Pages

Thursday, 29 January 2015

De Vader van Leugens - Het Jaar van Strijd en Overwinnen!“De Troon Van Onze Zielen”

Psalm 118:22
De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd van de hoek geworden.

De Hoogste Steen “Capstone” van het Gebouw, de Kerk – Jezus Christus, Het Hoofd van de Tempel.

Johannes 8:38
Ik spreek over wat Ik in de Vaders tegenwoordigheid gezien heb – en u doet ook wat u gehoord hebt van uw vader.


Zacharia 4:7
Wie bent u, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt u een vlakte. En hij zal de deksteen voortbrengen vergezeld met gejuich van: Genade, Genade zij hem!   

 “De Deksteen vergezeld door gejuich van Genade”

1 Korintiërs 2:16
Want “wie kent de gedachten van de Here, zodat hij hem kan onderwijzen?” Welnu, onze gedachten zijn die van Christus, de Messias.

“Kennis-overtreft menselijk begrip”

Efeziërs 3:19
En te kennen de liefde van Christus, die alle kennis te boven gaat, opdat u volledige overeenstemming met Gods eigen standaard van volledigheid kan worden gemaakt.


Volledige overeenstemming met Gods eigen standaard van volledigheid.

De Deksteen “Capstone” maakt de Tempel CompleetDus het Goddelijke Verstand doorgrondt alle dingen, begrijpt alle dingen, zodat we op geen enkele manier zullen worden misleid als we het Verstand van Christus hebben.


2 Tessalonicenzen 2:3
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen, en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon van het verderf.


“De Mens Gedoemd tot Vernietiging”


“De Zetel van het Vaticaan Beest”


Onze Lieve Vrouwe gaf in 1944 opdracht aan Johannes Paulus II om de Katholieke Autoriteit over te dragen aan Fatima, Portugal. Dus wie heeft deze Autoriteit nu?

  “Wij. De Fatima Beweging verondersteld controle”

Macht geeft zich niet uit zichzelf over, het moet in beslag worden genomen”

De Doctrine van Transcendentale Magie, Deel II: pagina 56.
Tijdens het koninkrijk van Johannes Paulus II moest de hoeksteen van Petrus graf worden verwijderd en overgedragen worden aan Fatima – Omdat het Dogma van het geloof niet bewaard is gebleven in Rome, zal haar autoriteit worden verwijderd en gegeven worden aan Portugal.


Een verschuiving in de zetel van Rome

“Derde Geheim van Fatima (5) Citaat uit de onthulling van Fatima”

“De hoeksteen van Petrus graf moet worden verwijderd”


2 Timoteüs 3:1
Weet wel, dat er in de laatste dagen verschrikkelijke tijden zullen komen.


Vanwege deze tragische definitieve opening van het zegel van de Katholieke Doop, de Kerk in Rome werd officieel 100% heidens, niet in staat om de eenvoudige taak van het behoud van de Drie Namen van de Heilige Drie-eenheid uit te dragen, die toevallig de Sleutels tot Hemelse Deuren zijn. Na eeuwenlange ontkenning van de Goddelijkheid van Onze Lieve Vrouwe, de Joodse "Vader" aanvaardend als zijn god, De Goddelijkheid van Christus ontkennend, en anticiperend op de Joodse Messias, kwam de laatste strohalm in de vorm van wat hun Bijbels beschrijven als de "verliezen op aarde" van de laatst bewaarde naam van de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Geest. God was drie keer ontkend, en een haan begon te kraaien. Citaat uit de onthullingen van Fatima.


“Doctrines van Duivels”

1 Timoteüs 4:1
Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen van de duivelen,


                            “De Zetel van Rome van het beest”Hier zien we een Moslimleider Paus Franciscus prijzen en zijn volgelingen stimuleren om zich aan de Paus te onderwerpen in de naam van een gemeenschappelijke moraal. Door dit te doen creëren ze een religie die niet gebaseerd is op een geloof in God, maar die gebaseerd is op een morele code van gedrag. We hebben dit eerder gezien met de Koning van Jordanië algemeen woord, de oproep van het Vaticaan voor een wereldwijd moreel gezag en Verenigde Religies gebaseerd op de Verenigde Naties en gestationeerd in Rome.


