Pages

Wednesday, 16 July 2014

'Isis' Stijgt Op Niemand kan Twee Heren dienen - Deel 4

Johannes 19:11
Jezus antwoordde: “Gij hebt helemaal geen macht over Mij, indien het u niet van boven gegeven ware: daarom heeft Hij, die Mij aan u heeft overgeleverd, groter zonde.”

“U hebt helemaal geen macht over mij”


Pilatus nam Jezus en Johannes (de Apostel), de zoon van Zebedeus, apart in een achterkamer. Hij liet de bewakers buiten in de hal en vroeg de gevangene te gaan zitten. Pilatus ging aan Jezus zijde zitten en stelde verschillende vragen. Hij begon zijn betoog met Jezus door hem te verzekeren dat hij de eerste aanklacht tegen hem niet geloofde, nl. dat hij een “verderver” van het volk en een opruier tot opstand was.


Toen zei Jezus tot Pilatus: “Ziet u niet dat mijn Koninkrijk niet van deze wereld is? Als mijn koninkrijk van deze wereld was zouden mijn discipelen zeker vechten dat ik niet zou worden overgeleverd in de handen van de Joden. Mijn aanwezigheid hier voor u in deze verbinding is genoeg om aan alle mensen te laten zien dat mijn Koninkrijk een geestelijke heerschappij is, zelfs mensen die, door het geloof en de liefde, zonen van God zijn geworden. En deze redding is voor de heidenen alsook wat betreft de Joden.


“Mijn Aanwezigheid hier voor u in deze verplichting”


“Dan bent u toch een Koning?” zei Pilatus. En Jezus antwoordde en zeide: “Ja, Ik ben zulk een Koning, en mijn Koninkrijk is de familie van de zonen van het geloof van Mijn Vader, de in de Hemel is. Voor dit doel ben ik in deze wereld geboren, zelfs dat Ik mijn Vader aan alle mensen laat zien en getuig van de Waarheid van God. En zelfs nu verklaar Ik aan u dat iedereen die van de waarheid houdt mijn stem hoort.” Toen zei Pilatus, half in spot en half oprecht, “Waarheid, wat is waarheid – wie weet ..“Voor dit doel ben Ik in de wereld geboren”

"Ja, Ik ben zulk een Koning”

1 Johannes 3:8
Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel vernietigen zou.


“Opdat Hij de werken van de duivel vernietigen zou”


Exodus 32:7
Toen sprak de HEERE tot Mozes: “Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld.”


Mattheüs 24:34
Voorwaar, Ik zeg u: “Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.”


“Ernstig Oordeel tegen Babylon”

Jeremia 51:8-10
Plotseling is Babel gevallen en gebroken, jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen. Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken. De HERE heeft ons recht aan het licht gebracht; komt en laten wij in Sion het werk van de HERE, onze God, verhalen.


Openbaring 18:4
En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: “Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.


Openbaring 18:5
Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid, iniquities, gedacht.


Ezra 9:6
en zeide: “Mijn God, Ik schaam mij en durf mijn ogen niet tot U op te slaan, o mijn God, want onze ongerechtigheden, iniquities, zijn ons boven het hoofd gewassen en onze schuld is gestegen tot de hemel.”


Daniël 12:10
Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.


Openbaring 17:7
En de engel zeide tot mij: “Waarom verbaast gij u? Ik zal u zeggen het geheimenis van de vrouw en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.”“Jehu De Koning van Israël”


Hij was gezalfd van de Heer met een dubbel deel. Jehu was de Koning die Izebel neerwierp. Jehu ’s volgende taak was om de zeventig zonen van Achab te doden, de Baäl priesters, Baäl strijders en de Baäl profeten.


“Jehu vernietigde Baäl van Israël”


Jehu vernietigt Achazja, Koning van Juda, en Jorma, Koning van Israël. 2 Kronieken 22:1-5 Achazja, of Azarja, of Joachaz, Koning van Juda regeerde slecht en verderfelijk.


2 Kronieken 22:1-5
Toen maakten de inwoners van Jeruzalem Achazja, zijn jongste zoon, koning in zijn plaats, want een roverbende die met de Arabieren in de legerplaats gekomen was, had al de ouderen gedood. Zo werd Achazja, de zoon van Joram, de koning van Juda, koning. Achazja was tweeënveertig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde één jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Atalja; zij was de kleindochter van Omri. Ook hij wandelde in de wegen van het huis van Achab, want zijn moeder verleidde hem door haar raadgevingen tot goddeloze daden. Hij deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, evenals de leden van het huis van Achab, want zij waren zijn raadgevers, na de dood van zijn vader, tot zijn eigen verderf. Ook ging hij op hun raad heen en trok met Joram, de zoon van Achab, de koning van Israël, op en streed tegen Hazaël, de koning van Aram, bij Ramot in Gilead. Maar de Arameeërs verwondden Joram.


