Pages

Friday, 9 January 2015

Nr. 15192 Waar de Nieuwe Wereld Orde ons Verblind Heeft - Met Sterke Gebedspunten - De Heer Heeft u de Stad Gegeven!Dit is een brief met een woord voor dit jaar 2015, een studie en gereedschap voor het verbreken en verslaan van het Beest en de Draak, de Slang, de vader van leugen. Om uit de generatie gebondenheden en slavernij "Bekend of onbekend” te komen, om de bloedlijn van het beest van de Illuminati te overwinnen 'Om Eruit te komen door Het Woord van de Heer - Hij is De Weg De Waarheid en Het Leven.
  

Mattheüs 11:10
Want deze is het, waarvan geschreven staat: “Ziet Ik zend Mijn bode voor Uw aangezicht uit, die Uw weg voor U heen bereiden zal.”

Maleachi 2:7
En hij bracht velen terug van de iniquity. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HEER der heerscharen is hij.

Wij zijn geroepen om “De Weg van de Heer Voor te Bereiden”!  Laat het binnenkomen, we zijn geboren voor een tijd als deze. De Heer roept ons uit de valse koninkrijken van mensen, uit van de Nieuwe Wereld Orde. Het is nu Tijd om klaar te zijn. God Zegt aan ons; Ik heb u geroepen om Koningen en Priesters voor Mij te zijn.

“Want de Heer God heeft u de Stad Gegeven”

De aarde zal het op haar vergoten bloed openbaar maken; de aarde zal haar verslagenen niet langer verbergen.

"De overname van mensenrechten van alle onrecht – geen barmhartigheid geen genade"

Jesaja 59:8
De weg van de vrede kennen zij niet, en er is geen recht in hun paden; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede.


"Niet langer geketend aan de Gouvernementele Zetel van de Draak"

Deze boodschap is voor ons allemaal omdat de Nieuwe Wereld Orde ons wil verpletteren en de massa wil pletten met slavernij.

Psalm 60:1-3
Voor de koorleider. Op de wijze van: De lelie der Verbond. Een kleinood van David, tot lering; toen hij de Arameeërs van Mesopotamië en de Arameeërs van Soba had bestreden, en Joab op de terugtocht de Edomieten in het Zoutdal had verslagen, twaalfduizend man.

Psalm 60:3
O God, Gij hebt ons verstoten, Gij hebt ons verbroken, Gij zijt verbolgen geweest; Herstel ons, opnieuw!

"Het Jaar 2015 – Het jaar van de Goede Strijd tot de Overwinning"

"Wie overwint (strijd de goede strijd), zal deze dingen beërven,
en Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn zoon zijn"

Openbaring 21:6-7
En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mijn zoon zijn.


Romeinen 8:19
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.


Openbaring 15:2
En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods.


"Wij zullen het Beest het getal van zijn naam en het slavenhuis van Egypte verslaan"

"Huis van de slavernij en allerlei onreine vogels en geesten"

Jesaja 26:21
Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken, te bestraffen. De aarde zal het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken.Openbaring 17:14
Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen Overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen.

"Het land van Egypte werd voor Israël een huis van slavernij"

Mannen zijn gedwongen om voor duizenden jaren te werken voor Vrijmetselaars en ze zijn er ziek van geworden. Vrijmetselaar Anti-Paus Johannes Paulus II probeerde deze woede te verspreiden door te leren dat er waardigheid was in hard werken, maar de meeste mannen zien er gewoon geen waardigheid in, het zijn slaven geworden van de Nieuwe Wereld Orde.

"Moderne Slavernij"

De meerderheid van de mensen worden in een grotere slavernij gehouden dan de Israëlieten door de Farao's van Egypte waren, omdat de mensen vandaag de dag niet alleen de valse goden en idolen bouwen, ze aanbidden ze ook nog in plaats van het aanbidden van de Ene Ware Levende God.

"Onderdrukking door een Nieuwe Farao"

Psalm 119:134
Verlos mij van de verdrukking der kwade mensen, dan kan ik Uw bevelen gehoorzamen.


Handelingen 7:34
“Ik heb de mishandeling en onderdrukking van mijn volk in Egypte zeer wel gezien en Ik heb zijn zuchten gehoord en Ik ben nedergedaald om hen te verlossen; en nu, kom hier, laat Ik u naar Egypte zenden.”


Want God is in de Hemel en u bent op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.

"God Naderen met Ontzag"

Prediker 5:1
Bewaak uw stappen als u naar het Huis van God gaat en nadert om te luisteren in plaats van het offeren der dwazen; want zij weten niet dat ze bezig zijn kwaad te doen. Wees niet overhaast in woord of impulsief in gedachten om een zaak in de aanwezigheid van God te brengen. Want God is in de Hemel en u bent op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn.

