer: Haal voor alle dienaren van Baäl gewaden te voorschijn. En hij haalde voor hen de kleding te voorschijn. Daarna kwam Jehu met Jonadab, de zoon van Rekab, naar de tempel van Baäl en zei tot de dienaren van Baäl: Ziet nauwkeurig toe en zorgt, dat hier onder u niemand zij van de dienaren des HEREN, maar uitsluitend dienaren van Baäl. Toen gingen zij naar binnen om slachtoffers en brandoffers te brengen. Jehu nu had tachtig man buiten opgesteld, en had gezegd: Wie een van de mannen die ik in uw handen lever, laat ontsnappen, zijn leven komt in de plaats van diens leven. Zodra hij gereed was met het brengen van het brandoffer, zeide Jehu tot de garde en de hoofdlieden: Gaat naar binnen, slaat hen neer, laat niemand ontkomen! Toen sloegen zij hen neer met de scherpte des zwaards, en de garde en de hoofdlieden wierpen (de lijken) weg. Daarop gingen zij weer naar de stadswijk van de tempel van Baäl. En zij brachten de gewijde stenen van de tempel van Baäl naar buiten en verbrandden die. Voorts haalden zij de gewijde steen van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.


Zo verdelgde Jehu Baäl uit Israël”


De waarschuwing is Nu voor de kerk om de Geest van de levende God te horen zeggen: “Bekeert u!” We moeten het uitroepen om Gods genade en in Jezus naam de werking van de macht van de Stier Aanbidding in onze familiefundamenten breken.


Zoals Gideon in De Bijbel door de Heer werd verteld zijn vaders “stieren” te verbranden. Zijn Vader was een Baäl aanbidder.


Als geestelijke explosies gelijktijdig en voortdurend beginnen af te gaan, wat er zal worden achter gelaten is de as van de Stier Idolen; alleen het stof van de stieren zal worden overgelaten.


"Gideon Vernietigt het Altaar van Baäl"


Richteren 6:24-26
Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de HERE en noemde dat: De HERE is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog in Ofra der Abiëzrieten. In die nacht nu zeide de HERE tot hem: Neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van zeven jaar, haal omver het altaar van Baäl, dat van uw vader is, en houw de gewijde paal om, die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de HERE, uw God, op de top van deze versterkte plaats; breng het in gereedheid, en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouwen.


Richteren 6:31-32
Maar Joas zei tot allen, die bij hem stonden: “Wilt gij voor Baäl strijden? Of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar neergehaald heeft."Baäl is Zon en Maan aanbidding"

Dit evolueerde in het Alpha Omega systeem. Hij legde uit dat het systeem werd gekaapt door mensen zoals George Bush senior, die illuminatie bloed had, maar die geen legitieme erfgenamen van het systeem waren. Vanwege de poging om het systeem te kapen, legt hij uit, zullen alle hoge financiële transacties bevroren blijven totdat alle corrupte partijen worden geïdentificeerd en verwijderd uit het systeem. Hij beweerde dat dit de reden is waarom de euro en de dollar-systemen uit op de naden elkaar vielen.

 

Interpol personeel, leden van de Chinese en Russische strijdkrachten, White Dragons Society en Positieve Tempeliers die onder de indirecte leiding van de Zwarte Paus werken.


Vandaag de dag is het equivalent van het aanbidden van Baäl het aanbidden van welke andere god of object dan onze Verlosser Jezus Christus.


Baäl was een Oudtestamentische god voor degenen die niet de Heer van Israël wilden aanbidden. Vandaag de dag is het equivalent van het aanbidden van Baäl het aanbidden van welke andere god of object dan onze Verlosser Jezus Christus. De God van Israël had in het Oude Testament veel problemen met de aanbidders van Baäl en de gelovigen waren altijd in de strijd met hen.


“Toen de waren de gevechten fysiek,

maar vandaag de dag vechten we een geestelijke strijd”


De Illuminati moet vier Waarheden vernietigen om met succes de kerk te ondermijnen en de controle van de wereld terug te winnen.


"De Vier Ruiters van de Apocalyps"


Hoe de Illuminatie de vier dragende kolommen vernietigde.


Adolf Hitler gebruikte zijn demonische macht om mensen te beïnvloeden en te infiltreren, om te intimideren te veroveren de Duitse christelijke kerken. Profetie zegt dat de Antichrist hetzelfde doel zal bereiken


Amos 6:11
Want zie, de HERE geeft bevel – dan slaat men het grote huis aan puin en het kleine huis aan splinters.