Wij, de hedendaagse Kerk van Jezus Christus op aarde, moeten dezelfde passie hebben voor een totaal vallen en breken van de priesterschappen van Baäl. Jehu gehoorzaamde God met ijver.


Er zijn in het woord van God vijf hoofdgoden geopenbaard, die worden vereerd door valse religies, als vervangers voor de levende God: “Baal - Moloch - Ashteroth - Ashera (Isis)-Kemos. Valse goden die onze levens nemen, ons van het leven beroven.


“De Valse ‘goden’ die onze levens nemen, ons van het leven beroven”


Johannes 10:10
De dief komt alleen om te stelen en te moorden en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben in overvloed.


2 Koningen 10:11
Ik zal ook Mijn hand uitstrekken.


“Ik zal ook Mijn hand uitstrekken”


Deze expressie wordt gebruikt als God bezig is met het doen van grote dingen of het toebrengen van een opmerkelijke straf, zie Exodus 3:20; Exodus 15:12; Deuteronomium 4:34; Jesaja 5:25; Jeremia 51:25; Juda. Voor zover Juda goddeloos en opstandig werd moest het de justitiële straf ondergaan.


Exodus 3:20
Maar Ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u laten gaan.


Exodus 15:12
U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde verzwolg hen.


Deuteronomium 4:34
Of heeft ooit een god beproefd te komen om zich een volk te nemen uit het midden van een ander volk, door beproevingen, door tekenen, door wonderen en strijd, met een sterke hand en door een uitgestrekte arm en met grote verschrikkingen, zoals de HERE, uw God, om uwentwil dit alles in Egypte voor uw ogen gedaan heeft?


Jesaja 5:25
Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand en heeft Hij zijn hand daartegen uitgestrekt en slaat Hij het, zodat de bergen beven en de lijken midden op de straten liggen als vuilnis. Ondanks dit alles keert zijn toorn zich niet af en blijft Zijn hand uitgestrekt.


Jeremia 51:25
Zie, Ik zál u! gij berg des verderfs, luidt het woord des HEREN, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand.


“Het Oordeel zal beginnen bij het Huis van God”


“Neerwerpen van denkbeelden en vernietigen van bolwerken’’

“Innana - Isis- Aphrodite – Venus”


2 Korinthiërs 10:4-6
De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot vernietiging van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.


 “Wij breken Valse redeneringen af”


De Disney film Maleficent lijkt heel erg op “Isis” de vrouw van Osisris de Oospronkelijke Duistere Vader. Boek van de Dood, Isis werd beschreven als; Zij die geboorte geeft aan de hemel en de aarde; kent de wees, kent de weduwe; zoekt voor rechtvaardigheid van de armen en onderdak voor de zwakken. Sommige van Isis’ andere titels waren: “Koningin van de Hemel, Moeder van de Goden, Degene die Alles is, Dame van Groene Gewassen, (graancirkels), De Briljante in de Lucht.” Haar Latijnse naam was: “Stella Maris, of Ster van de Zee, de Grote Dame van Magie, godin van tovenarijen, vruchtbaarheid, natuur, moederschap, onderwereld, Meesteres van het Huis van Leven, Zij Die Weet op de Juiste manier gebruik te maken van het Hart, Lichtgever van de Hemel, Dame van de Woorden van Macht en Kracht.


“Maan Schijnt Over de Zee”


               “Maar in al haar incarnaties is zij bekend als “De Godin van de Oorlog”


Dus waarom “Isis?” Omdat in De Bijbel, vertaald in het Grieks, Isis de naam is waarmee ze vooral bekend is. En het is de naam van deze godin waar de meeste mensen vertrouwd mee zijn, zelfs als het alleen in het voorbijgaan is.


Nu zeg met dat dit een toeval is. Vertel me dat een man genaamd Abu Bakr de leider van Isis is, de naam die in de eerste plaatst de Soenieten en de Sjiieten verdeeld.


Genesis 6:11
De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweld.


“Ze zijn diep in verdorvenheid gegaan”

Hosea 9:9
Zij hebben zich zeer diep verdorven, als in de dagen van Gibea. Hij zal aan hun ongerechtigheid, hun iniquity denken, Hij zal hun zonden aan hen vergelden.