Zacharia 9:11
Ook laat Ik ter wille van uw eigen Verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is. Ik zal uw gevangenen vrijlaten uit de waterloze put vanwege het Bloed dat Mijn belofte aan u verzegelt.

"Zal u bevrijden uit de slavernij en gebondenheid"

Versnippering (fragmentatie) van de Mind demonische machten, de mind kan worden beïnvloed waar de generaties de deur hebben geopend. We verklaren een er uitkomen over de gekwelde minds van de Een Wereld Orde de valse priesterschappen van het verleden.


"Door de Slavernij van de Lelie"

Wij verklaren een Exodus uit alle valse Koninklijk Priesterschappen van de Tempeliers –De Nieuwe Wereld Orde.


De Bloedlijn van het Beest zal breken en komen uit mijn familie bloedlijn en alle slavernij, gezaaid van generatie op generatie, de geest van het Beest zal van ons afkomen.


We breken het zegel van de Fleur de Lis, de Lelie van de Merovingische Koninklijke valse bloedlijn in Jezus’ machtige naam.


We snijden de bloedlijn van de generaties aan het Huis van Oranje van de Fleur aan de Tempeliers Het Huis van de slavernij van de Vrijmetselaars orde - Schotse Fleur de Lis, De Franse Fleur de Lis. Het Huis van slavernij van generaties lang gekreupelde, emotioneel, mentaal, geestelijk en fysiek.


We breken de Fleur de Lis van de Jezuïeten Orde van de Tempeliers in onze generaties In Jezus naam.De Tempeliers Orde is door de Paus erkend. Op deze dag in 1128 verleent Paus Honorius II een pauselijke sanctie op de militaire orde bekend als de Tempeliers, de Tempel Ridders, verklarend een leger van God te zijn. De Tempeliers namen hun naam aan vanwege de locatie van hun hoofdkwartier, bij de Tempelberg in Jeruzalem.


Wij verklaren in de Naam van Jezus Christus, een verbreking van de zegel van armoede en ontberingen van schaamte en verlies van vrijheid van onze levens en onze huizen “we zullen niet sterven maar leven”.


“De familie Zegel van Ontbering breekt van onze levens en gezinnen”

Exodus 1:14
Ja, zij maakten hun het leven bitter door harde slavenarbeid met mortel en bakstenen en door allerlei arbeid op het veld – alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten.

"Bitter met harde Slavenarbeid"

Exodus 1:13
Toen lieten de Egyptenaren de Israëlieten onder mishandeling werken; En ze bewerkten hen meedogenloos.


Psalm 118:17
Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des HEREN vertellen.


Psalm 116:8-9  
Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEREN in de landen der levenden.


Een Leven beheerst door de Overheersing van de Broederschap - we kunnen worden omgeven door de Broederschap Tempeliers en niet weten dat het slaven Meesters zijn - niet alleen dat, maar een heel gezelschap van broederschap slavenmeesters kan ertoe leiden dat het piekeren veroorzaakt - piekeren op vele manieren.

Piekeren al vanaf onze kinderjaren - We moeten het breken in de naam van Jezus, de kracht van de stilte.

We breken de vloek uit ons leven en we zullen de trauma's en de angst van het Beest verslaan.


We breken het gruwelijke piekeren van de ziel, uur na uur na uur – We breken het zegel van lijden in stilte, in stilte zelfs al vanuit de baarmoeder. Wij verklaren in Zijn Machtige naam een omdraaiing vanuit de opgerolde vorm van een levenslange foetale houding en het piekeren in de baarmoeder. 

Trauma kan al beginnen vanaf het moment van de conceptie. Die mishandeling kan daar al plaatsvinden, zowel bij moeder en foetus. Shock en trauma kunnen al in het foetale zenuwstelsel worden verzonden.


"Het ontvouwen van het Bloedvergieten van de Fleur de Lis, Lelie"

Deze methoden van de Vrijmetselarij brengt mensen in de Mind Control door de Monarch Methode van Illuminatie. Controle door Trauma. Ook de mind control methoden om mensen te omstrengelen om vervolgens geestelijke of letterlijk bloed te vergieten.


Lukas 24:25
En Hij zei tot hen: “O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!”


De Opzet over de Eerstgeborene - Dodelijke doseringen van verdoving, we breken in de naam van Jezus in onze generaties de overdoses aan de eerstgeboren zonen en dochters.

We breken de macht in onze generaties van een Verdovend Middel en Hallucineren.