Komend uit de Filipijnen zien we een model van de Nieuwe Wereld Religie gestalte krijgen

“Verschuiving in de Zetel van Rome Heersende macht”


Ebra Moxsir M. al-Haj, hoofd van de Raad van de Imam van de Filipijnen en kapelaan van de Filipijnse Nationale Politie, prees Paus Franciscus inspanningen ten behoeve van het goede en vrede in de wereld tegen alle vormen van extremisme, die helemaal moet worden gesteund. Hij roept Moslims op de Paus te verwelkomen en zijn woorden te begrijpen. Hier zien we een Moslimleider Paus Franciscus prijzen en zijn volgelingen stimuleren om zich aan de Paus te onderwerpen.

Door dit te doen creëren ze een religie die niet gebaseerd is op een geloof in God, maar die gebaseerd is op een morele code van gedrag. We hebben dit eerder gezien net het algemene woord van de Koning van Jordanië, de oproep van het Vaticaan voor een wereldwijd moreel gezag en Verenigde Religies, gebaseerd op de Verenigde Naties en gestationeerd in Rome.

Alle valse hoofdstenen moeten worden verwijderd, dit zal niet de hoogste plaats in ons leven hebben.


 “Romeinse leerstellingen en ambachtelijke valse hoofdsteen van Rome”

Paus Franciscus probeert 1.2 miljard Katholieken bijeen te brengen om een wereldwijde ramp te helpen voorkomen. Eén van 's werelds belangrijkste spirituele leiders heeft een boodschap voor de wereld. The Guardian meldt dat Paus Franciscus een flinke Nieuwjaarsresolutie heeft: “Organiseer een enorme druk door de Katholieke Kerk om klimaatverandering te bestrijden. De Paus zal blijkbaar "in een lange toespraak” de boodschap geven aan de 1,2 miljard Katholieken wereldwijd en aan de Algemene Vergadering van de VN de oproep doen om een top, in een poging de belangrijkste religies van de wereld te verenigen tegen klimaatverandering. Het plan: Kanselier van de Pauselijke Academie voor de wetenschappen bisschop Marcelo Sorondo vertelde de Guardian dat de Paus de loop van de VN klimaattop in Parijs 2015 wil beïnvloeden, het hoogtepunt van 20 jaar CO2 uitstoot onderhandelingen – meer in onderstaande link.


“De Gruwel der Verwoesting”

Marcus 13:22
Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen in dwaling te verleiden. “Doch u, ziet toe Ik heb het u allemaal van tevoren gezegd.”


“Doch sla er acht op: Zie, Ik heb u alles van tevoren gezegd”Hypothalamus in the Temporale kwab


“De oude slang van weleer “komt om het Verstand” te vernietigen”


We zullen niet de Deksteen “Capstone” van Rome, van Duisternis, dragen - Verzegeld met – de Adem van Dood – Maar wij zullen de Belofte van God hebben, het verstand “de mind” van Christus – De Zegel van God.


De vader van leugens – De oude slang van weleer komt om het Verstand van Christus te vernietigen – hij had een stem in de Hof en hij heeft nog steeds een stem – zijn woorden verwarren, ze verlammen de hersenen met angst en negativiteit – Hij komt om ons hoofd - verstand te vermorzelen om zijn deksteen “capstone” over onze hersenen en verstand te plaatsen.


De slang, de vader van leugens, wil ons verlammen in de middenhersenen in negativiteit. We moeten hem uit ons verstand verdrijven en zijn hoofd vermorzelen.


“Vermorzel zijn hoofd door de Kracht van het Kruis”

“De Kinderen van de Duivel”


Johannes 8:43-45
Waarom kent u Mijn spraak niet, begrijpt u niet wat Ik zeg? Het is, omdat u Mijn woord niet kunt horen. U hebt de duivel tot vader en wil de verlangens van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft u niet.


“Want hij is een leugenaar en de vader van leugens”


“Het Goede Zaad staat voor de mensen van het Koninkrijk”


Mattheüs 13:38
De akker is de wereld, en het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Koninkrijk; het onkruid zijn de kinderen van de Boze - de Duivel de vader van leugens.


Wij verklaren in Jezus naam een breking van de vader van leugens en zijn stem van alle Vrijmetselarij en Hekserij Altaren, alle doodcultussen en magie. Wij verklaren in Jezus naam een breking van het beeld en het zegel van het Beest van de vader van alle leugens van 666 komt van ons verstand en voorhoofden en onze hersenen af.