Volgens zijn biografische geschiedenis is het alsof de geschiedenis zich griezelig herhaald zoals het geschreven is dat Abu Backr de eerste Kalifaat en opvolger van Mohammed was. De biografie van Backr beweerd: “Nadat Mohammed stierf (632), koos een vergadering van Moslims in Mekka Abu Backr als de eerste “Kalifaat rasul Allah” (opvolger van de profeet van God) of Kalief.  Onder hem werd de collectie van Mohammed, de openbaringen, opgenomen in de Koran. Abu backr onderdrukte stammen opstanden en bracht Centraal Arabië onder Islamitische controle, waarna hij Arabische legers Irak en Syrië in stuurde en dus daarmee de Moslim verovering bracht. Nu hebben we de naam, onder verdachte omstandigheden duizenden jaren later opgedoken, als de leider van ISIS, een leger dat bestaat uit Irakezen en Syriërs in een nieuw gevonden (of gestichte) Moslim kalifaat, die bijna elk aspect van het goddelijke vrouwelijke in de ogen van een krachtige Illuminati terug leidt naar de godin Isis.


Isis wordt beschouwd als de godin van de betovering en magie. Isis was getrouwd met haar broer Osiris, die wordt beschouwd als de Duistere Vader. Zowel Osiris en Isis gaven geboorte aan de beruchte Horus. Deze namen uit de oude geschiedenis en afgeleid van de oude occulte scholen zijn geen toeval en ze zijn bedoeld als een aanval op een niet bewust verstand.


“Isis is natuurlijk de naam voor het krachtige vrouwelijke en de invloed van de maan”

Hosea 7:2
En zij denken er niet aan dat Ik al hun kwaad in gedachten houd. Hun zonden omringen hen; zij zijn altijd vóór mijn aangezicht.


Is Isis dus een Maan Godin? Zij is het zeker mellennia lang geweest. Of we ervoor kiezen Haar te eren in deze vorm heeft meer te doen met ons dan met Haar. Een moderne Nieuwe Heiden (NeoPagan) zal waarschijnlijk zeer comfortabel werken met Isis als een Maan Godin; een Kemetische Recontructionist, of zo. Maar Isis is een Grote Godin. Zij is Alles, en zo is Zij zonder twijfel te vinden in het diepste en heiligste Mysterie van de Maan.


Natuurlijk, het was gemakkelijk om de vruchtbaarheid-brengende maan te koppelen aan de vruchtbare Moeder Isis. Hoewel de maan in Egypte minder aanbidding heeft ontvangen dan in Chaldea of Inda staat Isis nog steeds als de vertegenwoordiger van “Luna-Lunus” het hemelse Hermaphrodite.


In 2014 heeft de maan op verschillende data zijn invloed gehad, uit de bloed manen van de tetrad tot aan de volle maan, die toevallig in juni op vrijdag de 13e zichtbaar was. Op deze datum hield Ground Zero een voor-christelijk ritueel waar de namen van Osiris en Isis werden genoemd door Rozenkruiser Magus Don Houvener.


Osiris en Isis, de Maangodin en 13, zijn belangrijk als de symbolen van 13 en kunnen worden verbonden met de Duistere Vader Osiris die was vermoord door zijn broer Set. Isis, de vrouw van Osiris, verzamelde zijn lichaam met de bedoeling om Osiris te herstellen en terug tot leven te brengen. Echter, Set stal het lichaam van Osiris en sneed het in 14 stukken en verspreidde ze over de aarde. Isis bleef doorgaan met de zoektocht naar haar geliefde, maar kon alleen dertien van de veertien lichaamsdelen terugvorderen. Het ontbrekende lichaamsdeel was zijn penis, of djed. De symboliek van zijn ontbrekende fallus blijkt in heel Egypte en in plaatsen zoals Washington DC, waar de Djed of Obeliks kan worden gezien. Het is een symbool van macht en het is een weergave van het ontbrekende deel. Sommige zeggen dat de Djed de ruggegraat van Osiris, de Duistere Vader, is. De geheime sekte van Osiris de Duistere Vader zijn de Djedi. Als dit vertrouwd klinkt dan is het omdat deze informatie was gebruikt om de Jedi Ridders in Star Wars te creëren en natuurlijk de Duistere Vader van de Jedi was Darth Father. Gewoon een eenvoudige woordspeling als duisternis en dood de vraag worden. Dit is voor mij een bevestiging en is, ongeacht welk ritueel we uitvoeren op Vrijdag de 13e, daar was iets veel krachtigers dan rondtollende namen, uitingen en mimetische triggers. 