We breken de macht die in onze generaties is van het zoeken naar dingen om ons eruit te tillen om op te fixeren.

“We verbreken het coma drinken van de generaties”

Wij verklaren in de Machtige naam van Jezus Christus een breken van Hallucinerende drugs in de fundamenten, het DNA van onze generaties, waar onze families onze kinderen letterlijk zijn stilgelegd in waan en onwerkelijkheid.


“We moeten er dringend uit komen”
"We zullen het Beest en de Draak van Openbaring overwinnen"


"De Tempeliers"

RTNews - Gepubliceerd tijd: 7 januari 2015 02:18 – Het eten van het hart is een onderdeel van een initiatie, gebruikt door La Familia Michoacana en de Tempeliers, verschillende ooggetuigenverslagen geven dit weer. Een Mexicaanse federale beveiligingsbeambte zei dat drugskartels bendeleden dwongen om de harten van de vermoorde slachtoffers te eten als onderdeel van een inwijdingsritueel. Het verborgen doel achter het vermeende kannibalisme was het uitroeien van infiltranten. Details over het kannibalisme kwamen aan het licht tijdens een lokaal Mexicaans televisie-interview met Alfredo Castillo, de federale commissaris voor veiligheid in Michoacan, West-Mexico. Hij zei dat deze praktijk niet wijdverspreid was, maar dat diverse ooggetuigenverslagen aangaven dat het eten van het hart “een onderdeel was van een initiatie” gebruikt door De Familie Michoacana en de Tempeliers. "Het ritueel varieerde van het verscheuren van mensen met de bedoeling om te doden, om het hart op te dienen," zei Castillo, volgens Reuters - Lees meer in onderstaande link.

Jesaja 13:11
Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken, en aan de goddelozen hun ongerechtigheid. Ik zal een einde maken aan de arrogantie van de hoogmoedige en de trots van de meedogenloze vernederen.

"De Orde van de Tempeliers - De Drugskartels van de Drugsbaronnen Tempeliers"


Ze vernietigen levens - Britse drugsbeleid sloeg alarm na 4 ecstasydoden.

 

Recente schattingen stellen dat het dodental van Mexico ’s Drugs Oorlog meer dan 120.000 doden telt en nog eens 27.000 vermisten. Maar wanneer 3,2 miljoen Mexicanen uiteindelijk afhankelijk zijn van de illegale handel om te kunnen voorzien in hun levensonderhoud, hoe dichtbij is dan de overwinning - en hoe ziet het eruit? vraagt Matthew Clayfield.

"De Zonden van de vaders"

Klaagliederen 5:7
Onze vaders hebben gezondigd, zij zijn niet meer, wij dragen de gevolgen van hun zonden.


"En gij zult niet geven van uw zaad aan Moloch – “aan hem om het te misbruiken"

Baby's van drugsverslaafden vertonen ernstige ontwikkelingsproblemen - Gepubliceerd tijd: 2 januari 2015. Als je een kind hebt dat op school presteert, die sociaal kansarm is en daarbovenop een slecht zicht heeft, dan gaat hun leren nog meer in het gedrang komen," zei ze tegen de BBC. Baby's van drugsverslaafde moeders hebben ontwikkelings- en gezichtsproblemen in de eerste zes maanden, onthult in een studie. Gepubliceerd in het vroege Ontwikkeling Dagboek, de Schotse studie volgde 80 baby's. Het vond dat zij slechter presteerden op tests voor sociale interactie, coördinatie en motorische vaardigheden dan de kinderen van niet-drugsgebruikers - RTNEWS.

De onderzoekers vonden methadon, en enkele sporen van opiaten, benzodiazepines, cannabis en stimulerende middelen in de systemen van de baby's.


Leviticus 18:21
En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan [het vuur van] de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.


Jesaja 26:21
Zie, de HERE komt uit zijn woning om de mensen van de aarde te straffen voor hun zonden. De aarde zal het op haar vergoten bloed openbaar te maken; de aarde zal haar verslagenen niet langer verbergen.Kennis vond een nieuw leven gecodeerd in de Hebreeuwse Kabbalistische Tradities.
Andere versies van dezelfde kennis reisden ook naar het oude India en China langs het Himalaya-gebergte om veilig te blijven.

Geheime Illuminatie Symbolen onthult…

"De slavernij van Fleur De Lys, Lelie"

 

Dat is de Slavernij van de Nieuwe Wereld Orde de Tempeliers - De geheime Elite (Menselijk Koninkrijk).           

Kijkend naar de slavernij - Deze is gebaseerd op de Bloedlijn van het Beest - de slavernij van Tempeliers in onze familie - ze hebben ons tot slaven gemaakt.


