Pages

Friday, 2 January 2015

De Mobilisering en Toerusting van Het Leger van God - De Overwinnaars Kerk!
Openbaring 15:2
En ik zag iets als een zee van glas, met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het merkteken en het getal van zijn naam stonden op de zee, met de citers Gods.


“De Mobilisering en Uitrusting van Het Leger van God”


Bevrijding komt als we gehoorzamen. Als Gods Generaals de Strategieën vrijgeven aan het gezamenlijke Lichaam van Christus en mensen zich aan de autoriteit van Gods Generaals onderwerpen dan zal verlossing stromen.


Er zal bevrijding en verlossing van slavernij, zweepslagen, wreedheid, Harde Arbeid, Onderdrukking, heidense Verbond Slavernij en heidense goden zijn. Bevrijding en overwinning over het Beest en zijn beeld en zijn merkteken. Daar zal een bevrijding komen onder het leiderschap van Gods Generaals van alle Egyptische cultussen en hekserij. Alle Beïnvloeding van de Vrijmetselarij en Lodges gebouwd op de Egyptische Cultus. In Vrijmetselarij van de 31e tot de 33e graad zien we een absolute vervalsing van de Generaal, Rechter,

Allerhoogste Gezagdrager.“Mensenhandel groeit zowel binnen de EU als wereldwijd”

Gods Generaals brengen niet alleen Goddelijke Orde, Goddelijke Autoriteit, Goddelijke Wonderen en de Vrees van de Heer, maar het Woord van God vertelt ons dat als we de vijand verslaan, wij de kroon des Levens zullen ontvangen, vrij van de Slaven Meesters en verslavingen – Wij Zullen worden Zuilen in de Tempel van onze God.


 “Nieuwtestamentische Generaals”


In de Nieuwe Wereld Orde draait alles om Slavernij en verslavingen – De Slaven Meesters willen de gehele mensheid tot slaven maken.

Het was nooit de bedoeling van Jahweh, de God van Israël, geweest dat wij slaven zouden zijn. We komen uit de Zegel van dood.


De Drievoudige Helix en de Bloedlijn van het Beest – De Drievoudige Helix brengt ons in de bloedlijn van de slavernij van de Een Wereld Orde.


Onder Gods Leiding worden de Hemelse Strategieën geleid door de Generaals van God. Wij kunnen de generatielange Slavernij van Illuminati van het Beest en zijn Merkteken en Zegel van de bloedlijn ongedaan maken.

Wij willen het DNA van Jezus Christus

Wij willen de Bloedlijn van het Lam van GodOpenbaring 12:11
“En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad zelfs niet in de confrontatie met de dood.


Voor de gelovige, 3781 / opheiletès (een schuldenaar zijn) eindigt op Golgotha waar Christus onze schuld betaalde in Zijn Bloed.


Hij breidt totale bevrijding over ons uit, vergevend de straf voor elke keer dat we Zijn gave van het leven doorbrachten in plaats van het te investeren. Inderdaad, het Bloed van Jezus verwijderd alle straf (veroordeling) van de zonde.


Johannes 19:30
Toen Jezus dan de Edik genomen had, zeide Hij: “Het is volbracht!” En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

“Het Bloed van het Lam – De Overwinnaar Kerk”

“De Blauwdruk van de Hemel”


Het is Glorie Bloed, en wij zullen geen gevangenen zijn, maar ware Verbond Slaven van Jezus Christus.

Mattheüs 26:28
Want dit is Mijn Bloed van het Nieuwe Testament, welke voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden.


“Een Generaal is een “Gezondene” een Commandant van Mensen Hij treedt niet af”

“Dit is Gods Blauwdruk voor dit Uur”


Het is nu de Tijd voor het Eindtijd Leger om op te staan – Gods Generaals worden nu door Hem gemobiliseerd.


Genesis 32:2
Toen Jakob hen zag, zei hij, “Dit is het Leger van God!” en hij noemde die plaats Machanaïm.


De Koning van Glorie komt, kunt u Hem Horen! Hij mobiliseert Zijn Hele Leger – de oorlog is nu en het wordt steeds erger, het neemt toe. De Heer zegt “Sta Op”

“Maak U Klaar Voor De Strijd”


Ik ben van mening dat de levende God een Leger bij elkaar aan het brengen is die de stormen van het leven hebben getrotseerd en getraind zijn om de vijand te ontmoeten op elk gebied en op alle fronten. U zult verbaasd staan dat vele van deze krachtige soldaten van het Kruis niet bekend zijn bij de hedendaagse religieuze hiërarchie. Deze mannen en vrouwen hebben moeten vechten voor elke centimeter van de grond, opgedaan vanwege hun fouten uit het verleden. In deze laatste duw van de Geest van God om zoveel mogelijk mensen te redden van Satans rebellie en slavernij.