Door het uitbrengen van de nieuwe Disney Film Maleficent zien we nu een Gedisneyfiseerde versie van het sprookje Sneeuwwitje van de Gebroeders Grimm. In de nieuwe film illustreert het verhaal een somber beeld van een duistere rijk dat wordt geregeerd door een Duistere Vader of een duistere Koning. De Duistere-Koning geeft de fakkel door aan Stefan, maar Stefan bewijst zijn toewijding aan de koning door de goede fee Maleficent te verraden. Maleficent wordt later een Duistere Heks. Zij neemt ook een verpersoonlijking aan van een Matriarch voor de Moren en herstelt uiteindelijk een Matriarchale orde aan het Koninkrijk. Ik weet zeker dat er veel historici zijn die het Maleficent karakter willen traceren terug naar de testen en beproevingen van de vroegere heksen. Echter, in mijn artikel “Duistere Vader: Verleid door Extreme Dominantie”, zinspeelde ik op het idee dat dit Disney uitstapje Maleficent heel erg lijkt op “Isis” de vrouw van Osiris, de van Oorsprong Duistere Vader. 


Door het uitbrengen van de nieuwe Disney Film Maleficent zien we nu een Gedisneyfiseerde versie van de Gebroeders Grimm – Sneeuwwitje. Een kus op het voorhoofd is in het occulte een sybool van het Alziende Oog, of het Derde Oog van Lucifer! Het is wetenschappelijk bewezen dat een kus op het voorhoofd de Pijnappelklier wakker maakt en genezing brengt.


Ik suggereeer niet dat iemand op het voorhoofd kussen op zichzelf kwaad is, maar wanneer Satan het doet voor zijn doeleinden, hij het doet met de bedoeling om het voorwerp te worden van hun eeuwige genegenheid!


Maleficent symoliseert Satan zelf die zich voordoet als “Een Engel van het Licht” en zonder twijfel, Angelina Jolie’s naam zelf betekent “Engel”! De hele film is een uitbeelding van “het zaad van de vrouw” (de mensheid) als kwaad en het “zaad van de slang”.
 

Een kus op het voorhoofd is in het occulte een symbool van het Alziend Oog of het derde oog van Lucifer
                                    

Maleficent = Baphomet!

Openbaring 2:5
Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, tenzij u zich bekeert.


Isis, Astarte, Asthoreth, Ishtar, Artemis, Diana hebben allen hun duistere aard, en de metafoor van dergelijke karakters in de mythologie en in de hedendaagse tijdgeest lijkt op de een of andere manier geen toeval te zijn – Auteur en Ground Zero Gast Michael Hoffman schreef dit boek.


Nu, als we teruggaan in de geschiedenis en een zeer interessant artikel in de Christian Science Monitor, dan leren we over sommige Moslim Geschiedenis en hoe de naam Abu Bakr Al Baghdadi kon zijn gekozen om een ontstekingspunt te zijn tussen Soenietische en Sjiietische sekten.


Volgens het artikel: “Sjiieten en Soenieten, wat zijn de verschillen?” staat dat het schisma tussen de Sjiieten en de Soenieten begon met geschillen over wie de Mohammed, als leider van de getrouwen, na zijn dood in 632 zou opvolgen en slagen. De Sjiieten dachten dat de schoonzoon en neef van de profeet hem zou moeten opvolgen als Kalief en de leider zou worden, met name gezien zijn bloedverwantschap aan Mohammed. Hun tegenstanders, de Soenieten, dachten dat Abu Bakr, een van Mohammeds eerste bekeerlingen hun leider zou moeten worden. Nu vertel me dat dit een toeval is. Vertel me dat de man, genaamd Abu Bakr de leider van isis, dezelfde naam heeft als die de Soenieten en de Sjiieten in de eerste plaats verdeeld – Bron Ground Zero.


Sefanja 1:5
Zij die de daken opgaan en zich neerbuigen voor de zon, de maan en de sterren. Zij beweren de Heer te volgen, maar zij aanbidden Moloch, ook,


De Bijbel veroordeeld maan aanbidding:


Deuteronomium 4:19
“Pas er ook voor opdat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld.


Deuteronomium 17:3
“die andere goden gaat dienen en zich daarvoor neerbuigt, voor de zon of de maan of heel het heer des hemels, wat Ik verboden heb”


Vier Manieren om Extremisme in Groot-Brittannië te Bestrijden door Samuel Westrop, 8 juli 2014 om 4:00 AM. Twee Ministers van het Britse Cabinet zijn in oorlog over de groei van Islamitisch Extremisme in openbare instellingen. The Times meldde dit deze maand. Michael Gove, de Minister van Onderwijs, geeft Binnenlandse zaken de schuld, volgens The Times, voor de toename van de invloed van extremistische groeperingen, daarbij verwijzend naar de recente poging van “Hardline Islamieten” om Britse scholen te infiltreren.