Psalm 106:6
Wij hebben gezondigd, evenzeer als onze vaderen, verkeerd gedaan, goddeloos gehandeld.


We moeten komen uit het valse priesterschap van Tempeliers die ons en onze generatie slaven van hen hebben gemaakt. We moeten in Jezus naam de gebondenheden, de kettingen aan onze handen-voeten-en nek breken zodat we uit de slavernij komen.

De Lelie is een Symbool van de dood het is een witte Lelie of doodslelie - We moeten de kracht van de Witte Lelie van de Fleur de Lis van de Vrijmetselaars Lodge verbreken.


Mattheüs 18:7
Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens door wie de verleiding komt.


Romeinen 16:20
De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Here Jezus zij met u!

"Dus benoemden ze opzichters over hen om hen te teisteren met dwangarbeid"

Exodus 1:10-11
Welnu, laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen en zich - als wij in oorlog komen - bij onze tegenstanders aansluiten, tegen ons strijden en uit het land wegtrekken. Daarom stelde men opzichters van herendiensten over hen aan om hen door de hun opgelegde dwangarbeid te onderdrukken: zij moesten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pitom en Raämses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en hoe meer ze verspreid, dus dat zij in angst van de zonen van Israël.


Exodus 1:14
ja, zij maakten hun leven bitter door harde slavenarbeid met leem en tichelstenen en door allerlei arbeid op het veld - alle werk, waartoe zij hen onder mishandeling als slaven gebruikten.


Waar de Nieuwe Wereld Orde heeft ons verblind, de verblinding moet breken door de Geest van de Heer. Waar de Slaven Meesters van de Een Wereld Orde hun plannen in lijn brengen om een slaafse wereld te creëren.


Psalm 6:6
Onder de doden verkondigt niemand Uw naam; wie zou U loven in het dodenrijk?


Jesaja 30:13
Deze zonde wordt voor u als een hoge muur, die op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die plotseling, onverwachts, ineenstort.


"De Slavernij is Omkeerbaar"


We moeten een overwinning en doorbraak verklaren door het Bloed van het Lam. We breken de kracht van de Slavenmeesters van de Nieuwe Wereld Orde over ons leven en onze families en ook over de kerk en de werkplekken.


"Om hen te teisteren met hun lasten"

Dit was de eerste regeling, voorgesteld en overeengekomen, en ten uitvoer gebracht, en tot opzichters aangesteld over hen; of "prinsen", of commissarissen van belastingen, die de macht hebben om zware belastingen op hen te leggen, en hen te verplichten om hen te betalen, die zeer belastend en dus kwellend voor hun gedachten waren, en de neiging om hun overvloed en rijkdom te verminderen, en hen te verplichten tot harde arbeid om te betalen, en dus zo op elke manier bijgedragen aan hun nood: Zonder eerst het slaaf bewustzijn opnieuw te conditioneren missen we gewoon de innerlijke middelen om onszelf als vrije mensen te besturen. Gedomesticeerd en geconditioneerd.


Leviticus 26:13
Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte heb geleid, opdat gij hun niet meer tot slaven zou zijn; Ik heb de banden van uw juk verbroken en u rechtop doen gaan.


Deuteronomium 32:30
Hoe zou één er duizend kunnen overwinnen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de HERE hen prijsgegeven had.

Exodus 3:7
En de HERE zei: Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord, ja, Ik ken hun smarten.


"De Slaven Meesters van de mensheid”

"Seks Slaven"

Britse pers meldt vandaag dat een vrouw beweert dat de joodse bankier Jeffrey Epstein haar uitgeleend heeft aan rijke en machtige vrienden als een minderjarige "seksslaaf". De vrouw heeft in een Amerikaanse rechtbank een document overhandigt dat ze herhaaldelijk werd gedwongen om seksuele betrekkingen met prins Andrew en Alan Dershowitz te hebben. De vrouw, die de bewering anoniem indiende, verklaart dat ze tussen 1999 en 2002 herhaaldelijk seksueel werd misbruikt door Epstein die, zo zij beweert, haar ook uitleende aan rijke en invloedrijke mensen in de hele wereld. De Britse pers is uiteraard geïnteresseerd in de ontwikkelingen met betrekking tot prins Andrew. Maar ik ben eigenlijk benieuwd om te horen wat de liefhebber van etnische zuiveringen Alan Dershowitz te zeggen heeft in zijn verdediging. The Guardian meldde vandaag, dat "een andere naaste medewerker van Epstein, die ook is beschuldigd in de rechtszaak, Alan Dershowitz, vertelde de Guardian dat de beschuldigingen van de vrouw tegen zichzelf waren" volstrekt bezijden de waarheid en opgemaakt."