“De mentaliteit van een Leger”


God bouwt een kerk die de mentaliteit van een Leger heeft en niet de mentaliteit van een Ziekenhuis.


 “Het Leger van God”

“Gods Eindtijd Generaals Komen Nu Op”


David nu inspecteerde de mannen die bij hem waren en benoemde generaals en kapiteins om hen te leiden.

1 Kronieken 12:22
Want van dag tot dag kwamen er tot David om hem te helpen, tot het een groot Leger werd, als een Leger van God.

“De Generaals zien de plannen van de Vijand”


De Generaals van Zijn Leger komen eraan - En degenen in Gods Leger komen achter die Generaals. Dit Leger, onder de leiding van Gods generaals, zal opkomen met een nieuwe Autoriteit om De Draak en het Beest te overwinnen. We zijn niet voorbestemd om te vallen - We zijn voorbestemd om te staan - in een Machtige Eindtijd Leger. Menigten zullen opkomen onder een sterke leiding en leiderschap van Gods Generaals, sterke Mannen en Vrouwen.

“Mensen van God zullen in staat zijn tegen de duisternis te staan”

Daniël 11:22
En een overweldigend Leger zal voor zijn aangezicht weggespoeld en vernietigd worden, ja ook een vorst van het verbond.
  

“Staan tegen de duisternis”

Exodus 23:24
U zult u niet neerbuigen voor hun goden noch hen dienen en u zult niet doen naar hun werken, maar u zult ze volkomen vernielen en hun gewijde stenen zult u geheel verbrijzelen.

“De Strategieën van de Hemel”

Efeziërs 6:11
Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de (strategische) verleidingen van de duivel.


Openbaring 15:2
Toen zag ik iets als een zee van glas vermengd met vuur, en op hun plek bij de glazen zee stonden de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, met de citers Gods.


Dit is een erg dringend uur, beseffen we werkelijk hoe dringend het is – in deze 21e Eeuw. God heeft Generaals opgewekt in de Geest. Generaals die van Jezus Christus, de Allerhoogste Bevelhebber en Heer van de Heerscharen, Hemelse Strategieën hebben gekregen. We moeten de stem van God horen zoals nooit tevoren, anders zal de Kerk worden afgeslacht.


2 Korintiërs 4:2
Maar wij hebben verworpen (herroepen) alle schandelijk praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het Woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.


“De Oorlog is tegen de Heiligen van God”


Verklaarde een Jihad tegen de Heiligen – We moeten opstaan en de Oorlog ingaan!


Openbaring 16:6
Omdat zij het bloed van de Heiligen en van de Profeten vergoten hebben, hebt U hen ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!


“Wij verklaren wij zullen niet sterven maar leven, we zullen niet worden geslacht”De wet van Elohim (God) is zo Heilig en zo nodig voor het welzijn van de mensheid dat de Schriften steeds opnieuw de mens waarschuwt niets toe te voegen of af te halen van om het even wat vanwege de pijn van te worden gewist uit het Boek des Levens en uitgesloten te worden van de heilige stad- Deut.4:2 en Openbaring 22:18-19.

Deuteronomium 4:2
U zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat u de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

Openbaring 22:18-19
Ik betuig aan een ieder, dei de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand er aan toevoegt, God zal hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van de Boom des Levens en van de Heilige Stad, welke in dit boek beschreven zijn.


“De Zegeningen van Gehoorzaamheid aan de Hemelse Generaal”


Openbaring 17:14
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen (hen verslaan), want Hij is de Heer der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.


Leviticus 26:9
En Ik zal Mij tot u wenden en u vruchtbaar en talrijk maken, en Ik zal Mijn verbond met u bevestigen. En u zult het overjarige, dat overgebleven is, eten, en het overjarige zult u vóór het nieuwe moeten wegdoen.


Leviticus 26:11
En Ik zal Mijn Tabernakel in uw midden zetten, en Mijn ziel zal geen afkeer van u hebben.

“De Volledige Wapenrusting van God”

Efeziërs 6:10-12
Voorts, wees krachtig in de HERE en in de sterkte van Zijn macht. Doet de gehele wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.


Ezechiël 29:18
Mensenkind, Nebukadnessar, de koning van Babylonië, heeft zijn leger afgebeuld in de strijd tegen Tyrus. De hoofden van zijn mannen zijn kaal geschuurd en hun schouders zijn ontveld. Maar de strijd tegen Tyrus heeft hem en zijn leger niets goeds gebracht.