 

"Adolfo Nicolás, de Zwarte Paus van de Jezuïeten Orde"


De geschiedenis van de Zwarte Paus en de zwarte stier bij de Jezuïeten Orde. Adolfo Nicolás, ook wel bekend als de Jezuïeten “Zwarte Paus”, is een mysterieuze man die bijna nooit uit de duistere onderwereld - wereld van de eindtijd intriges, stapt. Maar toen de Amerikaanse president Barack Obama zei dat hij van plan was een ​​raketaanval op Syrië te lanceren, sprak Adolfo Nicolás. Binnen 24 uur, haalde Obama bakzeil. Van NCR: WASHINGTON - Een Amerikaanse militaire aanval op Syrië zou een "misbruik van macht" zijn die zou moeten worden "veroordeeld en verworpen," heeft de wereldwijde leider van de Jezuïeten Orde van Katholieke broeders en priesters gezegd.


De drie machtigste mannen in de wereld zijn Jezuïeten priesters. De volgorde van hun macht is als volgt: “Ten eerste, “de Zwarte Paus” en Jezuïet Algemeen Overste Aldolfo Nicolas; Ten tweede, voormalig Zwarte Paus en Jezuïet Algemeen Overste Peter-Hans Kolvenbach; en Ten derde, de “Witte Paus” en plaatsvervanger van Christus, Vicaris van Horus, Paus Franciscus I. Paus Franciscus I is de eerste Paus die openlijk een lid is van de Militaire Orde van de Sociëteit van Jezus. Ten aanzien van nationale identiteit is de Zwarte Paus Nicolas een Spanjaard; voormalig Zwarte Paus Kolvenbach is een Nederlander; en de huidige “Witte Paus” is een Italiaan. Deze drie aardscriminelen onder bloedige eden regeren de wereld namens Satan, “de god van deze wereld” – zie 2 Korintiërs 4:4.


2 Korintiërs 4:4
Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.


De Paus heft een oud symbool van de zonnegod, gedragen door een goudstuk gevormd als de halve maan. In het Oude Egypte was dit een symbool van de Moeder van de goden, Isis.


Studenten van Bijbelse profetieën hebben lang vermoed dat in de laatste dagen, voor het begin van de grote verdrukking, er een fusie zou zijn van het Vaticaan met de Islam. Het lijkt erop dat we goed op weg zijn om te zien dat het een werkelijkheid aan het worden is. Het Vaticaan heeft beseft hoe groot de Moslim bevolking is en, wij zeggen dat volgens de Bijbel, Rome binnenkort een alliantie met de Islam zal vormen en hen zullen binnenbrengen als hun “Spier”.De paus moet buigen voor de zon en de halve maan. Een manier om dit te doen is de gouden standaard ​​over zijn hoofd te tillen.

Een oud Egyptisch beeld van Isis, de vrouw van de zonnegod en de Moeder van god. Ze houdt van de zon in de vorm van een parel, gedragen door de halve maan.


Openbaring 13:5
En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen.


2 Koningen 10:27
Voorts haalden zij de gewijde steen van Baäl omver en ook de tempel van Baäl haalden zij omver en maakten er beerputten van, tot op de huidige dag.


 

Duizenden verzamelen zich voor de winter zonnewende zomer zonnewende gemarkeerd op Stonehenge. Kijk in foto’s: Solstice bij Stonehenge, een geschatte 37.000 mensen bijeen om te kijken naar de opkomende zon op de langste dag van het jaar, met een klein aantal arrestaties door de politie gemeld. 2014 – zie verder in link onderaan.Job 4:9
Door Gods adem vergaan zij, door het blazen van zijn neus komen zij om.“Zomerzonnewende heidense rituelen”


"Franciscus bezig met de uitoefening van het levenswerk van Rick Warrens Chrislam"


Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.


"Paus Franciscus kan het best worden omschreven als een man met een missie. Die missie lijkt de eenmaking van het Vaticaanse Rooms-Katholieke systeem met de Islam te zijn." Deze demonische hybride is wat beter bekend als Chrislam." Franciscus bouwt voort op het al indrukwekkende oeuvre op dit gebied, gestart door Rick Warren, predikant van de afvallige Emergent Church." De Duitse website DW meldt dat, voor de eerste keer ooit, het Vaticaan een ongewone tentoonstelling in het emiraat van Shajah ensceneert. De show wordt gezien als een teken van openheid en samenwerking tussen religies.