“Vermijd Immoraliteit”

Spreuken 5:5-6
Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen raken het dodenrijk. Opdat u het pad van het leven niet zoudt inslaan, zijn haar gangen ongestadig, doolwegen zonder dat u het merkt. Nu dan, zonen, luistert naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond.


“Immoraliteit in ons leven en familiegeschiedenis kan ons meenemen in hel en dood”


“Geestelijk overspel en hoererij”

“God, Blijf niet Zwijgen”

Psalm 83:5-6
Zij zeggen: “Komt, laten wij hen als een volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.” Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten.

“Want zij hebben Samengespannen met elkaar Tegen U maken ze een verbond”

 

De Oude Koninklijke bloedlijn – Middeleeuwse Franse Koninklijke Illuminati

Napoleon Bonaparte werd de eerste Franse Keizer – Hij was gekleed in Scharlaken Fluweel, versierd met bijen, Verklaren: “Ik ben van de bloedlijn van het Beest, en versierd met het Beest.”

“Het Merkteken van Het Beest”

2 December 1804 Roept Napoleon Bonaparte zichzelf uit tot Keizer Cesar. Hij kroonde zichzelf en verklaarde; niemand is hoger dan ik, dat is de reden dat ik mijzelf gekroond heb.


“En hij zal de gevelsteen “capstone” naar voren brengen, onder gejubel”


Zacharia 4:7
Wie bent u, Grote Berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt u een vlakte; en hij zal de gevelsteen “capstone” naar voren brengen onder luid gejubel, Heil, heil zei hem!


De steen die de Vrijmetselaars weggegooid hebben als onjuist is nu de Hoofdsteen “Capstone”! Dit is GODS werk. We wrijven onze ogen - we kunnen het nauwelijks geloven! De heer heeft zijn stempel van goedkeuring geplaatst op zowel de Hoeksteen als de Hoofdsteen. “Keystone en de Capstone”


Openbaring 8:2
En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven.


Genesis 3:4
De slang echter zei tot de vrouw, “u zult geenszins sterven.” De vader van leugens verklaarde.


 “Met de Beker van Horror en Verwoesting”


Onvergetelijke Vlekken in onze levens en onze familie geschiedenis. De Vlekken op ons leven, achtergelaten door de daders, zijn soms onvergetelijk, vanwege de zweepslagen en het misbruik tegen ons en onze lichamen, zielen en geesten. De Vlekken, achtergelaten op ons karakter, vanwege het slachtoffer van misbruik zijn.


“Het huilen van de slaven”


Slavernij en Slaven Meesters


De Nieuwe Wereld Orde is slavernij – en de slaaf Meesters die ons en de massa’s van de aarde tot slaaf willen maken.


YHWH, de God van Israël, heeft ons nooit bestemd om iemands slaaf te zijn, maar om vrije mannen en vrouwen te zijn.  


Vrij van alle leugens en bedrog – Wie door de Zoon van God is vrijgemaakt is waarlijk Vrij.
“De onvergetelijke vlekken”

2 Petrus 3:14
Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, zonder [geestelijke] vlekken “stains” of beschadigingen “blemish”.


Webster's Revised Unabridged Dictionary [blemish]
Gemarkeerd met vervorming; verwonden of schaden, bezoedelen, het lichaam of geest defect maken; Bezoedelen, zowel reputatie als karakter; belasteren; Enig teken van vervorming of letsel, zowel lichamelijk als moreel; iets dat de schoonheid vermindert of dat onvolmaakt maakt wat goed gevormd is, dat wat de reputatie schaadt.


Webster's Herziene Versie Unabridged Dictionary [stain]
Verkleuren door toepassing van vreemde stoffen; fouten maken; vlekken; de hand kleuren met kleurstof; bepantsering bevlekt met bloed; het kleuren van bv wol, glas, kleding of iets dergelijks; door processen beïnvloed, chemisch of anderszins; om met een kleur of combinatie van kleuren te tinten; een stof te penetreren, verven; hout bevlekken met zuren; gekleurde was; ingewreven kleur; bevuilde glazen; schande; bevlekt met schuld of schande; verwijten; bezoedelen; bevlekken; minderwaardig of bevuild lijken door vergelijking; natuurlijke vlek of verkleuring; schuldvlekken; bezoedelen; schande; verwijten; oorzaak van verwijten; beschaamd; tinctuur, enz.