Een bron bij het Ministerie van Onderwijs heeft verklaard dat het falen van het pakken van het extremisme erin heeft geresulteerd dat scholen doelwit zijn geworden van "een groep mensen die ideologisch Islamiet zijn" en "extreem zonder geweld." Gove, meldde The Times, is van mening dat Binnenlandse Zaken een "terughoudendheid toont... om extremisme te confronteren, tenzij het zich tot terrorisme ontwikkelt" en dat "een robuust antwoord nodig is om “het moeras droog te leggen”.


ISIS plaveid de Weg voor Nieuwe Religie door Moskeeën en Heiligdommen In Irak te Vernietigen. Iraanse Piloot is Gedood bij het Verdedigen van Iraakse Heiligdommen.


“De Troon van Het Beest Isis”

Deuteronomium 32:5
Zij hebben verderfelijk tegen Hem gehandeld; het zijn niet Zijn kinderen. Een schandvlek! Het is een slinkse en verdorven generatie.


Er is een enorme versnelling van de controle van het Beest over de massa’s van de aarde. We moeten in de bres, de kloof, staan omdat we in een ongekende tijd van Mind Controle van de angst en terreur van het Beest zijn.


Het is wereldwijd, natiewijd, over steden en families. We moeten horen wat de Geest van God tegen de Gemeenten, Kerken, zegt. De Mind Controle van het Beest is onbeheersbaar.


Openbaring 2:29
“Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”


Openbaring 16:10

Openbaring 16:10
En de vijfde engel goot zijn schaal (flesje) uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij kauwden op hun tong van pijn.“Paus claimt Heerschappij over de Kerk”


“Uit zijn flesje over de Troon van het Beest”


In zijn algemene toespraak heeft Paus Franciscus erop gewezen hoe God de Kerk gevormd heeft om de mensheid te verenigen, erop wijzend dat niemand is gered door zichzelf alleen, maar door de hulp van anderen. “Onze identiteit is die van erbij horen.”


Om te zeggen “Ik ben een Christen” betekent vandaag zoveel als “Ik behoor tot de Kerk”. Ik behoor tot deze mensen met wie God een Verbond in de Oudheid is aangegaanen dat altijd trouw is, legde de Paus uit in algemene toespraak op 25 juni j.l. Hij sprak in zijn toespraak tot degene die op het Sint Pieterplein waren verzameld en reflecteerde op de Kerk afgelopen week.


Door dit soort verklaringen verkondigt de Paus dat hij geen Christen is, maar het hoofd van een religieuze beweging. In aard net zo Satanisch als alle andere bewegingen. Niettemin, wat het Pausdom speciaal maakt is zijn bewering op suprematie over alle volgelingen van Jezus Christus. Dat maakt de Paus een perfecte kandidaat voor de post van de Antichrist, de laatste man van wetteloosheid.


BBC news, 7 juli 2014 – Paus Franciscus smeekt vergeving voor het seksmisbruik door de Kerk. Paus Franciscus heeft de slachtoffers van seksueel misbruik, door priesters van de Rooms-Katholieke Kerk, vergeving gesmeekt tijdens zijn eerste ontmoeting met de slachtoffers na zijn verkiezing. Hij veroordeelt de ‘medeplichtigheid’ van de Kerk in het verbergen van het misbruik en zei dat het moet “huilen en genoegdoening moet doen” voor de “ernstige misdaden” door geestelijken. Dit zei Frederico Lombardi, zegsman van het Vaticaan, tijdens een bijeenkomst op Maandag; “Paus Franciscus heeft een half uur met ieder slachtoffer dat hem bezocht gesproken. Hij zei ondermeer dat de Paus de groep ook had begroet tijdens het diner op Zondag avond – Analist: David Willey, BBC News, Rome.


Links: De Zwarte Paus en Jezuïet Superieur Algemene. Rechts: De Witte Paus en Valse Hoofd van het Vaticaan – Lees meer in onderstaande link.


Wanneer een politieke of een religieuze leider voor een bezoek aan een paus in het Vaticaan gaat, moet hij helemaal zwarte kleding dragen om aan te tonen dat hij in onderwerping aan hem is en dat hij of zij hem erkent als het zogenaamde "Zichtbare Beeld van Christus op Aarde."