"Het is de eerste samenwerking van het Vaticaan met een Arabisch land" zei al-Khamis. Inderdaad, de tentoonstelling is one-of-a-kind, niet alleen omdat het uitstekende kunstwerken biedt, maar ook omdat het de dialoog bevordert tussen Christenen en Moslims."Toch zal hij worden vernietigd, maar niet door menselijke kracht"

Daniël 7:25
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.


Daniel 8:25
En door zijn sluwheid zal hij het bedrog dat hij aanwendt, doen gelukken; hij zal zich in zijn hart verheffen, en onverhoeds velen verderven. Ook tegen de Vorst der vorsten zal hij optreden, doch zonder mensenhanden zal hij vernietigd worden.


Kolossenzen 2:14-15
Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.


En de misleidende paus zegt:

Zoek God door zijn Moeder, en de Paus moedigt aan om trouw te zijn.


 

Maria bidt - bidt samen met de gemeenschap van discipelen, en onderwijst ons om volledig vertrouwen te hebben in God, in Zijn genade. Dit is de kracht van het gebed, zo vertelde de Paus aan de gelovigen.


"De Kerk is een moeder die lijdt voor haar kinderen, zo leert Franciscus"


1 Timotheüs 2:5
Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,


Jeremia 44:16-17
Maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en wierook offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben.2 Korintiërs 11:3
"Maar ik ben bang dat op één of andere manier, gelijk de slang Eva verleidde in zijn sluwheid, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus."


Deze week heeft Paus Franciscus niet alleen oecumenische diensten gehouden in het Vaticaan, waar hij bad tot de maan god van de Islam, Allah, maar ook onderhield hij ontmoetingen op hoog niveau met Mega-kerk pastor Joël Osteen en de Amerikaanse senator Mike Lee, die daar was als vertegenwoordiger van de Mormoonse Kerk. De acteurs hebben het podium genomen, met nog meer die er aankomen, in het ontvouwen van wat op een dag snel zal zijn de wildste Bijbelse profetie ooit verteld - de Grote Verdrukking.


 

De fatale eerste graad. De 1e graad van de Vrijmetselarij is rechtstreeks overgenomen uit de 1e graad van het Satanisme, waar de ingewijde zijn knie buigt voor Baäl en Lucifer en huwt met Baäl! De eerste inwijding graad is een geestelijk huwelijk aan de god Baäl.


“En Trouwt met Baäl Oude Zon Aanbidding”


In de geschiedenis van de mensheid is geen enkele vorm van afgoderij meer algemeen beoefend dan die van de aanbidding van de zon. Het kan het best worden omschreven als universeel; want er is nauwelijks een natie, waarin de verering van de zon, niet in een of andere vorm een plek heeft gevonden. In Egypte, de oudste natie van historische tijden, onder de namen Ra en Osiris, met een half dozijn andere vormen; in Phenicia en het land Kanaän, onder de namen Baäl, Melkarth, Shamas, Adoni, Moloch, en vele andere vormen; in Syrië, Tammuz en Elagabalus; onder de Moabieten, onder de namen van Baäl-Peor en Kemos.


Nehemia 5:5
Nu dan, wij zijn van hetzelfde vlees en bloed als onze broeders, onze zonen zijn even goed als de hunne en zie, wij moeten onze zonen en onze dochters tot slaven laten worden, en sommige van onze dochters zijn reeds tot slavinnen vernederd, maar we staan machteloos, omdat onze velden en onze wijngaarden behoren tot anderen"


We moeten van de Draken zetel afkomen, het is de verbond Zetel. Ketens die de Ziel binden. Het uiteindelijke doel van het beest is om ons gebonden en gevangen te houden in onze geest en ziel aan zijn Zetel van heersende macht. We moeten genezen door het Kruis van Jezus Christus en zijn volbrachte werk van Verzoening.


Alle jaren van gebruikt en misbruikt worden, woede, fysiek geweld, psychisch geweld, geestelijk, seksueel, emotionele en psychologisch misbruik, van de hoge graad van de 32e en 33e  graad Vrijmetselarij, van de Zetel van het beest van Oranje. Het Asiel, velen van ons en onze families zijn onwetend daarin geleidt, waarom?


Jesaja 19:14
De HERE heeft hun een geest van bedwelming ingegoten, zodat zij Egypte op een doolweg leiden bij al wat het doet, zoals een beschonkene in zijn uitbraaksel tuimelt.


De Disfunctionele families op de aarde zullen vaak een fundament hebben met veel schaamte, misbruik en ook verlating.