Zonder [geestelijke] vlekken “stains” of beschadigingen “blemishes”


“Wij verklaren een breking en vallen van de koninkrijken van mensen”


Wij verklaren dat de Slaaf Meesters van de Nieuwe Wereld Orde, die onze gezinnen hebben gecontroleerd en geslagen en voor generaties lang tot onderwerping hebben gedwongen, ook in de kerk, de huizen en de werkplekken, gaat vallen.

“Slaaf Meesters van Illuminati van deze wereld van de vader van leugens”

 

Verlossing van Egyptische hekserij - te komen vanuit alle slavernij en de dood cultus van Egypte - Farao die het Hebreeuwse volk bekeek en plande hoe hij ze zou kunnen controleren. Egyptische taak meesters dwingen de Hebreeërs om hard te werken. Vroedvrouwen met Hebreeuwse vrouwen die een baby kregen - Taak meesters die de Hebreeërs met zweepslagen slaan, hen dwingend harder te werken - Farao instrueert Sippora en Pua, de Hebreeuwse vroedvrouwen, om de pasgeboren jongens te doden -Farao gaf opdracht alle baby jongetjes moeten in de Nijl worden gegooid.


“Geworpen in de Nijl”

Ezechiël 23:33
Met dronkenschap en kommer zult u gevuld worden; een beker van huivering en ontzetting is de beker van uw zuster Samaria.


"Het strategische Schaken en koningen en pion spelers van de mensheid"

 

"De Meester Metselaars, de opstijgende meesters, de slaaf meesters van Egypte"


Johannes 8:36
Wanneer dan de Zoon van God u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.


Waar de Nieuwe Wereld Orde ons verblind heeft wordt de blindheid gebroken door de Geest van de Here God. De Vader van leugens komt van ons, hij zal ons niet langer in een toestand houden als slaven naar beneden gebogen onder zijn zweep.


"Voor Oorlog op de vlucht en afbrokkelende economie,
Oekraïners massaal naar Europa"

Reuters (ANP) - Andriy verliet zijn geboortestad in West-Oekraïne eerder dit jaar op een reis die hem, door de handen van schaduwrijke handelaren in Polen, naar een van 's werelds snelgroeiende markten voor illegale immigranten bracht. Londen – Gevlucht voor de strijd van de oorlog met Russisch gesteunde strijders en een verbrijzelde economie, volgt Andriy een pad, dat strikt genomen door duizenden van zijn collega Oekraïners is genomen, ofwel oostwaarts, naar Rusland, of naar het westen, de Europese Unie. "Ik wil in geen enkele oorlog vechten," zei Andriy, die sprak op de voorwaarde dat zijn achternaam noch zijn thuisstad zouden worden gepubliceerd vanwege de angst dat hij kon worden gedeporteerd – Lees meer in onderstaande link.


Fillippenzen 2:15
Opdat u onberispelijk en onbesmet moogt zijn, “onbesproken kinderen van God te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder u schijnt als lichtende sterren.

Genesis 6:6
"Het bedroefde God in zijn hart"

Genesis 6:6
En het berouwde de HERE, dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart.

Johannes 8:44
U hebt de duivel tot vader en wil de begeerten van uw vader doen. Hij was een mensen moordenaar vanaf het begin en is in de waarheid niet staande gebleven, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.


2 Korintiërs 11:14
Geen wonder ook! Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.


Openbaring 12:9
En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt Duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd uitgeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem uitgeworpen.


“Wij Werpen Neer de Draak, de vader van leugens, De zetel van Izebel”


“Burgers met een Handicap Verdwijnen”

Noord Korea is systematisch de bevolking aan het opschonen door hen te zuiveren van gehandicapten. Ze verdwijnen uit het publieke zicht en leven, worden aan testen met chemische wapens onderworpen of worden door hen gecastreerd! Noord Korea “castreert dwergen” en laat mensen met een handicap “verdwijnen”, dit beweren vluchtelingen. Noord Korea werkt haar gehandicapte bevolking weg door ze te onderwerpen aan testen met chemische wapens of door hen de castreren, dit wordt vandaag beweerd. Deserteur Ji Seong-ho, die zelf ontsnapte na een “vernederend lijden” en een afschuwelijke behandeling waarbij hij een been en een hand verloor, zei: Kim Jong-Un’s regime voelt zich vernederd door degene met een handicap en vlekken en beschadigingen – Lees meer in onderstaande link.