"Jezus Voorspelt Zijn Dood"

Johannes 12:30-31
Jezus antwoordde en zei: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; En Ik, als Ik opgestegen ben van de aarde. zal Ik allen tot Mij trekken".


Johannes 14:30
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, hij kan Mij niet vasthouden.  

"Het Zaad van God"


Gods volk is het overblijfsel zaad. De Heer is klaar om het overblijfsel van Zijn volk opnieuw te zaaien. Veel christenen zijn letterlijk in een tijd van dood aan zelf; het zaad van God wordt gezaaid met harde arbeid en gehuil. Een van de belangrijkste vertragingen heeft gewoon gewacht op de timing van de Heer.


God heeft synchronisatie voor Zijn plannen. Al jaren heeft de Heer eraan gewerkt en veel mensen gevolmachtigd in de voorbereiding op dit uur. We zijn nu op een kruispunt in zijn blauwdruk aangekomen en grote veranderingen staan aan de horizon. Het proces is lang en moeilijk geweest, maar God heeft ons op verschillende tijden nieuw leven gegeven om ons aan te moedigen om bij Hem te blijven ingaan.


Johannes 16:11
En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is.

Op de 14e dag van Nissan in AD 32, aan de vooravond van Pesach, is Jezus gekruisigd. Het Bloed van het beloofde Offer Lam is eens en voor altijd gegeven tot een volkomen verlossing. Nogmaals, dit is de verlossing die God heeft voorzien om redding aan al Zijn Verbondsmensen te brengen, om bevrijding te brengen aan degenen die het zouden verspreiden op de deurposten van hun leven van de gebondenheid van zonde en dood.


Mattheüs 13:11
Hij antwoordde hun en zei: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.


Onze genen zijn vervloekt met ongerechtigheid, iniquity. Wij weten het, wetenschappers weten het, maar vindt deze vloek ook zijn oorsprong in onze bloedbaan? Kan het worden uitgewisseld? Is het te verwijderen?


We breken uit onze Bloedlijn de verbonden gemaakt met drugs - We breken de geestelijke aanleg, de geestelijke geboorte, van krankzinnigheid van ons DNA, Dit was een verbond in het bloed - het openen van de deuren naar de generaties om de zielen te verslechteren en de overname van het beest in onze bloedlijn via bloed eden.


Leviticus 5:1
Wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en een eed en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid.


Hosea 4:2
Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, pleegt overspel, zij breken door, bloedbad volgt op bloedbad. Bloed raakt bloed aan.


"En bloed raakt bloed - brengt onder een eed"

"Slavernij van de Mensheid zegel van dood” – “Schedel en Botten"


Jesaja 51:14
IJlings wordt de kromgeslotene vrijgelaten, hij zal niet sterven in hun kerker, niet in de groeve dalen en hem zal geen brood ontbreken.

 

Jason Barnum wordt voorgeleid bij de Anchorage, Alaska, de gevangenis voor poging tot moord en andere zaken - Een man met de bijnaam "Eyeball" vanwege een tattoo die het witte deel van zijn rechter oog verduisterd is schuldig bevonden van het afschieten van een Anchorage politieagent. Barnum werd later veroordeeld tot het plegen van diefstallen en inbraken om zijn heroïneverslaving te voeden. Tatoeages van schedels bedekken Barnums hoofd, wat niet onopgemerkt bleef in de rechtbank.


Openbaring 10:7
Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het Geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.


"Het Geheimenis van God zal worden volbracht"

Amos 3:7
Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.


Romeinen 16:25
Hem nu, die bij machte is u te bevestigen, volgens mijn evangelie, de boodschap van Jezus Christus, is in overeenstemming met de Openbaring van het geheim dat eeuwenlang verborgen was,


Deze boodschap zal de ziel bedienen in emotionele gebieden van pijn, waar angst, woede, het gevoel van buitengesloten zijn en waar vele andere vormen van pijn wonen. Waarom tiert de zelfmoord zo welig op aarde? Wat ligt erachter?


We zullen het rituele offeren ontmaskeren – onuitgesproken gebieden van occultisme, de betekenis van het vergieten, zelfs het drinken van bloed – en de betekenis van ongoddelijke bloed verbonden. Maar Oh, het Bloed van Jezus! U hebt nog nooit de diepte van het “offer van het Lam” voor u gezien als in deze tijd van openbaring van Gods Lam.