EU-leiders hebben een ceremonie in Ieper, België, gehouden. Op de 100e verjaardag van het begin van de Eerste Wereldoorlog, voorafgaand aan een EU-top. De top wordt overschaduwd door een geschil over wie de Europese Commissie zou moeten leiden.


De top wordt overschaduwd door een geschil over wie de Europese Commissie zou moeten leiden.

 


“Opkomst van Extreemrechts in Europa”

De Extreemrechtse en zelfs Neo-Nazi partijen hebben kracht opgedaan in de recente verkiezingen.


De volgende politieke advertentie werd beschreven in het tijdschrift Economist:
"Een digitaal geanimeerde slang kruipt uit een EU-vlag in een montage van beelden van de vermeende bedreigingen voor de Tsjechische identiteit, zoals de Israëlische vlag, glimlachend Orthodoxe Joden, een vaccinatie en een 500 Euro biljet. De slang wordt uiteindelijk gedood door een Ridder die een schild draagt met een leeuw met gevorkte staart, het Tsjechische symbool​​. 'Laten we de slang doden,' roept de stem." De advertentie was onderdeel van een stortvloed van anti Semitisch materiaal, uitgevoerd door partijen dwars door Europa, in de onlangs gesloten verkiezingen voor het 751 leden tellende Europees Parlement. Tussen 22-25 mei, gingen 375 miljoen Europeanen in 28 landen naar de stembus om de leden van het Europees Parlement, het grootste rechtstreeks gekozen wetgevend lichaam in de wereld, te kiezen.


Job 36:14  
Hun ziel sterft in de jeugd, en hun leven met de aan ontucht gewijden.


"Vaderloosheid creëert een honger in de ziel die bevrediging eist"


 

De volgende politieke advertentie werd beschreven in het tijdschrift Economist: In Griekenland werd de fascistische Golden Dawn partij derde in de Europese parlementsverkiezingen en de Golden Dawn is niet de enige partij in Griekenland om Joden te demoniseren, de Joodse staat. Syriaz is Griekenlands belangrijkste oppositiepartij, en deze werd tweede in de Europese Parlementsverkiezingen, met meer dan een kwart van de stemmen, vergaarden ze bijna 10% van de totale stemming.


"Het vaderloze Generatie Fundament"


" Natuurlijk komt vaak met de waarde van de identiteit ook het doel" - Richard R. Grant. De identiteit is zo veel meer dan je verschijning. Je ware identiteit is de diepte van wie je bent als individu. En wat zo velen niet lijken te accepteren is het concept dat onze identiteit is bedoeld om te worden gevonden in onze vaderen. Maar wat gebeurt er als onze vader afwezig is? Toen hij ons en onze moeder heeft verlaten, ons in alle opzichten aan ons lot overliet? Velen hebben, zoals wordt genoemd, een identiteitscrisis!!!


Afwijzing is het bepalende kenmerk van de vaderloze generatie.


"Vaderloosheid creëert een honger in de ziel die bevrediging eist"


"Een manier hoe vaderloosheid wortel schiet is in schaamte. Schande is ons doordringende gevoel van schaamte. Om te leven in schande is te leven in ongenade. Het is de dwingende en constante behoefte om zich te verontschuldigen voor alles, inclusief onszelf.


25 miljoen kinderen. Dat is een enorm aantal als je de diepte van de afwijzing overweegt en het verlies en de schande die dat voor het leven bevordert.Maleachi 4:5
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.


Maleachi 4:6
Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, en de ongehoorzamen tot het begrip van de rechtvaardigen, opdat Ik niet kome en het land treft met de ban.


Om voor de Heer een voorbereid volk klaar te maken.


Jesaja 24:20
De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nacht hut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.


"ISIL in Irak kruisigt Acht Rebellen"
De ISIS kaart van de wereld, Militanten schetsen overzicht van vijfjarenplan voor globale overheersing, zoals zij verklaren over de vorming van kalifaat - en wijzigen de naam in de Islamitische Staat.“Een kaart met de gebieden die ISIS naar verluidt onder haar controle wil hebben”

Kalifaat: Een kaart met de gebieden die ISIS naar verluidt binnen vijf jaar onder haar controle zegt te hebben is op grote schaal online gedeeld. Evenals het Midden-Oosten, Noord-Afrika en grote delen van Azië, laat het ook de ambitie van ISIS zien om uit te breiden naar Europa. Spanje, dat door Moslims werd  geregeerd tot de late 15e eeuw, zou een deel van het kalifaat vormen, evenals de Balkanlanden en Oost-Europa, tot en met Oostenrijk -  Gepubliceerd: 17:06 CET, 30 juni 2014 | Bijgewerkt: 01:39 AEST, 1 juli 2014.