Jeremia 18:7
Het ene ogenblik doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, dat Ik zal uitrukken, afbreken en verdelgen, vernietigen.


Aanval Pakistaanse school afgelopen, zeker 130 doden, alle terroristen dood. Bij een aanval van extremisten op een school in het Noord-Pakistaanse Peshawar zijn zeker 130 doden en 122 gewonden gevallen. Minimaal 100 doden waren scholieren – CNN.


“Allah is groot”, riepen de Taliban-militanten, toen ze door de gangen van een Pesjawar, Pakistaanse school brulden. Vervolgens herinnerde de 14-jarige student Ahmed Faraz zich dat een van de extremisten het verhaal wijzigde; Veel van de kinderen zijn onder de banken, en een Pakistaans Taliban lid zei, volgens Ahmed, "Dood hen" – Lees artikel hieronder.


Bab-Illah (The Poort van Allah) is de Poort naar de Ka’ba (gemaakt van puur goud). De poort naar god, "of in het Arabisch Bab-Illah, en wordt in de hoogste autoriteit in de Islam, de Hadith genoemd. De Ka'aba is het huis van god en gods heiligdom is Bab-Illah (de poort naar god), dus toen ze daar gingen, stonden ze bij de deur in smeekbede.


“Vrijmetselarij en andere Allianties nemen u en uw familie naar de poorten van hel”
   
“De Poorten van Hel”

Job 4:19
Hoeveel te meer bij hen die in lemen hutten wonen, wiens fundamenten zijn in het stof, die men als motten dood drukt!

Jesaja 38:10
Ik zei: “In de bloei van mijn dagen moet ik heengaan door de poorten van het dodenrijk, ik word beroofd van het overige van mijn jaren.


Hebreeën 9:14
Hoeveel te meer zal het Bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de Levende God te dienen?


Reinig het gehele verstand en geweten van alle dode werken om vrij te zijn om de levende God te dienen.

 “Het Bloed is Voldoende om ons Geweten te Reinigen”


Hebreeën 10:22
Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.


Het Bloed van Christus is beter dan om het even welke Drug die mensen nemen om te kunnen “omgaan” met hun mislukkingen! We moeten “besprenkelde Harten” hebben, gereinigd van een kwaad geweten.


“Uw grote aanklager, de Duivel’’
           
1 Petrus 5:8
Wordt nuchter en waakzaam. Uw grote tegenpartij, de aanklager, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij mag verslinden.


“De mens is nu buiten de Hof”

"Dood kwam in het menselijk ras door middel van de val van de bloedlijn"

De Val bracht iets in de mens wat Satan een voet binnenin hem gaf, met als gevolg dat God werd gedwongen zichzelf terug te trekken. De Mens is nu buiten de tuin, buiten het bereik van de Heerlijkheid van God - Romeinen 3:23 - omdat hij innerlijk van God is vervreemd. Vanwege wat de mens heeft gedaan is er iets in hem dat, totdat het is verwijderd, het maakt dat God moreel niet in staat is om hem te verdedigen. Maar het Bloed van Jezus verwijdert die barrière en herstelt de mens aan God en God aan de mens. De Mens is nu in de gunst, en omdat God aan zijn kant staat, kan hij Satan zonder angst confronteren.


Romans 3:23
Want allen hebben gezondigd en lopen de Heerlijkheid van God mis;


“Het Bloed Reinigt van Elke Zonde”


“De vader, waarvan u zonen bent, is de Duivel’’

Johannes 8:44
U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen; *Hij* was een mensenmoordenaar vanaf het begin en is niet staande gebleven in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader van leugen.

“De Vader van Leugens”

Mattheüs 8:6
En hij zei: “Heer, mijn knecht ligt thuis, verlamd - met hevige pijn, deerlijk gekweld.”


“Die de hele Wereld misleidt”

“Oorlog in de Hemel”

Openbaring 12:9-11
En de grote draak was neergeworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een andere luide stem in de hemel zeggen: “Nu is verschenen het heil en de kracht en het Koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben niet liefgehad, tot in dood!”


Zacharia 3:1
Vervolgens deed Hij mij de hogepriester Jozua zien, staande vóór de Engel van de HERE, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De aanklager van de broeders.