 
De huiveringwekkende slogans en een flagrante demonstratie van nationalistische symbolen tijdens de neonazi mars in Kiev herinnerde de Tsjechische president Milos Zeman aan Hitler-Duitsland. Hij zei dat er iets "verkeerd" was, zowel met Oekraïne en de EU die het niet veroordelen. De parade zelf is vergelijkbaar met de nazi fakkel parades, waar de deelnemers de slogan riepen: “Dood aan de Polen, Joden en communisten zonder genade, legde Zeman uit.”Zacharia 9:9-11
Jubel luide vanuit het diepst van uw hart, gij dochter van Sion; Juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezel hengst, een ezelinnenjong. Dan zal Ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee, en van de [Eufraat] Rivier tot de einden der aarde. Ook aangaande u, o Sion, omwille van Mijn verbond met u, met offerbloed bekrachtigd, zal Ik de gevangenen vrijlaten uit de put zonder water. Keer terug naar uw forten, uw gevangenen die hoop hebben. Vandaag heb ik u vertelt dat ik zal terugkeren naar u met dubbele zegeningen.

“Mijn Verbond met u, met Offerbloed Bekrachtigd”


Want het Lam, in het Midden van de Troon zal hun Herder wezen - Hij zal hen leiden naar bronnen van levend water. "En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”

"Dit is de tijd"

Alle profetische aanwijzingen wijzen op dit geestelijke seizoen van nu als het moment waarop de stem van de Bruid zal gaan klinken met grote helderheid en onderscheidingsvermogen.


In de afgelopen honderd jaar heeft de kerk heeft vele oplevingen van opwekking en geestelijke uitstorting ervaren; maar er is nog geen enkele generatie getuige geweest van de volwassen Bruid die zo'n intieme gemeenschap heeft met de Bruidegom dat haar woorden een perfecte uitdrukking zijn van Zijn hart. De Bruidegom zal spreken in de Hemel en de Bruid zal Zijn stem als een echo laten horen op de aarde.


Deze profetische voorlopers zijn voornamelijk voorzien van een "Johannes de Doper" type van bediening om een Lichaam van mensen voor te bereiden op de goddelijke bezoeking en herstel aan Gods volk, mensen met verwoeste erfenissen. Zoals Johannes, sprekend over zijn rol, verklaard:

"Ik zal Mijn Oogst hebben"

“Ik Zal Mijn Oogst Hebben!” De boeken van Daniel en Openbaringen markeren een mysterieus en prachtig boek met mysteries van Gods Koninkrijk en Zijn goddelijk plan voor de eind tijd oogst. Zoals in Openbaringen 5:9-10:


Openbaringen 5:9-10
En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: U bent waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want U bent geslacht en U hebt (hen) voor God gekocht met uw Bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.Mattheüs 11:10
Want deze is het, waarvan geschreven staat: “Ziet Ik zend Mijn bode voor Uw aangezicht uit, die Uw weg voor U heen bereiden zal.”


Maleachi 2:7
En hij bracht velen terug van de iniquity. Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HEER der heerscharen is hij.


Wij zijn geroepen om “De Weg van de Heer Voor te Bereiden”!  Laat het binnenkomen, we zijn geboren voor een tijd als deze. De Heer roept ons uit de valse koninkrijken van mensen, uit van de Nieuwe Wereld Orde. Het is nu Tijd om klaar te zijn. God Zegt aan ons; Ik heb u geroepen om Koningen en Priesters voor Mij te zijn.


“Want de Heer God heeft u de Stad Gegeven”

Jozua 6:16
En bij de zevende maal, toen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen het volk, Schreeuw, want de HERE heeft u de Stad gegeven!


2 Samuël 3:1
De strijd tussen het huis van Saul en het huis van David duurde lang. Maar terwijl David sterker werd, werd het huis van Saul steeds zwakker.


Lucas 1:79
Om hen te beschijnen die leven in de duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede.
“Het Snijden van de Bloedlijn van het Beest”

We snijden weg de valse Koninklijke Bloedlijn van het Beest en de Fleur de Lis die ons verzegelt en die misbruik brengt, wat ook in dit onderwijs wordt aangeraakt. 


Psalm 89:51
Gedenk Here, de smaad en spot, Uw knechten aangedaan – hoe ik in mijn boezem het misbruik van alle mensen draag.


Psalm 55:10
Dag en nacht jagen zij rond op haar muren. Geweld en misbruik zijn binnenin haar.


Strongs concordantie:
MISBRUIK isa-buz': "om te onteren," "een bespotting maken," "te Beledigen," etc.