Jezuïet Algemeen Generaal Ontslag. Paus Mag Ambt Neerleggen. Kinder Misbruik Schandaal Verbreedt. Meer getuigen komen naar voren. Britse Koninklijke Familie Betrokken.


Temidden van geruchten dat paus Franciscus, Jorge Bergoglio, uit zijn ambt kan aftreden vanwege zijn openbare aanklacht voor kinderhandel en moord, is bekend geworden dat een van zijn collega verdachte heeft dit net heeft gedaan. Jezuïeten Algemeen Overste Adolfo Nicolas Pachon, ook bekend als de Zwarte Paus, kondigde deze week plotseling aan dat hij op het volgende Algemene Congres van de Jezuïeten uit zijn Ambt zal aftreden. 

Samen met de aartsbisschop van Canterbury Justin Welby zijn Bergoglio en Pachon primaire verdachten in een historische criminele rechtszaak die wordt uitgevoerd door het Internationale Openbare Gerechtshof van Justitie in Brussel. Verschillende ooggetuigen hebben hun depositie gegeven op de vordering van de rechtbank dat ze getuige zijn geweest dat Welby, Bergoglio en Pachon deelnamen aan kind verkrachting en offer rituelen, verbonden met de beruchte Jezuïeten-run Negende Cirkel (Satanische) cultus, gedurende 2009 en 2010.


In een verklaring, over het algemeen niet aangegeven in de wereldmedia, kondigde Pachon op 20 mei aan dat hij zonder een reden was terugtreden uit zijn Ambt. De verslaggever van de Italiaanse TV zender in Rome noemde het terugtreden van Pachon "ongewoon”... voor een van de toonaangevende prelaten in de kerk." Pachon is de derde Vaticaanse topambtenaar die, terwijl hij in het Ambt is, aftreed nadat hij door de rechtbank is aangeklaagt voor misdaden tegen de menselijkheid. Voormalige Paus Benedictus, Joseph Ratzinger, trad op 11 februari 2013, amper twee weken voordat de rechtszitting hem schuldig bevond van medeplichtigheid aan kinderhandel en moord.


Wat is het verschil tussen de “afgod Hitler” en de afgod Paus?" Zijn zij niet allebei “heidense afgoden” en bespotten zij niet allebei het Bijbelse geloof?


Jeremia 44:19
Wanneer wij voor de koningin des hemels offers ontsteken, wierook branden en haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om, dat wij voor haar offerkoeken naar haar beeld maken, haar aanbidden en haar plengoffers brengen?“De Kap van Cybile De Mijter van Rome”


De Kap van Cybile is een van de oudste en meest heilig religieus symbool van de mensheid. Het is een dunne, licht afgeronde hoofdkap nu bekend onder verschillende titels waaronder Keppel, Keppeltje, Kufi en Zucchetti. De Kap van Cybile werd traditioneel gedragen door senior priesters onder andere de officiele ceremoniele hoofdtenue’s zoals de Mijter van Dagon of de Kap van Attis. De Kap werd ook in latere jaren gedragen bij de  berouwvolle verplichtingen, de zuivering van de bedevaart en zij hadden volledig kaalgeschoren hoofden en waren ontdaan van alle gezichtshaar, zowel mannen als vrouwen. De betekenis ervan vertegenwoordigt respect, angst en onderwerping aan de Koningin van de Hemel, de moeder van alle goden. Met inbegrip van Isis.


“Angst en onderwerping aan de Koningin van de Hemel”


In de Rooms Katholieke ceremoniele kleding heet de heidense Kap van Cybile de Zucchetti. In Rome en op de Vaticaanse Heuvel zijn er sterke redenen om de verbinding naar Cybile te maken, zoals het Vaticaan het oudheidkundig terrein was van de grootste eeuwenoude tempel en dodenstad, Necropolis, van Cybile, “de Moeder Godin van Rome.”

 “De Moeder Godin van Rome”

Exodus 29:6
Gij zult de tulband op zijn hoofd zetten en de kroon der heiligheid zult gij aan de tulband vastmaken.


Vanaf 200 V. Christus.


Ezechiël 21:26
zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen.


Dit Hebreeuwse woord wordt weergegeven als “diadeem”. In zijn mijter was een dunne plaat van goud waarop was geschreven: “Heiligheid aan de Heer. Het moest alleen “Heiligheid aan de Heer” zijn.


We moeten de banden, die ons gebonden houden aan de aanbidding van de Moeder Godin en alle fallus aanbidding en aan de bindende machten aan haar, doorsnijden. In de naam van Jezus verklaren wij dat de Mijter van Rome van ons verstand afkomt.