Hebreeën 4:13
En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en volledig ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.


Oude rots voegt bewijs van koning Davids bestaan toe. Stenen plaat met vroegste verwijzing naar Huis van David, tentoongesteld in BMO, zegt als "een van de belangrijkste Bijbelse artefacten ooit gevonden te zijn”.


“Zonder welke de elementen van de structuur zouden instorten”

Laat de Ware Kerk van – De Heer Opstaan
De Geest van God zegt – Sta Op en kom uit alle mind controle van het Beest
Jezus Christus is de ware Deksteen “Capstone”, Hij is de Heerlijkheid en
Heft onze hoofden omhoog, ons verstand, onze gedachten,
onze eigenwaarde, en onze ware identiteit.
We werpen de aanklager van de Kerk naar beneden.

Wij Verklaren een vallen en breken van de valse boog van de vrijmetselaarsloge
De Capstone, Een Sluitsteen is de laatste steen op de top van een boog die hiermee de andere stenen opsluit in de gewenste positie en waardoor de boog in staat is gewicht te dragen. Figuurlijk, het sluitstuk “capstone” verwijst naar het centrale ondersteunende stuk, deel van verschillende elementen van een grotere structuur, zonder welke de elementen van de structuur zou instorten.

De Profetische Hoofdsteen, geopenbaard in Zacharia, was de laatste steen die nodig was in de wederopbouw van de Tempel, onder toezicht van Zerubbabel. In het Hebreeuws wordt het genoemd – HaEven HaRoshah, wat letterlijk betekent; de Top, Eerste, Hoofd of Hoogste Voornaamste Steen.


Genesis 22:9
Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Izaäk en legde hem op het altaar boven op het hout.


Rabbijnse traditie noemt het de "rots van de schepping” en zegt dat het de steen is waarop Abraham Isaac geplaatst had als offer en die wij als het Ontstaan, de Genesis, van het Kruis erkennen. Wanneer een Deksteen “Capstone” de bovenste steen in een boog is wordt het een Hoeksteen genoemd. Dit maakt een uitstekende metafoor voor Christus, omdat de Sleutelsteen “Keystone” de andere stenen van het gewicht voorziet om de boog bij elkaar te houden omdat deze steen op de andere stenen leunt en ze op elkaar houdt. Christus droeg het gewicht van al onze zonden aan het Kruis op Golgotha. Het is de Hoeksteen die de hele Bijbel bij elkaar houdt.

Mattheüs 21:42
Hebt u nooit in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen “hoofd van de hoek” geworden. Van de Here is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?”

“Visioen van Afgoderij in de Tempel”

Ezechiël 8:15-17
En Hij zei tot mij: “Hebt u dat gezien mensenkind? U zult nog wederom grotere gruwelen zien dan deze. Toen bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het Huis van de HERE. En zie, aan de ingang van de tempel van de HERE, tussen de voorhal en het altaar, waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de HERE en met hun gezicht naar het oosten; en zij bogen zich in de richting van het oosten neer voor de zon. Hij zei tot mij: Hebt u dat gezien, mensenkind? Is er iets lichter geacht bij het huis van Juda, dan deze gruwelen te doen, die zij hier doen? Dat zij ook het land met geweld vullen en Mij telkens krenken? En zie, zij houden een wijnrank bij hun neus.

Ezechiël 8:15
En Hij zei tot mij: “Hebt u dat gezien, mensenkind?
Nog grotere gruwelen dan deze zult u zien.”   

“U zult dingen zien die zelfs meer afschuwelijk zijn dan dit”

Noot van de redacteur: Meer brandstof voor het vuur in Groot-Brittannië als de epidemische seksuele losbandigheid in de hoogtijdagen van de jaren 80 omhoog blijft sudderen uit de diepten van het verleden. Dit huidige geval impliceert drie moorden met een ooggetuige die destijds werd misbruikt. Politie heeft gevraagd of er meer getuigen naar voren willen komen.


"Slachtoffer zegt als getuige, drie jongens vermoord door VIP pedofielen"

"Zij waren zeer krachtige mensen en zij controleerden mijn leven voor de volgende negen jaar," heeft Nick verteld aan detectives. Scotland Yard zegt dat het de moord op drie jongens onderzoekt door wat nu bekend staat als een 'VIP seks ring, waarvan men denkt, met verschillende hooggeplaatste militaire ambtenaren en politici.