Johannes 5:25
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, De ure komt en is nu, dat de doden naar de Stem van de Zoon van God zullen horen: 

“En die haar horen zullen leven”

2 Kronieken 13:14
Toen keerden de Judeeërs zich om; en zie, zij hadden de strijd van voren en van achteren, maar zij riepen tot de HERE, de priesters bliezen op de trompetten.“Jozua bij de Strijd om Ai”
Jozua 8:1
Hierop sprak de HERE tot Jozua: “Vrees niet en wees niet verschrikt; neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai.” Zie, Ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht.

“Vrees niet en wees niet verschrikt

‘Onze Rode Zee Gespleten”


Vader wij stemmen overeen in Jezus naam dat onze Rode Zee splijt – Wij zullen de Overwinning hebben. Het Zegel van het Beest van de Fleur de Lis (ook wel Franse Lelie genoemd) breekt van ons en onze generaties.

De Macht van de gevangenschap breekt en de Heer maakt ons Vrij. Hij bevrijdt ons van de gruwel van de slavernij van de doodslelie van de geest van De Franse Lelie.

Alle jaren van slavernij van misbruik, kindermisbruik, misbruik binnen het huwelijk, seksueel misbruik, misbruik binnen het werk, geheimhouding, slavernij, mishandeling, we zullen eruit komen in de Naam van Jezus.

“Dit onderwijs is hard, wie kan het accepteren?”

Johannes 6:60
Velen dan van Zijn discipelen hoorden dit en zeiden: “Dit onderwijs is hard, wie kan het accepteren?” Wie kan het aanhoren?


“Het Gedraaide Kruis van Nazisme”


Dan is er het gedraaide kruis dat het Nazisme vertegenwoordigd, hoewel verborgen is het levend en aanwezig in Amerika, Zuid Amerika en andere plaatsen.


Het Dubbele Kruis vertegenwoordigt de Oude Zwarte Adel, die de “leider van het peloton” is waarvan wordt beweerd de primaire ontvanger van Luciferian macht te zijn.


“Een Verloren Generatie – Een Verbannen Generatie”


Heroïneverslaving verspreidt zich met alarmerende snelheid over heel Afghanistan.

KABUL — De scène onder een afbrokkelend viaduct in deze hoofdstad was een visioen van de hel. Honderden figuren waren samen ineengedoken in de schaduwen, gehurkt temidden van vuilnis en stinkende plassen water. Sommige injecteerden heroïne in elkaars ledematen of liezen in het volledige zicht; anderen verborgen onder smerige doeken om het te koken en in te ademen - Lees meer in onderstaande link.


 “De Macht van de gevangenschap breekt en de Heer is ons aan het Vrijmaken”

“De Verminkers van de mensheid”


"Met de Geest van God snijden we het weg uit de bloedlijn van onze generaties, het Huis van slavernij van de Vrijmetselaars, De Tempeliers, de Schotse Fleur de Lis en de Franse Fleur de Lis in Jezus Naam".


Efeziërs 6:12
"Want wij hebben te strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, vorstendommen, tegen de machten, tegen de machthebbers van de duisternis van deze wereld, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten."


Efeziërs 1:21
Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die ingeroepen wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.


Efeziërs 1:21
En alle naam, die ingeroepen wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw.


We herroepen en verbreken de namen die werden aangeroepen door onszelf of de generaties voor ons In de Naam van Jezus Christus.


We herroepen en verbreken in de naam van Jezus, de Romeinse orde van de Geheime Samenleving van de Jezuïeten, ook wel bekend als de Tempeliers.


"Deze zijn de wrede strijders en slavenmeesters"

De Banier van een dolk van de Skull and Bones - De Jezuïeten van de Tempeliers hebben een banier van een dolk met Schedel en Botten. Zij zijn Ridders, getraind om te doden en het leiderschap te onthoofden en bloedvergieten te veroorzaken".

"Dubbel Gekruist"

 

“We breken de macht van de overname - over onze levens en onze families”

De Blinddoek komt van ons af, hoe meer deze wordt verwijderd, hoe meer we zullen beginnen te zien waar we een slaaf zijn geweest - we zullen geen slaven blijven - We zullen Gods brandende vuur in ons hebben.


"We komen uit demonische beïnvloedde slavernij"


De Tempeliers zullen niet langer bewaarders over ons zijn en onze individuele groei in de Heer belemmeren - Jezus Christus verbrak de Macht van de totale overname. Hij heeft elke vorm van overname ongedaan gemaakt.

“We nemen onze Mensen Rechten terug”

We breken het zegel van onze familiegeschiedenis en ons leven van verzegeld zijn in onrecht.