Wij verklaren in Jezus naam dat wij de Koninklijke Diadeem op onze hoofden en ons verstand hebben, ons verstand zal niet langer verblind zijn door de prins van de duisternis. Wij zullen de Openbaring van De Heer hebben. Amen.


Wij verklaren Heiligheid aan de Heer Jezus Christus. Zijn Koninkrijk komt en Zijn wil zal worden gedaan in ons leven en onze wil.Wij moeten herroepen in Jezus naam de Kap van Cybele, Mijter van de Draak Koningin van de Hemel van ons verstand en onze voorhoofden en van ons geloofssystemen.


We breken de angst naar Rome en de Koningin van Cybele als Isis van valse onderwerping en intimidatie in Jezus Naam.


Jesaja 3:26
Haar poorten van Sion zullen treuren en rouwen. Als alles haar ontnomen is, zal zij neerzitten op de aarde.


KLaagliederen 1:1
Ach, hoe eenzaam zit Jeruzalem neer, de eens zo levendige stad! Een weduwe is ze geworden, zij die groot was onder de volken, de vorstin van de gewesten is tot slavernij vervallen.


Wij herroepen in de Naam van Jezus Christus het treuren en verdriet, de armoede en het gebrek dat zij heeft gebracht op ons en onze families. 

Wij verklaren dat zij niet langer meer zal zitten of regeren, nooit meer. Haar dagen zijn geteld. Babylon zal vallen en van ons breken in Jezus naam.


Schaamte moet vallen als we kunnen bewegen in Waarheid en in Eenheid Tabernakelen met God.


We kiezen er voor om onze erfenis van Glorie en Overwinning in ware afloop en opkomende zalving terug te nemen, volgend het patroon van Jezus.


Mithraïsme is valse bloedverzoening van de stier. De heidense zon-god is Mithra en houdt ons in een cirkel van bloedvergieten. Het is vals priesterschap in een Mithra Tempel, gebaseerd op een harem en het lijkt erop dat dit de harem legitiem maakt.


Hypnose is het voertuig van zon-aanbidding dat mensen meeneemt door bedrog. Hetis een totale overname van het verzoenende Bloed van Jezus. 


Wij moeten breken het Ambt van de Magiër van Mithraïsme. De uitwerking van Mithraïsme kan worden gezien in de Oranje Lodge en de Buffalo Lodge


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_8elhZaiwCqUmBtDZ8pQFIkZCuEuyUFwt7mH08JB3geeRHQwc

“Babylon Zal Vallen, haar Afgoden en alle corruptie”


Openbaring 11:7
En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.


Openbaring 14:11
En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.


Psalms 74:23
Vergeet het geschreeuw van uw tegenstanders niet, het getier van wie opstaan tegen U stijgt bestendig omhoog.


Jesaja 35:9
Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier bestijgt het niet; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlosten wandelen daarop,


Marcus 4:22
Want er is niets verborgen, dan om geopenbaard te worden, of aan het oog onttrokken, dan om in het openbaar te komen.

 

“De Katholieke Zwarte Mis”


“Onze Lieve Vrouwe Verordende Johannes Paulus II te wisselen”


1944: Onze Lieve Vrouwe verordende de Overdracht van de Macht weg van Rome omdat de Vaticaanse Maconnieke Hiërarchie de Heilige Geest verwijderde uit het Doop Ritueel. 


Macht wordt niet van zichzelf overgegeven; het moet worden benut. De Doctrine van Transcendentale Magie, Deel II: pagina 56 “Gedurende het Koninkrijk van Johannes Paulus II, de hoeksteen van Petrus’ graf moest worden verwijderd en overgebracht naar Fátima. Omdat het Dogma van het geloof niet bewaard is gebleven in Rome, zal haar autoriteit worden verwijderd en aan Portugal worden gegeven – Derde Geheim van Fátima (5)

 

Het standbeeld van onze Lieve Vrouwe was op zaterdag naar Rome gevlogen van Fatima – Daily, Maandag 13 mei 2013.


Jeremia 7:9
Wat? Stelen, doodslaan, echtbreken, vals zweren, voor de Baäl offers ontsteken en andere goden achternalopen, die gij niet gekend hebt.Eenheid van Kerk betekent Een Wereld Godsdienst. Dit wordt geïnitieerd door de Rooms-Katholieke Kerk en de Nieuwe Wereld Orde.


“Zoals Jezus nadrukkelijk heeft verklaard, “Niemand kan twee heren dienen”.


Mattheüs 6:24
Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.