“Tekenen van Huis Besmetting”

“Afschuwelijke dingen”

Leviticus 14:35-36
Dan zal hij, van wie het huis is, het de priester komen meedelen en zeggen: Bij mij aan huis vertoont zich iets als de (lepra) plaag. Dan zal de priester gebieden het huis te ontruimen, voordat de priester komt om de plaag te bezien, opdat niet alles wat in het huis is, onrein wordt. Daarna zal de priester komen om het huis te bezien.


Ezechiël 23:39
Terwijl zij hun zonen voor hun afgoden geslacht hadden, gingen zij op dezelfde dag Mijn Heiligdom binnen, zodat zij het ontheiligden. Ja zo deden ze in Mijn Huis.


“Zij gingen Mijn Heiligdom binnen en ontheiligden het”

“Vlucht van Afgoderij”

1 Korintiërs 10:21
Integendeel, dan hun offeren een offeren is aan demonen en niet aan God en Ik wil niet dat u één wordt met demonen. U kunt niet de beker van de HEER drinken én de beker van boze geesten, u kunt niet aan de tafel van de HEER deelnemen én aan de tafel van duivelen.

“Kom uit van de Valse Fundamenten”


We moeten zeer zorgvuldig met God wandelen en zeer specifieke zijn en de sleutels nemen die God ons geeft – We moeten specifiek de familie bloedlijnen aanpakken.


“Wij herroepen alle deelneming aan de beker van demonen in Jezus naam”De Koran moet worden gelezen tijdens de kroning van Prins Charles zegt hoofd Bisschop: “Critici vallen het voorstel aan en beschuldigen de Kerk van Engeland van “vertrouwen verliezen” in de eigen tradities.”
“Het waren ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de HEER en met hun gezichten naar het oosten” Ezechiël 8:16
  
“Paus bezoekt iconische religieuze plaatsen in Istanbul”

ISTANBUL (AP) â "Zijn hoofd gebogen en de handen voor zich gevouwen stond Paus Franciscus op zaterdag in twee minuten stil gebed, met zijn gezicht richting het oosten, binnen een van Istanbuls meest belangrijke religieuze plaatsen, zoals hij in hoge versnelling meer en meer richting het religieuze verschuift.

 
“Moge Allah het accepteren, zei Yaran na de tijd van gebed”

“De Vader van Leugens”

ISTANBUL, Turkije - In een beweging die enkele bedenkingen van toeschouwers wereldwijd gaf, bezocht de Rooms-Katholieke Paus bekend als Franciscus op zaterdag de Blauwe Moskee in Turkije, eerbied tonend tijdens een stil moment van gebed, waargenomen door de  grootmoefti van het land, die hem leidde op een tour van de Islamitische faciliteit.

Mattheüs 25:46
En dezen zullen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.
     
Jeremia 32:19
Groot van raad en machtig van daad, wiens ogen open zijn over al de wegen van alle mensenkinderen om aan ieder te geven naar zijn wegen en naar de vrucht van zijn handelingen.


 “De Aarde zal geboorte geven aan haar doden”

Jesaja 26:19
Herleven zullen uw doden, HEER; hun lichamen zullen opstaan – Ontwaakt en jubelt, u die woont in het stof! Ontwaakt en jubelt van vreugde - want uw dauw is de dauw van het licht; de aarde zal aan haar doden geboorte geven.

“HEER; Hun lichamen zullen opstaan”

 

1 Korintiërs 16:15
Ik smeek u broeders, u weet van het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaje is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben.


“De vader van alle Leugens”


"Kinderen waren bezeten door geesten”,
Vrouw in Spanje beschuldigd van het doden van haar baby's"
  

Een 27-jarige Marokkaanse vrouw is beschuldigd van het wurgen twee van haar jonge dochters en probeert om te doden een derde baby omdat ze ervan overtuigd was de kinderen waren "bezeten door kwade geesten."


2 Korintiërs 5:1
Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, is vernietigd, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met mensenhanden gemaakt, een eeuwig huis.


“De goddeloosheid van de Mens”

Genesis 6:5
Toen de HERE zag dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde, en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde boos was, berouwde het de HERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het deed Hem verdriet in Zijn hart. En de HERE zei: “Ik zal de mensen, die ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte van de hemel, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.