"We breken het verlies van het verliezen van rechten in Jezus Naam"


"Een Verloren Generatie – Een Verbannen Generatie"

 
Jeremia 30:3
Want zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik in het lot van de gevangen van mijn volk Israël en Juda een keer zal brengen, zegt de HERE, en hen terugbrengen in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten.


Jeremia 29:14
Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des HEREN, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.

"Ik Zal u uit gevangenschap terugbrengen"


“Het Gouden kalf van rebellie in onze families en generaties”


Het Zegel van Eigendomsrecht door het Huis van Oranje van de Vrijmetselarij Illuminati breekt van ons.


“We zullen in Jezus naam niet trouw blijven aan dit valse systeem tot in de dood”


Jeremia 27:22
Naar Babel zullen zij gebracht worden en daar zullen zij zijn tot de dag dat Ik naar hen omzie, luidt het woord des HEREN. Dan zal ik hen terug brengen en hen herstellen en terug brengen naar deze plaats.


We breken het verlies over ons leven en de generaties van het verlies van moeder, vader en alle bezittingen door de zegel van de Tempeliers - Fleur De Lis, Groot Meesters van het Huis.


"Geef uw zorgen over aan de Heer"

Psalm 55:23-24
Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Maar Gij, o God, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog zullen hun dagen niet de helft volbrengen. Ik echter vertrouw op U.


Richteren 3:2
Slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, doordat Hij hen daarin oefende.


Van de Oude Zwarte Europese Adel (Old Black Nobility) wordt beweerd dat zij de top wereld controllers zijn. Het wordt algemeen erkend door toponderzoekers van geheime wereld macht dat de top van de piramide selecte personen, vertegenwoordigers, van de "Oude Zwarte Adel" (OBN) van Europa zijn, die de hele weg terug gaan naar Venetië, Rome en zelfs misschien zelfs het oude Babylon.


Deze mensen staan bekend om hun geheime kennis en vaardigheden in de “Zwarte Kunst” met behulp van de "menselijke alchemie", de macht van op trauma gebaseerde mind controle, talrijke "magische" kunsten, de macht van geheime moorden met behulp van vergif, en naar verluidt diepe en conventioneel onbekend psi-kracht. Ze zijn befaamd vanwege hun lust voor het vergieten van menselijk bloed en menselijke slachtoffers en het wordt beweerd dat ze werden gezalfd met wat de Oude Zwarte Adel heeft. Er wordt beweerd dat zij de heersers zijn van de geheime wereld die moet worden beschouwd als het Nieuwe Romeinse Rijk. Zijn ze alien/ vreemdelingen, menselijke hybriden en verklaart dit hun buitengewone bevoegdheden om wereldwijd een immens kwaad te doen? 

 

"Wij verklaren een ontwaken"

Johannes 5:28
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar Zijn Stem zullen horen,


Johannes 6:60
Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren, accepteren?


Johannes 5:28
Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

"De Gesloten deur van bevrijding"Efeziërs 5:14
Daarom heet het: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.”

Wij zullen Strijden en Overwinnaars zijn en we zullen niet zonder bevrijding achtergelaten worden.

Ik vraag u dit alles zorgvuldig en aandachtig te lezen en te bestuderen. Om te overwinnen moeten wij in gevecht gaan met de wapens die God ons gegeven heeft om de vijand te verslaan. We kunnen niet langer de lauwe passieve kerk blijven die denkt dat alles is overwonnen zonder daarvoor de strijd te hoeven strijden waartoe we zijn opgeroepen.

Hebrew Strong Concordance 7910 שִׁכּוֹר (shikkor) – dronken.
Bijvoorbeeld - Als een dronken Man die is verslagen door de drank, het is meester over hem, hij moet het bevechten (overcome) om het te overwinnen (overwon).

Verdrijf het, drijf het eruit, strijd de strijd, maak er oorlog tegen, bevecht het. Dit moeten wij doen .. dit is wat het Engels bedoeld met “Overcome” Vecht ertegen, strijd ertegen, val het aan om het te verslaan

“We zullen Strijden en Overwinnaars zijn”


Laat Jezus Christus je aanraken met Zijn genezende Kracht en bevrijd ons van alle kwaad. We Zijn Geboren voor een Tijd als Deze.


“We Zijn Geboren voor een Tijd als Deze”

Psalm 78:65
Toen ontwaakte de Here als een slapende, als een held, door de wijn overmand;

Esther 4:14
Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de Koninklijke Waardigheid verkregen hebt.Gods zegen
Josie Hagen


=====================================================


Lees verder in onderstaande linken.

Mexicaanse bendes inwijdingen kannibalisme


Nazi parade Kiev Bandera


Heroïneverslaving verspreidt zich met alarmerende snelheid over heel Afghanistan