1 Koningen 18:21
Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: “Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.


2 Koningen 17:41
Terwijl deze volken de HEERE aanbaden, dienden zij hun afgodsbeelden. Ook hun kinderen en hun kleinkinderen doen zoals hun vaderen gedaan hebben, tot op deze dag.


Halloween , Massale Gedenkdag. Hoewel de opdrager van de mis zwart droeg was de stemming vrolijk, net als de troostende Gregoriaanse gezangen bij de Mis voor de Doden, en de niet loslatende Voorzang, Requiem aeternam.


1 Koningen 11:33
Ik doe dit omdat zij Mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor Astoreth en Isis, de god van de Sidoniërs, voor Kamos, de god van de Moabieten, en voor Moloch, de god van de Ammonieten, en niet in Mijn wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in Mijn ogen en Mijn verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn vader David.


Wij bidden de Heer Jezus Christus dat we de waarheid zullen kennen, over satanische mysteries en het mysterie van iniquity, zodat de deur open gaat naar onze vrijheid in u en een totale vrijlating in ons leven. Amen!Romeinen 6:20
Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid.


  

Citaat – We zullen niet de eed van trouw afleggen en onze wapens overhandigen – we zullen ze verbergen” – Einde Citaat.

Bron Senior Soenitische rebellen – De andere Soenitische Rebellengroepen, samengesteld uit voormalige Iraakse militairen, volksstammen elementen en aanhangers van Saddam Hussein’s Baath partij, moeten een dilemma onder ogen zien. Bronnen uit de militairen uit de bevolking en rebellenmilitairen zeggen dat ze na twee dagen van praten in Mosul te horen hebben gekregen dat zij een eed moeten afleggen aan de nieuwe Kalifaat en dat alleen strijders van de Islamitische Staat zijn toegestaan wapens te dragen. Zelfs als zij de een hebben afgelegd zullen andere strijders nog steeds hun wapens moeten inleveren. Zoals een bron van senior rebel het uitdrukte: “Onze revolutie is gekaapt.”

" Onze revolutie is gekaapt"


Oekraïens leider begroet "keerpunt" Een soldaat van het Oekraïense regeringsleger staat aan de voorkant van het overheidsgebouw met een Oekraïense vlag op het dak in de stad Sloviansk, Oekraïne herovert steden - AP nieuws 5 juli 2014 bijgewerkt om 10:31 GMT


Sefanja 3:7
Van Jeruzalem dacht Ik: “Nu zult U Mij zeker vrezen, u zult de vermaning aanvaarden! Dan zou haar woning niet uitgeroeid worden, hoe Ik haar ook gestraft zou hebben. Maar zij waren nog steeds graag oneerlijk, zij hebben totaal verderfelijk gehandeld.


1 Johannes 2:28
En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij, als Hij geopenbaard zal worden, vrijmoedigheid hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst.Vele stemmen roepen in de woestijn te bereiden  — maak uw paden recht en wees klaar, want binnenkort zal de Messias komen!  Maak je geestelijk en fysiek klaar, snel! Omdat een aantal tragische gebeurtenissen Amerika en ook de wereld zullen doen schudden en haar binnenstebuiten zullen keren.  Bent u onder degenen die luisteren of staat u met de spotters en verachters die weigeren te luisteren?


En onze opdracht is een Sfeer op de Aarde te creëren van die strookt met Zijn Aard en karakter waarin Hij kan wonen. Als we dit mandaat kunnen vervullen, zullen alle andere doeleinden en verlangens waar we naar verlangden worden gevestigd en bereikt door Zijn Aanwezigheid en Zalving die in ons rust.


Het Altaar van Wierook vertegenwoordigd de Zoon van God in Zijn menselijke natuur, en de daarop verbrandde wierook typeert zijn pleidooi voor Zijn volk. De voortdurende voorbede van Christus werd vertegenwoordigd door het dagelijkse branden van de wierook daarop, 's ochtends en 's avonds. Eenmaal per jaar was het Bloed van de Verzoening om te worden toegepast, ter aanduiding dat de voorbede van Christus al haar verdienste van zijn lijden op aarde heeft, en dat wij geen ander offer of bemiddelaar nodig hebben, maar alleen Christus.


Johannes 17:6
Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.


Gods zegen

Josie Hagen


===========================================

Lees verder in onderstaande linken:

Paus Franciscus smeekt om vergeving voor seks misbruik van de Kerk


De Zwarte Paus beschuldigd van kindermoord


Harvard groepen plannen zwarte mis tot woede van Katholieken


Paus Fatima komt voor de dag