Psalm 89:6-7
Want wie in de hemel kan de HERE evenaren? Wie is de HERE gelijk onder de zonen der machtigen? God is zeer ontzagwekkend in de raad der heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn!


Psalm 89:9
HERE, God der heerscharen, wie is als U, O machtige HEER, en Uw trouw is rondom U!


Obadja 1:17
Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en daar zal Heiligheid wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.


Beide beschrijvingen in Joël hoofdstuk 2 en in Obadja beschrijven het Leger van de Heer, voort marcherend in het vuur van God.


Mattheüs 13:10-11
En de discipelen kwamen bij Hem en zeiden: “Waarom spreekt U tegen hen in gelijkenissen?” Hij gaf hun ten antwoord: “Omdat het u gegeven is de geheimenissen (mysteries) van het Koninkrijk der hemelen te verstaan”, maar hun is dit niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden.


“Want wie heeft, hem zal meer gegeven worden’’


De Ware Vrouw van het Lam van God - mannelijk en vrouwelijk – komt uit slavernij. Er is geen troost in slavernij, maar we worden ontroostbaar.

Deze boodschap is voor ons allemaal, dit jaar 2015, het is een dringende oproep. Ik spreek tot ieder van u, ieder van ons komt eruit. De Geest van God Roept ons - “Kom eruit Nu”

Want de Nieuwe Wereld Orde zal verpletteren, de slavernij van de mensheid zal de wereld verpletteren, omdat het geen nationale Overheid is maar een Wereldwijde Regering.

“De Manipulatie van de Mensheid”


We vragen om meer van U Heer God, geef ons Uw overvloedige “Geest van Openbaring” en bevrijdt ons van alle Illuminati.


Openbaring 11:18
De volken raasden in woede, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan Uw knechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen, die Uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te vernietigen wie de aarde vernietigen.


Psalm 2:1
Waarom woeden de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?


Psalm 2:5
Dan spreekt Hij tot hen in Zijn toorn en verschrikt hen in Zijn gramschap;


Jesaja 26:21
Want zie, De HERE verlaat zijn woonplaats om de zonden van de inwoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar doodgeslagenen niet langer bedekken.


Openbaring 17:6
En ik zag de vrouw overwinnen, net als bij de wijn dronken van het bloed van de heiligen, en van het bloed van hen die vanwege Jezus ter dood waren gebracht. En toen ik haar zag verbaasde ik mij met grote verbazing. En toen ik haar zag, was ik verslagen met een grote verbazing.


 
Paus Franciscus probeert 1.2 Miljard Katholieken te bijeen te brengen voor hulp om een Wereldramp te voorkomen.


“De Zevende Trompet”

Openbaring 11:17-19
Zeggende: “Wij danken U, HERE God, Almachtige, die is en die was en die komen zal, dat U uw grote macht hebt opgenomen en het Koningschap hebt aanvaard. “En de volken waren toornig geworden, maar Uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan Uw knechten, de profeten, de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te vernietigen wie de aarde vernietigen. En de Tempel Gods, die in de Hemel is, ging open en de Ark van het Verbond werd zichtbaar in Zijn Tempel, en er kwamen bliksemstralen en donderslagen en aardbeving en een zware hagel.

Openbaring 17:9
Hier is het verstand, dat wijsheid en inzicht heeft: De zeven koppen van het Beest vertegenwoordigen zeven heuvels, waarop de vrouw gezeten is. Zij staan ook voor zeven koningen.


“Mind control van geestelijke en natuurlijke Alzheimer”

“Romeinse Geestelijke Alzheimer - de mind van het Beest”


Genesis 49:6
Laat mijn ziel geen deel hebben aan hun beraadslaging; Mijn Heerlijkheid sluit zich niet aan bij hun vergadering, want in hun toorn hebben zij mannen gedood en in hun moedwil hebben zij runderen de pezen doorgesneden.

“Gods Oordeel op de Aarde”

Jesaja 24:20-22
De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een hut in de storm; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op. En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE zal afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op de aarde met de vorsten van de aarde. Zij zullen bijeengedreven worden Als gevangen in een kuil, opgesloten in een kerker, En na vele dagen zullen zij hun straf ontvangen.
Dit herinnert aan de machtige daden die God deed door middel van Elia en Mozes
 (1 Koningen 17:1; Exodus 7:17-21)Gods zegen
Josie Hagen


 ============================================


Lees meer in de onderstaande linken.

Paus Franciscus bekritiseert de Vaticaanse bureaucratie

Paus Franciscus probeert miljoenen Katholieken te verzamelen om een Wereldwijde ramp te voorkomen