Habakuk 2:16-18
Wee de Chaldeeërs "Gij hebt u verzadigd met schande in plaats van met eer, drink gij nu ook en ontbloot u. Tot u zal zich wenden de beker van de rechterhand des HEREN, en grote schande zal komen over uw heerlijkheid. Want het geweld, de Libanon aangedaan, zal u bedekken, en het uitroeien van de dieren zal u verschrikken, vanwege het vergoten mensenbloed en het geweld het land, de stad en al haar inwoners, aangedaan. Wat baat het gesneden beeld, daar zijn maker het gehouwen heeft; het gegoten beeld, dat een leugenleraar is, dat de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn, die hij maakt?”


"Vanwege menselijk bloedvergieten en geweld gedaan om het land"


Verering van Baäl, Isis, Kemos, Asteroth. We moeten bidden en berouw tonen en ons van  de Geest van Baäl afkeren, met al zijn Pesten en terrorisme, we moeten het van ons leven afsnijden.


De aanbidding, in onze generaties, van deze entiteiten van de Baäls, de stieren, de valse strijders en krijgers, vol woede, boosheid, verminking, bloedvergieten, verkrachting, Pesten thuis of op werk, op school en in onze straten, wij verklaren dat de natuur en de aard van de Stier van ons en onze families afkomt in Jezus naam, Amen!


"Hitler was een Baäl Stier, deze Nazi geest is nu aan het opkomen ​​over de aarde en in de massa’s." Wanneer u Duitse Vrijmetselaars fundamenten of Indische fundamenten hebt, breek in gebed en met Goddelijke berouw de Nazi Isis Geest. Dit Moet worden gebroken Door de Kracht van Het Kruis en het Bloed van Jezus Christus.


2 Koningen 23:13
Ook de offerhoogten die tegenover Jeruzalem lagen, die rechts van de berg van het verderf lagen, die Salomo, de koning van Israël, voor Astarte, de fschuwelijke afgod van de Sidoniërs, en voor Kamos, de afschuwelijke afgod van Moab, en voor Milkom, de gruwel van de Ammonieten, gebouwd had, verontreinigde de koning. (De berg van verderf, dat is de Olijfberg. Houbigant, afgeleid van de Hebreeuwse {mashchith} van {mashach}, “zalven”, leest “de Olijfberg”.)


We hebben een enorme passie nodig voor een totale verwijdering van Baal, het Gouden Kalf. We hebben nodig om God te gehoorzamen met ijver.


Openbaring 12:17
En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus"


“Ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad”


We breken de vloek van het verbond met de dood en de hel en wij herroepen in de Naam van Jezus alle Eden hieraan verbonden.


Jesaja 28:15
“Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het Dodenrijk zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen.”


Jesaja 28:18
Dan zal uw verbond met de dood tenietgedaan worden, uw verdrag met het Rijk van de dood zal geen stand houden. Trekt de alles wegspoelende gesel voorbij, dan zult u door hem vertrapt worden.


Hosea 13:14
Zou Ik hen uit de macht van het Dodenrijk bevrijden, van de dood loskopen? Dood, waar zijn uw pestziekten, dodenrijk, waar is uw verderf? Mijn oog kent geen medelijden.


Vader in Jezus naam herroepen wij en bekeren wij ons van de zonde van niet alleen de Stier aanbidding in onze familielijn, maar ook van de aanbidding van de Zon en de Maan en de heerscharen van de Hemel als onderdeel van de Stier aanbidding.


Vader wij nemen verantwoordelijkheid waar onze families pacten en Eden hebben gesloten met dood en hel en de geest van dood, van alle Heidendom en Occulte praktijken van de Weg van Baäl.


Vader in Jezus naam snijden we de zielsband door van Afgoderij en Stier aanbidding en fallus aanbidding van de Baäl vruchtbaarheid cultus om kinderen voort te brengen gemarkeerd en geprogrammeerd door het Beest, Kinderen van de Halve Maan.


De Here zegent u allen
Josie Hagen


==========================================

Lees verder in de onderstaande linken:


Dementie op de werkplek


De Geheime Regering Die de Wereld Regeert


Stonehenge zomerzonnewende viering trekt duizenden mensen


Zoek God door zijn moeder zijn woorden van Paus Franciscus


Opkomst van Extreem Rechts in Europa


Militanten verklaren formatie van Kalifaat Syria Iraq vraagt de Moslimwereld trouw te zweren


ISIS optochten: gevangen D Scud raketten met Israël in bereik