"Toen de HEER zag dat de goddeloosheid van de mens op de aarde groot was"


We verklaren in de naam van Jezus Christus een openscheuren van de fundamenten in onze levens en families van de Orange Lodge /Blue Lodge / Lodge van Rome.


We rijten de fundamenten van bloedvergieten van onze huizen / onze huwelijken / oorlog in de huizen / en kinderen open in Jezus naam en door het Bloed van het Lam van God.

“We roepen het uit bevrijdt ons van dit Kwaad”

“De Troon van Ongerechtigheid, Iniquity”

Psalm 94:20
Hebt u iets gemeen met de zetel van verderf, Troon van Iniquity, die onder schijn van recht onheil stichten?


De Moslims van Zwitserland Verklaren "Het begin van de Islamitische Revolutie" - Rudolf Hess.


Rudolf Hess was derde in commando binnen het Nazi regime. Hij was een lid van de Thule society en werd sterk beïnvloed door Karl Hausehofer, terwijl hij de Universiteit van München bezocht, waar de professor Geopolitiek onderwees.


Amos 6:3
U die de boze dag ver weg stelt, en de zetel van geweld nabij brengt.


Jesaja 42:22
Maar dit is een volk, beroofd en uitgeplunderd. Men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er was niemand die zei: “Geeft terug!”


“Tot plundering en er was niemand die zei: “Geeft terug!”

“Geef hen terug”

De Vader van leugens – de misleider van de mensheid – we verklaren een Ontmaskering en Blootlegging door het Woord van de Heer aan alle plannen en samenzweringen van hem in Jezus naam.


2 Kronieken 29:16
Toen gingen de priesters het Huis van de HERE binnen om het te reinigen. Zij brachten al het onreine dat zij in de Tempel van de HERE vonden naar de voorhof van het Huis van de HERE, en de Levieten namen het over om het naar buiten, naar de beek Kidron, te brengen.


Dit is een magazine van maart 2014. Hier is de bron.


Natuurlijk wordt de Philadelphia Trumpet uitgegeven door de wereldwijde Kerk van God, nu genaamd de Philadelphia Kerk van God.

Wij verklaren in de naam van Jezus Christus, de Ware Redder van de Wereld, een breking van de valse gemeente en heerlijkheid over onze levens.


De koppeling tussen de Lodge van Rome aan de Rozekruisers gemeente en de valse Ridder van de Tempel van Rome en de Orde van de Blauwe Kousenband en Oranje.


We verbreken in Jezus naam de verbinding aan de geestelijke bloedlijn van corruptie en overname.


We verbreken de aaneenvoeging aan de geestelijke en natuurlijke bloedlijnen van het Huis van Oranje in Jezus naam.


We breken in Jezus naam de kracht van het woeste leeuw beest van de Orange Lodge over ons leven.


Het Valse licht van misleiding, van de zeven brandende valse lampen van het beest, zal  worden gedoofd. Alle bedrog en leugens en waanideeën van de valse kandelaar, en Elk facet van de Oranje Lodge van de Blauwe Lodge, Romeinse Lodge, Witte Lodge in ons leven zal worden verwijderd, alle vlekken van het verleden zullen worden verwijderd door de Geest van de Heer.


Wij verklaren een wegsnijden van alle zielsbanden die ons verbinding en ons binden aan de troon van leugens van William van Oranje de Zetel van het beest in Jezus naam.


Titus 1:10
Want velen willen van geen tucht weten; het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn.


"De Zoon van God is De Uitstraling en het Beeld van de Levende God"


Hebreeën 1:3
De Zoon is de Afstraling van Gods Heerlijkheid en de afdruk van zijn Wezen, die alle woorden draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging van de zonden tot stand te hebben gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste Hemelen.Gods Zegen
Josie Hagen===============================================


Lees verder in de onderstaande linken:

Paus Franciscus probeert 1.2 miljard Katholieken bijeen te verzamelen


December 13, 2014 Heraldsun.com.au Noord Korea Castreert Dwergen


Pakistan Peshawar school aanval Islamabad


De Koran moet worden gelezen bij kroning van Prins Charles zegt Bishop


Paus Franciscus buigt hoofd 
in stille aanbidding naast Islamitische Groot Moefti


Vrouw beschuldigd van het wurgen van baby’s